SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen toimintaan koskevan Euroopan unionin ja Kroatian tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä

4.5.2011 - (11633/2010 – C7‑0026/2011 – 2010/0011(NLE)) - ***

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Debora Serracchiani

Menettely : 2010/0011(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0186/2011
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0186/2011
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen toimintaan koskevan Euroopan unionin ja Kroatian tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä

(11633/2010 – C7‑0026/2011 – 2010/0011(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (11633/2010),

–   ottaa huomioon Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen toimintaan koskevan Euroopan unionin ja Kroatian tasavallan välisen sopimuksen (11633/2010),

–   ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 artiklan 5 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C7‑0026/2011),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan ja 90 artiklan 8 kohdan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksen (A7-0186/2011),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Kroatian tasavallan hallituksille ja parlamenteille.

PERUSTELUT

Johdanto

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EDMC) perustettiin 8. helmikuuta 1993 annetulla neuvoston asetuksella (ETY) N:o 302/93. Lissabonissa sijaitsevan keskuksen päätehtävänä on kerätä tietoja huumausaineista ja niiden väärinkäytöstä sekä laatia ja julkaista puolueettomia, luotettavia ja vertailukelpoisia tietoja Euroopan tasolla. Tietojen pohjalta on tarkoitus analysoida huumausaineiden kysyntää ja sen vähentämiseen tähtääviä keinoja sekä yleisesti huumekauppaan liittyviä ilmiöitä.

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksesta 12. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1920/2006 (uudelleenlaadittu toisinto) 21 artiklassa säädetään, että kolmannet maat, jotka unionin ja jäsenvaltioiden tavoin pitävät seurantakeskuksen tavoitteita ja työtä tärkeänä, voivat osallistua seurantakeskuksen toimintaan.

Kroatian tasavalta pyysi vuonna 2005 lupaa osallistua Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen toimintaan.

Neuvosto valtuutti 11. heinäkuuta 2006 komission aloittamaan neuvottelut Kroatian tasavallan kanssa, ja neuvottelut käytiin menestyksellisesti heinäkuussa 2009, jolloin sopimus parafoitiin. Sopimusta muutettiin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen voimaantulon huomioon ottamiseksi, ja molemmat osapuolet parafoivat sen 22. joulukuuta 2009.

Kroatian tasavalta osallistuu seurantakeskuksen työohjelmaan, täyttää asetuksessa N:o 1920/2006 vahvistetut velvoitteet, liittyy huumausaineita ja niiden väärinkäyttöä koskevaan eurooppalaiseen tietoverkkoon (REITOX) sekä jakaa tietonsa seurantakeskuksen kanssa unionin tietosuojavaatimusten ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Lisäksi se rahoittaa osaltaan unionin toimintaa kattaakseen osallistumisestaan aiheutuvat kustannukset ja on mukana seurantakeskuksen hallintoneuvoston toiminnassa ilman äänioikeutta siihen asti, kunnes siitä tulee Euroopan unionin jäsen. Seurantakeskus kohtelee Kroatian tasavaltaa samalla tavalla kuin nykyisiä jäsenvaltioita soveltamalla tasavertaista kohtelua, kun on kyse liittymisestä huumausaineita ja niiden väärinkäyttöä koskevaan eurooppalaiseen tietoverkkoon (REITOX) ja henkilöstön palvelukseenotosta.

Kroatian tilanne

Kroatian tasavaltaa käytetään läpikulkureittinä, jonka kautta laittomia huumausaineita salakuljetetaan tuotantomaista kuluttajamaihin. Laajat ja merkittävät kokaiinitakavarikot liittyvät Kroatiassa pääasiassa meriliikenteeseen.

Huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen mukaan Kroatiassa ei ole tehty yleistä väestötutkimusta laittomien huumausaineiden käytöstä.

