ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του H.G. Wessberg ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου

  25.5.2011 - (C7‑0103/2011 – 2011/0803(NLE))

  Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
  Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender

  Διαδικασία : 2011/0803(NLE)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A7-0190/2011
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A7-0190/2011
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του H.G. Wessberg ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου

  (C7‑0103/2011 – 2011/0803(NLE))

  (Διαβούλευση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 286, παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο ζήτησε από το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0103/2011),

  –   έχοντας υπόψη ότι κατά τη συνεδρίασή της στις 24 Μαΐου 2011 η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη σε ακρόαση του ορισθέντος από το Συμβούλιο υποψηφίου για το αξίωμα του Μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 108 του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (Α7-0190/2011),

  Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο H.G. Wessberg πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 286 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ,

  1.  εκδίδει ευνοϊκή γνώμη σχετικά με τη πρόταση του Συμβουλίου να διορισθεί ο H.G. Wessberg ως μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

  2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα ελεγκτικά όργανα των κρατών μελών.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του H.G. Wessberg

  Διεύθυνση για επικοινωνία

  Διεύθυνση: Mårdvägen 44, 167 56 Bromma, Sweden

  Τηλ.: +46 70 279 8996

  Ηλεκτρονική διεύθυνση: hg@wessberg.net

  Βιογραφία

  Ημερομηνία και τόπος γεννήσεως: 26 Απριλίου 1952, Γκέτεμποργκ

  Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με τη Marianne Reimers-Wessberg από το 1981. Τρία παιδιά.

  Εκπαίδευση/Πτυχίο

  Πτυχίο BA πολιτικής επιστήμης, ιστορίας, επικοινωνίας

  Διορισμοί

  2007 – 2010 Υφυπουργός στο γραφείο του Πρωθυπουργού

  2007 Υφυπουργός, Υπουργείο Εξωτερικών

  2006 – 2007 Υφυπουργός, Υπουργείο Άμυνας

  2004 – 2006 Γενικός Διευθυντής, Σουηδικό Γραφείο Μητρώου Εταιρειών

  2001 – 2004 Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Συνομοσπονδία Σουηδικών Επιχειρήσεων

  2001 Διευθύνων Σύμβουλος

  1996 – 2000 Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος,

  1995 – 1996 ασκών χρέη διευθύνοντα συμβούλου,

  1991– 1995 Διευθυντής Πληροφοριών, Ομοσπονδία Σουηδικών Βιομηχανιών

  1990 – 1991 Διευθυντής Πληροφοριών, SIAB

  1987– 1990 Επικεφαλής Τομέα Πληροφοριών, Σουηδικό Επιτελείο Αμύνης, και εκπρόσωπος τύπου του Ανώτατου Διοικητή

  1985 – 1987 Επικεφαλής Τομέα Τύπου, Σουηδικό Επιτελείο Αμύνης

  1982 – 1985 Εκπρόσωπος τύπου, Σουηδικό Επιτελείο Αμύνης

  1980 – 1982 Πρόεδρος, Σουηδική Εθνική Ένωση Φοιτητών (SFS)

  1979 – 1980 Πρόεδρος, Ένωση Φοιτητών του Πανεπιστημίου του Γκέτεμποργκ

  Διορισμοί σε διοικητικά συμβούλια και άλλοι διορισμοί

  2005 – 2006 Μέλος του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαλειτουργικότητας

  2005 – 2006 Μέλος του διοικητικού συμβουλίου, Εθνικός Φορέας Παροχής Υπηρεσιών στα Πανεπιστήμια και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

  2003 – 2004 Πρόεδρος, Κεντρική Ομοσπονδία Άμυνας και Κοινωνίας

  2003 – 2004 Μέλος, Συμβούλιο Επαφής, Σουηδικός Φορέας Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων

  2003 – 2004 Μέλος, Γνωμοδοτικό Συμβούλιο του Ανώτατου Διοικητή για τις Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

  1997 – 2003 Πρόεδρος, Moderata Samlingspartiet (Κόμμα των Μετριοπαθών), Στοκχόλμη

  1998 – 2002 Αναπληρωτής, Εκτελεστικό Συμβούλιο της Riksbank (Κεντρική Τράπεζα της Σουηδίας)

  1999 – 2002 Μέλος του διοικητικού συμβουλίου, Birka Energi

  1999 – 2001 Πρόεδρος, Svenska Bostäder

  1999 – 2001 Πρόεδρος, Locum AB

  1997 – Μέλος της Ακαδημίας Επιστημών Πολέμου

  1996 – 1998 Μέλος του διοικητικού συμβουλίου, Sveriges Radio (Σουηδική Ραδιοφωνία)

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ του H.G. Wessberg ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

  Ερωτηματολόγιο προς τα υποψήφια μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου

  Επαγγελματική πείρα

  1. Παρακαλούμε να αναφέρετε τις κυριότερες πτυχές της επαγγελματικής πείρας σας στα δημόσια οικονομικά, στο μάνατζμεντ ή στον διαχειριστικό έλεγχο.

  Έχω επαγγελματική πείρα διαρκείας άνω των 30 ετών ως ανώτερο στέλεχος διαχείρισης τόσο σε φορείς του δημοσίου όσο και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στη Σουηδία. Έχω αφιερώσει μεγάλο μέρος της σταδιοδρομίας μου στη βελτίωση των συνθηκών για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις στη Σουηδία, ως μάνατζερ σε οργανώσεις που εκπροσωπούν τα συμφέροντα της βιομηχανίας στον δημόσιο βίο. Όμως έχω επίσης ευρεία εμπειρία των δημόσιας υπηρεσίας, τόσο ως πολιτικός όσο και ως δημόσιος υπάλληλος. Στις πρόσφατες θέσεις μου στον δημόσιο τομέα συγκαταλέγονται εκείνη του γενικού διευθυντή του Σουηδικού Γραφείου Μητρώου Εταιρειών, μιας ανεξάρτητης κυβερνητικής υπηρεσίας, και εκείνη του υφυπουργού σε διάφορα υπουργεία. Στη Σουηδία η θέση του υφυπουργού είναι η ανώτατη θέση εκτελεστικού δημοσίου λειτουργού που υπηρετεί σε άμεση επαφή με τους υπουργούς – εκτέλεση των αποφάσεων που λαμβάνουν οι υπουργοί και μέριμνα για την σε καθημερινή βάση διαχείριση των υπουργείων. Εντελώς προσφάτως ήμουν υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Fredrik Reinfeldt.

  Από αυτές τις εκτελεστικές θέσεις έχω αποκομίσει αντίληψη σε βάθος και πείρα τόσο της χρηματοοικονομικής διαχείρισης όσο και θεμάτων ελέγχου του προϋπολογισμού. Επίσης στο πλαίσιο των διαφόρων εκτελεστικών καθηκόντων μου ήμουν απ' ευθείας υπόλογος έναντι εξωτερικών λογιστών-ελεγκτών. Με την ιδιότητα του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ συμμετείχα άμεσα στην ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού της σουηδικής κυβέρνησης. Ήμουν υπεύθυνος για τον συντονισμό του προπαρασκευαστικού έργου του προϋπολογισμού εντός της κυβέρνησης, για την εκπόνηση των τελικών νομοθετικών πράξεων του προϋπολογισμού στο κοινοβούλιο καθώς και για τη συνέχεια που δίδεται σε προϋπολογισμούς προηγουμένων ετών. Κατά συνέπεια, έχω άμεση πείρα της διεργασίας κατάρτισης προϋπολογισμών του δημοσίου και του τρόπου με τον οποίο διενεργείται η ενδελεχής εξέταση των προϋπολογισμών εκ των υστέρων. Επίσης ήμουν άμεσα υπεύθυνος για τον προϋπολογισμό του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Κατά την επιτέλεση αυτών των καθηκόντων κύριοι στόχοι μου ήταν η διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και η εξασφάλιση δημοσιονομικής λογοδοσίας προς τους συμμετόχους.

  Ως γενικός διευθυντής του Σουηδικού Γραφείου Μητρώου Εταιρειών ήμουν αρμόδιος για τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας και την εκτέλεσή του. Το Γραφείο Μητρώου Εταιρειών χρηματοδοτείται εν πολλοίς από τέλη που καταβάλλουν ιδιωτικές επιχειρήσεις, άρα και από αυτή την άποψη ήταν σημαντικό να παρέχουμε προστιθέμενη αξία στους πελάτες μας για να διατηρήσουμε τη νομιμοποίησή μας. Στη διάρκεια της θητείας μου ως γενικού διευθυντή η οικονομική κατάσταση του Γραφείου ήταν πάντοτε καλή και ως αποτέλεσμα της επιμέλειάς μας λάβαμε διάφορες διακρίσεις για παροχή άριστης υπηρεσίας.

  Προηγουμένως χρημάτισα διευθύνων σύμβουλος της Ομοσπονδίας Σουηδικών Βιομηχανιών. Στις αρμοδιότητές μου ήταν η εποπτεία του προϋπολογισμού της Ομοσπονδίας και της εκτέλεσής του. Ήμουν επίσης αρμόδιος για τη συγχώνευση της Ομοσπονδίας Σουηδικών Βιομηχανιών με έναν άλλο παρόμοιο φορέα. Μολονότι η συγχώνευση συνιστούσε πρόκληση σε πολλά επίπεδα, επιτύχαμε να διατηρήσουμε υψηλού επιπέδου διεύθυνση και χρηματοοικονομικό έλεγχο καθ' όλη τη διεργασία.

  2. Ποιες είναι οι τρεις σημαντικότερες αποφάσεις στη λήψη των οποίων συμμετείχατε κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής σας;

  Η σημαντικότερη απόφαση που έλαβα ήταν να ιδρύσω την οργάνωση για την εκστρατεία υπέρ της προσχώρησης της Σουηδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι πληροφορήσαμε και επηρεάσαμε πολλούς Σουηδούς για να ψηφίσουν υπέρ της συμμετοχής μας στην οικοδόμηση της Ευρώπης. Το δυνατό σημείο και ταυτόχρονα η πρόκληση αυτής της οργάνωσης ήταν ότι ήταν διακομματική και εκπροσωπούσε πάρα πολύ διαφορετικά συμφέροντα της κοινωνίας, όπως είναι η βιομηχανία, οι εργατικές ενώσεις και τα πολιτικά κόμματα. Θεωρώ ότι η απόφαση της Σουηδίας να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνιστά το σημαντικότερο πολιτικό γεγονός της γενιάς μου και είμαι υπερήφανος διότι κατά κάποιον τρόπο επηρέασα αυτή την απόφαση.

  Η κυβέρνησή μου μου ανέθεσε να ιδρύσω νέα υπηρεσία διαχείρισης του τομέα των ιδιωτικών επιχειρήσεων – το Σουηδικό Γραφείο Μητρώου Εταιρειών – της οποίας και να ηγηθώ. Υπό την ηγεσία μου το αποτέλεσμα της παρέμβασης της νέας υπηρεσίας βελτιώθηκε πάρα πολύ και οι πελάτες μας ήταν πολύ ικανοποιημένοι. Σε αυτό συνέτειναν διάφορες αποφάσεις μετασχηματισμού του προηγούμενου συστήματος, το οποίο έφερε το άχθος προβλημάτων έλλειψης αποτελεσματικότητας, παροχής υπηρεσιών χαμηλής ποιότητας και μακρών χρόνων αναμονής για τις επιχειρήσεις.

  Ως υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ καθιέρωσα νέους τρόπους ενεργείας για τη διαχείριση κρίσεων εντός της κεντρικής κυβέρνησης, δεδομένου ότι από τον τρόπο χειρισμού της κρίσης μετά το τσουνάμι στον Ινδικό Ωκεανό το 2004 είχε καταστεί προφανής η ανάγκη για περαιτέρω ανάπτυξη του προηγούμενου συστήματος. Εντός περιορισμένου χρονικού διαστήματος επέτυχα να θεσπίσω οργάνωση για την περίπτωση κρίσεων η οποία να λειτουργεί καλά, στοιχείο το οποίο απέδειξε εν συνεχεία ότι βελτίωσε κατά πολύ την ικανότητα της κυβέρνησης να διαχειρίζεται κρίσεις.

  Ανεξαρτησία

  3. Η Συνθήκη ορίζει ότι τα Μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ασκούν τα καθήκοντά τους «με πλήρη ανεξαρτησία». Πώς θα εφαρμόζατε την υποχρέωση αυτή στα μελλοντικά σας καθήκοντα;

  Εάν διορισθώ μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ασφαλώς και θα καταβάλω κάθε προσπάθεια να ακολουθήσω όλες τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις και να παραμείνω ανεξάρτητος από κάθε εξωτερικό επηρεασμό. Ουδέποτε θα επιτρέψω στον εαυτό μου να επηρεασθεί από κυβερνήσεις, πολιτικά κόμματα ή οιαδήποτε άλλα εξωτερικά συμφέροντα. Θα εστιάζομαι αποκλειστικά στο να διασφαλίζω αποτελεσματική χρήση των χρημάτων των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Τα πεπραγμένα μου στις προηγούμενες θέσεις που κατείχα, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, δείχνουν ότι κράτησα υψηλά την ακεραιότητά μου έναντι των εξωτερικών συμφερόντων και συμμορφώθηκα αυστηρά προς τους ισχύοντες κανόνες. Δεν έχω την παραμικρή πρόθεση να διακόψω αυτή την πορεία μου ως μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

  4. Σας έχει χορηγηθεί απαλλαγή για τα καθήκοντα μάνατζμεντ που εκτελέσατε προηγουμένως, αν προβλέπεται τέτοια διαδικασία;

  Ως διευθύνων σύμβουλος της Ομοσπονδίας Σουηδικών Βιομηχανιών έλαβα ανεπιφύλακτη απαλλαγή καθ' όλη τη θητεία μου. Αυτή ήταν η μόνη θέση που κατείχα όπου εφαρμόζεται διαδικασία απαλλαγής.

  5. Έχετε επιχειρηματικές ή χρηματοοικονομικές συμμετοχές ή οποιεσδήποτε άλλες δεσμεύσεις που ενδεχομένως θα συγκρούονταν με τα μελλοντικά σας καθήκοντα; Είστε διατεθειμένος να γνωστοποιήσετε όλα σας τα οικονομικά συμφέροντα και τις άλλες δεσμεύσεις προς τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να τα δημοσιοποιήσετε; Σε περίπτωση όπου εμπλέκεστε σε οιαδήποτε υπό εξέλιξη δικαστική διαδικασία, θα μπορούσατε να αναφέρετε λεπτομερή στοιχεία;

  Δεν έχω επιχειρηματικά συμφέροντα, χρηματοοικονομικές συμμετοχές ή άλλες δεσμεύσεις που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σύγκρουση συμφερόντων με τα καθήκοντά μου ως Μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Επίσης είμαι διατεθειμένος να αποκαλύψω όλα τα οικονομικά μου συμφέροντα και άλλες δεσμεύσεις στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και, εάν χρειάζεται, θα τα δημοσιοποιήσω. Δεν εμπλέκομαι σε οιαδήποτε εν εξελίξει δικαστική διαδικασία.

  6. Είστε διατεθειμένος να παραιτηθείτε από οποιοδήποτε αιρετό αξίωμα ή από οποιοδήποτε ενεργό λειτούργημα με αρμοδιότητες σε πολιτικό κόμμα μετά τον διορισμό σας ως Μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου;

  Δεν κατέχω κανένα αιρετό αξίωμα ή ενεργό λειτούργημα με αρμοδιότητες σε πολιτικό κόμμα. Είμαι διατεθειμένος να παραιτηθώ από οιαδήποτε θέση η οποία δημιουργεί σύγκρουση συμφερόντων με τη θέση του μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

  7. Πώς θα αντιμετωπίζατε ένα σημαντικό κρούσμα παρατυπίας, ή ακόμη απάτης και/ή δωροδοκίας με ενεχομένους από το κράτος μέλος καταγωγής σας;

  Θα χειριζόμουνα ένα μείζον κρούσμα παρατυπίας ή απάτης στη Σουηδία όπως οιοδήποτε ισοδύναμο κρούσμα παρατυπίας ή απάτης σε οιοδήποτε άλλο κράτος μέλος. Για όλα τα κράτη μέλη ισχύουν οι ίδιες αρχές δημοσιονομικής πειθαρχίας και χρηματοοικονομικής διαχείρισης. Ως μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα φέρω την ευθύνη να διασφαλίζω τα χρηματοοικονομικά συμφέροντα των πολιτών και φορολογουμένων ολόκληρης της Ευρώπης. Το να χειρισθώ κρούσματα στην πατρίδα μου βάσει διαφορετικών προτύπων από ό,τι σε οιοδήποτε άλλο κράτος μέλος θα ήταν απαράδεκτο. Στην περίπτωση όπου εγείρονται υποψίες απάτης θα ακολουθήσω τις ισχύουσες στο Ελεγκτικό Συνέδριο διαδικασίες και θα αναφέρω το κρούσμα στην OLAF.

  Εκτέλεση των καθηκόντων

  8. Ποια κύρια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει μια νοοτροπία υγιούς δημοσιονομικής διαχείρισης σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία;

  Εν πρώτοις το να διαχειρίζεται κανείς δημόσιους πόρους, και συνεπώς το να βρίσκεται στην υπηρεσία των φορολογουμένων, σημαίνει να εφαρμόζει τις τρεις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. την οικονομία, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα Πράγματι, οι πόροι πρέπει να χρησιμοποιούνται σε αρμόζουσα ποσότητα και ποιότητα για να επιτυγχάνονται οι δεδηλωμένοι στόχοι με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Η σχέση ανάμεσα στους πόρους που κινητοποιούνται και τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται πρέπει να είναι η βέλτιστη και οι στόχοι που τίθενται πρέπει να υλοποιούνται.

  Κάθε νοοτροπία χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης πρέπει να εδράζεται στη διαφάνεια και τον ανοικτό χαρακτήρα. Η διαφάνεια και ο ανοικτός χαρακτήρας αυξάνουν τη δυνατότητα να φέρει κανείς στο φως παρατυπίες, έλλειψη αποτελεσματικότητας και χαμηλής ποιότητας διαδικασίες εκτέλεσης. Μία νοοτροπία χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης επίσης απαιτεί ακριβείς και κατόπιν ωρίμου σκέψεως στόχους. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να είναι σαφείς, πραγματοποιήσιμοι, ουσιαστικοί και επίκαιροι.

  Επίσης, οιαδήποτε οργάνωση λειτουργεί καλά χαρακτηρίζεται από λογοδοσία. Ένας σαφής διαχωρισμός ευθυνών είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη υψηλού επιπέδου λογοδοσίας για πράξεις και για αποφάσεις.

  Όμως τα προηγμένα συστήματα ελέγχου είναι απαραίτητα ακόμη και σε οργάνωση που λειτουργεί καλά. Αυτά τα συστήματα ελέγχου πρέπει να συνίστανται σε εσωτερικό λογιστικό έλεγχο, τήρηση λογιστικής και γνωστοποίηση στοιχείων σε ορθή βάση και κατάλληλο σύστημα πληροφοριών διοίκησης.

  Τέλος όλα τα ως άνω στοιχεία, σε συνδυασμό με διαφανή εσωτερική επικοινωνία (εκ των άνω προς τα κάτω και εκ των κάτω προς τα άνω) και με σαφώς ορισμένο πλαίσιο δεοντολογίας, θα συμβάλουν στην επίτευξη διαφάνειας, ακεραιότητας και λογοδοσίας σε οιαδήποτε οργάνωση.

  Κατά την άποψή μου αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά μιας νοοτροπίας χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης σε οιαδήποτε δημόσια υπηρεσία.

  9. Σύμφωνα με τη Συνθήκη, το Ελεγκτικό Συνέδριο επικουρεί το Κοινοβούλιο στην άσκηση των εξουσιών ελέγχου του επί της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Πώς θα χαρακτηρίζατε τα καθήκοντά σας όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ειδικότερα προς την κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού;

  Το Ελεγκτικό Συνέδριο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο βοηθώντας το Κοινοβούλιο στη διαδικασία της απαλλαγής. Επιδίωξη αμφοτέρων των θεσμικών οργάνων είναι η βελτίωση της χρηματοοικονομικής διαχείρισης της ΕΕ, η προαγωγή της διαφάνειας και της λογοδοσίας και η αξίωση, εξ ονόματος των πολιτών της ΕΕ, να λογοδοτούν όσοι φέρουν την ευθύνη της διαχείρισης των πόρων της ΕΕ, δηλαδή η Επιτροπή.

  Πιστεύω ότι τα θέματα και οι ανησυχίες που διατυπώνει το Κοινοβούλιο στο ψήφισμα της απαλλαγής πρέπει να θεωρούνται προτεραιότητες κατά τη θέσπιση του ετήσιου προγράμματος εργασίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ώστε να εξασφαλίζεται ότι χρηματοοικονομικοί λογιστικοί έλεγχοι και οι λογιστικοί έλεγχοι συμμόρφωσης οδηγούν σε ακριβείς και αξιόπιστες εκθέσεις και ότι οι λογιστικοί έλεγχοι επιδόσεων παρέχουν στο Κοινοβούλιο ουσιαστικές και επίκαιρες ειδικές εκθέσεις. Σε μακροπρόθεσμη προοπτική, η νέα στρατηγική λογιστικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (μετά το 2012) πρέπει επίσης να εστιάζει στις προτεραιότητες και υποδείξεις που διατυπώνει το Κοινοβούλιο.

  Επιδίωξή μου θα ήταν να επιτύχω διαφανείς σχέσεις με τους εισηγητές του Κοινοβουλίου για τα καθήκοντα λογιστικού ελέγχου που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά μου και να προβαίνω στις αρμόζουσες παρουσιάσεις και να συμμετέχω στις συζητήσεις της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Επιδίωξή μου θα ήταν επίσης να βελτιώσω περαιτέρω, από κοινού με τους μελλοντικούς συναδέλφους μου, τη συνεργασία μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων και να αναπτύξω περαιτέρω τη διαδικασία υποβολής εκθέσεων χάρις στις τακτικές συναντήσεις, ιδίως με την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού.

  10. Ποια νομίζετε ότι είναι η προστιθέμενη αξία του ελέγχου επιδόσεων (performance audit) και πώς πρέπει οι διαπιστώσεις του να ενσωματώνονται στο μάνατζμεντ;

  Ο έλεγχος επιδόσεων μπορεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση λογοδοσίας και την αποτελεσματική χρήση δημόσιων πόρων παρέχοντας αξιόπιστες πληροφορίες σε ένα φάσμα συμμετόχων, περιλαμβανομένων των υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικής και του ευρέος κοινού. Μπορεί επομένως σε μεγάλο βαθμό να προκαλεί δημόσια συζήτηση με θέμα τις δημόσιες δαπάνες, την οποία και να τροφοδοτεί με πληροφορίες. Δεδομένης της έλλειψης δημόσιας συζήτησης σε ολόκληρη την ΕΕ σχετικά με την χρήση στην πράξη των πόρων του προϋπολογισμού, τούτο είναι στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό στο επίπεδο της ΕΕ.

  Εστιάζοντας την προσοχή στην προστιθέμενη αξία από την οπτική γωνία του μάνατζμεντ, πιστεύω ότι πρέπει να εξετασθούν τρεις πτυχές.

  Πρώτον, ο λογιστικός έλεγχος αυτού του είδους αποσκοπεί στην αποτίμηση του αντικτύπου που έχει μία πολιτική ή ένα πρόγραμμα. Τα συμπεράσματα από τον έλεγχο θα πληροφορούν το μάνατζμεντ σχετικά με το εάν έχει μπορέσει να υλοποιήσει τους στόχους του και θα εξηγούν βάσει αξιόπιστων στοιχείων λογιστικού ελέγχου γιατί έχει ή δεν έχει επιτύχει.

  Δεύτερον, οι συστάσεις που διατυπώνονται με τις ειδικές εκθέσεις θα παρέχουν στο μάνατζμεντ χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το πώς θα μπορούσε να αναπτύξει περαιτέρω ή ενδεχομένως να μεταβάλει τον τρόπο κατανομής των δαπανών για να επιτύχει ευρύτερο αντίκτυπο και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα.

  Υπερβαίνοντας την αποτίμηση της αξιοπιστίας των λογαριασμών και της νομιμότητας και κανονικότητας των υποκειμένων πράξεων, οι έλεγχοι επιδόσεων υποδεικνύουν επίσης πώς να κατευθυνθούν οι δαπάνες προς ένα σύνολο στόχων, βελτιώνοντας έτσι τις πιθανότητες να επιτύχει ένα πρόγραμμα τους σκοπούς του.

  Τρίτον, ο έλεγχος επιδόσεων καθιστά δυνατή την παρακολούθηση του πώς έχει υλοποιήσει το μάνατζμεντ τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και παρέχει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ένα σημαντικό στοιχείο για τη διαδικασία απαλλαγής.

  Ένας έλεγχος επιδόσεων πρέπει να θεωρείται δυνατότητα για να αναθεωρεί και/ή να αλλάζει το μάνατζμεντ ένα πρόγραμμα δαπανών ή πολιτική και να αυξάνεται τη λογοδοσία.

  11. Πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η συνεργασία ανάμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο, τους εθνικούς φορείς λογιστικού ελέγχου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού) όσον αφορά τον λογιστικό έλεγχο του προϋπολογισμού της ΕΕ;

  Η Συνθήκη προβλέπει ότι ο λογιστικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο στα κράτη μέλη διενεργείται σε συνδυασμό με τους φορείς ελέγχου του κράτους με πνεύμα εμπιστοσύνης, διατηρώντας παράλληλα έκαστος την ανεξαρτησία του.

  Μέσω της επιτροπής επαφών των ανώτατων οργάνων λογιστικού ελέγχου της ΕΕ, το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει συνεργασθεί επί έτη με τα ανώτατα όργανα λογιστικού ελέγχου και έχει ανταλλάξει εμπειρίες και γνώση σχετικά με τον λογιστικό έλεγχο των πόρων της ΕΕ και άλλα σχετικά με την ΕΕ θέματα, επί παραδείγματι σχετικά με την ανάπτυξη κοινών προτύπων λογιστικού ελέγχου και συγκρίσιμων κριτηρίων λογιστικού ελέγχου.

  Η συνεργασία Ελεγκτικού Συνεδρίου και ανώτατων οργάνων λογιστικού ελέγχου θα μπορούσε να προχωρήσει κατά ένα βήμα αν το Ελεγκτικό Συνέδριο θα μπορούσε να επαφίεται στο έργο λογιστικού ελέγχου των ανώτατων οργάνων λογιστικού ελέγχου σχετικά με τους πόρους της ΕΕ. Σε πρόσφατη γνώμη του, το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωνε ότι θα χρειαζόταν να βεβαιωθεί για την καταλληλότητα και την ποιότητα του έργου που επιτελείται, εννοώντας ότι το σε επίπεδο κράτους μέλους έργο λογιστικού ελέγχου θα χρειασθεί να έχει το αρμόζον πεδίο, την αρμόζουσα προσέγγιση και τον αρμόζοντα χρονοπρογραμματισμό και να διεξάγεται σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.

  Όμως το έργο των ανώτατων οργάνων λογιστικού ελέγχου των κρατών μελών εστιάζεται πρωτίστως στον λογιστικό έλεγχο των πόρων των κρατών μελών. Συνεπώς είναι κατανοητό ότι η εθνική πρακτική λογιστικού ελέγχου, οι ανάγκες των εθνικών συμμετόχων και η δομή των δημόσιων διοικήσεων των κρατών μελών είναι θεμελιώδη στοιχεία για τον καθορισμό της μεθοδολογίας λογιστικού ελέγχου σε κάθε κράτος μέλος. Μπορεί να μην υπάρχει πάντοτε η βούληση για αλλαγή αυτής της μεθοδολογίας ή εφαρμογή άλλης για τον λογιστικό έλεγχο των πόρων της ΕΕ. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να υπάρξει διάλογος.

  Επ' αυτού, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πρόσφατοι συντονισμένοι λογιστικοί έλεγχοι από το Ελεγκτικό Συνέδριο και δύο ανώτατες αρχές λογιστικού ελέγχου της ΕΕ στο πεδίο των δαπανών του αγροτικού τομέα και ο επικείμενο έλεγχος στο πεδίο των διαρθρωτικών ταμείων. Ελπίζεται ότι θα εντοπισθούν και άλλα πεδία καρποφόρου συνεργασίας. Επίσης, βλέπω ορισμένες δυνατότητες για τακτικές συναντήσεις/σεμινάρια σχετικά με τους περιορισμούς και τις υποχρεώσεις που αφορούν τη διαχείριση και τον λογιστικό έλεγχο του προϋπολογισμού της ΕΕ. Εδώ πρέπει να εμπλέκονται όχι μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο αλλά επίσης οι ανώτατες αρχές λογιστικού ελέγχου της ΕΕ και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, λαμβανομένου υπόψη του αυξημένου ρόλου των κρατών μελών στον έλεγχο και τη χρησιμοποίηση των πόρων της ΕΕ μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας.

  Άλλες ερωτήσεις

  Θα αποσύρατε την υποψηφιότητά σας εάν η γνώμη του Κοινοβουλίου για τον διορισμό σας ως Μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου ήταν αρνητική;

  Ναι. Θεωρώ ότι χωρίς εμπιστοσύνη η συνεργασία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν μπορεί να φέρει αποτελέσματα.

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  24.5.2011

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  11

  3

  8

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Monica Luisa Macovei, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Γεώργιος Σταυρακάκης, Илиaна Ивaнова

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Zuzana Brzobohatá, Christofer Fjellner, Jan Mulder, Derek Vaughan, Ивайло Калфин