Menetlus : 2010/2291(ACI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0174/2011

Esitatud tekstid :

A7-0174/2011

Arutelud :

PV 10/05/2011 - 16
CRE 10/05/2011 - 16

Hääletused :

PV 11/05/2011 - 5.15
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0222

RAPORT     
PDF 207kWORD 177k
26.4.2011
PE 458.636v02-00 A7-0174/2011

Institutsioonidevahelise kokkuleppe sõlmimine Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel ühise läbipaistvusregistri kohta

(2010/2291(ACI))

Põhiseaduskomisjon

Raportöör: Carlo Casini

PARANDUSED/ ADDENDA
MUUDATUSED
ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS
 SELETUSKIRI
 PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

institutsioonidevahelise kokkuleppe sõlmimise kohta Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel ühise läbipaistvusregistri kohta

(2010/2291(ACI))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse esimeeste konverentsi 18. novembri 2010. aasta otsust;

–   võttes arvesse ELi poliitika kujundamises ja rakendamises osalevate organisatsioonide ja üksikisikute läbipaistvusregistri loomist käsitleva Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahelise kokkuleppe projekti (edaspidi „kokkulepe”);

–   võttes arvesse oma 8. mai 2008. aasta resolutsiooni huvigruppide esindajate (lobistide) tegevust Euroopa institutsioonides käsitleva raamistiku väljatöötamise kohta(1);

–   võttes arvesse kodukorra artikli 127 lõiget 1;

–   võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A7-0174/2011),

A.  arvestades, et Euroopa Liidu lepingu artikli 11 lõikes 2 on sätestatud, et „institutsioonid peavad esindusühenduste ja kodanikuühiskonnaga avatud, läbipaistvat ja korrapärast dialoogi”;

B.   arvestades, et dialoog on tänu ühisele registrile ELi poliitika kujundamises ja rakendamises osalevate organisatsioonide ja üksikisikute kohta läbipaistvam;

C.  arvestades, et Euroopa Parlamendi eespool nimetatud 8. mai 2008. aasta resolutsioonis sätestati põhimõtted, mille alusel asus parlament komisjoniga ühise registri üle läbirääkimisi pidama;

D.  arvestades, et vajalikud muudatused Euroopa Parlamendi kodukorda tehakse parlamendi … 2011. aasta otsusega Euroopa Parlamendi kodukorra muutmise kohta pärast Euroopa Parlamendi ja komisjoni poolt ühise läbipaistvusregistri loomist(2),

1.  peab asjaomast kokkulepet oluliseks sammuks suurema läbipaistvuse suunas ning kavatseb teha edaspidi ettepaneku nõudeid rangemaks muuta, et tagada liidu avaliku halduse täielik terviklikkus ja institutsiooniliste eeskirjade tugevdamine;

2.   juhib tähelepanu asjaolule, et ühise registri puhul on võimalik saada kogu teave ühest kohast, mistõttu on kodanikel lihtsam teada saada, millised osalejad on institutsioonidega kontaktis; märgib, et ühine register hõlbustab ka huvigruppide esindajate tegevust, kuna neilt nõutakse registreerumist ainult üks kord;

3.   kinnitab siiski veel kord, et Euroopa Parlament jätab endale täieliku õiguse otsustada, kellele antakse luba parlamendi hoonetesse siseneda;

4.   on seisukohal, et kokkulepe annab registreerimiseks tugeva stiimuli, sest selle tulemusena ei ole kellelgi võimalik saada parlamendi hoonetesse sissepääsuluba ilma eelneva registreerimiseta;

5.  kordab siiski oma nõuet, et kõikide lobistide registreerimine läbipaistvusregistris peab olema kohustuslik, ja nõuab, et eelseisva läbivaatamise käigus võetaks kõik vajalikud meetmed kohustuslikule registreerimisele ülemineku ettevalmistamiseks;

6.  peab kahetsusväärseks, et nõukogu ei ole veel kokkuleppega liitunud, kuigi see on liidu tasandi kõigil seadusloome etappidel läbipaistvuse tagamiseks väga oluline; kutsub nõukogu üles võimalikult kiiresti ühise registriga liituma;

7.   hindab eriti positiivselt uue kokkuleppe järgmisi aspekte:

a) registri nime muutmist läbipaistvusregistriks;

b) registri ulatust, mis hõlmab kõiki asjakohaseid osalejaid, kuid jätab välja muu hulgas tööturu osapooled kui sotsiaaldialoogis osalejad, samuti kirikud, erakonnad, kohalikud, piirkondlikud ja munitsipaalasutused, sh nende administratsiooni osaks olevad esindused; aluslepingutega neile antud institutsionaalse rolli tõttu ja kokkuleppe lõike 10 punkti b ning lõigete 11, 12 ja 13 alusel ei kuulu need registri kohaldusalasse; seda tuleb selgitada kokkuleppe esimese läbivaatamise käigus; parlament soovib, et komisjon annaks selles osas juba oma nõusoleku;

c) asjaolu, et register muudab Euroopa Liidu institutsioonide suure kontaktideringi läbipaistvaks ning eelkõige koondab eri osadena erihuvide esindajaid, kodanikuühiskonna esindajaid ja riigiasutuste esindajaid ning võimaldab seega eristada lobiste ja Euroopa Liidu institutsioonide ametlikke kontaktisikuid;

d) asjakohase finantsteabe esitamise nõuet;

e) siduvaid meetmeid kokkuleppele lisatud käitumisjuhendi rikkumise korral;

8.   on seisukohal, et eeskirjad, mida kohaldatakse avalike asutuste ja organisatsioonide suhtes, kes oma tegevusega teenivad avalikke huve ja kes peavad alluma oma asutamissätetele ja põhiõigustele, ei tohi olla samasugused nagu eeskirjad, mida kohaldatakse erihuvide esindajate suhtes; on eelkõige seisukohal, et avalik-õiguslikule asutustele suunatud registreerimiskutse võib puudutada ainult iseseisvaid asutusi, kuid mitte avalikke asutusi endid;

9.  nõuab, et juhatus töötaks välja süsteemi, mille kohaselt kõikide registri kohaldamisalasse kuuluvate lobistide puhul, kes on konkreetse õigusakti arutamiseks saanud võimaluse asjassepuutuva parlamendiliikmega kohtuda, tehakse kohtumise kohta märge asjaomase õigusakti eelnõuga seotud raporti või soovituse seletuskirja;

10. võttes arvesse käesoleva otsuse sisu, kiidab lisatud kokkuleppe sõlmimise heaks ja otsustab lisada selle oma kodukorrale;

11. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule ja komisjonile.

LISA: Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni kokkulepe läbipaistvusregistri loomise kohta

(Organisatsioonidele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele, kes tegelevad ELi poliitika kujundamise ja rakendamisega)

Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon (edaspidi „leppeosalised”),

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut (ELi leping), eriti selle artikli 11 lõikeid 1 ja 2, Euroopa Liidu toimimise lepingut (ELi toimimise leping), eriti selle artiklit 295, ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut (edaspidi „aluslepingud”);

arvestades, et Euroopa poliitika kujundajad ei tegutse kodanikuühiskonnast eraldi, vaid peavad esindusühenduste ja kodanikuühiskonnaga avatud, läbipaistvat ja korrapärast dialoogi,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

I Läbipaistvusregistri loomine

1. Kooskõlas kohustusega edendada läbipaistvust leppisid leppeosalised kokku ühise läbipaistvusregistri (edaspidi „register”) loomises ja pidamises, et registreerida ja kontrollida organisatsioone ja füüsilisest isikust ettevõtjaid, kes tegelevad ELi poliitika kujundamise ja rakendamisega.

II Registri põhimõtted

2. Registri loomisel ja pidamisel toetutakse olemasolevatele registreerimissüsteemidele, mis on rajatud ja käivitatud Euroopa Parlamendis 1996. aastal ja Euroopa Komisjonis 2008. aasta juunis ning mida on täiendatud Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni asjakohase ühise töörühma tulemustega, aga ka kogemustest lähtuvate täienduste ja sidusrühmade ettepanekutega, mis kajastuvad komisjoni 28. oktoobri 2009. aasta teatises „Euroopa läbipaistvuse algatus: huvide esindajate register üks aasta hiljem”(3). See lähenemisviis ei mõjuta ega piira Euroopa Parlamendi eesmärke, mis on välja toodud parlamendi 8.mai 2008. aasta resolutsioonis huvigruppide esindajate (lobistide) tegevust Euroopa institutsioonides käsitleva raamistiku väljatöötamise kohta(4).

3. Registri loomisel ja pidamisel järgitakse ELi õiguse üldisi põhimõtteid, sealhulgas proportsionaalsuse ja mittediskrimineerimise põhimõtet.

4. Registri loomisel ja pidamisel järgitakse Euroopa Parlamendi liikmete õigusi täita oma ülesandeid piiranguteta ega takistata parlamendiliikmete valijate pääsu parlamendi ruumidesse.

5. Registri loomisel ja pidamisel ei sekkuta leppeosaliste pädevustesse ja õigustesse ega mõjutata nende korralduslikke volitusi.

6. Leppeosalised püüavad kohelda kõiki sarnase tegevusega tegelevaid esindajaid võrdselt ning võimaldavad luua ELi poliitika kujundamise ja rakendamisega tegelevatele organisatsioonidele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele registreerimiseks vajaliku võrdse aluse.

III Registri ülesehitus

7. Register sisaldab järgmist:

a) suunised:

– registri kohaldamisala, sobilike tegevuste ja erandite kohta,

– registreerimiseks avatud jagude kohta (1. lisa),

– registreerijatelt nõutava teabe, sealhulgas finantsandmete avaldamise nõuete kohta (2. lisa);

           b) käitumisjuhend (3. lisa);

c) kaebuste mehhanism ja käitumisjuhendi rikkumise korral kohaldatavad meetmed, sealhulgas kaebuste uurimise ja käsitlemise menetlus (4. lisa).

IV Registri kohaldamisala

Hõlmatud tegevused

8. Registri kohaldamisalasse kuulub igasugune tegevus (mida ei ole käesolevas IV osas kohaldamisalast välja jäetud), mille eesmärgiks on otseselt või kaudselt mõjutada ELi institutsioonide poliitika kujundamist või rakendamist ja otsustamisprotsessi, olenemata kasutatavast suhtluskanalist või -vahendist, nagu näiteks allhanked, meedia, lepingud kutseliste vahendajatega, eksperdirühmad, platvormid, foorumid, kampaaniad ja rohujuuretasandi algatused. Sellise tegevuse hulka võib kuuluda ühenduse võtmine ELi institutsioonide liikmete, ametnike või muude töötajatega, kirjade, infomaterjali või aruteludokumentide ja seisukohti selgitavate dokumentide koostamine, levitamine ja edastamine ning ürituste, kohtumiste või reklaamürituste ja seltskondlike ürituste või konverentside korraldamine, kui kutsed on saadetud ELi institutsioonide liikmetele, ametnikele või muudele töötajatele. Vabatahtlik panustamine ja osalemine ametlikes konsultatsioonides, kus käsitletakse kavandatavaid ELi seadusandlikke või muid õigusakte, ning muud avatud konsultatsioonid kuuluvad samuti registri kohaldamisalasse.

9. Registreerimist eeldatakse õiguslikust seisundist olenemata kõigilt organisatsioonidelt ja füüsilisest isikust ettevõtjatelt, kelle tegevus kuulub registri kohaldamisalasse(5).

Hõlmamata tegevused

10. Registri kohaldamisalasse ei kuulu:

a)  tegevus, mis on seotud õigus- ja muu erialase nõustamisega, kuivõrd see on seotud kliendi sellise põhiõiguse kasutamisega nagu õiglane kohtumõistmine, sealhulgas õigus kaitsele haldusmenetlustes, mida teostavad advokaadid või teised seotud kutsealade esindajad. Registri kohaldamisalasse ei kuulu (olenemata konkreetsetest osapooltest) järgmised tegevused: nõustamistegevus ja kontaktid ametiasutustega eesmärgiga nõustada klienti seoses üldise õigusliku olukorraga, kliendi konkreetse õigusliku olukorraga või nõustamine küsimustes, kas kohtulik või halduslik algatus on kehtiva õiguse kohaselt asjakohane või lubatud; kliendi nõustamine eesmärgiga aidata klienti korraldada oma tegevust kehtiva õiguse kohaselt; kliendi esindamine seoses lepitamise või vahendamisega, mille eesmärk on vältida kohtulikku või halduslikku menetlust. See lähenemisviis kehtib kõigi Euroopa Liidu ettevõtlusvaldkondade puhul ega piirdu teatavate konkreetsete menetlustega (nt konkurents). Kui äriühing ja selle nõustajad on ühe poolena osalised konkreetses kohtu- või haldusasjas või menetluses, siis igasugune tegevus, mis on otseselt seotud selle menetlusega ja mille eesmärgiks ei ole kehtiva õigusliku raamistiku muutmine, ei kuulu registri kohaldamisalasse;

b)  sotsiaalpartnerite tegevus sotsiaalse dialoogi raames (ametiühingud, tööandjate liidud jne), kui nad täidavad neile aluslepingutega antud rolli. See kehtib mutatis mutandis kõikide üksuste kohta, mis aluslepingute kohaselt on määratud täitma institutsionaalset rolli;

c)  tegevus, mis on vastuseks ELi institutsiooni või Euroopa Parlamendi liikme otsesele ja individuaalsele päringule, nagu ühekordsed või korrapärased päringud saada faktilist teavet, andmeid või eksperdiarvamusi, ja/või individuaalsed kutsed osalemiseks avalikel kuulamistel või nõuandekomiteedes või sarnastel foorumitel.

Erisätted

11. Register ei hõlma kirikuid ja usukogukondi. Registreerimist eeldatakse siiski nende esindustelt või juriidilistelt isikutelt, ametitelt ja võrgustikelt, mis on loodud eesmärgiga esindadaneid suhetes ELi institutsioonidega, samuti nende ühendustelt.

12. Register ei hõlma parteisid. Registreerimist eeldatakse siiski parteide loodud või nende poolt toetatavatelt organisatsioonidelt, kelle tegevus kuulub registri kohaldamisalasse.

13. Register ei hõlma kohalikke, piirkondlikke ja munitsipaalasutusi. Registreerimist eeldatakse siiski nende esindustelt või juriidilistelt isikutelt, ametitelt ja võrgustikelt, mis on loodud eesmärgiga esindada neid suhetes ELi institutsioonidega, samuti nende ühendustelt.

14. Registreerimist eeldatakse võrgustikelt, platvormidelt ja kollektiivse tegevuse muudelt vormidelt, millel ei ole õiguslikku seisundit või juriidilise isiku staatust, kuid mis de facto kujutavad endast organiseeritud mõjutamise allikat ja mille tegevus kuulub registri kohaldamisalasse. Sellisel juhul peavad liikmed määrama enda seast ühe, kes on vastutav kontaktisik suhetes registri haldajaga.

15. Finantsandmete esitamisel registris võetakse arvesse seda tegevust, mis on suunatud kõigile ELi institutsioonidele, ametitele ja organitele, nende liikmetele, ametnikele ja töötajatele. See hõlmab ka tegevust, mis on suunatud liikmesriikide organitele, kes tegutsevad ELi tasandil ja osalevad ELi otsustamisprotsessis.

16. Euroopa võrgustikke, liite, ühendusi ja platvorme kutsutakse üles koostama oma liikmetele ühiseid läbipaistvaid suuniseid, kus määratakse kindlaks registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus. Need suunised tuleks avaldada.

V Registreerijate suhtes kohaldatavad eeskirjad

17. Registreerimisel asjaomased organisatsioonid ja üksikisikud

- nõustuvad registrisse kandmiseks antud teabe avaldamisega;

- soostuvad tegutsema kooskõlas käitumisjuhendiga ja vajaduse korral esitavad muu kutsealase käitumisjuhendi teksti, mis on neile siduv;

- tagavad registrisse kandmiseks antud teabe õigsuse;

- on päri sellega, et nende vastu esitatud kaebusi menetletakse registri käitumisjuhendi eeskirjade alusel;

- on nõus sellega, et nende suhtes kohaldatakse käitumisjuhendi rikkumise korral rakendatavaid meetmeid, ning kinnitavad, et kui nad ei täida käitumisjuhendis sätestatud eeskirju, võib nende suhtes kohaldada 4. lisas sätestatud meetmeid;

- võtavad teadmiseks, et leppeosalised võivad taotluse alusel ning kohaldades Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele(6), avaldada kirjavahetuse ja muud dokumendid, mis käsitlevad registreeritute tegevust.

VI Käitumisjuhendi rikkumise korral kohaldatavad meetmed

18. Kui registreeritud või nende esindajad rikuvad käitumisjuhendit, võib see kaasa tuua pärast uurimist, kus võetakse nõuetekohaselt arvesse proportsionaalsuse põhimõtet ja õigust kaitsele, 4. lisas sätestatud meetmete kohaldamise, nagu registrisoleku peatamise või registrist kõrvaldamise ning vajaduse korral võetakse ära Euroopa Parlamendi läbipääsuload, mis on vastavatele isikutele või nende organisatsioonidele väljastatud. Otsuse selliste meetmete kohaldamiseks võib avaldada registri veebilehel.

19. Igaüks võib kooskõlas 4. lisas sätestatud menetlusega esitada kaalukate faktidega põhjendatud kaebuse käitumisjuhendi oletatava rikkumise kohta.

VII Rakendamine

20. Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni peasekretärid vastutavad süsteemi ja toimimisega seotud põhiaspektide järelevalve eest ning võtavad ühisel kokkuleppel vajalikke meetmeid käesoleva lepingu rakendamiseks.

21. Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni teenistused loovad süsteemi rakendamiseks ühise toimimisstruktuuri nimetusega "registri ühissekretariaat". See moodustatakse pädevate teenistuste vahel kokku lepitud korras Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni ametnikest. Registri ühissekretariaat tegutseb Euroopa Komisjoni peasekretariaadi üksuse juhataja koordineerimisel. Registri ühissekretariaadi ülesannete hulka kuulub meetmete rakendamine, et tagada registri kvaliteetne sisu.

22. Euroopa Parlamendi hoonetesse sisenemist võimaldavate pikaajaliste läbipääsulubade väljastamist ja kontrolli teostab jätkuvalt see institutsioon ise. Selliseid lube väljastatakse ainult üksikisikutele, kes esindavad registri kohaldamisalasse kuuluvaid organisatsioone või töötavad nende organisatsioonide heaks juhul, kui need organisatsioonid või üksikisikud on registreerunud. Registreerimisega ei kaasne siiski automaatselt õigus sellist luba saada.

23. Kuigi süsteemi juhitakse ühiselt, jääb mõlemale leppeosalisele vabadus kasutada registrit sõltumatult enda erieesmärkidel, sealhulgas pakkuda soodustusi, nt avalike arutelude algatamisel või ürituste korraldamisel teabe edastamine registreeritutele.

24. Leppeosalised korraldavad vajalikke koolituse ja sisemise teabevahetuse projekte, et teavitada oma liikmeid ja töötajaid registrist ja kaebemenetlusest.

25. Leppeosalised võtavad asjakohaseid meetmeid, et anda väljapoole teavet registri kohta ja propageerida selle kasutust.

26. Euroopa veebilehel avaldatakse regulaarselt registri andmebaasist teatud hulk põhiandmeid, mis on kättesaadavad kasutajasõbraliku otsingumootori kaudu. Andmebaasi avalik infosisu on taotluse esitamisel kättesaadav elektroonilisel, masinloetaval kujul.

27. Pärast konsulteerimist sidusrühmadega esitavad Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni peasekretärid registri toimimise kohta aastaaruande Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni vastutavatele asepresidentidele.

VIII Teiste institutsioonide ja organite kaasamine

28. Euroopa Ülemkogu ja nõukogu kutsutakse registriga ühinema. Teisi ELi institutsioone, organeid ja ameteid ergutatakse kasutama seda süsteemi võrdlusvahendina oma suhtluses organisatsioonide ja üksikisikutega, kes tegelevad ELi poliitika kujundamise ja rakendamisega.

IX Lõppsätted

29. Üleminek osapoolte olemasolevalt registritelt uuele ühisele registrile toimub kaheteistkuulise üleminekuaja jooksul alates ühise registri käivitumise päevast. Käesolevalt kummaski süsteemis registreerinud organisatsioonidel ja üksikisikutel palutakse uuendada oma registreerimist ühises süsteemis.

Ühise registri käivitumisel

· on registreeritutel võimalik kanda oma olemasolev registreerimine üle ühisesse registrisse vabalt valitud kuupäeval, kuid hiljemalt oma Euroopa Komisjoni registrikande uuendamise päeval või neil, kes on registreeritud üksnes Euroopa Parlamendi juures, hiljemalt kaheteistkuulise perioodi lõpuks alates registri käivitamisest;

· on uue registreerimine või olemasolevate andmete ajakohastamine võimalik üksnes ühises registris.

30. Ühine register vaadatakse läbi hiljemalt kahe aasta möödumisel selle käivitamisest.

1. lisa

Läbipaistvusregister

Organisatsioonid ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes osalevad ELi poliitika kujundamises ja rakendamises

Jaod

Kirjeldus/märkused

I Konsultatsioonifirmad/õigusbürood/füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid

 

Alajagu

Konsultatsioonifirmad

Firmad, kes tegutsevad lepingu alusel sellistes valdkondades nagu lobitöö, edendamine, avalikud suhted ja suhted riigiasutustega.

Alajagu

Õigusbürood

Õigusbürood, kes tegutsevad lepingu alusel sellistes valdkondades nagu lobitöö, edendamine, avalikud suhted ja suhted riigiasutustega.

Alajagu

Füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid

Füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid või juristid, kes tegutsevad lepingu alusel sellistes valdkondades nagu lobitöö, edendamine, avalikud suhted ja suhted riigiasutustega.

II Asutusesisesed lobiüksused ja äri/kutseliidud

 

Alajagu

Äriühingud ja kontsernid

Äriühingud või kontsernid (juriidilise isiku staatusega või ilma) asutusesiseste üksustega, kes tegutsevad oma huvides sellistes valdkondades nagu lobitöö, edendamine, avalikud suhted ja suhted riigi asutustega.

Alajagu

Äri- ja kutseliidud

 

Alajagu

Ametiühingud

 

Alajagu

Muud sarnased organisatsioonid

 

III Valitsusvälised organisatsioonid

 

Alajagu

Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ja sarnased organisatsioonid

Mittetulundusorganisatsioonid (juriidilise isiku staatusega või ilma), kes ei sõltu riigiasutustest, parteidest või äriühingutest. Sealhulgas sihtasutused, heategevusorganisatsioonid jms.

IV Eksperdirühmad, teadusasutused ja akadeemilised asutused

 

Alajagu

Eksperdirühmad ja teadusasutused

Spetsialiseerunud eksperdirühmad ja teadusasutused, kes käsitlevad Euroopa Liidu tegevus- ja poliitikavaldkondi.

Alajagu

Akadeemilised asutused

Asutused, mille põhieesmärk on hariduse andmine, kuid kes käsitlevad Euroopa Liidu tegevus- ja poliitikavaldkondi.

V Kirikuid ja usukogudusi esindavad organisatsioonid

NB! Kirikuid endid register ei hõlma.

Alajagu

Kirikuid ja usukogudusi esindavad organisatsioonid

Juriidilised isikud, bürood või võrgustikud, kelle ülesanne on oma liikmeid esindada.

VI Kohalikke, piirkondlikke ja munitsipaalasutusi esindavad organisatsioonid, muud riiklikud või avalikku ja erasektorit ühendavad üksused jne

NB! Riigiasutusi endid register ei hõlma.

Alajagu

Kohalikud, piirkondlikud ja munitsipaalasutused (piirkondlikul tasandil)

Juriidilised isikud, esindused, liidud või võrgustikud, kelle ülesanne on esindada kohalikke, piirkondlikke ja munitsipaalasutusi (piirkondlikul tasandil).

Alajagu

Muud riiklikud või avalikku ja erasektorit ühendavad üksused jne

Muud riiklikud või avalikku sektorit ja erasektorit ühendavad organisatsioonid.

2. lisa

Registreerijate esitatav teave

I ÜLD- JA PÕHITEAVE

-    organisatsiooni nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, veebileht;

-    a) andmed isiku kohta, kes seaduslikult vastutab organisatsiooni eest, ja b) organisatsiooni direktori või juhtiva osaniku nimi või vajaduse korral peamine kontaktisik registriga hõlmatava tegevusega seoses; nende isikute nimed, kellele taotletakse läbipääsulubasid Euroopa Parlamendi hoonetesse (7)4;

-    registri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute (liikmed, töötajad jne) arv;

-    eesmärgid/valdkond – huvivaldkonnad – tegevused - riigid, kus tegutsetakse – osalus võrgustikes – registri kohaldamisalasse kuuluv üldteave;

-    vajaduse korral liikmete arv (üksikisikud ja organisatsioonid).

II ASJAOMANE TEAVE

A. TEGEVUS

Peamiste õigusaktide ettepanekud, millega seoses eelnenud aastal rakendati läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvat registreerija tegevust.

B. FINANTSTEAVE

Kõik esitatavad finantsnäitajad peaksid hõlmama kogu tegevusaastat, tuginedes viimasele lõpetatud finantsaastale alates registreerimise või registrikande uuendamise kuupäevast.

Topeltarvestus ei ole välistatud. Konsultatsioonifirmade/õigusbüroode/füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultantide poolt finantsandmete esitamine oma klientide kohta (nimekiri ja raamistik) ei vabasta neid kliente nende kohustusest lisada need lepingulised tegevused oma deklaratsiooni, et vältida nende esitatud kulutuste alahindamist.

– Konsultatsioonifirmad/õigusbürood/füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid (1. lisa I jagu): tuleb esitada andmed käibe kohta seoses tegevusega, mis kuulub registri kohaldamisalasse, ning klientide osakaal järgmise raamistiku alusel:

Käive eurodes

Vahemiku suurus eurodes

0 – 499 999

50 000

500 000 – 1 000 000

100 000

> 1 000 000

250 000

– Asutusesisesed lobiüksused ja äri/kutseliidud (1. lisa II jagu): tuleb esitada hinnangulised kulud seoses tegevusega, mis kuulub registri kohaldamisalasse.

– Valitsusvälised organisatsioonid, eksperdirühmad, teadusasutused ja akadeemilised asutused - kirikuid ja usukogudusi esindavad organisatsioonid - kohalike, piirkondlike ja munitsipaalasutusi esindavad organisatsioonid, muud riiklikud või avalikku ja erasektorit ühendavad üksused jne (1. lisa III kuni VI jagu): tuleb esitada kogueelarve koos põhiliste rahastusallikate jaotusega.

Lisaks kõigile registreerijatele: nende rahaliste vahendite suurus ja allikas, mis on saadud ELi institutsioonidelt registreerimisele või registreerimise uuendamisele eelnenud eelarveaastal.

3. lisa

Käitumisjuhend

Suhetes ELi institutsioonide ning nende liikmete, ametnike ja teiste töötajatega kohustuvad registreeritud:

a) teatama alati oma nime ja üksuse või üksused, kelle heaks nad töötavad või keda esindavad; teatama huvidest, eesmärkidest või edendavatest eesmärkidest ja vajaduse korral esitama nende klientide või liikmete andmed, keda nad esindavad;

b) mitte hankima ega üritama hankida teavet või otsust ebaausal teel või surveavalduse või sobimatu käitumisega;

c) mitte viitama kolmandate isikutega suheldes ametlikule suhtele ELi või selle institutsioonidega ega omistama oma registreerimisele vale tähendust eesmärgiga eksitada kolmandaid isikuid või ELi ametnikke või teisi töötajaid;

d) tagama, et teave, mida nad esitavad registreerimisel ja seejärel registri kohaldamisalasse kuuluva tegevuse raames, on neile teadaolevalt täielik, ajakohastatud ja ei ole eksitav;

e) mitte müüma kolmandatele isikutele ELi institutsioonidelt saadud dokumentide koopiaid;

f) mitte õhutama ELi institutsioonide liikmeid, ELi ametnikke või teisi töötajaid, või nende liikmete assistente või praktikante rikkuma nende suhtes kohaldatavaid käitumiseeskirju ja -standardeid;

g) palgates endisi ELi ametnikke või teisi töötajaid või ELi institutsioonide liikmete assistente või praktikante, austama nende töötajate kohustust järgida nende suhtes kohaldatavaid eeskirju ja konfidentsiaalsusnõudeid;

h)  järgima eeskirju, mis on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni endiste liikmete õiguste ja kohustuste kohta;

i)   teavitama neid, keda nad esindavad, oma kohustustest ELi institutsioonide suhtes.

Üksusi esindavad või nende heaks töötavad üksikisikud, kes on Euroopa Parlamendi juures registreeritud eesmärgiga, et neile saaks väljastada isikliku, mitte edasiantava läbipääsuloa parlamendi ruumidesse, on kohustatud:

j)   täpselt järgima Euroopa Parlamendi kodukorra artiklis 9 ja X lisas, samuti I lisa artikli 2 teises lõigus sätestatut;

k)  neile Euroopa Parlamendi kodukorra I lisa artikli 2 kontekstis antud abi deklareerima sellekohases registris;

l)   võimaliku huvide konflikti vältimiseks saama enne Euroopa Parlamendi liikme assistendiga lepingulise või töösuhte loomist heakskiidu asjaomaselt parlamendiliikmelt või -liikmetelt ning seejärel deklareerima selle registris.

4. lisa

Kaebuste uurimise ja käsitlemise menetlus

1. etapp: kaebuse esitamine

1. Kaebusi võib esitada täites standardvormi registri veebilehel. See vorm sisaldab teavet registreeritu kohta, kelle suhtes kaebus esitatakse, kaebuse esitaja nimi ja kontaktandmed ning täpsustused kaebuse kohta, lisades põhimõtteliselt dokumendid või muud materjalid kaebuse põhjendamiseks. Anonüümseid kaebusi arvesse ei võeta.

2. Kaebuses tuuakse ära käitumisjuhendi säte või sätted, mida kaebuse esitaja väitel on rikutud. Kaebusi registrisse kantud teabe kohta käsitletakse väidetena käitumisjuhendi punkti d(8)5 rikkumise kohta.

3. Kaebuse esitaja peab põhimõtteliselt esitama kaebust tõendavad dokumendid ja/või muud materjalid.

2. etapp: otsus vastuvõetavuse kohta

4. Ühisregistri sekretariaat:

(a)  kontrollib, et kaebuse tõendamiseks on esitatud piisavalt tõendusi dokumentide, muude materjalide või isiklike avalduste näol; et need tõendusmaterjalid oleksid vastuvõetavad, peaksid nad põhimõtteliselt olema saadud kas süüdistatavalt registreeritult endalt või kolmandate isikute poolt väljastatud dokumentidest;

(b)  otsustab selle kontrollimise alusel kaebuse vastuvõetavuse üle;

(c)  kui leiab, et kaebus on vastuvõetav, registreerib kaebuse ja määrab kindlaks tähtaja (20 tööpäeva), millal tuleb vastu võtta otsus kaebuse kehtivuse kohta.

5. Kui kaebus ei ole vastuvõetav, teavitatakse sellest kaebuse esitajat kirjalikult, tuues ära otsuse põhjendused. Kui kaebus on vastuvõetav, uuritakse seda vastavalt alltoodud menetlusele.

3. etapp: uurimine

6. Pärast kaebuse registreerimist teavitab ühisregistri sekretariaat registreeritut kirjalikult selle registreeritu suhtes esitatud kaebusest ja selle kaebuse sisust ning palub registreeritul 10 tööpäeva jooksul esitada selgitused, argumendid ja muud materjalid enda kaitseks.

7. Ühisregistri sekretariaat kontrollib kogu teavet, mida uurimise käigus kogutakse.

8. Ühisregistri sekretariaat võib otsustada kuulata ära registreeritu, kelle suhtes on kaebus esitatud, või kaebuse esitaja.

4. etapp: otsus kaebuse kohta

9. Kui uurimine näitab, et kaebus ei ole põhjendatud, teavitab ühisregistri sekretariaat sellest otsusest mõlemaid osapooli. Kui kaebus on põhjendatud, võib registreeritu registrisoleku ajutiselt peatada, et probleemiga tegelemiseks meetmeid kohaldada (vt alltoodud punkte 11 kuni 14), või tema suhtes võib kohaldada meetmeid alates registrisoleku pikaajalisest peatamisest kuni registrist kõrvaldamise ja vajaduse korral Euroopa Parlamendi läbipääsulubade äravõtmiseni (vt alltoodud 6. ja 7. etappi).

5. etapp: käitumisjuhendi rikkumise korral kohaldatavad meetmed

10. Käitumisjuhendi rikkumise korral võib kohaldada meetmeid alates registrisoleku ajutisest peatamisest kuni registrist kustutamiseni (vt alltoodud tabelit).

11. Kui tehakse kindlaks, et registrisse kantud andmed on valed või puudulikud, peab registreeritu kaheksa nädala jooksul andmed parandada ning selleks ajaks selle registreeritu registrisolek peatatakse. Registrisoleku peatamise ajal ei võeta ära Euroopa Parlamendi läbipääsulube.

12. Kui registreeritu parandab andmed punktis 11 märgitud kaheksa nädala jooksul, selle registreeritu registrikanne taasaktiveeritakse. Kui registreeritu punktis 11 märgitud kaheksa nädala jooksul midagi ette ei võta, võib tema suhtes kehtestada meetmeid.

13. Kui registreeritu taotleb vastavalt punktile 11 andmete parandamiseks ajapikendust, ja esitab selle taotlemiseks piisava põhjenduse, võib peatamise perioodi pikendada.

14. Käitumisjuhendi muudel põhjustel rikkumise korral peatatakse vastava registreeritu registrisolek kaheksaks nädalaks, mille jooksul Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament võtavad vastu lõpliku otsuse võimaliku meetmete kohaldamise kohta.

15. Otsus registreeritu kustutamise kohta registrist toob kaasa ühe- või kaheaastase keelu uuesti registreeruda.

6. etapp: otsus kohaldatavate meetmete kohta

16. Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni pädevad teenistused valmistavad ühiselt ette otsuse eelnõu kohaldatava meetme kohta ja edastavad selle lõpliku otsuse tegemiseks nende institutsioonide peasekretäridele. Teavitatakse Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni pädevat asepresidenti.

17. Ühisregistri sekretariaat teavitab viivitamata mõlemaid osapooli (kaebuse esitajat ja registreeritut, kelle suhtes kaebus oli esitatud) otsustatud meetmest ja viib selle meetme ellu.

7. etapp: (vajaduse korral) Euroopa Parlamendi läbipääsulubade äravõtmine

18. Kui registrist kustutamise otsus sisaldab Euroopa Parlamendi läbipääsuloa äravõtmist, edastab Euroopa Parlamendi peasekretär selle vastutavale kvestorile, ning palub tal kinnitada Euroopa Parlamendi läbipääsuloa äravõtmine asjaomaselt organisatsioonilt või üksikisikult.

19. Registreeritul palutakse 15 päeva jooksul tagastada kõik või mõned Euroopa Parlamendi läbipääsuload.

Käitumisjuhendi rikkumise korral kohaldatavate meetmete tabel

 

Rikkumise liik

Meede

Märge meetme kohta registris

EP läbipääsu­loa äravõtmine

1

Tahtmatu rikkumine, kohe parandatud

Kirjalik teade, milles kinnitatakse fakte ja nende parandamist

Ei

Ei

2

Tahtlik juhendi rikkumine, mille puhul tuleks muuta käitumist või parandada registriandmeid sätestatud tähtaja jooksul

Ajutine peatamine kuni kuueks kuuks või kuni nõutav parandusmeede on määratud tähtajaks täidetud

Jah, peatamise perioodil

Ei

3

Juhendi jätkuv rikkumine

– käitumist ei ole muudetud

– andmeid ei ole parandatud sätestatud tähtaja jooksul

Registrist kustutamine üheks aastaks

Jah

Jah

4

Tõsine, tahtlik juhendi rikkumine

 

Registrist kustutamine kaheks aastaks

Jah

Jah

 

(1)

ELT C 271 E, 12.11.2009, lk 48.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0000.

(3)

             KOM(2009)0612.

(4)

             ELT C 271 E, 12.11.2009, lk 48.

(5)

              Registreerimist ei eeldata liikmesriikide valitsustelt, kolmandate riikide valitsustelt, rahvusvahelistelt valitsustevahelistelt organisatsioonidelt ning nende diplomaatilistelt esindustelt.

(6)

             ELT L 145, 31.5.2001, lk 43.

(7)

4 Seda teavet palutakse registreerijatelt registreerimisprotsessi lõpus, et esitada see Euroopa Parlamendile. Nende üksikisikute nimed, kellele läbipääsuload anti, lisatakse Euroopa Parlamendi ajakohastuste ja teabe alusel automaatselt süsteemi pärast Euroopa Parlamendi otsust lubade andmise kohta. Registreerimisega ei kaasne automaatselt õigus Euroopa Parlamendi läbipääsuloale.

(8)

5             See punkt d nõuab registreeritutelt nende suhetes ELi institutsioonida ning nende liikmete, ametnike ja teiste töötajatega ,,tagama, et teave, mida nad esitavad registreerimisel ja seejärel registri kohaldamisalasse kuuluva tegevuse raames, on neile teadaolevalt täielik, ajakohastatud ja ei ole eksitav”.


SELETUSKIRI

Poliitiliste institutsioonide läbipaistvus on õiguspärasuse eeltingimus. Peaks olema lihtne kontrollida, kuidas langetatakse otsused, mis neid mõjutab, ja lõpuks seda, kuidas vahendeid – s.t maksumaksja raha – eraldatakse. Seega on lobitöö reeglid lõppkokkuvõttes õiguspärasuse küsimus.

Parlament oli esimene Euroopa institutsioon, mis hakkas tegelema üha arvukamate üleeuroopaliste huvigruppide küsimusega ja eriti selle arengu tagajärgedega õigusloomeprotsessi jaoks. Pärast mitmeid raporteid ja põhjalikku arutelu käivitas parlament 1996. aastal huvigruppide esindajate registri.

Stubbi ja Friedrichi raport

Komisjon avaldas 2006. aastal „Euroopa läbipaistvuse algatuse”, milles tehti ettepanek luua komisjoni ja parlamendi lobistide kohta ühine keskne register.

Euroopa Parlamendi vastus komisjonipoolsele algatusele oli põhiseaduskomisjoni raport huvigruppide esindajate (lobistide) tegevust Euroopa institutsioonides käsitleva raamistiku väljatöötamise kohta. Raportöör oli Alexander Stubb (PPE, FI), kuid pärast tema Soome välisministriks nimetamist võttis raporti üle Ingo Friedrich (PPE, DE). Resolutsioon võeti vastu 8. mai 2008. aasta täiskogu istungil.

Resolutsioonis väljendatakse heameelt komisjoni ettepaneku üle ja nõutakse Euroopa Parlamendi, komisjoni ja nõukogu vahel institutsioonidevahelise kokkuleppe sõlmimist ühise registri kohta. Selles palutakse komisjonil pidada Euroopa Parlamendiga läbirääkimisi ühise lobistide käitumisjuhendi üle ja rõhutatakse, et juhendit rikkunud lobistide suhtes tuleks kohaldada sanktsioone (tõsisematel juhtudel nad registrist eemaldada). Resolutsioonis tehakse ettepanek, et kõigi kolme institutsiooni ühine kõrgetasemeline töörühm kaaluks ühise registri loomist.

Kõrgetasemeline ühine töörühm

Asjaomane töörühm loodi Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel 2008. aasta novembris; nõukogu ei pidanud osalemist vajalikuks. Töörühm võttis 2009. aasta aprillis vastu ühisdeklaratsiooni ja ettepaneku ühise käitumisjuhendi kohta. Pärast Euroopa Parlamendi valimisi moodustati parlamendi ja komisjoni vahel uus töörühm. Euroopa Parlamendi delegatsiooni juhtis asepresident Diana Wallis ja sinna kuulusid liikmetena Carlo Casini, Isabelle Durant ja Jo Leinen.

Töörühm suutis 2010. aasta novembris võtta vastu läbipaistvusregistri loomist käsitleva kokkuleppe projekti.

Parlament saavutas enda jaoks olulised eesmärgid

Saavutatud tulemus vastab Euroopa Parlamendi seatud eesmärgile enamikus olulistes aspektides:

1. Kuigi registreerimine ei ole kohustuslik – mis oli Euroopa Parlamendi eesmärk – võib seda tegelikult pidada kohustuslikuks, kuna alaline sissepääs parlamendi hoonetesse antakse ainult registreeritud huvigruppide esindajatele.

2. Ühine register tagab kõigi osalejate rühmade suurima võimaliku osalemise, austades samas nende erinevat või spetsiifilist identiteeti. Uus nimi „läbipaistvusregister” lihtsustab mittekaubanduslike organisatsioonide registriga liitumist.

3. Uus mehhanism annab lisateavet, näiteks kõigis registriga seotud tegevustes osalevate inimeste arvu ja registreeritud isiku saadud ELi rahaliste vahendite summa kohta. See annab ka selgitusi registri kohaldamisalasse kuuluvate abikõlblike tegevuste ja kaebuste lahendamise korra kohta.

Järeldus

Raportöör on valmis soovitama läbipaistvusregistri loomist käsitleva kokkuleppe projekti vastuvõtmist. Ühine register on samm Euroopa Liidu institutsioonide suurema läbipaistvuse suunas, mis loodetavasti aitab kaasa Euroopa projekti suurema õiguspärasuse saavutamisele liidu kodanike seas.


PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

19.4.2011

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

22

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Constance Le Grip, David Martin, Morten Messerschmidt, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, József Szájer, Søren Bo Søndergaard, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

John Stuart Agnew, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Marietta Giannakou, Íñigo Méndez de Vigo, Helmut Scholz, Rainer Wieland

Õigusteave - Privaatsuspoliitika