RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 485/2008 Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi rahastamissüsteemi kuuluvate toimingute kontrollimise kohta liikmesriikide poolt

31.5.2011 - (KOM(2010)0761 – C7‑0002/2011 – 2010/0366(COD)) - ***I

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
Raportöör: Luis Manuel Capoulas Santos


Menetlus : 2010/0366(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0204/2011

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 485/2008 Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi rahastamissüsteemi kuuluvate toimingute kontrollimise kohta liikmesriikide poolt

(KOM(2010)0761 – C7‑0002/2011 – 2010/0366(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2010)0761),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artiklit 42 ja artikli 43 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0002/2011),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–   võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 4. mai 2011. aasta arvamust[1],

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–   võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit (A7-0204/2011),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)Komisjonile tuleks anda volitus võtta vastu delegeeritud õigusakte vastavalt aluslepingu artiklile 290, et täiendada või muuta teatavaid määruse (EÜ) nr 485/2008 vähem olulisi elemente. Tuleks kindlaks määrata delegeerimise tingimused ning elemendid, mille suhtes neid volitusi võib kasutada.

(3) Määrusega (EÜ) nr 485/2008 kehtestatud korra nõuetekohase toimimise tagamiseks tuleks komisjonile delegeerida õigus võtta vastu õigusakte vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 290 seoses loetelu koostamisega meetmetest, mida ei saa nende olemuse tõttu hiljem äridokumentide alusel kontrollida ja mille suhtes käesolevat määrust ei kohaldata. Eriti oluline on, et komisjon viiks ettevalmistava töö käigus läbi asjakohased konsultatsioonid, sealhulgas ekspertide tasandil. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Selgitus

Õigusakti kohandamine vastavalt ühisele seisukohale delegeeritud õigusaktide kasutamise praktilise korra kohta (ELi toimimise lepingu artikkel 290).

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Selleks et tagada määruse (EÜ) nr 485/2008 ühetaoline kohaldamine, tuleks komisjonile anda õigus võtta vastu rakendusakte aluslepingu artikli 291 kohaselt. Komisjonil peaks eelkõige olema õigus vastu võtta ühtsed eeskirjad teabevahetuse kohta. Komisjon peaks kõnealused rakendusaktid vastu võtma nõukogu 21. juuni 2005. aasta määruse (EÜ) nr 1290/2005 (ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta)6 artikli 41d lõike 1 alusel loodud põllumajandusfondide komitee abiga kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr XX/XXXX [täita pärast seda, kui on vastu võetud praegu Euroopa Parlamendis ja nõukogus arutlusel olev Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 291 lõike 3 kohane määrus kontrollimeetmete kohta] sätetega.

(4) Selleks et tagada määruse (EÜ) nr 485/2008 ühetaolised rakendamistingimused, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused. Neid volitusi tuleks teostada vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrusele (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes¹.

 

_____________

 

1 ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.

Selgitus

On järgitud sätete mudeleid, mis käsitlevad liikmesriikide läbi viidava kontrolli alla kuuluvaid rakendusakte ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbi viidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 485/2008

Artikkel 1 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikli 1 lõike 2 teine lause asendatakse järgmisega:

Artikli 1 lõige 2 asendatakse järgmisega:

 

2. Käesolevat määrust ei kohaldata nõukogu 19. jaanuari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 73/2009 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks)1 reguleerimisalasse kuuluvate ühendatud haldus- ja kontrollsüsteemi meetmete suhtes.

Selleks et välistada käesoleva määruse kohaldamine selliste meetmete suhtes, mida ei saa nende olemuse tõttu hiljem äridokumentide alusel kontrollida, võib komisjon delegeeritud õigusaktidega vastavalt käesoleva määruse artiklites 13a, 13b ja 13c osutatud tingimustele koostada loetelu muudest meetmetest, mille suhtes käesolevat määrust ei kohaldata.

Selleks et välistada käesoleva määruse kohaldamine selliste meetmete suhtes, mida ei saa nende olemuse tõttu hiljem äridokumentide alusel kontrollida, võib komisjon delegeeritud õigusaktidega vastavalt käesoleva määruse artiklis 13a osutatud tingimustele koostada loetelu muudest meetmetest, mille suhtes käesolevat määrust ei kohaldata.

 

_____________

 

1 ELT L 30, 31.1.2009, lk 16.

Selgitus

Määrus 1782/2003 on vahepeal määrusega 73/2009 kehtetuks tunnistatud.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 485/2008

Artikkel 13a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjonile antakse määramata ajaks volitused võtta vastu käesolevas määruses osutatud delegeeritud õigusakte.

1. Komisjonile antakse käesolevas artiklis sätestatud tingimustel õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte.

Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teavitab ta sellest üheaegselt Euroopa Parlamenti ja nõukogu.

2. Artikli 1 lõikes 2 osutatud volituste delegeerimine komisjonile toimub viieks aastaks alates … *. Komisjon koostab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne kõnealuse viieaastase ajavahemiku lõppu. Delegeeritud volitusi uuendatakse vaikimisi samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab uuendamisele vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppu.

 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 1 lõikes 2 osutatud volituste delegeerimise tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse selles otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses kindlaksmääratud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

 

4. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teavitab ta sellest üheaegselt Euroopa Parlamenti ja nõukogu.

 

5. Artikli 1 lõike 2 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktid võivad jõustuda alles pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole esitanud neile vastuväiteid kahe kuu jooksul pärast nende teavitamist asjaomastest õigusaktidest või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne kahe kuu möödumist komisjoni teavitanud sellest, et nad ei kavatse esitada vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel võib seda ajavahemikku kahe kuu võrra pikendada.

 

_____________

 

*Käesoleva määruse jõustumise kuupäev.

Selgitus

Sõnastuse kohandamine vastavalt ühisele seisukohale delegeeritud õigusaktide kasutamise praktilise korra kohta (ELi toimimise lepingu artikkel 290).

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 485/2008

Artikkel 13b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 13a osutatud volituste delegeerimise tagasi võtta.

välja jäetud

Institutsioon, kes on algatanud sisemenetluse, et otsustada delegeeritud volituste tagasivõtmise üle, püüab sellest teatada teisele institutsioonile ja komisjonile mõistliku aja jooksul enne lõpliku otsuse tegemist, viidates delegeeritud volitustele, mille ta võib tagasi võtta, ja võimalikele tagasivõtmise põhjustele.

 

Tagasivõtmisotsusega lõpetatakse selles otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub kohe või selles täpsustatud hilisemal kuupäeval. Otsus ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust. Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

 

Selgitus

Sõnastuse kohandamine vastavalt ühisele seisukohale delegeeritud õigusaktide kasutamise praktilise korra kohta (ELi toimimise lepingu artikkel 290).

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 485/2008

Artikkel 13c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada vastuväiteid kahe kuu jooksul alates õigusakti teatavakstegemisest. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega ühe kuu võrra.

välja jäetud

Kui pärast selle tähtaja möödumist ei ole Euroopa Parlament ega nõukogu delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid esitanud, avaldatakse see Euroopa Liidu Teatajas ning õigusakt jõustub aktis nimetatud kuupäeval.

 

Delegeeritud õigusakti võib avaldada Euroopa Liidu Teatajas ja see võib jõustuda enne kõnealuse ajavahemiku lõppu, kui nii Euroopa Parlament kui ka nõukogu on komisjoni teavitanud sellest, et nad ei kavatse esitada vastuväiteid.

 

Kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid, õigusakt ei jõustu. Vastuväiteid esitanud institutsioon põhjendab delegeeritud õigusakti suhtes esitatud vastuväiteid.

 

Selgitus

Sõnastuse kohandamine vastavalt ühisele seisukohale delegeeritud õigusaktide kasutamise praktilise korra kohta (ELi toimimise lepingu artikkel 290).

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 485/2008

Artikkel 13d (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Vajaduse korral võtab komisjon rakendusaktidega määruse (EÜ) nr 1290/2005 artikli 42d lõikes 2 osutatud korras vastu sätted käesoleva määruse ühetaolise kohaldamise saavutamiseks ELis ning eelkõige käsitletakse järgmisi punkte:

Komisjon võtab rakendusaktidega erimeetmed seoses järgnevaga:

a) artikli 7 lõikes 1 osutatud ühismeetmete koordineerimine;

a) artikli 7 lõikes 1 osutatud ühismeetmete koordineerimine;

b) üksikasjad ja nõuded, mis käsitlevad käesoleva määrusega ette nähtud taotluste sisu, vormi ja esitusviisi, teadete sisu, vormi ja esitusviisi ning teabe esitamist ja vahetamist;

b) üksikasjad ja nõuded, mis käsitlevad käesoleva määrusega ette nähtud taotluste sisu, vormi ja esitusviisi, teadete sisu, vormi ja esitusviisi ning teabe esitamist ja vahetamist;

c) käesoleva määrusega nõutud teabe avaldamise tingimused ja viisid ning erieeskirjad ja tingimused, mille kohaselt komisjon kõnealust teavet levitab või teeb selle kättesaadavaks liikmesriikide pädevatele asutustele.

c) käesoleva määrusega nõutud teabe avaldamise tingimused ja viisid ning erieeskirjad ja tingimused, mille kohaselt komisjon kõnealust teavet levitab või teeb selle kättesaadavaks liikmesriikide pädevatele asutustele.

 

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu vastavalt artikli 13e lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele.

Selgitus

On järgitud sätete mudeleid, mis käsitlevad liikmesriikide läbi viidava kontrolli alla kuuluvaid rakendusakte ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu kavandatavat määrust, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbi viidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 485/2008

Artikkel 13e (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 13e

 

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 1290/2005 artikli 41 kohaselt loodud põllumajandusfondide komitee. Kõnealune komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

 

2. Kui on viidatud käesolevale lõikele, kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

Selgitus

On järgitud sätete mudeleid, mis käsitlevad liikmesriikide läbi viidava kontrolli alla kuuluvaid rakendusakte ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu kavandatavat määrust, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbi viidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes.

  • [1]               Euroopa Liidu Teatajas veel avaldamata.

SELETUSKIRI

Lissaboni lepinguga kaotati endine komiteemenetluse süsteem, mis põhines klassikalistel komiteemenetlustel (nõuandemenetlus, korralduskomitee menetlus, regulatiivkomitee menetlus) ja kontrolliga regulatiivmenetlusel. See süsteem on nüüd asendatud kaheastmelise süsteemiga, mis koosneb delegeeritud õigusaktidest ja rakendusaktidest (esimene hõlmab parlamendi vetoõigust) ja võimaldab komisjonil kasutada volitusi rakendamisel ja täideviimisel. Seepärast tuleb õigusaktide kogum viia vastavusse uue õigusliku tegelikkusega.

Üks esimesi ettepanekuid on viia vastavusse käesolev Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 485/2008 Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi rahastamissüsteemi kuuluvate toimingute kontrollimise kohta liikmesriikide poolt.

Ettepanekus piirdutakse üksnes vastavusse viimise eesmärgil tehtavate muudatustega.

Vastavusse viimine ELi toimimise lepingu sätetega, mis käsitlevad rakendamisvolitusi

Pärast Lissaboni lepingu jõustumist tuleb määrusega (EÜ) nr 485/2008 komisjonile antud volitused viia vastavusse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291, kus eristatakse komisjoni kaht liiki õigusakte:

– artikkel 290 võimaldab seadusandjal delegeerida komisjonile õiguse võtta vastu muid kui seadusandlikke akte, mis on üldkohaldatavad ja mis täiendavad või muudavad seadusandliku akti teatavaid mitteolemuslikke osi. Komisjoni vastuvõetud õigusakte nimetatakse uues aluslepingus kasutatava terminoloogia kohaselt „delegeeritud õigusaktideks” (artikli 290 lõige 3);

– Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 291 kohaselt võtavad liikmesriigid vastu kõik siseriikliku õiguse meetmed, mis on vajalikud liidu õiguslikult siduvate aktide rakendamiseks. Kõnealuste aktidega saab komisjonile anda rakendamisvolitused, kui selliste aktide rakendamiseks on vaja ühetaolisi tingimusi. Komisjoni vastuvõetud õigusakte nimetatakse uue aluslepingu terminoloogia kohaselt „rakendusaktideks” (artikli 291 lõige 4).

Raportööri ettepanekud vastavusse viimise kohta

Raportöör kiidab komisjoni ettepaneku heaks. Iga õigusakti liigi jaoks määratletud kriteeriumide alusel kontrollis raportöör hoolikalt komisjoni ettepanekut ja tegi kindlaks valdkonnad, mis vastavad delegeeritud õigusaktide tingimustele. Samuti vaadati ettepanek läbi rakendusaktide seisukohast. Vastuolusid ei ilmnenud. Delegeeritud õigusakte ja rakendusakte käsitlevate sätete kasutamine kõnealustes artiklites on asjakohane.

Arvestades hiljuti vastu võetud ühist seisukohta delegeeritud õigusaktide (ELi toimimise lepingu artikkel 290) kasutamise praktilise korra kohta, samuti Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbi viidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes) käsitleva menetluse lõppemist, esitab raportöör lisaks õigusteksti ajakohastatud versiooni, mis sisaldab Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel kokkulepitud sõnastust, samuti muudatusi seoses delegeerimise muude tingimustega (delegeerimise ajavahemik, delegeeritud õigusaktidele vastuväidete esitamise ajavahemik, selle ajavahemiku pikendamine, komiteemenetlus jne).

Ettepanekuga muudetakse määrust nr 485/2008 ühe sätte lisamisega delegeeritud õigusaktide kohta (artikli 1 lõige 2 – loetelu muudest meetmetest, mille suhtes käesolevat määrust ei kohaldata). Määruse nr 485/2008 artikli 1 lõike 2 esimene lause sisaldab viidet määrusele 1782/2003[1], mis on kehtetuks tunnistatud ja asendatud määrusega 73/2009[2]. Seda sätet ettepanekuga ei muudeta, seega on muudatus vajalik.

Osa delegeerimisega seotud artiklite sõnastusest ei vasta ühise seisukoha kavandis kooskõlastatud standardsõnastusele ega ka sõnastusele, mille institutsioonid kooskõlastasid määruses 438/2010, seega tuleb neid artikleid muuta[3].

  • [1]  Nõukogu määrus (EÜ) nr 1782/2003, 29. september 2003, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks ning muudetakse määruseid (EMÜ) nr 2019/93, (EÜ) nr 1452/2001, (EÜ) nr 1453/2001, (EÜ) nr 1454/2001, (EÜ) nr 1868/94, (EÜ) nr 1251/1999, (EÜ) nr 1254/1999, (EÜ) nr 1673/2000, (EMÜ) nr 2358/71 ja (EÜ) nr 2529/2001 (ELT L 270, 21.10.2003, lk 1–69).
  • [2]  Nõukogu määrus (EÜ) nr 73/2009, 19. jaanuar 2009, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks, muudetakse määruseid (EÜ) nr 1290/2005, (EÜ) nr 247/2006, (EÜ) nr 378/2007 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1782/2003 (ELT L 30, 31.1.2009, lk 16–99).
  • [3]  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta määrus (EL) nr 438/2010, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 998/2003, mis käsitleb lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise suhtes kohaldatavaid loomatervishoiunõudeid (ELT L 132, 29.5.2010, lk. 3–10).

MENETLUS

Pealkiri

Nõukogu määruse (EÜ) nr 485/2008 (Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi rahastamissüsteemi kuuluvate toimingute kontrollimise kohta liikmesriikide poolt) muutmine

Viited

KOM(2010)0761 – C7-0002/2011 – 2010/0366(COD)

EP-le esitamise kuupäev

17.12.2010

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

AGRI

18.1.2011

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Luis Manuel Capoulas Santos

26.1.2011

Luis Manuel Capoulas Santos

26.1.2011

Luis Manuel Capoulas Santos

26.1.2011

Luis Manuel Capoulas Santos

26.1.2011

Kodukorra artikkel 51 – komisjonide ühised koosolekud

       istungil teada andmise kuupäev

       

       

 

Arutamine parlamendikomisjonis

28.3.2011

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

25.5.2011

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

40

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Salvatore Caronna, Spyros Danellis, Jill Evans, Karin Kadenbach, Sandra Kalniete, Giovanni La Via, Véronique Mathieu, Maria do Céu Patrão Neves, Robert Sturdy, Artur Zasada

Esitamise kuupäev

31.5.2011