Menettely : 2011/2074(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0191/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0191/2011

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 23/06/2011 - 12.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0276

MIETINTÖ     
PDF 154kWORD 98k
25.5.2011
PE 464.697v02-00 A7-0191/2011

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2010/031 BE/General Motors Belgium, Belgia)

(KOM(2011)0212 – C7‑0096/2011 – 2011/2074(BUD))

Budjettivaliokunta

Esittelijä: Barbara Matera

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS
 PERUSTELUT
 LIITE: TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE
 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti

(KOM(2011)0212 – C7‑0096/2011 – 2011/2074(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2011)0212 – C7‑0096/2011),

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(1) ja erityisesti sen 28 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta 20. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1927/2006(2) (EGR-asetus),

–   ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A7‑0191/2011),

A.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni on ottanut käyttöön asianmukaiset lainsäädäntö- ja budjettivälineet voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupassa tapahtuneiden merkittävien rakennemuutosten seurauksista, ja auttaakseen heitä integroitumaan uudelleen työmarkkinoille,

B.  ottaa huomioon, että EGR:n toimialaa laajennettiin väliaikaisesti niin, että tukea voi 1. toukokuuta 2009 alkaen hakea myös työntekijöille, jotka on irtisanottu maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin välittömänä seurauksena,

C. katsoo, että Euroopan unionin taloudellisen tuen irtisanotuille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 17. toukokuuta 2006 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu EGR:n varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta,

D. ottaa huomioon, että Belgia on pyytänyt apua tapauksissa, jotka koskevat 2 834 työntekijän (jotka kaikki ovat tuen kohteena) irtisanomista ensisijaisesta yrityksestä General Motors Belgium ja neljästä sen alihankkijayrityksestä moottoriajoneuvoalalla NUTS II -alueella Antwerpenissa Belgiassa,

E.  ottaa huomioon, että hakemus täyttää EGR-asetuksessa vahvistetut tukikelpoisuuskriteerit,

1.  pyytää asianomaisia toimielimiä ryhtymään tarvittaviin toimiin EGR:n varojen käyttöönoton nopeuttamiseksi; arvostaa tässä yhteydessä sitä, että sen jälkeen kun parlamentti pyysi nopeuttamaan varojen käyttöönottoa, komissio on ottanut käyttöön parannetun menettelyn, jonka tavoitteena on esittää budjettivallan käyttäjälle komission arvio EGR-hakemuksen tukikelpoisuudesta yhdessä EGR-varojen käyttöönottoa koskevan ehdotuksen kanssa; toivoo, että menettelyä parannetaan edelleen EGR:n tulevan tarkastelun yhteydessä;

2.  palauttaa mieliin, että toimielimet ovat sitoutuneet varmistamaan, että EGR:n varojen käyttöönottoa koskevien päätösten tekemiseen sovelletaan sujuvaa ja nopeaa menettelyä, jotta globalisaation ja rahoitus- ja talouskriisin seurauksena irtisanotuille yksittäisille työntekijöille voidaan tarjota kertaluonteista ja ajallisesti rajoitettua tukea; huomauttaa tässä yhteydessä, että EGR:n rooli voi olla ratkaiseva irtisanottujen työntekijöiden uudelleen integroitumisessa työmarkkinoille; pyytää kuitenkin arvioimaan, miten nämä työntekijät ovat pystyneet pitkällä aikavälillä integroitumaan uudelleen työmarkkinoille nimenomaan EGR:stä rahoitettujen toimien ansiosta;

3.  korostaa, että EGR-asetuksen 6 artiklan mukaisesti olisi varmistettava, että EGR:stä tuetaan työttömäksi jääneiden yksittäisten työntekijöiden integroitumista uudelleen työelämään; toistaa, että EGR:n tuki ei saa korvata toimia, jotka kuuluvat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulle, eikä EGR:stä rahoiteta myöskään yritysten tai toimialojen rakenneuudistuksia;

4.  toteaa, että EGR:stä rahoitettavasta koordinoidusta yksilöllisten palvelujen paketista annetuissa tiedoissa selvitetään myös toimien täydentävyys rakennerahastoista rahoitettujen toimien kanssa; toistaa komissiolle kehotuksensa esittää myös vuosikertomuksessa näiden tietojen vertaileva arviointi;

5.  panee tyytyväisenä merkille, että parlamentin toistuvien pyyntöjen jälkeen vuoden 2011 talousarviossa on EGR:n budjettikohdassa (04 05 01) ensimmäisen kerran maksumäärärahoja (47 608 950 euroa); palauttaa mieliin, että EGR luotiin erilliseksi erityisvälineeksi, jolla on omat tavoitteet ja määräajat, ja että se näin ollen ansaitsee omia määrärahoja sen sijaan, että määrärahoja siirrettäisiin entiseen tapaan toisista budjettikohdista, koska tästä saattaa koitua haittaa monien tavoitteiden saavuttamiselle;

6.  katsoo, että irtisanomisiin ja sitä myötä EGR:n väliintuloon johtavia monikansallisten yritysten rakenneuudistuksia tai toiminnan siirtoja koskevaa asiaa olisi käsiteltävä EGR-asetuksen seuraavan tarkistuksen yhteydessä heikentämättä kuitenkaan irtisanottujen työntekijöiden mahdollisuutta hakea tukea EGR:stä;

7.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

8.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

9.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)

EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.


LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2010/031 BE/General Motors Belgium, Belgia)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(1) ja erityisesti sen 28 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1927/2006(2) ja erityisesti sen 12 artiklan 3 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(3) sekä katsovat seuraavaa:

(1)      Euroopan globalisaatiorahasto, jäljempänä 'EGR', on perustettu lisätuen tarjoamiseksi työntekijöille, jotka on irtisanottu globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten seurauksena, ja heidän auttamisekseen työmarkkinoille uudelleen integroitumisessa.

(2)      EGR:n toimialaa laajennettiin niin, että 1 päivästä toukokuuta 2009 alkaen toimitettujen hakemusten johdosta tukea voidaan myöntää myös työntekijöille, jotka on vähennetty maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin välittömänä seurauksena.

(3)      Toukokuun 17 päivänä 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen mukaisesti EGR:n varoja voidaan ottaa käyttöön vuosittain enintään 500 miljoonaa euroa.

(4)      Belgia toimitti 20 päivänä joulukuuta 2010 hakemuksen EGR:n varojen ottamiseksi käyttöön General Motors Belgium -yrityksen ja neljän sen toimittajan toteuttamien irtisanomisten vuoksi ja täydensi hakemustaan lisätiedoilla 24 päivään tammikuuta 2011 asti. Hakemus on asetuksen (EY) N:o 1927/2006 10 artiklassa säädettyjen rahoitustuen vahvistamista koskevien vaatimusten mukainen. Näin ollen komissio ehdottaa, että varoja otetaan käyttöön 9 593 931 euroa.

(5)      Tämän vuoksi EGR:stä olisi otettava käyttöön varoja rahoitustuen antamiseksi Belgian hakemuksen perusteella,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR) otetaan käyttöön 9 593 931 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina osana varainhoitovuotta 2011 koskevaa Euroopan unionin yleistä talousarviota.

2 artikla

Päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty [Brysselissä/Strasbourgissa] […] päivänä […]kuuta […].

Euroopan parlamentin puolesta                   Neuvoston puolesta

Puhemies                                                      Puheenjohtaja

(1)

EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.

(3)

EUVL C […], […], s. […].


PERUSTELUT

I. Taustaa

Euroopan globalisaatiorahasto on perustettu, jotta voitaisiin tarjota lisätukea maailmankaupan merkittävien rakennemuutosten seurauksista kärsiville työntekijöille.

Talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(1) 28 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006(2) 12 artiklan mukaisesti rahaston varojen enimmäismäärä on 500 miljoonaa euroa, joka voidaan ottaa edellisen vuoden kokonaismenojen enimmäismäärään nähden jäljellä olevasta liikkumavarasta ja/tai kahden edellisen vuoden aikana peruutetuista maksusitoumusmäärärahoista, lukuun ottamatta rahoituskehyksen otsakkeeseen 1 b liittyviä tällaisia määrärahoja. Asianmukaiset määrät otetaan talousarvioon varauksena heti, kun on löydetty riittävästi liikkumavaraa ja/tai peruutettuja määrärahoja.

Menettely, jolla rahaston varoja voidaan ottaa käyttöön, etenee siten, että arvioituaan hakemuksen täyttävän vaaditut edellytykset komissio tekee budjettivallan käyttäjälle ehdotuksen rahaston varojen käyttöönottamiseksi ja samalla vastaavan siirtopyynnön. Tässä yhteydessä voidaan järjestää kolmikantakokous, jonka tavoitteena on päästä sopimukseen rahaston ja tarvittavien summien käytöstä. Kolmikantakokous voidaan järjestää yksinkertaistetussa muodossa.

II. Tilanne: komission ehdotus

Komissio hyväksyi 14. huhtikuuta 2011 uuden ehdotuksen päätökseksi EGR:n varojen käyttöönottamisesta Belgian hyväksi, jotta voidaan tukea maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vuoksi irtisanottujen työntekijöiden integroitumista uudelleen työmarkkinoille.

Tämä on kolmas vuoden 2011 talousarvion yhteydessä käsiteltävä hakemus, ja se koskee yhteensä 9 593 931 euron määrän käyttöönottoa EGR:stä Belgian hyväksi. Hakemuksessa on kyse 2 834 työntekijän (jotka kaikki ovat tuen kohteena) irtisanomisesta neljän kuukauden viitejakson aikana 14. kesäkuuta – 14. lokakuuta 2010 ensisijaisessa yrityksessä General Motors Belgium ja neljässä sen alihankkijayrityksessä moottoriajoneuvoalalla NUTS II -alueella Antwerpenissa Belgiassa.

Hakemus EGF/2010/031 BE/General Motors Belgium, Belgia, toimitettiin komissiolle 20. joulukuuta 2010, ja sitä täydennettiin lisätiedoilla 24. tammikuuta 2011 asti. Hakemus perustuu EGR-asetuksen 2 artiklan a alakohdassa esitettyyn toimintakriteeriin, joka edellyttää, että jäsenvaltion yhden yrityksen palveluksesta vähennetään neljän kuukauden aikana vähintään 500 työntekijää, mukaan luettuna työntekijät, jotka vähennetään sen toimittajien tai jatkojalostajien palveluksesta. Hakemus jätettiin säädetyssä kymmenen viikon määräajassa (asetuksen 5 artikla).

Komission arvio perustui työntekijöiden vähentämisen ja maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten tai rahoituskriisin välisen yhteyden arviointiin, työntekijöiden vähentämisten ennakoimattomaan luonteeseen, vähennettyjen työntekijöiden määrän ja 2 artiklan a alakohdan mukaisten kriteerien täyttymisen osoittamiseen, selvitykseen työntekijöiden vähentämisen ennakoimattomasta luonteesta, tietoihin irtisanovista yrityksistä ja tuen kohteena olevista työntekijöistä, asianomaisen alueen ja sen viranomaisten ja sidosryhmien kuvaukseen, työntekijöiden vähentämisten vaikutukseen paikalliseen, alueelliseen tai kansalliseen työllisyyteen, rahoitettavaksi tulevaan koordinoituun yksilöllisten palvelujen pakettiin, mukaan luettuna toimien täydentävyys rakennerahastoista rahoitettavien toimien kanssa, päivämääriin, jolloin yksilöllisten palvelujen tarjoaminen kyseisille työntekijöille aloitettiin tai on tarkoitus aloittaa, menettelyihin työmarkkinaosapuolten kuulemiseksi sekä tietoihin hallinnointi- ja valvontajärjestelmistä.

Komission arvion mukaan hakemus täyttää EGR-asetuksessa vahvistetut tukikelpoisuuskriteerit, ja komissio suosittelee budjettivallan käyttäjälle sen hyväksymistä.

Komissio on rahaston varoja käyttöönottaakseen toimittanut budjettivallan käyttäjälle siirtopyynnön (DEC 04/2011) kaikkiaan 9 593 931 eurosta, joka saadaan EGR:n varauksesta (40 02 43) maksusitoumuksina ja siirretään EGR:n budjettikohtaan (04 05 01).

Esittelijä panee tyytyväisenä merkille, että parlamentin toistuvien pyyntöjen jälkeen vuoden 2011 talousarviossa on EGR:n budjettikohdassa ensimmäisen kerran maksumäärärahoja (47 608 950 euroa).

Esittelijä muistuttaa, että EGR luotiin erilliseksi erityisvälineeksi, jolla on omat tavoitteet ja määräajat, ja että se näin ollen ansaitsee omia määrärahoja sen sijaan, että määrärahoja siirrettäisiin käyttämättömistä budjettikohdista, koska tästä saattaa koitua haittaa monien tavoitteiden saavuttamiselle.

Varsinkin tässä nimenomaisessa tapauksessa esittelijä haluaisi myös korostaa, että tulevassa EGR-asetuksen tarkistuksessa olisi tarpeen pohtia, miten kohdellaan niitä monikansallisia yrityksiä, jotka toteuttavat EGR:n väliintuloon johtavia rakenneuudistuksia tai toiminnan siirtoja.

***

Toimielinten sopimuksen perusteella rahaston varoja voidaan ottaa käyttöön enintään 500 miljoonaa euroa vuodessa.

Tämä on kolmas budjettivallan käyttäjälle vuonna 2011 tehty ehdotus EGR:n varojen käyttöönotosta. Näin ollen jos käytettävissä olevista määrärahoista vähennetään pyydetyt määrät (9 593 931 euroa), vuoden 2011 loppuun asti käytettävissä on 489 628 679 euroa. Tämä jättää yli 25 prosenttia EGR:lle varatusta vuosittaisesta enimmäismäärästä käytettäväksi vuoden 2011 viimeisinä neljänä kuukautena, kuten EGR-asetuksen 12 artiklan 6 kohdassa edellytetään.

III. Menettely

Komissio on esittänyt siirtopyynnön(3) asiaa koskevien maksusitoumusmäärärahojen ottamiseksi vuoden 2011 talousarvioon, kuten 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen 28 kohdassa edellytetään.

Kolmikantakokous komission ehdotuksesta päätökseksi EGR:n varojen käyttöönotosta voitaisiin mahdollisesti järjestää yksinkertaistetussa muodossa oikeusperustan 12 artiklan 5 kohdan mukaisesti, paitsi jos parlamentin ja neuvoston välillä ei päästä sopimukseen.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan (EMPL) kanssa tehdyn sisäisen sopimuksen mukaisesti valiokunnan pitäisi osallistua prosessiin, jotta se voisi tarjota rakentavaa tukea ja osallistua rahaston hakemusten arviointiin.

EMPL-valiokunnan suoritettua arvioinnin se ilmaisee rahaston varojen käyttöönotosta näkemyksensä tähän mietintöön liitettävässä kirjeessä.

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission neuvottelukokouksessa 17. heinäkuuta 2008 hyväksymässä yhteisessä lausumassa vahvistetaan, että on tärkeää varmistaa, että rahaston varojen käyttöönottoa koskevan päätöksen tekemiseen sovellettava menettely on nopea ja että siinä otetaan asianmukaisesti huomioon toimielinten välinen sopimus.

(1)

EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.

(3)

DEC 04/2011, 19. huhtikuuta 2010.


LIITE: TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

ES/jm

D(2011)23536

Alain Lamassoure

Budjettivaliokunnan puheenjohtaja

ASP 13E158

Asia: Lausunto Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta asiassa EGF/2010/031 BE/General Motors Belgium (KOM(2011)0212 lopull.)

Arvoisa puheenjohtaja

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta (EMPL) ja sen EGR-työryhmä käsittelivät EGR:n varojen käyttöönottoa asiassa EGF/2010/031 BE/General Motors Belgium ja hyväksyivät seuraavan lausunnon.

EMPL-valiokunta ja EGR-työryhmä puoltavat rahaston varojen käyttöönottoa tämän hakemuksen tapauksessa. EMPL-valiokunta esittää tässä yhteydessä eräitä huomioita asettamatta kuitenkaan kyseenalaiseksi varojen siirtämistä.

EMPL-valiokunnan näkemykset perustuvat seuraaviin näkökohtiin:

A) ottaa huomioon, että hakemus perustuu EGR-asetuksen 2 artiklan a alakohtaan ja se koskee 2 834 henkilöä, joista 1 336 sanottiin irti 14. kesäkuuta 2010–14. lokakuuta 2010 välisenä aikana ja lisäksi 1 498 henkilöä sanottiin irti tätä viitejaksoa ennen ja sen jälkeen Antwerpenissa toimivasta General Motors Belgium -yrityksestä ja sen neljästä alihankkijayrityksestä, jotka ovat Wissan, Produktionservice GMBH, Antwerpen, Dussman, Antwerpen, SCA Service Center Antwerpen ja Johnson Controls automotive, Antwerpen,

B) ottaa huomioon, että Belgian viranomaisten mukaan irtisanomiset johtuivat talous- ja rahoituskriisistä, jonka vuoksi henkilöautojen ja hyötyajoneuvojen kysyntä laski voimakkaasti sekä Euroopassa että maailmanlaajuisesti ja moottoriajoneuvojen tuotanto vääristyi huomattavasti Euroopassa ja myös Belgiassa, missä moottoriajoneuvojen kokoonpanotoiminta väheni 23,8 prosenttia ja henkilöautojen tuotanto jopa 34,8 prosenttia vuonna 2009 verrattuna vuoteen 2008,

C) ottaa huomioon, että nämä olosuhteet aiheuttivat rahoitusvaikeuksia ja heikensivät maksuvalmiutta tuotantoketjuissa kaiken kaikkiaan ja että ne vaikuttivat erityisesti pientoimittajiin koko autoalalla,

D) ottaa huomioon, että Belgian viranomaiset väittävät autoalan olevan yhä erittäin kilpailukykyinen ja vaativat jatkuvaa kustannusten alentamista ja tehokkuuden parantamista, ja ottaa huomioon, että odottamattoman talous- ja rahoituskriisin vuoksi General Motors Belgium ei voinut jatkaa investoimista Antwerpenissa sijaitsevaan tuotantolaitokseen,

E) ottaa huomioon Belgian viranomaisten toteamuksen, että suurin osa irtisanomisista tapahtui Antwerpenin piirikunnassa (NUTS II -alue, BE21) sekä Dendermonden ja Sint-Niklaasin piirikunnissa, joiden työttömyysaste on jo nousussa,

F) ottaa huomioon, että tärkein asianomainen viranomainen on Vlaanderenin ESR-virasto ja että sidosryhmät, joita asia koskee, ovat Flanderin ammattikoulutus- ja työllisyyspalvelut sekä työmarkkinaosapuolet, jotka sopivat ehdotettujen toimien paketista,

G) ottaa huomioon, että toimenpiteiden kohteena olevista työntekijöistä 85,8 prosenttia on miehiä ja 14,2 prosenttia naisia, ja ottaa huomioon, että 95,9 prosenttia työntekijöistä on 25–54-vuotiaita,

H) ottaa huomioon, että EU:n vuoden 2011 talousarvioon sisältyy ensimmäisen kerran maksumäärärahoja EGR:n budjettikohdassa 04 05 01 sen sijaan, että varoja siirrettäisiin muista, käyttämättä jääneistä budjettikohdista,

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää näin ollen asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset Belgian hakemusta koskevaan päätöslauselmaesitykseen:

1.  on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että EGR-asetuksen (asetus 1927/2006) 2 artiklan a alakohdassa esitetyt edellytykset täyttyvät ja että sen vuoksi Belgia on oikeutettu saamaan tämän asetuksen mukaista rahoitusta;

2.  on vakavan tilanteen vuoksi tyytyväinen siihen, että Belgian viranomaiset jättivät hakemuksen erittäin nopeasti;

3.   epäilee, oliko talous- ja rahoituskriisi ainoa irtisanomisiin johtanut tekijä, koska jo joidenkin vuosien ajan on ollut tiedossa, että General Motors -yrityksessä yleisesti ja erityisesti sen Saksassa toimivassa Opel-tytäryrityksessä on johtamisongelmia; toistaa siksi kantansa, että autoalan ongelmat johtuvat myös johdon haluttomuudesta mukautua nykyisiin, kuluttajien tarpeista sekä ympäristövaikutuksista aiheutuviin haasteisiin;

4.   palauttaa mieliin myös, että tiedonannossaan "Euroopan autoteollisuuden kriisiin reagoiminen" komissio esitti yhtenäistettyä tarkastelutapaa, jotta voidaan käsitellä rakenteellisia ongelmia vahvistamalla alan kilpailukykyä ja saamalla se paremmin tulevien tarpeiden mukaiseksi, ja että EGR-toimilla voidaan vaikuttaa tähän toimintatapaan myönteisellä tavalla, joskin vähäisessä määrin;

5.   ottaa huomioon Opelin erityistilanteen osana General Motors -yritystä, mutta pitää valitettavana tapaa, jolla Opelin kriisiä käsiteltiin asianomaisten jäsenvaltioiden kesken, koska kansallisiin elvytyssuunnitelmiin sisältyviä pitkän aikavälin toimia, joiden tavoitteena oli alan tukeminen, ei koordinoitu;

6.   toteaa myös, että kaikki suunnitelmat, jotka koskivat General Motors -yrityksen Euroopan tytäryhtiön rakenneuudistusta Yhdysvaltojen General Motorsin maksukyvyttömyyden, kanadalaisen Magna-yrityksen yritysoston ja Saksan myöntämästä huomattavasta valtionavusta käytyjen keskustelujen jälkeen, epäonnistuivat ja että lopulta ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin sulkea tehdas;

7.  toteaa, että toimilla ei korvata toimenpiteitä, jotka kuuluvat yrityksen vastuualaan kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla ja että toimien kohteena ovat yksittäiset työntekijät eikä niitä käytetä General Motors Belgium -yrityksen rakenneuudistukseen;

8.  on kuitenkin pahoillaan siitä, että yrityksen johto ei ennakoinut laitosten sulkemista eikä valmistellut ratkaisuja työntekijöitään varten vaan tukeutui täysin viranomaisten toimiin;

9.  panee tyytyväisenä merkille, että koordinoituun yksilöllisten palvelujen pakettiin sisältyy toimia, jotka liittyvät työnhaun tukemiseen, hakukoulutukseen ja apuun itsenäisenä ammatinharjoittajan toimimiseen ja että lisäksi siihen sisältyy yksilöllistä ammattikoulutusta, jonka avulla parannetaan irtisanottujen työntekijöiden mahdollisuuksia saada uusi työpaikka eri alalta tai eri tehtävissä;

10. toteaa, että komission vahvistuksen mukaan paketti ei saa muuta tukea EU:n muista varoista, ja pyytää tietoja mahdollisista valtionaputoimista, joita General Motors ja Opel ovat saaneet rakenneuudistuskausien aikana vuodesta 2000 lähtien.

Ystävällisin terveisin

Pervenche Berès


VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

24.5.2011

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

26

4

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Damien Abad, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Andrea Cozzolino, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Derk Jan Eppink

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö