JELENTÉS az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap finanszírozási rendszerébe tartozó ügyletek tagállamok által végzett vizsgálatáról szóló 485/2008/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

31.5.2011 - (COM(2010)0761 – C7‑0002/2010 – 2010/0366(COD)) - ***I

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
Előadó: Luis Manuel Capoulas Santos


Eljárás : 2010/0366(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0204/2011
Előterjesztett szövegek :
A7-0204/2011
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap finanszírozási rendszerébe tartozó ügyletek tagállamok által végzett vizsgálatáról szóló 485/2008/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2010)0761 – C7‑0002/2010 – 2010/0366(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0761),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 42. cikkére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0002/2010),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2011. május 4-i véleményére[1],

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A7-0204/2011),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)A Bizottságnak a Szerződés 290. cikkének megfelelően hatáskörrel kell rendelkeznie felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására az 485/2008/EK rendelet egyes nem alapvető rendelkezéseinek kiegészítése, illetve módosítása érdekében. Célszerű meghatározni, hogy mely rendelkezésekre vonatkozóan gyakorolható az említett hatáskör, valamint melyek a felhatalmazás gyakorlásának feltételei.

(3) A 485/2008/EK rendelet által létrehozott rendszer megfelelő működésének biztosítása érdekében a jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 290. cikkének megfelelő elfogadására vonatkozó hatáskört át kell ruházni a Bizottságra az azon intézkedésekről szóló jegyzék elkészítése tekintetében, amelyekre jellegüknél fogva nem alkalmazhatók a kereskedelmi dokumentumok ellenőrzése révén történő utólagos ellenőrzés, amely intézkedésekre e rendelet nem alkalmazandó. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációt folytasson szakértők bevonásával is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elkészítésekor és megszövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumok Európai Parlamentnek és Tanácsnak történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

Indokolás

A jogi szöveg kiigazítása a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazására vonatkozó gyakorlati eljárásokról szóló közös megegyezésnek (az EUMSZ 290. cikke) megfelelően.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A 485/2008/EK rendeletnek az összes tagállamban történő egységes végrehajtása érdekében a Bizottságnak indokolt hatáskörrel rendelkeznie ahhoz, hogy a Szerződés 291. cikkével összhangban végrehajtási jogi aktusokat fogadjon el. A Bizottságnak különösen indokolt hatáskörrel rendelkeznie ahhoz, hogy egységes szabályokat fogadjon el az információcsere vonatkozásában. Ezen végrehajtási jogi aktusokat a Bizottságnak a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet 41d. cikkének (1) bekezdésében létrehozott mezőgazdasági alapok bizottságának segítségnyújtásával kell elfogadnia a …-ról/-ről szóló, XX/XXXX/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseinek megfelelően [az EUMSz. 291. cikkének (3) bekezdésében említett ellenőrzési mechanizmusokról szóló rendelet elfogadását követően egészítendő ki, amely jelenleg az Európai Parlament és a Tanács vitájának tárgyát képezi].

(4) A 485/2008/EK rendelet egységes végrehajtási feltételeinek biztosítása érdekében végrehajtási hatásköröket kell a Bizottságra ruházni. Ezeket a hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel1 összhangban kell gyakorolni.

 

_____________

 

1 HL L 55., 2011.2.28., 13. o.

Indokolás

A tagállamok ellenőrzése alá tartozó végrehajtási aktusokra vonatkozó rendelkezésekkel kapcsolatos sablonokkal összhangban, a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 pont

485/2008/EK rendelet

1 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az 1. cikk (2) bekezdésében a második mondat helyébe a következő szöveg lép:

A 1. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

2. E rendeletet nem lehet alkalmazni a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet1 hatálya alá tartozó integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer keretébe tartozó intézkedésekre.

Annak érdekében, hogy e rendelet alkalmazásából kizárjuk azokat a rendelkezéseket, amelyek természetüknél fogva nem alkalmasak a kereskedelmi okmányok vizsgálata révén az utólagos ellenőrzésre, a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén összeállíthatja az e rendelet 13a., 13b. és 13c. cikkében említett feltételeknek megfelelően azon további intézkedések jegyzékét, amelyekre e rendelet nem vonatkozik.

Annak érdekében, hogy e rendelet alkalmazásából kizárjuk azokat a rendelkezéseket, amelyek természetüknél fogva nem alkalmasak a kereskedelmi okmányok vizsgálata révén az utólagos ellenőrzésre, a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén összeállíthatja az e rendelet 13a. cikkében említett feltételeknek megfelelően azon további intézkedések jegyzékét, amelyekre e rendelet nem vonatkozik.

 

_____________

 

1 HL L 30., 2009.1.31., 16. o.

Indokolás

Időközben a 73/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezte az 1782/2003/EK rendeletet.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 4 pont

485/2008/EK rendelet

13 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság határozatlan időre szóló felhatalmazást kap az e rendeletben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

1. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

2. A Bizottság az 1. cikk (2) bekezdésében említett felhatalmazást a ...-t* követő ötéves időszakra kapja meg. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időszak vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

 

3. Az Európai Parlament vagy a Tanács az 1. cikk (2) bekezdésében említett felhatalmazást bármikor visszavonhatja. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a határozatban szereplő későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

 

4. A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

5. Az 1. cikk (2) bekezdésének megfelelően elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha a Parlament vagy a Tanács az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, a jogi aktusról szóló értesítéstől számított két hónapos határidőn belül nem emel kifogást, illetve akkor, ha az időtartam leteltét megelőzően az Európai Parlament és a Tanács egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem kíván kifogást emelni. A határidő az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére két hónappal meghosszabbítható.

 

_____________

 

*E rendelet hatálybalépésének időpontja.

Indokolás

A szövegezés kiigazítása a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az EUMSZ 290. cikke) alkalmazására vonatkozó gyakorlati eljárásokról szóló egyetértési megállapodásnak megfelelően.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 4 pont

485/2008/EK rendelet

13 b cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Európai Parlament vagy a Tanács visszavonhatja a 13a. cikkben említett felhatalmazást.

törölve

A felhatalmazás visszavonásával kapcsolatos döntés meghozatala érdekében belső eljárást indító intézmény a végleges határozat meghozatala előtt ésszerű időn belül törekszik tájékoztatni arról a másik intézményt és a Bizottságot, megjelölve, hogy mely felhatalmazás visszavonásáról és milyen lehetséges indokok alapján kíván határozni.

 

A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat haladéktalanul vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét. A határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

 

Indokolás

A szövegezés kiigazítása a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az EUMSZ 290. cikke) alkalmazására vonatkozó gyakorlati eljárásokról szóló egyetértési megállapodásnak megfelelően.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 4 pont

485/2008/EK rendelet

13 c cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Európai Parlament és a Tanács az értesítés napját követő két hónapos időtartamon belül kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam egy hónappal meghosszabbodik.

törölve

Ha az említett határidő leteltéig sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, azt ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és az a benne megállapított időpontban hatályba lép.

 

Ha az Európai Parlament és a Tanács egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem kíván kifogást emelni, a felhatalmazáson alapuló jogi aktust az időtartam letelte előtt ki lehet hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és az az időtartam letelte előtt hatályba léphet.

 

Ha az Európai Parlament vagy a Tanács kifogást emel a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, az nem lép hatályba. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen kifogást emelő intézmény a kifogást megindokolja.

 

Indokolás

A szövegezés kiigazítása a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az EUMSZ 290. cikke) alkalmazására vonatkozó gyakorlati eljárásokról szóló egyetértési megállapodásnak megfelelően.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 4 pont

485/2008/EK rendelet

13 d cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az 1290/2005/EK rendelet 42d. cikkének (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően a Bizottság szükség esetén végrehajtási jogi aktusok révén elfogadja azokat a rendelkezéseket, amelyek e rendeletnek az Unión belüli egységes alkalmazására irányulnak, különösen a következőkkel kapcsolatban:

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén elfogadja az alábbiakhoz kapcsolódó egyedi rendelkezéseket:

(a) a 7. cikk (1) bekezdésében említett közös fellépés koordinálása;

(a) a 7. cikk (1) bekezdésében említett közös fellépés koordinálása;

(b) a kérelmek tartalmára, formájára és benyújtásának módjára vonatkozó részletek és előírások, az értesítés tartalma, formája és módja, valamint az e rendelet keretében szükséges információk benyújtása és cseréje;

(b) a kérelmek tartalmára, formájára és benyújtásának módjára vonatkozó részletek és előírások, az értesítés tartalma, formája és módja, valamint az e rendelet keretében szükséges információk benyújtása és cseréje;

(c) az e rendelet keretében szükséges információk közzétételének feltételei és módja vagy azok Bizottság általi terjesztésére vagy a tagállamok illetékes hatóságainak rendelkezésére bocsátására vonatkozó konkrét szabályok és feltételek.”

(c) az e rendelet keretében szükséges információk közzétételének feltételei és módja vagy azok Bizottság általi terjesztésére vagy a tagállamok illetékes hatóságainak rendelkezésére bocsátására vonatkozó konkrét szabályok és feltételek.

 

E végrehajtási aktusokat a 13e. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálati eljárással összhangban kell elfogadni.

Indokolás

A tagállamok ellenőrzése alá tartozó végrehajtási aktusokra vonatkozó rendelkezésekkel kapcsolatos sablonokkal összhangban, a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatnak megfelelően.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 4 pont

485/2008/EK rendelet

13 e cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

13e. cikk

 

1. A Bizottságot az 1290/2005/EK rendelet 41. cikke alapján létrehozott Mezőgazdasági Alapok Bizottsága segíti. Az említett bizottságot a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak kell tekinteni.

 

2. Az e bekezdésre való hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

Indokolás

A tagállamok ellenőrzése alá tartozó végrehajtási aktusokra vonatkozó rendelkezésekkel kapcsolatos sablonokkal összhangban, a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatnak megfelelően.

  • [1]               A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

INDOKOLÁS

A Lisszaboni Szerződés eltörölte a klasszikus komitológiai (tanácsadási, irányítási és szabályozási bizottsági) eljárásokra épülő régi komitológiai rendszert és az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást. A régi rendszert most egy kétszintű szerkezet váltotta fel, amely felhatalmazáson alapuló jogi aktusokból és (az előbbi esetében a Parlamentnek vétójogot is biztosító) végrehajtási jogi aktusokból áll, ami végrehajtási és alkalmazási hatáskörök gyakorlását teszi lehetővé a Bizottság számára. Ebből fakadóan a meglévő jogszabályok együttesét az új jogi valósághoz kell igazítani.

Az egyik első javaslat az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap finanszírozási rendszerébe tartozó ügyletek tagállamok által végzett vizsgálatáról szóló 485/2008/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló rendeletre irányuló jelenlegi javaslat kiigazítása.

A javaslat a kiigazítást célzó módosításokra korlátozódik.

Összhang teremtése az EUMSZ végrehajtási hatáskörre vonatkozó rendelkezéseivel

A Lisszaboni Szerződés következtében a 485/2009/EK rendelet alapján a Bizottságra ruházott hatásköröket össze kell hangolni az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. és 291. cikkével, amelyek kétféle bizottsági jogi aktust különböztetnek meg:

– A 290. cikk lehetővé teszi a jogalkotó számára, hogy felhatalmazást adjon a Bizottság részére olyan általános hatályú nem jogalkotási aktusok elfogadására, amelyek a jogalkotási aktusok egyes nem alapvető rendelkezéseit kiegészítik, illetve módosítják. A Bizottság által ily módon elfogadott jogi aktusok – a Szerződés által bevezetett terminológia szerint – „felhatalmazáson alapuló jogi aktusok” (a 290. cikk (3) bekezdése);

– Az EUMSz. 291. cikke lehetővé teszi, hogy a tagállamok nemzeti jogukban elfogadják a kötelező erejű uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges intézkedéseket. Az ilyen jogi aktusok végrehajtási hatásköröket ruházhatnak a Bizottságra abban az esetben, ha végrehajtásuknak egységes végrehajtási feltételek szerint kell történnie. A Bizottság által ily módon elfogadott jogi aktusokat a Szerződés által használt terminológia „végrehajtási aktusként” említi (a 291. cikk (4) bekezdése).

Az előadó javaslatai az összehangolás tekintetében

Az előadó támogatja a Bizottság javaslatát. Az előadó az aktusok minden egyes típusára külön meghatározott kritériumok alapján alaposan átvizsgálta a Bizottság javaslatát, és azonosította azokat a területeket, ahol a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó feltételek fennállnak. Ezt követően a javaslatot alaposan megvizsgálták a végrehajtási aktusok feltételeire vonatkozóan is. Következetlenséget nem találtak. E cikkekben a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra és a végrehajtási aktusokra vonatkozó rendelkezéseket megfelelően használták.

Emellett az előadó a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazására vonatkozó gyakorlati eljárásokról szóló közös megegyezés (EUMSZ 290. cikk) létrejöttét, valamint a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló eljárás lezárását követően javasolja a jogi aktus oly módon történő naprakésszé tételét, hogy az tartalmazza a Parlament és a Tanács megegyezése szerinti szövegezést, valamint a felhatalmazás egyéb feltételeit (a felhatalmazás időtartamát, a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elleni kifogásra vonatkozó határidőt, ezen időszak meghosszabbítását, a bizottsági eljárást stb.).

A javaslat a 485/2008/EK rendeletet akképpen módosítja, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó rendelkezést illeszt be (1. cikk (2) bekezdés – a rendelet hatálya alá nem tartozó intézkedések jegyzékének összeállítása). A 485/2008/EK rendelet 1. cikke (2) bekezdésének első mondata az 1782/2003/EK[1] rendeletre való hivatkozást tartalmaz, amely rendelet már nem hatályos, és amelynek helyébe a 73/2009/EK rendelet[2] lépett; e rendelkezést a javaslat nem módosította, e tekintetben módosítás szükséges.

A felhatalmazással kapcsolatos cikkek szövegének egyes részei nem egyeznek meg a közös megegyezésben rájuk vonatkozóan megállapított standard megfogalmazásnak, sem pedig az intézmények által a 438/2010/EU rendeletben[3] elfogadott megfogalmazásnak, ezért ezeket módosítani kell.

  • [1]  A közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet, HL L 270., 2003.10.21., 1–69. o.
  • [2]  A közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet, HL L 30., 2009.1.31., 16–99. o.
  • [3]  Az Európai Parlament és a Tanács 438/2010/EU rendelete (2010. május 19.) a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről szóló 998/2003/EK rendelet módosításáról, HL L 132., 2010.5.29., 3–10. o.

ELJÁRÁS

Cím

Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap finanszírozási rendszerébe tartozó ügyletek tagállamok által végzett vizsgálatáról szóló 485/2008/EK tanácsi rendelet módosítása

Hivatkozások

COM(2010)0761 – C7-0002/2011 – 2010/0366(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

17.12.2010

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

18.1.2011

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Luis Manuel Capoulas Santos

26.1.2011

Luis Manuel Capoulas Santos

26.1.2011

Luis Manuel Capoulas Santos

26.1.2011

Luis Manuel Capoulas Santos

26.1.2011

51. cikk - Közös bizottsági ülések

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

       

 

Vizsgálat a bizottságban

28.3.2011

 

 

 

Az elfogadás dátuma

25.5.2011

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

40

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Salvatore Caronna, Spyros Danellis, Jill Evans, Karin Kadenbach, Sandra Kalniete, Giovanni La Via, Véronique Mathieu, Maria do Céu Patrão Neves, Robert Sturdy, Artur Zasada

Benyújtás dátuma

31.5.2011