Ziņojums - A7-0186/2011Ziņojums
A7-0186/2011

IETEIKUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Horvātijas Republiku par Horvātijas Republikas dalību Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra darbā

4.5.2011 - (11633/2010 – C7‑0026/2011 – 2010/0011(NLE)) - ***

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Referente: Debora Serracchiani

Procedūra : 2010/0011(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0186/2011
Iesniegtie teksti :
A7-0186/2011
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Horvātijas Republiku par Horvātijas Republikas dalību Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra darbā

(11633/2010 – C7‑0026/2011 – 2010/0011(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (11633/2010),

–   ņemot vērā Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Horvātijas Republiku par Horvātijas Republikas līdzdalību Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra darbā (11633/2010),

–   ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 168. panta 5. punktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu (C7‑0026/2011),

–   ņemot vērā Reglamenta 81. pantu un 90. panta 8. punktu,

–   ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ieteikumu (A7-0186/2011),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma noslēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Horvātijas Republikas valdībai un parlamentam.

PASKAIDROJUMS

Ievads

Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru (EMCDDA), kas atrodas Lisabonā, nodibināja ar Padomes 1993. gada 8. februāra Regulu (EEK) Nr. 302/93. Tā galvenais uzdevums ir apkopot datus par narkotikām un narkomāniju, lai Eiropas līmenī sagatavotu un publicētu objektīvu, ticamu un salīdzināmu informāciju. Pamatojoties uz šo informāciju, ir paredzēts analizēt pieprasījumu pēc narkotikām un veidus, kā to samazināt, kā arī vispārīgās parādības, kas saistītas ar narkotiku tirgu.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Regulas Nr. 1920/2006 par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru (pārstrādāta versija) 21. pantā ir paredzēts, ka Centrs ir atvērts to trešo valstu dalībai, kurām attiecībā uz Centra mērķiem un darbu ir kopīgas intereses ar Kopienu un tās dalībvalstīm.

Horvātijas Republika 2005. gadā lūdza piedalīties Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra darbā.

Padome 2006. gada 11. jūlijā atļāva Komisijai sākt sarunas ar Horvātijas Republiku, un sarunas ar Horvātijas Republiku tika pozitīvi noslēgtas 2009. gada jūnijā, parafējot Nolīgumu. Nolīgumu pārskatīja, lai ņemtu vērā, ka ir stājies spēkā Līgums par Eiropas Savienības darbību, un abas puses to parafēja 2009. gada 22. decembrī.

Horvātijas Republika piedalīsies Centra darba programmā, pildīs Regulas Nr. 1920/2006 saistības, būs iesaistīta Eiropas Informācijas tīklā par narkotikām un narkomāniju (REITOX) un, ievērojot Savienības datu aizsardzības prasības un valsts tiesību aktus, apmainīsies ar datiem ar EMCDDA. Horvātijas Republika Savienībai dos arī finansiālu ieguldījumu, sedzot dalības izmaksas, un piedalīsies Centra administratīvās valdes darbā bez tiesībām balsot līdz brīdim, kad Horvātija kļūs par Eiropas Savienības dalībvalsti. Savukārt EMCDDA pret Horvātijas Republiku izturēsies kā pret dalībvalsti, ievērojot tās līdztiesīgo statusu kontaktos Eiropas Informācijas tīklā par narkotikām un narkomāniju (REITOX) un noteikumos par personāla komplektēšanu.

Stāvoklis Horvātijā

Horvātijas Republika ir tranzītceļš, pa kuru narkotikas tiek nogādātas no ražotājvalstīm uz valstīm, kur tās patērē. Būtiski un lielā mērogā Horvātijā kokaīns ir pārtverts galvenokārt jūras transporta sūtījumos.

Pēc EMCDDA datiem Horvātijā nav veikts vispārīgs iedzīvotāju apsekojums attiecībā uz narkotiku lietošanu.

