ДОКЛАД относно одитната политика - поуки от кризата

30.5.2011 - (2011/2037(INI))

Комисия по правни въпроси
Докладчик: Antonio Masip Hidalgo
Докладчик по становище(*):
Kay Swinburne, Комисия по икономически и парични въпроси
(*) Процедура с асоциирани комисии - член 50 от Правилника

Процедура : 2011/2037(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0200/2011
Внесени текстове :
A7-0200/2011
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно одитната политика - поуки от кризата

(2011/2037(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид Зелената книга на Комисията от 13 октомври 2010 г., озаглавена „Одитна политика: поуки от кризата“ (COM(2010)0561),

–   като взе предвид своята резолюция от 11 май 2011 г. относно корпоративното управление във финансовите институции[1],

–   като взе предвид своята резолюция от 10 март 2009 г. за изпълнението на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети[2],

–   като взе предвид Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 година относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети[3],

–   като взе предвид член 48 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A7-0200/2011),

А. като има предвид, че неотдавнашната финансова криза постави под съмнение работата на одиторите,

Б.  като има предвид, че след кризата беше установена съществена връзка между прекомерното поемане на риск от страна на финансовите институции и гъвкавите, оскъдни и неефективни механизми за контрол и управление на риска, по-специално при финансовите институции от системно значение,

В.  като има предвид, че беше установено, че одиторите могат да играят ключова роля преди всичко за засилване на наблюдението на управлението на риска на финансовите институции,

Г.  като има предвид, че ролята на одитните комитети във финансовите институции, в частност, не е пълноценно използвана,

Д. като има предвид, че качественият одит е от първостепенно значение за икономическата стабилност и доверието в пазара, тъй като осигурява гаранции относно реалното финансово състояние на дружествата,

Е.  като има предвид, че в основата на качеството на одита стои независимостта на одитора,

Ж. като има предвид, че е възможно да възникнат конфликти на интереси, когато одиторските дружества предлагат различни услуги на едно и също дружество,

З.  като има предвид, че високата пазарна концентрация на четирите големи одиторски дружества може да причини прекомерно натрупване на риск, и като има предвид, че съществува разнообразие на по-малките дружества и техният растеж и експертен опит следва да бъдат насърчавани чрез увеличаване на възможностите за конкуренция,

И. като има предвид, че следователно трябва отново да се открие задълбочена дискусия относно функцията на одитора и структурата на пазара на одитни услуги,

Общи въпроси

1.  приветства Зелената книга на Комисията и одобрява глобалния й подход,

2.  приветства фундаменталния въпрос, повдигнат в Зелената книга, а именно този за възможностите за подобряване на одитирането, макар и в миналото да няма никакви сериозни доказателства, които да сочат, че одитирането не е било извършвано съобразно съответните правила и изисквания;

3.  счита, че дискусията относно ролята на одитора трябва да върви ръка за ръка с укрепване на ролята на одитния комитет, слабо ефикасен в настоящия момент, както и на финансовата информация и информацията относно риска, каквито трябва да представят предприятията;

4.  счита, че за момента не съществува задоволителна база за окончателна оценка и затова припомня на Комисията необходимостта от засилено използване на регламенти и извършване на широкообхватна и изчерпателна оценка на въздействието, в която да се анализират различните политически възможности, да се съсредоточи вниманието върху практическите въпроси, в съответствие с принципите за „по-добро законотворчество“, да се отчете значението на отчетността за осигуряването на точна информация относно устойчивото икономическо развитие на дружествата и да се включи анализ на представителите на интереси с цел поясняване на сегментирането на проучването относно оценка на въздействието за различните групи като МСП, финансовите институции със системно значение и другите дружества, чиито ценни книжа се търгуват или не се търгуват на регулирани пазари; счита, че следва да се извърши оценка на въздействието върху потребителите на одитните доклади, напр. инвеститорите и регулаторите на финансовите институции със системно значение; призовава Комисията да анализира добавената стойност, генерирана както от предлаганото регулиране, така и от постепенното хармонизиране на одитните стандарти и практики на единния европейски пазар;

5.  приветства признаването на принципа на пропорционалност в Зелената книга;

