Procedure : 2010/2291(ACI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0174/2011

Indgivne tekster :

A7-0174/2011

Forhandlinger :

PV 10/05/2011 - 16
CRE 10/05/2011 - 16

Afstemninger :

PV 11/05/2011 - 5.15
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0222

BETÆNKNING     
PDF 210kWORD 149k
26.4.2011
PE 458.636v02-00 A7-0174/2011

om indgåelse af en interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet og

Kommissionen om et fælles åbenhedsregister

(2010/2291(ACI))

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

Ordfører: Carlo Casini

ERRATA/ADDENDA
ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE
 BILAG: AFTALE MELLEM EUROPA-PARLAMENTET OG EUROPA-KOMMISSIONEN OM OPRETTELSE AF ET ÅBENHEDSREGISTER (FOR ORGANISATIONER OG SELVSTÆNDIGE ENKELTPERSONER, DER ER INVOLVERET I UDFORMNINGEN OG GENNEMFØRELSEN AF EU'S POLITIKKER)
 BEGRUNDELSE
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om indgåelse af en interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen om et fælles åbenhedsregister

(2010/2291(ACI))

Europa-Parlamentet,

- der henviser til Formandskonferencens afgørelse af 18. november 2010,

- der henviser til udkast til aftale mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen om oprettelse af et åbenhedsregister for organisationer og selvstændige enkeltpersoner, der er involveret i udformningen og gennemførelsen af EU's politikker (herefter "aftalen"),

- der henviser til sin beslutning af 8. maj 2008 om udvikling af rammer for interesserepræsentanters (lobbyisters) virksomhed i EU-institutionerne(1),

- der henviser til forretningsordenens artikel 127, stk. 1,

- der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A7‑0174/2011),

A. der henviser til, at institutionerne i henhold til artikel 11, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union skal "[føre] en åben, gennemsigtig og regelmæssig dialog med de repræsentative sammenslutninger og civilsamfundet",

B. der påpeger, at gennemsigtigheden af denne dialog vil blive styrket af et fælles register over organisationer og enkeltpersoner, der er involveret i udformningen og gennemførelsen af EU’s politikker,

C. der henviser til, at dets ovennævnte beslutning af 8. maj 2008 indeholdt de principper, der dannede grundlag for dets efterfølgende forhandlinger med Kommissionen vedrørende det fælles register,

D. der henviser til, at de nødvendige ændringer af Parlamentets forretningsorden er fastlagt i dets afgørelse af … 2011 om ændring af forretningsordenen efter Parlamentets og Kommissionens indførelse af et fælles åbenhedsregister(2),

1. betragter aftalen som et vigtigt første skridt hen imod større åbenhed og agter på et senere tidspunkt at foreslå en yderligere højnelse af standarderne med henblik på at sikre, at Unionens offentlige administration udviser urokkelig integritet, og at dens institutionelle regler styrkes,

2. påpeger, at et fælles register gør det muligt at finde alle oplysninger på ét sted, hvorved borgerne lettere kan skaffe sig viden om, hvilke aktører der er i kontakt med institutionerne; bemærker, at dette også letter interesserepræsentanternes arbejde, da de kun behøver at lade sig registrere én gang;

3. understreger samtidig, at Parlamentet bevarer sin uindskrænkede ret til at bestemme, hvem der skal have adgang til dets lokaler;

4. er af den opfattelse, at aftalen vil rumme et stærkt incitament for registrering, eftersom den vil gøre det umuligt for nogen at få udstedt et adgangskort til Parlamentet uden først at være blevet registreret;

5. mener imidlertid fortsat, at registrering i åbenhedsregistret bør være obligatorisk for alle lobbyister, og anmoder om, at man som led i den kommende revisionsproces tager de nødvendige skridt til at iværksætte en overgang til obligatorisk registrering;

6. beklager, at Rådet endnu ikke har tilsluttet sig aftalen, selv om dette er en afgørende forudsætning for at sikre gennemsigtighed i alle faserne af lovgivningsprocessen på EU-plan; opfordrer Rådet til at tilslutte sig det fælles register så hurtigt som muligt;

7. bifalder navnlig følgende aspekter af aftalen:

a) ændringen af registrets navn til "åbenhedsregistret"

b) registrets anvendelsesområde, som omfatter alle relevante aktører med undtagelse af bl.a. arbejdsmarkedets parter, når de handler som aktører i den sociale dialog, kirker, politiske partier samt lokale, regionale og kommunale myndigheder, herunder de repræsentationer, der er en del af deres administration; disse aktører er i kraft af deres traktatfæstede institutionelle rolle samt af bestemmelserne i punkt 10, litra b), samt på 11, 12 og 13 i aftalen ikke omfattet af registrets anvendelsesområde, hvilket bør præciseres ved den første revision af aftalen; Parlamentet opfordrer Kommissionen til allerede nu at tilkendegive sit samtykke hertil;

c) den omstændighed, at registret skaber åbenhed omkring de meget forskelligartede aktører, der er i kontakt med EU-institutionerne, og opdeler dem i forskellige kategorier, herunder repræsentanter for særlige interesser, repræsentanter for civilsamfundet og repræsentanter for offentlige myndigheder, hvorved der sondres mellem de roller, som spilles af henholdsvis lobbyisterne og EU-institutionernes officielle samtalepartnere

d) kravet om relevante finansielle oplysninger

e) de bindende foranstaltninger, der kan anvendes i tilfælde af manglende overholdelse af adfærdskodeksen;

8. mener, at de regler, der gælder for repræsentanter for offentlige myndigheder og organisationer, som i deres virker tjener offentlighedens interesser og er bundet af grundlæggende normer og interesser, ikke skal være de samme som dem, der gælder for repræsentanter for særlige interesser; mener især, at en opfordring til organisationer med offentlig status om at lade sig registrere kun bør gælde for selvstyrende organer, ikke for egentlige offentlige myndigheder;

9. kræver, at dets Præsidium udformer et system, hvorved der i begrundelsen til en betænkning eller henstilling vedrørende et konkret lovgivningsforslag oplyses om alle møder afholdt mellem lobbyister, der falder ind under registrets anvendelsesområde, og relevante medlemmer omkring det pågældende lovgivningsdossier;

10. godkender indgåelsen af aftalen, der er vedføjet som bilag, idet der tages hensyn til indholdet af denne afgørelse, og vedtager at vedføje den som bilag til forretningsordenen;

11. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen til orientering.

(1)

EUT C 271 E af 12.11.2009, s. 48.

(2)

Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0000.


BILAG: AFTALE MELLEM EUROPA-PARLAMENTET OG EUROPA-KOMMISSIONEN OM OPRETTELSE AF ET ÅBENHEDSREGISTER (FOR ORGANISATIONER OG SELVSTÆNDIGE ENKELTPERSONER, DER ER INVOLVERET I UDFORMNINGEN OG GENNEMFØRELSEN AF EU'S POLITIKKER)

Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen ("parterne") har –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union (TEU), særlig artikel 11, stk. 1 og 2, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), særlig artikel 295, og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab (herefter samlet benævnt "traktaterne"),

ud fra følgende betragtning:

Europæiske beslutningstagere opererer ikke isoleret fra civilsamfundet, men fører en åben, gennemsigtig og regelmæssig dialog med repræsentative foreninger og civilsamfundet –

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

I. Oprettelse af åbenhedsregistret

1.   I overensstemmelse med deres tilsagn om åbenhed er parterne enige om at oprette og føre et fælles "åbenhedsregister" (herefter "registret") – til registrering og kontrol af organisationer og selvstændige enkeltpersoner, der er involveret i udformningen og gennemførelsen af EU’s politikker.

II. Principper for registret

2.   Registret oprettes og føres på grundlag af de eksisterende registreringssystemer, der er etableret og taget i brug af Europa-Parlamentet i 1996 og af Europa-Kommissionen i juni 2008, suppleret af det arbejde, der er udført af Europa-Parlamentets og Europa-Kommissionens relevante fælles arbejdsgruppe og af forskellige tilpasninger foretaget på grundlag af erfaringerne og input fra berørte parter som beskrevet i Kommissionens meddelelse af 28. oktober 2009, "Det Europæiske åbenhedsinitiativ: registeret over interesserepræsentanter et år efter"(1). Denne tilgang hverken berører eller foregriber Europa-Parlamentets målsætninger, således som de er kommet til udtryk i Parlamentets beslutning af 8. maj 2008 om udvikling af rammer for interesserepræsentanters (lobbyisters) virksomhed i EU-institutionerne.

3.   Registret oprettes og føres i overensstemmelse med EU-rettens generelle principper, herunder proportionalitetsprincippet og princippet om forbud mod forskelsbehandling.

4.   Registret oprettes og føres med respekt for Europa-Parlamentets medlemmers ret til at udøve deres parlamentariske mandat uden begrænsninger og uden at medlemmernes vælgere hindres i at få adgang til Parlamentets bygninger.

5.   Registret oprettes og føres uden at det griber ind i parternes kompetencer eller prærogativer eller berører ikke deres respektive organisatoriske beføjelser.

6.   Parterne søger at behandle alle aktører, der er involveret i lignende aktiviteter, ens og at muliggøre lige vilkår for registrering af organisationer og selvstændige enkeltpersoner, der er involveret i udformningen og gennemførelsen af EU’s politikker.

III. Registrets struktur

7.   Registret omfatter følgende:

a) et sæt retningslinjer vedrørende:

-  registrets anvendelsesområde, berørte aktiviteter og undtagelser

-  registreringskategorier (bilag 1)

-  de oplysninger, der kræves af registrerede, herunder finansielle oplysninger (bilag 2)

b) en adfærdskodeks (bilag 3)

c) en klageordning og foranstaltninger, der skal træffes ved tilsidesættelse af adfærdskodeksen, herunder proceduren for undersøgelse og behandling af klager (bilag 4).

