Procedūra : 2010/0366(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0204/2011

Iesniegtie teksti :

A7-0204/2011

Debates :

PV 03/07/2012 - 15
CRE 03/07/2012 - 15

Balsojumi :

PV 04/07/2012 - 7.6
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0283

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 801kWORD 255k
31.5.2011
PE 458.833v02-00 A7-0204/2011

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 485/2008 par dalībvalstu veiktām Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda finansēšanas sistēmā ietilpstošo darījumu rūpīgām pārbaudēm

(COM(2010)0761 – C7–0002/2011 – 2010/0366(COD))

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

Referents: Luis Manuel Capoulas Santos

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 485/2008 par dalībvalstu veiktām Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda finansēšanas sistēmā ietilpstošo darījumu rūpīgām pārbaudēm

(COM(2010)0761 – C7‑0002/2011 – 2010/0366(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0761),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 42. pantu un 43. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7–0002/2011),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–   ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2011. gada 4. maija atzinumu(1),

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–   ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu (A7-0204/2011),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Saskaņā ar Līguma 290. pantu Komisijai ir jābūt pilnvarām pieņemt deleģētos aktus, lai papildinātu vai grozītu dažus nebūtiskus Regulas (EK) Nr. 485/2008 elementus. Ir jānosaka elementi, attiecībā uz kuriem var īstenot šīs pilnvaras, kā arī pilnvaru deleģēšanas nosacījumi.

(3) Lai nodrošinātu ar Regulu (EK) Nr. 485/2008 noteiktā režīma pienācīgu īstenošanu, pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai attiecībā uz tādu pasākumu saraksta izveidi, kuri to specifikas dēļ nav piemēroti ex post kontroles veikšanai, tajā rūpīgi pārbaudot tirdzniecības dokumentus, un kuriem šo regulu nepiemēro. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, atbilstīgi apspriestos, tostarp ar ekspertiem. Sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, Komisijai būtu jānodrošina, ka attiecīgie dokumenti vienlaicīgi, laikus un pienācīgā kārtībā tiktu nosūtīti Eiropas Parlamentam un Padomei.

Pamatojums

Juridiska teksta pielāgošana saskaņā ar kopējo vienošanos par deleģēto aktu (LESD 290. pants) izmantošanas praktisko kārtību.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus Regulas (EK) Nr. 485/2008 īstenošanai, īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai. Šīs pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu1.

 

_____________

 

1 OV L 55, 28.2.2011, 13. lpp.

Pamatojums

Saskaņā ar iestrādnēm attiecībā uz noteikumiem par īstenošanas aktiem, uz kuriem attiecas dalībvalstu kontrole; saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 485/2008

1. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ar šādu teikumu aizstāj 1. panta 2. punkta otro teikumu:

Regulas 1. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

 

2. Šī regula neattiecas uz pasākumiem, kuriem piemēro integrēto vadības un kontroles sistēmu, kas paredzēta Padomes 2009. gada 19. janvāra Regulā (EK) Nr. 73/2009, ar ko paredz kopējus noteikumus tiešā atbalsta shēmām saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem1.

,,Lai izslēgtu no šīs regulas piemērošanas tos pasākumus, kas pēc savas būtības nav piemēroti pēckontrolei, ko veic, rūpīgi pārbaudot tirdzniecības dokumentus, Komisija, pieņemot deleģētos aktus saskaņā ar šīs regulas 13.a, 13.b un 13.c pantā minētajiem nosacījumiem, var izveidot sarakstu ar citiem pasākumiem, uz kuriem šī regula neattiecas.”

,,Lai izslēgtu no šīs regulas piemērošanas tos pasākumus, kas pēc savas būtības nav piemēroti pēckontrolei, ko veic, rūpīgi pārbaudot tirdzniecības dokumentus, Komisija, pieņemot deleģētos aktus saskaņā ar šīs regulas 13.a pantā minētajiem nosacījumiem, var izveidot sarakstu ar citiem pasākumiem, uz kuriem šī regula neattiecas.”

 

1 OV L 30, 31.1.2009., 16. lpp.

Pamatojums

Regula (EK) Nr. 1782/2003 ir atcelta ar Regulu (EK) Nr. 73/2009.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 4. punkts

Regula (EK) Nr. 485/2008

13.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisijai uz nenoteiktu laiku piešķir pilnvaras pieņemt šajā regulā minētos deleģētos aktus.

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šā panta nosacījumus.

Līdzko Komisija ir pieņēmusi deleģēto aktu, tā par to vienlaikus paziņo Eiropas Parlamentam un Padomei.

2. Šīs regulas 1. panta 2. punktā minēto pilnvaru deleģējumu Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ..*. Komisija sagatavo ziņojumu par deleģētajām pilnvarām vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģējumu automātiski pagarina par tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

 

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 1. panta 2. punktā minēto pilnvaru deleģējumu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģējumu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošo deleģēto aktu likumību.

 

4. Līdzko Komisija ir pieņēmusi deleģēto aktu, tā to vienlaikus paziņo Eiropas Parlamentam un Padomei.

 

5. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 1. panta 2. punktu, stājas spēkā tikai tad, ja divu mēnešu laikā pēc tā paziņošanas Eiropas Parlamentam un Padomei ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju, ka iebildumus neizteiks. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

 

_____________

 

* Šīs regulas spēkā stāšanās datums.

Pamatojums

Teksta redakcijas pielāgošana saskaņā ar kopējo vienošanos par deleģēto aktu (LESD 290. pants) izmantošanas praktisko kārtību.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 4. punkts

Regula (EK) Nr. 485/2008

13.b pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Eiropas Parlaments vai Padome var jebkurā laikā atsaukt 13.a pantā minēto pilnvaru deleģēšanu.

svītrots

Iestāde, kura ir uzsākusi iekšējo procedūru, lai pieņemtu lēmumu par to, vai atcelt deleģētās pilnvaras, apņemas informēt pārējās iestādes un Komisiju pieņemamā termiņā pirms galīgā lēmuma pieņemšanas, norādot, kuras deleģētās pilnvaras varētu tikt atceltas, kā arī atcelšanas iespējamos iemeslus.

 

Lēmums par atsaukšanu izbeidz šajā lēmumā minēto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājās spēkā nekavējoties vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošo deleģēto tiesību aktu likumību. To publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

 

Pamatojums

Teksta redakcijas pielāgošana saskaņā ar kopējo vienošanos par deleģēto aktu (LESD 290. pants) izmantošanas praktisko kārtību.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 4. punkts

Regula (EK) Nr. 485/2008

13.c pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Eiropas Parlaments un Padome var izteikt iebildumus pret deleģēto aktu divu mēnešu laikā no tā paziņošanas dienas. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo periodu var pagarināt par vienu mēnesi.

svītrots

Ja pēc šā termiņa beigām ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus pret deleģēto aktu, to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas stājas spēkā tajā noteiktajā dienā.

 

Deleģēto aktu var publicēt Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un tas var stāties spēkā pirms minētā termiņa beigām, ja gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par to, ka ir nolēmuši neizteikt iebildumus.

 

Ja Eiropas Parlaments vai Padome iebilst pret deleģēto aktu, tas nestājas spēkā. Iestāde, kas izsaka iebildumus pret deleģēto aktu, izklāsta iebildumu pamatojumu.

 

Pamatojums

Teksta redakcijas pielāgošana saskaņā ar kopējo vienošanos par deleģēto aktu (LESD 290. pants) izmantošanas praktisko kārtību.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 4. punkts

Regula (EK) Nr. 485/2008

13.d pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija vajadzības gadījumā, pieņemot īstenošanas aktus, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1290/2005 42.d panta 2. punktā minēto procedūru pieņem noteikumus, kuru mērķis ir šīs regulas vienota piemērošana Savienībā, jo īpaši attiecībā uz:

Komisija, pieņemot īstenošanas aktus, paredz īpašus noteikumus attiecībā uz turpmāko:

a) regulas 7. panta 1. punktā minēto kopīgo pasākumu koordinēšanu;

a) regulas 7. panta 1. punktā minēto kopīgo pasākumu koordinēšanu;

b) sīkākām norādēm un īpašām prasībām, kas attiecas uz pieprasījumu saturu, veidu un iesniegšanas paņēmienu, paziņojuma saturu, veidu un iesniegšanas paņēmienu, un saistībā ar šo regulu pieprasītās informācijas iesniegšanu un apmaiņu;

b) sīkākām norādēm un īpašām prasībām, kas attiecas uz pieprasījumu saturu, veidu un iesniegšanas paņēmienu, paziņojuma saturu, veidu un iesniegšanas paņēmienu, un saistībā ar šo regulu pieprasītās informācijas iesniegšanu un apmaiņu;

c) publicēšanas nosacījumiem un paņēmieniem vai īpašiem noteikumiem un nosacījumiem, lai Komisija dalībvalstu kompetentajām iestādēm izplatītu vai darītu pieejamu informāciju, kas nepieciešama saistībā ar šo regulu.

c) publicēšanas nosacījumiem un paņēmieniem vai īpašiem noteikumiem un nosacījumiem, lai Komisija dalībvalstu kompetentajām iestādēm izplatītu vai darītu pieejamu informāciju, kas nepieciešama saistībā ar šo regulu.

 

Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 13.e panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Pamatojums

Saskaņā ar iestrādnēm attiecībā uz noteikumiem par īstenošanas aktiem, uz kuriem attiecas dalībvalstu kontrole, un atbilstoši ierosinātajai Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 4. punkts

Regula (EK) Nr. 485/2008

13.e pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

13.e pants

 

1. Komisijai palīdz Lauksaimniecības fondu komiteja, kas izveidota ar Regulas (EK) Nr. 1290/2005 41. pantu. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

 

2. Ja ir izdarīta atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

Pamatojums

Saskaņā ar iestrādnēm attiecībā uz noteikumiem par īstenošanas aktiem, uz kuriem attiecas dalībvalstu kontrole, un atbilstoši ierosinātajai Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu.

(1)

             Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


PASKAIDROJUMS

Lisabonas līgumā ir atcelta agrākā komitoloģijas sistēma, kuras pamatā bija klasiskās komitoloģijas procedūras (apspriešanās, pārvaldības, regulatīvā procedūra) un regulatīvā kontroles procedūra. Tagad šī sistēma ir aizstāta ar divu sadaļu struktūru, kuru veido deleģētie akti un īstenošanas akti (agrākās Parlamenta veto tiesības), kas ļauj Komisijai īstenot pilnvaras attiecībā uz īstenošanu un piemērošanu. Tādējādi pastāvošā likumdošanas struktūra ir jāpielāgo šai jaunajai tiesiskajai realitātei.

Viens no pirmajiem priekšlikumiem ir tā pašreizējā regulas priekšlikuma teksta pielīdzināšana, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 485/2008 par dalībvalstu veiktām Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda finansēšanas sistēmā ietilpstošo darījumu rūpīgām pārbaudēm.

Priekšlikumā ir ietverti labojumi tikai pielīdzināšanas nolūkā.

Saskaņošana ar LESD noteikumiem par īstenošanas pilnvarām

Stājoties spēkā Lisabonas līgumam, Regulā (EK) Nr. 485/2009 noteiktās Komisijas pilnvaras ir jāsaskaņo ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 290. un 291. pantu, kuros nošķirti divi dažādi Komisijas aktu veidi:

– LESD 290. pants ļauj likumdevējam deleģēt Komisijai pilnvaras pieņemt vispārēji piemērojamus neleģislatīvus aktus, lai papildinātu vai grozītu atsevišķus nebūtiskus leģislatīvu aktu elementus. Tiesību akti, ko Komisija pieņēmusi šādā veidā, Līgumā lietotajā terminoloģijā ir „deleģētie akti” (290. panta 3. punkts);

– LESD 291. pants ļauj dalībvalstīm pieņemt visus valsts tiesību aktus, kas vajadzīgi, lai īstenotu juridiski saistošos Savienības aktus. Ja ir nepieciešami vienādi nosacījumi juridiski saistošo Savienības aktu īstenošanai, ar minētajiem aktiem var piešķirt Komisijai īstenošanas pilnvaras. Tiesību akti, ko Komisija pieņēmusi šādā veidā, Līgumā lietotajā terminoloģijā ir „īstenošanas akti” (291. panta 4. punkts).

Referenta priekšlikumi attiecībā uz pielāgošanu

Referents atbalsta Komisijas priekšlikumu. Pamatojoties uz kritērijiem katram akta veidam, referents rūpīgi pārbaudīja Komisijas priekšlikumu un konstatēja, kādās jomās ir tikuši ievēroti deleģēto aktu nosacījumi. Tādējādi priekšlikums tika pārbaudīts, ņemot vērā īstenošanas aktu nosacījumus. Netika konstatētas nekādas nepilnības. Deleģēto un īstenošanas aktu noteikumu izmantošana attiecīgajos pantos ir atbilstoša.

Turklāt pēc nesen noslēgtās kopējās vienošanās par deleģēto aktu (LESD 290. pants) izmantošanas praktisko kārtību, kā arī noslēgtās procedūras par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu, referents ierosina juridiskā teksta atjauninātu versiju, kurā iekļauta teksta redakcija, par ko vienojās Parlaments un Padome, kā arī citi deleģēšanas nosacījumi (deleģējuma laikposms, termiņš iebildumu izteikšanai pret deleģētu aktu, minētā laikposma pagarināšana, komitejas procedūra utt.).

Ar šo priekšlikumu groza Regulu (EK) Nr. 485/2008, iekļaujot tajā noteikumu par deleģētajiem aktiem (1. panta 2. punkts — to pasākumu saraksta izveide, uz kuriem regula neattiecas). Regulas (EK) Nr. 485/2008 1. panta 2. punkta pirmajā teikumā ir atsauce uz Regulu (EK) Nr. 1782/2003(1), kura vairs nav spēkā un ir aizstāta ar Regulu (EK) Nr. 73/2009(2), un piekšlikumā nav paredzēti grozījumi attiecībā uz šo normu, tādēļ šajā nolūkā ir nepieciešams izdarīt grozījumus.

Daļa to pantu redakcijas, kuri attiecas uz deleģēšanu, neatbilst minēto pantu standartredakcijai, par ko vienojās kopējās vienošanās dokumenta projektā, nedz arī redakcijai, par ko iestādes vienojās, pieņemot Regulu (ES) Nr. 438/2010(3), tādēļ minētajās teksta daļās ir jāizdara grozījumi.

(1)

Padomes 2003. gada 29. septembra Regula (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, un groza Regulas (EEK) Nr. 2019/93, (EK) Nr. 1452/2001, (EK) Nr. 1453/2001, (EK) Nr. 1454/2001, (EK) Nr. 1868/94, (EK) Nr. 1251/1999, (EK) Nr. 1254/1999, (EK) Nr. 1673/2000, (EEK) Nr. 2358/71 un (EK) Nr. 2529/2001 (OV L 270, 21.10.2003, 1.–69. lpp.)

(2)

Padomes 2009. gada 19. janvāra Regula (EK) Nr. 73/2009, ar ko paredz kopējus noteikumus tiešā atbalsta shēmām saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, kā arī groza Regulas (EK) Nr. 1290/2005, (EK) Nr. 247/2006, (EK) Nr. 378/2007 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1782/2003 (OV L 30, 31.1.2009, 16.–99. lpp.)

(3)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija Regula (ES) Nr. 438/2010, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 998/2003 par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojamas lolojumdzīvnieku nekomerciālai pārvietošanai (OV L 132, 29.5.2010, 3.–10. lpp.).


PROCEDŪRA

Virsraksts

Grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 485/2008 par dalībvalstu veiktām Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda finansēšanas sistēmā ietilpstošo darījumu rūpīgām pārbaudēm

Atsauces

COM(2010)0761 – C7-0002/2011 – 2010/0366(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

17.12.2010

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AGRI

18.1.2011

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Luis Manuel Capoulas Santos

26.1.2011

Luis Manuel Capoulas Santos

26.1.2011

Luis Manuel Capoulas Santos

26.1.2011

Luis Manuel Capoulas Santos

26.1.2011

51. pants – komiteju apvienotās sanāksmes

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

       

 

Izskatīšana komitejā

28.3.2011

 

 

 

Pieņemšanas datums

25.5.2011

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

40

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Salvatore Caronna, Spyros Danellis, Jill Evans, Karin Kadenbach, Sandra Kalniete, Giovanni La Via, Véronique Mathieu, Maria do Céu Patrão Neves, Robert Sturdy, Artur Zasada

Iesniegšanas datums

31.5.2011

Juridisks paziņojums - Privātuma politika