SPRÁVA o uzavretí medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom a Komisiou o spoločnom registri transparentnosti

  26.4.2011 - (2010/2291(ACI))

  Výbor pre ústavné veci
  Spravodajca: Carlo Casini


  Postup : 2010/2291(ACI)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A7-0174/2011

  NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o uzavretí medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom a Komisiou o spoločnom registri transparentnosti

  (2010/2291(ACI))

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na rozhodnutie Konferencie predsedov z 18. novembra 2010,

  –   so zreteľom na návrh dohody medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou o zriadení registra transparentnosti určeného pre organizácie a samostatne činné fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na tvorbe a vykonávaní politiky EÚ (ďalej len „dohoda”),

  –   so zreteľom na svoje uznesenie z 8. mája 2008 o vytvorení rámca činnosti zástupcov záujmových skupín (lobistov) pri európskych inštitúciách[1],

  –   so zreteľom na článok 127 ods. 1 rokovacieho poriadku,

  –   so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A7-0174/2011),

  A. keďže v článku 11 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii sa ustanovuje, že „Inštitúcie udržiavajú otvorený, transparentný a pravidelný dialóg s reprezentatívnymi združeniami a občianskou spoločnosťou ”,

  B.  keďže transparentnosť tohto dialógu je posilnená existenciou spoločného registra organizácií a jednotlivcov, ktorí sa podieľajú na tvorbe politiky EÚ a jej vykonávaní,

  C. keďže v uvedenom uznesení Európskeho parlamentu z 8. mája 2008 sú stanovené zásady, na základe ktorých Parlament začal rokovania s Komisiou o spoločnom registri,

  D. keďže svojím rozhodnutím z … 2011 o zmene a doplnení rokovacieho poriadku Parlament zaviedol zmeny rokovacieho poriadku, ktoré sú potrebné v dôsledku toho, že Parlament a Komisia zriaďujú spoločný register transparentnosti[2],

  1.  považuje dohodu za prvý dôležitý krok smerom k väčšej transparentnosti a má v úmysle v náležitom čase navrhnúť sprísnenie noriem s cieľom zabezpečiť stabilnú integritu verejnej správy Únie a posilnenie inštitucionálnych pravidiel;

  2.  poukazuje na to, že v spoločnom registri možno nájsť všetky informácie na jednom mieste, čo občanom umožňuje ľahšie zistiť, ktoré subjekty sú v kontakte s inštitúciami; konštatuje, že taktiež zjednodušuje úlohu zástupcov záujmových skupín, ktorí sú povinní zaregistrovať sa iba raz;

  3.  zdôrazňuje však, že Parlament si ponecháva svoje neobmedzené právo rozhodnúť, kto by mal mať povolenie na vstup do jeho priestorov;

  4.  zastáva názor, že dohoda poskytne silný podnet na registráciu, pretože znemožní, aby ktokoľvek získal preukaz oprávňujúci na vstup do priestorov Parlamentu bez toho, aby sa vopred zaregistroval;

  5.  opätovne však potvrdzuje svoju požiadavku povinnej registrácie všetkých lobistov v registri transparentnosti a žiada, aby sa v rámci nadchádzajúceho procesu preskúmania prijali kroky nevyhnutné na prípravu prechodu na povinnú registráciu;

  6.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada sa ešte nestala zmluvnou stranou dohody, i keď je to zásadne dôležité, aby sa zaručila transparentnosť vo všetkých fázach procesu tvorby práva na úrovni EÚ; vyzýva Radu, aby sa čo najskôr zapojila do spoločného registra;

  7.  víta predovšetkým tieto prvky obsiahnuté v dohode:

  a) zmenu názvu registra na „register transparentnosti”;

  b) rozsah pôsobnosti registra, ktorý zahŕňa všetky príslušné subjekty, no vylučuje okrem iného sociálnych partnerov ako účastníkov sociálneho dialógu, ako aj cirkvi, politické strany, miestne, regionálne a komunálne orgány vrátane ich zastúpení, ktoré sú súčasťou ich administratívy; vzhľadom na ich inštitucionálnu úlohu vyplývajúcu zo zmlúv, ako aj na odsek 10 písm. b) a odseky 11, 12 a 13 dohody sú tieto subjekty vylúčené z rozsahu pôsobnosti registra; toto treba objasniť pri prvej revízii dohody; Parlament by vyjadril želanie, aby Komisia vyjadrila svoj súhlas v tejto súvislosti už teraz;

  c) skutočnosť, že prostredníctvom registra sa v súvislosti so širokou škálou kontaktov európskych inštitúcií vytvára transparentnosť a predovšetkým že v rámci samostatných oddielov sú zoskupení zástupcovia osobitných záujmových skupín, zástupcovia občianskej spoločnosti a zástupcovia orgánov verejnej moci, pričom sa tým rozlíšia rôzne úlohy lobistov a oficiálnych partnerov inštitúcií Únie;

  d) požiadavku poskytovať príslušné finančné informácie;

  e) záväzné opatrenia v prípade nedodržania kódexu správania, ktorý je pripojený k dohode;

  8.  domnieva sa, že pravidlá vzťahujúce sa na zástupcov orgánov verejnej moci a organizácií, ktorí v rámci svojich činností slúžia verejným záujmom a sú prepojení na základe svojich ústavných noriem a základných práv, nemôžu byť také isté ako pravidlá, ktoré sa vzťahujú na zástupcov osobitných záujmových skupín; domnieva sa totiž, že výzva na zaregistrovanie sa určená subjektom verejného charakteru sa môže týkať len subjektov, ktoré majú nezávislé postavenie, ale nie samotných orgánov verejnej správy;

  9.  požaduje, aby Predsedníctvo Parlamentu navrhlo systém, v rámci ktorého by všetci lobisti patriaci do rozsahu pôsobnosti registra, ktorí sa stretnú s príslušným poslancom v súvislosti s konkrétnou legislatívnou vecou, boli uvedení v dôvodovej správe k príslušnej správe alebo odporúčaniu týkajúcemu sa návrhu legislatívneho aktu;

  10. súhlasí s uzavretím priloženej dohody, pokiaľ bude zohľadnený obsah tohto rozhodnutia, a prijíma rozhodnutie o pripojení dohody k jeho rokovaciemu poriadku;

  11. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii pre informáciu.

  • [1]  Ú. v. EÚ C 271 E, 12.11.2009, s. 48.
  • [2]  Prijaté texty, P6_TA(2011)0000.

  DOHODA MEDZI EURÓPSKYM PARLAMENTOM A EURÓPSKOU KOMISIOU O ZRIADENÍ REGISTRA TRANSPARENTNOSTI PRE ORGANIZÁCIE A SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÉ OSOBY, KTORÉ SA PODIEĽAJÚ NA TVORBE A VYKONÁVANÍ POLITIKY EÚ

  Európsky parlament a Európska komisia (ďalej len „strany tejto dohody“),

  so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii (ZEÚ), najmä na jej článok 11 ods. 1 a 2, Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), najmä na jej článok 295, a Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej spoločne len „zmluvy“),

  keďže tvorcovia európskej politiky nie sú pri svojej činnosti izolovaní od občianskej spoločnosti, ale vedú otvorený, transparentný a pravidelný dialóg so zastupujúcimi združeniami a občianskou spoločnosťou,

  ROZHODLI TAKTO:

  I. Zriadenie registra transparentnosti

  1. V súlade so svojim záväzkom usilovať o transparentnosť sa strany tejto dohody dohodli na zriadení a prevádzkovaní spoločného „registra transparentnosti (ďalej len „register“), ktorý bude slúžiť na registráciu a monitorovanie organizácií a samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré sa podieľajú na tvorbe a vykonávaní politiky EÚ.

  II. Zásady registra

  2. Zriadenie a prevádzka registra vychádza z existujúcich registračných systémov, ktoré Európsky parlament vytvoril a uviedol do činnosti v roku 1996 a Európska komisia v júni 2008, doplnených o výsledky práce príslušnej spoločnej pracovnej skupiny Európskeho parlamentu a Európskej komisie, a tiež o úpravy vychádzajúce zo skúseností a príspevkov zainteresovaných strán, ktoré boli uvedené v oznámení Komisie z 28. októbra 2009 s názvom Európska iniciatíva za transparentnosť: rok existencie registra zástupcov záujmových skupín[1]. Týmto prístupom nie sú ovplyvnené ani dotknuté ciele Európskeho parlamentu, ktoré vyjadril vo svojom uznesení z 8. mája 2008 o vytvorení rámca pre činnosť zástupcov záujmových skupín (lobistov) v inštitúciách Európskej únie[2].

  3. Zriadenie a prevádzka registra musí dodržiavať všeobecné zásady práva EÚ vrátane zásad proporcionality a nediskriminácie.

  4. Zriadenie a prevádzka registra musí dodržiavať práva poslancov Európskeho parlamentu na vykonávanie poslaneckého mandátu bez akéhokoľvek obmedzenia a nesmie byť prekážkou pre prístup voličov poslancov do priestorov Európskeho parlamentu.

  5. Zriadenie a prevádzka registra nesmie zasahovať do právomocí alebo výsad strán tejto dohody, ani ovplyvňovať ich organizačné právomoci.

  6. Strany tejto dohody sa musia usilovať o to, aby zaobchádzali so všetkými subjektmi, ktoré sa zaoberajú podobnými činnosťami, podobne, a aby umožnili rovnaké podmienky pre registráciu organizácií a samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré sa podieľajú na tvorbe a vykonávaní politiky EÚ.

  III. Štruktúra registra

  7. Register obsahuje nasledovné:

  a) súbor pokynov týkajúcich sa:

  –  rozsahu pôsobnosti registra, činností spadajúcich do jeho pôsobnosti a výnimiek;

  –  oddielov sprístupnených na registráciu (príloha 1);

  –  informácí vyžadovaných od registrujúcich sa vrátane požiadaviek na poskytovanie finančných informácií (príloha 2);

  b) kódex správania (príloha 3);

  c) mechanizmus na predkladanie sťažností a opatrenia uplatňované v prípade porušenia kódexu správania vrátane postupu vyšetrovania a vybavovania sťažností (príloha 4).

  IV. Rozsah pôsobnosti registra

  Zahrnuté činnosti

  8. Rozsah pôsobnosti registra zahŕňa všetky činnosti okrem tých, ktoré sú vylúčené v tejto časti IV, vykonávané s cieľom priamo alebo nepriamo ovplyvňovať tvorbu alebo vykonávanie politík a rozhodovacie procesy inštitúcií EÚ, bez ohľadu na použitý komunikačný kanál alebo médium, a to napríklad outsourcing, médiá, zmluvy s profesionálnymi sprostredkovateľmi, think tanky, platformy, fóra, kampane a iniciatívy zdola. Tieto činnosti zahŕňajú okrem iného kontakty s poslancami, úradníkmi alebo inými zamestnancami inštitúcií EÚ, prípravu, rozširovanie a rozosielanie listov, informačných materiálov alebo dokumentov na diskusiu a dokumentov uvádzajúcich stanovisko, a organizovanie podujatí, stretnutí alebo propagačných aktivít a spoločenských akcií alebo konferencií, na ktoré sú poslancom, úradníkom alebo iným zamestnancom inštitúcií EÚ rozosielané pozvánky. Dobrovoľné príspevky a účasť na formálnych konzultáciách o plánovaných legislatívnych alebo iných právnych aktoch EÚ a iné otvorené konzultácie sú taktiež zahrnuté.

  9. Od všetkých organizácií a samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré sa zaoberajú činnosťami spadajúcimi do rozsahu pôsobnosti registra, sa bez ohľadu na ich právny štatút očakáva, že sa zaregistrujú[3].

  Vylúčené činnosti

  10. Z rozsahu pôsobnosti registra sú vylúčené tieto činnosti:

  a)  činnosti týkajúce sa poskytovania právneho a iného odborného poradenstva, ak súvisia s výkonom základného práva klienta na spravodlivý súdny proces, vrátane práva na obhajobu v správnom konaní, a to napríklad činnosti právnikov či iných odborníkov zainteresovaných v uvedených procesoch. Do rozsahu pôsobnosti registra nepatria tieto činnosti (bez ohľadu na skutočne zainteresované strany): poradenská činnosť a kontakty s orgánmi verejnej moci s cieľom poskytovať klientom lepšie informácie o všeobecnej právnej situácii alebo o ich konkrétnej právnej situácii, alebo radiť klientom o tom, či určitý právny alebo administratívny krok je vhodný alebo prípustný v rámci platného práva; poradenstvo poskytované klientom s cieľom pomôcť im zaručiť, že ich činnosť je v súlade so zákonom; zastupovanie v súvislosti so zmierovacím konaním alebo mediáciou, ktorých zámerom je predísť tomu, aby sa spor dostal pred súdny alebo správny orgán. Vzťahuje sa to na všetky odvetvia podnikania v EÚ a nie je to obmedzené na určité špecifické postupy (hospodárska súťaž). Ak je niektorá spoločnosť a jej poradcovia zapojená ako strana do konkrétneho právneho alebo správneho prípadu alebo konania, každá činnosť priamo s tým súvisiaca, ktorá nie je zameraná na zmenu súčasného právneho rámca, nespadá do rozsahu pôsobnosti registra;

  b)  činnosti sociálnych partnerov ako účastníkov sociálneho dialógu (odbory, združenia zamestnávateľov atď.), ak vykonávajú úlohy, ktorú im zverujú zmluvy. Toto platí podobne aj v prípade akéhokoľvek subjektu, ktorému je osobitne v zmluvách priznaná inštitucionálna úloha;

  c) činnosti v reakcii na priamu a individuálnu žiadosť inštitúcií EÚ alebo poslancov Európskeho parlamentu, ako napríklad ad hoc alebo pravidelné žiadosti o faktické informácie, údaje a odbornú konzultáciu, a/alebo individualizované pozvánky na účasť na verejných vypočutiach alebo na práci poradných výborov alebo na iných podobných fórach.

  Osobitné ustanovenia

  11. Registrácia v registri sa nevzťahuje na cirkvi a náboženské spoločenstvá. Od ich reprezentačných kancelárií alebo právnych subjektov, kancelárií a sietí vytvorených na to, aby ich zastupovali pri jednaniach s inštitúciami EÚ, a tiež od ich združení sa však očakáva, že sa zaregistrujú.

  12. Registrácia v registri sa nevzťahuje na politické strany. Od všetkých organizácií, ktoré politické strany založia alebo podporujú a ktoré sa zaoberajú činnosťami spadajúcimi do rozsahu pôsobnosti registra, sa však očakáva, že sa zaregistrujú.

  13. Registrácia v registri sa nevzťahuje na miestne, regionálne a samosprávne orgány. Od ich reprezentatčných kancelárií alebo právnych subjektov, kancelárií a sietí vytvorených na to, aby ich zastupovali pri jednaniach s inštitúciami EÚ, a tiež od ich združení sa však očakáva, že sa zaregistrujú.

  14. Od sietí, platforiem alebo iných foriem kolektívnej činnosti bez právneho postavenia alebo právnej subjektivity, ktoré však sú de facto zdrojom organizovaného vplyvu a zapájajú sa do činností patriacich do rozsahu pôsobnosti registra, sa očakáva, že sa zaregistrujú. V takomto prípade by mali ich členovia určiť jedného zo svojich radov ako ich kontaktnú osobu zodpovednú za vzťahy so správou registra.

  15. Vo finančnom vyhlásení v registri sa uvádzajú činnosti zamerané na všetky inštitúcie EÚ, agentúry alebo orgány a ich členov, úradníkov a iných zamestnancov. Patria k nim aj činnosti zamerané na orgány členských štátov, ktoré pôsobia na úrovni EÚ a sú zapojené do rozhodovacích procesov EÚ.

  16. Európske siete, federácie, združenia či platformy sa podnecujú, aby predložili spoločné transparentné usmernenia pre svojich členov, v ktorých budú jasne uvedené činnosti spadajúce do rozsahu pôsobnosti registra. Očakáva sa od nich, že tieto usmernenia zverejnia.

  V. Pravidlá vzťahujúce sa na registrujúcich sa

  17. Registráciou dotknuté organizácie a fyzické osoby:

  - súhlasia s tým, že informácie, ktoré uvádzajú na zapísanie do registra, sú verejné;

  - súhlasia s tým, že budú konať v súlade s kódexom správania, a v prípade potreby predložia text akéhokoľvek profesionálneho kódexu správania, ktorým sú viazaní;

  - ručia za to, že informácie poskytnuté na zapísanie do registra sú správne;

  - prijímajú, že všetky sťažnosti vznesené proti nim budú vybavené podľa pravidiel kódexu správania spojeného s registrom;

  - súhlasia s tým, že podliehajú akýmkoľvek opatreniam uplatňovaným v prípade porušenia kódexu správania, a uznávajú, že v prípade nedodržania pravidiel kódexu správania proti nim môžu byť uplatnené opatrenia uvedené v prílohe 4;

  - berú na vedomie, že strany tejto dohody môžu na požiadanie a v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie[4] byť povinné uverejniť korešpondenciu a iné dokumenty týkajúce sa činnosti registrujúcich sa.

  VI. Opatrenia v prípade porušenia kódexu správania

  18. Porušenie kódexu správania zo strany registrujúcich sa alebo ich zástupcov môže viesť po vykonaní vyšetrovania, v ktorom sa náležite dbá na zásadu proporcionality a právo na obhajobu, k uplatneniu opatrení stanovených v prílohe 4, ako je pozastavenie registrácie alebo vymazanie z registra a prípadne odobratie preukazu oprávňujúceho na vstup do Európskeho parlamentu vydaného pre dotknutú osobu, prípadne pre jej organizácie. Rozhodnutie o uplatnení týchto opatrení môže byť uverejnené na internetovej stránke registra.

  19. V prípade podozrenia z porušenia kódexu správania môže ktokoľvek podať sťažnosť odôvodnenú konkrétnymi skutočnosťami v súlade s postupom uvedeným v prílohe 4.

  VII. Vykonávanie

  20. Za dohľad nad systémom a za všetky kľúčové prevádzkové aspekty zodpovedajú generálni tajomníci Európskeho parlamentu a Európskej komisie, ktorí po vzájomnej dohode prijmú opatrenia potrebné na vykonávanie tejto dohody.

  21. Na vykonávanie systému zriadia útvary Európskeho parlamentu a Európskej komisie spoločnú operačnú štruktúru s názvom Spoločný sekretariát registra. Ten bude na základe dohody medzi príslušnými útvarmi tvoriť skupina úradníkov z Európskeho parlamentu a Európskej komisie. Činnosť Spoločného sekretariátu registra koordinuje vedúci oddelenia z generálneho sekretariátu Európskej komisie. K jeho úlohám bude patriť vykonávanie opatrení na skvalitnenie obsahu registra.

  22. Vydávanie a kontrolu preukazov oprávňujúcich na dlhodobý vstup do budov Európskeho parlamentu bude aj naďalej vykonávať Európsky parlament. Tieto preukazy budú vydané pre fyzické osoby, ktoré zastupujú organizácie patriace do rozsahu pôsobnosti registra alebo pre ne pracujú, a to len vtedy, ak sa tieto organizácie alebo fyzické osoby zaregistrovali. Z registrácie však nevyplýva automatický nárok na uvedený preukaz.

  23. Aj keď je systém prevádzkovaný spoločne, môžu strany tejto dohody register slobodne a nezávisle využívať na vlastné špecifické účely, vrátane poskytovania stimulov, ako je odovzdávanie informácií registrovaným osobám pri začatí verejných konzultácií alebo organizovaní podujatí.

  24. Strany tejto dohody zorganizujú príslušné školenie a projekty internej komunikácie na zvyšovanie povedomia svojich členov a zamestnancov o registri a postupe podávania a vybavovania sťažností.

  25. Strany tejto dohody prijmú primerané externé opatrenia na zvýšenie povedomia o registri a propagáciu jeho používania.

  26. Prostredníctvom užívateľsky prístupného vyhľadávača sa budú na internetovej stránke Europa pravidelne uverejňovať súbory základných štatistík extrahovaných z databázy. Verejný obsah tejto databázy bude na požiadanie k dispozícii v elektronickom, strojovo čitateľnom formáte.

  27. Po konzultácii so zainteresovanými stranami predkladajú generálni tajomníci Európskeho parlamentu a Európskej komisie výročnú správu o fungovaní registra zodpovedným podpredsedom Európskeho parlamentu a Európskej komisie.

  VIII. Účasť ostatných inštitúcií a orgánov

  28. Európska rada a Rada sa vyzývajú, aby sa pripojili k registru. Ďalšie inštitúcie, orgány a agentúry EÚ sa vyzývajú, aby tento systém sami používali ako referenčný nástroj pri svojej vlastnej interakcii s organizáciami a fyzickými osobami zapojenými do tvorby a vykonávania politík EÚ.

  IX. Záverečné ustanovenia

  29. Prechod zo súčasných registrov strán tejto dohody na nový spoločný register sa uskutoční počas dvanásťmesačného prechodného obdobia, počínajúceho odo dňa začatia prevádzky spoločného registra. Organizácie a fyzické osoby registrované v súčasnosti v niektorom z uvedených systémov sa vyzývajú, aby obnovili svoju registráciu v spoločnom systéme.

  Po uvedení spoločného registra do prevádzky:

  · budú môcť registrujúci sa zmeniť svoju existujúcu registráciu na registráciu v spoločnom registri k dátumu podľa svojho výberu, najneskôr však ku dňu obnovenia svojej registrácie u Európskej komisie, alebo v prípade subjektov registrovaných Európskym parlamentom najneskôr do konca dvanásťmesačného obdobia od uvedenia do prevádzky;

  · akákoľvek nová registrácia alebo aktualizácia existujúcich údajov budú možné len prostredníctvom spoločného registra.

  30. Najneskôr dva roky po jeho uvedení do prevádzky bude spoločný register predmetom preskúmania.

  Príloha 1

  Register transparentnosti

  Organizácie a samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré sa podieľajú na tvorbe a vykonávaní politík EÚ

  Oddiely

  Charakteristika / poznámky

  I. – Profesionálne konzultantské spoločnosti / právnické firmy / samostatne zárobkovo činní konzultanti

   

  Pododdiel

  Profesionálne konzultantské spoločnosti

  Spoločnosti vykonávajúce na základe zmluvy činnosti v oblasti lobovania, propagácie, verejných vecí a  vzťahov s orgánmi verejnej moci.

  Pododdiel

  Právnické firmy

  Právnické firmy vykonávajúce na základe zmluvy činnosti v oblasti lobovania, propagácie, verejných vecí a  vzťahov s orgánmi verejnej moci.

  Pododdiel

  Samostatne zárobkovo činní konzultanti

  Samostatne zárobkovo činní konzultanti alebo právnici vykonávajúci na základe zmluvy činnosti v oblasti lobovania, propagácie, verejných vecí a  vzťahov s orgánmi verejnej moci.

  II. – „In-house“ lobisti a obchodné / profesijné združenia

   

  Pododdiel

  Spoločnosti a skupiny

  Spoločnosti alebo skupiny spoločností (s právnym postavením alebo bez neho), ktoré vykonávajú na svoj vlastný účet činnosti v oblasti „in house“ lobingu, propagácie, verejných vecí a  vzťahov s orgánmi verejnej moci.

  Pododdiel

  Obchodné, podnikové a profesijné združenia

   

  Pododdiel

  Odborové zväzy

   

  Pododdiel

  Iné podobné organizácie

   

  III. – Mimovládne organizácie

   

  Pododdiel

  Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

  Neziskové organizácie (s právnym postavením alebo bez neho) nezávislé od orgánov verejnej moci, politických strán a komerčných organizácií; zahŕňajú nadácie, charitatívne organizácie atď.

  IV. – Think tanky, výskumné a akademické inštitúcie

   

  Pododdiel

  Think tanky a výskumné inštitúcie

  Špecializované think tanky a výskumné inštitúcie, ktoré sa zaoberajú činnosťami a politikami Európskej únie

  Pododdiel

  Akademické inštitúcie

  Inštitúcie, ktorých hlavným cieľom je vzdelávanie, ale ktoré sa zaoberajú činnosťami a politikami Európskej únie.

  V. Organizácie zastupujúce cirkvi a náboženské spoločenstvá

  Pozn.: Registrácia v registri sa nevzťahuje na cirkvi.

  Pododdiel

  Organizácie zastupujúce cirkvi a náboženské spoločenstvá

  Právne subjekty, kancelárie či siete, ktoré sú zriadené na reprezentačné účely.

  VI. – Organizácie zastupujúce miestne, regionálne a samosprávne orgány, iné verejné alebo zmiešané subjekty atď.

  Pozn.: Samotných orgánov verejnej moci sa register netýka.

  Pododdiel

  Miestne, regionálne a samosprávne orgány (na nižšej než národnej úrovni)

  Právnické osoby, reprezentačné kancelárie, združenia alebo siete zriadené na zastupovanie miestnych, regionálnych a samosprávnch orgánov (na nižšej než národnej úrovni).

  Pododdiel

  Iné verejné alebo zmiešané subjekty atď.

  Zahŕňajú iné verejné organizácie s verejným alebo zmiešaným (verejné/súkromné) štatútom.

  Príloha 2

  Informácie požadované od registrujúcich sa

  I. VŠEOBECNÉ A ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

  –   Názov (alebo názvy) organizácie, jej adresa, telefónne číslo, email, internetové stránky.

  –   a) Totožnosť osoby, ktorá nesie právnu zodpovednosť za organizáciu, a b) meno riaditeľa alebo správcu organizácie, prípadne hlavný kontaktný bod so zreteľom na činnosti spadajúce do rozsahu pôsobnosti registra, mená osôb, pre ktoré bolo požiadané o vydanie preukazov oprávňujúcich na vstup do budov Európskeho parlamentu[5].

  –   Počet osôb (členovia, zamestnanci atď.) zapojených do činností patriacich do rozsahu pôsobnosti registra.

  –   Ciele / kompetencie – oblasti záujmu – činnosti –krajiny, v ktorých sa vykonávajú činnosti – príslušnosť k sieťam – všeobecné informácie patriace do rozsahu pôsobnosti registra.

  –   Prípadne: počet členov (fyzických osôb a organizácií).

  II. OSOBITNÉ INFORMÁCIE

  A. ČINNOSTI

  Hlavné legislatívne návrhy patriace v predchádzajúcom roku medzi činnosti registrujúcich sa, ktoré patria do oblasti pôsobnosti registra transparentnosti.

  B. FINANČNÉ INFORMÁCIE

  Všetky poskytované finančné číselné údaje by mali pokrývať celý rok činnosti a odkazovať na posledný uzavretý finančný rok k dátumu registrácie či jej obnovenia.

  Zdvojenie údajov nie je vylúčené: finančné vyhlásenie predložené profesionálnymi konzultantskými spoločnosťami/právnickými firmami/samostatne zárobkovo činnými konzultantmi o ich klientoch (zoznam a tabuľka) nezbavuje týchto klientov povinnosti začleniť tieto zmluvné činnosti do ich vlastného vyhlásenia, aby neboli ich deklarované finančné výdavky podhodnotené.

  - Profesionálne konzultačné spoločnosti / právnické firmy / samostatne zárobkovo činní konzultanti (oddiel I): musia sa uviesť informácie o obrate, ktorý možno pripísať činnostiam spadajúcim do rozsahu pôsobnosti registra, a relatívny význam ich klientov na základe nasledujúcej tabuľky:

  Obrat v EUR

  Rozpätie v EUR

  0 – 499 999

  50 000

  500 000 – 1 000 000

  100 000

  > 1 000 000

  250 000

  - „In-house“ lobisti a obchodné / profesijné združenia (oddiel II prílohy I): musí sa uviesť odhad nákladov na činnosti spadajúce do rozsahu pôsobnosti registra.

  - Mimovládne organizácie, think tanky, výskumné a akademické inštitúcie – organizácie zastupujúce cirkvi a náboženské spoločenstvá – organizácie zastupujúce miestne, regionálne a samosprávne orgány, iné verejné alebo zmiešané subjekty atď. (oddiely III až VI prílohy I): musí sa uviesť celkový rozpočet  spolu s rozpisom hlavných zdrojov financovania.

  Dodatočne pre všetkých registrujúcich sa: objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie alebo jej obnovenia.

  Príloha 3

  Kódex správania

  V rámci svojich vzťahov s inštitúciami EÚ a ich členmi, úradníkmi a ostatnými zamestnancami registrujúci sa:

  a) sa vždy identifikujú svojim menom a názvom subjektu alebo subjektov, pre ktoré pracujú alebo ktoré zastupujú; uvedú svoje záujmy, ciele alebo propagované účely a v prípade potreby uvedú klientov alebo členov, ktorých zastupujú;

  b) nezískavajú ani sa nepokúšajú získavať informácie alebo akékoľvek rozhodnutie nečestným spôsobom alebo s využitím neoprávneného nátlaku či nevhodného správania;

  c) pri rokovaní s tretími stranami nesmú tvrdiť, že majú akýkoľvek formálny vzťah s EÚ ani so žiadnou z jej inštitúcií, a neskresľujú účinok registrácie s cieľom zavádzať tretie strany alebo úradníkov či iných zamestnancov EÚ;

  d) zabezpečia, aby informácie, ktoré uvádzajú pri registrácii a následne v rámci svojich činností patriacich do rozsahu pôsobnosti registra, boli podľa ich najlepšieho vedomia a svedomia úplné, aktuálne a pravdivé;

  e) nepredávajú tretím stranám kópie dokumentov získaných od ktorejkoľvek inštitúcie EÚ;

  f) nenavádzajú členov inštitúcií EÚ, úradníkov alebo iných zamestnancov EÚ či asistentov alebo stážistov týchto členov na to, aby konali v rozpore s pravidlami a normami správania, ktoré sa na nich vzťahujú;

  g) ak zamestnávajú bývalých úradníkov alebo iných zamestnancov EÚ alebo asistentov alebo stážistov členov inštitúcií EÚ, rešpektujú povinnosť týchto zamestnancov dodržiavať pravidlá a záväzok mlčanlivosti, ktorým podliehajú;

  h)  dodržiavajú všetky pravidlá upravujúce práva a povinnosti bývalých poslancov Európskeho parlamentu a členov Európskej komisie;

  i)   informujú všetky osoby, ktoré zastupujú, o svojich povinnostiach voči inštitúciám EÚ.

  Fyzické osoby zastupujúce alebo pracujúce pre subjekty, ktoré sa v Európskom parlamente zaregistrovali na účely vydania preukazu na meno, neprenosného na inú osobu a oprávňujúceho k vstupu do priestorov Európskeho parlamentu:

  j)   prísne dodržiavajú ustanovenia článku 9 a prílohy X rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu a tiež jeho ustanovenia prílohy I článok 2 druhý odsek;

  k)  uistia sa, že každá podpora poskytnutá podľa ustanovení prílohy I článok 2 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je uvedená v príslušnom registri;

  l)   aby sa zabránilo možnému konfliktu záujmov, získajú predbežný súhlas príslušného poslanca alebo poslancov Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o zmluvný vzťah s asistentom poslanca alebo o jeho pracovný pomer, a následne tento súhlas zapíšu do registra.

  Príloha 4

  Postup pri vyšetrovaní sťažností a ich vybavovaní

  Stupeň 1: Podanie sťažnosti

  1. Sťažnosti možno podávať na internetových stránkach registra vyplnením štandardného formulára. Tento formulár zahŕňa informácie o registrujúcom sa, na ktorého je sťažnosť podaná, meno a kontaktné údaje sťažovateľa a podrobnosti o sťažnosti vrátane dokumentov a ďalších podporných materiálov. Anonymné sťažnosti sa neberú do úvahy.

  2. V sťažnosti sa uvedie, ktoré ustanovenia kódexu správania boli podľa sťažovateľa porušené. So sťažnosťami týkajúcimi sa údajov vložených v registri sa zaobchádza ako s tvrdeniami o porušení podľa písmena d) kódexu správania[6].

  3. Sťažovatelia musia v zásade doplniť svoju sťažnosť dokumentmi a ďalšími podpornými materiálmi.

  Stupeň 2: Rozhodnutie o prípustnosti

  4. Spoločný sekretariát registra:

  a)  overí, či boli predložené dostatočné dôkazy na podporu sťažnosti, či už v podobe dokumentov, ďalších materiálov alebo osobných výpovedí; na to, aby bol dôkaz prípustný, mal by pochádzať v zásade od registrujúceho sa, na ktorého sa sťažnosť podala, alebo z dokumentu tretej strany;

  b)  na základe toho overenia rozhodne o prípustnosti sťažnosti;

  c)  ak považuje sťažnosť za prípustnú, zaregistruje ju a stanoví lehotu (20 pracovných dní) na prijatie rozhodnutia o tom, či možno sťažnosť považovať za odôvodnenú alebo nie.

  5. Ak je sťažnosť posúdená ako neprípustná, je o tejto skutočnosti sťažovateľ informovaný listom, v ktorom sa uvedú dôvody tohto rozhodnutia. Ak je sťažnosť posúdená ako prípustná, vyšetrí sa v súlade s nižšie uvedeným postupom.

  Stupeň 3: Vyšetrovanie

  6. Po zaregistrovaní sťažnosti Spoločný sekretariát registra písomne informuje registrujúceho sa o sťažnosti, ktorá je voči nemu podaná, a o jej obsahu, a vyzve ho, aby do 10 pracovných dní podal vysvetlenie, predložil dôkazy alebo iné prostriedky na svoju obhajobu.

  7. Všetky informácie získané v priebehu vyšetrovania preskúma Spoločný sekretariát registra.

  8. Spoločný sekretariát registra môže rozhodnúť, že vypočuje  registrujúceho sa, na ktorého je sťažnosť podaná, alebo sťažovateľa.

  Stupeň 4: Rozhodnutie o sťažnosti

  9. Ak sa má sťažnosť na základe vyšetrovania za nepodloženú, informuje Spoločný sekretariát registra o tomto rozhodnutí obe strany. Ak je sťažnosť potvrdená, registrácia registrujúceho sa môže byť dočasne pozastavená s cieľom prijať opatrenia na vyriešenie problému (pozri odseky 11 až 14 nižšie), alebo môžu byť voči nemu uplatnené rôzne opatrenia počnúc dlhodobým pozastavením registrácie až po vymazanie z registra a prípadné odobratie preukazu oprávňujúceho na vstup do Európskeho parlamentu (pozri stupne 6 a 7 nižšie).

  Stupeň 5: Opatrenia v prípade porušenia kódexu správania

  10. V prípade porušenia kódexu správania môžu byť uplatnené rôzne opatrenia, počnúc dočasným pozastavením registrácie až po vymazanie z registra (pozri tabuľku nižšie).

  11. Ak sa zistí, že v registri sú uvedené chybné alebo neúplné údaje, je dotknutý registrujúci sa vyzvaná na opravu týchto údajov, a to v lehote ôsmich týždňov, počas ktorých je jej registrácia pozastavená. Počas tejto doby nie sú odobrané prípadné preukazy oprávňujúce na vstup do Európskeho parlamentu.

  12. Ak registrujúci sa opraví údaje v lehote ôsmich týždňov stanovenej v odseku 11, jeho registrácia sa obnoví. Ak registrujúci sa nekoná v lehote ôsmich týždňov stanovenej v odseku 11, môže sa voči nemu uplatniť niektoré z  opatrení.

  13. Ak požiada registrujúci sa o predĺženie lehoty na opravu údajov v súlade s odsekom 11 a dostatočne svoju žiadosť odôvodní, môže byť obdobie, počas ktorého je jeho registrácia pozastavená, predĺžené.

  14. V prípade porušenia kódexu správania z iných dôvodov sa registrácia registrujúceho sa pozastavuje na obdobie ôsmich týždňov, počas ktorých Európska komisia a Európsky parlament prijmú konečné rozhodnutie o  opatrení či opatreniach, ktoré sa uplatnia.

  15. Akékoľvek rozhodnutie o vymazaní registrujúceho sa z registra zahŕňa aj zákaz ďalšej registrácie po dobu jedného alebo dvoch rokov.

  Stupeň 6: Rozhodnutie o opatrení, ktoré sa má uplatniť

  16. Návrh rozhodnutia o opatrení, ktoré sa má uplatniť, pripravia spoločne príslušné útvary Európskeho parlamentu a Európskej komisie a postúpia ho generálnym tajomníkom oboch týchto inštitúcií na konečné rozhodnutie. O tomto kroku sú informovaní príslušní podpredsedovia Európskeho parlamentu a Európskej komisie.

  17. Spoločný sekretariát registra okamžite informuje obe strany (sťažovateľa a registrujúceho sa, na ktorého sa sťažnosť podáva) o opatrení, o ktorom bolo rozhodnuté, a vykoná ho.

  Stupeň 7: (Prípadné) odňatie preukazov oprávňujúcich na vstup do Európskeho parlamentu

  18. Ak rozhodnutie o vymazaní z registra zahŕňa aj odňatie preukazov oprávňujúcich na vstup do Európskeho parlamentu, postúpi ho generálny tajomník Európskeho parlamentu príslušnému kvestorovi, ktorý je následne vyzvaný, aby schválil odňatie týchto preukazov, ktorých držiteľom je dotknutá organizácia alebo fyzická osoba.

  19. Registrujúci sa je vyzvaný na vrátenie všetkých alebo niektorých preukazov na vstup do Európskeho parlamentu do 15 dní.

  Tabuľka opatrení, ktoré je možné uplatniť v prípade porušenia kódexu správania

   

  Druh porušenia

  Opatrenie

  Uvedenie opatrenia v registri

  Odňatie preukazu na vstup do Európskeho parlamentu

  1

  Neúmyselné okamžite napravené porušenie

  Písomné oznámenie priznávajúce predmetné skutočnosti a spôsob ich nápravy

  Nie

  Nie

  2

  Úmyselné porušenie kódexu, ktoré si vyžaduje zmenu správania alebo opravu údajov v registri v stanovenej lehote

  Dočasné pozastavenie registrácie až na šesť mesiacov alebo do vykonania požadovanej nápravy v stanovenej lehote

  Áno, počas obdobia pozastavenia registrácie

  Nie

  3

  Pretrvávajúce porušenie kódexu

  – bez zmeny správania

  – bez opravy údajov v stanovenej lehote

  Vymazanie z registra na jeden rok

  Áno

  Áno

  4

  Závažné, úmyselné porušenie kódexu

  Vymazanie z registra. na dva roky

  Áno

  Áno

  • [1]  KOM(2009)0612.
  • [2]  Ú. v. EÚ C 271 E, 12.11.2009, s. 48.
  • [3] 3              Neočakáva sa, že sa zaregistrujú vlády členských štátov, vlády tretích krajín, medzinárodné medzivládne organizácie a ich diplomatické misie.
  • [4]  Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.
  • [5]               Registrujúci sa budú požiadaní o poskytnutie týchto informácií na konci registračného procesu, na predloženie Európskemu parlamentu. Mená osôb, ktorým boli pridelené preukazy oprávňujúce na vstup, budú potom automaticky vložené do systému na základe aktualizácií Európskeho parlamentu a informácií po rozhodnutí Európskeho parlamentu o udelení preukazov. Z registrácie nevyplýva automatický nárok na preukaz oprávňujúci na vstup do Európskeho parlamentu.
  • [6]               Písmeno d) vyžaduje, aby registrujúci sa vo svojich vzťahoch s inštitúciami EÚ a ich členmi, úradníkmi a inými zamestnancami „zabezpečili, aby informácie, ktoré uvádzajú pri registrácii a následne v rámci svojich činností patriacich do rozsahu pôsobnosti registra, boli podľa ich najlepšieho vedomia a svedomia úplné, aktuálne a pravdivé“.

  DÔVODOVÁ SPRÁVA

  Predpokladom legitimity je transparentnosť politických inštitúcií. Malo by sa dať jednoducho skontrolovať, ako sa prijímajú rozhodnutia, čím sú ovplyvňované a napokon, ako sa rozdeľujú zdroje, t. j. peniaze daňových poplatníkov. Pravidlá lobingu sú preto v konečnom dôsledku otázkou legitimity.

  Parlament bol prvou európskou inštitúciou, ktorá sa zaoberala otázkou zvyšujúceho sa počtu záujmových skupín na európskej úrovni, a najmä dôsledkov tohto vývoja na legislatívny proces. Po niekoľkých správach a dôkladných diskusiách uviedol Parlament v roku 1996 do činnosti svoj register.

  Stubbova/Friedrichova správa

  V roku 2006 prijala Komisia európsku iniciatívu za transparentnosť, v rámci ktorej navrhla spoločné „jedno registračné miesto” pre lobistov v Komisii aj v Parlamente.

  Odpoveďou Parlamentu na iniciatívu Komisie bola správa Výboru pre ústavné veci o vytvorení rámca činnosti zástupcov záujmových skupín (lobistov) pri európskych inštitúciách. Spravodajcom bol Alexander Stubb (PPE, FI), no po jeho vymenovaní za ministra zahraničných vecí Fínska správu prevzal Ingo Friedrich (PPE, DE). Uznesenie bolo prijaté na plenárnej schôdzi 8. mája 2008.

  V uznesení bolo vyjadrené pozitívne stanovisko k návrhu Komisie, ako aj požiadavka pripraviť medziinštitucionálnu dohodu o spoločnom registri medzi Parlamentom, Komisiou a Radou. Spravodajcovia v uznesení žiadajú Komisiu, aby s Parlamentom rokovala o spoločnom kódexe správania pre lobistov, a zdôrazňujú, že na lobistov porušujúcich tento kódex by sa mali uplatňovať sankcie (v závažnom prípade až vyňatie z registra). V uznesení sa tiež navrhuje vytvoriť spoločnú pracovnú skupinu na vysokej úrovni zloženú zo zástupcov všetkých troch inštitúcií, ktorá by rokovala o zostavení spoločného registra.

  Spoločná pracovná skupina na vysokej úrovni

  Takáto pracovná skupina bola vytvorená v novembri 2008 medzi Parlamentom a Komisiou (Rada nepovažovala za potrebné zúčastniť sa na nej). V apríli 2009 prijala spoločné vyhlásenie a návrh spoločného kódexu správania. Po európskych voľbách bola zostavená nová pracovná skupina medzi Parlamentom a Komisiou. Delegáciu EP pod vedením podpredsedníčky Diany Wallisovej tvorili Carlo Casini, Isabelle Durantová a Jo Leinen.

  Pracovnej skupine sa v novembri 2010 podarilo prijať návrh dohody o zriadení registra transparentnosti.

  Parlament dosiahol svoje zásadné ciele

  Dosiahnutý výsledok zodpovedá vo väčšine bodov cieľom, ktoré si Parlament vytýčil:

  1. Hoci registrácia nie je povinná – ako mal Parlament v úmysle –, možno ju považovať za de facto povinnú, pretože trvalý prístup do priestorov Parlamentu sa povoľuje len zaregistrovaným zástupcom záujmových skupín.

  2. Spoločný register umožňuje čo najširšie zapojenie všetkých kategórií subjektov, pričom rešpektuje ich odlišnú alebo osobitnú totožnosť. Nový názov „register transparentnosti” uľahčuje vstup do registra aj nekomerčným organizáciám.

  3. Nový mechanizmus poskytuje dodatočné informácie, ako je počet jednotlivcov zapojených do všetkých činností súvisiacich s registrom, či objem zdrojov EÚ, ktoré zaregistrovaný účastník prijme. Poskytne tiež objasnenie k činnostiam spadajúcim do rozsahu registra, ako aj k postupom riešenia sťažností.

  Záver

  Spravodajca je pripravený odporučiť prijatie návrhu dohody o zriadení registra transparentnosti. Spoločný register bude znamenať krok vpred smerom k väčšej transparentnosti v inštitúciách EÚ, čo, ako dúfame, prispeje k väčšej legitimite európskeho projektu medzi občanmi.

  VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

  Dátum prijatia

  19.4.2011

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  22

  0

  0

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Constance Le Grip, David Martin, Morten Messerschmidt, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, József Szájer, Søren Bo Søndergaard, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  John Stuart Agnew, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Marietta Giannakou, Íñigo Méndez de Vigo, Helmut Scholz, Rainer Wieland