IV. Registrets anvendelsesområde

Aktiviteter under anvendelsesområdet

8.   Registrets anvendelsesområde omfatter alle aktiviteter, der ikke er undtaget i dette afsnit IV, og som udføres med det formål at øve direkte eller indirekte indflydelse på EU-institutionernes udformning eller gennemførelse af politikker og deres beslutningsproces, uanset hvilke kommunikationskanaler eller -midler der benyttes, f.eks. outsourcing, medierne, kontrakter med professionelle mellemmænd, tænketanke, "platforme", fora, kampagner eller græsrodsinitiativer. Aktiviteterne består bl.a. i at kontakte medlemmer, tjenestemænd eller øvrige ansatte i EU-institutionerne, udarbejde, udsprede og viderebringe breve, informationsmateriale eller diskussionsoplæg og høringssvar, samt organisere begivenheder, møder eller pr-aktiviteter og sociale arrangementer eller konferencer, hvortil der er sendt indbydelser til medlemmer af eller tjenestemænd eller øvrige ansatte i EU-institutionerne. Frivillige bidrag og deltagelse i formelle høringer om planlagte lovgivningsmæssige eller andre EU-retsakter og andre åbne høringer er også omfattet.

9.   Alle organisationer og selvstændige enkeltpersoner, uanset deres retlige status, hvis aktiviteter falder ind under registrets anvendelsesområde forventes at lade sig registrere(2).

Aktiviteter uden for anvendelsesområdet

10. Følgende aktiviteter falder uden for registrets anvendelsesområde:

a)  aktiviteter, der drejer sig om juridisk og anden professionel rådgivning, for så vidt som de vedrører udøvelse af en klients grundlæggende ret til en retfærdig rettergang, herunder kontradiktionsretten i administrative sager, som føres af advokater eller andre fagfolk, der er involveret heri. Følgende falder ikke ind under registrets anvendelsesområde (uanset hvilke parter der er tale om): rådgivende arbejde og kontakter med offentlige myndigheder for at informere klienter bedre om en generel retstilstand, om klienters særlige retlige stilling eller rådgivning om, hvorvidt et bestemt retligt eller administrativt skridt er hensigtsmæssigt eller tilladt efter gældende lov, rådgivning til klienter med henblik på, at hjælpe dem med at sikre at deres aktiviteter overholder lovgivningen, repræsentation i forbindelse med en forligs- eller mæglingsprocedure, der har til formål at forhindre, at en tvist bliver indbragt for domstolene eller en administrativ instans. Dette gælder for alle erhvervssektorer i EU og ikke kun for visse særlige procedurer (konkurrence). Hvis en virksomhed og dens rådgivere er involveret som part i en specifik retssag eller administrativ sag, falder alle aktiviteter, der har direkte forbindelse med sagen og ikke som sådan tager sigte på at ændre gældende ret, ikke ind under registrets anvendelsesområde

b)  aktiviteter, som udøves af arbejdsmarkedets parter i den sociale dialog (fagforeninger, arbejdsgiverforeninger, osv.), når de handler inden for rammerne af den rolle, som de er tildelt ifølge traktaterne. Dette gælder tilsvarende for alle organer, der ifølge traktaterne specifikt er tildelt en institutionel rolle

c)  aktiviteter, som er et svar på en direkte og individuel henvendelse fra en EU-institution eller medlemmer af Europa-Parlamentet, f.eks. ad hoc-anmodninger eller løbende anmodninger om faktuelle oplysninger, data eller faglig viden og/eller individuelle indbydelser til deltagelse i offentlige høringer eller til deltagelse i rådgivende udvalg eller tilsvarende fora.

Særlige bestemmelser

11. Kirker og trossamfund falder uden for registrets anvendelsesområde. Deres repræsentationskontorer eller retlige organer, kontorer og netværk oprettet med henblik på at repræsentere dem i deres kontakter med EU-institutionerne og sammenslutninger heraf forventes dog at lade sig registrere.

12. Politiske partier falder uden for registrets anvendelsesområde. Enhver organisation, som de opretter eller støtter, og hvis aktiviteter falder inden for registrets anvendelsesområde, forventes dog at lade sig registrere.

13. Lokale, regionale og kommunale myndigheder falder uden for registrets anvendelsesområde. Deres repræsentationskontorer eller retlige organer, kontorer og netværk oprettet med henblik på at repræsentere dem i deres kontakter til EU-institutionerne og sammenslutninger heraf forventes dog at lade sig registrere.

14. Netværk, platforme eller andre former for kollektive aktiviteter, som ikke har retlig status eller er en juridisk person, men som de facto øver organiseret indflydelse, og hvis aktiviteter falder inden for registrets anvendelsesområde, forventes at lade sig registrere. Der bør i så fald udpeges et medlem som deres kontaktperson med ansvar for forbindelserne med registrets forvaltning.

15. I forbindelse med erklæringen om økonomiske interesser i registret tages der hensyn til alle aktiviteter rettet mod EU's institutioner, agenturer og organer og disses medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte. Dette omfatter også aktiviteter rettet mod medlemsstaternes organer, der opererer på EU-plan og er involveret i beslutningsprocessen i EU.

16. Europæiske netværk, forbund, sammenslutninger eller platforme opfordres til at udarbejde fælles, gennemsigtige retningslinjer for deres medlemmer, der nævner de aktiviteter, der falder ind under registerets anvendelsesområde. De forventes at offentliggøre disse retningslinjer.

