RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 485/2008 dwar l-iskrutinju mill-Istati Membri fuq transazzjonijiet li jiffurmaw parti mis-sistema ta’ finanzjament tal-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija

31.5.2011 - (COM(2010)0761 – C7‑0002/2011 – 2010/0366(COD)) - ***I

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
Rapporteur: Luis Manuel Capoulas Santos


Proċedura : 2010/0366(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A7-0204/2011

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 485/2008 dwar l-iskrutinju mill-Istati Membri fuq transazzjonijiet li jiffurmaw parti mis-sistema ta’ finanzjament tal-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija

(COM(2010)0761 – C7‑0002/2011 – 2010/0366(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill (COM(2010)0761),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 42 u l-Artikolu 43(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7-0002/2011),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–   wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-4 ta’ Mejju 2011[1],

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (A7-0204/2011),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari kif tidher hawn taħt;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni terġa’ tirreferi l-kwestjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda  1

Proposta għal regolament – att li jemenda

Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3) Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex tissupplimenta jew temenda ċerti elementi mhux essenzjali tar-Regolament (KE) Nru 485/2008. L-elementi li għalihom tista’ tkun eżerċitata dik is-setgħa għandhom ikunu definiti, flimkien mal-kundizzjonijiet li għalihom għandha tkun suġġetta dik id-delega.

(3) Bil-għan li jiġi żgurat il-funzjonament xieraq tar-reġim stabbilit mir-Regolament (KE) Nru 485/2008, is-setgħa tal-adozzjoni ta’ atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandu jiġi ddelegat lill-Kummissjoni fir-rigward tal-istabbiliment ta’ miżuri, li min-natura tagħhom ma humiex adattati għall-kontroll ex-post permezz tal-iskrutinju ta' dokumenti kummerċjali, li dan ir-Regolament ma għandux japplika għalih. Huwa ta’ importanza partikolari li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa waqt ix-xogħol ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti. Il-Kummissjoni, meta tkun qed tħejji u tfassal l-atti delegati, għandha tiżgura trasmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa tad-dokumenti relevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Ġustifikazzjoni

Adattament tat-test legali skont il-Qbil Komuni dwar arranġamenti prattiċi għall-użu tal-atti delegati (Artikolu 290 TFUE)

Emenda  2

Proposta għal regolament – att li jemenda

Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4) Sabiex tiggarantixxi applikazzjoni uniformi tar-Regolament Nru 485/2008 fl-Istati Membri kollha, il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti ta' implimentazzjoni skont l-Artikolu 291 tat-Trattat. B'mod partikolari l-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa tadotta regoli uniformi dwar l-iskambju ta’ informazzjoni. Il-Kummissjoni għandha tadotta dawk l-atti ta' implimentazzjoni bl-għajnuna tal-Kumitat dwar il-Fondi Agrikoli stabbilit permezz tal-Artikolu 41d(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 tal-21 ta’ Ġunju 2005 dwar il-finanzjament tal-Politika Agrikola Komuni6 f'konformità mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru XX/XXXX tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar …[għandu jitlesta wara l-adozzjoni tar-regolament dwar il-mekkaniżmi tal-kontroll, kif jissemma fl-Artikolu 291(3) tat-TFUE, li fil-preżent huwa s-suġġett ta' diskussjoni bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill].

(4) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 485/2008, is-setgħat ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu kkonferiti lill-Kummissjoni. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjon1.

 

_____________

 

1ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13

Ġustifikazzjoni

Skont il-mudelli għad-dispożizzjonijiet dwar l-atti ta’ implimentazzjoni suġġetti għall-kontroll mill-Istati Membri; skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjon.

Emenda  3

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 1

Regolament (KE) Nru 485/2008

Artikolu 1 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Fl-Artikolu 1(2), it-tieni sentenza tinbidel b'dan li ġej:

L-Artikolu 1(2) jinbidel b’dan li ġej:

 

2. Dan ir-Regolament ma għandux japplika għall-miżuri koperti mis-sistema integrata ta’ amministrazzjoni u kontroll li taqa’ taħt ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 tad- 19 ta' Jannar 2009 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta' appoġġ dirett għal bdiewa fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta' appoġġ għal bdiewa1.

"Sabiex jiġu esklużi mill-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, dawk il-miżuri li min-natura tagħhom mhumiex adattati għall-kontroll ex-post permezz ta' skrutinju ta' dokumenti kummerċjali, il-Kummissjoni tista', permezz ta' atti delegati f'konformità mal-kundizzjonijiet imsemmija fl-Artikoli 13a, 13b u 13c ta' dan ir-Regolament, tistabbilixxi lista ta' miżuri oħrajn li għalihom dan ir-Regolament ma japplikax."

"Sabiex jiġu esklużi mill-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, dawk il-miżuri li min-natura tagħhom mhumiex adattati għall-kontroll ex-post permezz ta' skrutinju ta' dokumenti kummerċjali, il-Kummissjoni tista', permezz ta' atti delegati f'konformità mal-kundizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 13a ta' dan ir-Regolament, tistabbilixxi lista ta' miżuri oħrajn li għalihom dan ir-Regolament ma japplikax."

 

_____________

 

1ĠU L 30, 31.1.2009, p. 16.

Ġustifikazzjoni

Minn dakinhar ’l hawn ir-Regolament 73/2009 irrevoka r-Regolament 1782/2003.

Emenda  4

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 4

Regolament (KE) Nru 485/2008

Artikolu 13 a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Is-setgħat li tadotta l-atti delegati msemmija f’dan ir-Regolament għandhom jingħataw lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien indefinit.

1. Is-setgħa li tadotta atti delegati tiġi kkonferita lill-Kummissjoni suġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

Malli tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah fl-istess waqt lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 1(2) għandha tiġi kkonferita lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ ħames snin minn ...*. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega tas-setgħa sa mhux aktar tard minn disa’ xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b’mod taċitu għal perjodi ta’ tul identiku, kemm-il darba l-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma jopponux tali estensjoni sa mhux aktar tard minn tliet xhur qabel tmiem kull perjodu.

 

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 1(2) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe waqt mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Id-deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ fil-jum ta’ wara dak li fih tiġi ppubblikata d-deċiżjoni fil-Ġurnal Uffiċċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata fiha. Ma għandhiex taffettwa l-validità tal-atti delegati li diġà huma fis-seħħ.

 

4. Malli tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah fl-istess waqt lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

 

5. Att delegat adottat skont l-Artikolu 1(2) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni la mill-Parlament u l-anqas mill-Kunsill fi żmien perjodu ta' xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn li huma għarrfu lill-Kummissjoni li huma m’humiex se jġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

 

_____________

 

*Id-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-regolament

Ġustifikazzjoni

Adattament tal-ifformular tal-kliem skont il-Qbil Komuni dwar arranġamenti prattiċi għall-użu tal-atti delegati (Artikolu 290 TFUE).

Emenda  5

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 4

Regolament (KE) Nru 485/2008

Artikolu 13 b

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Id-delega ta’ setgħa msemmija fl-Artikolu 13a tista’ tiġi rrevokata mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

imħassar

L-istituzzjoni li tkun bdiet proċedura interna għal deċiżjoni dwar jekk għandhiex tiġi rrevokata d-delega ta’ setgħa, għandha tagħmel li tista’ biex tinforma lill-istituzzjoni l-oħra u lill-Kummissjoni fi żmien raġonevoli qabel ma tittieħed id-deċiżjoni finali, billi tindika s-setgħat delegati li jistgħu jkunu soġġetti għal revoka u r-raġunijiet possibbli għal revoka.

 

Id-deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delegazzjoni tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Għandha tidħol fis-seħħ immedjatament jew f’data aktar tard speċifikata fiha. Ma għandhiex taffettwa l-validità tal-atti delegati diġà fis-seħħ. Għandha tiġi ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

 

Ġustifikazzjoni

Adattament tal-ifformular tal-kliem skont il-Qbil Komuni dwar arranġamenti prattiċi għall-użu tal-atti delegati (Artikolu 290 TFUE).

Emenda  6

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 4

Regolament (KE) Nru 485/2008

Artikolu 13c

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jistgħu joġġezzjonaw għall-att delegat f’perjodu ta’ żmien ta’ xahrejn mid-data tan-notifika. Fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill dan il-perjodu għandu jkun estiż b’xahar.

imħassar

Jekk, mal-iskadenza ta’ dak il-perjodu, la l-Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma jkunu sabu oġġezzjoni għall-att delegat, dan għandu jiġi ppubblikat f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u għandu jidħol fis-seħħ fid-data ddikjarata fih.

 

L-att delegat jista’ jiġi ppubblikat f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u jidħol fis-seħħ qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu jekk il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn li huma infurmaw lill-Kummissjoni bl-intenzjoni tagħhom li ma jqajmux oġġezzjonijiet.

 

Jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal att delegat, dan ma jidħolx fis-seħħ. L-istituzzjoni li ssib oġġezzjoni għandha tiddikjara r-raġunijiet għall-oġġezzjoni għall-att delegat.

 

Ġustifikazzjoni

Adattament tal-ifformular tal-kliem skont il-Qbil Komuni dwar arranġamenti prattiċi għall-użu tal-atti delegati (Artikolu 290 TFUE).

Emenda  7

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 4

Regolament (KE) Nru 485/2008

Artikolu 13 d (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni, għandha, fejn meħtieġ, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni f'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 42d(2) tar-Regolament (KE) Nru 1290/2005, tadotta d-dispożizzjonijiet li jimmiraw għal kisba ta' applikazzjoni uniformi ta' dan ir-Regolament fl-Unjoni, b'mod partikolari f'rabta ma' dan li ġej:

Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, tadotta d-dispożizzjonijiet speċifiċi li huma marbuta ma' dan li ġej

(a) il-koordinazzjoni tal-azzjonijiet konġunti msemmija fl-Artikolu 7(1);

(a) il-koordinazzjoni tal-azzjonijiet konġunti msemmija fl-Artikolu 7(1);

(b) dettalji u speċifikazzjonijiet fir-rigward tal-kontenut, il-forma u l-mod tat-tressiq tat-talbiet, il-kontenut, il-forma u l-mod tan-notifika u t-tressiq bi skambju tal-informazzjoni meħtieġa fil-qafas ta’ dan ir-Regolament;

(b) dettalji u speċifikazzjonijiet fir-rigward tal-kontenut, il-forma u l-mod tat-tressiq tat-talbiet, il-kontenut, il-forma u l-mod tan-notifika u t-tressiq bi skambju tal-informazzjoni meħtieġa fil-qafas ta’ dan ir-Regolament;

(c) il-kundizzjonijiet u l-mezzi ta' pubblikazzjoni jew ir-regoli speċifiċi u l-kundizzjonijiet għad-diffużjoni tad-disponibbiltà mill-Kummissjoni lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri tal-informazzjoni meħtieġa fil-qafas ta' dan ir-Regolament.

(c) il-kundizzjonijiet u l-mezzi ta' pubblikazzjoni jew ir-regoli speċifiċi u l-kundizzjonijiet għad-diffużjoni tad-disponibbiltà mill-Kummissjoni lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri tal-informazzjoni meħtieġa fil-qafas ta' dan ir-Regolament."

 

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 13e(2).

Ġustifikazzjoni

Skont il-mudelli għad-dispożizzjonijiet dwar l-atti ta’ implimentazzjoni suġġetti għall-kontroll mill-Istati Membri, skont ir-Regolament propost tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjon.

Emenda  8

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 4

Regolament (KE) Nru 485/2008

Artikolu 13 e (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 13e

 

1. Il-Kummissjoni għandha tiġi megħjuna mill-Kumitat għall-Fondi Agrikoli stabbilit mill-Artikolu 41 tar-Regolament (KE) Nru 1290/2005. Dak il-kumitat huwa kumitat skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

 

2. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Ġustifikazzjoni

Skont il-mudelli għad-dispożizzjonijiet dwar l-atti ta’ implimentazzjoni suġġetti għall-kontroll mill-Istati Membri, skont ir-Regolament propost tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjon.

  • [1]               Għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċċjali.

NOTA SPJEGATTIVA

It-Trattat ta’ Lisbona jabolixxi s-sistema l-qadima tal-komitoloġija, li kienet ibbażata fuq il-proċeduri klassiċi tal-komitoloġija (konsultattivi, ġestjonarji, regolatorji) u l-proċedura regolatorja bi skrutinju. Is-sistema issa ġiet sostitwita bi struttura fuq żewġ livelli, li tikkonsisti f’atti delegati u atti ta’ implimentazzjoni (tal-ewwel jinkludu d-dritt tal-veto li għandu l-Parlament), li jħallu lill-Kummissjoni tkun tista' teżerċita setgħat fl-implimentazzjoni u l-eżekuzzjoni. B’hekk, il-korp eżistenti ta’ leġiżlazzjoni jrid jiġi allinjat ma' din ir-realtà legali ġdida.

Waħda mill-ewwel proposti hija l-allinjament tal-proposta preżenti għal regolament li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 485/2008 dwar l-iskrutinju mill-Istati Membri fuq transazzjonijiet li jiffurmaw parti mis-sistema ta' finanzjament tal-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija.

Il-proposta hija limitata għal modifiki għall-fini ta’ allinjament biss.

Allinjament mad-dispożizzjonijiet tat-TFUE dwar is-setgħat ta’ implimentazzjoni

Wara t-Trattat ta’ Lisbona, is-setgħat mogħtija skont ir-Regolament (KE) Nru 485/2009 lill-Kummissjoni jeħtieġ li jiġu allinjati mal-Artikoli 290 u 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), li jiddistingwu żewġ tipi differenti ta' atti tal-Kummissjoni:

L-Artikolu 290 jippermetti lil-leġiżlatur jiddelega lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti mhux leġiżlattivi ta’ applikazzjoni ġenerali sabiex tissupplimenta jew temenda ċerti elementi mhux essenzjali ta’ att leġiżlattiv. L-atti legali adottati mill-Kummissjoni b’dan il-mod huma msemmija fit-terminoloġija użata mit-Trattat bħala "l-atti delegati" (l-Artikolu 290(3)).

L-Artikolu 291 tat-TFUE jippermetti lill-Istati Membri jadottaw il-miżuri kollha tad-dritt nazzjonali meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-atti tal-Unjoni legalment vinkolanti. Dawk l-atti jistgħu jagħtu l-kompetenzi ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni fejn huma meħtieġa kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tagħhom. Atti legali adottati mill-Kummissjoni b’dan il-mod jissejħu fit-terminoloġija użata mit-Trattat bħala "atti tal-implimentazzjoni" (l-Artikolu 291(4)).

Proposti tar-rapporteur dwar l-allinjament

Ir-rapporteur jappoġġja l-proposta tal-Kummissjoni. Fuq il-bażi tal-kriterji definiti għal kull tip ta’ att, ir-rapporteur tagħkom skrutinizza bir-reqqa l-proposta tal-Kummissjoni u identifika oqsma fejn il-kundizzjonijiet għall-atti delegati ġew issodisfati. Konsegwentement, il-proposta ġiet skrutinizzata fuq il-kundizzjonijiet tal-atti tal-implimentazzjoni. Ma ġewx osservati inkonsistenzi. L-użu tad-dispożizzjonijiet tal-atti delegati u tal-atti tal-implimentazzjoni f’dawn l-artikoli huwa wieħed xieraq.

Barra minn hekk, ir-rapporteur jipproponi verżjoni aġġornata tat-test legali, inkluż l-ifformular tal-kliem li sar qbil dwaru mill-Parlament u mill-Kunsill, kif ukoll fir-rigward ta’ kundizzjonijiet oħra tad-delega (perjodu tad-delega, limiti tal-perjodu biex issir oġġezzjoni għal att delegat, estensjoni ta’ dak il-perjodu, proċedura tal-kumitat, eċċ.) wara l-konklużjoni riċenti ta’ Qbil Komuni dwar arranġamenti prattiċi għall-użu tal-atti delegati (Artikolu 290 TFUE), kif ukoll il-konklużjoni tal-proċedura dwar ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjon,

Il-proposta temenda r-Regolament 485/2008 billi żżid dispożizzjoni waħda tal-atti delegati (Artikolu 1(2) - l-istabbiliment ta’ lista ta' miżuri li għalihom ir-Regolament ma japplikax). L-ewwel sentenza tal-Artikolu 1(2) tar-Regolament 485/2008 fiha referenza għar-Regolament 1782/2003[1] li ma għadux fis-seħħ u ġie sostitwit bir-Regolament 73/2009[2], din id-dispożizzjoni ma ġietx modifikata mill-proposta, hija meħtieġa emenda f’dan ir-rigward.

Partijiet mill-ifformular tal-kliem tal-artikoli relatati mad-delega la jikkorrispondu mal-ifformular standard għal dawn l-artikoli li sar qbil dwaru fl-abbozz tal-Qbil Komuni, u l-anqas mal-ifformular li sar qbil dwaru mill-istituzzjonijiet fir-Regolament 438/2010 u għalhekk dawn jeħtieġu li jiġu emendati[3].

  • [1]  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 tad-29 ta’ Settembru 2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi diretti ta’ appoġġ fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ appoġġ għall-bdiewa u li jemenda r-Regolamenti (KEE) Nru 2019/93, (KE) Nru 1452/2001, (KE) Nru 1453/2001, (KE) Nru 1454/2001, (KE) Nru 1868/94, (KE) Nru 1251/1999, (KE) Nru 1254/1999, (KE) Nru 1673/2000, (KEE) Nru 2358/71 u (KE) Nru 2529/2001, ĠU L 270, 21.10.2003, p. 1–69.
  • [2]  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 tad-19 ta' Jannar 2009 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta' appoġġ dirett għal bdiewa fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta' appoġġ għal bdiewa, u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1290/2005, (KE) Nru 247/2006, (KE) Nru 378/2007 u li jirrevoka ir-Regolament (KE) Nru 1782/2003, ĠU L 30, 31.1.2009, p. 16–99.
  • [3]  Regolament (UE) Nru 438/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad- 19 ta’ Mejju 2010 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 998/2003 dwar il-ħtiġiet rigward is-saħħa tal-annimali li japplikaw għall-moviment mhux kummerċjali tal-pets, ĠU L 132, 29.5.2010, p. 3–10.

PROĊEDURA

Titolu

Emenda tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 485/2008 dwar l-iskrutinju mill-Istati Membri fuq transazzjonijiet li jiffurmaw parti mis-sistema ta’ finanzjament tal-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija

Referenzi

COM(2010)0761 – C7-0002/2011 – 2010/0366(COD)

Data meta ġiet ippreżentata lill-PE

17.12.2010

 

 

 

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

AGRI

18.1.2011

 

 

 

Rapporteur(s)

       Data tal-ħatra

Luis Manuel Capoulas Santos

26.1.2011

Luis Manuel Capoulas Santos

26.1.2011

Luis Manuel Capoulas Santos

26.1.2011

Luis Manuel Capoulas Santos

26.1.2011

Artikolu 51 - Laqgħat konġunti ta’ kumitati

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

       

       

 

Eżami fil-kumitat

28.3.2011

 

 

 

Data tal-adozzjoni

25.5.2011

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

40

1

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Salvatore Caronna, Spyros Danellis, Jill Evans, Karin Kadenbach, Sandra Kalniete, Giovanni La Via, Véronique Mathieu, Maria do Céu Patrão Neves, Robert Sturdy, Artur Zasada

Data tat-tressiq

31.5.2011