RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice

6.5.2011 - (COM(2010)0527 – C7‑0301/2010 – 2010/0281(COD)) - ***I

Comisia pentru afaceri economice și monetare
Raportoare: Elisa Ferreira


PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice

(COM(2010)0527 – C7‑0301/2010 – 2010/0281(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2010)0527),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 121 alineatul (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7–0301/2010),

–   având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice referitor la temeiul juridic propus,

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 16 februarie 2011[1],

–   având în vedere articolele 55 și 37 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A7-0183/2011),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

POZIȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN

ÎN PRIMĂ LECTURĂ[2]*

---------------------------------------------------------

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 121 alineatul (3) și articolul 121 alineatul (6), coroborate cu articolul 148 alineatele (3) și (4) și cu articolul 136,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European[3],

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1)      Coordonarea politicilor economice ale statelor membre în Uniune ar trebui să se desfășoare în contextul orientărilor generale ale politicilor economice și al liniilor directoare referitoare la ocuparea forței de muncă, pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor Uniunii definite la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, precum și la îndeplinirea cerințelor prevăzute la articolul 9 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și ar trebui să implice respectarea unor principii directoare, și anume stabilitatea prețurilor, soliditatea și sustenabilitatea finanțelor publice și a condițiilor monetare și sustenabilitatea balanței de plăți.

(1a)    Obiectivul unei coordonări economice consolidate trebuie să fie instituirea unei uniuni economice și sociale stabile bazate pe principiile procedurii comunitare.

(1b)    Piața internă ar trebui, în conformitate cu dispozițiile TFUE, să contribuie la dezvoltarea durabilă a Uniunii, pe baza unei creșteri economice echilibrate și a stabilității prețurilor, a unei economii sociale de piață cu o competitivitate ridicată, urmărind atingerea obiectivului ocupării integrale a forței de muncă și al coeziunii sociale, precum și asigurarea unui nivel ridicat de protecție a mediului și a îmbunătățirii calității acestuia.

(1c)     Consiliul European din 17 iunie 2010 a adoptat o nouă strategie pentru creștere economică și locuri de muncă, strategia Europa 2020, pentru a permite Uniunii să iasă din criză mai puternică și să își direcționeze economia către realizarea unei creșteri economice inteligente, durabile și favorabile incluziunii, însoțită de un nivel înalt de ocupare a forței de muncă, productivitate și coeziune socială. Consiliul European a decis, de asemenea, să lanseze, la 1 ianuarie 2011, Semestrul european pentru coordonarea politicilor, pentru a permite statelor membre să beneficieze de o coordonare promptă la nivelul Uniunii și pentru a favoriza o supraveghere mai intensă și o evaluare simultană atât a măsurilor bugetare, cât și a reformelor structurale de stimulare a creșterii și a ocupării forței de muncă.

(1d)    Articolul 121 alineatul (2) din TFUE prevede adoptarea orientărilor generale ale politicilor economice, iar articolul 148 alineatul (2) din TFUE prevede adoptarea liniilor directoare referitoare la ocuparea forței de muncă.

(1e)     Pentru a dezvolta o strategie coordonată pentru ocuparea forței de muncă, astfel cum se prevede în TFUE, statele membre și Uniunea ar trebui să acționeze în conformitate cu principiile directoare ale promovării unei forțe de muncă calificate, instruite și a unor piețe ale muncii care să răspundă schimbărilor economice.

(2)      Este necesar să se tragă învățăminte în urma experienței dobândite în primul deceniu de funcționare a uniunii economice și monetare și, în special, să se asigure o guvernanță economică îmbunătățită în cadrul Uniunii, bazată pe o asumare mai puternică la nivel național a acestor învățăminte.

(2a)    Realizarea și menținerea unei piețe interne dinamice ar trebui considerată o componentă a funcționării adecvate și armonioase a uniunii economice și monetare.

(2b)    Cadrul îmbunătățit de guvernanță economică ar trebui să se bazeze pe mai multe politici interconectate și coerente pentru creșterea economică durabilă și, mai precis, pe o strategie a Uniunii pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă, pe Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice și bugetare, pe un cadru eficace pentru prevenirea și corectarea pozițiilor bugetare excesive (Pactul de stabilitate și de creștere), pe un cadru robust pentru prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice, pe reglementarea și supravegherea consolidată a pieței financiare.

(2c)     Este necesară o soluție cuprinzătoare și integrată pentru criza datoriei din zona euro, întrucât o abordare fragmentată nu a funcționat până în prezent.

(2d)    Pentru a consolida creșterea economică și a sprijini obiectivele strategiei Europa 2020, creditele de plată neutilizate ar trebui realocate unor programe comune care să aibă drept obiectiv creșterea economică, competitivitatea și ocuparea forței de muncă și, în plus, ar trebui să se recurgă la capacitățile de acordare de împrumuturi ale BEI, precum și la crearea unei piețe a obligațiunilor pentru proiecte pentru a atrage finanțare de la alte instituții financiare și de la investitorii privați de pe piața de capital, cum ar fi fondurile de pensii și societățile de asigurare, cu scopul de a finanța proiectele europene.

(2e)     Consolidarea guvernanței economice ar trebui să fie asociată cu sporirea legitimității democratice a guvernanței economice din cadrul Uniunii, care ar trebui să se realizeze printr-o implicare mai puternică și mai promptă a Parlamentului European și a parlamentelor naționale pe parcursul procedurilor de coordonare a politicilor economice și bugetare.

(2f)     Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice (semestrul) ar trebui să joace un rol vital în punerea în aplicare a cerinței prevăzute la articolul 121 alineatul (1) din TFUE ca statele membre să își considere politicile economice ca fiind o chestiune de interes comun și să le coordoneze în mod corespunzător. Transparența, responsabilitatea și supravegherea independentă reprezintă o componentă a guvernanței economice consolidate. Consiliul și Comisia ar trebui să facă publice și să prezinte motivele pozițiilor și deciziilor lor în etapele adecvate ale procedurilor de coordonare a politicii economice și bugetare.

(2g)    Comisia ar trebui să joace un rol mai important și mai independent în cadrul procedurii de supraveghere extinsă în ceea ce privește evaluările specifice fiecărui stat membru în parte, monitorizarea, misiunile, recomandările și avertismentele. În special, rolul Consiliului ar trebui limitat în ceea ce privește măsurile care conduc la sancțiuni potențiale, iar votul cu majoritate calificată inversată în cadrul Consiliului ar trebui utilizat oricând este posibil în temeiul dispozițiilor din TFUE. Membrul Consiliului care reprezintă statul membru în cauză, precum și membrii reprezentând statele membre care nu respectă recomandările Consiliului de a adopta măsuri de corecție în conformitate cu Pactul de stabilitate și de creștere sau de a aborda dezechilibrele macroeconomice explicite nu ar trebui să participe la vot.

(3)      În mod concret, supravegherea politicilor economice ale statelor membre trebuie să depășească simpla supraveghere bugetară, astfel încât să se poată preveni dezechilibrele macroeconomice excesive și vulnerabilitățile din cadrul Uniunii. ▌

(3a)    Atunci când se analizează dezechilibrele macroeconomice ar trebui să se țină seama de dezechilibrele interne, inclusiv de datoria publică și privată, de evoluția și originea sa (internă sau internațională) și de întârzierile în plățile efectuate de țara respectivă, în special cele provenind de la sectorul public și marile companii multinaționale către întreprinderile mici și mijlocii.

(3b)    Ar trebui să se țină seama, de asemenea, de evoluțiile pieței interne, inclusiv de legătura dintre salarii și productivitate pe piața muncii și de existența barierelor juridice care nu permit concertarea liberă directă între întreprinderi și lucrători.

(4)      Pentru a identifica soluții de corectare a acestor dezechilibre și vulnerabilități, se impune introducerea în legislație a unei abordări mai integrate la nivel economic și social și a unei proceduri specifice.

(4a)    Prezentul regulament nu se bazează pe o abordare pe termen scurt a situației curente ci, mai curând, pe o abordare structurală pe termen mediu-lung.

(4b)    Cadrul pentru prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice și cadrul complet al guvernanței economice ar trebui să vină în completarea unei strategii a Uniunii pentru creștere economică și locuri de muncă, al cărei obiectiv este stimularea competitivității și a stabilității sociale a Uniunii. Cu toate acestea, aceste interconexiuni nu ar trebui să facă posibile derogări de la aplicarea dispozițiilor prezentului regulament sau de la aplicarea Pactului de stabilitate și de creștere.

(4c)     Mecanismul permanent de criză ar trebui să fie adoptat în conformitate cu procedura legislativă ordinară și inspirat de metoda Uniunii, pentru a spori implicarea Parlamentului și a ameliora responsabilitatea democratică, pe de o parte, și, pe de altă parte, pentru a profita de expertiza, independența și imparțialitatea Comisiei.

(4d)    Volatilitatea piețelor și diferențele ratelor dobânzilor în ceea ce privește obligațiunile guvernamentale în anumite state membre a căror monedă este euro fac necesară o abordare fermă pentru a proteja stabilitatea monedei euro.

(4e)     Măsurile adoptate în temeiul prezentului regulament ar trebui să respecte pe deplin dispozițiile orizontale ale TFUE, și anume articolele 7, 8, 9, 10 și 11 din TFUE, articolul 153 alineatul (5) din TFUE și Protocolul nr. 26 privind serviciile de interes general anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la TFUE.

(5)      Este oportun ca, pe lângă supravegherea multilaterală menționată la articolul 121 alineatele (3) și (4) din tratat să se introducă norme specifice de detectare, prevenire și corectare a dezechilibrelor macroeconomice și a vulnerabilităților, fiind absolut necesar ca această procedură să fie integrată în ciclul anual al supravegherii multilaterale. Dezechilibrele macroeconomice sunt definite drept situații în care un stat membru se confruntă cu deficite importante de cont curent, cu scăderi semnificative ale competitivității, cu creșteri importante și neobișnuite ale prețurilor activelor, cu o deteriorare sau creștere a nivelului datoriei externe, a datoriei sectorului public sau privat sau cu un risc semnificativ al apariției acesteia.

(6)      Această procedură ar trebui să instituie un mecanism de detectare rapidă a apariției dezechilibrelor macroeconomice și a vulnerabilităților. Ea ar trebui să aibă la bază un tablou de bord indicativ și transparent care să conțină praguri indicative, combinat cu o analiză economică.

(7)      Pentru ca tabloul de bord să funcționeze eficient drept bază a unei supravegheri macroeconomice îmbunătățite, acesta ar trebui să constea într-un set limitat de indicatori economici, financiari și structurali reali și nominali relevanți pentru detectarea dezechilibrelor macroeconomice, cu praguri indicative corespunzătoare. Simetria în interpretarea pragurilor numerice înseamnă că în cazul unor valori excesive pozitive sau negative, precum și în cazul evoluțiilor divergente ale unor indicatori similari la nivelul statelor membre se va aplica o examinare mai amănunțită. Structura tabloului de bord ar trebui să evolueze în timp pentru a se adapta naturii în schimbare a dezechilibrelor macroeconomice, inter alia datorită dinamicii riscurilor la care este expusă stabilitatea macroeconomică sau datorită apariției unor date statistice noi. Indicatorii nu ar trebui considerați drept obiective ale politicii economice, ci drept instrumente necesare pentru a ține seama de natura în schimbare a dezechilibrelor macroeconomice din cadrul Uniunii Europene.

(7a)    Indicatorii dezechilibrelor macroeconomice ar trebui să fie completați de indicatori-cheie în cadrul bilanțului aprofundat în contextul supravegherii macrostructurale prevăzute în conformitate cu strategia Uniunii pentru creștere economică și locuri de muncă, acordându-se o atenție deosebită obiectivelor-cheie ale strategiei (ocuparea forței de muncă, inovare, educație, incluziune socială, schimbări climatice și energie).

(7b)    Nu se va ține seama de criteriile simetrice la aplicarea amenzilor în cazul excedentelor și al deficitelor comerciale.

(8)      Depășirea unuia sau mai multor praguri indicative nu înseamnă neapărat că există riscul apariției unor dezechilibre macroeconomice, și aceasta deoarece în elaborarea politicilor economice trebuie să se țină cont de conexiunile dintre diverse variabile macroeconomice. Nu ar trebui să se tragă concluzii în urma unei interpretări automate a tabloului de bord: analiza economică ar trebui să garanteze că informațiile disponibile, furnizate de tabloul de bord sau provenind din alte surse, sunt evaluate în mod rațional și fac obiectul unui studiu aprofundat și, în acest sens, o analiză a dezechilibrului ar trebui în special să includă, de asemenea, identificarea părții ciclului economic în care se află statul membru în cauză, precum și a potențialelor efecte colaterale pe care dezechilibrul le are asupra unui alt stat membru, asupra zonei euro sau asupra Uniunii Europene în ansamblul său.

(9)      Pe baza procedurii de supraveghere multilaterală și a mecanismului de alertă, Comisia ar trebui, printr-o evaluare preliminară, să identifice statele membre care trebuie să facă obiectul unui bilanț aprofundat. Realizarea unui astfel de bilanț aprofundat nu ar trebui să fie interpretată drept o presupunere referitoare la existența unor dezechilibre macroeconomice excesive. Bilanțul aprofundat ar trebui să cuprindă o analiză riguroasă a cauzelor dezechilibrelor și a capacității statului membru care face obiectul bilanțului de a le soluționa. Un bilanț aprofundat ar trebui considerat drept o procedură standard în etapa de detectare.

(10)    O procedură de monitorizare și corectare a dezechilibrelor macroeconomice nefavorabile și a vulnerabilităților, cu elemente preventive și corective, va necesita instrumente de supraveghere îmbunătățite, bazate pe cele utilizate în cadrul procedurii de supraveghere multilaterală. Acest lucru ar trebui să includă misiuni de supraveghere mai complexe ale Comisiei și un control mai detaliat al datelor statistice de către aceasta în statele membre cu participarea Băncii Centrale Europene (BCE) atunci când aceste misiuni vizează state membre participante sau state membre care participă la MCS II și cerințe suplimentare în materie de raportare pentru statele membre în cazul apariției unor dezechilibre grave, inclusiv a unor dezechilibre care pun în pericol buna funcționare a uniunii economice și monetare. Întrucât aceste misiuni ar trebui să aibă drept obiectiv obținerea unei imagini cuprinzătoare și echilibrate a situației macroeconomice, partenerii sociali și alte părți interesate la nivel național ar trebui să se implice activ în acest dialog.

(11)    În evaluarea dezechilibrelor trebuie să se țină cont de gravitatea acestora, de gradul în care pot fi considerate nesustenabile, de consecințele economice potențial negative și de efectele de propagare asupra altor state membre. Ar trebui acordată o atenție deosebită statelor membre care se confruntă cu un deficit important de cont curent și cu o competitivitate redusă. Trebuie să se ia, de asemenea, în considerare capacitatea de ajustare economică și istoricul statului membru vizat în ceea ce privește respectarea recomandărilor anterioare formulate în temeiul prezentului regulament și a altor recomandări emise în temeiul articolului 121 din TFUE în cadrul supravegherii multilaterale, în special orientările generale pentru politicile economice ale statelor membre și ale Uniunii.

(11a)  Evaluarea dezechilibrelor ar trebui să țină seama de obiectivele unei strategii a Uniunii pentru creștere economică și locuri de muncă și de necesitatea de a utiliza o astfel de strategie drept un instrument pentru asigurarea unei coeziuni interne durabile, contribuind astfel la dobândirea de către Uniune a statutului de cea mai competitivă economie din lume. Ar trebui să se țină seama de obiectivele pe termen mediu în materie de creștere economică și de sold primar ale „țărilor care recuperează decalajul”.

(11b)  Ar trebui să se țină seama de cauzele structurale ale dezechilibrelor care riscă să submineze stabilitatea financiară a statului membru în cauză sau care au un impact asupra stabilității economice și financiare a Uniunii.

(11c)   Evaluarea dezechilibrelor ar trebui să țină seama de obiectivele asigurării echilibrului finanțelor publice pe termen mediu și de necesitatea reducerii datoriei publice și consolidării creșterii economice.

(11d)  Măsurile propuse unui anumit stat membru pentru a corecta dezechilibrele ar trebui să țină seama de obiectivele unei strategii a Uniunii pentru creștere și locuri de muncă și de necesitatea de a utiliza o astfel de strategie drept un instrument pentru asigurarea unei coeziuni interne durabile, contribuind astfel la dobândirea de către Uniune a statutului de cea mai competitivă economie din lume. Ar trebui să se țină seama de obiectivele pe termen mediu în materie de creștere economică și de sold primar ale „țărilor care recuperează decalajul”.

(12)    Dacă se identifică dezechilibre macroeconomice sau vulnerabilități, trebuie să se adreseze recomandări statului membru vizat, furnizându-se astfel instrucțiuni cu privire la măsurile de politică adecvate. Măsurile adoptate de statul membru vizat pentru corectarea dezechilibrelor și a vulnerabilităților trebuie să fie oportune și să facă uz de toate instrumentele de politică disponibile, sub controlul autorităților publice, implicând totodată toate părțile interesate la nivel național. Aceste măsuri trebuie să fie adaptate cadrului și circumstanțelor din statul membru vizat, să fie compatibile cu asigurarea convergenței pe termen mediu și lung și cu obiectivele incluse într-o strategie a Uniunii pentru creștere economică și locuri de muncă, sprijinind piața internă, promovând legăturile comerciale internaționale, sporind competitivitatea și trebuie, de asemenea, să acopere principalele domenii de politică, printre care se pot număra politica bugetară și salarială, piața muncii, piața produselor și serviciilor și reglementarea sectorului financiar. Recomandările ar trebui să respecte Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, articolul 153 din TFUE și negocierile colective dintre partenerii sociali din fiecare stat membru.

(12a)  În acest sens, Consiliul și Comisia ar trebui să respecte rolul partenerilor sociali, în special dreptul la negociere colectivă, și le pot oferi acestora posibilitatea de a contribui la adoptarea acțiunilor adecvate pentru a atenua dezechilibrele.

(13)    Avertismentele rapide și recomandările emise de Comitetul european pentru riscuri sistemice adresate statelor membre sau Uniunii se referă la riscuri de natură macrofinanciară. Ele ar trebui să justifice, în egală măsură, integrarea în tabloul de bord și acțiuni de follow-up din partea Comisiei în contextul supravegherii dezechilibrelor și vulnerabilităților. Regimul de independență și confidențialitate al Comitetului european pentru riscuri sistemice ar trebui să fie respectat cu strictețe.

(14)    Dacă se identifică dezechilibre macroeconomice și vulnerabilități grave, inclusiv dezechilibre și vulnerabilități care pun în pericol buna funcționare a uniunii economice și monetare, se impune declanșarea unei proceduri de dezechilibru excesiv care poate include emiterea unor recomandări adresate statului membru, intensificarea supravegherii și înăsprirea cerințelor de monitorizare, iar pentru statele membre care au euro ca monedă, posibilitatea adoptării unor măsuri de executare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. […/…] în cazul eșecului repetat în realizarea acțiunilor de corecție.

(15)    Toate statele membre care fac obiectul procedurii de dezechilibru excesiv trebuie să elaboreze un plan de acțiuni de corecție care să stabilească în detaliu politicile concepute pentru a pune în aplicare recomandările Consiliului. Planul de acțiuni trebuie să reflecte natura dezechilibrelor, să fie limitat la aspecte de politică sub controlul legitim al autorităților naționale și să includă un calendar de punere în aplicare a măsurilor vizate. Acest plan necesită aprobarea Consiliului, pe baza unui raport din partea Comisiei și după consultarea Parlamentului European.

(15a)  Dispozițiile prezentului Regulament respectă pe deplin dispozițiile articolului 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană și clauzele orizontale ale TFUE, mai precis articolele 7, 8, 9, 10 și 11 din TFUE, Carta drepturilor fundamentale și dispozițiile Protocolului nr. 26 privind serviciile de interes general anexat la tratate, precum și articolul 153 alineatul (5) din TFUE.

(15b)  Cu scopul de a promova responsabilizarea și asumarea la nivel național, Consiliul ar trebui să se reunească și să dezbată public în vederea adoptării concluziilor și recomandărilor referitoare la aceste aspecte importante ce afectează interesele Uniunii Europene și ale cetățenilor săi.

(15c)   Comisiei ar trebui să i se delege competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 290 din TFUE în ceea ce privește tabloul de bord. În special, actele delegate sunt necesare pentru a stabili o listă a indicatorilor relevanți care trebuie incluși în tabloul de bord și pentru a adapta structura indicatorilor, pragurile fixate și metodologia utilizată. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți.

(16)    Având în vedere faptul că un cadru eficace pentru detectarea și prevenirea dezechilibrelor macroeconomice și a vulnerabilităților nu poate fi realizat într-o măsură suficientă la nivelul statelor membre, și acest lucru datorită profundelor legături comerciale și financiare dintre acestea, dar și efectelor colaterale ale politicilor economice naționale asupra Uniunii și asupra zonei euro în ansamblu, și ținând cont de faptul că acest obiectiv poate fi mai bine îndeplinit la nivelul Uniunii Europene, UE poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, enunțat la același articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor propuse,

(16a)   La punerea în aplicare a prezentului regulament, Consiliul și Comisia ar trebui să respecte pe deplin rolul parlamentelor naționale și al partenerilor sociali, precum și diferențele din cadrul sistemelor naționale, cum ar fi sistemele de formare a salariilor. Ar trebui să se țină seama, în special, de articolele 152 și 153 din TFUE și de articolul 28 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În conformitate cu articolul 153 alineatul (5), articolul 153 nu se aplică remunerațiilor, dreptului de asociere, dreptului la grevă și nici dreptului la lock-out.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Capitolul IObiect și definiții

Articolul 1Obiect

Prezentul regulament stabilește norme detaliate pentru detectarea, prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice din cadrul Uniunii. Acesta nu afectează exercitarea drepturilor fundamentale astfel cum sunt recunoscute în statele membre și în legislația Uniunii. Acesta nu afectează nici dreptul de a negocia, de a încheia și de a pune în aplicare convenții colective și de a desfășura acțiuni sindicale în conformitate cu legislațiile și practicile naționale, respectând legislația Uniunii.

Articolul 2Definiții

În sensul prezentului regulament:

(a)         „dezechilibre” înseamnă orice tendințe de natură să dea naștere unor evoluții macroeconomice care au sau pot avea efecte negative asupra bunei funcționări a economiei unui stat membru, a uniunii economice și monetare sau a Uniunii în ansamblu.

(b)         „dezechilibre excesive” înseamnă dezechilibre grave, inclusiv dezechilibre care pun în pericol buna funcționare a uniunii economice și monetare.

Capitolul II

Detectarea dezechilibrelor Şi a vulnerabilităŢilor

Articolul 3Tabloul de bord

1. După consultarea cu statele membre și cu Parlamentul European, Comisia stabilește un tablou de bord indicativ ca instrument de facilitare a detectării rapide și a monitorizării dezechilibrelor.

2. Tabloul de bord, alcătuit dintr-o serie de indicatori statistici macroeconomici și structurali relevanți și recunoscuți, permit comparații între statele membre și reflectă tendințe pe termen scurt, structurale și pe termen mediu. Comisia fixează praguri indicative inferioare și superioare care sunt simetrice atunci când este cazul, pentru ca acești indicatori ▌să servească drept niveluri de alertă. Tabloul de indicatori și în special pragurile de alertă aplicabile statelor membre care au euro ca monedă sunt diferite de cele aplicabile statelor membre a căror monedă nu este euro, dacă acest lucru este justificat de trăsături specifice ale uniunii economice și monetare și de circumstanțe economice relevante. Indicatorii și pragurile trebuie să reflecte procesul de convergență care se desfășoară la nivelul statelor membre. Depășirea pragurilor superioare sau inferioare va avea ca rezultat doar o supraveghere mai strictă prin intermediul unui bilanț aprofundat, dacă este cazul.

2a. Se ține seama în mod corespunzător de activitatea Comitetului european pentru riscuri sistemice în elaborarea indicatorilor relevanți pentru stabilitatea pieței financiare.

2b. Comitetul european pentru riscuri sistemice este consultat în legătură cu propunerile de indicatori relevanți pentru stabilitatea pieței financiare.

3a. Comitetul de protecție socială este consultat în legătură cu indicatorii relevanți pentru piețele muncii și cu aspectele sociale, în conformitate cu articolul 154 alineatul (2) și respectiv cu articolul 160 din TFUE.

3b. Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul -12b, stabilind lista indicatorilor relevanți care urmează să fie incluși în tabloul de bord. Lista indicatorilor include următoarele seturi de indicatori, fără însă a se limita la aceștia:

(a) dezechilibrele interne, inclusiv datoria publică și privată, nivelul salariilor și valorile profitului unitar, precum și indicatori referitori la productivitatea forței de muncă, a resurselor și a capitalului; cheltuielile publice și private pentru cercetare și dezvoltare; ratele șomajului și evoluția acestora, evoluția prețurilor la active (mai precis în sectorul imobiliar și pe piețele financiare);

(b) dezechilibrele externe, inclusiv: ratele reale de creștere a PIB, o valoare medie a creșterii reale comparative pe o perioadă de cinci ani; bilanțul contului curent, acordându-se o atenție specială componentei sale energetice; fluxul net de investiții străine directe; evoluția cotelor de piață ale exporturilor în Uniune și în afara acesteia.

4. Comisia evaluează în mod regulat dacă tabloul de bord este adecvat, luând în considerare structura indicatorilor, pragurile fixate și metodologia utilizată; Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul -12b, adaptând tabloul de bord dacă acest lucru este necesar pentru menținerea sau îmbunătățirea capacității acestuia de a detecta apariția dezechilibrelor și de a monitoriza evoluția lor. Modificările survenite la nivelul metodologiei de bază, al structurii tabloului de bord și al pragurilor aferente se anunță public.

Articolul 4Mecanismul de alertă

1. Comisia actualizează valorile indicatorilor din tabloul de bord cel puțin o dată pe an, înainte de fiecare perioadă de planificare bugetară, pentru fiecare stat membru. Tabloul de bord actualizat este comunicat public.

2. Publicarea valorilor actualizate din tabloul de bord ▌ trebuie să fie însoțită de un raport al Comisiei constând dintr-o evaluare economică și financiară solidă, care include o evaluare a evoluției dezechilibrelor macroeconomice din cadrul Uniunii și care analizează în perspectivă evoluția indicatorilor ▌. Se iau în considerare cele mai bune practici. În raport se indică, de asemenea, dacă depășirea pragului superior sau inferior într-unul sau mai multe state membre indică posibilitatea apariției unor dezechilibre în cadrul statului membru vizat, într-un alt stat membru sau în cadrul Uniunii în ansamblul ei. Toate informațiile disponibile sunt luate în considerare și nu se trag concluzii doar în urma analizei tabloului de bord pe baza indicatorilor.

3. Raportul identifică statele membre despre care Comisia ▌ consideră că pot fi afectate de dezechilibre sau că pot fi în pericol de a fi afectate de dezechilibre macroeconomice.

3a. Raportul este transmis în timp util Parlamentului European și comisiilor sale competente, precum și partenerilor sociali la nivel european.

4. În cadrul supravegherii multilaterale în conformitate cu articolul 121 alineatul (3) din TFUE, Consiliul dezbate și adoptă concluziile raportului Comisiei. Comisia competentă a Parlamentului European poate organiza dezbateri publice referitoare la raportul Comisiei. Eurogrupul discută pe marginea raportului în măsura în care acesta se referă, direct sau indirect, la statele membre care au euro ca monedă. Consiliul poate respinge raportul cu majoritate calificată în termen de zece zile. Dezechilibrul excesiv determină de asemenea, dacă este cazul, implicarea Comitetului european pentru riscuri sistemice și/sau a Autorității europene de supraveghere relevante.

4a. Raportul menționat la alineatul (2) face parte integrantă din și este pe deplin coerent cu procedurile, analizele și recomandările efectuate în contextul Semestrului european pentru coordonarea politicilor economice, descris în secțiunea 1-A din Regulamentul (CE) nr. 1466/97 (semestrul).

4b. În cazul în care apare o situație de urgență, procedura prevăzută la alineatele (1)-(4a) se adaptează conform necesităților și este abordată în mod adecvat în raportul ulterior menționat la alineatul (2).

Articolul 5Bilanțul aprofundat

1. Ținând cont de discuțiile purtate în cadrul Parlamentului European, al Consiliului și al Eurogrupului, conform articolului 4 alineatul (4), Comisia pregătește un bilanț aprofundat pentru fiecare stat membru despre care ▌consideră că poate fi afectat sau că poate fi în pericol de a fi afectat de dezechilibre. Scopul acestei analize este să instituie o procedură standard. Aceasta va stabili dacă statele membre vizate se confruntă sau nu cu dezechilibre, dacă aceste dezechilibre constituie sau nu dezechilibre excesive, cât de grave sunt dezechilibrele respective și care sunt interconectările dintre statele membre. Acest bilanț aprofundat se bazează pe o analiză detaliată a circumstanțelor specifice din statul membru vizat și, în special, pe diferitele poziții de plecare ale statelor membre; el analizează o gamă largă de variabile economice și ține seama de particularitățile naționale în ceea ce privește relațiile industriale și dialogul social. Bilanțul se realizează în paralel cu misiuni de supraveghere în statul membru vizat, la care participă Banca Centrală Europeană (BCE) atunci când aceste misiuni vizează state membre care au euro ca monedă sau state membre care participă la MCS II, în conformitate cu articolul -12.

2. Bilanțul aprofundat se dă publicității. Bilanțul ia în considerare următoarele:

(a)         ▌ recomandările sau invitațiile Consiliului adoptate în conformitate cu articolele 121, 126 și 148 din TFUE și în temeiul articolelor 6, 7, 8 și 10 din prezentul regulament, precum și consecințele acestor recomandări;

(aa)       originea dezechilibrelor detectate, inclusiv conexiunile profunde de natură comercială și financiară dintre statele membre, efectele de propagare ale politicilor economice naționale și impactul asimetric al politicilor adoptate la nivelul Uniunii și al zonei euro;

(ab)       circumstanțe economice excepționale care pot cauza sau agrava astfel de dezechilibre;

(b)         măsurile strategice pe care intenționează să le ia statul membru care face obiectul bilanțului, reflectate în programul său de stabilitate sau convergență și în programul național de reformă;

(ba)        indicatori privind strategia Uniunii pentru creștere economică și locuri de muncă. Acești indicatori se concentrează pe ocuparea forței de muncă (inclusiv pe aspecte precum șomajul pe termen lung sau șomajul în rândul tinerilor), inovare, formare, incluziune socială, schimbări climatice și energie;

(c)         orice avertismente ▌ sau recomandări din partea Comitetului european pentru riscuri sistemice cu privire la riscurile sistemice în cauză sau care sunt relevante pentru statul membru care face obiectul bilanțului. Regimul de confidențialitate al Comitetului european pentru riscuri sistemice este respectat.

2a. În circumstanțe obișnuite, rezultatele bilanțului aprofundat sunt prezentate Parlamentului European și Consiliului în contextul semestrului.

Articolul 6Acțiuni preventive

1. În cazul în care, pe baza bilanțului aprofundat menționat la articolul 5 din prezentul regulament, Comisia consideră că un stat membru se confruntă cu dezechilibre, ea informează Parlamentul European și Consiliul în legătură cu acest lucru și, dacă dezechilibrele sunt legate de evoluții dintr-un alt stat membru, acesta va fi informat de asemenea. La recomandarea Comisiei, Consiliul poate adresa recomandările necesare statelor membre vizate, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 121 alineatul (2) din TFUE. Se consideră că recomandarea Comisiei este adoptată de Consiliu, în afara cazului în care acesta decide, cu majoritate calificată, să respingă această recomandare în termen de zece zile de la adoptarea sa de către Comisie.

2. Consiliul informează Parlamentul European cu privire la recomandările sale. Recomandările Consiliului se fac publice.

2a. Recomandările Consiliului și ale Comisiei nu se referă la domenii cum ar fi formarea salariilor, care se situează, în mod explicit, în afara sferei de competență a Uniunii. Consiliul și Comisia acordă cea mai mare importanță practicilor și tradițiilor naționale în domeniul pieței muncii, practici care ar trebui să fie decisive în contextul stabilirii tuturor recomandărilor cu incidență asupra responsabilităților partenerilor sociali sau asupra poziției speciale a acestora în cadrul dialogului social.

3. Consiliul, pe baza unei propuneri a Comisiei, reexaminează ▌aceste recomandări cel puțin o dată pe an, înainte de fiecare perioadă de planificare bugetară, și poate să le modifice dacă este cazul în conformitate cu alineatul (1).

Capitolul IIIProcedura de dezechilibru excesiv

Articolul 7Declanșarea procedurii de dezechilibru excesiv

1. În cazul în care, pe baza bilanțului aprofundat menționat la articolul 5, Comisia consideră că statul membru vizat se confruntă cu dezechilibre excesive, ea informează Parlamentul European și Consiliul în legătură cu acest lucru. Dacă dezechilibrele sunt legate de evoluțiile economice sau financiare dintr-un alt stat membru, Comisia informează și statul membru respectiv. Comisia informează, de asemenea, Autoritățile europene de supraveghere competente și Comitetul european pentru riscuri sistemice, care adoptă măsurile necesare.

2. La recomandarea Comisiei și ținând seama de dezbaterea publică din cadrul Parlamentului European, Consiliul poate adopta recomandări în conformitate cu articolul 121 alineatul (4) din TFUE, declarând existența unui dezechilibru excesiv și recomandând statului membru în cauză să întreprindă acțiuni de corecție. Se consideră că recomandarea Comisiei este adoptată de Consiliu, în afara cazului în care acesta decide, cu majoritate calificată, să respingă această recomandare în termen de zece zile de la adoptarea sa de către Comisie. Statul membru în cauză poate solicita convocarea unei reuniuni extraordinare a Consiliului pentru a se vota asupra deciziei.

Aceste recomandări stabilesc natura dezechilibrelor și precizează în detaliu un set de recomandări politice care trebuie respectate, precum și termenul până la care statele membre vizate trebuie să prezinte un plan de acțiuni de corecție. Conform dispozițiilor articolului 121 alineatul (4) din TFUE, Consiliul poate să își facă publice recomandările.

Articolul 8Planul de acțiuni de corecție

1. Orice stat membru pentru care se declanșează o procedură de dezechilibru excesiv prezintă un plan de acțiuni de corecție Consiliului și Comisiei până la termenul stabilit în recomandări și pe baza acestor recomandări, conform articolului 7, dar cel târziu în termen de două luni de la adoptarea recomandării. Planul de acțiuni de corecție prezintă acțiunile strategice specifice și concrete pe care statul membru le-a implementat sau intenționează să le implementeze și cuprinde un calendar de implementare a acestora. Planul de acțiuni de corecție ține seama de impactul social al acestor acțiuni strategice și respectă orientările generale ale politicilor economice și liniile directoare referitoare la ocuparea forței de muncă.

1a. Planul de acțiuni de corecție este coerent cu Pactul de stabilitate și de creștere, cu programele de stabilitate și convergență, cu programele naționale de reformă și cu obiectivele pe termen mediu și lung, mai precis convergența și o strategie a Uniunii pentru creștere economică și locuri de muncă.

2. În termen de două luni de la prezentarea unui plan de acțiuni de corecție și pe baza unui raport al Comisiei, Consiliul evaluează planul prezentat. Dacă planul este considerat suficient, ▌pe baza unei propuneri a Comisiei, Consiliul îl aprobă printr-o recomandare care enumeră acțiunile specifice necesare și termenele pentru adoptarea acestora și stabilește un calendar al supravegherii, acordând o atenție corespunzătoare canalelor de transmitere și recunoscând faptul că pot exista intervale lungi de timp între adoptarea acțiunilor de corecție și soluționarea efectivă a dezechilibrelor.

Dacă acțiunile întreprinse sau preconizate în planul de acțiuni de corecție sau calendarul de implementare a acestora sunt considerate insuficiente pentru punerea în aplicare a recomandărilor sale, Consiliul, pe baza unei propuneri din partea Comisiei, adoptă o recomandare prin care invită statul membru să prezinte un nou plan de acțiuni de corecție, de regulă într-un termen de două luni. Noul plan ▌ este examinat conform procedurii prevăzute în prezentul alineat.

Se consideră că propunerile Comisiei sunt adoptate de Consiliu, în afara cazului în care acesta decide, cu majoritate calificată, să le respingă în termen de zece zile de la adoptarea acestora de către Comisie. Statul membru în cauză poate solicita convocarea unei reuniuni extraordinare a Consiliului pentru a se vota asupra deciziei.

3. Planul de acțiuni de corecție, raportul Comisiei și invitația Consiliului menționată la alineatul (2) se fac publice.

Articolul 9Monitorizarea acțiunilor de corecție

1. Comisia monitorizează implementarea ▌ planului de acțiuni de corecție de către statul membru vizat. În acest scop, statul membru transmite Consiliului și Comisiei, la intervale regulate, rapoarte de activitate; frecvența acestora se stabilește de către Consiliu în recomandarea menționată la articolul 7 alineatul (2).

În urma transmiterii raportului de activitate de către statul membru, președintele Eurogrupului și comisarul responsabil raportează Parlamentului European.

2. Rapoartele de activitate ale statelor membre se fac publice de către Consiliu.

3. Comisia efectuează misiuni de supraveghere în statul membru vizat pentru a monitoriza implementarea planului de acțiuni de corecție, iar la aceste misiuni participă și BCE atunci când ele vizează state membre care au euro ca monedă sau state membre care participă la MCS II. Obiectivul acestor misiuni este obținerea unei imagini cuprinzătoare și echilibrate a situației macroeconomice. Se va asigura, prin urmare, implicarea activă în dialog a partenerilor sociali și a altor părți interesate la nivel național, atunci când este cazul.

4. În cazul în care apar modificări relevante majore ale circumstanțelor economice din motive care nu pot fi controlate de către statul membru în cauză, Consiliul poate modifica, la recomandarea Comisiei, recomandările adoptate în temeiul articolului 7, în conformitate cu procedura prevăzută la același articol. Statul membru vizat prezintă un plan de acțiuni de corecție revizuit, care se evaluează în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 8.

Articolul 10Evaluarea acțiunilor de corecție

1. Pe baza unui raport din partea Comisiei, Consiliul evaluează dacă statul membru vizat a întreprins sau nu acțiunile de corecție recomandate, respectând recomandarea emisă în conformitate cu articolul 8 alineatul (2).

1a. În conformitate cu articolul 121 alineatul (3) din TFUE, Comisia întocmește un raport suplimentar în care se evaluează dacă dezechilibrele macroeconomice din cadrul Uniunii s-au redus, luând în considerare unele aspecte de la nivelul Uniunii, cum ar fi cererea la nivelul UE, oportunitățile de piață, condițiile de creditare, rezervele bugetare pentru investiții, sprijinul financiar pentru regiunile rămase în urmă etc. Se consideră că raportul Comisiei este adoptat de Consiliu, în afara cazului în care acesta decide, cu majoritate calificată, să îl respingă în termen de zece zile de la adoptarea acestuia de către Comisie.

2. Raportul Comisiei se face public.

3. Consiliul face evaluarea în termenul stabilit de Consiliu în recomandările adoptate în conformitate cu articolul 8 alineatul (2), care se face public.

4. În cazul în care consideră că statul membru nu a întreprins acțiunile de corecție recomandate, Consiliul adoptă, la propunerea Comisiei, o recomandare, declarând nerespectarea recomandărilor și stabilind un nou termen pentru realizarea acțiunilor de corecție ▌. Comisia oferă statului membru posibilitatea de a explica nerespectarea recomandărilor în termen de zece zile. Atunci când își formulează recomandarea, Comisia ține seama de explicația statului membru. Se consideră că recomandarea Comisiei este adoptată de Consiliu, în afara cazului în care acesta decide, cu majoritate calificată, să respingă această recomandare în termen de zece zile de la adoptarea sa de către Comisie. Statul membru în cauză poate solicita convocarea unei reuniuni extraordinare a Consiliului pentru a se vota asupra deciziei.