Pēdējos 10 gados Horvātijā pakāpeniski aug nāves gadījumu skaits. Jaunākie dati par nāves gadījumiem saistībā ar narkotiku lietošanu attiecas uz 2008. gadu, kad kopskaitā reģistrēja 87 gadījumus; 91,9 % gadījumu mirušie bija vīrieši. Lielākā daļa (77,1 %) nāves gadījumu bija saistīti ar opiātiem. 2008. gadā tika paziņots arī kopskaitā par 7168 ar narkotikām saistītiem nodarījumiem. Ar Indijas kaņepju lietošanu bija saistīti 58 % nodarījumu, attiecīgi 27 % bija saistīti ar heroīnu, 8 % — ar amfetamīniem un 5 % — ar kokaīna lietošanu. Valsts narkotiku atkarības iestādēs 2009. gadā kopskaitā ārstējās 7934 personas. Viens no pasākumiem standartu paaugstināšanā ir no 2010. gada noteiktais pienākums ikvienai ārstniecības kopienai iesniegt Narkotiku birojam datus par ārstētajiem pacientiem.

Attiecībā uz narkotiku lietošanas izraisītiem krampjiem: 2008. gadā kopskaitā 2827 gadījumos ir ziņots par krampjiem sakarā ar Indijas kaņepēm, kas lietotas drogu veidā, sakarā ar Indijas kaņepju sveķu lietošanu — kopskaitā 485 gadījumos, ar heroīnu — 634 gadījumos, ar kokaīnu — 233 gadījumos, ar ekstazī — 69 gadījumos, savukārt sakarā ar amfetamīniem — 448 gadījumos.

Narkotiku izraisīto krampju gadījumu kopskaits attiecībā uz visām narkotikām, izņemot heroīnu, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir samazinājies, un kopumā narkomānijas apkarošanā ir sasniegti panākumi. Pagājušajā gadā Horvātijas Republika pieņēma Narkomānijas apkarošanas rīcības plāna īstenošanas programmu 2010. gadam. Ar Narkomānijas apkarošanas likuma grozījumiem prekursoru sarakstu saskaņoja ar ES acquis un saīsināja pārtverto narkotiku iznīcināšanas termiņus.

Joprojām ir turpinājusies policijas darbinieku apmācīšana un vajadzīgā ekipējuma apgādāšana. Tomēr ar narkotikām saistītu noziegumu izmeklēšanai un kriminālvajāšanai jābūt krietni rezultatīvākai. Horvātija joprojām ir viens no galvenajiem ceļiem, pa kuriem uz Eiropas Savienību tiek izplatītas narkotikas.

Lai atjauninātu pašreizējās programmas, valdība ir pieņēmusi Jaunatnes narkomānijas profilakses valsts programmu.

Priekšrocības

Referente atzinīgi vērtē šo nolīgumu un Horvātijas Republikas dalību Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra pasākumos, ņemot vērā arī to, ka patlaban Horvātijas Republikas iestāšanās Eiropas Savienībā ir paredzēta 2012. gada otrajā pusē vai 2013. gada sākumā. Nelegāla narkotiku lietošana un izplatīšana ir visā pasaulē izplatītas parādības, kas apdraud veselību un sociālo stabilitāti. Statistika liecina, ka aptuveni trešā daļa Eiropas jauniešu ir izmēģinājuši kādu no nelegālām narkotikām un ka katru stundu no narkotiku pārdozēšanas mirst vismaz viens ES pilsonis.

Eiropas līmenī ir svarīgi arī, lai Horvātija sniegtu faktisku un objektīvu informācija par narkotikām un narkomāniju, un to sekām; turklāt Horvātijas Republika var saņemt informāciju par paraugpraksi, kas palīdz izprast ar narkotikām saistītās problēmas valstī un uz tām labāk reaģēt.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

2.5.2011

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

33

2

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jan Philipp Albrecht, Emine Bozkurt, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Anna Hedh, Sophia in ‘t Veld, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Georgios Papanikolaou, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Wim van de Camp, Daniël van der Stoep, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Elena Oana Antonescu, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Stanimir Ilchev, Franziska Keller, Marian-Jean Marinescu, Mariya Nedelcheva, Cecilia Wikström

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Andrey Kovatchev, Traian Ungureanu, Pablo Zalba Bidegain