AANBEVELING over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol waarbij de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Vorstendom Andorra wordt uitgebreid tot douaneveiligheidsmaatregelen

27.5.2011 - (17403/2010 – C7‑0036/2011 – 2010/0308(NLE)) - ***

Commissie internationale handel
Rapporteur: Vital Moreira

Procedure : 2010/0308(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A7-0198/2011
Ingediende teksten :
A7-0198/2011
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol waarbij de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Vorstendom Andorra wordt uitgebreid tot douaneveiligheidsmaatregelen

(17403/2010 – C7‑0036/2011 – 2010/0308(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–   gezien het ontwerpbesluit van de Raad (17403/2010),

–   gezien het protocol waarbij de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Vorstendom Andorra wordt uitgebreid tot douaneveiligheidsmaatregelen (17405/2010),

–   gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 207, lid 4, eerste alinea, juncto artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C7-0036/2011),

–   gezien artikel 81 en artikel 90, lid 8, van zijn Reglement,

–   gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel en het advies van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (A7-0198/2011),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de regeringen en parlementen van de lidstaten en het Vorstendom Andorra.

TOELICHTING

De verwijzing van het besluit van de Raad naar het Europees Parlement voor de goedkeuringsprocedure vormt het rechtsinstrument voor de sluiting van het protocol tussen de Europese Unie en het Vorstendom Andorra waarbij het toepassingsgebied van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Vorstendom Andorra van 28 juni 1990 wordt uitgebreid tot douaneveiligheidsmaatregelen. De overeenkomst vormde de basis voor de douane-unie tussen beide partijen.

De huidige regeling betreffende douaneveiligheidsmaatregelen zal worden toegevoegd aan de overeenkomst van 1990 in de vorm van een nieuwe titel II bis en zal, anders dan de douane-unie, van toepassing zijn voor landbouwproducten (artikel 12 ter, lid 2, van het protocol).

De regelgeving inzake douanebehandeling van geëxporteerde of geïmporteerde goederen, zoals vastgesteld in het communautaire douanewetboek en de erbij behorende uitvoeringsvoorschriften, zijn in 2005 en 2006 gewijzigd om douaneveiligheidsmaatregelen op te nemen. Het douanewetboek is in principe van toepassing op de handel met alle landen buiten de Unie, en bevat afwijkende regels waar internationale overeenkomsten in speciale veiligheidsregelingen voorzien. Artikel 12 quater, lid 2 van het protocol ontslaat Andorra van de verplichting om douaneveiligheidsmaatregelen toe te passen (bepalingen die betrekking hebben op de aangifte van goederen voordat deze dit douanegebied binnenkomen of verlaten, op de geautoriseerde marktdeelnemers alsook op de douaneveiligheidscontroles en het veiligheidsrisicobeheer), zoals bepaald in artikel 12 ter, lid 1, voor het vervoer van goederen tussen de douanegebieden van de EU en Andorra, zolang de partijen zich ertoe verbinden deze bepalingen toe te passen en zodoende aan hun buitengrenzen een gelijkwaardig veiligheidsniveau garanderen.

Opmerkingen van de rapporteur

Uw rapporteur is verheugd over het feit dat de overeenkomst tot doel heeft ervoor te zorgen dat de handel tussen de twee partijen vlot verloopt met een hoge mate van douaneveiligheid, en dat het een reeks bepalingen bevat die garanderen dat de regeling kan meegroeien met het acquis communautaire, en stelt daarom voor dat het Parlement ermee instemt.

Uw rapporteur merkt op dat artikel 12 septies van het protocol voorziet in toezicht op de uitvoering van het protocol door het Gemengd Comité. Met het oog hierop verzoekt uw rapporteur de Commissie het Parlement de conclusies van de vergaderingen en werkzaamheden van het Gemengd Comité en de resultaten van de periodieke evaluatie mede te delen. Uw rapporteur verzoekt de Commissie tevens een evaluatie van de uitvoering van de overeenkomst aan het Parlement voor te leggen.

Tot slot merkt uw rapporteur op dat de conclusies van de Raad Algemene Zaken van 14 december 2010 erop wijzen dat de betrekkingen tussen de EU en het Vorstendom Andorra uitgebreid maar gefragmenteerd zijn, waarbij grote delen van het acquis met betrekking tot de interne markt niet zijn opgenomen in de wetgeving van Andorra en derhalve niet van toepassing zijn. Uw rapporteur steunt de uitvoering op zo kort mogelijke termijn van een analyse van de mogelijkheden en voorwaarden van de mogelijke verdergaande integratie van Andorra in de interne markt.

ADVIES van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (14.4.2011)

aan de Commissie internationale handel

inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol waarbij de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Vorstendom Andorra wordt uitgebreid tot douaneveiligheidsmaatregelen
(17403/2010 – C7‑0036/2011 – 2010/0308(NLE))

Rapporteur voor advies: Toine Manders

BEKNOPTE MOTIVERING

Belangrijkste elementen van het voorstel

Andorra en de EU vormen sinds 1990 een douane-unie die gebaseerd is op de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Vorstendom Andorra. Met de overeenkomst werd een douane-unie opgericht voor niet-landbouwgoederen (producten die onder de hoofdstukken 25 tot en met 97 van het geharmoniseerd systeem vallen).

Dit voorstel sluit aan bij de amendementen op het communautair douanewetboek en op de uitvoeringsbepalingen ervan betreffende douaneveiligheidsmaatregelen voor goederen die worden uitgevoerd naar of ingevoerd uit landen die geen lid zijn van de EU. De belangrijkste wijziging was de invoering van een bepaling dat marktdeelnemers een aantal gegevens moeten verstrekken voorafgaand aan de invoer dan wel de uitvoer van goederen.

Rekening houdend met de wijzigingen in het relevante douane-acquis van de EU, zorgt het voorstel voor een speciale regeling tussen de EU en Andorra om de handel tussen de twee partijen vlot te laten verlopen en tegelijk een hoog veiligheidsniveau te handhaven.

In de voorgestelde douaneveiligheidsvoorschriften voor de bilaterale handel tussen de EU en Andorra, is vastgelegd dat de verplichting tot voorafgaande aangifte van goederen wordt afgeschaft op voorwaarde dat de EU en Andorra in hun respectieve douanegebieden een zelfde veiligheidsniveau handhaven, zoals voorzien in het betreffende acquis.

In artikel 12 decies, lid 2, van de overeenkomst, is opgenomen dat Andorrese deskundigen als waarnemers kunnen deelnemen aan de vergaderingen van het Comité douanewetboek voor de punten die hen aanbelangen.

In het kader van de instemmingsprocedure kan het Parlement de voorgestelde handeling enkel verwerpen of goedkeuren, op basis van een aanbeveling van zijn bevoegde commissie, in dit geval de Commissie internationale handel, waaraan de Commissie interne markt en consumentenbescherming dit advies uitbrengt.

Opmerkingen van de rapporteur

Uw rapporteur is verheugd dat in het voorstel een reeks bepalingen is opgenomen om te garanderen dat de overeenkomst in overeenstemming blijft met de ontwikkeling van het betreffende EU-acquis.

Uw rapporteur vraagt zowel aan de Commissie als aan Andorra om verdere gesprekken te voeren zodat er rekening kan worden gehouden met bilaterale overeenkomsten en zodat ze, indien nodig, kunnen worden aangepast aan de lopende uitvoering van het gemoderniseerd douanewetboek, die ten laatste tegen 24 juni 2013 in de EU moet zijn afgerond.

Uw rapporteur merkt op dat grote delen van de interne markt buiten de bestaande overeenkomsten vallen, in het bijzonder met betrekking tot diensten, arbeid en kapitaal. Uw rapporteur is van mening dat een verdere uitbreiding van de interne markt met gemeenschappelijke normen voor Andorra tot wederzijds voordeel zou leiden voor burgers en ondernemingen in de EU en in Andorra, en dat de overeenkomst geen enkele negatieve impact zou mogen hebben op de werking van de interne markt.

Uw rapporteur merkt verder op dat het bestaande institutionele kader van de relaties tussen de EU en Andorra gefragmenteerd blijft. Hij spoort de Commissie en Andorra aan een dialoog te blijven voeren om de relaties tussen de EU en Andorra te stroomlijnen en verder te ontwikkelen. Hierbij moet rekening worden gehouden met de ervaringen die werden opgedaan met verschillende institutionele modellen voor het uitbreiden van de interne markt buiten de grenzen van de EU (zoals de EER-overeenkomst en de bilaterale overeenkomsten tussen de EU en Zwitserland).

Uw rapporteur is van mening dat het nodig is de rechtsgrond van het ontwerpbesluit van de Raad te verbeteren door de verwijzing naar artikel 218, lid 7, van het VWEU te schrappen. Hij werd in kennis gesteld van het feit dat de Raad ermee heeft ingestemd een corrigendum in te dienen, waarin artikel 218, lid 7, van het VWEU geschrapt is.

******

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale bevoegde Commissie internationale handel het Parlement voor te stellen zijn goedkeuring te geven.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

13.4.2011

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

37

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Eija-Riitta Korhola, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Ashley Fox, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Pier Antonio Panzeri, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Olle Schmidt

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

24.5.2011

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

21

0

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

William (The Earl of) Dartmouth, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Harlem Désir, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

George Sabin Cutaş, Mário David, Salvatore Iacolino