4a. În urma transmiterii recomandării Comisiei în conformitate cu alineatul (4), Consiliul adoptă recomandări revizuite în conformitate cu articolul 7, stabilind un nou termen pentru acțiunile corective, după realizarea unei noi evaluări, conform dispozițiilor prezentului articol.

5. În cazul în care Consiliul, în urma transmiterii recomandării Comisiei, ajunge la concluzia că statul membru a întreprins acțiunile de corecție recomandate, procedura de dezechilibru excesiv se suspendă. Monitorizarea continuă în conformitate cu calendarul prevăzut în cuprinsul recomandărilor menționate la articolul 8 alineatul (2). Consiliul face publice motivele pentru care suspendă procedura, recunoscând acțiunile strategice de corecție adoptate de statele membre. Se consideră că recomandarea Comisiei este adoptată de Consiliu, în afara cazului în care acesta decide, cu majoritate calificată, să respingă această recomandare în termen de zece zile de la adoptarea sa de către Comisie.

5a. În cazul în care Consiliul, în urma transmiterii recomandării Comisiei în conformitate cu articolul 10 alineatul (4) sau cu articolul 8 alineatul (2), ajunge la concluzia că statul membru nu a întreprins acțiunile corective recomandate, decizia Consiliului se pune în aplicare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. .../2011.

6. Consiliul reexaminează periodic suspendarea procedurii pentru statul membru vizat, în conformitate cu procedura stabilită la alineatele (1)-(5).

Articolul 11Închiderea procedurii de dezechilibru excesiv

Procedura de dezechilibru excesiv se închide după ce Consiliul conchide, la recomandarea Comisiei, că statul membru nu se mai confruntă cu dezechilibre excesive în sensul articolului 2 litera (b).

CAPITOLUL IVDispoziții finale

Articolul 11a

Reuniuni ale parlamentelor

De fiecare dată când se transmite o invitație la o reuniune a comisiilor competente din Parlamentul European și din parlamentul unui stat membru în vederea clarificării unei poziții, a măsurilor necesare sau a îndepărtării de la cerințele stabilite, reuniunea este convocată sub auspiciile unuia dintre următoarele parlamente:

(a) Parlamentul European,

(b) parlamentul statului membru sau

(c) parlamentul statului membru care asigură președinția prin rotație.

Articolul -12Vizitele de dialog și de supraveghere

1. Comisia asigură un dialog permanent cu autoritățile din statele membre în conformitate cu obiectivele prezentului regulament. În acest scop, Comisia efectuează în toate statele membre vizite în vederea stabilirii unui dialog periodic și, după caz, în scop de supraveghere.

2. Atunci când organizează vizite de dialog sau de supraveghere, Comisia transmite, după caz, constatările sale provizorii statelor membre în cauză, care pot formula observații.

3. În contextul vizitelor de dialog, Comisia examinează situația economică reală din statul membru și identifică riscurile sau dificultățile potențiale legate de îndeplinirea obiectivelor prezentului regulament.

4. În contextul vizitelor de supraveghere, Comisia monitorizează procesele și verifică dacă au fost luate măsurile necesare în conformitate cu deciziile Consiliului sau ale Comisiei în vederea atingerii obiectivelor prezentului regulament.

Se efectuează vizite de supraveghere în toate cazurile în care au fost emise recomandări. Comisia poate invita reprezentanți ai BCE sau ai altor instituții relevante să participe la vizitele de supraveghere.

5. Comisia informează cu regularitate Comitetul economic și financiar cu privire la constatările vizitelor de dialog și de supraveghere.

6. Statele membre adoptă toate măsurile necesare pentru a facilita desfășurarea vizitelor de dialog și de supraveghere. Statele membre se asigură, la cererea Comisiei și pe bază de voluntariat, că toate autoritățile naționale competente colaborează în vederea pregătirii și desfășurării vizitelor de dialog și de supraveghere.

Articolul -12aDialogul privind dezechilibrele macroeconomice și supravegherea bugetară

Pentru a consolida dialogul dintre instituțiile Uniunii, în special dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie, pe de o parte, și parlamentele și guvernele statelor membre și alte organisme relevante din statele membre, pe de altă parte, precum și pentru a asigura o mai mare transparență și responsabilitate, comisia competentă din cadrul Parlamentului European poate organiza dezbateri publice cu privire la supravegherea macroeconomică și bugetară asigurată de Consiliu și de Comisie.

Articolul -12bExercitarea delegării de competențe

1. Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.

2. Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatele (3b) și (4) este conferită Comisiei pentru o perioadă de patru ani de la ….*. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu șase luni înainte de încheierea perioadei de patru ani. Delegarea de competențe se reînnoiește în mod tacit pentru perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun unei astfel de extinderi cu cel mult trei luni înainte de sfârșitul fiecărei perioade.

3. Parlamentul European sau Consiliul poate revoca în orice moment delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatele (3b) și (4). Decizia de revocare pune capăt delegării competențelor specificate în decizia respectivă. Aceasta intră în vigoare în ziua următoare publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară menționată în cuprinsul său. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

4. De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

5. Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatele (3b) și (4) intră în vigoare doar dacă nici Parlamentul European, nici Consiliul nu a formulat obiecțiuni la acesta în termen de trei luni de la data notificării actului respectiv către Parlamentul European și către Consiliu sau dacă, înainte de expirarea termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu intenționează să formuleze obiecțiuni. La inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului, acest termen se prelungește cu trei luni.

Articolul -12cRevizuire

1. Până la ...* și, ulterior, la fiecare trei ani, Comisia publică un raport privind aplicarea prezentului regulament.

Raportul evaluează, printre altele:

(a) dacă s-a putut detecta apariția dezechilibrelor și monitoriza evoluția acestora cu ajutorul indicatorilor și al pragurilor din tabloul de bord;

(b) progresul înregistrat în ceea ce privește coordonarea eficientă a politicilor economice în conformitate cu TFUE.

2. Raportul și orice propunere care îl însoțește sunt transmise Parlamentului European și Consiliului.

Articolul 12Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Articolul 12aRaport

1. În fiecare an următor, Comisia publică un raport privind aplicarea prezentului regulament și îl prezintă Parlamentului European.

2. Raportul și orice propunere care îl însoțește sunt transmise Parlamentului European și Consiliului în contextul semestrului.

Adoptat la

Pentru Parlamentul European                          Pentru Consiliu

Președintele                                                    Președintele

 • [1]  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
 • [2] * Amendamente: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul eliminat este marcat prin simbolul ▌.
 • [3]           JO C , , p. .

EXPUNERE DE MOTIVE

- Cei șase raportori vor trata cele șase propuneri legislative referitoare la guvernanța economică, astfel cum au fost adoptate de Comisie la 29 septembrie 2010, cu maximă responsabilitate și cu scopul de a garanta coerența tuturor textelor legislative. Acest pachet legislativ are o importanță majoră pentru viitorul UE și, în special, al zonei euro. Parlamentul intenționează să îmbunătățească propunerile Comisiei pentru a institui un cadru robust și coerent pentru deceniile următoare, garantând compatibilitatea între disciplina fiscală, creșterea economică și obiectivele în materie de ocupare a forței de muncă în cadrul Uniunii și al statelor membre. Numai în acest mod se poate asigura stabilitatea și sustenabilitatea în cadrul Uniunii și în ceea ce privește moneda euro.

- Această provocare apare într-o perioadă deosebit de dificilă pentru Uniune și pentru zona euro, care se confruntă cu tensiuni asociate cu creșterea, ocuparea forței de muncă și divergențele interne, agravate în mod semnificativ de o criză internațională majoră, dar această perioadă este totodată momentul oportun pentru a modifica, a completa și a corecta modelul existent în lumina experiențelor acumulate în trecut și a celor prezente. Acum Parlamentul este pentru prima oară asociat, alături de Consiliu, în procesul de codecizie referitor la disciplina fiscală și la evoluțiile macroeconomice ale Uniunii. Raportorii sunt conștienți de faptul că, în conformitate cu aceste noi competențe acordate de Tratatul de la Lisabona, Consiliul are nevoie de acordul Parlamentului pentru a ajunge, prin consens, la o hotărâre finală.

- Consolidarea guvernanței economice trebuie să fie însoțită de consolidarea legitimității democratice a deciziilor luate, ceea ce necesită o implicare mai strânsă și mai oportună nu numai a părților interesate relevante, ci și, în special, a parlamentelor naționale și a Parlamentului European pe tot parcursul procesului.

- Raportorii subliniază faptul că dispozițiile aferente noului semestru economic european trebuie incluse în texte legislative, nu numai într-un cod de conduită aprobat de Consiliu; semestrul va trebui să fie un instrument major pentru garantarea coerenței între Pactul de stabilitate și de creștere, programele de stabilitate și convergență și programele naționale de reformă, precum și între toate acestea și obiectivele pe termen mediu și lung, mai precis convergența și o strategie a Uniunii pentru creștere și locuri de muncă; pactul de stabilitate și de creștere și cadrul complet de guvernanță economică ar trebui să sprijine și să fie compatibile cu strategiile UE pentru creștere și locuri de muncă și ar trebui să vizeze creșterea competitivității tuturor statelor membre și a stabilității sociale în toate regiunile Uniunii.

- Prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice constituie un instrument puternic pentru a aborda problema echilibrului precar care este generată, în special, de tendințele structurale pe termen mediu și lung, de discrepanțele tot mai pronunțate din cadrul Uniunii (și în special din zona euro), precum și de efectele de propagare ale politicilor statelor membre individuale. Complexitatea și noutatea acestei abordări vor necesita elaborarea unui tablou de bord conținând un set limitat, dar adecvat de indicatori (în legătură cu care Consiliul și Parlamentul își vor da acordul) și incluzând definiții ale pragurilor inferior și superior. Tabloul de bord nu este interpretat automat, ci este completat cu o analiză economică aprofundată și cu dialog și misiuni de supraveghere la fața locului.

- Sancțiunile sunt menite să pedepsească frauda sau refuzul de a acționa în conformitate cu recomandările aprobate fără o justificare acceptabilă și nu incapacitatea de a îndeplini obiectivele propuse. Se evaluează eficacitatea reală a tuturor sancțiunilor impuse unei țări, precum și caracterul cumulativ și prociclic al acestora, iar cuantumul total al sancțiunilor este supus unei limite maxime. Amenzile plătite reprezintă venitul fondului care stă la baza mecanismului permanent de criză. Stimulentele sunt elaborate pentru a veni în completarea sancțiunilor, iar mecanismul menționat trebuie să le cuprindă pe amândouă.

- Cadrul îmbunătățit de guvernanță economică nu poate fi discociat de reglementarea și supravegherea consolidată a pieței financiare (inclusiv de supravegherea macroprudențială de către Comitetul european pentru riscuri sistemice).

- Experiența acumulată în prima decadă de funcționare a uniunii economice și monetare a scos în evidență necesitatea evidentă a unui cadru îmbunătățit de guvernanță economică, care ar trebui să se bazeze pe o asumare mai puternică la nivel național a normelor și a politicilor convenite de comun acord și pe un sistem mai solid de supraveghere la nivel european a politicilor economice naționale, cele două elemente fiind integrate într-un cadru menit să asigure o creștere economică sustenabilă, echilibrată a Uniunii în ansamblul său. Prin urmare, raportorii sprijină o reformă vastă a cadrului de guvernanță pe baza metodei comunitare (a Uniunii).

AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE PRIVIND TEMEIUL JURIDIC

Doamnei Sharon Bowles

Președintă

Comisia pentru afaceri economice și monetare

BRUXELLES,

Ref.:                Aviz referitor la temeiul juridic al propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice(COM(2010)0527 – C7‑0301/2010 – 2010/0281(COD))

Doamnă președintă,

Prin scrisoarea dumneavoastră din 4 martie 2011 ați sesizat Comisia pentru afaceri juridice, în conformitate cu articolul 37 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, pentru examinarea pertinenței temeiului juridic corespunzător al mai multor propuneri legislative la care au fost depuse amendamente de modificare a temeiului juridic în cadrul comisiei pe care o conduceți, aceasta fiind comisia competentă în fond, și/sau in cadrul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale.

Comisia a examinat această chestiune în cursul reuniunii sale din 12 aprilie 2011.

Pachetul privind guvernanța economică își propune să răspundă nevoii de coordonare sporită și de supraveghere mai atentă a politicilor economice din cadrul uniunii economice și monetare.

Pachetul este alcătuit din șase propuneri de acte legislative.

Propunerile sunt analizate separat în cadrul anexei. Pentru o mai mare concizie, sunt prezentate concluziile comisiei cu privire la pertinența temeiului juridic în fiecare caz:

- Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice ((COM (2010)527, 2010/0281(COD)).

Obiectivul unic al propunerii de regulament este extinderea procedurii de supraveghere economică, în conformitate cu articolul 121 alineatul (6) din TFUE. Astfel, acest temei juridic pare să fie pertinent.

- Propunerea de directivă a Consiliului privind cerințele referitoare la cadrele bugetare ale statelor membre (COM(2010)523 final, 2010/ 0277(NLE))

Obiectivul principal al acestei propuneri este să încurajeze responsabilitatea bugetară prin stabilirea unor cerințe minime aplicabile cadrelor bugetare naționale și să asigure eficacitatea procedurii de deficit excesiv. Prin urmare, temeiul juridic propus de Comisie, și anume articolul 126 alineatul (14) al treilea paragraf din TFUE pare să fie pertinent.

- Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1466/97 privind consolidarea supravegherii pozițiilor bugetare și supravegherea și coordonarea politicilor economice ((COM(2010)526, 2010/0280 (COD))

Această propunere are drept obiectiv asigurarea unei coordonări mai strânse a politicilor economice ale statelor membre. Prin urmare, articolul 121 alineatul (6) din TFUE pare să fie temeiul juridic adecvat al propunerii.

- Propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1467/97 privind accelerarea și clarificarea aplicării procedurii de deficit excesiv (COM(2010)522 final, 2010/0276(CNS))

Având în vedere faptul că principalul obiectiv al acestei propuneri este să stabilească normele detaliate care trebuie respectate atunci când se aplică procedura de deficit excesiv, singurul temei juridic pertinent este articolul 126 alineatul (14) din TFUE.

- Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind aplicarea eficientă a supravegherii bugetare în zona euro ((COM(2010)0524, 2010/0278(COD))

Se consideră că articolul 121 alineatul (6) coroborat cu articolul 136 din TFUE constituie temeiul juridic pertinent.

- Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de executare pentru corectarea dezechilibrelor macroeconomice excesive din zona euro ((COM(2010)525, 2010/0279(COD))

Având în vedere obiectivul propunerii, care este de a consolida mecanismele de corectare eficace a dezechilibrelor macroeconomice excesive din zona euro, articolul 121 alineatul (6) coroborat cu articolul 136 din TFUE constituie temeiul juridic pertinent.

Prin urmare, în cursul reuniunii sale din 12 aprilie 2011, Comisia pentru afaceri juridice a hotărât în unanimitate să adopte recomandările menționate mai sus[1].

Vă asigur, doamnă președintă, de înalta mea considerație.

Klaus-Heiner Lehne

Anexă

Anexă

Ref: Temeiul juridic al propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice (COM (2010)0527, 2010/0281 (COD))

Pachetul privind guvernanța economică conține șase propuneri care au ca scop consolidarea coordonării și a supravegherii politicilor economice din cadrul uniunii economice și monetare (UEM) în contextul Strategiei Europa 2020 și al semestrului european, un nou ciclu de supraveghere care va reuni procesele din cadrul PSG (Pactul de stabilitate și de creștere[2]) și orientările generale de politică economică.

Aceste propuneri reprezintă o reacție la deficiențele sistemului actual, dezvăluite de criza economică și financiară mondială. Două propuneri se referă la procedura de deficit excesiv, ambele având ca temei juridic articolul 126 alineatul (14) din TFUE. Celelalte patru propuneri se referă la procedura de supraveghere multilaterală și au drept temei juridic articolul 121 alineatul (6); două dintre ele (COM (2010) 0524 și COM (2010) 0525) au ca temei juridic articolul 121 alineatul (6) coroborat cu articolul 136 din TFUE.

Propunerile vin în urma a două comunicări[3] ale Comisiei și a unui acord al Consiliului European din iunie 2010 privind necesitatea de a consolida coordonarea politicilor economice ale statelor membre. Pachetul privind guvernanța economică a fost prezentat la 29 septembrie 2010.

Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice (denumită în continuare „propunerea”) completează procedura de supraveghere multilaterală prevăzută în cadrul Strategiei Europa 2020 prin introducerea unui element complet nou: „procedura de dezechilibru excesiv”. Conform expunerii de motive, această propunere „prevede un cadru pentru identificarea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice”[4]. Propunerea ar trebui să fie analizată împreună cu Regulamentul privind măsurile de executare pentru corectarea dezechilibrelor macroeconomice. Cele două acte conțin mecanismul complet de prevenire și corectare a dezechilibrelor economice.

Amendamentele depuse de comisia competentă în fond (ECON) și de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale își propun să schimbe temeiul juridic, înlocuind temeiul format dintr-un singur articol [articolul 121 alineatul (6)] cu un temei juridic multiplu [articolul 121 alineatul (6) și articolul 148 alineatele (3) și (4) sau articolul 121 alineatul (6) coroborat cu articolul 136].

Context

Așa cum subliniază Comisia în expunerea sa de motive[5], UE are nevoie de o supraveghere economică mai strictă, care să acopere toate domeniile economice relevante. Astfel, dezechilibrele macroeconomice ar trebui analizate în strânsă legătură cu politica bugetară și cu reformele de stimulare a creșterii”. Se poate identifica o tendință, caracterizată, pe de o parte, de lărgirea supravegherii bugetare dincolo de supravegherea bugetară pentru prevenirea dezechilibrelor bugetare excesive și, pe de altă parte, de o adâncire a supravegherii bugetare.

Mecanismul de prevenire și corectare a dezechilibrelor macroeconomice este format din două proiecte de propuneri.

Primul set de măsuri constituie propunerea de regulament privind procedura de dezechilibru excesiv (PDE), care creează un cadru pentru identificarea și soluționarea dezechilibrelor economice. Acesta cuprinde o evaluare periodică a riscurilor de dezechilibru care permite soluționarea dezechilibrelor macroeconomice în combinație cu norme care permit acțiuni corective.

Cea de-a doua propunere de regulament se referă la măsurile de executare pentru corectarea dezechilibrelor macroeconomice excesive. Această propunere vizează doar statele membre din zona euro și constituie un stimulent pentru statele membre să corecteze dezechilibrele macroeconomice într-o etapă timpurie și, dacă este cazul, să ia măsurile corective necesare.

Temeiurile juridice propuse

Articolul 121 alineatul (6)

6. Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot hotărî metodele procedurii de supraveghere multilaterală menționate la alineatele (3) și (4)[6].

Articolul 121 alineatul (3)

În scopul asigurării unei coordonări mai strânse a politicilor economice și a unei convergențe durabile a performanțelor economice ale statelor membre, Consiliul, în temeiul rapoartelor prezentate de Comisie, supraveghează evoluția economică în fiecare dintre statele membre și în Uniune, precum și conformitatea politicilor economice cu orientările generale menționate la alineatul (2) și efectuează periodic o evaluare de ansamblu. Pentru a realiza această supraveghere multilaterală, statele membre transmit Comisiei informații privind măsurile importante pe care le-au adoptat în domeniul politicii lor economice, precum și orice altă informație pe care o consideră necesară.

Articolul 148 alineatele (3) și (4)

(3) Fiecare stat membru transmite Consiliului și Comisiei un raport anual privind principalele măsuri pe care le-a luat pentru a pune în aplicare propria politică de ocupare a forței de muncă, ținând seama de liniile directoare privind ocuparea forței de muncă menționate la alineatul (2).

(4) Pe baza rapoartelor menționate la alineatul (3) și după obținerea avizului din partea Comitetului pentru Ocuparea Forței de Muncă, Consiliul analizează anual, ținând seama de liniile directoare privind ocuparea forței de muncă, o analiză a punerii în aplicare a politicilor de ocupare a forței de muncă ale statelor membre. Consiliul, la recomandarea Comisiei, poate face recomandări statelor membre, în cazul în care în urma analizei efectuate consideră necesar acest lucru.

Articolul 136

(1) În scopul de a contribui la buna funcționare a uniunii economice și monetare și în conformitate cu dispozițiile relevante ale tratatelor, Consiliul adoptă, în conformitate cu procedura relevantă dintre cele prevăzute la articolele 121 și 126, cu excepția procedurii prevăzute la articolul 126 alineatul (14), măsuri privind statele membre a căror monedă este euro pentru:

(a)    a consolida cooperarea și supravegherea disciplinei lor bugetare;

(b)    a elabora, în ceea ce le privește, orientările de politică economică, veghind ca acestea să fie compatibile cu cele adoptate pentru întreaga Uniune și asigurând supravegherea acestora.

(2) La votul privind măsurile prevăzute la alineatul (1) iau parte numai membrii Consiliului reprezentând statele membre a căror monedă este euro.

Majoritatea calificată a membrilor menționați anterior se definește în conformitate cu articolul 238 alineatul (3) litera (a).

Abordarea adoptată de Curtea de Justiție

Potrivit jurisprudenței constante, în principiu, o măsură se fundamentează pe un singur temei juridic. Dacă examinarea scopului și a conținutului unei măsuri a Uniunii indică faptul că aceasta servește unui scop dublu sau că are o componentă dublă, care intră în domeniul de aplicare al unor temeiuri juridice diferite, și dacă unul dintre scopuri sau una dintre componente este identificată ca principală sau predominantă, în timp ce cealaltă este doar accesorie, măsura trebuie să fie întemeiată pe un temei juridic unic, și anume cel necesar în vederea realizării scopului sau a componentei principale sau predominante[7].

Măsura se va fundamenta pe diferitele temeiuri juridice corespunzătoare numai dacă, în mod excepțional, se stabilește că măsura urmărește simultan mai multe obiective sau are mai multe componente, legate în mod inseparabil, fără ca una dintre acestea să fie secundară și indirectă în raport cu cealaltă[8].

Analiza temeiurilor juridice propuse

Conform considerentului 3, obiectivul propunerii în cauză este de a extinde supravegherea economică a statelor membre „astfel încât să se poată preveni dezechilibrele macroeconomice excesive și să se ofere sprijin statelor membre afectate în elaborarea unor planuri de acțiuni de corecție, înainte ca discrepanțele să se agraveze”. Pentru atingerea acestui obiectiv, propunerea conține dispoziții privind detectarea (capitolul II, articolele 3-5), prevenirea (capitolul II, articolul 6) și corectarea dezechilibrelor macroeconomice (capitolul III, articolele 7-11).

Regulamentul propus prevede o evaluare periodică a riscurilor de dezechilibre pe baza unui tablou de indicatori și prin realizarea unor analize detaliate la nivelul fiecărui stat. Dacă este necesar, Consiliul poate adresa recomandări statelor membre care sunt afectate de un (risc de) dezechilibru. În plus, Consiliul poate constata existența unor dezechilibre grave sau a unor dezechilibre care amenință UEM. În acest caz, se deschide o procedură de dezechilibru excesiv (PDE); Consiliul poate recomanda statului membru în cauză să ia acțiuni corective într-un anumit termen și să prezinte un plan de acțiuni corective.

Având în vedere considerațiile prezentate anterior, singurul scop urmărit de această propunere de regulament este extinderea procedurii de supraveghere economică, în conformitate cu articolul 121 alineatul (6) din TFUE. Se pare deci că temeiul juridic propus este corect.

În plus, nu pare să fie necesară adăugarea vreunuia dintre articolele suplimentare menționate în amendamentele depuse de comisia competentă în fond.

În primul rând, dat fiind că alineatul (6) de la articolul 121 face trimitere la alineatul (3), nu este necesară adăugarea acestuia din urmă ca temei juridic suplimentar.

În al doilea rând, articolul 148 face parte din titlul IX privind ocuparea forței de muncă. Această dispoziție permite Consiliului ca, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European, să adopte linii directoare de care statele membre trebuie să țină seama în politicile lor de ocupare a forței de muncă. Articolul 148 alineatele (3) și (4) permite Consiliului să analizeze punerea în aplicare a politicilor de ocupare a forței de muncă ale statelor membre, ținând seama de liniile directoare privind ocuparea forței de muncă, și să adreseze recomandări statelor membre. Aceste dispoziții nu constituie un temei juridic pentru adoptarea de acte legislative stricto sensu.

Prin urmare, articolul 148 alineatele (3) și (4) nu poate constitui un temei juridic adecvat pentru regulamentul propus, al cărui obiectiv expres este, în orice caz, extinderea supravegherii economice.

În al treilea rând, nici un element din actul propus nu justifică adăugarea articolului 136 din TFUE ca temei juridic.

Concluzie

Având în vedere cele menționate anterior, articolul 121 alineatul (6) din TFUE pare să fie temeiul juridic corespunzător pentru propunerea examinată.

 • [1]  La votul final au fost prezenți: Klaus-Heiner Lehne (președinte), Evelyn Regner (vicepreședintă), Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Arlene McCarthy, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka
 • [2]  Pactul de stabilitate și de creștere este format din Regulamentul (CE) nr. 1466/97 al Consiliului din 7 iulie 1997 privind consolidarea supravegherii pozițiilor bugetare și supravegherea și coordonarea politicilor economice, Regulamentul (CE) nr. 1467/97 al Consiliului din 7 iulie 1997 privind accelerarea și clarificarea aplicării procedurii de deficit excesiv și Rezoluția Consiliului European din 17 iunie 1997 privind Pactul de stabilitate și de creștere.
 • [3]  „Consolidarea coordonării politicilor economice” din 12 mai 2010; „Consolidarea coordonării politicilor economice pentru stabilitate, creștere și locuri de muncă - Instrumente pentru o mai bună guvernanță economică în UE” din 30 iunie 2010.
 • [4]  Expunere de motive. Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice ((COM (2010)527, 2010/0281(COD)).
 • [5]  Idid.
 • [6]  Articolul 121 alineatul (4): În cazul în care se constată, în cadrul procedurii prevăzute la alineatul (3), că politicile economice ale unui stat membru nu sunt conforme cu orientările generale prevăzute la alineatul (2) sau că acestea riscă să compromită buna funcționare a Uniunii economice și monetare, Comisia poate adresa un avertisment respectivului stat membru. Consiliul, la recomandarea Comisiei, poate adresa recomandările necesare statului membru în cauză. Consiliul, la propunerea Comisiei, poate decide să facă publice recomandările sale.
  În domeniul de aplicare a prezentului alineat, Consiliul hotărăște fără a ține seama de votul membrului Consiliului care reprezintă statul membru în cauză.
  Majoritatea calificată a celorlalți membri ai Consiliului se definește în conformitate cu articolul 238 alineatul (3) litera (a).
 • [7]  Cauza C-91/05, Comisia/Consiliul, Rep. 2008, p. I-3651.
 • [8]  Cauza C-338/01, Comisia/Consiliul, Rec. 2004, p. I-4829.

AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forŢei de muncă Şi afaceri sociale (23.3.2011)

destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice

(COM(2010)0527 – C7‑0301/2010 – 2010/0281(COD))

Raportoare pentru aviz: Pervenche Berès

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Context

La 29 septembrie 2010, Comisia a prezentat un pachet legislativ care are drept scop consolidarea guvernanței economice în UE și în zona euro. Pachetul cuprinde șase propuneri: patru dintre ele se ocupă de aspecte bugetare, printre care o reformă a Pactului de stabilitate și de creștere (PSC), în timp ce două regulamente noi au drept scop să depisteze și să abordeze dezechilibrele macroeconomice care apar în UE și în zona euro.

În aceste două ultime propuneri, în scopul de a extinde supravegherea economică a UE în domenii nebugetare, Comisia propune o serie de noi elemente privind supravegherea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice. „Componenta preventivă” a acestor elemente cuprinde o evaluare regulată a riscurilor de dezechilibre pe baza unui tablou de indicatori și prin realizarea unor analize detaliate la nivelul fiecărui stat. Atunci când va fi necesar, Consiliul ar putea adresa recomandări specifice unui stat membru care prezintă dezechilibre serioase sau dezechilibre care pun în pericol funcționarea UEM. În plus, „componenta corectivă”, așa cum se prezintă în propunerea privind „măsurile de executare pentru corectarea dezechilibrelor macroeconomice excesive”, prevede că statele membre din zona euro care nu respectă suficient recomandările specifice primite pot face obiectul unei proceduri de deficit excesiv și, în cele din urmă, s-ar putea confrunta cu sancțiuni sub forma unei amenzi anuale.

Observații

Propunerea Comisiei cuprinde multe idei valoroase. În general, raportoarea împărtășește opinia Comisiei conform căreia este necesar să se dezvolte o nouă procedură structurată pentru prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice nefavorabile în toate statele membre. Raportoarea reamintește că în Comunicarea Comisiei privind UEM@10 s-a relevat deja adâncirea divergențelor dintre statele membre înainte de criză și că în Rezoluția Parlamentului European referitoare la UEM@10 s-a abordat pe larg acest aspect. Prin urmare, un mecanism de monitorizare și prevenire a unor astfel de divergențe și dezechilibre este mai mult decât binevenit. Cu toate acestea, raportoarea consideră că sunt necesare o serie de modificări pentru a garanta că dezechilibrele și divergențele dintre statele membre sunt detectate, prevenite sau, în cele din urmă, corectate în mod eficient. Prin urmare, raportoarea introduce o serie de amendamente la propunerile Comisiei privind „prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice” și privind „măsurile de executare pentru corectarea dezechilibrelor macroeconomice excesive din zona euro”, abordând următoarele aspecte principale:

- Cadrul de supraveghere al UE ar trebui să includă aspecte privind ocuparea forței de muncă și de ordin social, în plus față de cele de natură generală economică și financiară. Prin urmare, articolul 148 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) ar trebui adăugat ca temei juridic pentru componenta preventivă a cadrului de supraveghere, iar regulamentul relevant ar trebui să abordeze prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice și ale dezechilibrelor sociale în mod egal. În acest fel, se va asigura o abordare socială și economică mai bine integrată.

- În legătură cu cele de mai sus, instrumentele care au drept temei articolul 148 din TFUE, în special orientările pentru politica din domeniul ocupării forței de muncă din statele membre, ar trebui luate în considerare la evaluarea dezechilibrelor și completate prin instrumente specifice pentru detectarea și prevenirea dezechilibrelor sociale. Comisia pentru ocuparea forței de muncă (EMCO) și Comitetul pentru protecție socială (SPC) ar trebui să fie astfel implicate în mod activ în toate procedurile de supraveghere relevante.

- Tabloul cu indicatori care va servi drept instrument pentru detectarea timpurie și monitorizarea dezechilibrelor ar trebui adoptat și actualizat în mod regulat de către Comisie sub forma unor acte delegate, în conformitate cu articolul 290 din TFUE. Principalii indicatori ar trebui să includă aspecte relevante privind ocuparea forței de muncă, șomajul, sărăcia și fiscalitatea.

- Sistemul de corectare a dezechilibrelor ar trebui să contribuie nu doar la asigurarea disciplinei bugetare a statelor membre din zona euro. La fel de important este ca acest sistem să fie conceput astfel încât să se evite apariția de șocuri asimetrice și să contribuie, de asemenea, la creșterea durabilă și la crearea de locuri de muncă. Sistemul ar trebui deci să funcționeze în sprijinul atingerii obiectivelor UE de creștere economică și de creare de locuri de muncă, precum cele adoptate în Strategia Europa 2020.

- În plus, sistemul de corectare, inclusiv atunci când se referă la corectarea dezechilibrelor excesive, ar trebui să prevadă nu doar amenzi (sancțiuni), ci și stimulente. Orice decizie de a impune o sancțiune sau o amendă asupra unui stat membru ar trebui să facă obiectul unei evaluări de impact social.

- Amenzile colectate de la statele membre care se fac vinovate de nerespectarea recomandărilor specifice primite ar trebui folosite în sprijinul obiectivelor pe termen lung ale UE legate de investiții și de crearea de locuri de muncă și nu ar trebui să fie distribuite doar statelor membre care nu fac obiectul unei proceduri de dezechilibru excesiv, după cum se prevede în propunerea Comisiei.

În final, raportoarea consideră că este extrem de important ca rolul Parlamentului European să fie consolidat în cadrul întregului proces de supraveghere. În plus, consultarea regulată a partenerilor sociali și o mai puternică implicare a parlamentelor naționale reprezintă precondiții necesare ale unui cadru de supraveghere credibil și transparent.

AMENDAMENTE

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice și sociale

Justificare

Noul cadru de supraveghere al UE trebuie să includă aspecte privind ocuparea forței de muncă și de ordin social, în plus față de cele de natură generală economică și financiară. Regulamentul propus ar trebui să abordeze, prin urmare, atât dezechilibrele macroeconomice, cât și dezechilibrele sociale din UE.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Referirea 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 121 alineatul (6),

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 121 alineatul (6), coroborat cu articolul 148 alineatele (3) și (4),

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1a) Pentru a dezvolta o strategie coordonată de ocupare a forței de muncă, după cum se prevede în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), statele membre și Uniunea ar trebui să acționeze în conformitate cu principiile directoare de promovare a unei forțe de muncă calificate, instruite și adaptabile și a unei piețe a muncii care să țină pasul cu schimbările economice.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 1b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1b) Piața internă, așa cum se prevede în TFUE, ar trebui să acționeze pentru dezvoltarea durabilă a Uniunii, întemeiată pe o creștere economică echilibrată și pe stabilitatea prețurilor, pe o economie socială de piață cu grad ridicat de competitivitate, care tinde spre ocuparea deplină a forței de muncă și spre coeziune socială, precum și pe un nivel înalt de protecție și de îmbunătățire a calității mediului.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 1c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1c) TFUE prevede că, în definirea și punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor sale, Uniunea ar trebui să țină seama de cerințele privind promovarea unui nivel ridicat al ocupării forței de muncă, garantarea unei protecții sociale corespunzătoare, precum și combaterea excluziunii sociale.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 1d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1d) Consiliul European din 17 iunie 2010 a adoptat o nouă strategie privind ocuparea forței de muncă și creșterea economică pentru a permite Uniunii să iasă din criză mai puternică și să își direcționeze economia către o creștere economică inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, însoțită de un nivel ridicat al ocupării forței de muncă, al productivității și al coeziunii sociale. Consiliul European a decis, de asemenea, să lanseze, la 1 ianuarie 2011, semestrul european pentru coordonarea politicilor pentru a permite statelor membre să beneficieze de o coordonare promptă la nivelul Uniunii și pentru a permite o mai bună supraveghere și o evaluare simultană atât a măsurilor bugetare, cât și a reformelor structurale care încurajează creșterea și ocuparea forței de muncă.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Este necesar să se profite de experiența dobândită în primul deceniu de funcționare a uniunii economice și monetare.

(2) Este necesar să se profite de experiența dobândită în primul deceniu de funcționare a uniunii economice și monetare în ceea ce privește dezechilibrele macroeconomice și sociale.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În mod concret, supravegherea politicilor economice ale statelor membre trebuie să depășească simpla supraveghere bugetară, astfel încât să se poată preveni dezechilibrele macroeconomice excesive și să se ofere sprijin statelor membre afectate în elaborarea unor planuri de acțiuni de corecție, și acest lucru înainte ca discrepanțele să se agraveze. Această extindere a cadrului de supraveghere economică ar trebui să se realizeze în paralel cu accentuarea supravegherii bugetare.

(3) În mod concret, supravegherea politicilor economice ale statelor membre ar trebui să depășească simpla supraveghere bugetară, astfel încât să se poată preveni dezechilibrele macroeconomice și sociale excesive, să se ofere sprijin statelor membre afectate în elaborarea unor planuri de acțiuni de corecție, și acest lucru înainte ca discrepanțele să se agraveze, să se promoveze strategii de dezvoltare care să se consolideze reciproc și să se faciliteze monitorizarea progreselor realizate în direcția atingerii obiectivelor Uniunii de creștere economică și ocupare a forței de muncă. Această extindere a cadrului de supraveghere economică ar trebui să se realizeze în paralel cu accentuarea supravegherii bugetare.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Pentru a identifica soluții de corectare a acestor dezechilibre se impune introducerea în legislație a unei proceduri specifice.

(4) Pentru a identifica soluții de corectare a acestor dezechilibre se impune o abordare economică și socială mai bine integrată și introducerea în legislație a unei proceduri specifice.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Măsurile adoptate în temeiul prezentului regulament ar trebui să fie pe deplin concordante cu dispozițiile orizontale din TFUE, și anume articolele 7, 8, 9, 10 și 11 din TFUE, articolul 153 alineatul (5) din TFUE, precum și cu dispozițiile Protocolului (nr. 26) privind serviciile de interes general anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la TFUE.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Este oportun ca, pe lângă supravegherea multilaterală menționată la articolul 121 alineatele (3) și (4) din tratat să se introducă norme specifice de detectare, prevenire și corectare a dezechilibrelor macroeconomice.

(5) Este oportun ca, pe lângă supravegherea multilaterală menționată la articolul 121 alineatele (3) și (4) din TFUE să se introducă norme specifice de detectare, prevenire și corectare a dezechilibrelor macroeconomice, care să includă stimulente, dar și amenzi.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5a) De asemenea, este oportun ca raportul anual comun menționat la articolul 148 din TFUE să fie completat cu instrumente specifice de detectare și prevenire a dezechilibrelor sociale.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Această procedură ar trebui să se bazeze pe un mecanism de detectare rapidă a apariției dezechilibrelor macroeconomice. Ea ar trebui să aibă la bază un tablou de bord indicativ și transparent, combinat cu o analiză economică.

(6) Această procedură ar trebui să se bazeze pe un mecanism de detectare rapidă a apariției dezechilibrelor macroeconomice și sociale. Ea ar trebui să aibă la bază un tablou de bord indicativ și transparent, combinat cu o analiză economică și socială, în special în domeniul competitivității, convergenței și solidarității.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) Pentru a permite utilizarea tabloului de bord ca instrument care să faciliteze identificarea timpurie și monitorizarea dezechilibrelor, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei, aceasta urmând să întocmească o listă cu indicatorii relevanți care trebuie incluși în tabloul de bord și să adapteze structura indicatorilor, valorile minime și metodologia aplicată. Este foarte important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți și cu partenerii sociali. În cursul pregătirii și elaborării actelor delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, la timp și în mod adecvat a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Tabloul de bord ar trebui să constea într-un set limitat de indicatori economici și financiari relevanți pentru detectarea dezechilibrelor macroeconomice, cu praguri indicative corespunzătoare. Structura tabloului de bord poate evolua în timp, inter alia datorită dinamicii riscurilor la care este expusă stabilitatea macroeconomică sau datorită apariției unor date statistice noi.

(7) Tabloul de bord ar trebui să constea într-un set limitat de indicatori economici, sociali și financiari reali și nominali, relevanți pentru competitivitate și pentru detectarea dezechilibrelor macroeconomice și sociale, cu praguri indicative corespunzătoare. Structura tabloului de bord ar trebui modificată prin acte delegate, dacă este cazul, inter alia datorită dinamicii riscurilor la care este expusă stabilitatea macroeconomică și socială sau datorită apariției unor date statistice noi.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Depășirea unuia sau mai multor praguri indicative nu înseamnă neapărat că există riscul apariției unor dezechilibre macroeconomice, și aceasta deoarece în elaborarea politicilor economice trebuie să se țină cont de conexiunile dintre diverse variabile macroeconomice. Analiza economică ar trebui să garanteze că informațiile disponibile, furnizate de tabloul de bord sau provenind din alte surse, sunt evaluate în mod rațional și fac obiectul unui studiu aprofundat.

(8) Depășirea unuia sau mai multor praguri indicative nu înseamnă neapărat că există riscul apariției unor dezechilibre macroeconomice sau sociale, și aceasta deoarece în elaborarea politicilor economice trebuie să se țină cont de conexiunile dintre diverse variabile macroeconomice și sociale, precum și de momentul din ciclul economic în care se află o economie. Analiza economică ar trebui să garanteze că informațiile disponibile, furnizate de tabloul de bord sau provenind din alte surse, sunt evaluate în mod rațional și fac obiectul unui studiu aprofundat.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Pe baza procedurii de supraveghere multilaterală și a mecanismului de alertă, Comisia ar trebui să identifice statele membre care trebuie să facă obiectul unui bilanț aprofundat. Bilanțul aprofundat ar trebui să cuprindă o analiză riguroasă a surselor dezechilibrelor apărute în statul membru care face obiectul bilanțului. Bilanțul ar trebui discutat în cadrul Consiliului și al Eurogrupului în cazul statelor membre care au ca monedă euro.

(9) Pe baza procedurii de supraveghere multilaterală și a mecanismului de alertă, Comisia ar trebui să identifice statele membre care trebuie să facă obiectul unui bilanț aprofundat. Bilanțul aprofundat ar trebui să cuprindă o analiză riguroasă a surselor dezechilibrelor interne și externe apărute în statul membru care face obiectul bilanțului și în zona euro. El ar trebui conceput pe baza unei cercetări detaliate a unei game largi de variabile economice și ar trebui să țină seama de specificitățile naționale în ceea ce privește relațiile industriale și dialogul social. Bilanțul ar trebui discutat în cadrul Parlamentului European, al Consiliului și al Eurogrupului în cazul statelor membre care au ca monedă euro.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) O procedură de monitorizare și corectare a dezechilibrelor macroeconomice nefavorabile, cu elemente preventive și corective, va necesita instrumente de supraveghere îmbunătățite, bazate pe cele utilizate în cadrul procedurii de supraveghere multilaterală. Acest lucru ar putea include misiuni de supraveghere mai complexe ale Comisiei în statele membre și cerințe suplimentare în materie de raportare pentru statele membre în cazul apariției unor dezechilibre grave, inclusiv a unor dezechilibre care pun în pericol buna funcționare a uniunii economice și monetare.

(10) O procedură de monitorizare și corectare a dezechilibrelor macroeconomice și sociale nefavorabile, cu elemente preventive și corective, va necesita instrumente de supraveghere îmbunătățite, bazate pe cele utilizate în cadrul procedurii de supraveghere multilaterală, și analizarea impactului ocupării forței de muncă asupra situației macroeconomice pe baza cadrului comun de evaluare, inclusiv a sistemului de monitorizare a rezultatelor în materie de ocupare a forței de muncă. Acest lucru ar putea include misiuni de supraveghere mai complexe ale Comisiei în statele membre și cerințe suplimentare în materie de raportare pentru statele membre în cazul apariției unor dezechilibre grave, inclusiv a unor dezechilibre care pun în pericol buna funcționare a uniunii economice și monetare sau coeziunea socială.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) În evaluarea dezechilibrelor trebuie să se țină cont de gravitatea acestora, de gradul în care pot fi considerate nesustenabile, de consecințele economice potențial negative și de efectele de propagare asupra altor state membre. Trebuie să se ia, de asemenea, în considerare capacitatea de ajustare economică și istoricul statului membru vizat în ceea ce privește respectarea recomandărilor anterioare formulate în temeiul prezentului regulament și a altor recomandări emise în temeiul articolului 121 din tratat în cadrul supravegherii multilaterale, în special orientările generale pentru politicile economice ale statelor membre și ale Uniunii.

(11) În evaluarea dezechilibrelor trebuie să se țină cont de gravitatea acestora, de gradul în care pot fi considerate nesustenabile și, în special, de efectele potențial negative de propagare asupra altor state membre de natură economică, socială și financiară. Este necesar să se înțeleagă natura dezechilibrelor – dacă acestea sunt structurale sau de scurtă durată – precum și caracterul cauzelor acestora, care pot fi naționale, externe sau la nivelul Uniunii. Ar trebui să se țină seama în mod adecvat de conexiunile dintre opțiunile de politică ale diferitelor state membre, precum și de efectele de propagare. Trebuie să se ia, de asemenea, în considerare istoricul statului membru vizat în ceea ce privește respectarea recomandărilor anterioare formulate în temeiul prezentului regulament și a altor recomandări emise în temeiul articolelor 121 și 148 din TFUE în cadrul supravegherii multilaterale, în special orientările generale pentru politicile economice ale statelor membre și ale Uniunii, precum și orientările pentru politicile statelor membre în domeniul ocupării forței de muncă și consecințele acestor recomandări.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Dacă se identifică dezechilibre macroeconomice, trebuie să se adreseze recomandări statului membru vizat, furnizându-se astfel instrucțiuni cu privire la măsurile de politică adecvate. Măsurile adoptate de statul membru vizat pentru corectarea dezechilibrelor trebuie să fie oportune și să facă uz de toate instrumentele de politică disponibile, sub controlul autorităților publice. Aceste măsuri trebuie să fie adaptate cadrului și circumstanțelor din statul membru vizat și să acopere principalele domenii de politică, printre care se pot număra politica bugetară și salarială, piața muncii, piața produselor și serviciilor și reglementarea sectorului financiar.

(12) Dacă se identifică dezechilibre macroeconomice și sociale, trebuie să se adreseze recomandări statului membru vizat, furnizându-se astfel instrucțiuni cu privire la măsurile de politică adecvate. Măsurile adoptate de statul membru vizat pentru corectarea dezechilibrelor trebuie să fie oportune și să facă uz de toate instrumentele de politică relevante, sub controlul autorităților publice. Aceste măsuri ar trebui să se bazeze pe un dialog strâns cu partenerii sociali și cu alte părți interesate la nivel național și să țină cont pe deplin de restricțiile pe care drepturile fundamentale ale acestora le impun asupra măsurilor guvernamentale. Aceste măsuri ar trebui să fie adaptate cadrului și circumstanțelor din statul membru vizat și să acopere principalele domenii de politică, printre care se pot număra politica bugetară și fiscală, piața muncii, piața produselor și serviciilor și reglementarea sectorului financiar. Ele ar trebui să respecte articolul 9 din TFUE, vizând promovarea unui nivel ridicat al ocupării forței de muncă, garantarea unei protecții sociale corespunzătoare, precum și combaterea excluziunii sociale.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Avertismentele rapide și recomandările emise de Comitetul european pentru riscuri sistemice adresate statelor membre sau Uniunii se referă la riscuri de natură macrofinanciară. Ele pot justifica, în egală măsură, acțiuni de follow-up în contextul supravegherii dezechilibrelor.

(13) Avertismentele rapide și recomandările emise de Comitetul european pentru riscuri sistemice adresate statelor membre sau Uniunii se referă doar la riscuri de natură macrofinanciară. Ele pot justifica, în egală măsură, acțiuni de follow-up în contextul supravegherii dezechilibrelor.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Dacă se identifică dezechilibre macroeconomice grave, inclusiv dezechilibre care pun în pericol buna funcționare a uniunii economice și monetare, se impune declanșarea unei proceduri de dezechilibru excesiv care poate include emiterea unor recomandări adresate statului membru, intensificarea supravegherii și înăsprirea cerințelor de monitorizare, iar pentru statele membre care au euro ca monedă, posibilitatea adoptării unor măsuri de executare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. […/…] în cazul eșecului repetat în realizarea acțiunilor de corecție.

(14) Dacă se identifică dezechilibre macroeconomice și sociale grave, inclusiv dezechilibre care pun în pericol buna funcționare a uniunii economice și monetare sau coeziunea socială, se impune declanșarea unei proceduri de dezechilibru excesiv care poate include emiterea unor recomandări adresate statului membru, intensificarea supravegherii și înăsprirea cerințelor de monitorizare, iar pentru statele membre care au euro ca monedă, posibilitatea adoptării unor măsuri de executare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. […/…] în cazul eșecului repetat în realizarea acțiunilor de corecție.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Toate statele membre care fac obiectul procedurii de dezechilibru excesiv trebuie să elaboreze un plan de acțiuni de corecție care să stabilească în detaliu politicile concepute pentru a pune în aplicare recomandările Consiliului. Planul de acțiuni trebuie să includă un calendar de punere în aplicare a măsurilor vizate. Acest plan necesită aprobarea Consiliului, pe baza unui raport din partea Comisiei.

(15) Toate statele membre care fac obiectul procedurii de dezechilibru excesiv trebuie să elaboreze un plan de acțiuni de corecție care să stabilească în detaliu politicile concepute pentru a pune în aplicare recomandările Consiliului. Planul de acțiuni trebuie să reflecte natura dezechilibrelor, să se limiteze la aspectele de politică supuse controlului autorităților statului și să includă un calendar de punere în aplicare a măsurilor vizate. Acest plan necesită aprobarea Consiliului, pe baza unui raport din partea Comisiei și după consultarea Parlamentului European.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Având în vedere faptul că un cadru eficace pentru detectarea și prevenirea dezechilibrelor macroeconomice nu poate fi realizat într-o măsură suficientă la nivelul statelor membre, și acest lucru datorită profundelor legături comerciale și financiare dintre acestea, dar și efectelor colaterale ale politicilor economice naționale asupra Uniunii și asupra zonei euro în ansamblu, și ținând cont de faptul că acest obiectiv poate fi mai bine îndeplinit la nivelul Uniunii Europene, UE poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, enunțat la același articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor propuse,

(16) Având în vedere faptul că un cadru eficace pentru detectarea și prevenirea dezechilibrelor macroeconomice și sociale nu poate fi realizat într-o măsură suficientă la nivelul statelor membre, și acest lucru datorită profundelor legături comerciale și financiare dintre acestea, dar și efectelor colaterale ale politicilor economice naționale asupra Uniunii și asupra zonei euro în ansamblu, și ținând cont de faptul că acest obiectiv poate fi mai bine îndeplinit la nivelul Uniunii Europene, UE poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, enunțat la articolul menționat anterior, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor propuse,

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament stabilește norme detaliate pentru detectarea, prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice din cadrul Uniunii.

Prezentul regulament stabilește norme detaliate pentru detectarea, prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice și sociale din cadrul Uniunii.

Justificare

Noul cadru de supraveghere al UE trebuie să includă aspecte privind ocuparea forței de muncă și de ordin social, în plus față de cele de natură generală economică și financiară. Regulamentul propus ar trebui să abordeze, prin urmare, atât dezechilibrele macroeconomice, cât și dezechilibrele sociale din UE.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) „dezechilibre” înseamnă evoluții macroeconomice care au sau pot avea efecte negative asupra bunei funcționări a economiei unui stat membru, a uniunii economice și monetare sau a Uniunii în ansamblu.

(a) „dezechilibre” înseamnă evoluții macroeconomice sau sociale care au sau pot avea efecte negative asupra bunei funcționări a economiei, asupra competitivității și convergenței sau asupra coeziunii sociale într-un stat membru, în zona euro sau în Uniune în ansamblu.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) „dezechilibre excesive” înseamnă dezechilibre grave, inclusiv dezechilibre care pun în pericol buna funcționare a uniunii economice și monetare.

(b) „dezechilibre excesive” înseamnă dezechilibre grave, inclusiv dezechilibre care pun în pericol buna funcționare a uniunii economice și monetare sau coeziunea socială.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) După consultarea cu statele membre, Comisia stabilește un tablou de bord indicativ ca instrument de facilitare a detectării rapide și a monitorizării dezechilibrelor.

(1) Comisia este abilitată să adopte acte delegate, după consultarea partenerilor sociali, în conformitate cu articolul -12, pentru a facilita detectarea rapidă și monitorizarea dezechilibrelor prin intermediul întocmirii unui tablou de bord care să cuprindă o listă de indicatori, care pot fi modificați, dacă este cazul, pentru a integra apariția unor noi dezechilibre și a evalua mai bine pozițiile concurențiale sau dezechilibrele interne și externe excesive.

 

(1a) Tabloul de bord conține o listă de indicatori, astfel cum se prevede în anexă.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Tabloul de bord va fi alcătuit dintr-o serie de indicatori macroeconomici și macrofinanciari pentru statele membre. Comisia poate fixa praguri indicative inferioare sau superioare pentru acești indicatori, care să servească drept niveluri de alertă. Pragurile aplicabile statelor membre care au euro ca monedă pot fi diferite de cele aplicabile altor state membre.

(2) Tabloul de bord va fi alcătuit dintr-o serie de indicatori relevanți pentru detectarea riscului de potențiale dezechilibre macroeconomice, macrofinanciare și sociale în statele membre sau între acestea. Comisia fixează praguri indicative simetrice inferioare și superioare pentru acești indicatori, care să servească drept niveluri de alertă, ținând seama de performanța inițială a statelor membre, de media Uniunii și a zonei euro, precum și de evoluția sa în timp. Pragurile aplicabile statelor membre care au euro ca monedă pot fi diferite de cele aplicabile altor state membre.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Comisia evaluează în mod regulat dacă tabloul de bord este adecvat, luând în considerare structura indicatorilor, pragurile fixate și metodologia utilizată; Comisia adaptează tabloul de bord dacă acest lucru este necesar pentru menținerea sau îmbunătățirea capacității acestuia de a detecta apariția dezechilibrelor și de a monitoriza evoluția lor. Modificările survenite la nivelul metodologiei de bază, al structurii tabloului de bord și al pragurilor aferente se anunță public.

(4) Comisia evaluează în mod regulat dacă tabloul de bord este adecvat, luând în considerare structura indicatorilor, pragurile fixate și metodologia utilizată; Comisia este abilitată să adopte acte delegate în conformitate cu articolul -12 pentru a adapta tabloul de bord dacă acest lucru este necesar pentru menținerea sau îmbunătățirea capacității acestuia de a detecta apariția dezechilibrelor și de a monitoriza evoluția lor.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Publicarea tabloului de bord actualizat trebuie să fie însoțită de un raport al Comisiei constând dintr-o evaluare economică și financiară care să analizeze în perspectivă evoluția indicatorilor, utilizând, dacă este cazul, orice alt indicator economic și financiar relevant pentru detectarea dezechilibrelor. În raport se indică, de asemenea, dacă depășirea pragului superior sau inferior într-unul sau mai multe state membre indică posibilitatea apariției unor dezechilibre.

(2) Publicarea tabloului de bord actualizat trebuie să fie însoțită de un raport al Comisiei constând dintr-o evaluare economică, socială și financiară solidă, axată în special pe competitivitate și convergență, care să analizeze indicatorii în perspectivă, utilizând, dacă este cazul, orice alt indicator economic, social și financiar sau structural relevant pentru detectarea dezechilibrelor. Se iau în considerare cele mai bune practici. În raport se indică, de asemenea, dacă depășirea pragului superior sau inferior într-unul sau mai multe state membre indică posibilitatea apariției unor dezechilibre în cadrul statului membru vizat, într-un alt stat membru sau în cadrul Uniunii în ansamblul ei. Toate informațiile disponibile sunt luate în considerare și nu se trag concluzii în urma analizei tabloului de bord doar pe baza indicatorilor.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În cadrul supravegherii multilaterale în conformitate cu articolul 121 alineatul (3) din tratat, Consiliul dezbate și adoptă concluziile raportului Comisiei. Eurogrupul discută pe marginea raportului în măsura în care acesta se referă, direct sau indirect, la statele membre care au euro ca monedă.

(4) În cadrul supravegherii multilaterale în conformitate cu articolul 121 alineatul (3) din TFUE și al examinării punerii în aplicare a politicilor de ocupare a forței de muncă în conformitate cu articolul 148 alineatul (4) din TFUE, Consiliul dezbate și adoptă concluziile raportului Comisiei, după consultarea Comitetului pentru ocuparea forței de muncă și a partenerilor sociali. Comisia competentă a Parlamentului European poate organiza dezbateri publice referitoare la raportul Comisiei. Eurogrupul discută pe marginea raportului în măsura în care acesta se referă, direct sau indirect, la statele membre care au euro ca monedă.

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Ținând cont de discuțiile purtate în cadrul Consiliului și al Eurogrupului, conform articolului 4 alineatul (4), Comisia pregătește un bilanț aprofundat pentru fiecare stat membru pe care îl consideră afectat sau în pericol de a fi afectat de dezechilibre. Scopul acestei analize este să stabilească dacă statul membru vizat se confruntă sau nu cu dezechilibre și dacă aceste dezechilibre constituie sau nu dezechilibre excesive.

(1) Ținând cont de discuțiile purtate în cadrul Consiliului și al Eurogrupului, conform articolului 4 alineatul (4), Comisia pregătește un bilanț aprofundat pentru fiecare stat membru pe care îl consideră afectat sau în pericol de a fi afectat de dezechilibre. Scopul acestei analize este să stabilească dacă statul membru vizat se confruntă sau nu cu dezechilibre și dacă aceste dezechilibre constituie sau nu dezechilibre excesive. Bilanțul aprofundat este conceput pe baza unei analize detaliate a unei game largi de variabile economice și ține seama de specificitățile naționale în ceea ce privește relațiile industriale și dialogul social.

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) dacă statul membru care face obiectul bilanțului a întreprins sau nu acțiuni adecvate ca răspuns la recomandările sau invitațiile Consiliului adoptate în conformitate cu articolele 121 și 126 din tratat și în temeiul articolele 6, 7, 8 și 10 din prezentul regulament;

(a) dacă statul membru care face obiectul bilanțului a întreprins sau nu acțiuni adecvate ca răspuns la recomandările sau invitațiile Consiliului adoptate în conformitate cu articolele 121, 126 și 148 din TFUE și în temeiul articolelor 6, 7, 8 și 10 din prezentul regulament, precum și consecințele economice, sociale și alte consecințe importante ale recomandărilor respective;

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În cazul în care, pe baza bilanțului aprofundat menționat la articolul 5 din prezentul regulament, Comisia consideră că un stat membru se confruntă cu dezechilibre, ea informează Consiliul în legătură cu acest lucru. La recomandarea Comisiei, Consiliul poate adresa recomandările necesare statelor membre vizate, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 121 alineatul (2) din tratat.

(1) În cazul în care, pe baza bilanțului aprofundat menționat la articolul 5 din prezentul regulament, Comisia consideră că un stat membru se confruntă cu dezechilibre, ea informează Parlamentul European și Consiliul în legătură cu acest lucru. La recomandarea Comisiei și după consultarea Parlamentului European, Consiliul poate adresa recomandările necesare statelor membre vizate, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 121 alineatul (2) din TFUE.

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) În circumstanțe obișnuite, rezultatele bilanțului aprofundat sunt prezentate Parlamentului European și Consiliului în contextul semestrului european pentru coordonarea politicilor.

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Consiliul informează Parlamentul European cu privire la recomandările sale. Recomandările Consiliului se fac publice.

(2) Consiliul informează parlamentele naționale cu privire la recomandările sale. Recomandările Consiliului se fac publice.

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Recomandările Consiliului și Comisiei nu ar trebui să se extindă asupra unor domenii precum structura salariilor care se situează în mod clar în afara sferei de competență a Uniunii. Consiliul și Comisia acordă cea mai mare importanță practicilor și tradițiilor naționale în domeniul pieței muncii, practici care ar trebui să fie decisive în contextul stabilirii tuturor recomandărilor cu incidență asupra responsabilităților partenerilor sociali sau asupra poziției speciale a acestora în cadrul dialogului social.

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În cazul în care, pe baza bilanțului aprofundat menționat la articolul 5, Comisia consideră că statul membru vizat se confruntă cu dezechilibre excesive, ea informează Consiliul în legătură cu acest lucru.

(1) În cazul în care, pe baza bilanțului aprofundat menționat la articolul 5, Comisia consideră că statul membru vizat se confruntă cu dezechilibre excesive, ea informează Parlamentul European și Consiliul în legătură cu acest lucru.

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) La recomandarea Comisiei, Consiliul poate adopta recomandări în conformitate cu articolul 121 alineatul (4) din tratat, declarând existența unui dezechilibru excesiv și recomandând statului membru în cauză să întreprindă acțiuni de corecție. Aceste recomandări stabilesc natura dezechilibrelor și precizează în detaliu acțiunile de corecție care trebuie întreprinse, precum și termenul până la care statul membru vizat trebuie să întreprindă acțiunile respective. Conform dispozițiilor articolului 121 alineatul (4) din tratat, Consiliul poate să își facă publice recomandările.

(2) La recomandarea Comisiei și după consultarea Parlamentului European, Consiliul poate adopta recomandări în conformitate cu articolul 121 alineatul (4) din TFUE, declarând existența unui dezechilibru excesiv și recomandând statului membru în cauză să întreprindă acțiuni de corecție. Aceste recomandări stabilesc natura dezechilibrelor și precizează în detaliu acțiunile de corecție care trebuie întreprinse, precum și termenul până la care statul membru vizat trebuie să întreprindă acțiunile respective. Conform dispozițiilor articolului 121 alineatul (4) din TFUE, Consiliul poate să își facă publice recomandările.

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Orice stat membru pentru care se declanșează o procedură de dezechilibru excesiv prezintă un plan de acțiuni de corecție Consiliului și Comisiei până la termenul stabilit în recomandări, conform articolului 7. Planul de acțiuni de corecție prezintă acțiunile strategice specifice și concrete pe care statul membru le-a implementat sau intenționează să le implementeze și cuprinde un calendar de implementare a acestora.

(1) Orice stat membru pentru care se declanșează o procedură de dezechilibru excesiv prezintă un plan de acțiuni de corecție Consiliului și Comisiei până la termenul stabilit în recomandări, conform articolului 7 din TFUE. Planul de acțiuni de corecție utilizează toate instrumentele politice relevante aflate sub controlul autorităților publice, ținând cont de drepturile fundamentale ale cetățenilor, ale partenerilor sociali și ale altor părți interesate la nivel național. Planul de acțiuni de corecție prezintă acțiunile strategice specifice și concrete pe care statul membru le-a implementat sau intenționează să le implementeze și cuprinde un calendar de implementare a acestora.

Amendamentul 42

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În cazul în care circumstanțele economice se schimbă, Consiliul poate modifica, la recomandarea Comisiei, recomandările adoptate în temeiul articolului 7, în conformitate cu procedura prevăzută la același articol. Statul membru vizat prezintă un plan de acțiuni de corecție revizuit, care se evaluează în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 8.

(4) În cazul în care circumstanțele economice se schimbă, Consiliul poate modifica, la recomandarea Comisiei și după consultarea Parlamentului European, recomandările adoptate în temeiul articolului 7, în conformitate cu procedura prevăzută la același articol. Statul membru vizat prezintă un plan de acțiuni de corecție revizuit, care se evaluează în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 8.

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Articolul -12 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul -12

 

Exercitarea delegării de competențe

 

(1) Competența de a adopta actele delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

 

(2) Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatele (1) și (4) este conferită Comisiei pentru o perioadă de patru ani începând cu …*. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de patru ani. Delegarea de competențe se reînnoiește automat pentru perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune unei astfel de reînnoiri cu cel puțin trei luni înainte de sfârșitul fiecărei perioade.

 

(3) Parlamentul European sau Consiliul poate revoca în orice moment delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatele (1) și (4). Decizia de revocare pune capăt delegării competențelor specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte în ziua următoare publicării acestei decizii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară, specificată în aceasta. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

 

(4) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

(5) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatele (1) și 4 intră în vigoare doar dacă nici Parlamentul European, nici Consiliul nu a formulat o obiecțiune într-un termen de trei luni de la notificarea actului Parlamentului European și Consiliului sau dacă, înainte de expirarea acestui termen, atât Parlamentul European cât și Consiliul au informat Comisia ca au decis să nu formuleze obiecțiuni. La inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului, acest termen se prelungește cu trei luni.

 

_____

* Data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Articolul -12a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul -12a

 

Reexaminarea

 

(1) Până la ...* și, ulterior, la fiecare trei ani, Comisia publică un raport privind aplicarea prezentului regulament. Respectivul raport evaluează, printre altele:

 

(a) dacă s-a putut detecta apariția dezechilibrelor și monitoriza evoluția acestora cu ajutorul indicatorilor și al pragurilor din tabloul de bord;

 

(b) progresul înregistrat în ceea ce privește coordonarea eficientă a politicilor economice în conformitate cu TFUE.

 

(2) Raportul și eventualele propuneri care îl însoțește sunt transmise Parlamentului European și Consiliului.

 

______

*A se introduce data de către JO: xxx ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul  45

Propunere de regulament

Anexă (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

ANEXĂ

 

Lista indicatorilor incluși în tabloul de bord și menționați la articolul 3 poate conține următoarele grupuri de indicatori:

 

(1) piețele de produse și servicii (inflație, balanța contului curent, cheltuieli publice și private pentru cercetare și dezvoltare, evoluția prețurilor locuințelor, a prețurilor produselor agricole și a celor la energie);

 

(2) piețele de capital (creșterea creditării, datoria publică și privată, investițiile publice și private, investițiile străine directe - activele străine nete);

 

(3) piețele muncii (rata ocupării forței de muncă și cea a șomajului în funcție de sex și grupe de vârstă, scara salariilor și a compensațiilor, investițiile în educație, sărăcia);

 

(4) impozitarea (ratele de impozitare a muncii și a capitalului);

 

(5) sustenabilitatea bugetară, economică, socială și de mediu;

 

(6) cererea și oferta globale;

 

(7) inegalitățile veniturilor la nivel intern;

 

(8) ponderea venitului forței de muncă în cadrul PIB global și valorile profitului unitar;

 

(i) evoluția prețurilor la active și la energie;

 

(j) evoluția cotelor de piață ale exporturilor în Uniune și pe piețele țărilor terțe; și activele externe nete;

 

(k) fluxurile de investiții străine directe ale țărilor terțe.

PROCEDURĂ

Titlu

Prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice

Referințe

COM(2010)0527 – C7-0301/2010 – 2010/0281(COD)

Comisie competentă în fond

ECON

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

EMPL

21.10.2010

 

 

 

Raportor pentru aviz

       Data numirii

Pervenche Berès

21.10.2010

 

 

Examinare în comisie

1.12.2010

25.1.2011

 

 

Data adoptării

16.3.2011

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

36

2

8

Membri titulari prezenți la votul final

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Marije Cornelissen, Frédéric Daerden, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Membri supleanți prezenți la votul final

Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Sven Giegold, Gesine Meissner, Antigoni Papadopoulou, Evelyn Regner

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Liam Aylward, Fiona Hall, Jacek Włosowicz

PROCEDURĂ

Titlu

Prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice

Referințe

COM(2010)0527 – C7-0301/2010 – 2010/0281(COD)

Data prezentării la PE

29.9.2010

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

ECON

21.10.2010

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

BUDG

21.10.2010

EMPL

21.10.2010

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

BUDG

20.10.2010

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Elisa Ferreira

21.9.2010

 

 

Contestarea temeiului juridic

       Data avizului JURI

JURI

12.4.2011

 

 

 

Examinare în comisie

26.10.2010

24.1.2011

22.3.2011

 

Data adoptării

19.4.2011

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

42

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Burkhard Balz, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaș, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Íñigo Méndez de Vigo, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Membri supleanți prezenți la votul final

Marta Andreasen, Herbert Dorfmann, Robert Goebbels, Carl Haglund, Krišjānis Kariņš, Barry Madlener, Claudio Morganti, Andreas Schwab

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Karima Delli, Monika Hohlmeier

Data depunerii

6.5.2011