ΣΥΣΤΑΣΗ επί του σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κροατίας για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας

4.5.2011 - (11633/2010 – C7-0026/2011 – 2010/0011(NLE)) - ***

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγήτρια: Debora Serracchiani

Διαδικασία : 2010/0011(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0186/2011
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0186/2011
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

επί του σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κροατίας για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας

(11633/2010 – C7-0026/2011 – 2010/0011(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (11633/2010),

–   έχοντας υπόψη τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κροατίας για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (11633/2010),

–   έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 168, παράγραφος 5 και 218, παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο (α), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0026/2011),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 81 και 90, παράγραφος 8, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0186/2011),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Κροατίας.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) εδρεύει στη Λισαβόνα και ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 302/93 του Συμβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 1993. Κύρια αρμοδιότητα του Κέντρου είναι η συλλογή δεδομένων για τα ναρκωτικά και την τοξικομανία, και, στη συνέχεια, η προετοιμασία και δημοσιοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο αντικειμενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιμων πληροφοριών. Η πληροφόρηση αποσκοπεί στη δημιουργία μίας βάσης για την ανάλυση της ζήτησης ναρκωτικών και των τρόπων μείωσης αυτής, καθώς και την ανάλυση γενικότερων φαινομένων που σχετίζονται με την αγορά των ναρκωτικών.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1920/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (αναδιατύπωση) προβλέπει, στο άρθρο 21, ότι το Κέντρο είναι ανοικτό στη συμμετοχή τρίτων χωρών οι οποίες συμμερίζονται το ενδιαφέρον της Κοινότητας και των κρατών μελών της για τους στόχους και τα επιτεύγματα του Κέντρου.

Η Δημοκρατία της Κροατίας ζήτησε να συμμετέχει στις δράσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας το 2005.

Στις 11 Ιουλίου 2006 το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τη Δημοκρατία της Κροατίας και οι διαπραγματεύσεις αυτές ολοκληρώθηκαν επιτυχώς τον Ιούλιο του 2009 με τη μονογράφηση της συμφωνίας. Η συμφωνία αναθεωρήθηκε για να ληφθεί υπόψη η θέση σε ισχύ της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και μονογράφηκε και από τα δύο μέρη στις 22 Δεκεμβρίου 2009.

Η Δημοκρατία της Κροατίας θα συμμετέχει στο πρόγραμμα εργασιών του Κέντρου και θα εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στον κανονισμό 1920/2006, θα διαθέτει σύνδεση με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφοριών για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (REITOX) και θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα του Κέντρου, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι απαιτήσεις περί προστασίας δεδομένων της Κοινότητας και των εθνικών νομοθεσιών. Η Δημοκρατία της Κροατίας θα συνεισφέρει οικονομικά στην ΕΕ για την κάλυψη του κόστους συμμετοχής της και θα συμμετέχει επίσης στο διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου, αλλά δεν θα έχει δικαίωμα ψήφου μέχρις ότου καταστεί μέλος της Ένωσης. Από την πλευρά του, το ΕΚΠΝΤ θα αντιμετωπίζει τη Δημοκρατία της Κροατίας ως ένα υφιστάμενο κράτος μέλος, επιφυλάσσοντάς της ισότιμη μεταχείριση όσον αφορά στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφοριών για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (REITOX) και τις διατάξεις περί προσωπικού.

Η κατάσταση στην Κροατία

Η Δημοκρατία της Κροατίας αποτελεί οδό διαμετακόμισης παράνομων ναρκωτικών από τις χώρες παραγωγής στις χώρες κατανάλωσης. Στην Κροατία κατάσχονται σημαντικές ποσότητες κοκαΐνης σε μεγάλη κλίμακα, κάτι που συνδέεται κυρίως με τις θαλάσσιες μεταφορές.

Σύμφωνα με το Κέντρο, στην Κροατία δεν έχει διεξαχθεί έρευνα σχετικά με τη χρήση παράνομων ναρκωτικών στο σύνολο του πληθυσμού.

Τα τελευταία 10 χρόνια αυξάνεται ο αριθμός θανάτων στη χώρα. Τα τελευταία στοιχεία για θανάτους από ναρκωτικά είναι του 2008 και περιλαμβάνουν 87 καταγεγραμμένες περιπτώσεις, εκ των οποίων το 91.9% ήταν άνδρες. Η πλειοψηφία των θανάτων (77.1%) σχετίζεται με τη χρήση οπιούχων. Το 2008 ο συνολικός αριθμός αδικημάτων που σχετίζονται με ναρκωτικά ανήλθε στα 7168. Το 58% των αδικημάτων σχετίζονταν με την κάνναβη, το 27% με την ηρωίνη, το 8% με αμφεταμίνες και το 5% με κοκαΐνη. Το 2009 τα εθνικά κέντρα απεξάρτησης ναρκωτικών περιέθαλψαν 7934 άτομα. Από το 2010 οι θεραπευτικές κοινότητες οφείλουν να παρέχουν στην Υπηρεσία για τα Ναρκωτικά στοιχεία για τους ασθενείς που περιθάλπουν ως μέτρο αναβάθμισης των υπηρεσιών τους.

Όσον αφορά στις κατασχέσεις ναρκωτικών, το 2008 πραγματοποιήθηκαν 2827 κατασχέσεις φυτικής κάνναβης, 485 ρητίνης κάνναβης, 634 ηρωίνης, 233 κοκαΐνης, 69 ecstasy και 448 αμφεταμινών.

Ο αριθμός κατασχέσεων σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο μειώθηκε για όλα τα ναρκωτικά εκτός της ηρωίνης ενώ σημειώθηκε πρόοδος στην καταπολέμηση των ναρκωτικών γενικότερα. Συγκεκριμένα, η Δημοκρατία της Κροατίας υιοθέτησε το πρόγραμμα 2010 για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση των ναρκωτικών. Μία τροποποίηση της Πρόληψης των Ναρκωτικών ευθυγράμμισε τον κατάλογο των πρόδρομων ουσιών με το κεκτημένο της ΕΕ και συντόμευσε τις προθεσμίες για την καταστροφή των κατασχεθέντων ναρκωτικών.

Συνεχίστηκε η εκπαίδευση των αστυνομικών και η προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού. Ωστόσο, πρέπει να βελτιωθούν σημαντικά τα αποτελέσματα της έρευνας και της δίωξης εγκλημάτων που σχετίζονται με τα ναρκωτικά. Η Κροατία εξακολουθεί να βρίσκεται σε μία από τις κύριες οδούς διακίνησης ναρκωτικών της ΕΕ.

Η κυβέρνηση ενέκρινε ένα εθνικό πρόγραμμα για την πρόληψη των ναρκωτικών στη νεολαία με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων προγραμμάτων.

Πλεονεκτήματα

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης χαιρετίζει τη συμφωνία και τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας σε σχέση με το γεγονός ότι η ένταξη της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπεται επί του παρόντος για το δεύτερο μισό του 2012 ή τις αρχές του 2013. Η παράνομη χρήση και διακίνηση ναρκωτικών αποτελούν παγκόσμια φαινόμενα τα οποία απειλούν την υγεία και την κοινωνική σταθερότητα. Σύμφωνα με τις στατιστικές, ένας στους τρεις νέους Ευρωπαίους έχει δοκιμάσει κάποιο παράνομο ναρκωτικό και τουλάχιστον ένας Ευρωπαίος πεθαίνει από υπερβολική δόση κάθε ώρα.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι σημαντικό να παρέχεται πραγματική και αντικειμενική πληροφόρηση από την Κροατία σχετικά με τα ναρκωτικά, την τοξικομανία και τις συνέπειες αυτών. Παράλληλα, η Δημοκρατία της Κροατίας μπορεί να λαμβάνει πληροφόρηση σχετικά τις βέλτιστες πρακτικές για την κατανόηση της φύσης των προβλημάτων που σχετίζονται με τα ναρκωτικά και την καλύτερη αντιμετώπισή τους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

2.5.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Philipp Albrecht, Emine Bozkurt, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Anna Hedh, Sophia in ‘t Veld, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Wim van de Camp, Daniël van der Stoep, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Γεώργιος Παπανικολάου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Elena Oana Antonescu, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Franziska Keller, Marian-Jean Marinescu, Cecilia Wikström, Станимир Илчев, Мария Неделчева

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Андрей Ковачев, Traian Ungureanu, Pablo Zalba Bidegain