Viimeisten kymmenen vuoden aikana kuolemantapausten määrä on vähitellen noussut Kroatiassa. Tuoreimmat huumekuolemia koskevat tiedot ovat vuodelta 2008. Tällöin rekisteröitiin yhteensä 87 tapausta, joista 91,9 prosenttia oli miehiä. Suurin osa kuolemantapauksista (77,1 prosenttia) liittyi opiaatteihin. Vuonna 2008 huumausainerikoksia raportoitiin yhteensä 7 168. Näistä 58 prosenttia liittyi kannabikseen, 27 prosenttia heroiiniin, kahdeksan prosenttia amfetamiiniin ja viisi prosenttia kokaiiniin. Vuonna 2009 kansallisissa huumevieroituslaitoksissa annettiin hoitoa yhteensä 7 934 henkilölle. Vuodesta 2010 lähtien jokaisen hoitolaitoksen on yhtenä vaatimusten nostamiseen liittyvänä toimena annettava huumausaineviranomaisille tietoja hoidetuista potilaista.

Vuonna 2008 tehdyistä huumetakavarikoista yhteensä 2 827 liittyi marihuanaan, 485 kannabishartsiin, 634 heroiiniin, 233 kokaiiniin, 69 ekstaasiin ja 448 amfetamiiniin.

Takavarikoiden määrä laski edelliseen vuoteen nähden muiden huumeiden paitsi heroiinin osalta, ja huumeiden väärinkäytön torjunnassa on yleisesti ottaen edistytty. Viime vuonna Kroatia hyväksyi huumeidenkäytön torjuntaa koskevan toimintasuunnitelman toteutusohjelman vuodelle 2010. Huumausaineiden väärinkäytön ennaltaehkäisyä koskevaan lakiin tehdyllä muutoksella yhtenäistettiin lähtöaineluettelo unionin säännöstön kanssa ja lyhennettiin takavarikoitujen huumeiden tuhoamisen määräaikoja.

Poliisien kouluttaminen ja tarvittavien laitteiden hankinta jatkuu. Huumerikosten tutkinnan ja syytteeseen asettamisen tuloksia on kuitenkin parannettava huomattavasti. Kroatia on edelleen yksi EU:hun tuotavien huumeiden merkittävimmistä salakuljetusreiteistä.

Maan hallitus on hyväksynyt nuorten huumeidenkäytön ehkäisemistä koskevan kansallisen ohjelman, millä pyritään päivittämään nykyisiä ohjelmia.

Edut

Valmistelija pitää sopimusta ja Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen toimintaan myönteisenä ottaen huomioon myös sen, että Kroatian tasavallan on tarkoitus liittyä Euroopan unioniin vuoden 2012 jälkimmäisellä puoliskolla tai vuoden 2013 alussa. Laiton huumausaineiden käyttö ja salakuljetus ovat maailmanlaajuisia ilmiöitä, jotka vaarantavat terveyden ja yhteiskunnan vakauden. Tilastotietojen mukaan noin yksi kolmesta eurooppalaisesta nuoresta on kokeillut laitonta huumausainetta ja joka tunti vähintään yksi unionin kansalainen kuolee huumausaineiden yliannostukseen.

Euroopan tasolla tarvitaan myös tosiasioihin perustuvaa ja puolueetonta tietoa huumausaineista ja huumeriippuvuudesta Kroatiassa ja niiden seurauksista. Samalla Kroatia voi saada tietoa parhaista tavoista ymmärtää maan huumeongelmien luonnetta ja vastata ongelmiin paremmin.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

2.5.2011

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

33

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jan Philipp Albrecht, Emine Bozkurt, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Anna Hedh, Sophia in ‘t Veld, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Georgios Papanikolaou, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Wim van de Camp, Daniël van der Stoep, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Elena Oana Antonescu, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Stanimir Ilchev, Franziska Keller, Marian-Jean Marinescu, Mariya Nedelcheva, Cecilia Wikström

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Andrey Kovatchev, Traian Ungureanu, Pablo Zalba Bidegain