Betänkande - A7-0186/2011Betänkande
A7-0186/2011

REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Kroatien om Republiken Kroatiens deltagande i den verksamhet som bedrivs av Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk

4.5.2011 - (11633/2010 – C7‑0026/2011 – 2010/0011(NLE)) - ***

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Debora Serracchiani

Förfarande : 2010/0011(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0186/2011
Ingivna texter :
A7-0186/2011
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Kroatien om Republiken Kroatiens deltagande i den verksamhet som bedrivs av Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk

(11633/2010 – C7‑0026/2011 – 2010/0011(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av utkastet till rådets beslut (11633/2010),

–   med beaktande av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Kroatien om Republiken Kroatiens deltagande i den verksamhet som bedrivs av Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (11633/2010),

–   med beaktande av begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 168.5 och 218.6 andra stycket led a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7‑0026/2011),

–   med beaktande av artiklarna 81 och 90.8 i arbetsordningen,

–   med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7‑0186/2011).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Kroatien.

MOTIVERING

Inledning

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) med säte i Lissabon, upprättades genom rådets förordning (EEG) nr 302/93 av den 8 februari 1993. Centrumets huvudsakliga uppgift är att samla in data om narkotika och narkotikamissbruk i syfte att ta fram och sprida objektiv, tillförlitlig och jämförbar information på europeisk nivå. Informationen ska användas till att analysera efterfrågan på narkotika och hur denna kan minskas samt narkotikahandeln i allmänhet.

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1920/2006 (omarbetning) av den 12 december 2006 om Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk anges i artikel 21 att tredjeländer som delar unionens och medlemsstaternas intressen i Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruks målsättningar och arbete ska få möjlighet att delta i centrumets arbete.

År 2005 bad Kroatien om att få delta i den verksamhet som bedrivs av Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk.

Den 11 juli 2006 godkände rådet kommissionen att inleda förhandlingar med Kroatien. Dessa förhandlingar slutfördes definitivt i juli 2009, och avtalet paraferades. Avtalet reviderades med anledning av att fördraget om Europeiska unionens funktionssätt trätt i kraft, och det paraferades av båda parterna den 22 december 2009.

Kroatien kommer att medverka i centrumets arbetsprogram och fullgöra sina skyldigheter enligt förordning (EG) nr 1920/2006 och kommer att ges tillträde till Europeiska nätverket för information om narkotika och narkotikamissbruk (Reitox) och kommer att utbyta uppgifter med centrumet i enlighet med de bestämmelser om dataskydd som anges i unionens lagstiftning och nationell lagstiftning. Kroatien kommer också att bidra ekonomiskt till unionen för att täcka kostnaderna för det egna deltagandet och kommer också att delta i centrumets styrelse, dock utan att ha rösträtt fram till dess att landet blir medlem i Europeiska unionen. Centrumet kommer för sin del att behandla Kroatien på samma sätt som övriga medlemsstater när det gäller tillträde till Europeiska nätverket för information om narkotika och narkotikamissbruk (Reitox) och personalföreskrifter.

Situationen i Kroatien

Kroatien är en transitväg för illegal narkotika som smugglas från produktionsländer till konsumentländer. Betydande och storskaliga kokainbeslag i Kroatien görs oftast vid tillslag mot båttransporter.

Enligt Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk har ingen allmän befolkningsundersökning om illegal narkotikaanvändning gjorts i Kroatien.

Under de senaste tio åren har antalet dödsfall gradvis ökat i Kroatien. Den senaste statistiken över narkotikarelaterade dödsfall är från 2008 då sammanlagt 87 fall registrerades, i 91,9 procent av fallen handlade det om män. En majoritet av dödsfallen (77,1 procent) kunde kopplas till opiater. Under 2008 rapporterades också sammanlagt 7 168 narkotikarelaterade brott. Cannabis kunde hänföras till 58 procent av brotten, följt av 27 procent för heroin, 8 procent för amfetamin och 5 procent för kokainrelaterade brott. Under 2009 behandlades sammanlagt 7 934 personer på de nationella behandlingshemmen. Varje terapeutiskt samhälle måste från och med 2010, som en av åtgärderna för att höja sin standard, tillhandahålla personuppgifter på behandlade patienter till drog- och brottsbekämpningsbyrån. Under 2008 gjordes 2 827 marijuanabeslag, 485 cannabishartsbeslag, 634 heroinbeslag, 233 kokainbeslag, 69 ecstasybeslag och 448 amfetaminbeslag.

Antalet beslag har minskat för all narkotika utom heroin jämfört med föregående år, och generellt sett har det gjorts framsteg vad gäller att bekämpa narkotikamissbruk. Kroatien antog förra året 2010 års program för att genomföra handlingsplanen för bekämpning av narkotikamissbruk. En ändring till handelsplanen för förebyggandet av narkotikamissbruk innebar att listan med prekursorer anpassades till EU:s regelverk och förkortade tidsfristerna för att förstöra beslagtagen narkotika.

Utbildning av polispersonal och anskaffande av nödvändig utrustning har fortsatt. Resultaten av utredningar och åtal av narkotikarelaterade brott behöver dock avsevärt förbättras. Kroatien är fortfarande en av de viktigaste transitvägarna för införsel av narkotika till EU.

Regeringen har antagit ett nationellt program för förebyggandet av narkotika bland unga med syfte att uppdatera de befintliga programmen.

Fördelar

Föredraganden välkomnar detta avtal och Kroatiens deltagande i den verksamhet som bedrivs av Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, bland annat med beaktande av att Kroatiens inträde i Europeiska unionen för närvarande förutses bli under andra halvåret 2012 eller i början av 2013. Illegal narkotikaanvändning och narkotikahandel är ett globalt fenomen som hotar hälsa och social stabilitet. Statistik visar att omkring en av tre unga européer har provat illegal narkotika och minst en europeisk medborgare dör varje timme av en överdos narkotika.

På europeisk nivå är det också viktigt att få sakliga och objektiva uppgifter från Kroatien vad gäller narkotika och narkotikaberoende och dess konsekvenser, och samtidigt kan Kroatien få information om hur man bäst ska gå till väga för att förstå vidden av landets narkotikaproblem och bättre åtgärda dem.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

2.5.2011

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

33

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Philipp Albrecht, Emine Bozkurt, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Anna Hedh, Sophia in ‘t Veld, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Georgios Papanikolaou, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Wim van de Camp, Daniël van der Stoep, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Elena Oana Antonescu, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Stanimir Ilchev, Franziska Keller, Marian-Jean Marinescu, Mariya Nedelcheva, Cecilia Wikström

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Andrey Kovatchev, Traian Ungureanu, Pablo Zalba Bidegain