V. Regler for registrerede

17. Registrering indebærer, at de pågældende organisationer og enkeltpersoner:

- accepterer, at de oplysninger, de afgiver med henblik på optagelse i registeret, bliver offentliggjort

- accepterer at handle i overensstemmelse med adfærdskodeksen og fremlægge eventuelle faglige adfærdskodekser, de måtte være bundet af

- garanterer, at de afgivne oplysninger med henblik på optagelse i registeret er korrekte

- accepterer, at klager over dem vil blive behandlet på grundlag af bestemmelserne i den adfærdskodeks, der gælder for registret

- accepterer at rette sig efter de foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af tilsidesættelse af adfærdskodeksen, og anerkender, at foranstaltningerne i bilag 4 kan blive anvendt over for dem, hvis de ikke overholder reglerne i adfærdskodeksen

- tager til efterretning, at parterne efter anmodning og i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter(3) kan blive nødsaget til at fremlægge korrespondance og andre dokumenter vedrørende registreredes aktiviteter.

VI. Foranstaltninger i tilfælde af tilsidesættelse af adfærdskodeksen

18. Registreredes eller deres repræsentanters tilsidesættelse af adfærdskodeksen kan på grundlag af en undersøgelse foretaget under behørig hensyntagen til proportionalitetsprincippet og retten til kontradiktion føre til anvendelse af foranstaltninger som fastlagt i bilag 4, såsom suspension eller udelukkelse fra registret og eventuelt inddragelse af de adgangskort til Europa-Parlamentet, der er udleveret til de pågældende personer eller i givet fald til deres organisationer. En beslutning om at anvende sådanne foranstaltninger kan offentliggøres på registrets websted.

19. Alle kan indgive en klage til parterne, underbygget af materielle kendsgerninger, hvis de har mistanke om, at adfærdskodeksen er overtrådt, efter proceduren i bilag 4.

VII. Gennemførelse

20. Europa-Parlamentets og Europa-Kommissionens generalsekretærer har ansvaret for at føre tilsyn med systemet og for alle vigtige driftsmæssige aspekter og træffer efter fælles overenskomst de nødvendige foranstaltninger til gennemførelsen af denne aftale.

21. Europa-Parlamentets og Europa-Kommissionens tjenestegrene opretter med henblik på at gennemføre systemet en fælles driftsstruktur benævnt ”det fælles registersekretariat”. Det vil bestå af en gruppe tjenestemænd fra Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen efter en aftale mellem de kompetente tjenestegrene. Det fælles registersekretariats arbejde koordineres af en kontorchef i Europa-Kommissionens Generalsekretariat. Det vil bl.a. have til opgave at gennemføre foranstaltninger, der kan være med til at sikre kvaliteten af registrets indhold.

22. Europa-Parlamentet vil fortsat stå for udstedelsen af og kontrollen med permanente adgangskort til denne institutions bygninger. Der vil kun blive udstedt sådanne kort til enkeltpersoner, der repræsenterer eller arbejder for organisationer, som falder inden for registrets anvendelsesområde, hvis de pågældende organisationer eller enkeltpersoner har ladet sig registrere. Registrering giver dog ikke automatisk ret til et sådant kort.

23. Selv om systemet drives i fællesskab, kan parterne hver især frit anvende registret til deres egne specifikke formål, herunder tilbyde incitamenter som f.eks. underretning af registrerede, når der indledes offentlige høringer eller arrangeres begivenheder.

24. Parterne sørger for passende uddannelse og intern kommunikation med henblik på at øge bevidstheden om registeret og klageproceduren hos deres medlemmer og personale.

25. Parterne træffer passende foranstaltninger eksternt for at øge bevidstheden om registret og fremme brugen heraf.

26. En række grundlæggende statistiske oplysninger fra databasen offentliggøres regelmæssigt på Europa-webstedet og gøres tilgængelige ved hjælp af en brugervenlig søgemaskine. Databasens offentlige indhold vil være tilgængeligt efter anmodning i elektroniske, maskinlæsbare formater.

27. Europa-Parlamentets og Europa-Kommissionens generalsekretærer forelægger de ansvarlige næstformænd for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen en årsrapport om, hvordan registret fungerer, efter høring af de berørte parter.

VIII. Andre institutioners og organers deltagelse

28. Det Europæiske Råd og Rådet opfordres til at tilslutte sig registret. Andre EU-institutioner, -organer og -agenturer opfordres til selv at benytte systemet som et referenceinstrument for deres eget samarbejde med organisationer og enkeltpersoner, der er involveret i udformningen og gennemførelsen af EU's politikker.

IX. Afsluttende bestemmelser

29. Overgangen fra parternes eksisterende registre til det nye fælles register vil ske i løbet af en overgangsperiode på tolv måneder fra datoen for iværksættelsen af det fælles registers. Organisationer og enkeltpersoner registreret i et af systemerne opfordres til at forny deres registrering i det fælles system.

Efter iværksættelsen af det fælles register:

· har registrerede mulighed for at ændre deres eksisterende registrering til det fælles register på en dato efter eget valg, men senest på datoen for fornyelse af deres registrering i Europa-Kommissionens register eller, for dem, der kun er registreret i Europa-Parlamentet, senest ved udgangen af en periode på tolv måneder fra denne iværksættelse

· vil enhver ny registrering eller ajourføring af eksisterende data kun være mulig i det fælles register.

30. Det fælles register tages op til revision senest to år efter dets iværksættelse.

Bilag 1

"Åbenhedsregister"

Organisationer og selvstændige enkeltpersoner, der deltager i udformningen og gennemførelsen af EU's politikker

Kategorier

Særlige kendetegn/bemærkninger

I – Konsulentfirmaer/advokatfirmaer/selvstændige konsulenter

 

underkategori

Konsulentfirmaer

Firmaer, der i henhold til en kontrakt udfører aktiviteter inden for lobbyvirksomhed, promovering, offentlige anliggender og forbindelser til offentlige myndigheder.

underkategori

Advokatfirmaer

Advokatfirmaer, der i henhold til en kontrakt udfører aktiviteter inden for lobbyvirksomhed, promovering, offentlige anliggender og forbindelser til offentlige myndigheder.

underkategori

Selvstændige konsulenter

Selvstændige konsulenter eller advokater, der i henhold til en kontrakt udfører aktiviteter inden for lobbyvirksomhed, promovering, offentlige anliggender og forbindelser til offentlige myndigheder.

II - Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger

 

underkategori

Virksomheder og koncerner

Virksomheder eller koncerner af virksomheder (med eller uden retlig status), der på egne vegne udfører aktiviteter inden for lobbyvirksomhed, promovering, offentlige anliggender og forbindelser til offentlige myndigheder.

underkategori

Brancheforeninger

 

underkategori

Fagforeninger

 

underkategori

Andre lignende

 

III - Ikke-statslige organisationer

 

underkategori

Ikke-statslige organisationer, platforme og netværk og lignende.

Almennyttige organisationer (med eller uden retlig status), der er uafhængige af offentlige myndigheder, politiske partier og kommercielle organisationer. Omfatter stiftelser, velgørende organisationer osv.

IV – Tænketanke, forskningsinstitutioner og akademiske institutioner

 

underkategori

Tænketanke og forskningsinstitutioner

Specialiserede tænketanke og forskningsinstitutioner, der beskæftiger sig med EU’s aktiviteter og politikker.

underkategori

Akademiske institutioner

Institutioner, hvis hovedformål er uddannelse, men som beskæftiger sig med EU’s aktiviteter og politikker.

V – Organisationer, der repræsenterer kirker og trossamfund

NB: Kirker i sig selv er ikke berørt af registret.

underkategori

Organisationer, der repræsenterer kirker og trossamfund.

Juridiske enheder, kontorer eller netværk oprettet med henblik på repræsentation.

VI – Organisationer, som repræsenterer lokale, regionale og kommunale myndigheder, andre offentlige eller blandede organer osv.

NB: Offentlige myndigheder i sig selv er ikke berørt af registret.

underkategori

Lokale, regionale og kommunale myndigheder (på subnationalt plan)

Juridiske enheder, repræsentationskontorer, foreninger eller netværk oprettet med henblik på at repræsentere lokale, regionale og kommunale myndigheder (på subnationalt plan)

underkategori

Andre offentlige eller blandede organer osv.

Omfatter andre organisationer med offentlig eller blandet (offentlig/privat) status.

Bilag 2

Oplysninger, som registrerede skal give

I. GENERELLE OG GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

-  organisationens navn(e), adresse, telefonnummer, e-mail-adresse, websted

-  a) identiteten på den person, der er juridisk ansvarlig for organisationen, og b) navnet på organisationens direktør eller ledende partner eller, hvis det er relevant, vigtigste kontaktperson med hensyn til aktiviteter omfattet af registret; navnene på de personer, til hvem der anmodes om adgangskort til Europa-Parlamentets bygninger(4)

-  antal personer (medlemmer, personale osv.), der er involveret i aktiviteter, som falder inden for registrets anvendelsesområde

-  mål/opgave - interesseområde - aktiviteter - lande, hvori der udføres aktiviteter - tilhørsforhold til netværk - generelle oplysninger, der falder inden for registrets anvendelsesområde

-  hvis det er relevant, antal medlemmer (enkeltpersoner eller organisationer).

II. SPECIFIKKE OPLYSNINGER

A. AKTIVITETER

Vigtigste lovgivningsforslag i det foregående år omfattet af den registreredes aktiviteter, som falder inden for åbenhedsregistrets anvendelsesområde.

B. FINANSIELLE OPLYSNINGER

Alle afgivne finansielle oplysninger bør dække et fuldt forretningsår og angå det senest afsluttede regnskabsår på datoen for registreringen eller fornyelsen.

Dobbelt indberetning er ikke udelukket. Konsulentfirmaers og advokatfirmaers erklæring om økonomiske interesser for deres klienter (liste og skala) fritager ikke klienterne fra selv at medtage disse kontraktlige aktiviteter i deres egen erklæring, således at deres erklærede finansielle bidrag ikke undervurderes.

- Konsulentfirmaer/advokatfirmaer/selvstændige konsulenter (kategori I i bilag I): der skal angives nærmere oplysninger om den omsætning, der kan tilskrives aktiviteter, der falder inden for registrets anvendelsesområde, og om de enkelte kunders del heri efter følgende skala:

Omsætning i euro

Tranche i euro

0 – 499 999

50 000

500 000 – 1 000 000

100 000

> 1 000 000

250 000

- Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger (kategori II i bilag I): der skal angives et skøn over omkostningerne til aktiviteter, der falder inden for registrets anvendelsesområde.

