RAPPORT dwar il-politika tal-awditjar: lezzjonijiet mill-kriżi

30.5.2011 - (2011/2037(INI))

Kumitat għall-Affarijiet Legali
Rapporteur: Antonio Masip Hidalgo
Rapporteur għal opinjoni: (*):
Kay Swinburne, Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
(*) Kumitat assoċjat – Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura

Proċedura : 2011/2037(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A7-0200/2011

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-politika tal-awditjar: lezzjonijiet mill-kriżi

(2011/2037(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-Ktiba Ħadra tal-Kummissjoni, tat-13 ta’ Ottubru 2010, dwar il-politika tal-awditjar: lezzjonijiet mill-kriżi (COM(2010)0561)),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Mejju 2011 dwar il-governanza korporattiva fl-istituzzjonijiet finanzjarji[1],

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Marzu 2009 dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2006/43/KE dwar il-verifiki statutorji tal-kontijiet annwali u tal-kontijiet konsolidati[2],

–   wara li kkunsidra d-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Mejju 2006 dwar il-verifiki statutorji tal-kontijiet annwali u tal-kontijiet konsolidati[3],

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-opinjoni tal-Kumitat dwar l-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A7-0200/2011),

A. billi l-kriżi finanzjarja reċenti tefgħat dubji fuq ix-xogħol tal-awdituri,

B.  billi, wara l-kriżi, it-teħid ta' riskji eċċessiv min-naħa tal-istituzzjonijiet finanzjarji kien assoċjat b'mod sinifikanti ma' mekkaniżmi ta' kontroll u ta' ġestjoni tar-riskju flessibli, skarsi u mhux effettivi, partikolament f'istituzzjonijiet finanzjarji ta' importanza sistemika (SIFIs),

C. billi l-awdituri kienu identifikati bħala dawk li jistgħu jiżvolġu rwol fundamentali fit-tisħiħ tas-sorveljanza tal-ġestjoni tar-riskju b'mod partikolari ta' istituzzjonijiet finanzjarji,

D. billi r-rwol tal-kumitati tal-awditjar fi ħdan l-istituzzjonijiet finanzjarji, b'mod partikolari, ma kienx sfruttat totalment,

E. billi l-awditjar ta’ kwalità huwa fundamentali għall-istabilità ekonomika u l-fiduċja tas-suq, ladarba jipprovdi garanziji rigward is-saħħa finanzjarja ġenwina tal-kumpaniji,

F. billi l-indipendenza tal-awditur għandha sehem fundamentali fil-kwalità tal-awditjar,

G. billi x'aktarx jeżisti kunflitt ta' interess meta impriżi tal-awditjar joffru servizzi differenti lill-istess impriża,

H. billi l-konċentrazzjoni għolja tas-suq tal-erbgħa ditti l-kbar tal-awditjar tista' toħloq konċentrazzjoni eċċessiva tar-riskju, u billi l-impriżi iżgħar huma differenti u t-tkabbir u l-għarfien espert tagħhom għandhom ikunu inkoraġġiti permezz ta' żieda fl-opportunitajiet biex jikkompetu,

I.  billi, konsegwentement, jeħtieġ li jitnieda mill-ġdid dibattitu fil-fond dwar il-funzjoni tal-awditur u l-istruttura tas-suq tal-awditjar,

Kwistjonijiet ġenerali

1. Jilqa’ l-Ktiba Ħadra tal-Kummissjoni u jfaħħar l-approċċ globali tagħha,

2. Jilqa’ l-kwistjoni fundamentali li tqajmet fil-Ktiba Ħadra, jiġifieri kif l-awditjar jista’ jittejjeb, għalkemm fil-passat ma kien hemm l-ebda prova serja li tindika li l-awditjar ma sarx skont ir-regoli u r-rekwiżiti rilevanti;

3. Huwa tal-fehma li d-dibattitu dwar il-funzjoni tal-awditur irid ikun akkumpanjat mit-tisħiħ tal-funzjoni tal-kumitat tal-awditjar – li llum bilkemm hu effikaċi – kif ukoll mir-rapporti dwar il-finanzi u r-riskji li l-impriżi jridu jipprovdu,

4. Għadu s'issa mhu jara l-ebda bażi suffiċjenti għal evalwazzjoni finali, u għalhekk ifakkar lill-Kummissjoni li hu meħtieġ iktar użu mir-regolamenti u mit-tip ta' evalwazzjoni tal-impatt li tkopri ħafna oqsma u fil-fond, li tqis diversi alternattivi politiċi, tiffoka fuq kwestjonijiet prattiċi skont il-prinċipji tat-tfassil aħjar tal-liġijiet, tindirizza l-importanza tal-kontabilità fil-provvediment ta' informazzjoni preċiża dwar l-iżvilupp ekonomiku sostenibbli tal-kumpaniji, inkluża analiżi tal-gruppi ta' interess, sabiex tiċċara s-segmentazzjoni tal-istudju ta' evalwazzjoni tal-impatt għall-gruppi varji, bħall-SMEs, is-SIFIs u kumpaniji oħra kwotati u mhumiex; huwa tal-fehma li għandha ssir evalwazzjoni tal-impatt fuq l-utenti tar-rapporti tal-awditjar, bħall-investituri u r-regolaturi tas-SIFI; jistieden lill-Kummissjoni biex tanalizza l-valur miżjud iġġenerat kemm mir-regolament propost u kemm mill-armonizzazzjoni progressiva tal-istandards tal-awditjar u l-prattiki fus-suq uniku Ewropew;

5.  Jilqa’ r-rikonoxximent tal-proporzjonalità fil-Ktiba Ħadra;

Il-funzjoni tal-awditur

6.  Huwa tal-fehma li l-awditjar statutorju għandu funzjoni soċjali u li dan hu fl-interess pubbliku, ladarba dan hu komponent assolutament fundamentali tas-sistema demokratika ekonomika u politika, u għalhekk jilqa' l-għan tal-Ktiba Ħadra li żżid it-trasparenza u ttejjeb il-kwalità tar-rapporti tal-awditjar sabiex jingħata kontribut għall-istabilità tas-suq finanzjarju u jitjieb l-aċċess għall-finanzjament; huwa favur kull miżura bbażata fuq l-evidenza li l-ispejjeż u l-piżijiet għall-istituzzjonijiet finanzjarji, b'mod partikulari, ikollhom piż inqas jekk tiżdied il-kwalità tagħhom b'mod sinifikanti, kif ukoll jekk issir evalwazzjoni esterna regolari u jkun hemm sorveljanza regolatorja adegwata; jenfasizza l-ħtieġa ta' leġiżlazzjoni speċifika;

7. Jinnota li sistema ta' awditjar ta' kwalità għolja hija parti integrali minn qafas b'saħħtu ta' governanza korporattiva; jitlob lill-Kummissjoni tippreżenta l-proposti tagħha dwar il-governanza u l-awditjar tal-korporazzjonijiet lill-Parlament u lill-Kunsill b'mod konsistenti;

8.  Jenfasizza l-importanza tar-rapport tal-awditjar għall-azzjonisti u għall-pubbliku; jagħraf il-prinċipju li "verifika hija verifika" u jwissi dwar ir-riskju għoli li l-applikazzjoni ta' standards differenti twassal għall-inċertezza legali; għalhekk huwa favur l-estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni għall-istituzzjonijiet finanzjarji kollha,

9.  Jaqbel mal-Kummissjoni dwar il-prinċipju li l-konklużjonijiet ta' rapport tal-awditjar għandhom jiffukaw fuq is-sustanza iktar milli fuq il-forma;

10. Jitlob lill-Kummissjoni tistudja kif ir-rwol tal-awditur jista' jitwessa' biex jinkludi l-awditjar tar-rapporti dwar ir-riskju mressqa mill-entità li qed issirilha l-verifika, flimkien mal-verifika tal-informazzjoni pprovduta fid-dikjarazzjonijiet finanzjarji prinċipali; jirrakkomanda li l-awdituri għandhom ikunu informati dwar id-drabi kollha fejn il-kumitat dwar ir-riskju kien injorat;

11. Huwa tal-fehma li r-rapporti tal-awditjar għandhom ikunu qosra, b'konklużjonijiet ċari u konċiżi, u għandhom jindirizzaw l-aspetti kollha tal-mandat statutorju tal-awdituri; iqis li l-awditur għandu jipprovdi spjegazzjonijiet addizzjonali lill-kumitat tal-awditjar u lill-assemblea ġenerali dwar kwestjonijiet ġenerali bħall-metodoloġija li ntużat fit-fassil tal-karta tal-bilanċ, u dwar kwestjonijiet speċifiċi, bħall-indikaturi fundamentali, iċ-ċifri rilevanti, l-evalwazzjoni tar-riskju involut fl-istimi tal-kontabilità pertinenti jew l-opinjonijiet sinifikanti li ngħataw, dwar kwalunkwe problema partikulari li l-awditur iltaqa' magħha waqt it-twettiq tal-verifika;

12. Jitlob li r-rapporti ta' awditjar ta' istituzzjonijiet finanzjarji jinkludu rekwiżiti ta' żvelar imtejba li jirrigwardaw il-valutazzjoni ta' assi inqas likwidi sabiex jippermettu t-tqabbil ta' valutazzjonijiet ta' strument finanzjarju bejn l-istituzzjonijiet;

13. Jenfasizza li l-awdituri għandhom jiġbdu l-attenzjoni tas-superviżuri jew l-awtoritajiet rilevanti meta jindunaw bi problemi li jistgħu jipperikolaw il-futur tal-entità li qed issirilha l-verifika; jirrakkomanda li jsiru laqgħat bilaterali bejn l-awdituri u s-superviżuri ta’ istituzzjonijiet finanzjarji kbar;

14. Jinnota li jista’ jkun hemm responsabilità potenzjali marbuta mal-provvediment ta' informazzjoni addizzjonali barra dik meħtieġa mir-regolament; jemmen, madankollu, li s-soċjetà titlob li l-awdituri jkollhom responsabiltà b’viżjoni kemm għall-futur u kemm għas-soċjetà inġenerali, speċjalment fir-rigward ta’ korporazzjonijiet kbar u sistemikament rilevanti; huwa tal-fehma li l-informazzjoni disponibbli għall-awdituri li hija fl-interess pubbliku u għandha x'taqsam mar-riskju, ma' operazzjonijiet li mhumiex fuq il-karta tal-bilanċ jew riskji potenzjali futuri għandha dejjem tkun żvelata lir-regolaturi u fil-parti l-kbira taċ-ċirkustanzi għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku;

15. Jappella għat-tisħiħ tar-rwol tal-kumitati tal-awditjar tal-istituzzjonijiet finanzjarji kollha billi dawn jintalbu japprovaw mudell ta' evalwazzjoni tar-riskju li jinkludi paraguni speċifiċi għall-impriżi skont indikaturi, inkluż ir-rappurtar dwar il-ħtiġijiet finanzjarji futuri, konvenji bankarji, flussi futuri tal-kontanti, ġestjoni tar-riskju, stimi ta' ġestjoni u aderenza għall-prinċipji tal-kontabilità ewlenin u kwalunkwe riskju prevedibbli rigward il-mudell kummerċjali tal-kumpanija; jitlob li din l-evalwazzjoni tkun ippreżentata kull sena lill-bordijiet superviżorji u eżekuttivi tal-istituzzjonijiet finanzjarji, flimkien mar-rapport ta' awditjar sħiħ, għall-eżami u l-approvazzjoni;

16. Iqis li x-xettiċiżmu professjonali huwa vitali fl-awditjar u jkollu impatt fuq kull fażi ta' verifika; jafferma li dan ix-xettiċiżmu jirriżulta mill-oġġettività u l-indipendenza tal-awditur, flimkien mal-ġudizzju professjonali żviluppat mill-esperjenza li ma jistax ikun issotitwit minn proċeduri fejn wieħed jimmarka kaxxa;

17. Jemmen li s-sistema tal-kwalifiki fir-rapporti tal-awditjar m'għandhiex tkun rieżaminata, għaliex din għandha funzjoni dissważiva u tikkontribwixxi għall-kwalità tal-informazzjoni finanzjarja;

18. Iqis li djalogu fluwidu u regolari bejn l-awditur estern, l-awditur intern u l-kumitat tal-awditjar huwa essenzjali biex isir awditjar effikaċi, għaliex huwa neċessarju li l-azzjonisti jinżammu infurmati – pereżempju, bir-raġunijiet tal-għażla, l-għażla mill-ġdid jew ir-revoka tal-inkarigu, tal-awditur – permezz ta’ spjegazzjonijiet speċifiċi għar-rapport tal-kumitat tal-awditjar;

19. Huwa tal-fehma li l-awdituri għandu jkollhom id-dritt li jinstemgħu fil-laqgħat ġenerali tal-kumpanija fi kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mar-rwol tagħhom bħala awdituri;

20. Jemmen li hemm bżonn li ż-żewġ aspetti tal-awditjar – intern u estern – ikunu ċirkoskritti b’mod ċar fil-liġi;

Standards Internazzjonali tal-Awditjar (ISAs)

21. Jissuġerixxi li l-Kummissjoni tadotta b'mod urġenti l-Istandards Internazzjonali tal-Awditjar (ISAs), iċċarati permezz ta' regolament, li jippermettu l-armonizzazzjoni tal-awditjar fil-livell Ewropew u jiffaċilitaw il-kompitu tal-korpi ta’ sorveljanza; huwa tal-fehma li l-awditjar huwa proċedura unika, irrispettivament mid-daqs tal-kumpanija li qed issirilha l-verifika, iżda li l-applikazzjoni tiegħu jeħtieġ li tkun adattata għall-karatteristiċi ta’ intrapriżi żgħar u medji (SMEs); iffakkar lill-Kummissjoni li apparti minn dawk il-kumpanniji li għalihom għandhom japplikaw l-Istandards Internazzjonali tal-Awditjar, hemm ukoll kumpaniji oħra li, minkejja li huma eżentati minn dawk l-istandards, għandhom madankollu jaraw li s-sitwazzjonijiet finanzjarji tagħhom ikunu verifikati minn kumpanniji tal-awditjar awtorizzati;

Il-governanza u l-independenza tad-ditti tal-awditjar

22. Jaqbel li jeżisti kunflitt ta’ interess inevitabbli minħabba l-fatt li awditur jitqabbad u jitħallas mill-intrapriża li qed issirilha l-verifika; ma jarax, madankollu, li bħalissa hemm ġustifikazzjoni biex dan l-inkarigu jingħata minn parti terza; jitlob, waqt li jżomm dan f'moħħu u mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 37 (2) tad-Direttiva 2006/43/KE, biex ir-rwol tal-kumitat tal-awditjar jissaħħaħ;

23. Huwa tal-fehma li l-awditur, fejn dak ir-rwol huwa wieħed statutorju, għandu jinħatar mill-kumitat tal-awditjar u mhux mill-bord maniġerjali tal-kumpannija li qed issirilha l-verifika, u f’dan ir-rigward jaħseb li l-membri tal-kumitat tal-awditjar għandu jkollhom l-esperjenza rilevanti, b'nofshom, tal-anqas, b'esperjenza fil-kontabilità u l-awditjar; iqis li l-kumitat tal-awditjar għandu jieħu passi biex jiżgura li l-awditur ikun indipendenti, b'mod partikolari rigward kwalunkwe servizzi ta’ konsulenza li l-awditur jipprovdi jew joffri li jipprovdi;

24. Huwa tal-fehma li għandu jsir rieżami dettaljat tar-regoli li jiggarantixxu l-indipendenza tal-awdituri u l-kwalità tal-verifika minn korp ta’ sorveljanza pubbliku indipendenti għal kollox mill-professjoni;

25. Jappoġġa l-ħolqien ta’ kodiċi internazzjonali ta’ governanza tajba għal ditti tal-awditjar li jagħmlu l-verifiki ta' entitajiet ta’ interess pubbliku;

26. Jaqbel li l-indipendenza tal-awditur hija ta' importanza kbira u li għandhom jittieħdu passi biex ma jkunx hemm familjarità żejda; jisuġġerixxi li l-Kummissjoni għandha tagħmel evalwazzjoni tal-impatt li tkopri firxa ta' alternattivi, b'mod partikolari r-rotazzjoni esterna u l-impatt tal-verifiki konġunti volontarji; iqis ir-rotazzjoni esterna bħala mezz għat-tisħiħ tal-indipendenza tal-awdituri, iżda jtenni l-fehma tiegħu li mhix ir-rotazzjoni esterna iżda pjuttost it-tibdil regolari fl-awdituri interni li jirrappreżenta l-aħjar soluzzjoni regolatorja, kif ikkonfermat bid-Direttiva 2006/43/KE, u li l-arranġamenti eżistenti tar-rotazzjoni tas-sieħba jipprovdu l-indipendenza meħtieġa biex il-verifiki jkunu effettivi;

27. Jistieden lill-Kummissjoni biex tiżgura li l-prattiċi tal-kumpaniji jgħinu biex jippreservaw il-mezzi ta' protezzjoni pprovduti, inkluża l-protezzjoni tar-rotazzjoni obbligatorja tas-sieħba ewlenin tal-awditjar anke fejn dawk is-sieħba jibdlu l-kumpaniji;

28. Jissuġġerixxi li għandhom jitqiesu għażliet oħra barra minn, jew flimkien ma', ċiklu ta’ rotazzjoni fiss – pereżempju, jekk jintagħżlu l-verifiki konġunti ċ-ċiklu ta’ rotazzjoni jista’ jkun id-doppju ta’ dak fejn jintuża awditur wieħed peress li d-dinamika ta’ “tlieta f’kamra” hija differenti minn dik ta’ “tnejn f’kamra”, u r-rotazzjoni tal-awditjar konġunt tista’ anke tkun irranġata b’tali mod li ma taħbatx flimkien;

29. Huwa tal-fehma li għandu jkun hemm demarkazzjoni ċara bejn l-għoti ta’ servizzi tal-awditjar u servizzi oħra, mhux tal-awditjar, li ditta tal-awditjar tipprovdi lill-klijent, bl-għan li jkunu evitati kunflitti ta’ interess kif imsemmija fl-Artikolu 22(2) tad-Direttiva 2006/43/KE u skont il-kodiċi tal-prattika tal-awditjar; b’hekk jista’ jkun limitat il-"lowballing", fejn ikunu offerti prezzijiet artifiċjalment baxxi għall-awditjar bit-tama li l-prezz iktar baxx ikun ikkumpensat mill-ħlas għal servizzi addizjonali; huwa tal-fehma, għalhekk, li d-demarkazzjoni għandha tkun applikata għad-ditti kollha u għall-klijenti tagħhom; jistieden lill-Kummissjoni, b'referenza għar-Rakkomandazzjonijiet tal-2002 dwar l-Indipendenza Statutorja tal-Awdituri, biex tfassal lista ta' kundizzjonijiet skont liema tali servizzi jkunu meqjusa bħala inkompatibbli mas-servizzi tal-awditjar; jirrikonoxxi li l-provvista ta’ servizzi barra l-awditjar, fejn ma tkunx inkompatibbli mal-indipendenza tal-awditur, jista’ jkollha rwol essenzjali biex tkabbar il-bażi tal-ħiliet ta' ditti żgħar u ta' daqs medju, iżda huwa tal-fehma li servizzi ta' awditjar interni u esterni m'għandhomx ikunu pprovduti simultanjament;

30. Iqis li l-manteniment tal-indipendenza tal-awditur huwa essenzjali; huwa tal-fehma li l-awdituri esterni għandhom ikunu pprojbiti milli jipprovdu servizzi lill-kumpanija li qed issirilha l-verifika li jistgħu jagħtu lok għal nuqqas ta’ konformità mar-rekwiżiti applikabbli rigward l-indipendenza, jew ma’ rekwiżiti etiċi oħra; jirrikonoxxi li, sabiex tingħata spinta lit-tkabbir fl-ekonomija Ewropea, huwa meħtieġ li jkun żgurat li l-impriżi kollha, irrispettivament mid-daqs tagħhom, u inklużi l-SMEs, jistgħu jikkuntrattaw awdituri indipendenti u ditti tal-awditjar li jkollhom firxa wiesgħa ta’ ħiliet;

31. Jinnota b'mod partikulari li s-servizzi tal-awditjar li huma meqjusa li jagħtu lok għal kunflitt ta' interess ma għandhomx isiru mill-istess kumpanija, inklużi ċerti servizzi ta' konsulenza u evalwazzjonijiet ta' prodotti strutturati kumplessi, u jsostni li għandu jkun hemm sorveljanza mill-awtoritajiet superviżorji kompetenti;

32. Jemmen li l-kumitati tal-awditjar għandhom rwol superviżorju importanti biex ikun żgurat li l-awditur jibqa’ indipendenti u jitlob lill-Kummissjoni tagħti pariri biex jgħinu lill-kumitati tal-awditjar f’dan ir-rigward;

33. Jirrakkomanda li l-kumitat tal-awditjar, bħala entità tal-bord superviżorju, mhux il-bord eżekuttiv, għandu jiddeċiedi jekk għandux jippermetti l-provvista ta' servizzi mhux tal-awditjar lill-impriża finanzjarja determinata u għandu jinnegozja l-offerta u d-dettalji tal-mandat; jitlob lill-Kummissjoni biex tagħmel evalwazzjoni tal-impatt rigward il-vijabilità u l-effetti ta' limitu massimu fuq is-servizzi mhux tal-awditjar f'rabta mad-dħul;

34. Huwa tal-fehma li l-ħlas li ditta tal-awditjar jew netwerk ta’ ditti tal-awditjar jistgħu jirċievu minn klijent wieħed għandu jkun ippublikat meta jaqbżu limitu massimu determinat u s-superviżuri għandhom ikunu jistgħu jintervjenu b’kontrolli, limiti jew rekwiżiti oħra tal-ippjanar meta jaqbżu ċertu perċentwal tad-dħul totali tagħhom sabiex tkun evitata sitwazzjoni fejn id-ditta tal-awditjar titlef l-indipendenza ekonomika tagħha; jirrimarka, madankollu, li għal ditti iżgħar intervent bħal dan m'għandux jirrestrinġi t-tkabbir u wkoll li l-kisba ta' klijent kbir u sinifikanti li jipprovdi persentaġġ għoli tax-xogħol tad-ditta tal-awditjar fl-istadji bikrija hija parti essenzjali mill-proċess tat-tkabbir tagħha;

35. Iqis li d-ditti tal-awditjar li jivverifikaw il-kontijiet ta' entitajiet ta’ interess pubbliku għandhom jippublikaw il-kontijiet tagħhom u li dawn il-kontijiet, kif ukoll il-metodi li ntużaw, għandhom ikunu kkontrollati sabiex ikun żgurat li l-affarijiet saru kif suppost;

36. Iqis li, fejn ikun hemm prova ta’ abbuż tal-kariga ta’ direttur ta’ impriża jew ta’ entità ta’ interess pubbliku u/jew tad-ditta ta’ awditjar, għandha tkun possibbli l-prosekuzzjoni ta’ dawk kollha kkonċernati;

37. Jemmen li l-mudell ta’ sħubija huwa l-mudell xieraq għad-ditti tal-awditjar, għaliex dan jipproteġi l-indipendenza tagħhom;

38. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżguraw li l-awditjar ta' entitajiet pubbliċi jkun eżemplari u biex jevitaw kwalunkwe kunflitt ta' interess li jirriżulta minn konnessjonijiet bejn l-awditur u min jieħu d-deċiżjonijiet fi ħdan l-entità pubblika li tkun qed issirilha l-verifika;

Awditi ta’ gruppi

39. Jappoġġa l-proposti tal-Ktiba Ħadra dwar l-awditi ta’ gruppi;

40. Jistieden lill-Kummissjoni biex teżamina l-kwestjoni tat-trasmissjoni ta' data matul l-awditi ta' gruppi fil-kuntest tar-reviżjoni futura tal-qafas leġiżlattiv tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data;

41. Iqis li l-awdituri ta’ grupp għandu jkollhom stampa ċara tal-grupp u, fil-każ ta’ istituzzjonijiet finanzjarji ssorveljati fuq bażi ta’ grupp, għandu jkollhom djalogu mas-superviżur tal-grupp;

Is-sorveljanza

42. Jistieden lill-Kummissjoni biex tressaq proposta biex ittejjeb il-komunikazzjoni bejn l-awdituri ta’ entitajiet ta’ interess pubbliku u l-awtoritajiet regolatorji;

43. Jemmen li għandhom ikunu stabbiliti protokolli dwar il-komunikazzjoni u l-kunfidenzjalità u li d-djalogu għandu jkun ġenwinament reċiproku;

44. Jistieden komunikazzjoni mtejba fiż-żewġ direzzjonijiet bejn l-awdituri u s-superviżuri finanzjarji ta' istituzzjonijiet finanzjarji, speċjalment fir-rigward ta' oqsma li fejn hemm tħassib speċifiku, inkluża l-interazzjoni bejn prodotti finanzjarji differenti; jitlob li tkun stabbilita l-istess komunikazzjoni għall-entitajiet transkonfinali mill-awdituri u l-awtoritajiet superviżorji Ewropej;

45. Jiġbed l-attenzjoni għall-bżonn tal-armonizzazzjoni tal-prattiki superviżorji tal-awditjar u jitlob lill-Kummissjoni tikkunsidra l-integrazzjoni tal-Grupp Ewropew ta’ Entitajiet ta’ Sorveljanza tal-Awdituri fis-Sistema Ewropea tas-Superviżuri Finanzjarji, possibiliment permezz tal-AETS;

46. Jistieden lill-awdituri esterni ta' istituzzjonijiet finanzjarji biex jirrapurtaw perjodikament, fuq bażi settorjali lill-BERS, sabiex jiġu identifikati xejriet settorjali u sorsi potenzjali ta' riskju sistemiku u ta' fallimenti potenzjali, u josserva li dan għandu jsir b'mod proporzjonali;

47. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżguraw konformità mar-riżultati ppublikati minn uffiċċji nazzjonali tal-awditjar fil-kompitu tal-awditjar tagħhom;

Il-konċentrazzjoni u l-istruttura tas-suq

48. Jemmen li meta wieħed iqis il-konfigurazzjoni attwali tas-suq, il-falliment ta’ waħda mill-erba’ ditti l-kbar idgħajjef il-kredibilità tal-professjoni tal-awditur kollha kemm hi;

49. Huwa tal-fehma li, anki jekk il-falliment ta' ditta tal-awditjar jista' ma jkollux effett domino dirett fuq il-bqija tal-ekonomija, id-ditti li huma meqjusa 'kbar wisq biex ifallu' jistgħu joħlqu riskju ta' periklu morali u li l-pjanijiet ta' kontinġenza relatati mad-ditti tal-awditjar il-kbar għandhom jissaħħu; jemmen, barra minn hekk, li l-objettivi ta’ dawn il-pjanijiet għandhom ikunu mfassla biex jimminimizzaw il-possibilità li ditta tal-awditjar tabbanduna s-suq mingħajr raġuni valida u biex inaqqsu l-inċertezza u t-tfixkil li dan kieku jikkawża;

50. Huwa tal-fehma li l-pjanijiet ta' kontinġenza huma mezz importanti ta' prevenzjoni tax-xoljiment diżordinat ta' ditta u li l-pjanijiet għandhom jinkludu mekkaniżmu li permezz tiegħu r-regolatur ikun infurmat bi kwalunkwe problema li thedded ditta ta’ awditjar fil-livell nazzjonali jew internazzjonali, sabiex ir-regolaturi jkunu jistgħu jagħmlu l-parti tagħhom u jimmaniġġjaw dawn is-sitwazzjonijiet bl-attenzjoni dovuta;

51. Jappoġġa l-introduzzjoni ta' testmenti waqt il-ħajja (living wills) għall-erbgħa ditti l-kbar tal-awditjar u għal dawk l-awdituri li jipprovdu servizzi sinifikanti ta' awditjar lis-settur finanzjarju, kif ukoll l-istabbiliment ta' pjanijiet ta' kontinġenza transkonfinali għat-trasferiment ordnat ta' kuntratti tal-klijenti, jekk attur importanti jirtira mis-suq;

52. Jenfasizza li wieħed mill-għanijiet ta’ kull azzjoni meħuda fil-qasam tal-awditjar għandu jkun l-iżvilupp tal-kompetizzjoni fost id-ditti varji li jaħdmu fis-settur, waqt li jinżammu l-kwalità, il-preċiżjoni u r-reqqa tal-verifiki;

53. Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi kundizzjonijiet kompetittivi indaqs għad-ditti kollha li joperaw fis-suq tal-awditjar u tissimplifika r-regoli li jirregolaw l-awditjar fil-livell Ewropew; huwa tal-fehma li aċċess aktar faċli għas-suq u t-tneħħija tal-ostakoli għad-ditti li jixtiequ jidħlu fis-suq huma vitali jekk għandu jkun attirat numru akbar ta’ parteċipanti għas-suq tal-awditjar; iqis li l-kumitati tal-awditjar u mhux il-bordijiet tal-kumpaniji huma l-iktar indikati biex jagħżlu it-tip ta' verifika li jissodisfa bl-aħjar mod il-ħtiġijiet tal-entità li qed issirilha l-verifika u biex jimmonitorjaw l-effikaċja u l-kwalità ta' dik il-verifika, u li għandha ssir enfasi partikolari fuq l-indipendenza tal-awditur; jemmen li l-Kummissjoni għandha tesplora modi li jippermettu lill-entitajiet ta’ interess pubbliku, is-settur pubbliku u l-istituzzjonijiet Ewropej jiġġudikaw aħjar il-kwalità tas-servizzi tal-awditjar ipprovduti mid-ditti tal-awditjar, irrispettivament mid-daqs tagħhom;

54. Jirrikonoxxi li l-implimentazzjoni ta' verifiki konġunti jista' jkollha effetti pożittivi fuq id-diversifikazzjoni tas-suq tal-awditjar; ifakkar li Stati Membri differenti għandhom sitwazzjonijiet tas-suq differenti u esperjenzi differenti ta' verifiki konġunti; jistieden lill-Kummissjoni tevalwa l-benefiċċji potenzjali u l-ispejjeż tal-introduzzjoni obbligatorja kemm għall-impriżi tal-awditjar, b'mod partikolari l-impriżi ta' awditjar żgħar, u kemm għall-kumpaniji li ssirilhom il-verifika – b'mod partikolari l-istituzzjonijiet finanzjarji – u kif din tista' taffettwa l-konċentrazzjoni tas-suq tal-awditjar u l-istabilità finanzjarja;

55.  Iqis li x-xiri tal-akbar għadd ta' ishma f'ditti oħra mill-erba' ditti l-kbar irid jitqies fid-dawl tal-impatt tiegħu fuq it-tkabbir ta' ditti jew networks oħra;

56. Jitlob lill-Kummissjoni biex tinvestiga l-użu ta' ftehimiet restrittivi minn banek u istituzzjonijiet finanzjarji oħra dwar krediti u prodotti finanzjarji oħra għall-kumpaniji, li jista' jkun li qed jillimitaw l-għażla tal-awdituri;

57. Iqis vitali l-introduzzjoni ta' projbizzjoni tal-inklużjoni ta' klawżoli restrittivi fil-kuntratti li jiffavorixxu l-erba’ ditti l-kbar;

58. Jitlob li jkun mħeġġa l-amalgamazzjonijiet bejn ditti tal-awditjar medji u żgħar; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tistudja l-possibilità tal-ħolqien ta’ ċertifikat u reġistru ta’ kwalità għad-ditti tal-awditjar, sabiex id-ditti tal-awditjar żgħar u medji jkunu jistgħu juru li xogħolhom huwa ta' standard sodisfaċenti; iqis li s-settur tal-akkwist pubbliku għandu jimmira li juża ditti oħra barra l-erba’ ditti l-kbar u li l-korpi pubbliċi għandhom jistabbilixxu persentaġġ ta’ referenza għall-użu ta' tali ditti;

59. Jitlob lill-Kummissjoni, f’rabta mas-sejħiet għall-offerti mill-entitajiet ta' interess pubbliku, biex tistipula li għandu jingħata aċċess ġust għall-proċess tas-sejħiet għall-offerti lil tal-anqas żewġ ditti li mhumiex mill-erba' l-kbar, flimkien mal-erba' ditti l-kbar; huwa tal-fehma li l-kumitati tal-awditjar għandhom jingħataw rwol ewlieni f’dan il-proċess, li fih għandhom jipparteċipaw ukoll l-azzjonisti; jitlob lill-Kummissjoni tirrevedi l-prattiki tal-kumitati tal-awditjar fir-rigward tal-proċessi tas-sejħa għall-offerti, b’rigward partikolari għall-piżijiet amministrattivi assoċjati ma’ proċess formali ta’ sejħa għall-offerti u bl-għan li tiżgura li d-deċiżjoni finali tal-azzjonisti dwar il-ħatra tal-awdituri tkun ibbażata fuq proposta mill-kumitat tal-awditjar; huwa tal-fehma li din il-proposta għandha tinkludi deskrizzjoni tal-proċedura segwita, il-kriterji użati u r-raġunijiet sottostanti għar-rakkomandazzjoni tal-kumitat tal-awditjar;

60. Jitlob lill-Kummissjoni (DĠ COMP) twettaq investigazzjoni dettaljata tas-suq tal-awditjar;

Il-ħolqien ta’ suq Ewropew

61. Huwa tal-fehma li l-awditjar huwa kruċjali għall-proċess ta’ rivitalizzazzjoni tas-suq intern; jistieden lill-Kummissjoni teżamina sa liema punt miżuri għall-faċilitazzjoni tal-forniment transkonfinali ta’ servizzi ta’ verifika jistgħu jservu biex jeliminaw ostakli għall-aċċess għas-suq u l-ħniq tal-kapaċità; jistieden lill-Kummissjoni teżamina sa liema punt suq Ewropew għas-servizzi ta’ verifika jista’ jservi biex jitnaqqsu l-kumplessità u l-ispejjeż proċedurali għall-parteċipanti kollha tas-suq, b'mod partikolari għad-ditti tal-awditjar żgħar u ta’ daqs medju; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tieħu l-passi kollha xierqa biex tinkorpora fil-liġi tal-UE u tinforza standards internazzjonali tal-awditjar li jistgħu jgħinu biex ikunu stabbiliti kundizzjonijiet kompetittivi li jkunu ġenwinament indaqs għad-ditti tal-awditjar; ifakkar lill-Kummissjoni fir-rakkomandazzjonijiet tagħha dwar ir-responsabilità tal-awditur; jistieden lill-Kummissjoni, biex f'dan l-isfond, tressaq proposti għat-titjib tal-armonizzazzjoni bl-għan li jkun stabbilit passaport Ewropew għall-awdituri, b'enfasi partikolari fuq dak kollu li jiggarantixxi l-indipendenza tal-awditur;

62. Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa reġim ta' responsabilità pan-Ewropew għall-professjoni tal-awditjar;

Il-kooperazzjoni internazzjonali

63. Jitlob lill-Kummissjoni żżid l-isforzi tagħha favur iktar konverġenza;

o

o o

64. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

OPINJONI tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (*) (11.5.2011)

għall-Kumitat għall-Affarijiet Legali

dwar il-politika tal-awditjar: lezzjonijiet mill-kriżi
(2011/2037(INI))

Rapporteur għal opinjoni: (*): Kay Swinburne

(*) Kumitat assoċjat – Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi l-konċentrazzjoni għolja tas-suq tal-impriżi ta' awditjar tal-"erbgħa l-kbar" tista' tikkawża tkabbir eċċessiv tar-riskju, u billi l-impriżi żgħar huma differenti u t-tkabbir u l-kompetenza tagħhom għandhom jiġu inkoraġġiti permezz ta' żieda fl-opportunitajiet biex jikkompetu,

B.  billi l-kollass ta' impriża ta' awditjar dominanti, tista' ddgħajjef b'mod serju l-kredibilità tal-professjoni tal-awditjar b'mod ġenerali u tista' toħloq inċertezza kbira dwar il-kwalità ta' dikjarazzjonijiet finanzjarji li jsiru għall-kumpaniji elenkati,

C. billi, wara l-kriżi finanzjarja, l-awdituri ġew identifikati bħal dawk li jistgħu jiżvolġu rwol fundamentali fit-tisħiħ tal-sorveljanza tal-ġestjoni tar-riskju ta' istituzzjonijiet finanzjarji, b'mod partikolari,

D. billi r-rwol tal-kumitati tal-awditjar fi ħdan l-istituzzjonijiet finanzjarji, b'mod partikolari. ma ntużax totalment,

E.  billi x'aktarx jeżisti kunflitt tal-interess meta impriżi tal-awditjar joffru servizzi differenti lill-istess impriża,

F.  jenfasizza l-importanza tar-rapport tal-awditjar għal azzjonisti u għall-pubbliku; jagħraf il-prinċipju "awditjar mhijiex ħlief awditjar" u jwissi dwar ir-riskju għoli li l-applikazzjoni ta' standards differenti twassal għal inċertezza legali; b'hekk jiffavorixxi l-estensjoni tal-ambitu tal-istituzzjonijiet finanzjarji kollha,

G. billi, minħabba l-kriżi, teħid eċċessiv ta' riskji min-naħa tal-istituzzjonijiet finanzjarji ġie konness b'mod sinifikanti ma' kontroll li huwa flessibli, rari u ineffettiv u ma' mekkaniżmi ta' ġestjoni ta' riskju, partikolament f'Istituzzjonijiet Finanzjarji ta' Importanza Sistemika (SIFIs),

1.  Jappella għall-għoti ta' iżjed opportunitajiet għall-impriżi iżgħar billi jiġi evitat li s-servizzi ta' awditjar intern u estern jitwettqu mill-istess kumpanija peress li dan ikun jista' joħloq riskju għall-indipendenza tal-awditur; jjjojosserva, b'mod partikolari, li l-oqsma tas-servizzi tal-awditjar li jitqiesu li jidħlu f'kunflitt ta' interess għandhom jitwettqu minn kumpaniji differenti, inklużi ċerti servizzi ta' konsulenza u l-evalwazzjonijiet ta' prodotti strutturati kumplessi; dan għandu jiġi mmonitorat mill-awtoritajiet superviżorji kompetenti;

2.  Jirrakomanda li kumitat tal-awditjar, bħala entità tal-bord superviżorju, mhux il-bord eżekuttiv, għandu jiddeċiedi jekk għandux jippermetti l-provvista ta' servizzi mhux tal-awditjar lill-impriża finanzjarja rispettiva u għandu jinnegozja l-offerta u d-dettalji tal-mandat; jitlob lill-Kummissjoni biex tagħmel valutazzjoni tal-impatt tal-viabbiltà u l-effetti ta' determinazzjoni ta’ limitu massimu fuq is-servizzi mhux tal-awditjar li huma marbuta mad-dħul;

3.  Jirrikonoxxi l-funzjoni soċjali tal-awditjar statutorju u li dan hu fl-interess pubbliku u għalhekk jilqa' l-għan tal-Green Paper sabiex tiżdied it-trasparenza u jtejjeb il-kwalità tar-rapporti tal-awditjar sabiex jikkontribwixxu għall-istabilità tas-swieq finanzjarji u jtejbu l-aċċess għall-finanzjament; jiffavorixxi kull miżura bbażata fuq l-evidenza li tiswa u xxekkel l-istituzzjonijiet finanzjarji, b'mod partikolari, jingħelbu bit-titjib sinifikanti tal-kwalità tagħhom, kif ukoll permezz ta' evawazzjoni esterna regolari u permezz ta' sorveljanza regolatorja xierqa; jenfasizza l-ħtieġa għal leġiżlazzjoni speċifika;

4.  Jistieden lill-Kummissjoni tirrevedi l-prattiki tal-kumitat tal-awditjar fir-rigward tal-proċessi tas-sejħa għall-offerti b’rigward partikolari għall-aspetti tat-trasparenza u tal-piżijiet amministrattivi assoċjati ma’ proċess formali ta’ sejħa għall-offerti, filwaqt li tiżgura li ma tiġix affettwata l-kwalità tas-servizzi tal-awditjar. iqis, li sabiex tiġi ggarantita l-indipendenza tal-awditjar, il-kumpaniji għandhom iqisu proċess miftuħ ta' sejħa għall-offerta għal appuntamenti statutorji ta' awdituri esterni kull tmien snin, fuq bażi rinnovabbli; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tinkludi r-riżultati ta’ diskussjoni annwali tal-għażla tal-awditur f'rapport tal-kumitat tal-awditjar lill-assemblea tal-azzjonisti;

5.  Jappella li l-kumitati tal-awditjar għandhom jintalbu jippubblikaw fir-rapport tagħhom l-okkorrenza ta' diskussjonijiet regolari mal-parteċipanti interessati prinċipali u l-kwistjonijiet ta' rappurtaġġ finanzjarju sinifikati mqajma tul l-awditjar u biex jispjegaw il-bażi tad-deċiżjoni dwar is-sejħa għall-offerti tal-awditjar u appuntament tal-awditjar għal kull xogħol relatat mal-awditjar, iżda speċjalment għall-kuntratti ta' awditjar estern;

6.  Isostni li rigward iż-żamma ta' standard għoli ta' kwalità tal-awditjar, għandha tiġi preferuta r-rotazzjoni interna tal-awdituri, kif ġiet konfermata fid-Direttiva 2006/43/KE, milli r-rotazzjoni esterna;

7.  Jirrikonoxxi li l-implimentazzjoni ta' awditjar konġunt jista' jkollu effetti pożittivi fuq id-diversifikazzjoni tas-suq tal-awditjar; ifakkar is-sitwazzjoni differenti tas-swieq u l-esperjenzi differenti ta' awdijar konġunt fost l-Istati Membri; jistieden lill-Kummissjoni tevalwa l-benefiċċji potenzjali u l-ispejjeż tal-introduzzjoni obbligatorja kemm għall-impriżi talawditjar, b'mod partikolari l-impriżi ta' awditjar żgħar, u għal kumpaniji awditjati u b'mod partikolari, l-istituzzjonijiet finanzjarji, u kif dawn jistgħu jaffettwaw il-konċentrazzjoni tas-swieq tal-awditjar u l-istabilità finanzjarja;

8.  Jitlob lid-DĠ Kompetizzjoni (DĠ Comp) twettaq investigazzjoni dettaljata dwar is-suq tal-awditjar;

9.  Jappella għal aktar komunikazzjoni fiż-żewġ direzzjonijiet bejn l-awdituri u s-superviżuri finanzjarji ta' istituzzjonijiet finanzjarji, speċjalment fir-rigward ta' oqsma speċifiċi ta' tħassib, inkluża l-interazzjoni bejn prodotti finanzjarji differenti; jitlob li jkun hemm l-istess komunikazzjoni għal entitajiet transkonfinali mill-awdituri u l-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej;

10. Jinnota l-bżonn ta' armonizzazzjoni tal-prattiki superviżorji tal-awditjar u jitlob lill-Kummissjoni tikkunsidra l-integrazzjoni tal-Grupp Ewropew ta’ Entitajiet ta’ Sorveljanza ta’ l-Awdituri fis-Sistema Ewropea tas-Superviżuri Finanzjarji, possibiliment permezz tal-AETS;

11. Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa reġim ta' responsabilità pan-Ewropew għall-professjoni tal-awditjar;

12. Jistieden lill-awdituri esterni ta' istituzzjonijiet finanzjarji biex jirrapurtaw perjodikament, fuq bażi settorjali, lill-BERS, sabiex jiġu identifikati xejriet settorjali u sorsi potenzjali ta' riskju sistemiku u ta' fallimenti potenzjali, u josserva li dan għandu jsir b'mod proporzjonali;

13. Jappella għat-tisħiħ tar-rwol tal-kumitati tal-awditjar tal-istituzzjonijiet finanzjarji kollha billi dawn jintalbu japprovaw mudell ta' valutazzjoni tar-riskju li jinkludi paraguni speċifiċi għall-impriżi għal indikaturi, inkluż ir-rappurtaġġ dwar il-ħtiġiejiet finanzjarji futuri, konvenji bankarji, flussi futuri tal-kontanti , il-ġestjoni tar-riskju, l-istimi ta' ġestjoni u l-aderenza għal prinċipji ta' kontabilità ewlenin u kwalunkwe riskju prevedibbli rigward il-mudell kummerċjali tal-kumpanija; jitlob li din il-valutazzjoni tkun preżentata lill-bordijiet superviżorji u eżekuttivi tal-istituzzjonijiet finanzjarji, flimkien mar-rapport ta' awditjar sħiħ, kull sena għall-eżami u l-approvazzjoni.

14. Jinnota li sistema ta' awditjar ta' kwalità għolja hija parti integrali ta' qafas b'saħħtu ta' governanza korporattiva; jitlob lill-Kummissjoni tippreżenta l-proposti tagħha dwar il-governanza u l-awditjar tal-kumpaniji lill-Parlament u lill-Kunsill, b'mod konsistenti;

15. Jitlob lill-Kummissjoni biex tinvestiga l-użu ta' ftehim restrittiv minn banek u istituzzjonijiet finanzjarji oħra dwar krediti u prodotti finanzjarji oħra lil kumpaniji, fejn dan jista' jillimita l-għażla tal-awdituri;

16. Jitlob lill-Kummissjoni biex tħares lejn ostakli legali li jeżistu kemm fi ħdan l-UE u wkoll bejn pajjiżi membri tal-UE u pajjiżi mhux membri tal-UE in konnessjoni mat-trażmissjoni ta' data waqt awditjar ta' gruppi;

17. Jappoġġa l-introduzzjoni ta' testmenti bijoloġiċi (“living wills”) għall-"erbgħa impriżi ta' awdituri l-kbar" u għal dawk l-awdituri li jipprovdu servizzi sinifikanti ta' awditjar għas-settur finanzjarju, inkluż l-istabbiliment ta' pjanijiet transkonfinali ta' kontinġenza għat-trasferiment kif suppost ta' kuntratti tal-klijenti, jekk attur importanti jirtira mis-suq;

18. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżguraw li awditjar ta' korpi pubbliċi jkunu eżemplari u biex jevitaw kwalunkwe kunflitt tal-interess li jirriżulta minn konnessjonijiet bejn l-awditur u min jieħu deċiżjonijiet fi ħdan il-korp pubbliku li jkun qed jiġi verifikat;

19. Jitlob biex rapporti ta' awditjar ta' istituzzjonijiet finanzjarji jinkludu rekwiżiti ta' żvelar imtejba li jirrigwardaw il-valutazzjoni ta' assi inqas likwidi sabiex jiffaċilitaw it-tqabbil ta' valutazzjonijiet ta' strument finanzjarju bejn l-istituzzjonijiet.

20. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżguraw konformità mar-riżultati ppublikati minn uffiċċji nazzjonali tal-awditjar fil-kompitu tal-awditjar tagħhom;

21. Jirrakkomanda li l-awdituri jkunu informati dwar id-drabi kollha fejn l-istruzzjonijiet tal-kumitat dwar ir-riskju ma ġewx segwiti;

22. L-awdituri ta’ grupp għandu jkollhom stampa ċara tal-grupp u fil-każ ta’ istituzzjonijiet finanzjarji ssorveljati fuq bażi ta’ grupp għandu jkollhom djalogu mas-superviżur tal-grupp;

23. Jistieden lill-Kummissjoni biex tħares lejn modi kif trendi l-operazzjonijiet ta' kumpaniji tal-awditjar iktar trasparenti; josserva li l-introduzzjoni ta' obbligu ta' pubblikazzjoni ta' dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali verifikati mill-awtoritajiet pubbliċi relevanti jgħinu biex dan jinkiseb;

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni

9.5.2011

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

39

0

1

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Wolf Klinz, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Íñigo Méndez de Vigo, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Elena Băsescu, Pervenche Berès, Sari Essayah, Robert Goebbels, Syed Kamall, Krišjānis Kariņš, Olle Ludvigsson, Siiri Oviir

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni

24.5.2011

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

24

0

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Syed Kamall, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Piotr Borys, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer

Sostitut(i) (skont l-Artikolu 187(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Pablo Arias Echeverría, Iosif Matula