RECOMANDARE referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Republica Croația privind participarea Republicii Croația la activitățile Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie

4.5.2011 - (11633/2010 – C7‑0026/2011 – 2010/0011(NLE)) - ***

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Raportoare: Debora Serracchiani

Procedură : 2010/0011(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0186/2011
Texte depuse :
A7-0186/2011
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Republica Croația privind participarea Republicii Croația la activitățile Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie

(11633/2010 – C7‑0026/2011 – 2010/0011(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (11633/2010),

–   având în vedere Acordul între Uniunea Europeană și Republica Croația privind participarea Republicii Croația la activitățile Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie (11633/2010),

–   având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 168 alineatul (5) și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C7-0026/2011),

–   având în vedere articolul 81 și articolul 90 alineatul (8) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A7-0186/2011),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Croația.

EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT), care are sediul la Lisabona, a fost înființat prin Regulamentul (CEE) nr. 302/93 al Consiliului din 8 februarie 1993. Principala atribuție a acestuia este de a colecta date privind drogurile și toxicomania în vederea pregătirii și a publicării de informații obiective, fiabile și comparabile la nivel european. Informațiile vizează asigurarea unei baze de analiză a cererii de droguri și a unor modalităților de reducere a acestei cereri, precum și, în general, a fenomenelor asociate cu piața drogurilor.

Articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 1920/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (reformare) din 12 decembrie 2006 privind Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie permite participarea, în cadrul Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie, a oricărei țări terțe care împărtășește interesele Uniunii și ale statelor membre pentru obiectivele și activitățile Observatorului.

Republica Croația a solicitat să participe la activitățile Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie în anul 2005.

La 11 iulie 2006, Consiliul a autorizat Comisia să deschidă negocierile cu Republica Croația, acestea fiind încheiate cu succes în luna iulie 2009, prin parafarea acordului. Acordul a fost revizuit pentru a ține seama de intrarea în vigoare a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și a fost parafat de ambele părți la 22 decembrie 2009.

Republica Croația va participa la programul de lucru al Observatorului, va îndeplini obligațiile care decurg din Regulamentul (CE) nr. 1920/2006, va fi conectată la rețeaua europeană de informații privind drogurile și toxicomania (REITOX) și va face schimburi de date cu OEDT, respectând cerințele de protecție a datelor prevăzute de legislația Uniunii și de legislațiile naționale. Republica Croația va acorda o contribuție financiară în beneficiul Uniunii pentru a acoperi costurile participării sale și va participa, de asemenea, în Consiliul de administrație al Observatorului, fără a avea dreptul de vot până la data la care va deveni membră a Uniunii Europene. Din perspectiva OEDT, Republica Croația va fi tratată ca stat membru, beneficiind de un tratament egal în ceea ce privește conectarea la rețeaua europeană de informații privind drogurile și toxicomania (REITOX) și dispozițiile privind personalul.

Situația din Croația

Republica Croația reprezintă o rută de tranzit prin care drogurile ilegale din țările producătoare sunt introduse în țările consumatoare. Confiscările unor cantități semnificative de cocaină din Croația sunt legate, în cea mai mare parte, de transportul maritim.

Potrivit OEDT, în Croația nu s-a realizat niciun sondaj privind folosirea drogurilor ilegale de către populație în general.

În ultimii 10 ani, numărul deceselor a crescut treptat în Croația. Cele mai recente date privind decesele cauzate de droguri se referă la anul 2008, când s-a înregistrat un total de 87 de cazuri, 91,9 % dintre acestea implicând bărbați. Cele mai multe cazuri de decese (77,1 %) au fost asociate cu utilizarea de opiacee. Tot în anul 2008, numărul total al infracțiunilor de trafic cu stupefiante raportate a fost de 7 168. Canabisul a fost asociat unui procent de 58 % dintre infracțiuni, urmat de heroină cu 27 %, amfetamină cu 8 % și cocaină cu 5 %. În anul 2009, 7 934 de persoane au fost tratate de institutele naționale de toxicomanie. Începând cu anul 2010, ca măsură de modernizare a standardelor, fiecare comunitate terapeutică trebuie să furnizeze Oficiului pentru droguri date privind pacienții tratați.

În ceea ce privește capturile de droguri, în anul 2008 s-au efectuat 2 872 de capturi de canabis sub formă de iarbă, 485 de capturi de rășină de canabis, 634 de capturi de heroină, 233 de capturi de cocaină, 69 de ecstasy și 448 de amfetamină.

În comparație cu anul anterior, numărul de capturi descrește în cazul tuturor drogurilor, cu excepția heroinei, și, în general, sunt înregistrate progrese în combaterea abuzului de droguri. De fapt, anul trecut, Republica Croația a adoptat programul pentru anul 2010 de punere în aplicare a Planului de acțiune pentru combaterea abuzului de droguri. Un amendament adus legii privind prevenirea abuzului de droguri a permis armonizarea listei legilor anterioare cu acquis-ul comunitar și a redus intervalele de timp necesare pentru distrugerea drogurilor confiscate.

Formarea ofițerilor de poliție și furnizarea echipamentului necesar au fost continuate. Cu toate acestea, rezultatele investigațiilor și ale urmăririi infracțiunilor legate de droguri trebuie consolidate în mod semnificativ. Croația rămâne una dintre principalele rute pentru traficul de droguri către UE.

Guvernul a adoptat Programul național de prevenire a utilizării drogurilor în rândul tinerilor, vizând actualizarea programelor existente.

Avantaje

Autoarea salută acest acord și participarea Republicii Croația la activitățile derulate de Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie, luând în considerare și faptul că aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană este prevăzută, în prezent, pentru cea de a doua jumătate a anului 2012 sau începutul anului 2013. Traficul și utilizarea de droguri ilegale reprezintă fenomene mondiale care amenință sănătatea și stabilitatea socială. Statisticile arată că aproximativ unul din trei tineri europeni a încercat un drog ilegal și cel puțin unul dintre cetățenii noștri moare în fiecare oră din cauza supradozelor de droguri.

La nivel european, este, de asemenea, important să deținem date faptice și obiective furnizate de Croația cu privire la droguri și toxicomanie, precum și la consecințele acestora, Republica Croația putând, în același timp, să obțină informații privind cele mai bune practici referitoare la înțelegerea naturii problemelor sale legate de droguri, precum și la modalitățile mai adecvate de soluționare a acestora.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

2.5.2011

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

33

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Jan Philipp Albrecht, Emine Bozkurt, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Anna Hedh, Sophia in ‘t Veld, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Georgios Papanikolaou, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Wim van de Camp, Daniël van der Stoep, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Membri supleanți prezenți la votul final

Elena Oana Antonescu, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Stanimir Ilchev, Franziska Keller, Marian-Jean Marinescu, Mariya Nedelcheva, Cecilia Wikström

Membri supleanți (articolul 187 alineatul (2)) prezenți la votul final

Andrey Kovatchev, Traian Ungureanu, Pablo Zalba Bidegain