Роля на одитора

6.  счита, че задължителният одит има социална функция и е в интерес на обществото, тъй като представлява основен елемент на демократичната икономическа и политическа система, и съответно приветства намерението на Зелената книга да повиши прозрачността и подобри качеството на одитните доклади, за да допринесе за стабилността на финансовия пазар и подобри достъпа до финансиране; подкрепя всички мерки, основаващи се на факта, че разходите и тежестите за финансовите институции, по-специално, се компенсират от значителното повишаване на качеството им, както и от редовното извършване на външна оценка и подходящ регулаторен надзор; подчертава необходимостта от специфично законодателство;

7.  посочва, че системата за висококачествен одит е неразделна част от рамката за добро корпоративно управление; изисква от Комисията да представи своите предложения относно корпоративното управление и одита на Парламента и Съвета по последователен начин;

8.  подчертава значението на одитния доклад за акционерите и обществото; признава принципа „одитът е одит“ и предупреждава за големия риск от прилагането на различни стандарти, което води до правна несигурност; по тази причина подкрепя разширяването на приложното поле за всички финансови институции;

9.  изразява съгласието си с Комисията относно принципа, че заключенията, съдържащи се в един одитен доклад, трябва да са насочени повече към съдържанието, отколкото към формата;

10. призовава Комисията да проучи по какъв начин може да се разшири мисията на одитора, така че да включва одит на информацията относно риска, предоставяна от одитираната институция, в допълнение към проверката на предоставената информация в основните финансови отчети; препоръчва одиторът да се запознава с всички случаи, в които решенията на комитета по риска са били отменени;

11. счита, че одитните доклади следва да са кратки, с ясни и лаконични заключения и да засягат всички аспекти, които са част от установения по закон мандат на одитора; счита, че одиторът следва да предоставя на одитния комитет и на общото събрание допълнителни разяснения относно общи въпроси като използваната методология за съставянето на счетоводния баланс, както и относно конкретни аспекти като основните показатели, цифрите от съществено значение и оценката на риска, свързан със значимите счетоводни приблизителни оценки или значимите представени становища, както и специфичните трудности при извършването на одита;

12. призовава одитните доклади на финансови институции да включват повишени изисквания за оповестяване във връзка с оценяването на по-малко ликвидни активи, което да позволи сравняването на оценките на финансовите инструменти между отделните институции;

13. подчертава, че одиторите трябва да сигнализират на надзорните органи или на съответните компетентни органи, в случай че установят проблеми, които могат да застрашат бъдещето на одитираната институция; препоръчва да се провеждат двустранни срещи между одитора и надзорния орган на големите финансови институции;

14. отбелязва потенциалната отговорност, с която може да бъде свързано предоставянето на допълнителна информация извън тази, която се изисква по закон; въпреки това счита, че обществото изисква одиторите да носят ориентирана към бъдещето и широкообхватна отговорност, по-специално във връзка с големите предприятия със системно значение; счита, че информацията, с която разполагат одиторите и която е от обществен интерес и е свързана с риска, задбалансовите операции или бъдещите потенциални експозиции следва винаги да се оповестяват пред регулаторните органи и в повечето случаи да се предоставят и на обществеността;

15. призовава за засилване на ролята на одитните комитети на всички финансови институции, като от тях се изисква да одобрят модел за оценка на риска, който да включва специфични за дружествата сравнения по отношение на референтни показатели, включително докладване относно евентуални бъдещи потребности от финансиране, банкови договорености, бъдещи парични потоци, управление на риска, прогнози за управлението и спазване на основни счетоводни принципи, както и всички предвидими рискове по отношение на стопанския модел на дружеството; изисква тази оценка да се представя ежегодно на изпълнителните и надзорните съвети на финансовите институции, заедно с пълния доклад за одит, за разглеждане и одобрение;

16. счита, че професионалният скептицизъм е един от стълбовете на одита и засяга всеки един от неговите етапи; изразява становището, че този скептицизъм се постига благодарение на обективността и независимостта на одитора, съчетани с професионална преценка в резултат на придобития опит, която не може да бъде заменена от чисто формални процедури;

17. счита, че системата на изразяване на резерви в одитния доклад не следва да се подлага на преоценка, тъй като тя има възпиращо действие и допринася за качеството на финансовата информация;

18. счита, че редовният и гладко протичащ диалог между външния одитор, вътрешния одитор и одитния комитет е от основно значение за осигуряването на ефикасен одит, тъй като е необходимо акционерите да са информирани, например за основанията за назначаването, преназначаването или отстраняването на одитора, посредством конкретни пояснения относно доклада на одитния комитет;

19. счита, че одиторът следва да има правото да бъде изслушван на общите събрания на дружеството по въпроси, които са свързани с неговата роля като такъв;

20. счита, че съществува необходимост от ясно правно разграничаване на двете страни на одита – вътрешна и външна;

Международни стандарти за одит (МСО)

21. предлага Комисията да приеме спешно международните стандарти за одит (МСО), разяснени чрез регламент, което ще даде възможност за хармонизиране на одита на европейско равнище и за улесняване на задачата на надзорните органи; счита, че одитът е единна процедура, независимо от мащаба на одитираното дружество, но че изпълнението му трябва да бъде адаптирано към характеристиките на малките и средните предприятия (МСП); припомня на Комисията, че освен тези дружества, за които следва да се прилагат международните стандарти за одит, има и други дружества, чието финансово положение така или иначе следва да бъде одитирано от оправомощени одиторски дружества, въпреки че те са освободени от задължението да прилагат горепосочените стандарти;

Управление и независимост на одиторските дружества

22. споделя становището, че е неизбежен конфликтът на интереси, ако самото одитирано дружество назначава одитора и плаща възнагражденията му; за момента обаче не счита за основателно това назначаване да се извършва от трета страна; призовава, предвид на това и без да се засяга член 37, параграф 2 от Директива 2006/43/ЕО, за засилване на ролята на одитния комитет;

23. счита, че одиторът, когато тази роля се изисква по закон, следва да се назначава от одитния комитет, а не от управителния съвет на одитираното дружество, във връзка с което членовете на одитния комитет следва да имат съответен опит, поне половината от тях в областта на счетоводството и одита; счита, че одитният комитет следва да предприеме мерки за гарантиране на независимостта на одитора, по-специално що се отнася до евентуалните консултантски услуги, които одиторът предоставя или предлага да предоставя;

24. счита, че правилата, гарантиращи независимостта на одитора и качеството на одита, трябва да подлежат на подробна проверка от публичен надзорен орган, който да бъде изцяло независим;

25. подкрепя изготвянето на международен кодекс за добро управление за одиторските дружества, които извършват одит на институции от обществен интерес;

26. споделя становището, че независимостта на одитора е от първостепенно значение и че трябва да се предприемат мерки за предотвратяване на прекалено близките връзки; предлага Комисията да предприеме оценка на въздействието, засягаща широк кръг от възможности, по-специално външната ротация и въздействието на съвместните одити на доброволен принцип; счита външната ротация за средство за укрепване на независимостта на одитора, но отново изразява становището, че не външната ротация, а по-скоро редовната смяна на вътрешните одитори е най-доброто регулаторно решение, както се потвърждава от Директива 2006/43/ЕО, а така също, че съществуващите механизми за ротация на партньорите осигуряват необходимата независимост, за да бъдат одитите ефективни;

27. призовава Комисията да гарантира, че практиките на дружествата спомагат за запазване на осигурените защити, включително защитата, свързана със задължителната ротация на основните одитни партньори, дори когато тези партньори сменят дружеството,

28. предлага да се разгледат варианти, различни от фиксираната ротация или в допълнение към нея, например, ако се използват съвместни одити, цикълът на ротацията би могъл да бъде двойно по-дълъг в сравнение със случаите, когато се използва един одитор, тъй като динамиката на „трима в стаята“ е различна от тази на „двама в стаята“, а ротацията на съвместните одити също може да се разпредели на интервали;

29. счита, че трябва да има ясно разграничение между одитните услуги и не-одитните услуги, които одиторските дружества предоставят на клиентите, с цел избягване на конфликта на интереси, както се посочва в член 22, параграф от Директива 2006/43/EО, и в съответствие с кодексите за одитните практики; отбелязва, че по този начин би могла да се ограничи т.нар. практика на „low balling”– изкуствено понижаване на тарифите за одит с очакване това да бъде компенсирано с други допълнителни услуги; поради тази причина счита, че разграничението трябва да се прилага за всички дружества и техните клиенти; призовава Комисията, във връзка с Препоръките от 2002 г. относно задължителната независимост на одитора, да изготви списък на условията, при които такива услуги ще се считат за несъвместими с одитните услуги; признава, че когато това не противоречи на независимостта на одитора, предоставянето на не-одитните услуги може да играе съществена роля за разширяването на базата от умения на малките и средните одиторски дружества, но счита, че вътрешните и външните одитни услуги не следва да се предоставят едновременно;

30. счита, че запазването на независимостта на одитора е от изключително значение; счита, че на външния одитор следва да е забранено да предоставя услуги на одитираното дружество, които биха могли да доведат до неспазване на приложимите изисквания относно независимостта или на други етични изисквания; признава, че за да се насърчи растежът на европейската икономика, е необходимо да се гарантира, че всички предприятия, независимо от техния мащаб (включително и МСП), могат да сключват договор с независими одитори и одиторски дружества, които имат широк кръг от умения;

31. отбелязва, в частност, че одитните услуги в области, за които се счита, че пораждат конфликт на интереси, не трябва да се извършват от едно и също дружество, включително някои консултантски услуги и оценки на комплексни структурирани продукти, и поддържа становището, че това следва да се наблюдава от компетентните надзорни органи;

32. счита, че одитните комитети изпълняват важна надзорна роля за гарантиране на запазването на независимостта на одитора, и изисква от Комисията да предостави насоки, които да подпомагат одитните комитети в това отношение;

33. препоръчва одитният комитет – като структура на надзорния съвет, а не изпълнителният съвет, да решава дали да разреши предоставянето на не-одитни услуги на дадено финансово дружество и да договаря тръжната процедура и подробностите във връзка с мандата; призовава Комисията да проведе оценка на въздействието относно надеждността и въздействието на налагането на ограничения за не-одитни услуги по отношение на приходите;

34. счита, че хонорарите, които едно одиторско дружество или мрежа от одиторски дружества може да получава от един и същи клиент, следва да се публикуват, когато надхвърлят определен праг, а надзорният орган следва да може да се намесва с проверки, лимити или други изисквания относно планирането, когато те надхвърлят определен процент от общите приходи на дружеството, за да се избегне положение, при което одиторското дружество губи своята независимост; посочва, обаче, че за по-малките дружества такава намеса не следва да ограничава растежа и че привличането на голям и значим клиент, който представлява висок процент от работа на одиторското дружество на първоначалните етапи, е важна част от процеса на растеж;

35. счита, че дружествата, които извършват одит на институции от публичен интерес, трябва да публикуват своите счетоводни отчети и че тези счетоводни отчети, както и използваните методи, трябва да се контролират, за да се гарантира тяхната изрядност;

36. счита, че в случаите, в които има доказателства за злоупотреба със служебно положение от страна на директор на предприятие или на институция от обществен интерес и/или на одиторското дружество, трябва да има възможност за съдебно преследване на въпросните лица;

37.  счита, че моделът на партньорство е удачен за одиторските дружества, тъй като защитава тяхната независимост;

38. призовава Комисията и държавите-членки да гарантират, че одитите на публичните органи са образцови, и да предотвратяват възникването на конфликти на интереси като резултат от връзки между одитора и лицата, отговарящи за вземането на решения в одитирания публичен орган;

Одити на групи

39. подкрепя предложенията относно одита на групи, съдържащи се в Зелената книга;

40. призовава Комисията да разгледа въпроса за предаването на данни при одити на група в контекста на бъдещото преразглеждане на законодателната рамка на ЕС за защита на данните;

41. счита, че одиторите на групи следва да имат ясна представа за цялата група, а в случай на финансови институции, върху които се упражнява надзор на групова основа, те следва да започнат диалог с груповия надзорен орган;

Надзор

42. призовава Комисията да представи предложения за подобряване на комуникацията между одиторите на институции от обществен интерес и регулаторните органи;

43. счита, че следва да се предвидят протоколи за комуникация и поверителност и че диалогът следва да е действително двупосочен;

44. призовава за засилена двупосочна комуникация между одиторите и финансовите надзорни органи на финансовите институции, по-специално по отношение на конкретни области, предизвикващи загриженост, включително взаимодействието между различни финансови продукти; призовава одиторите и европейските надзорни органи да установят такава комуникация за трансграничните структури;

45. подчертава необходимостта от хармонизиране на надзорните практики по отношение на одита и изисква от Комисията да разгледа интегрирането на Европейската група на представителите на органите за надзор върху одиторите в европейската система за финансов надзор, евентуално чрез ЕОЦКП;

46. призовава външните одитори на финансовите институции да докладват периодично и на секторна основа на Европейския съвет за системен риск с цел установяване на секторните тенденции, потенциалните източници на системен риск и потенциалните сривове и отбелязва, че това следва да се извърши по пропорционален начин;

47. призовава Комисията и държавите-членки да гарантират съобразяване с констатациите, публикувани от националните служби за одит във връзка с упражняването на техните правомощия в областта на одита;

Концентрация и пазарна структура

48. счита, че предвид настоящата ситуация на одитния пазар крахът на едно от четирите големи дружества би подкопало доверието в професията на одитора като цяло;

49. счита, че дори ако фалитът на едно одиторско дружество може да не предизвика ефекта на доминото по отношение на останалата част от икономиката, дружествата, считани за „прекалено големи, за да фалират”, могат да породят морален риск и че следва да се засилят плановете за извънредни ситуации във връзка с големите одиторски дружества; счита, че тези планове следва да имат за цел минимализирането на риска едно одиторско дружество да напусне пазара без основателна причина и намаляването на несигурността и смущенията, каквито това би причинило;

50. счита, че плановете за извънредни ситуации са важно средство за предотвратяване на неконтролирано разпускане на дадено дружество и че тези планове трябва да включват механизъм, чрез който да се информира регулаторният орган за всеки проблем, застрашаващ едно одиторско дружество на национално или международно равнище, с цел на регулаторните органи да се даде възможност да изпълняват своята роля и да се справят с такива ситуации с дължима грижа;

51. подкрепя въвеждането на индивидуални планове за действие при извънредни ситуации и за преодоляване на такива ситуации (т.нар. „living wills”) за четирите големи одиторски дружества и за тези одитори, които предоставят съществени одитни услуги на финансовия сектор, както и изготвянето на трансгранични планове за действие при извънредни ситуации за прехвърлянето при определен ред на договори на клиенти, ако даден значим участник се оттегли от пазара;

52. подчертава, че една от целите на всяко предприето действие в областта на одита следва да бъде развитието на конкуренция между различните дружества, извършващи дейност в сектора, като същевременно се запазва качеството, акуратността и задълбочеността на одита;

53. призовава Комисията да създаде равнопоставени условия за конкуренция за всички дружества на пазара на одитни услуги и да опрости правилата, регламентиращи одита на европейско равнище; счита, че улесненият достъп до пазара и премахването на пречките пред дружествата, желаещи да навлязат на пазара, са от съществено значение за привличането на по-голям брой участници на пазара на одитни услуги; счита, че одитните комитети, а не управителните съвети на дружествата, най-добре могат да изберат вида одит, който най-добре съответства на нуждите на одитираното дружество, и да следят за ефективността и качеството на този одит, и че следва да се постави особен акцент върху независимостта на одитора; счита, че Комисията следва да проучи начините, които ще позволят на институциите от обществен интерес, на публичния сектор и на европейските институции да преценяват по-добре качеството на одитните услуги, предоставяни от одиторските дружества, независимо от размера им;

54. признава, че извършването на съвместни одити би могло да се отрази положително върху диверсификацията на одитния пазар; припомня, че положението на пазара и опитът в съвместните одити са различни в отделните държави-членки; призовава Комисията да извърши оценка на възможните ползи и разходите във връзка със задължителното въвеждане както за одиторските дружества, по-специално малките одиторски дружества, така и за одитираните дружества, и особено финансовите институции, и как това може да засегне концентрацията на пазара на одитни услуги и финансовата стабилност;

55.  счита, че поглъщанията от страна на четирите големи дружества трябва да се разглеждат в светлината на тяхното въздействие върху растежа на другите дружества или мрежи;

56. призовава Комисията да разследва използването на ограничителни споразумения от банките и други финансови институции при предоставянето на заеми и на други финансови продукти за дружества, които могат да ограничат избора на одитор;

57. изразява становище, че е от основно значение да се забрани включването в договорите на ограничителни клаузи в полза на четирите големи дружества;

58. призовава да се насърчават сливанията между малките и средните одиторски дружества; насърчава Комисията да проучи въпроса относно създаването на сертификат и регистър за качество за одиторските дружества, за да се покаже, че стандартът на работа на малките и средните одиторски дружества може да бъде удовлетворителен; счита, че секторът на обществените поръчки следва да бъде насочен към използването на дружества, различни от четирите големи, а публичните органи следва да определят индикативен процент за използването на такива дружества;

59. отправя искане към Комисията, във връзка с тръжните процедури, провеждани от институциите от публичен интерес, да постави като условие при тях задължително да се предоставя равен достъп на най-малко още две одиторски дружества, различни от четирите големи; счита, че трябва да се предостави ключова роля на одитните комитети в този процес, в който трябва да участват също така и акционерите; призовава Комисията да извърши преглед на практиките на одитните комитети, свързани с тръжните процедури, като обърне особено внимание на аспектите на административната тежест, свързана с официални тръжни процедури, и с цел гарантиране, че окончателното решение на акционерите за избора на одитор се основава на предложение на одитния комитет; счита, че това предложение следва да включва описание на следваната процедура, използваните критерии и причините, на които се основава препоръката на одитния комитет;

60. призовава Комисията (ГД „Конкуренция“) да извърши обстойно проучване на пазара на одитни услуги;

Създаване на европейски пазар

61. счита, че одитирането е от съществено значение за процеса на даване на нов импулс на вътрешния пазар; призовава Комисията да проучи до каква степен мерките за улесняване на трансграничното предоставяне на одитни услуги биха могли да спомогнат за отстраняване на пречките пред достъпа до пазара и затрудненията във връзка с капацитета; призовава Комисията да проучи до каква степен наличието на европейски пазар за одитни услуги би могло да спомогне за намаляване на процедурните усложнения и разходи за всички участници на пазара, по-специално малките и средните одиторски дружества; настоятелно призовава Комисията да предприеме всички подходящи мерки за включване в правото на ЕС и прилагане на международни одитни стандарти, което може да спомогне за създаването на действително равнопоставени условия за конкуренция между одиторските дружества; припомня на Комисията своите препоръки относно отговорността на одитора; призовава Комисията, в тази връзка, да представи предложения за засилване на хармонизацията, с цел е създаване на европейски паспорт на одиторите, като се постави специален акцент върху всичко, което гарантира независимостта на одиторите.

62. призовава Комисията да разработи общоевропейски режим на отговорност за одиторската професия;

Международно сътрудничество

63. призовава Комисията да увеличи усилията си, полагани с цел по-голямо сближаване;

o

o o

64. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

  • [1]  Приети текстове, P7_TA(2011)0223.
  • [2]  ОВ C 87E, 1.4.2010 г., стр. 23.
  • [3]  ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 87.

СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси (11.5.2011)

на вниманието на комисията по правни въпроси

относно одитната политика − поуки от кризата
(2011/2037(INI))

Докладчик по становище: Kay Swinburne

(*) Процедура с асоциирани комисии – член 50 от Правилника

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по правни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А. като има предвид, че високата пазарна концентрация на четирите големи одиторски дружества може да причини прекомерно натрупване на риск, и като има предвид, че разнообразието на по-малки дружества и техният растеж и експертен опит следва да бъдат насърчавани чрез увеличаване на възможностите за конкуренция,

Б.  като има предвид, че сривът на доминиращо одиторско дружество би подкопал сериозно правдоподобността на одиторската професия като цяло и би могъл да създаде значителна несигурност по отношение на качеството на финансовите отчети, извършени за дружества, чиито ценни книжа се търгуват на регулираните пазари,

В.  като има предвид, че финансовата криза показа, че одиторите могат да играят ключова роля особено за засилване на наблюдението на управлението на риска на финансовите институции,

Г.  като има предвид, че ролята на одитните комитети във финансовите институции, в частност, не е напълно използвана,

Д. като има предвид, че е възможно да възникнат конфликти на интереси, когато одиторските дружества предлагат различни услуги на едно и също дружество,

Е.  подчертава значението на одиторския доклад за акционерите и обществото; признава принципа „одитът е одит“ и предупреждава за големия риск от прилагането на различни стандарти, което води до правна несигурност; по тази причина подкрепя разширяването на приложното поле за всички финансови институции,

Ж. като има предвид, че вследствие на кризата прекомерното поемане на риск от страна на финансовите институции е свързано в значителна степен с гъвкави, оскъдни и неефективни механизми за контрол и управление на риска, по-специално при финансовите институции от системно значение,

1.  призовава за предоставяне на повече възможности на по-малките дружества чрез предотвратяване на извършването на вътрешни и външни одитни услуги от едно и също дружество, тъй като това би могло да изложи на риск независимостта на одитора; отбелязва, в частност, че одитните услуги в области, за които се счита, че пораждат конфликт на интереси не трябва да се извършват от едно и също дружество, включително някои консултантски услуги и оценката на комплексни структурирани продукти; това следва да се наблюдава от компетентните надзорни органи;

2.  препоръчва не изпълнителният съвет, а одитният комитет като структура на надзорния съвет да решава дали да разреши предоставянето на услуги, различни от одит, на съответното финансово дружество и да договаря тръжната процедура и подробностите във връзка с мандата; призовава Комисията да проведе оценка на въздействието относно надеждността и последиците от налагането на ограничения за услуги, различни от одит, по отношение на приходите;

3.  признава, че задължителният одит има социална функция и е в интерес на обществото и следователно приветства намерението на зелената книга да повиши прозрачността и качеството на одитните доклади, за да допринесе за стабилността на финансовия пазар и подобри достъпа до финансиране; подкрепя всички мерки, основаващи се на факта, че разходите и тежестите за финансовите институции, в частност, се компенсират от значителното повишаване на качеството им, както и от редовното извършване на външна оценка и подходящ регулаторен надзор; подчертава необходимостта от специфично законодателство;

4.  призовава Комисията да извърши преглед на практиките на одитните комитети, свързани с тръжните процедури, като обърне особено внимание на въпросите относно прозрачността и административната тежест, свързана с официални тръжни процедури, като същевременно гарантира, че качеството на одитните услуги няма да бъде засегнато; счита, че, за да се гарантира независимост на одита, дружествата следва да разгледат провеждането на открити тръжни процедури за задължителни назначения на външни одитори на всеки осем години с възможност за подновяване; насърчава Комисията да включи резултатите от годишното обсъждане относно подбора на одитори в доклад на одитния комитет до събранието на акционерите;

5.  призовава за поставяне на изискване одитните комитети да публикуват в доклада си провеждането на редовни дискусии с основните акционери и всички важни въпроси във връзка с финансовото отчитане, повдигнати по време на одита, и да разясняват основата за вземане на решение за провеждане на тръжна процедура за одит и за определяне на одитор за всяка дейност, свързана с одита, но преди всичко за договора за провеждане на външен одит;

6.  потвърждава, че с оглед на поддържането на високо равнище на качеството на одита вътрешната ротация на одиторите, както е потвърдено в Директива 2006/43/ЕО, трябва да бъде предпочитана пред външната ротация;

7.  признава, че изпълнението на съвместни одити би могло да се отрази положително върху диверсификацията на пазара на одитни услуги; припомня различното положение на пазара и различния опит в съвместните одити в държавите-членки; призовава Комисията да извърши оценка на възможните ползи и разходите във връзка със задължителното въвеждане както за одиторските дружества, по-специално малките одиторски дружества, така и за одитираните дружества и финансовите институции в частност, и как това може да засегне концентрацията на пазара на одитни услуги и финансовата стабилност;

8.  призовава Комисията (ГД „Конкуренция“) да извърши обстойно проучване на пазара на одитни услуги;

9.  призовава за засилена двупосочна комуникация между одиторите и финансовите надзорни органи на финансовите институции, по-специално по отношение на конкретни области, предизвикващи загриженост, включително взаимодействието между различни финансови продукти; призовава одиторите и европейските надзорни органи да въведат същата комуникация за трансграничните образувания;

10. подчертава необходимостта от хармонизиране на надзорните практики по отношение на одита и изисква от Комисията да разгледа интегрирането на Европейската група на представителите на органите за надзор върху одиторите в европейската система за финансов надзор, евентуално чрез ЕОЦКП;

11. призовава Комисията да разработи общоевропейски режим на отговорност за одиторската професия;

12. призовава външните одитори на финансовите институции да докладват периодично и на секторна основа на Европейския съвет за системен риск с цел установяване на секторните тенденции, потенциалните източници на системен риск и потенциалните сривове, като отбелязва, че това следва да се извърши по пропорционален начин;

13. призовава за засилване на ролята на одитните комитети на всички финансови институции, като от тях се изисква да одобрят модел за оценка на риска, който да включва специфични за дружествата сравнения по отношение на референтни показатели, включително докладване относно евентуални бъдещи потребности от финансиране, банкови договорености, бъдещи парични потоци, управление на риска, прогнози за управлението и спазване на основни счетоводни принципи, както и всички предвидими рискове с оглед на стопанския модел на дружеството; изисква тази оценка да се представя ежегодно на изпълнителните и надзорните съвети на финансовите институции, заедно с пълния одитен доклад, за разглеждане и одобрение;

14. посочва, че системата за висококачествен одит е неразделна част от рамката за добро корпоративно управление; изисква от Комисията да представи своите предложения относно корпоративното управление и одита на Парламента и Съвета по последователен начин;

15. призовава Комисията да разследва използването на ограничителни клаузи от банките и други финансови институции при предоставянето на заеми и на други финансови продукти на дружествата, което може да ограничи избора на одитор;

16. призовава Комисията да извърши проверка на правните пречки както в ЕС, така и между държави-членки и държави, които не членуват в ЕС, във връзка с предаването на данни по време на групов одит;

17. подкрепя въвеждането на планове за съкращаване на дейността (living wills) за четирите големи одиторски дружества и за тези одитори, които предоставят съществени одитни услуги на финансовия сектор, включително изготвяне на трансгранични планове за действие при извънредни ситуации за прехвърлянето при определен ред на договори на клиенти, ако даден значим участник се оттегли от пазара;

18. призовава Комисията и държавите-членки да гарантират, че одитите на публичните органи са образцови, и да предотвратяват възникването на конфликти на интереси като резултат от връзки между одитора и лицата, отговарящи за вземането на решения в одитирания публичен орган;

19. призовава докладите за одит на финансови институции да включват повишени изисквания за оповестяване във връзка с оценяването на по-малко ликвидни активи, за да може да се извърши сравнение на оценките на финансовите инструменти между институциите;

20. призовава Комисията и държавите-членки да гарантират съобразяване с констатациите, публикувани от националните служби за одит във връзка с упражняването на техните правомощия в областта на одита;

21. препоръчва одиторите да бъдат информирани относно всички случаи, при които решенията на комитета по риска са били отменени;

22. груповите одитори следва да имат ясна представа за цялата група, а в случай на финансови институции, върху които се упражнява надзор на групова основа, те следва да поддържат диалог с груповия надзорен орган;

23. призовава Комисията да проучи начини за повишаване на прозрачността на дейността на одиторските дружества; отбелязва, че въвеждането на задължение за публикуване на годишните финансови отчети, проверени от съответните публични органи, би спомогнало за постигането на тази цел.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

9.5.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

39

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Wolf Klinz, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Íñigo Méndez de Vigo, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Elena Băsescu, Pervenche Berès, Sari Essayah, Robert Goebbels, Syed Kamall, Krišjānis Kariņš, Olle Ludvigsson, Siiri Oviir

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

24.5.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Syed Kamall, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Димитър Стоянов, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Piotr Borys, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Pablo Arias Echeverría, Iosif Matula