- Ikke-statslige organisationer, tænketanke, forskningsinstitutioner og akademiske institutioner - organisationer, som repræsenterer kirker og trossamfund - organisationer, som repræsenterer lokale, regionale og kommunale myndigheder, andre offentlige eller blandede organer osv. (kategori III-VI i bilag I): et samlede budget skal anføres sammen med en oversigt over de væsentligste finansieringskilder.

Endvidere for alle registrerede: størrelsen af og kilden til finansiering modtaget fra EU-institutionerne i det senest afsluttede regnskabsår forud for datoen for registreringen eller fornyelsen.

Bilag 3

Adfærdskodeks

I deres forbindelser med EU-institutionerne og disses medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte skal registrerede:

a) altid opgive deres navn, og hvilket eller hvilke organer de arbejder for eller repræsenterer; de skal opgive, hvilke interesser eller mål og i givet fald hvilke klienter eller medlemmer, de repræsenterer

b) ikke på uhæderlig vis eller ved hjælp af upassende pression eller utilbørlig optræden forsøge at indhente oplysninger eller indvirke på beslutninger

c) ikke påberåbe sig et formelt tilknytningsforhold til EU eller en EU-institution over for tredjemand eller give falske oplysninger om registreringen på en sådan måde, at tredjeparter eller tjenestemænd eller øvrige ansatte i EU vildledes

d) sikre, at de oplysninger, de giver ved registreringen og senere inden for rammerne af deres aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, er fuldstændige, opdaterede og ikke misvisende

e) ikke sælge kopier af dokumenter indhentet fra en EU-institution til tredjemand

f) ikke forlede EU-institutioners medlemmer, tjenestemænd eller øvrige ansatte eller medlemmers assistenter eller praktikanter til at bryde regler og adfærdsnormer, som gælder for dem

g) ved ansættelse af tidligere tjenestemænd eller øvrige ansatte i EU eller tidligere assistenter eller praktikanter for EU-institutionernes medlemmer respektere disses forpligtelse til at rette sig efter regler og krav om fortrolighed, som er gældende for dem

h) overholde alle bestemmelser om Europa-Parlamentets og Europa-Kommissionens tidligere medlemmers rettigheder og ansvar

i) orientere dem, de repræsenterer, om deres forpligtelser over for EU-institutionerne.

Enkeltpersoner, der repræsenterer eller arbejder for enheder, som har ladet sig registrere ved Europa-Parlamentet med henblik på at få udstedt et personligt adgangskort, som ikke kan overdrages, til Parlamentets bygninger, skal:

a) nøje overholde bestemmelserne i artikel 9 i, og bilag X til, samt artikel 2, stk. 2, i bilag I til Europa-Parlamentets forretningsorden

b) sikre sig, at enhver form for bistand, der ydes inden for rammerne af artikel 2 i bilag I til Europa-Parlamentets forretningsorden, opføres i det pågældende register

c) med henblik på at undgå mulige interessekonflikter, på forhånd indhente tilladelse fra det eller de pågældende medlemmer af Europa-Parlamentet til ethvert kontrakt- eller ansættelsesforhold for medlemmers assistenter og efterfølgende give oplysninger derom i registeret.

Bilag 4

Procedure for undersøgelse og behandling af klager

Fase 1: Indgivelse af en klage

1.   Der kan indgives klager ved udfyldelse af en standardformular på det fælles registers websted. Formularen indeholder oplysninger om den registrerede, der klages over, klagerens navn og kontaktoplysninger og nærmere oplysninger om klagen, herunder, som udgangspunkt, dokumenter eller andet materiale til støtte for klagen. Anonyme klager behandles ikke.

2.   Klagen skal angive en eller flere bestemmelser i adfærdskodeksen, som klageren påstår, er blevet tilsidesat. Klager over oplysninger, der er indført i registret, behandles som påståede overtrædelser af adfærdskodeksens litra d)(5).

3.   Klagerne skal som udgangspunkt fremlægge dokumentation og andet materiale til støtte for deres klage.

Fase 2: Afgørelse om, hvorvidt klagen kan behandles

4.   Det fælles registersekretariat skal:

a)   kontrollere, at der er fremlagt tilstrækkeligt bevismateriale til støtte for klagen, enten i form af dokumenter, andet skriftligt materiale eller personlige erklæringer; for at kunne behandles bør bevismateriale som udgangspunkt stamme enten fra den registrerede, der klages over, eller fra dokumenter udstedt af tredjemand

b)   på grundlag af denne kontrol afgøre, om klagen kan behandles

c)   hvis det mener, at klagen kan behandles, registrere klagen og fastsætte en frist (20 arbejdsdage) for afgørelsen om klagens berettigelse.

5.   Besluttes det, at klagen ikke kan behandles, underrettes klageren skriftligt herom med angivelse af begrundelsen for afgørelsen. Hvis klagen kan behandles, undersøges den efter proceduren nedenfor.

Fase 3: Undersøgelse

6.   Efter at have registreret klagen underretter det fælles registersekretariatet skriftligt den registrerede, der er klaget over, om klagen og dens indhold og opfordrer den registrerede til at fremlægge forklaringer, argumenter eller andre elementer til sit forsvar inden for ti arbejdsdage.

7.   Alle oplysninger, der indhentes i forbindelse med undersøgelsen, kontrolleres af det fælles registersekretariat.

8.   Det fælles registersekretariat kan beslutte at høre den registrerede, der er klaget over, eller klageren.

Fase 4: Afgørelse om klagen

9.   Viser undersøgelsen, at klagen er ubegrundet, underretter det fælles registersekretariat begge parter om denne afgørelse. Tages klagen til følge, kan den registrerede blive midlertidigt suspenderet fra registret med henblik på at få løst problemet (jf. punkt 11-14 nedenfor) eller blive gjort til genstand for foranstaltninger fra en længerevarende suspension fra registret til udelukkelse fra registret og eventuel inddragelse af adgangskort til Europa-Parlamentet (jf. fase 6 og 7 nedenfor).

Fase 5: Foranstaltninger i tilfælde af tilsidesættelse af adfærdskodeksen

10. De foranstaltninger, der kan anvendes i tilfælde af tilsidesættelse af adfærdskodeksen, spænder fra midlertidig suspension til sletning fra registret (jf. skemaet nedenfor).

11. Konstateres det, at der er indført forkerte eller ufuldstændige oplysninger i registret, anmodes den pågældende registrerede om at berigtige oplysningerne inden for otte uger, og registreringen af den pågældende registrerede suspenderes i denne periode. Eventuelle adgangskort til Europa-Parlamentet inddrages ikke i perioden.

12. Berigtiger den registrerede oplysningerne indenfor perioden på otte uger, jf. punkt 11, genoptages registreringen af den registrerede. Hvis den registrerede ikke handler inden for perioden på otte uger, jf. punkt 11, kan der pålægges en foranstaltning.

13. Anmoder den registrerede om mere tid til at berigtige oplysningerne, jf. punkt 11, og begrunder denne anmodning tilstrækkeligt, kan suspensionsperioden forlænges.

14. I tilfælde af andre overtrædelser af adfærdskodeksen suspenderes den pågældende registreredes registrering i en periode på otte uger, inden for hvilken Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen træffer endelig afgørelse om pålæggelse af eventuelle foranstaltninger.

15. Alle afgørelser om at slette en registreret fra registret indebærer også udelukkelse fra fornyet registrering i en periode på et eller to år.

Fase 6: Afgørelse om, hvilken foranstaltning der skal anvendes

16. Europa-Parlamentets og Europa-Kommissionens kompetente tjenestegrene udarbejder i fællesskab et udkast til afgørelse om, hvilken foranstaltning der skal anvendes, og forelægger det for disse institutioners generalsekretærer til endelig afgørelse. De ansvarlige næstformænd i Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen underrettes.

17. Det fælles registersekretariat underretter straks begge parter (klageren og den registrerede, der er klaget over) om afgørelsen om foranstaltningen og gennemfører foranstaltningen.

Fase 7: Eventuel inddragelse af adgangskort til Europa-Parlamentet

18. Træffes der afgørelse om slettelse fra registeret, som indebærer inddragelse af adgangskort til Europa-Parlamentet, giver Europa-Parlamentets generalsekretær meddelelse herom til den ansvarlige kvæstor, som anmodes om at tillade, at alle adgangskort udstedt til den pågældende organisation eller enkeltperson inddrages.

19. Den registrerede anmodes om at returnere alle eller nogle af sine adgangskort inden for 15 dage.

Skema over mulige foranstaltninger i tilfælde af tilsidesættelse af adfærdskodeksen

 

Form for tilsidesættelse

Foranstaltning

Anmærkning om foranstaltningen i registret

Inddragelse af EP-adgangskort

1

Uforsætlig tilsidesættelse, som straks afhjælpes

Skriftlig meddelelse med anerkendelse af de faktiske omstændigheder og afhjælpningen

Nej

Nej

2

Forsætlig tilsidesættelse af kodeksen, der gør det nødvendigt at ændre adfærd eller berigtige data i registret inden for den fastsatte frist

Midlertidig suspension i op til seks måneder, eller indtil den berigtigelse, der er anmodet om, er gennemført inden for den fastsatte frist

Ja, i suspensions-perioden

Nej

3

Vedvarende tilsidesættelse af kodeksen

- Ingen adfærdsændring

- Undladelse af at berigtige data inden for den fastsatte frist

Slettelse fra registeret i et år

Ja

Ja

4

Alvorlig, forsætlig tilsidesættelse af kodeksen

 

Slettelse fra registret i to år

Ja

Ja

(1)

KOM(2009)0612.

(2)

Regeringer i medlemsstater, regeringer i tredjelande, internationale mellemstatslige organisationer og deres diplomatiske missioner skal ikke lade sig registrere.

(3)

EUT L 145 af 31.5.2001, s. 43.

(4)

De registrerede vil blive anmodet om give disse oplysninger ved afslutningen af registreringsprocessen med henblik på forelæggelse for Europa-Parlamentet. Navnene på de enkeltpersoner, der har fået adgangskort, vil herefter automatisk blive indsat af systemet på grundlag af Europa-Parlamentets opdateringer og oplysninger, efter at Europa-Parlamentet har truffet afgørelse om at tildele kortene. Registreringen giver ikke automatisk ret til et adgangskort til Europa-Parlamentet.

(5)

Nævnte litra d) fastslår, at registrerede i deres forbindelser med EU-institutionerne og disses medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte "skal sikre, at de oplysninger, de giver ved registreringen og senere inden for rammerne af deres aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, er fuldstændige, opdaterede og ikke misvisende”


BEGRUNDELSE

Åbenhed er en forudsætning for politiske institutioners legitimitet. Det skal være let at kontrollere, hvordan beslutninger træffes, hvad og hvem der har øvet indflydelse på dem, og endelig hvordan midlerne, dvs. skatteydernes penge, anvendes. Regler for lobbyvirksomhed er således i sidste instans et spørgsmål om legitimitet.

Parlamentet var den første EU-institution, der rejste spørgsmålet om det stigende antal interessegrupper på europæisk plan og navnlig om denne udviklings følger for lovgivningsprocessen. På baggrund af en række betænkninger og grundige drøftelser oprettede Parlamentet sit register for interesserepræsentanter i 1996.

Stubb-Friedrich-betænkningen

Kommissionen lancerede i 2006 et "europæisk åbenhedsinitiativ", hvori den foreslog oprettelse af et "one-stop-shop-register" for lobbyister i Kommissionen og Parlamentet.

Parlamentets respons på Kommissionens initiativ tog form af betænkningen fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender om udvikling af rammer for interesserepræsentanters (lobbyisters) virksomhed i EU-institutionerne. Ordføreren var i første omgang Alexander Stubb (PPE, FI), men da han efterfølgende blev udnævnt til finsk udenrigsminister, overtog Ingo Friedrich (PPE, DE) ordførerskabet for betænkningen. Beslutningen blev vedtaget af plenarforsamlingen den 8. maj 2008.

Beslutningen hilser Kommissionens forslag velkommen og opfordrer til indgåelse af en interinstitutionel aftale om et fælles register for Parlamentet, Kommissionen og Rådet. Den opfordrer Kommissionen til at indlede forhandlinger med Parlamentet om en fælles adfærdskodeks for lobbyister og understreger, at der bør anvendes sanktioner (i grove tilfælde fjernelse fra registret) mod lobbyister, som forbryder sig mod kodeksen. Beslutningen foreslår, at alle tre institutioner nedsætter en fælles arbejdsgruppe på højt plan, der skal behandle oprettelsen af et fælles register.

Den fælles arbejdsgruppe på højt plan

En sådan arbejdsgruppe blev nedsat i november 2008 med deltagelse af Parlamentet og Kommissionen - Rådet fandt det ikke nødvendigt at medvirke. Arbejdsgruppen vedtog i april 2009 en fælles erklæring og et forslag til en fælles adfærdskodeks. Efter Europavalget blev der nedsat en ny arbejdsgruppe mellem Parlamentet og Kommissionen. EP's delegation blev ledet af næstformand Diana Wallis, medens de øvrige medlemmer var Carlo Casini, Isabelle Durant og Jo Leinen.

Det lykkedes i november 2010 arbejdsgruppen at nå til enighed om et udkast til aftale om oprettelse af et "åbenhedsregister".

Parlamentet fik opfyldt sine vigtigste mål

Det opnåede resultat svarer til Parlamentets målsætninger på de vigtigste punkter:

1. Selv om det ikke bliver obligatorisk at lade sig registrere - som Parlamentet havde ønsket - kan det betragtes som værende "de facto obligatorisk", fordi kun registrerede interesserepræsentanter kan opnå permanent adgangstilladelse til Parlamentets lokaler.

2. Det fælles register sikrer den bredest mulige deltagelse af aktører i alle kategorier, samtidig med at deres forskellige eller specifikke identiteter respekteres. Det nye navn, "åbenhedsregister", gør det lettere for ikke-kommercielle organisationer at lade sig registrere.

3. Med den nye mekanisme skal der gives flere oplysninger, bl.a. om antallet af personer, der er involveret i aktiviteter, som falder inden for registrets anvendelsesområde, og om størrelsen af de finansielle midler, den registrerede modtager/har modtaget fra EU. Desuden præciserer den, hvilke aktiviteter der er omfattet af registrets anvendelsesområde, og hvordan klager vil blive behandlet.

Konklusion

Ordføreren er indstillet på at anbefale, at udkastet til aftale om oprettelse af et åbenhedsregister vedtages. Det fælles register vil være et skridt fremad i bestræbelserne for at opnå større åbenhed i EU-institutionerne, hvilket forhåbentlig vil bidrage til at øge det europæiske projekts legitimitet i borgernes øjne.


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

19.4.2011

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

22

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Constance Le Grip, David Martin, Morten Messerschmidt, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, József Szájer, Søren Bo Søndergaard, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

John Stuart Agnew, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Marietta Giannakou, Íñigo Méndez de Vigo, Helmut Scholz, Rainer Wieland

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik