Διαδικασία : 2010/2291(ACI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0174/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0174/2011

Συζήτηση :

PV 10/05/2011 - 16
CRE 10/05/2011 - 16

Ψηφοφορία :

PV 11/05/2011 - 5.15
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0222

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 255kWORD 206k
26.4.2011
PE 458.636v02-00 A7-0174/2011

σχετικά με τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με ένα κοινό Μητρώο Διαφάνειας

(2010/2291(ACI))

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Carlo Casini

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ/ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΝΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΕ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με ένα κοινό Μητρώο Διαφάνειας

(2010/2291(ACI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 18ης Νοεμβρίου 2010,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καθιέρωση ενός "Μητρώου Διαφάνειας" για οργανώσεις και αυτοαπασχολούμενα άτομα που συμμετέχουν στη διαμόρφωση και εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ (αποκαλούμενη εφεξής "η συμφωνία"),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαΐου 2008 σχετικά με την ανάπτυξη του πλαισίου των δραστηριοτήτων των εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 127, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A7-0174/2011),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 11, παράγραφος της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει: "Τα θεσμικά όργανα διατηρούν ανοιχτό, διαφανή και τακτικό διάλογο με τις αντιπροσωπευτικές ενώσεις και την κοινωνία των πολιτών",

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφάνεια αυτού του διαλόγου ενισχύεται από ένα κοινό μητρώο των οργανώσεων και των ατόμων που δραστηριοποιούνται στην χάραξη και την υλοποίηση της πολιτικής της ΕΕ,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το προαναφερθέν ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 8ης Μαΐου 2008 έθεσε τις αρχές βάσει των οποίων το Κοινοβούλιο προσήλθε σε διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή σχετικά με το θέμα του κοινού μητρώου,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απαραίτητες αλλαγές στον Κανονισμό του Κοινοβουλίου εισάγονται στην απόφασή του της ………. 2011 σχετικά με τροποποίηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου σε συνέχεια της καθιέρωσης από το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή ενός κοινού Μητρώου Διαφάνειας,(2),

1.  θεωρεί ότι η συμφωνία αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα στην κατεύθυνση της μεγαλύτερης διαφάνειας και σκοπεύει να προτείνει σε εύθετο χρόνο την αναβάθμιση των προτύπων, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η σταθερή ακεραιότητα της δημόσιας διοίκησης της Ένωσης και η ενίσχυση των θεσμικών της κανόνων,

2.   επισημαίνει ότι, η ύπαρξη ενός κοινού μητρώου, επιτρέπει να βρίσκονται όλες οι πληροφορίες σε ένα σημείο, κάτι που διευκολύνει τους πολίτες να εξακριβώνουν ποιοι παράγοντες βρίσκονται σε επαφή με τα θεσμικά όργανα· παρατηρεί ότι αυτό διευκολύνει επίσης το έργο των ίδιων των αντιπροσώπων συμφερόντων οι οποίοι υποχρεούνται να εγγράφονται μία μόνο φορά·

3.   επαναλαμβάνει ωστόσο ότι το Κοινοβούλιο διατηρεί στο ακέραιο το δικαίωμά του να αποφασίζει ποιος θα επιτρέπεται να έχει πρόσβαση στους χώρους του·

4.   είναι της γνώμης ότι η συμφωνία θα παράσχει ισχυρό κίνητρο για καταχώρηση, δεδομένου ότι θα καταστήσει αδύνατο για οποιονδήποτε να αποκτήσει κάρτα που παρέχει πρόσβαση στο Κοινοβούλιο εάν πρώτα δεν εγγραφεί·

5.  επαναλαμβάνει, ωστόσο, την έκκλησή του για υποχρεωτική καταχώρηση όλων των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων στο Μητρώο Διαφάνειας και ζητεί να αναληφθούν οι αναγκαίες ενέργειες στο πλαίσιο της επικείμενης διαδικασίας επανεξέτασης για την προετοιμασία της μετάβασης στην υποχρεωτική καταχώρηση ·

6.  εκφράζει τη λύπη του επειδή το Συμβούλιο δεν έχει ακόμη καταστεί μέρος της συμφωνίας, αν και αυτό είναι κρίσιμης σημασίας προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια σε όλα τα στάδια της νομοθετικής διαδικασίας σε επίπεδο Ένωσης· καλεί το Συμβούλιο να προσχωρήσει στο κοινό μητρώο το συντομότερο δυνατό·

7.   χαιρετίζει ειδικότερα τις ακόλουθες πτυχές που περιέχονται στη συμφωνία:

(α) την αλλαγή του ονόματος του μητρώου σε "Μητρώο Διαφάνειας"·

(β) το εύρος του μητρώου, το οποίο καλύπτει όλους τους σχετικούς παράγοντες, αλλά εξαιρεί, μεταξύ άλλων, τους κοινωνικούς εταίρους ως παράγοντες του κοινωνικού διαλόγου, καθώς και εκκλησίες, πολιτικά κόμματα και τοπικές, περιφερειακές και δημοτικές αρχές, - συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσωπειών που αποτελούν μέρος της διοίκησής τους-· λαμβάνοντας υπόψη τον θεσμικό τους ρόλου δυνάμει των συνθηκών καθώς και της παραγράφου 10, στοιχείο β) και των παραγράφων 11, 12 και 13 της συμφωνίας, οι εν λόγω οργανώσεις δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του μητρώου· αυτό πρέπει να διευκρινιστεί κατά την πρώτη αναθεώρηση της συμφωνίας· το Κοινοβούλιο επιθυμεί όπως η Επιτροπή κοινοποιήσει ήδη τη σύμφωνη γνώμη της επ’ αυτού·

(γ) το γεγονός ότι το μητρώο διασφαλίζει διαφάνεια για το ευρύ φάσμα επαφών των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, και συγκεκριμένα, συγκεντρώνει, σε χωριστά κεφάλαια, εκπροσώπους ειδικών συμφερόντων, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και εκπροσώπους των δημόσιων αρχών, διακρίνοντας με τον τρόπο αυτό τους διαφορετικούς ρόλους των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων και των επίσημων συνομιλητών των θεσμικών οργάνων της Ένωσης·

(δ) το αίτημα για ουσιαστικές χρηματοπιστωτικές πληροφορίες·

(ε) τη λήψη δεσμευτικών μέτρων σε περίπτωση αδυναμίας συμμόρφωσης με τον κώδικα συμπεριφοράς που προσαρτάται στη συμφωνία·

8.   θεωρεί ότι οι κανόνες που εφαρμόζονται στους εκπροσώπους δημοσίων αρχών και οργανώσεων, οι οποίες, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, υπηρετούν τα δημόσια συμφέροντα και συνδέονται από τις καταστατικές τους διατάξεις και τα θεμελιώδη δικαιώματα, δεν μπορούν να είναι ταυτόσημοι με εκείνους που εφαρμόζονται στους εκπροσώπους ειδικών συμφερόντων· εκτιμά ειδικότερα ότι η πρόσκληση για καταχώρηση που απευθύνεται στους οργανισμούς δημοσίου δικαίου αφορά μόνο τους οργανισμούς που διαθέτουν αυτοτέλεια, αλλά όχι τις ίδιες τις δημόσιες αρχές·

9.  ζητεί να θεσπίσει το Προεδρείο του ένα σύστημα, στο πλαίσιο του οποίου όλοι οι εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του μητρώου και στους οποίους έχει παρασχεθεί η δυνατότητα συνάντησης με αρμόδιο επί του θέματος βουλευτή σχετικά με συγκεκριμένο νομοθετικό ζήτημα θα καταχωρούνται με μνεία της εν λόγω συνάντησης στην αιτιολογική έκθεση που θα προσαρτάται στην έκθεση ή τη σύσταση που αφορά το σχετικό σχέδιο νομοθετικής πράξης·

10. εγκρίνει τη σύναψη της προσαρτημένης συμφωνίας, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο της παρούσας απόφασης, και αποφασίζει να την προσαρτήσει στον Κανονισμό του·

11. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, προς ενημέρωση.

(1)

ΕΕ C 271 Ε, 12.11.2009, σ. 48.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0000.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΝΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής «τα μέρη»):

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ) και ειδικότερα το άρθρο 11, παράγραφοι 1 και 2, τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ειδικότερα το άρθρο 295, και τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ) (εφεξής «οι Συνθήκες»),

Εκτιμώντας ότι οι διαμορφωτές της ευρωπαϊκής πολιτικής δεν ενεργούν αποκομμένοι από την κοινωνία των πολιτών, αλλά διατηρούν ανοικτό, διαφανή και τακτικό διάλογο με αντιπροσωπευτικές ενώσεις και με την κοινωνία των πολιτών,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

I.         Καθιέρωση του Μητρώου Διαφάνειας

1.        Σε συμφωνία με τη δέσμευσή τους υπέρ τη διαφάνειας, τα μέρη συμφωνούν να δημιουργήσουν και να θέσουν σε λειτουργία ένα κοινό «Μητρώο Διαφάνειας» (εφεξής «το Μητρώο») για την καταχώριση και επίβλεψη οργανώσεων και αυτοαπασχολούμενων ατόμων που συμμετέχουν στη διαμόρφωση και εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ.

II.       Βασικές αρχές λειτουργίας του Μητρώου

2.        Η δημιουργία και λειτουργία του Μητρώου στηρίζεται στα υπάρχοντα συστήματα μητρώων που σχεδιάστηκαν και ξεκίνησαν στο μεν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 1996, στη δε Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο 2008, όπως συμπληρώθηκαν χάρη στο έργο της σχετικής Μεικτής Ομάδας Εργασίας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις αναπροσαρμογές που έγιναν βάσει της αποκτηθείσας εμπειρίας και της συμβολής των ενδιαφερομένων όπως περιγράφονται στην Ανακοίνωση της Επιτροπής της 28ης Οκτωβρίου 2009 με τίτλο «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Διαφάνεια: μητρώο των εκπροσώπων συμφερόντων, ένας χρόνος μετά»(1). Η προσπάθεια αυτή δεν επηρεάζει ούτε παραβλάπτει τους στόχους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως ορίζονται στο ψήφισμά του της 8ης Μαΐου 2008 σχετικά με την ανάπτυξη του πλαισίου των δραστηριοτήτων των εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα(2).

3.        Η δημιουργία και λειτουργία του Μητρώου σέβεται τις γενικές αρχές του ευρωπαϊκού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της αναλογικότητας και της απαγορεύσεως των διακρίσεων.

4.        Η δημιουργία και λειτουργία του Μητρώου σέβεται το δικαίωμα των Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ασκούν την κοινοβουλευτική εντολή τους χωρίς περιορισμούς, και δεν εμποδίζει την είσοδο των ψηφοφόρων των Βουλευτών στα κτίρια του Κοινοβουλίου.

5.        Η δημιουργία και λειτουργία του Μητρώου δεν επηρεάζει τις αρμοδιότητες ή τα δικαιώματα των μερών ούτε επηρεάζει τις οργανωτικές εξουσίες εκάστου εξ αυτών.

6.        Τα μέρη καταβάλλουν προσπάθειες να μεταχειρίζονται ισότιμα όλους τους φορείς που μετέχουν σε παρόμοιες δραστηριότητες, και επιτρέπουν να ισχύουν ίσοι όροι για την καταχώριση οργανώσεων και αυτοαπασχολούμενων ατόμων που συμμετέχουν στη διαμόρφωση και εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ.

III.      Δομή του Μητρώου

7.        Το Μητρώο περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α)        δέσμη οδηγιών για:

-       το πεδίο του Μητρώου, τις επιλέξιμες δραστηριότητες και τις εξαιρέσεις·

-       τα τμήματα που είναι ανοικτά προς καταχώριση (Παράρτημα 1)·

-       απαιτούμενες πληροφορίες για τους καταχωρημένους, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων δημοσιοποίησης οικονομικών στοιχείων (Παράρτημα 2)·

β)        κώδικα δεοντολογίας (Παράρτημα 3)·

γ)      μηχανισμό καταγγελιών και μέτρων που θα λαμβάνονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τον κώδικα δεοντολογίας, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας διερεύνησης και διεκπεραίωσης των καταγγελιών (Παράρτημα 4).

IV.      Πεδίο του Μητρώου

Δραστηριότητες που καλύπτονται

8.        Το πεδίο του Μητρώου καλύπτει, εξαιρέσει των περιγραφομένων στο παρόν τμήμα IV, όλες τις δραστηριότητες που ασκούνται με σκοπό τον άμεσο ή έμμεσο επηρεασμό της διαμόρφωσης ή εφαρμογής πολιτικής και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων των οργάνων της ΕΕ, ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου διαύλου ή μέσου επικοινωνίας, για παράδειγμα αναθέσεις σε εξωτερικούς συνεργάτες, μέσα ενημέρωσης, επαφές με επαγγελματίες μεσάζοντες, ομάδες προβληματισμού (“think tanks”), πλατφόρμες, φόρα, ενημερωτικές εκστρατείες και λαϊκές πρωτοβουλίες. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, επικοινωνία με Βουλευτές, μονίμους ή λοιπούς υπαλλήλους των οργάνων της ΕΕ, σύνταξη, διανομή και αποστολή επιστολών, ενημερωτικού υλικού ή εγγράφων που προβάλλουν επιχειρήματα και θέσεις, και διοργάνωση εκδηλώσεων, συναντήσεων ή διαφημιστικών δραστηριοτήτων και κοινωνικών εκδηλώσεων ή συνεντεύξεων, με αποστολή σχετικών προσκλήσεων σε Βουλευτές, μονίμους ή λοιπούς υπαλλήλους των οργάνων της ΕΕ. Επίσης περιλαμβάνονται οι προαιρετικές συνδρομές και η συμμετοχή σε επίσημες διαβουλεύσεις επί προβλεπομένων ενωσιακών νομοθετικών ή άλλων νομικών πράξεων και σε άλλες δημόσιες διαβουλεύσεις.

9.        Από όλες τις οργανώσεις και τα αυτοαπασχολούμενα άτομα, ανεξαρτήτως νομικού καθεστώτος, που εμπλέκονται σε δραστηριότητες ευρισκόμενες εντός του πεδίου του Μητρώου, αναμένεται να εγγραφούν σε αυτό(3).

Δραστηριότητες που εξαιρούνται

10.      Οι παρακάτω δραστηριότητες εξαιρούνται από το πεδίο του Μητρώου:

α)     δραστηριότητες που αφορούν την παροχή νομικών και άλλων επαγγελματικών συμβουλών, στο βαθμό που σχετίζονται με την άσκηση του θεμελιώδους δικαιώματος ενός πελάτη σε δίκαιη δίκη, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος υπεράσπισης σε διοικητικές διαδικασίες, έτσι όπως ασκούνται από δικηγόρους ή άλλους ενεχόμενους επαγγελματίες. Oι ακόλουθες δραστηριότητες δεν εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου (ανεξαρτήτως των πραγματικά εμπλεκομένων μερών): συμβουλευτικές εργασίες και επαφές με δημόσιους φορείς με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση ενός πελάτη σχετικά με μια γενική νομική κατάσταση ή σχετικά με τη συγκεκριμένη νομική κατάσταση, ή την παροχή συμβουλών για τη σκοπιμότητα ή νομιμότητα ενός συγκεκριμένου νομικού ή διοικητικού διαβήματος στο πλαίσιο της κειμένης νομοθεσίας, η παροχή συμβουλών σε πελάτη με σκοπό να βεβαιωθεί ότι οι δραστηριότητές του είναι σύμφωνες προς το νόμο, η εκπροσώπηση στο πλαίσιο μιας συμβιβαστικής ή διαμεσολαβητικής διαδικασίας που αποσκοπεί στο να αποτραπεί η παραπομπή μιας διένεξης στις δικαστικές ή διοικητικές αρχές. Τούτο ισχύει για όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν περιορίζεται σε ορισμένες συγκεκριμένες διαδικασίες (ανταγωνισμός). Στο βαθμό που μια εταιρία και οι σύμβουλοί της εμπλέκονται ως διάδικοι σε συγκεκριμένη νομική ή διοικητική υπόθεση ή διαδικασία, κάθε δραστηριότητα απευθείας σχετιζόμενη με αυτή την υπόθεση αλλά μη αποσκοπούσα αυτή καθαυτή στη μεταβολή του υφισταμένου νομικού πλαισίου, δεν εμπίπτει στο πεδίο του Μητρώου.

β)     δραστηριότητες των κοινωνικών εταίρων ως συντελεστών του κοινωνικού διαλόγου (συνδικάτα, ενώσεις εργοδοτών, κλπ.) όταν εκτελούν τον ρόλο που τους αναθέτουν οι Συνθήκες. Τούτο ισχύει τηρουμένων των αναλογιών σε οποιαδήποτε οντότητα που οι Συνθήκες προσδιορίζουν ρητώς για να παίξει ένα θεσμικό ρόλο.

γ)      δραστηριότητες σε απάντηση σε απευθείας και εξατομικευμένες αιτήσεις από όργανα της ΕΕ ή Βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως είναι οι περιστασιακές ή τακτικές αιτήσεις ενημέρωσης για συγκεκριμένα γεγονότα, στοιχεία ή για πραγματογνωμοσύνες, και/ή οι προσωπικές προσκλήσεις συμμετοχής σε δημόσιες ακροάσεις, ή συμμετοχής στις εργασίες συμβουλευτικών επιτροπών ή σε οποιοδήποτε ανάλογο φόρουμ.

Ειδικές διατάξεις

11.      Το Μητρώο δεν αφορά τις Εκκλησίες ή θρησκευτικές κοινότητες. Όμως, αναμένεται από τα γραφεία αντιπροσωπειών τους ή τους νομικοί φορείς, οργανισμούς και δίκτυα που έχουν δημιουργηθεί για να τις εκπροσωπούν στις σχέσεις τους με τα όργανα της ΕΕ, καθώς και τις ενώσεις τους να εγγραφούν σε αυτό.

12.      Το Μητρώο δεν αφορά τα πολιτικά κόμματα. Όμως, αναμένεται από όλες τις οργανώσεις που αυτά δημιουργούν ή στηρίζουν οι οποίες συμμετέχουν σε δραστηριότητες εμπίπτουσες στο πεδίο του Μητρώου να εγγραφούν σε αυτό.

13.      Το Μητρώο δεν αφορά τις τοπικές, περιφερειακές και δημοτικές αρχές. Όμως, αναμένεται από τα γραφεία αντιπροσωπειών τους ή νομικούς φορείς, οργανισμούς και δίκτυα που έχουν δημιουργηθεί για να τις εκπροσωπούν στις σχέσεις τους με τα όργανα της ΕΕ, καθώς και τις ενώσεις τους να εγγραφούν σε αυτό.

14.      Αναμένεται να εγγραφούν στο Μητρώο τα δίκτυα, πλατφόρμες ή άλλες μορφές συλλογικής δράσης χωρίς νομικό καθεστώς ή νομική προσωπικότητα αλλά που αποτελούν de facto πηγή οργανωμένου επηρεασμού και συμμετέχουν σε δραστηριότητες εμπίπτουσες στο πεδίο του Μητρώου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα μέλη τους θα πρέπει να δηλώνουν ένα εξ αυτών ως υπεύθυνο επικοινωνίας για τις σχέσεις τους με τους υπευθύνους του Μητρώου.

15.      Δραστηριότητες λαμβανόμενες υπόψη για την δήλωση οικονομικών συμφερόντων προς εγγραφή στο Μητρώο είναι εκείνες που απευθύνονται σε όλα τα όργανα, οργανισμούς και φορείς της ΕΕ, και στα μέλη, τους μονίμους και λοιπούς υπαλλήλους τους. Στις δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνονται επίσης εκείνες που απευθύνονται σε φορείς κρατών μελών που ενεργούν σε επίπεδο ΕΕ συμμετέχοντας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της ΕΕ.

16.      Τα ευρωπαϊκά δίκτυα, ομοσπονδίες, ενώσεις ή πλατφόρμες προτρέπονται να εκδώσουν κοινές, διαφανείς κατευθυντήριες οδηγίες για τα μέλη τους, όπου θα προσδιορίζονται οι δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου. Αναμένεται από αυτά να δημοσιοποιήσουν τις εν λόγω κατευθυντήριες οδηγίες.

V.       Κανόνες που ισχύουν για εγγεγραμμένους στο Μητρώο

17.      Με την εγγραφή τους, οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις και τα άτομα:

- δέχονται τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών που υποβάλλουν προκειμένου να συμπεριληφθούν στο Μητρώο,

- δέχονται να ενεργούν σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας και, κατά περίπτωση, να υποβάλλουν το κείμενο οποιουδήποτε επαγγελματικού κώδικα δεοντολογίας ο οποίος τις/τα δεσμεύει,

- εγγυώνται πως οι πληροφορίες που υπέβαλαν προκειμένου να συμπεριληφθούν στο Μητρώο είναι σωστές,

- δέχονται πως οποιαδήποτε καταγγελία σε βάρος τους θα εξεταστεί βάσει των κανόνων του κώδικα δεοντολογίας που διέπει το Μητρώο,

- δέχονται να τους επιβληθεί κάθε μέτρο που θα αποφασισθεί σε περίπτωση παραβίασης του κώδικα δεοντολογίας και γνωρίζουν πως τα μέτρα που προβλέπει το Παράρτημα 4 μπορούν να εφαρμοσθούν σε βάρος τους σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους προς τους κανόνες που καθορίζονται στον κώδικα δεοντολογίας,

- λαμβάνουν γνώση πως τα μέρη δύνανται, κατόπιν αιτήσεως και με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής(4), να υποχρεωθούν να δημοσιοποιήσουν αλληλογραφία και άλλα έγγραφα που αφορούν τις δραστηριότητες των εγγεγραμμένων.

VI.      Μέτρα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τον κώδικα δεοντολογίας

18.      Η μη συμμόρφωση προς τον κώδικα δεοντολογίας από εγγεγραμμένους ή τους εκπροσώπους τους μπορεί, μετά από έρευνα που θα λάβει δεόντως υπόψη την αρχή της αναλογικότητας και του δικαιώματος υπεράσπισης, να οδηγήσει στην επιβολή μέτρων που καθορίζονται στο Παράρτημα 4 όπως η αναστολή εγγραφής ή ο αποκλεισμός από το Μητρώο και, όπου χρειάζεται, η ανάκληση των δελτίων ελευθέρας εισόδου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχουν εκδοθεί για τα συγκεκριμένα άτομα ή, ενδεχομένως, για τους φορείς που εκπροσωπούν. Οι αποφάσεις επιβολής τέτοιων μέτρων μπορούν να δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Μητρώου.

19.      Οποιοσδήποτε μπορεί να υποβάλει καταγγελία, τεκμηριωμένη με γεγονότα, σχετικά με πιθανές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς τον κώδικα δεοντολογίας, βάσει της διαδικασίας του Παραρτήματος 4.

VII.    Εφαρμογή

20.      Οι Γενικοί Γραμματείς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι υπεύθυνοι για την εποπτεία του συστήματος και για όλες τις βασικές επιχειρησιακές πτυχές, και με κοινή συμφωνία λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας.

21.      Για την λειτουργία του συστήματος, οι υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα συγκροτήσουν μια κοινή επιχειρησιακή δομή, την «κοινή Γραμματεία του Μητρώου». Αυτή θα αποτελείται από μια ομάδα μονίμων υπαλλήλων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει των όρων που θα συμφωνηθούν μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών. Η κοινή Γραμματεία του Μητρώου ενεργεί υπό τον συντονισμό ενός Προϊσταμένου Μονάδας της Γενικής Γραμματείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα καθήκοντά της θα περιλαμβάνουν την εφαρμογή μέτρων που θα συμβάλλουν στην ποιότητα του περιεχομένου του Μητρώου.

22.      Η έκδοση και ο έλεγχος των δελτίων ελευθέρας εισόδου μακράς διαρκείας για τα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συνεχίσει ως διαδικασία να διεκπεραιώνεται από το εν λόγω όργανο. Τέτοια δελτία θα εκδίδονται μόνο για άτομα που εκπροσωπούν ή εργάζονται σε οργανώσεις εμπίπτουσες στο πεδίο του Μητρώου, εφόσον οι εν λόγω οργανώσεις ή τα άτομα αυτά εγγραφούν. Ωστόσο, η εγγραφή δεν δίνει κανένα αυτόματο δικαίωμα σε τέτοιο δελτίο ελευθέρας εισόδου.

23.      Αν και τα μέρη θα χειρίζονται το σύστημα από κοινού, διατηρούν την ελευθερία να χρησιμοποιούν το Μητρώο ανεξάρτητα για τους δικούς τους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς κινήτρων όπως η διαβίβαση πληροφοριών στους εγγεγραμμένους σχετικά με την έναρξη δημοσίων διαβουλεύσεων ή τη διοργάνωση εκδηλώσεων.

24.      Τα μέρη διοργανώνουν τη δέουσα εκπαίδευση και εσωτερική επικοινωνία, ώστε να ενημερώνουν τα Μέλη και το προσωπικό τους για το κοινό Μητρώο και τη διαδικασία καταγγελιών.

25.      Τα μέρη λαμβάνουν τα δέοντα εξωτερικά μέτρα για να γνωστοποιηθεί η ύπαρξη του Μητρώου και να προωθηθεί η χρήση του.

26.      Μια σειρά βασικών στατιστικών, που θα εξάγονται από τη βάση δεδομένων του Μητρώου, δημοσιεύονται τακτικά στην ιστοσελίδα Europa και είναι διαθέσιμες μέσω μηχανής αναζήτησης φιλικής προς τον χρήστη. Το δημόσιο περιεχόμενο της εν λόγω βάσης δεδομένων θα διατίθεται κατόπιν αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή αναγνωριζόμενη από μηχάνημα.

27.      Μετά από συνεννόηση με τους ενδιαφερομένους, οι Γενικοί Γραμματείς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποβάλλουν ετήσια έκθεση για τη λειτουργία του Μητρώου στους αρμοδίους Αντιπροέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

VIII.   Συμμετοχή άλλων οργάνων και φορέων

28.      Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο προσκαλούνται να συμμετάσχουν στο Μητρώο. Και τα άλλα όργανα, φορείς και οργανισμοί της ΕΕ ενθαρρύνονται να κάνουν χρήση του συστήματος ως σημείου αναφοράς για τις δικές τους σχέσεις με οργανώσεις και άτομα που συμμετέχουν στη διαμόρφωση και εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ.

IX.      Τελικές διατάξεις

29.      Η μετάβαση από τα υφιστάμενα μητρώα των μερών στο νέο κοινό Μητρώο θα πραγματοποιηθεί στη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου δώδεκα μηνών από την ημέρα έναρξης λειτουργίας του κοινού Μητρώου. Οι οργανώσεις και τα άτομα που είναι επί του παρόντος εγγεγραμμένοι σε οποιοδήποτε εκ των δυο συστημάτων καλούνται να ανανεώσουν την εγγραφή τους στο κοινό σύστημα.

Μόλις το κοινό Μητρώο τεθεί σε λειτουργία:

· οι εγγεγραμμένοι θα έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν τη σημερινή τους εγγραφή στο κοινό Μητρώο την ημερομηνία της επιλογής τους αλλά το αργότερο την ημέρα ανανέωσης της εγγραφής τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή, για όσους είναι εγγεγραμμένοι μόνο στο μητρώο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το αργότερο στο τέλος της δωδεκάμηνης περιόδου από την έναρξη λειτουργίας·

· οποιαδήποτε νέα εγγραφή ή επικαιροποίηση υφισταμένων δεδομένων θα είναι δυνατή μόνο μέσω του κοινού Μητρώου.

30.      Το κοινό Μητρώο υποβάλλεται σε αναθεώρηση το αργότερο εντός των δυο ετών από την έναρξη λειτουργίας του.

Παράρτημα 1

«Μητρώο Διαφάνειας»

Οργανώσεις και αυτοαπασχολούμενα άτομα που συμμετέχουν στη διαμόρφωση και εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ

Τμήματα

Χαρακτηριστικά/παρατηρήσεις

I - Γραφεία συμβούλων/ εταιρίες νομικών/αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι

 

Τομέας

Γραφεία συμβούλων

Εταιρίες που βάσει σύμβασης ασκούν δραστηριότητες που περιλαμβάνουν την εκπροσώπηση ομάδων συμφερόντων (lobbying), την προώθηση συμφερόντων, δημόσιες υποθέσεις και σχέσεις με δημόσιες αρχές

Τομέας

Εταιρίες νομικών

Εταιρίες νομικών που βάσει σύμβασης ασκούν δραστηριότητες που περιλαμβάνουν την εκπροσώπηση ομάδων συμφερόντων (lobbying), την προώθηση συμφερόντων, δημόσιες υποθέσεις και σχέσεις με δημόσιες αρχές

Τομέας

Αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι

Αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι ή δικηγόροι που βάσει σύμβασης ασκούν δραστηριότητες που περιλαμβάνουν την εκπροσώπηση ομάδων συμφερόντων (lobbying), την προώθηση συμφερόντων, δημόσιες υποθέσεις και σχέσεις με δημόσιες αρχές

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις

 

Τομέας

Εταιρίες και όμιλοι

Εταιρίες ή όμιλοι εταιριών (με ή χωρίς νομικό καθεστώς) που διαθέτουν υπαλλήλους τους (in-house) για να ασκούν, για δικό τους λογαριασμό, δραστηριότητες που περιλαμβάνουν την εκπροσώπηση ομάδων συμφερόντων (lobbying), την προώθηση συμφερόντων, δημόσιες υποθέσεις και σχέσεις με δημόσιες αρχές

Τομέας

Εμπορικές, επιχειρηματικές και επαγγελματικές ενώσεις

 

Τομέας

Συνδικάτα

 

Τομέας

Λοιπές συναφείς οργανώσεις

 

III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις

 

Τομέας

Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες και δίκτυα και συναφείς

Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί (με ή χωρίς νομικό καθεστώς), μη εξαρτημένοι από δημόσιες αρχές, πολιτικά κόμματα ή εμπορικούς οργανισμούς. Περιλαμβάνονται τα ιδρύματα, τα φιλανθρωπικά ιδρύματα κλπ.

IV – Ομάδες προβληματισμού, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα

 

Τομέας

Ομάδες προβληματισμού και ερευνητικά ιδρύματα

Εξειδικευμένες ομάδες προβληματισμού και ερευνητικά ιδρύματα που ασχολούνται με τις δραστηριότητες και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τομέας

Ακαδημαϊκά ιδρύματα

Ιδρύματα με κεντρικό σκοπό την παιδεία αλλά που ασχολούνται με τις δραστηριότητες και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

V – Οργανώσεις που εκπροσωπούν εκκλησίες και θρησκευτικές κοινότητες

Σημ.: Το Μητρώο δεν αφορά τις ίδιες τις Εκκλησίες

Τομέας

Οργανώσεις που εκπροσωπούν εκκλησίες και θρησκευτικές κοινότητες

Νομικά πρόσωπα, γραφεία ή δίκτυα που δημιουργήθηκαν για να ασκούν δραστηριότητες εκπροσώπησης

VI – Οργανώσεις που εκπροσωπούν τοπικές, περιφερειακές και δημοτικές αρχές, λοιποί δημόσιοι ή μικτοί φορείς κλπ.

Σημ.: Το Μητρώο δεν αφορά τις ίδιες τις δημόσιες αρχές

Τομέας

Τοπικές, περιφερειακές και δημοτικές αρχές (υπο-εθνικό επίπεδο)

Νομικά πρόσωπα, γραφεία εκπροσώπησης, ενώσεις ή δίκτυα που δημιουργήθηκαν για να εκπροσωπούν τοπικές, περιφερειακές και δημοτικές αρχές (υπο-εθνικό επίπεδο)

Τομέας

Λοιποί δημόσιοι ή μικτοί φορείς κλπ.

Περιλαμβάνονται λοιποί οργανισμοί δημοσίου ή μικτού (δημοσίου-ιδιωτικού) καθεστώτος

Παράρτημα 2

Απαιτούμενες πληροφορίες εκ μέρους των εγγεγραμμένων

Ι.         ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-       επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση, ιστοσελίδα του οργανισμού·

-       α) στοιχεία ταυτότητας του νομικά υπεύθυνου του οργανισμού και β) ονοματεπώνυμο του διευθυντή ή διοικούντος ή, όπου απαιτείται, κύριου προσώπου επικοινωνίας σε σχέση με τις δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο· ονοματεπώνυμα των ατόμων τα οποία έχουν αιτηθεί δελτία εισόδου στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(5)·

-       αριθμός ατόμων (Μελών, υπαλλήλων κλπ.) που ενέχονται σε δραστηριότητες εμπίπτουσες στο πεδίο του Μητρώου.

-       σκοπός/εντολή – τομείς ενδιαφέροντος – δραστηριότητες – χώρες δραστηριοποίησης – διασυνδέσεις με δίκτυα – γενικές πληροφορίες εμπίπτουσες στο πεδίο του Μητρώου·

-       όπου απαιτείται, αριθμός μελών (ατόμων ή οργανώσεων).

ΙΙ.       ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

A.       ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Κύριες νομοθετικές προτάσεις καλυφθείσες κατά το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες του εγγεγραμμένου εμπίπτουσες στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας.

B.       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όλα τα υποβαλλόμενα οικονομικά στοιχεία θα πρέπει να καλύπτουν ένα πλήρες έτος λειτουργίας και να αφορούν το πλέον πρόσφατο κλείσιμο οικονομικής χρήσης από την ημέρα εγγραφής ή ανανέωσής της.

Δεν αποκλείεται η επικάλυψη. Η δήλωση οικονομικών στοιχείων που υποβάλλουν γραφεία συμβούλων/εταιρίες νομικών/αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι για τους πελάτες τους (κατάλογος και πίνακας) δεν απαλλάσσει τους πελάτες αυτούς από την υποχρέωση να συμπεριλάβουν στις δικές τους δηλώσεις αυτές τις συμβατικές δραστηριότητες προκειμένου να μην υποτιμάται η δηλούμενη οικονομική επιβάρυνσή τους.

-       Γραφεία συμβούλων/εταιρίες νομικών/αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι (Τομέας I του Παραρτήματος 1): πρέπει να παρέχονται λεπτομέρειες για τον κύκλο εργασιών που σχετίζεται με δραστηριότητες εμπίπτουσες στο πεδίο του Μητρώου, καθώς και η σχετική σπουδαιότητα των πελατών τους βάσει του κατωτέρω πίνακα:

Κύκλος εργασιών σε ευρώ

Τάξη μεγέθους σε ευρώ

0 – 499 999

50 000

500 000 – 1 000 000

100 000

> 1 000 000

250 000

-       Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/ επαγγελματικές ενώσεις (Τμήμα II του Παραρτήματος 1): πρέπει να παρέχεται εκτίμηση του κόστους των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου.

-       Μη κυβερνητικές οργανώσεις, ομάδες προβληματισμού, ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα - οργανώσεις που εκπροσωπούν εκκλησίες και θρησκευτικές κοινότητες - οργανώσεις που εκπροσωπούν τοπικές, περιφερειακές και δημοτικές αρχές, λοιποί δημόσιοι ή μικτοί φορείς κλπ. (Τμήματα ΙΙΙ έως VI του Παραρτήματος 1): πρέπει να προσδιορίζεται ο συνολικός προϋπολογισμός, συνοδευόμενος από αναλυτικό πίνακα των βασικών πηγών χρηματοδότησης.

Επιπροσθέτως, για όλους τους εγγεγραμμένους: το ποσόν και πηγή χρηματοδότησης ληφθείσης από όργανα της ΕΕ κατά το πιο πρόσφατο κλείσιμο οικονομικής χρήσης, σε σχέση με την ημερομηνία εγγραφής ή επικαιροποίησης.

Παράρτημα 3

Κώδικας Δεοντολογίας

Στις σχέσεις τους με τα όργανα της ΕΕ και με τα Μέλη τους, τους μόνιμους και λοιπούς υπαλλήλους των, οι εγγεγραμμένοι οφείλουν:

α)     να παρουσιάζονται δηλώνοντας το όνομά τους και τον ή τους φορείς για τους οποίους εργάζονται ή τους οποίους εκπροσωπούν· να δηλώνουν τα συμφέροντα, τους στόχους ή σκοπούς προς προώθηση και, όπου απαιτείται, να διευκρινίζουν τους πελάτες ή τα μέλη που εκπροσωπούν,

β)     να μην αποσπούν ή προσπαθήσουν να αποσπάσουν πληροφορίες ή αποφάσεις με ανέντιμο τρόπο ή με αθέμιτη πίεση ή με ανάρμοστη συμπεριφορά,

γ)      να μην προβάλλουν ισχυρισμούς περί επισήμων σχέσεων με την ΕΕ ή οποιοδήποτε από τα όργανά της στις συναλλαγές τους με τρίτους, ούτε να παρουσιάζουν ψευδή εικόνα της εγγραφής τους προκειμένου να παραπλανήσουν τρίτους ή μόνιμους ή λοιπούς υπαλλήλους της ΕΕ,

δ)     να μεριμνούν ώστε, στο βαθμό που τους είναι δυνατόν να γνωρίζουν, οι πληροφορίες τις οποίες παρέχουν κατά την εγγραφή και εν συνεχεία στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου να είναι πλήρεις, επικαιροποιημένες και μη παραπλανητικές,

ε)      να μην πωλούν σε τρίτους αντίγραφα ή έγγραφα που έλαβαν από όργανο της ΕΕ,

στ)    να μην παρακινούν τα Μέλη των οργάνων της ΕΕ, τους μόνιμους ή λοιπούς υπαλλήλους της ΕΕ, ή τους βοηθούς ή ασκουμένους των εν λόγω Μελών, να παραβιάσουν τους κανόνες και τα πρότυπα συμπεριφοράς που τους διέπουν,

ζ)      εάν απασχολούν πρώην μονίμους ή λοιπούς υπαλλήλους της ΕΕ ή βοηθούς ή ασκουμένους των Μελών των οργάνων της ΕΕ, να σέβονται την υποχρέωση αυτών να τηρήσουν τους κανόνες και τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας που ισχύουν για αυτούς,

η)     να τηρούν όλους τους κανόνες περί δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των πρώην Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των πρώην Μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

θ)     να ενημερώνουν εκείνους τους οποίους εκπροσωπούν για τις υποχρεώσεις τους απέναντι στα όργανα της ΕΕ.

Τα άτομα που εκπροσωπούν ή εργάζονται σε φορείς που έχουν εγγραφεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με σκοπό την έκδοση προσωπικού μη μεταβιβάσιμου δελτίου εισόδου στα κτίρια του Κοινοβουλίου οφείλουν:

ι)      να τηρούν αυστηρώς τις διατάξεις του άρθρου 9 και του Παραρτήματος X, καθώς και του άρθρου 2, παράγραφος 2 του Παραρτήματος I του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

ια)    να μεριμνούν οι ίδιοι ώστε οποιαδήποτε υποστήριξη παρεχόμενη συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 2 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να δηλώνεται στο οικείο Μητρώο,

ιβ)    για την αποφυγή τυχόν συγκρούσεων συμφερόντων, να λαμβάνουν την προηγούμενη συγκατάθεση του ή των ενδιαφερομένων Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς οποιαδήποτε συμβατική ή εργασιακή σχέση με βοηθούς Βουλευτών, και ακολούθως να το δηλώνουν στο Μητρώο.

Παράρτημα 4

Διαδικασία διερεύνησης και διεκπεραίωσης καταγγελιών

Φάση 1: Υποβολή καταγγελίας

1.        Καταγγελία μπορεί να υποβληθεί συμπληρώνοντας τυποποιημένο έντυπο στην ιστοσελίδα του Μητρώου. Το έντυπο αυτό περιέχει πληροφορίες για τον καταγγελλόμενο εγγεγραμμένο, ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας του καταγγέλλοντος, και λεπτομέρειες για τα καταγγελλόμενα, συμπεριλαμβανομένων καταρχήν εγγράφων και λοιπών στοιχείων που τεκμηριώνουν την καταγγελία. Ανώνυμες καταγγελίες δεν λαμβάνονται υπόψη.

2.        Η καταγγελία πρέπει να προσδιορίζει μια ή περισσότερες διατάξεις του κώδικα δεοντολογίας που ο καταγγέλλων ισχυρίζεται ότι παραβιάσθηκαν. Καταγγελίες για πληροφορίες καταχωρηθείσες στο Μητρώο διεκπεραιώνονται ως ισχυρισμοί για παραβίαση του στοιχείου δ) του κώδικα δεοντολογίας(6).

3.        Οι καταγγέλλοντες οφείλουν καταρχήν να συνυποβάλλουν έγγραφα και/ή λοιπά στοιχεία που να τεκμηριώνουν την καταγγελία τους.

Φάση 2: Απόφαση περί παραδεκτού

4.        Η κοινή Γραμματεία του Μητρώου:

α)     επαληθεύει πως έχουν υποβληθεί επαρκή στοιχεία που τεκμηριώνουν την καταγγελία, υπό μορφή εγγράφων, λοιπού γραπτού υλικού ή προσωπικών δηλώσεων· για να είναι παραδεκτά, τα κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει καταρχήν να πηγάζουν είτε από τον ίδιο τον καταγγελλόμενο εγγεγραμμένο είτε από έγγραφο τρίτου,

β)     επί τη βάσει αυτής της επαλήθευσης, αποφασίζει για το παραδεκτό της καταγγελίας,

γ)      εάν κρίνει την καταγγελία παραδεκτή, πρωτοκολλεί την καταγγελία και ορίζει προθεσμία (20 εργάσιμες ημέρες) για την απόφαση περί του βασίμου της καταγγελίας.

5.        Εάν η καταγγελία κριθεί μη παραδεκτή, ο καταγγέλλων ενημερώνεται με επιστολή που παραθέτει το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Εάν η καταγγελία κριθεί παραδεκτή, διερευνάται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται κατωτέρω.

Φάση 3: Διερεύνηση

6.        Αφού πρωτοκολλήσει την καταγγελία, η κοινή Γραμματεία του Μητρώου ενημερώνει εγγράφως τον καταγγελλόμενο εγγεγραμμένο για την καταγγελία που έγινε εις βάρος του και το περιεχόμενό της, και τον καλεί να υποβάλει εντός 10 εργάσιμων ημερών εξηγήσεις, επιχειρήματα ή άλλα στοιχεία προς υπεράσπισή του.

7.        Όλες οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν κατά τη διερεύνηση θα εξετασθούν από την κοινή Γραμματεία του Μητρώου.

8.        Η κοινή Γραμματεία του Μητρώου μπορεί να αποφασίσει να ακούσει τον καταγγελλόμενο εγγεγραμμένο ή τον καταγγέλλοντα.

Φάση 4: Απόφαση επί της καταγγελίας

9.        Εάν η διερεύνηση καταδείξει την καταγγελία αβάσιμη, η κοινή Γραμματεία του Μητρώου ενημερώνει τα δυο μέρη για τη σχετική απόφαση. Εάν η καταγγελία γίνει δεκτή, η εγγραφή του καταγγελθέντος στο Μητρώο μπορεί να ανασταλεί προσωρινώς μέχρις ότου διευθετηθεί το πρόβλημα (βλ. παράγραφοι 11 έως 14 κατωτέρω) ή μπορεί να του επιβληθούν μέτρα εκτεινόμενα από την μακροπρόθεσμη αναστολή εγγραφής στο Μητρώο μέχρι τον αποκλεισμό του εγγεγραμμένου από αυτό και την ανάκληση, όπου απαιτηθεί, κάθε δελτίου εισόδου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (βλ. φάσεις 6 και 7 κατωτέρω).

Φάση 5: Μέτρα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τον κώδικα δεοντολογίας

10.      Τα μέτρα που δύνανται να επιβληθούν σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τον κώδικα δεοντολογίας εκτείνονται από την προσωρινή αναστολή εγγραφής μέχρι τη διαγραφή από το Μητρώο (βλ. πίνακα κατωτέρω).

11.      Εάν διαπιστωθεί εσφαλμένη ή ελλιπής καταχώρηση στοιχείων στο Μητρώο, ο εγγεγραμμένος καλείται να διορθώσει τα στοιχεία εντός οκτώ εβδομάδων, διάστημα κατά το οποίο η εγγραφή του τελεί υπό αναστολή. Τα δελτία εισόδου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εάν έχουν εκδοθεί, δεν ανακαλούνται κατά το διάστημα αυτό.

12.      Εάν ο εγγεγραμμένος διορθώσει τα στοιχεία εντός της προθεσμίας των οκτώ εβδομάδων που ορίζεται στην παράγραφο 11, η εγγραφή του εν λόγω εγγεγραμμένου επανενεργοποιείται. Εάν ο εγγεγραμμένος δεν προβεί στις δέουσες ενέργειες εντός της προθεσμίας των οκτώ εβδομάδων που ορίζεται στην παράγραφο 11, μπορεί να του επιβληθεί ένα μέτρο.

13.      Εάν ο εγγεγραμμένος ζητήσει περισσότερο χρόνο για να διορθώσει τα στοιχεία σύμφωνα με την παράγραφο 11, και παρουσιάσει επαρκείς λόγους για το αίτημα αυτό, η περίοδος αναστολής μπορεί να παραταθεί.

14.      Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τον κώδικα δεοντολογίας για άλλους λόγους, η εγγραφή του εν λόγω εγγεγραμμένου αναστέλλεται για διάστημα οκτώ εβδομάδων, εντός του οποίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνουν την τελική απόφαση περί επιβολής ή μη κάποιου μέτρου.

15.      Οποιαδήποτε απόφαση διαγραφής ενός εγγεγραμμένου από το Μητρώο συνεπάγεται επίσης απαγόρευση νέας εγγραφής του για διάστημα ενός ή δυο ετών.

Φάση 6: Απόφαση περί του μέτρου που θα επιβληθεί

16.      Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συντάσσουν από κοινού ένα σχέδιο απόφασης για το μέτρο που θα επιβληθεί και το διαβιβάζουν για τελική απόφαση στους Γενικούς Γραμματείς των εν λόγω οργάνων. Ενημερώνονται σχετικώς οι αρμόδιοι Αντιπρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

17.      Η κοινή Γραμματεία του Μητρώου ενημερώνει αμέσως και τα δυο μέρη (τον καταγγέλλοντα και τον εγγεγραμμένο εις βάρος του οποίου έγινε η καταγγελία) για το μέτρο που αποφασίστηκε και θέτει σε εφαρμογή το μέτρο αυτό.

Φάση 7: Αφαίρεση (εάν απαιτηθεί) των δελτίων εισόδου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

18.      Σε περίπτωση που μια απόφαση σχετικά με την διαγραφή από το Μητρώο συνεπάγεται την αφαίρεση του δελτίου ή των δελτίων εισόδου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την διαβιβάζει στον αρμόδιο Κοσμήτορα, ο οποίος καλείται να εγκρίνει την ανάκληση αυτών των δελτίων εισόδου που κατέχει ο συγκεκριμένος φορέας ή άτομο.

19.      Ο εγγεγραμμένος καλείται να επιστρέψει εντός 15 ημερών όλα ή ορισμένα από τα δελτία εισόδου του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πίνακας διαθέσιμων μέτρων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τον κώδικα δεοντολογίας

 

Είδος παραβίασης

Μέτρο

Καταχώρηση του μέτρου στο Μητρώο

Ανάκληση δελτίων εισόδου στο ΕΚ

1

Άνευ προθέσεως παραβίαση, διορθωθείσα αμέσως

Γραπτή κοινοποίηση αποδοχής των καταγγελλομένων και διόρθωσής τους

 

Όχι

Όχι

2

Εκ προθέσεως παραβίαση του κώδικα που απαιτεί αλλαγή συμπεριφοράς ή διόρθωση στοιχείων στο Μητρώο εντός καθορισμένης προθεσμίας

Προσωρινή αναστολή εγγραφής για περίοδο μέχρι έξη μηνών ή μέχρις ότου γίνει η απαιτούμενη διόρθωση εντός της καθορισμένης προθεσμίας

 

Ναι, κατά την περίοδο αναστολής της εγγραφής

Όχι

3

Συνεχιζόμενη παραβίαση του κώδικα

- μη τροποποίηση συμπεριφοράς

- μη διόρθωση στοιχείων εντός της καθορισμένης προθεσμίας

 

Διαγραφή από το Μητρώο για ένα έτος

Ναι

Ναι

4

Σοβαρή, εκ προθέσεως παραβίαση του κώδικα

 

Διαγραφή από το Μητρώο για δύο έτη

Ναι

Ναι

 

(1)

         COM(2009)0612.

(2)

         ΕΕ C 271 Ε, 12.11.2009, σ. 48.

(3)

3          Δεν αναμένεται να εγγραφούν οι κυβερνήσεις των κρατών μελών, οι κυβερνήσεις τρίτων χωρών, οι διεθνείς διακυβερνητικοί οργανισμοί και οι διπλωματικές αποστολές τους.

(4)

         ΕΕ L 145, 31.5.2001, σ. 43.

(5)

         Θα ζητείται στους εγγεγραμμένους να παρέχουν αυτή την πληροφορία στο τέλος της διαδικασίας εγγραφής, προς υποβολή στις αρχές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα ονόματα των ατόμων για τα οποία θα εκδοθούν δελτία εισόδου θα εισαχθούν αυτομάτως από το σύστημα βάσει των επικαιροποιήσεων και στοιχείων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αμέσως μόλις εγκριθεί η έκδοση δελτίου. Η εγγραφή δεν συνεπάγεται αυτόματο δικαίωμα έκδοσης δελτίου εισόδου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

(6)

         Σύμφωνα με το εν λόγω στοιχείο δ), οι εγγεγραμμένοι, στις σχέσεις τους με τα όργανα της ΕΕ και τα Μέλη, τους μονίμους και λοιπούς υπαλλήλους τους, καλούνται «να μεριμνούν ώστε, στο βαθμό που τους είναι δυνατόν να γνωρίζουν, οι πληροφορίες τις οποίες παρέχουν κατά την εγγραφή και εν συνεχεία στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους εκείνων που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου να είναι πλήρεις, επικαιροποιημένες και μη παραπλανητικές».


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η διαφάνεια των πολιτικών θεσμικών οργάνων αποτελεί προαπαιτούμενο της νομιμότητάς τους. Πρέπει να είναι εύκολο να ελέγξει κανείς σχολαστικά πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις, ποιες επιρροές δέχονται και τελικά πώς κατανέμονται οι πόροι, δηλαδή το χρήμα των φορολογουμένων. Κατά συνέπεια οι κανόνες για τη δραστηριότητα των αντιπροσώπων ομάδων συμφερόντων είναι σε τελευταία ανάλυση ζήτημα νομιμότητας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο που αντιμετώπισε το φαινόμενο του αυξανόμενου αριθμού ομάδων συμφερόντων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ιδίως σε σχέση με τις συνέπειες της εξέλιξης αυτής για τη νομοθετική διαδικασία. Ύστερα από αρκετές εκθέσεις και διεξοδικές συζητήσεις, το Κοινοβούλιο παρουσίασε το μητρώο εκπροσώπων συμφερόντων το 1996.

Έκθεση Stubb-Friedrich

Το 2006 η Επιτροπή παρουσίασε μια "Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Διαφάνεια" στην οποία πρότεινε ένα κοινό "μονοαπευθυντικό" μητρώο για τους εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων στην Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο.

Η απάντηση του Κοινοβουλίου σε αυτή την πρωτοβουλία της Επιτροπής ήταν η έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων σχετικά με την ανάπτυξη του πλαισίου για τις δραστηριότητες των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Εισηγητής ήταν ο Alexander Stubb (PPE, FI), ύστερα όμως από τον διορισμό του ως υπουργού εξωτερικών της Φινλανδίας, την έκθεση ανέλαβε ο Ingo Friedrich (PPE, DE). Το ψήφισμα εγκρίθηκε από την ολομέλεια στις 8 Μαΐου 2008.

Το ψήφισμα χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής και ζητεί διοργανική συμφωνία για κοινό μητρώο μεταξύ Κοινοβουλίου, Επιτροπής και Συμβουλίου. Ζητεί από την Επιτροπή να διαπραγματευτεί με το Κοινοβούλιο σχετικά με ένα κοινό κώδικα συμπεριφοράς για τους εκπροσώπους των ομάδων συμφερόντων και υπογραμμίζει ότι πρέπει να ισχύουν κυρώσεις (σε σοβαρές περιπτώσεις η διαγραφή από το μητρώο) για τους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων που παραβιάζουν τον κώδικα. Το ψήφισμα προτείνει να συγκροτηθεί κοινή ομάδα εργασίας υψηλού επιπέδου των τριών θεσμικών οργάνων προκειμένου να εξετάσει τη δημιουργία κοινού μητρώου.

Η κοινή ομάδα εργασίας υψηλού επιπέδου

Η εν λόγω ομάδα εργασίας συγκροτήθηκε το Νοέμβριο του 2008 μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής - το Συμβούλιο δεν έκρινε σκόπιμο να συμμετάσχει. Η ομάδα εργασίας ενέκρινε τον Απρίλιο του 2009 κοινή δήλωση και πρόταση για κοινό κώδικα συμπεριφοράς. Μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές συγκροτήθηκε μια νέα ομάδα εργασίας μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής. Επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου ήταν η Αντιπρόεδρος Diana Wallis, ενώ μέλη της οι Carlo Casini, Isabelle Durant και Jo Leinen.

Η ομάδα εργασίας μπόρεσε να εγκρίνει το Νοέμβριο του 2010 σχέδιο συμφωνίας σχετικά με τη δημιουργία ενός "Μητρώου Διαφάνειας".

Το Κοινοβούλιο πέτυχε τους ουσιαστικούς στόχους του

Το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε αντιστοιχεί στους στόχους που είχε θέσει το Κοινοβουλίου στα σημαντικότερα σημεία:

1. Παρά το γεγονός ότι η εγγραφή στο μητρώο δεν είναι υποχρεωτική - όπως ήταν ο στόχος του Κοινοβουλίου - μπορεί να θεωρηθεί "εκ των πραγμάτων υποχρεωτική" επειδή η μόνιμη πρόσβαση στους χώρους του Κοινοβουλίου επιτρέπεται μόνο στους εγγεγραμμένους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων.

2. Το κοινό μητρώο εξασφαλίζει την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή όλων των κατηγοριών παραγόντων ενώ παράλληλα σέβεται στις διαφορετικές τους ταυτότητες. Το νέο όνομα "Μητρώο Διαφάνειας" καθιστά ευκολότερο να συμμετάσχουν στο μητρώο και μη εμπορικές οργανώσεις.

3. Ο νέος μηχανισμός προσφέρει επιπρόσθετες πληροφορίες, όπως είναι ο αριθμός των ατόμων που συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες που αφορούν το μητρώο και το επίπεδο ενωσιακών πόρων που έχει λάβει ο εγγεγραμμένος. Θα προσφέρει επίσης διασαφηνίσεις σχετικά με τις επιλέξιμες δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του μητρώου και στις διαδικασίες μέσω των οποίων θα γίνεται χειρισμός των καταγγελιών.

Συμπέρασμα

Ο εισηγητής είναι έτοιμος να συστήσει την έγκριση του σχεδίου συμφωνίας για την δημιουργία Μητρώου Διαφάνειας. Το κοινό μητρώο θα αποτελέσει ένα βήμα στην κατεύθυνση μεγαλύτερης διαφάνειας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, κάτι το οποίο ελπίζεται ότι θα συνεισφέρει σε μεγαλύτερο νομιμότητα του ευρωπαϊκού εγχειρήματος απέναντι στους πολίτες του.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία της έγκρισης

19.4.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Constance Le Grip, David Martin, Morten Messerschmidt, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, József Szájer, Søren Bo Søndergaard, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Μαριεττα Γιαννάκου, Íñigo Méndez de Vigo, Helmut Scholz, Rainer Wieland

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου