ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 485/2008 o kontrole opatření tvořících součást systému financování Evropského zemědělského záručního fondu, prováděné členskými státy

31. 5. 2011 - (KOM(2010)0761 – C7‑0002/2011 – 2010/0366(COD)) - ***I

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
Zpravodaj: Luis Manuel Capoulas Santos


Postup : 2010/0366(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0204/2011

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 485/2008 o kontrole opatření tvořících součást systému financování Evropského zemědělského záručního fondu, prováděné členskými státy

(KOM(2010)0761 – C7‑0002/2011 – 2010/0366(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0761),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 42 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0002/2011),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 4. května 2011[1],

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A7-0204/2011),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Komise by měla mít pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 290 Smlouvy za účelem doplnění nebo změny některých prvků nařízení (ES) č. 485/2008, které nejsou podstatné. Měly by být vymezeny prvky, u nichž může být uvedená pravomoc vykonávána, a rovněž podmínky, za jakých má k jejímu přenesení dojít.

(3) Aby mohlo být zajištěno řádné fungování režimu stanoveného nařízením (ES) č. 485/2008, měla by být Komisi v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, pokud jde o stanovení seznamu opatření, která jsou svou povahou nevhodná pro kontrolu ex-post prostřednictvím kontroly obchodní dokumentace a toto nařízení se na ně nevztahuje. Je zvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracování aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány Evropskému parlamentu a Radě současně, včas a vhodným způsobem.

Odůvodnění

Úprava právního textu v souladu se společnou dohodou o praktických opatřeních pro používání aktů v přenesené pravomoci (článek 290 SFEU).

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Aby bylo zaručeno jednotné použití nařízení (ES) č. 485/2008 ve všech členských státech, měla by být Komise zmocněna k přijímání prováděcích aktů v souladu s článkem 291 Smlouvy. Komise by měla být především zmocněna přijmout jednotná pravidla o výměně informací. Komise by měla uvedené prováděcí akty přijmout za pomoci Výboru zemědělských fondů zřízeného čl. 41d odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky6 v souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. XX/XXXX ze dne […][doplnit po přijetí nařízení o kontrolních mechanismech podle čl. 291 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, jež se momentálně projednává v Evropském parlamentě a v Radě].

(4) Aby byly zajištěny jednotné podmínky pro provádění nařízení (ES) č. 485/2008, měly by být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být uplatňovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí1.

 

_____________

 

1 Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

Odůvodnění

Podle vzorů pro ustanovení o prováděcích aktech podléhajících kontrole ze strany členských států; v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.182/2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 1

Nařízení (ES) č. 485/2008

Čl. 1 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

čl. 1 odst. 2 se druhá věta nahrazuje tímto:

V článku 1 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

 

2. Toto nařízení se nevztahuje na opatření, na které se vztahuje integrovaný administrativní a kontrolní systém spadající do oblasti působnosti nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce1.

Aby se z používání tohoto nařízení vyloučila ta opatření, která jsou svou povahou nevhodná pro kontrolu ex-post prostřednictvím kontroly obchodní dokumentace, Komise může prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s podmínkami uvedenými v článcích 13a, 13b a 13c tohoto nařízení vypracovat seznam ostatních opatření, na která se toto nařízení nevztahuje.

Aby se z používání tohoto nařízení vyloučila ta opatření, která jsou svou povahou nevhodná pro kontrolu ex-post prostřednictvím kontroly obchodní dokumentace, Komise může prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s podmínkami uvedenými v článku 13a tohoto nařízení vypracovat seznam ostatních opatření, na která se toto nařízení nevztahuje.

 

_____________

 

1 Úř. věst. L 30, 31.1.2009, s. 16.

Odůvodnění

Nařízením č. 73/2009 bylo zrušeno nařízení č. 1782/2003.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Nařízení (ES) č. 485/2008

Článek 13 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v tomto nařízení je svěřena Komisi na dobu neurčitou.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu i Radě.

2. Přenesení pravomoci uvedené v čl. 1 odst. 2 je svěřeno Komisi na dobu pěti let počínaje dnem …*. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada proti tomuto prodloužení nevznesou námitky nejpozději do tří měsíců před koncem daného období.

 

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 1 odst. 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určených. Rozhodnutí nabývá účinku dnem následujícím po jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu datu uvedenému v tomto rozhodnutí. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

 

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu i Radě.

 

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 1 odst. 2 vstoupí v platnost pouze v případě, že Evropský parlament nebo Rada ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení tohoto aktu Evropskému parlamentu a Radě neoznámí, že s ním nesouhlasí, či v případě, že Evropský parlament i Rada před uplynutím uvedené lhůty oznámí Komisi, že nehodlají vyjádřit svůj nesouhlas. Na žádost Evropského parlamentu nebo Rady je tato lhůta prodloužena o dva měsíce.

 

_____________

 

*Datum vstupu tohoto nařízení v platnost

Odůvodnění

Úprava znění v souladu se společnou dohodou o praktických opatřeních pro používání aktů v přenesené pravomoci (článek 290 SFEU).

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Nařízení (ES) č. 485/2008

Článek 13 b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 13a zrušit.

vypouští se

Orgán, který zahájil interní postup s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení pravomoci, se před přijetím konečného rozhodnutí snaží uvědomit v přiměřené lhůtě druhý orgán a Komisi o přenesených pravomocích, jejichž přenesení by mohlo být zrušeno, a uvede důvody tohoto zrušení.

 

Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určených. Rozhodnutí nabývá účinku okamžitě nebo k pozdějšímu dni, který v něm je upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci. Bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

 

Odůvodnění

Úprava znění v souladu se společnou dohodou o praktických opatřeních pro používání aktů v přenesené pravomoci (článek 290 SFEU).

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Nařízení (ES) č. 485/2008

Článek 13 c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Evropský parlament a Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o jeden měsíc.

vypouští se

Pokud Evropský parlament ani Rada v této lhůtě námitky proti aktu v přenesené pravomoci nevysloví, bude zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstupuje v platnost dnem v něm stanoveným.

 

Akt v přenesené pravomoci může být zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupit v platnost před uplynutím této lhůty, pokud Evropský parlament i Rada Komisi informovaly o svém záměru námitky nevyslovit.

 

Akt v přenesené pravomoci nevstoupí v platnost, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada vysloví námitky. Orgán, který vyslovuje námitky proti aktu v přenesené pravomoci, je odůvodní.

 

Odůvodnění

Úprava znění v souladu se společnou dohodou o praktických opatřeních pro používání aktů v přenesené pravomoci (článek 290 SFEU).

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Nařízení (ES) č. 485/2008

Článek 13 d (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise v případě potřeby prostřednictvím prováděcích aktů postupem podle čl. 42d odst. 2 nařízení (ES) č. 1290/2005 přijme ustanovení, jejichž cílem je dosáhnout jednotného používání tohoto nařízení v Unii, zejména pokud jde o:

Komise přijme prostřednictvím prováděcích aktů zvláštní ustanovení, pokud jde o:

a) koordinaci společných činností uvedených v čl. 7 odst. 1;

a) koordinaci společných činností uvedených v čl. 7 odst. 1;

b) podrobnosti a specifikace týkající se obsahu, formy a způsobu podávání žádostí, obsahu, formy a způsobu oznamování a podávání a výměny informací požadovaných v rámci tohoto nařízení;

b) podrobnosti a specifikace týkající se obsahu, formy a způsobu podávání žádostí, obsahu, formy a způsobu oznamování a podávání a výměny informací požadovaných v rámci tohoto nařízení;

c) podmínky a způsoby zveřejnění nebo konkrétní pravidla a podmínky rozšíření nebo zpřístupnění informací potřebných v rámci tohoto nařízení Komisí příslušným orgánům členských států.

c) podmínky a způsoby zveřejnění nebo konkrétní pravidla a podmínky rozšíření nebo zpřístupnění informací potřebných v rámci tohoto nařízení Komisí příslušným orgánům členských států.

 

Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným řízením podle čl. 13e odst. 2.

Odůvodnění

Podle vzorů pro ustanovení o prováděcích aktech podléhajících kontrole ze strany členských států, v souladu s navrhovaným nařízením Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Nařízení (ES) č. 485/2008

Článek 13 e (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 13 e

 

1. Komisi napomáhá Výbor zemědělských fondů zřízený článkem 41 nařízení (ES) č. 1290/2005. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

 

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Odůvodnění

Podle vzorů pro ustanovení o prováděcích aktech podléhajících kontrole ze strany členských států, v souladu s navrhovaným nařízením Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.

  • [1]               Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Lisabonská smlouva zrušila starý systém projednávání ve výborech, který byl založen na klasických postupech komitologie (poradním, řídícím, regulačním) a na regulativním postupu s kontrolou. Tento systém je nyní nahrazen dvoustupňovou strukturou, která sestává z aktů v přenesené pravomoci a z prováděcích aktů (přičemž první z nich zahrnují i právo veta Parlamentu), což Komisi umožňuje vykonávat pravomoci při zavádění a provádění aktů. Stávající právní rámec musí být tudíž uveden do souladu s touto novou právní realitou.

Jedním z prvních návrhů v této oblasti je sladění předkládaného návrhu nařízení, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 485/2008 o kontrole opatření tvořících součást systému financování Evropského zemědělského záručního fondu, prováděné členskými státy.

Účelem změn, které se v návrhu zanášejí, je výhradně jeho sladění se zmíněnou novou právní realitou.

Sladění ustanovení o prováděcích pravomocích se Smlouvou o fungování EU

Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost je třeba sladit pravomoci svěřené Komisi nařízením (ES) č. 485/2009 s články 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), které rozlišují dva různé druhy aktů Komise:

– článek 290 umožňuje zákonodárci přenést na Komisi pravomoc přijímat nelegislativní akty s obecnou působností, kterými se doplňují nebo mění některé prvky legislativního aktu, které nejsou podstatné. Na právní akty, které Komise přijme tímto způsobem, se v terminologii Smlouvy odkazuje jako na „akty v přenesené pravomoci“ (čl. 290 odst. 3);

– článek 291 SFEU umožňuje členským státům přijmout veškerá nezbytná vnitrostátní právní opatření k provedení právně závazných aktů Unie. Tyto akty mohou svěřit prováděcí pravomoci Komisi, jsou-li pro jejich provedení nezbytné jednotné podmínky. Na právní akty, které Komise přijme tímto způsobem, se v terminologii Smlouvy odkazuje jako na „prováděcí akty“ (čl. 291 odst. 4).

Návrhy zpravodaje týkající se sladění

Zpravodaj se vyjadřuje ve prospěch návrhu Komise. Na základě kritérií stanovených pro každý druh aktu zpravodaj pečlivě prověřil návrh Komise a zjistil oblasti, ve kterých byly splněny podmínky pro akty v přenesené pravomoci. V důsledku toho byl návrh přezkoumán v souvislosti s podmínkami pro prováděcí akty. Nebyly zaznamenány žádné nesrovnalosti. Použití ustanovení o aktech v přenesené pravomoci a o prováděcích aktech v těchto článcích je vhodné.

Kromě toho, v návaznosti na nedávné uzavření společné dohody o praktických opatřeních pro používání aktů v přenesené pravomoci (článek 290 SFEU) a na ukončení postupu týkajícího se nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí, navrhuje zpravodaj aktualizovanou verzi právního textu, včetně znění, na němž se dohodly Parlament a Rada, a to i s ohledem na další podmínky pro přenesení pravomoci (lhůta přenesení pravomoci, časový rámec pro vyslovení námitek k aktu v přenesené pravomoci, prodloužení této lhůty, postup projednávání ve výborech atd.).

Návrh pozměňuje nařízení č. 485/2008 přidáním jednoho ustanovení o aktech v přenesené pravomoci (čl. 1 odst. 2 – sestavení seznamu opatření, na která se toto nařízení nevztahuje). První věta čl. 1 odst. 2 nařízení č. 485/2008 obsahuje odkaz na nařízení č. 1782/2003[1], které již není v platnosti a bylo nahrazeno nařízením č. 73/2009[2] . Toto ustanovení nebylo návrhem upraveno, a v tomto ohledu je tedy nutná změna.

Část znění textů článků týkajících se přenesení pravomocí neodpovídá standardnímu znění těchto článků, jak bylo schváleno v návrhu společné dohody, ani formulaci na níž se dohodly orgány v nařízení č. 438/2010, a proto je nutná jejich změna[3].

  • [1]  Nařízení Rady (ES) č.1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001, Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1–69.
  • [2]  Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003, Úř. věst. L 30, 31.1.2009, s. 16–99.
  • [3]  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 438/2010 ze dne 19. května 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 998/2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu, Úř. věst. L 132, 29.5.2010, s. 3–10.

POSTUP

Název

Změna nařízení Rady (ES) č. 485/2008 o kontrole opatření tvořících součást systému financování Evropského zemědělského záručního fondu, prováděné členskými státy

Referenční údaje

KOM(2010)0761 – C7-0002/2011 – 2010/0366(COD)

Datum predložení EP

17.12.2010

 

 

 

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

AGRI

18.1.2011

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Luis Manuel Capoulas Santos

26.1.2011

Luis Manuel Capoulas Santos

26.1.2011

Luis Manuel Capoulas Santos

26.1.2011

Luis Manuel Capoulas Santos

26.1.2011

Článek 51 – Společné schůze výborů

       Datum oznámení na zasedání

       

 

Projednání ve výboru

28.3.2011

 

 

 

Datum přijetí

25.5.2011

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

40

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Salvatore Caronna, Spyros Danellis, Jill Evans, Karin Kadenbach, Sandra Kalniete, Giovanni La Via, Véronique Mathieu, Maria do Céu Patrão Neves, Robert Sturdy, Artur Zasada

Datum předložení

31.5.2011