JELENTÉS a 378/2007/EK tanácsi rendeletnek a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen kifizetések önkéntes modulációjának végrehajtására vonatkozó szabályok tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

31.5.2011 - (COM(2010)0772 – C7‑0013/2011 – 2010/0372(COD)) - ***I

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
Előadó: Britta Reimers


Eljárás : 2010/0372(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0203/2011
Előterjesztett szövegek :
A7-0203/2011
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 378/2007/EK tanácsi rendeletnek a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen kifizetések önkéntes modulációjának végrehajtására vonatkozó szabályok tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2010)0772 – C7‑0013/2011 – 2010/0372(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0772),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7‑0013/2011),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2011. március 15-i véleményére[1],

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A7-0203/2011),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A közvetlen kifizetések önkéntes modulációjának az összes tagállamban egységesen történő végrehajtása érdekében a Bizottságnak indokolt hatáskörrel rendelkeznie ahhoz, hogy a Szerződés 291. cikkével összhangban végrehajtási aktusokat fogadjon el. Amennyiben az előírások kifejezetten másként nem rendelkeznek, a Bizottság a szóban forgó végrehajtási aktusokat a(z) …-ról/-ről szóló XX/XXXX/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseivel összhangban fogadja el [a jelenleg az Európai Parlament és a Tanács általi megvitatás tárgyát képező, az EUMSz. 291. cikkének (3) bekezdésében említett ellenőrzési mechanizmusokra vonatkozó rendelet elfogadását követően kerül kiegészítésre].

(3) A 378/2007/EK rendelet érintett tagállamokbeli egységes végrehajtási feltételeinek garantálása érdekében a végrehajtási hatáskört át kell ruházni a Bizottságra, biztosítva az önkéntes modulációnak a vidékfejlesztési programozásba történő integrációját és az önkéntes modulációra vonatkozó pénzgazdálkodást. Ezeket a hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel1 összhangban kell gyakorolni;

 

__________________

 

1 HL L 55., 2011.2.28., 13. o.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az önkéntes moduláció hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottságnak végrehajtási aktusok segítségével meg kell határoznia az önkéntes moduláció alkalmazásából származó nettó összegeket. A tervezett végrehajtási aktusok természeténél fogva a Bizottságnak ezeket az aktusokat bizottság segítsége nélkül kell elfogadnia.

(4) Az önkéntes moduláció hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében és ezen aktusok különleges jellege folytán a Bizottságnak végrehajtási aktusok segítségével kell meghatároznia az önkéntes moduláció alkalmazásából származó nettó összegeket.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Ugyanebből az okból a Bizottságot fel kell hatalmazni végrehajtási aktusok elfogadására az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet5 91c. cikkével létrehozott vidékfejlesztési bizottság segítségével, az önkéntes modulációnak a vidékfejlesztési programozásba történő integrációjának biztosítása érdekében. A Bizottságot ezenfelül fel kell hatalmazni végrehajtási aktusok elfogadására a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet6 42d. cikke (1) bekezdésével létrehozott, mezőgazdasági alapok bizottságának segítségével, az önkéntes modulációra vonatkozó pénzgazdálkodás biztosítása érdekében.

törölve

__________________

 

6 HL L 209, 2005. 8.11., 1. o.

 

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) Az önkéntes moduláció hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében a tanácsadó bizottsági eljárást kell használni az önkéntes modulációra vonatkozó pénzgazdálkodásra irányuló különös rendelkezések elfogadására.

Indokolás

A tanácsadó bizottsági eljárás használata esetében indokolást kell adni.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 pont

378/2007/EK rendelet

4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„Az önkéntes moduláció alkalmazásából származó nettó összegeket a Bizottság állapítja meg végrehajtási aktusok révén, bizottság segítsége nélkül, az alábbiak alapján:”

„Az önkéntes moduláció alkalmazásából származó nettó összegeket a Bizottság állapítja meg végrehajtási aktusok révén az alábbiak alapján:”

Indokolás

Abban az esetben, amikor nincs hivatkozás a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre, hallgatólagosan magától értődik, hogy a Bizottság a bizottság nélkül lép fel.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 2 pont

378/2007/EK rendelet

6 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A Bizottság az 1698/2005/EK rendelet 91c. cikkében említett eljárással összhangban végrehajtási aktusok révén rendelkezéseket fogad el az önkéntes modulációnak a vidékfejlesztési programozásba történő integrációjára vonatkozóan.

1. A Bizottság végrehajtási aktusok révén különös rendelkezéseket fogad el az önkéntes modulációnak a vidékfejlesztési programozásba történő integrációjára vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 6a. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett vizsgálati eljárással összhangban fogadják el.

2. A Bizottság az 1290/2005/EK rendelet 42d. cikke (3) bekezdésében említett eljárással összhangban végrehajtási aktusok révén különös rendelkezéseket fogad el az önkéntes modulációra vonatkozó pénzgazdálkodásra vonatkozóan.

2. A Bizottság végrehajtási aktusok révén különös rendelkezéseket fogad el az önkéntes modulációra irányuló pénzgazdálkodásra vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 6a. cikk (2) bekezdésének második albekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárással összhangban fogadják el.

Indokolás

Standard szöveg kerül beillesztésre annak pontos meghatározása érdekében, hogy melyik eljárás melyik különös rendelkezésnek felel meg.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 2 a pont (új)

378/2007/EK rendelet

6 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a) A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

6a. cikk

 

1. A Bizottság munkáját az 1290/2005/EK tanácsi rendelet 90. cikkével létrehozott Vidékfejlesztési Bizottság segíti. Az említett bizottságot a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak kell tekinteni.

 

Az erre a bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

 

2. A Bizottság munkáját az 1290/2005/EK tanácsi rendelet 41. cikkével létrehozott Mezőgazdasági Alapok Bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet szerinti bizottságnak tekintendő.

 

Az erre a bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 4. cikkét kell alkalmazni.

Indokolás

Standard szöveg kerül beillesztésre a megfelelő, már létrehozott bizottságokra való hivatkozás érdekében. Ez a módosítás a végrehajtási aktusok általános megszövegezésének sablonjából származik.

  • [1]  HL C 132., 2011.5.3., 87. o.

INDOKOLÁS

A Lisszaboni Szerződés eltörölte a klasszikus komitológiai (tanácsadási, irányítási és szabályozási bizottsági) eljárásokra épülő régi komitológiai rendszert és az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást. A régi rendszert most egy kétszintű szerkezet váltotta fel, amely felhatalmazáson alapuló jogi aktusokból és (a korábban a Parlamentnek vétójogot is biztosító) végrehajtási jogi aktusokból áll, ami végrehajtási és alkalmazási hatáskörök gyakorlását teszi lehetővé a Bizottság számára. Ebből fakadóan a meglévő jogszabályok együttesét az új jogi valósághoz kell igazítani.

A javaslat kizárólag az összehangolás céljait szolgáló módosításokra korlátozódik.

Összhang teremtése az EUMSZ végrehajtási hatáskörre vonatkozó rendelkezéseivel

A Lisszaboni Szerződés következtében a 73/2009/EK rendelet alapján a Bizottságra ruházott hatásköröket össze kell hangolni az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. és 291. cikkével. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 290. és 291. cikke két bizottsági jogi aktust különböztet meg:

–  Az EUMSZ 290. cikke lehetővé teszi a jogalkotó számára, hogy felhatalmazást adjon a Bizottság részére olyan általános hatályú nem jogalkotási aktusok elfogadására, amelyek a jogalkotási aktusok egyes nem alapvető rendelkezéseit kiegészítik, illetve módosítják. A Bizottság által ily módon elfogadott jogi aktusokat a Szerződés által használt terminológia „felhatalmazáson alapuló jogi aktusként” említi (290. cikk (3) bekezdés).

–  Az EUMSZ 291. cikke lehetővé teszi, hogy a tagállamok nemzeti jogukban elfogadják a kötelező erejű uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges intézkedéseket. Ha ezek végrehajtásának egységes feltételek szerint kell történnie, az ilyen jogi aktus végrehajtási hatásköröket ruházhat a Bizottságra. A Bizottság által ily módon elfogadott jogi aktusokat a Szerződés által használt terminológia „végrehajtási aktusként” említi (291. cikk (4) bekezdés).

Az előadó javaslatai az összehangolás tekintetében

A javaslat a végrehajtási aktusokra vonatkozó egy rendelkezés (4. cikk (1) bekezdése) hozzáadásával módosítja a 378/2007 tanácsi rendeletet – a végrehajtási aktusokra vonatkozó rendelkezések (e cikkekben történő) használatát a 6a. és 6b cikk dolgozza ki.

Emellett a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazására vonatkozó gyakorlati eljárásokról szóló közös megegyezés (EUMSZ 290. cikk) létrejöttét, valamint a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló eljárás lezárását követően, az előadó javasolja a jogi aktus naprakésszé tételét, amely tartalmazza a bizottsági eljárásokra vonatkozóan a Parlament és a Tanács megegyezése szerinti szövegezést.

Az előadó támogatja a Bizottság javaslatát. Az előadó az aktusok minden egyes típusára külön meghatározott kritériumok alapján alaposan átvizsgálta a Bizottság javaslatát, és azonosította azokat a területeket, ahol a végrehajtási aktusokra vonatkozó feltételek fennállnak. Következetlenséget nem találtak.

ELJÁRÁS

Cím

A 378/2007/EK tanácsi rendeletnek a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen kifizetések önkéntes modulációjának végrehajtására vonatkozó szabályok tekintetében történő módosítása

Hivatkozások

COM(2010)0772 – C7-0013/2011 – 2010/0372(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

22.12.2010

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

18.1.2011

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Britta Reimers

26.1.2011

Britta Reimers

26.1.2011

Britta Reimers

26.1.2011

Britta Reimers

26.1.2011

51. cikk - Közös bizottsági ülések

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

       

 

Vizsgálat a bizottságban

28.3.2011

 

 

 

Az elfogadás dátuma

25.5.2011

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

39

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Salvatore Caronna, Spyros Danellis, Jill Evans, Karin Kadenbach, Sandra Kalniete, Giovanni La Via, Véronique Mathieu, Maria do Céu Patrão Neves, Robert Sturdy, Artur Zasada

Benyújtás dátuma

31.5.2011