HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Kroatien om Republikken Kroatiens deltagelse i arbejdet i Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug

4.5.2011 - (11633/2010 – C7‑0026/2011 – 2010/0011(NLE)) - ***

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Debora Serracchiani

Procedure : 2010/0011(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0186/2011
Indgivne tekster :
A7-0186/2011
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Kroatien om Republikken Kroatiens deltagelse i arbejdet i Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug

(KOM11633/2010 – C7‑0026/2011 – 2010/0011(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til forslag til Rådets afgørelse (11633/2010),

–   der henviser til aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Kroatien om Republikken Kroatiens deltagelse i arbejdet i Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (11633/2010),

–   der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 168, stk. 5, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C7‑0026/2011),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 81 og artikel 90, stk. 8,

–   der henviser til henstilling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A7-0186/2011),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Republikken Kroatiens regeringer og parlamenter.

BEGRUNDELSE

Indledning

Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA), der er placeret i Lissabon, blev oprettet med Rådets forordning (EØF) nr. 302/93 af 8. februar 1993. Dets vigtigste opgave er at indsamle data om narkotika og narkotikamisbrug og udarbejde og offentliggøre objektive, pålidelige og sammenlignelige oplysninger på europæisk plan. Disse oplysninger skal tilvejebringe et grundlag for analyser af narkotikaefterspørgslen og måder, hvorpå denne efterspørgsel kan begrænses, samt for mere generelle analyser af problemer i tilknytning til narkotikamarkedet.

I henhold til artikel 21 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1920/2006 af 12. december 2006 vedrørende Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (omarbejdning) er centret åbent for deltagelse af tredjelande, som deler EU’s og medlemsstaternes interesse i centrets mål og arbejde.

Republikken Kroatien anmodede i 2005 om at deltage i aktiviteterne i Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug.

Den 11. juli 2006 bemyndigede Rådet Kommissionen til at indlede forhandlinger med Republikken Kroatien. Disse forhandlinger fandt en positiv afslutning i juli 2009 med parafering af aftalen. Aftalen er siden blevet revideret for at tage højde for ikrafttrædelsen af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde; den reviderede aftale paraferedes af begge parter den 22. december 2009.

Republikken Kroatien vil deltage i centrets arbejdsprogram, vil opfølge betingelserne i forordning nr. 1920/2006, vil blive tilknyttet Det Europæiske Informationsnet for Narkotika og Narkotikamisbrug (Reitox) og vil udveksle data med centret under iagttagelse af de databeskyttelseskrav, der følger af EU-retten og national ret. Republikken Kroatien skal også yde et finansielt bidrag til EU til afholdelse af omkostningerne ved landets deltagelse og vil desuden deltage i centrets bestyrelse uden stemmeret, indtil landet bliver medlem af EU. Centret vil behandle Republikken Kroatien på samme måde som de nuværende medlemsstater, hvad angår tilknytningen til Det Europæiske Informationsnet for Narkotika og Narkotikamisbrug og personaleforhold.

Situationen i Kroatien

Republikken Kroatien udgør en transitrute, som benyttes til indsmugling af ulovlig narkotika fra produktionslande til forbrugerlande. Der er foretaget bemærkelsesværdige og omfattende beslaglæggelser af kokain i Kroatien især i tilknytning til søtransport.

Ifølge EMCDDA er der ikke blevet udført nogen generel undersøgelse i Kroatien af anvendelsen af ulovlig narkotika i befolkningen.

I de seneste 10 år er antallet af døde gradvis steget i Kroatien. De seneste narkotikarelaterede data gælder 2008, hvor der registreredes i alt 87 tilfælde. I 91,9 % af tilfældene var ofrene mænd/drenge. De fleste dødsfald (77,1 %) var forbundet med opiater. Ligeledes i 2008 var der 7.168 tilfælde af narkotikarelaterede lovovertrædelser. 58 % af tilfældene angik cannabis, 27 % heroin, 8 % amfetamin og 5 % kokain. I 2009 blev i alt 7.934 personer behandlet på de nationale centre for narkotikamisbrug. Med henblik på at højne standarderne skal hvert enkelt behandlingssted fra 2010 indberette patientdata til narkotikamyndigheden.

Med hensyn til beslaglæggelse af narkotika blev der foretaget i alt 2.827 beslaglæggelser af marihuana, 485 af cannabisharpiks, 634 af heroin, 233 af kokain, 69 af ecstasy og 448 af amfetamin.

Antallet af beslaglæggelser er faldet for alle typer narkotika i forhold til året før, og generelt er der gjort fremskridt med at bekæmpe narkotikamisbrug. Således vedtog Republikken Kroatien sidste år 2010-programmet for gennemførelsen af handlingsplanen for bekæmpelse af narkotikamisbrug. I en ændring til narkotikamisbrugsforebyggelsen blev listen over prækursorer afstemt efter EU's regelværk, og fristen for destruktion af beslaglagt narkotika blev reduceret.

Uddannelsen af politifolk og tilvejebringelse af det nødvendige udstyr fortsætter. Resultaterne i henseende til efterforskning og retsforfølgelse af narkotikarelateret kriminalitet bør imidlertid forbedres betragteligt. Kroatien er fortsat en af de vigtigste handelsruter for indførslen af narkotika i EU.

Regeringen har vedtaget et nationalt program for forebyggelse af narkotika blandt unge med det formål at føre de eksisterende programmer ajour.

Fordele

Ordføreren glæder sig over denne aftale og over Republikken Kroatiens deltagelse i arbejdet i Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug, bl.a. fordi Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union i øjeblikket forventes at kunne finde sted i andet halvår af 2012 eller begyndelsen af 2013. Ulovlig brug af og handel med narkotika er et verdensomfattende problem, som truer sundhed og social stabilitet. Statistikker viser, at ca. en tredjedel af alle unge i Europa har prøvet et ulovligt narkotikum, og at mindst en af vore unge borgere hver time dør af en overdosis narkotika.

På europæisk plan er det også vigtigt at have faktuelle og objektive oplysninger fra Kroatien om narkotika og narkotikamisbrug og konsekvenserne heraf, og samtidig kan Republikken Kroatien få oplysninger om bedste praksis, der kan give en bedre forståelse af landets narkotikaproblemer og sætte det bedre i stand til at bekæmpe dem.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

2.5.2011

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

33

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jan Philipp Albrecht, Emine Bozkurt, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Anna Hedh, Sophia in ‘t Veld, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Georgios Papanikolaou, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Wim van de Camp, Daniël van der Stoep, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Elena Oana Antonescu, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Stanimir Ilchev, Franziska Keller, Marian-Jean Marinescu, Mariya Nedelcheva, Cecilia Wikström

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Andrey Kovatchev, Traian Ungureanu, Pablo Zalba Bidegain