ПРЕПОРЪКА относно проекторешението на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Република Хърватия за участието на Република Хърватия в работата на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите

4.5.2011 - (11633/2010 – C7‑0026/2011 – 2010/0011(NLE)) - ***

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Debora Serracchiani

Процедура : 2010/0011(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0186/2011
Внесени текстове :
A7-0186/2011
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекторешението на Съвета за сключването на Споразумението между Европейския съюз и Република Хърватия за участието на Република Хърватия в работата на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите

(11633/2010 – C7‑0026/2011 – 2010/0011(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–   като взе предвид проекторешението на Съвета (11633/2010),

–   като взе предвид Споразумението между Европейския съюз и Република Хърватия за участието на Република Хърватия в работата на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (11633/2010),

–   като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 168, параграф 5 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C7‑0026/2011),

–   като взе предвид член 81 и член 90, параграф 8 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0186/2011),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки и на Република Хърватия.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

Европейският център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (ЕЦМНН), разположен в Лисабон, беше създаден с Регламент (ЕИО) № 302/93 на Съвета от 8 февруари 1993 г. Основната му задача е да събира данни за наркотиците и наркоманиите, за да подготвя и публикува обективна, надеждна и съпоставима информация на европейско равнище. С тази информация се цели предоставянето на основа за анализ на търсенето на наркотици и начини за намаляването на това търсене, както и като цяло анализ на явленията, свързани с пазара на наркотици.

Регламент (ЕО) № 1920/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. (преработен) относно Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите предвижда в член 21, че ЕЦМНН е открит за участие на всяка трета страна, която споделя интереса на Съюза и неговите държави-членки по отношение на целите и работата на Центъра.

През 2005 г. Република Хърватия изрази желание да вземе участие в дейностите на ЕЦМНН.

На 11 юли 2006 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори с Република Хърватия, които приключиха успешно през юли 2009 г. с парафирането на споразумението. Споразумението беше преразгледано, за да се вземе предвид влизането в сила на Договора за функционирането на Европейския съюз, и беше парафирано от двете страни на 22 декември 2009 г.

Република Хърватия ще участва в работната програма на Центъра, ще изпълнява задълженията, посочени в Регламент (ЕО) № 1920/2006, ще бъде свързана с Европейската информационна мрежа за наркотиците и наркоманиите (REITOX) и ще споделя данни с ЕЦМНН при спазване на изискванията за защита на данните на Съюза и на националното законодателство. Освен това Република Хърватия ще дава финансов принос в допълнение на този на Съюза, за да покрие разноските по своето участие, и ще участва също така в Управителния съвет на Центъра без право на глас до присъединяването си към Европейския съюз. От своя страна ЕЦМНН ще третира Република Хърватия като настояща държава-членка, като осигурява равноправно третиране по отношение на връзката с Европейската информационна мрежа за наркотиците и наркоманиите (REITOX) и разпоредбите по отношение на персонала.

Положението в Хърватия

Република Хърватия е транзитен маршрут за трафик на незаконни наркотици от страните производителки към страните потребителки. Значителните и мащабни случаи на залавяне на пратки на кокаин в Хърватия са най-често свързани с морския транспорт.

Според ЕЦМНН в Хърватия не е извършвано проучване сред населението като цяло относно незаконната употреба на наркотици.

През последните десет години смъртните случаи в Хърватия постепенно се увеличават. Последните данни за смъртните случаи, свързани с употреба на наркотици, са за 2008 г., когато са регистрирани общо 87 случая и 91,9 % от тях са при мъже. Мнозинството смъртни случаи (77,1 %) са свързани с опиати. Също през 2008 г. общият брой докладвани закононарушения, свързани с употребата на наркотици, е 7 168. Канабисът има връзка с 58 % от закононарушенията, следван от хероина с 27 %, амфетамина с 8 % и кокаина с 5 %. През 2009 г. общо 7 934 лица са лекувани в националните институти за наркомании. От 2010 г. като мярка за повишаване на стандартите всяка терапевтична общност трябва да предоставя данни за лекуваните пациенти на Службата по наркотиците.

По отношение на заловените наркотици през 2008 г. са регистрирани общо 2 827 случая на залавяне на канабис – трева, общо 485 случая — на канабис – смола, 634 случая – на хероин, 233 случая – на кокаин, 69 – на екстази и 448 – на амфетамин.

Броят на случаите намалява за всички наркотици без хероина в сравнение с предходната година и като цяло има напредък в борбата с употребата на наркотици. Миналата година Република Хърватия прие програма за 2010 г. за изпълнение на Плана за действие за борба с употребата на наркотици. Бяха изменени нормите за превенция на употребата на наркотици, като списъкът с прекурсори беше приведен в съответствие с достиженията на правото на ЕС и бяха намалени сроковете за унищожаване на заловени незаконни наркотици.

Продължава обучаването на полицейски служители и предоставянето на необходимото оборудване. Въпреки това резултатите по отношение на разследването и съдебното преследване на престъпления, свързани с наркотиците, трябва значително да се повишат. Хърватия остава един от основните пътища за трафик на наркотици към ЕС.

Правителството прие национална програма за превенция на наркотиците сред младежта, целяща да се осъвременят съществуващите програми.

Предимства

Докладчикът приветства това споразумение и участието на Република Хърватия в дейността на ЕЦМНН, като се има предвид и фактът, че присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз се предвижда засега за втората половина на 2012 г. или началото на 2013 г. Незаконната употреба и трафикът на наркотици са световни явления, които застрашават здравето и социалната стабилност. Статистическите данни показват, че приблизително един на всеки трима млади европейци е опитвал незаконен наркотик и поне един наш гражданин умира всеки час от свръхдоза наркотици.

Също така е важно на европейско равнище да се разполага с фактическа и обективна информация от Хърватия относно наркотиците и наркоманиите и техните последици, като същевременно Република Хърватия може да получава информация относно най-добри практики, за да постигне разбиране на естеството на своите проблеми по отношение на наркотиците и за да реагира по-добре спрямо тези проблеми.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

2.5.2011

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

33

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Emine Bozkurt, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Anna Hedh, Sophia in ‘t Veld, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Georgios Papanikolaou, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Wim van de Camp, Daniël van der Stoep, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Elena Oana Antonescu, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Станимир Илчев, Franziska Keller, Marian-Jean Marinescu, Мария Неделчева, Cecilia Wikström

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Андрей Ковачев, Traian Ungureanu, Pablo Zalba Bidegain