VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 485/2008 van de Raad inzake de door de lidstaten uit te voeren controles op de verrichtingen in het kader van de financieringsregeling van het Europees Landbouwgarantiefonds

31.5.2011 - (COM(2010)0761 – C7‑0002/2011 – 2010/0366(COD)) - ***I

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
Rapporteur: Luis Manuel Capoulas Santos
PR_COD_1amCom


Procedure : 2010/0366(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A7-0204/2011
Ingediende teksten :
A7-0204/2011
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 485/2008 van de Raad inzake de door de lidstaten uit te voeren controles op de verrichtingen in het kader van de financieringsregeling van het Europees Landbouwgarantiefonds

(COM(2010)0761 – C7‑0002/2011 – 2010/0366(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2010)0761),

–   gezien artikel 294, lid 2, en de artikelen 42 en 43, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7‑0002/2011),

–   gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 4 mei 2011[1],

–   gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A7-0204/2011),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement  1

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) De Commissie moet de bevoegdheid krijgen om gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag vast te stellen ter aanvulling of wijziging van bepaalde niet-essentiële onderdelen van Verordening (EG) nr. 485/2008. De onderdelen waarvoor deze bevoegdheid mag worden uitgeoefend, en de voorwaarden waaraan deze delegatie onderworpen moet worden, moeten worden vastgelegd.

(3) Ten einde de behoorlijke werking te waarborgen van het bij Verordening (EG) nr. 485/2008 ingestelde stelsel moet de bevoegdheid handelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie aan de Commissie worden gedelegeerd met betrekking tot de opstelling van een lijst van maatregelen die door hun aard niet geschikt zijn voor controle achteraf van handelsdocumenten waarop onderhavige verordening niet van toepassing is. Het is van bijzonder belang dat de Commissie tijdens de voorbereiding passend overleg pleegt, onder meer met deskundigen. De Commissie moet bij de voorbereiding en opstelling van gedelegeerde handelingen zorgen voor gelijktijdige, snelle en adequate toezending van de desbetreffende documenten aan het Europees Parlement en de Raad.

Motivering

Aanpassing van de wettekst overeenkomstig de consensus over praktische regelingen voor de toepassing van gedelegeerde handelingen (artikel 290 VWEU).

Amendement  2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4) Om een uniforme toepassing van Verordening (EG) nr. 485/2008 in alle lidstaten te waarborgen, moet de Commissie de bevoegdheid krijgen om uitvoeringshandelingen overeenkomstig artikel 291 van het Verdrag vast te stellen. Zij moet met name de bevoegdheid krijgen om uniforme regels voor de uitwisseling van informatie vast te stellen. De Commissie moet deze uitvoeringshandelingen vaststellen met de hulp van het Comité voor de landbouwfondsen, dat is ingesteld bij artikel 41 quinquies, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid6, zulks overeenkomstig Verordening (EU) nr. XX/XXX van het Europees Parlement en de Raad inzake … [te redigeren na de vaststelling, overeenkomstig artikel 291, lid 3, VWEU, van de thans in het Europees Parlement en de Raad voorliggende verordening inzake de controlemechanismen].

(4) Om ervoor te zorgen dat Verordening (EG) nr. 485/2008 uniform wordt toegepast, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden verleend. Deze bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren1.

 

1 PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13.

Motivering

Overeenkomstig de modellen voor bepalingen inzake uitvoeringshandelingen waarop de lidstaten toezicht uitoefenen; sluit aan op Verordening (EU) nr.182/2001 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de voorschriften en algemene beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren.

Amendement  3

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 1

Verordening (EG) nr. 485/2008

Artikel 1 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) in artikel 1, lid 2, wordt de tweede zin vervangen door:

(1) artikel 1, lid 2 wordt vervangen door:

 

2. Deze verordening geldt niet voor de maatregelen die onder het bij Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad van 19 januari 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan boeren in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers ingestelde geïntegreerde beheers- en controlesysteem vallen1.

"Om maatregelen die door de aard ervan ongeschikt zijn voor controles achteraf aan de hand van controles van handelsdocumenten, van de toepassing van deze verordening uit te sluiten, kan de Commissie middels gedelegeerde handelingen overeenkomstig de in de artikelen 13 bis, 13 ter en 13 quater van deze verordening genoemde voorwaarden een lijst opstellen van andere maatregelen waarvoor deze verordening niet geldt.";

"Om maatregelen die door de aard ervan ongeschikt zijn voor controles achteraf aan de hand van controles van handelsdocumenten, van de toepassing van deze verordening uit te sluiten, kan de Commissie middels gedelegeerde handelingen overeenkomstig de in artikel 13 van deze verordening genoemde voorwaarden een lijst opstellen van andere maatregelen waarvoor deze verordening niet geldt.";

 

1 PB L 30 van 31.1.2009, blz. 16.

Motivering

Verordening 1782/2003 is inmiddels bij Verordening 73/2009 herroepen.

Amendement  4

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4

Verordening (EG) nr. 485/2008

Artikel 13 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De bevoegdheid tot vaststelling van de in deze verordening bedoelde gedelegeerde handelingen wordt aan de Commissie verleend voor onbepaalde tijd.

1. De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen wordt aan de Commissie verleend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.

2. De in artikel 1, lid 2, bedoelde bevoegdheid, wordt aan de Commissie verleend voor een periode van vijf jaar vanaf ….* De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het verstrijken van deze periode van vijf jaar een verslag op over de gedelegeerde bevoegdheid. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend verlengd met perioden van gelijke duur, tenzij het Europees Parlement of de Raad uiterlijk drie maanden vóór afloop van iedere periode bezwaar maken tegen een dergelijke verlenging.

 

3. De in artikel 1, lid 2, bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde door het Europees Parlement of de Raad worden ingetrokken. Het besluit tot intrekking maakt een einde aan de delegatie van de bevoegdheden die in het besluit worden vermeld. Het wordt van kracht op de dag volgend op de publicatie van dit besluit in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een in dat besluit bepaalde latere datum. Het besluit laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

4. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, stelt zij het Europees Parlement en de Raad daarvan gelijktijdig in kennis.

 

5. Een krachtens dit artikel vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking wanneer noch het Europees Parlement, noch de Raad binnen een periode van twee maanden na de kennisgeving van die handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar tegen de handeling heeft aangetekend of wanneer het Europees Parlement en de Raad vóór het verstrijken van die periode beide aan de Commissie hebben meegedeeld geen bezwaar aan te tekenen. Op initiatief van het Europees Parlement of de Raad wordt deze termijn met twee maanden verlengd.

 

* Datum van inwerkingtreding van deze verordening.

Motivering

Aanpassing van de tekst overeenkomstig de consensus over praktische regelingen voor de toepassing van gedelegeerde handelingen (artikel 290 VWEU).

Amendement  5

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4

Verordening (EG) nr. 485/2008

Artikel 13 ter

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De in artikel 13 bis bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde door het Europees Parlement of de Raad worden ingetrokken.

Schrappen

De instelling die een interne procedure over een besluit tot intrekking van de bevoegdheidsdelegatie is begonnen, streeft ernaar de andere instelling en de Commissie binnen een redelijke termijn voordat het definitieve besluit wordt genomen, hiervan op de hoogte te brengen onder vermelding van de gedelegeerde bevoegdheden die mogelijk worden ingetrokken en de eventuele redenen daarvoor.

 

Het besluit tot intrekking maakt een einde aan de delegatie van de bevoegdheden die in het besluit worden vermeld. Het besluit treedt onmiddellijk in werking of op een latere datum die in het besluit wordt vermeld. Het besluit laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet. Het wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

 

Motivering

Aanpassing van de tekst overeenkomstig de consensus over praktische regelingen voor de toepassing van gedelegeerde handelingen (artikel 290 VWEU).

Amendement  6

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4

Verordening (EG) nr. 485/2008

Artikel 13 quater

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het Europees Parlement en de Raad kunnen binnen een termijn van twee maanden na de datum van kennisgeving bezwaar maken tegen de gedelegeerde handeling. Op initiatief van het Europees Parlement of de Raad kan deze termijn met een maand worden verlengd.

Schrappen

Indien bij het verstrijken van deze termijn het Europees Parlement noch de Raad bezwaar heeft gemaakt tegen de gedelegeerde handeling, wordt deze bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie en treedt zij in werking op de daarin vermelde datum.

 

Indien zowel het Europees Parlement als de Raad de Commissie heeft medegedeeld voornemens te zijn om geen bezwaar te maken, kan de gedelegeerde handeling voor het verstrijken van de termijn worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie en in werking treden.

 

Indien het Europees Parlement of de Raad bezwaar maakt tegen een gedelegeerde handeling, treedt deze niet in werking. De instelling die bezwaar maakt tegen de gedelegeerde handeling, vermeldt de redenen daarvoor.

 

Motivering

Aanpassing van de tekst overeenkomstig de consensus over praktische regelingen voor de toepassing van gedelegeerde handelingen (artikel 290 VWEU).

Amendement  7

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4

Verordening (EG) nr. 485/2008

Artikel 13 quinquies (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie stelt, indien nodig, middels uitvoeringshandelingen volgens de in artikel 42 quinquies, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1290/2005 bedoelde procedure bepalingen vast die ervoor zorgen dat deze verordening op uniforme wijze in de Unie wordt toegepast, en met name bepalingen inzake:

De Commissie stelt middels uitvoeringshandelingen specifieke bepalingen vast inzake:

a) de coördinatie van de in artikel 7, lid 1, bedoelde gezamenlijke acties;

a) de coördinatie van de in artikel 7, lid 1, bedoelde gezamenlijke acties;

b) de bijzonderheden en specificaties inzake de inhoud, vorm en wijze van indiening van verzoeken, de inhoud, vorm en wijze van kennisgeving en de indiening en uitwisseling van informatie zoals vereist in het kader van deze verordening;

b) de bijzonderheden en specificaties inzake de inhoud, vorm en wijze van indiening van verzoeken, de inhoud, vorm en wijze van kennisgeving en de indiening en uitwisseling van informatie zoals vereist in het kader van deze verordening;

c) de voorwaarden voor en de wijze van publicatie van de in het kader van deze verordening benodigde informatie of specifieke regels en voorwaarden volgens welke de Commissie deze informatie verspreidt onder of beschikbaar stelt aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten.".

c) de voorwaarden voor en de wijze van publicatie van de in het kader van deze verordening benodigde informatie of specifieke regels en voorwaarden volgens welke de Commissie deze informatie verspreidt onder of beschikbaar stelt aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten.".

 

Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld overeenkomstig de in artikel 13 sexies, lid 2 bedoelde onderzoeksprocedure.

Motivering

In overeenstemming met de modellen voor bepalingen betreffende uitvoeringshandelingen die onderworpen zijn aan controle door de lidstaten, overeenkomstig de voorgestelde verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de regels en algemene principes betreffende mechanismen voor controle door de lidstaten van de wijze waarop de Commissie haar uitvoeringsbevoegdheid uitoefent.

Amendement  8

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4

Verordening (EG) nr. 485/2008

Artikel 13 sexies (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 13 sexies

 

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 41 van Verordening (EG) nr. 1290/2005 ingestelde Comité voor de landbouwfondsen. Dit comité is een comité in de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011.

 

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.

Motivering

In overeenstemming met de modellen voor bepalingen betreffende uitvoeringshandelingen die onderworpen zijn aan controle door de lidstaten, overeenkomstig de voorgestelde verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de regels en algemene principes betreffende mechanismen voor controle door de lidstaten van de wijze waarop de Commissie haar uitvoeringsbevoegdheid uitoefent.

  • [1]  Nog niet gepubliceerd in het Publicatieblad.

TOELICHTING

Het verdrag van Lissabon maakt een einde aan het oude comitologiestelsel, dat berustte op de klassieke comitologieprocedures (met raadplegings-, beheers- en regelgevingscomités) en de regelgevingsprocedure met toetsing. Het stelsel wordt nu vervangen door een tweelagenstructuur, met gedelegeerde handelingen (waarover het Parlement vetorecht heeft) en uitvoeringshandelingen; hierdoor beschikt de Commissie nu over uitvoeringsbevoegdheden. Een en ander vereist dat het wetgevingscorpus aan deze nieuwe juridische realiteit wordt aangepast.

Eén van de eerste voorstellen is aanpassing van onderhavig voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 485/2008 van de Raad inzake de door de lidstaten uit te voeren controles op de verrichtingen in het kader van de financieringsregeling van het Europees Landbouwgarantiefonds

Het voorstel blijft beperkt tot wijzigingen die uitsluitend aanpassing tot doel hebben.

Aanpassing aan de VWEU-bepalingen inzake uitvoeringsbevoegdheid

Als gevolg van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon moeten de in het kader van Verordening (EG) nr. 485/2009 aan de Commissie verleende bevoegdheden worden aangepast aan de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen twee verschillende soorten handelingen van de Commissie:

- Artikel 290 biedt de wetgever de mogelijkheid aan de Commissie de bevoegdheid over te dragen om niet-wetgevingshandelingen van algemene strekking vast te stellen ter aanvulling of wijziging van bepaalde niet-essentiële onderdelen van een wetgevingshandeling. Dergelijke door de Commissie vastgestelde rechtshandelingen worden volgens de terminologie van het Verdrag "gedelegeerde handelingen" genoemd (artikel 290, lid 3);

- Artikel 291 van het VWEU biedt de lidstaten de mogelijkheid om alle maatregelen van nationaal recht te nemen die nodig zijn ter uitvoering van de juridisch bindende handelingen van de Unie. Bij dergelijke handelingen kunnen aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden verleend wanneer er uniforme voorwaarden voor de uitvoering ervan nodig zijn. Dergelijke door de Commissie vastgestelde rechtshandelingen worden volgens de terminologie van het verdrag "uitvoeringshandelingen" genoemd (artikel 291, lid 4).

Voorstellen van de rapporteur inzake aanpassing

De rapporteur steunt het Commissievoorstel . Uw rapporteur heeft op basis van de voor ieder soort handeling bepaalde criteria het Commissievoorstel nauwkeurig onderzocht en een aantal gebieden vastgesteld waar werd voldaan aan de voorwaarden voor gedelegeerde handelingen. Het voorstel is derhalve onderzocht op de voorwaarden van de uitvoeringshandelingen. Gebrek aan logische samenhang is niet waargenomen. De toepassing van bepalingen inzake gedelegeerde en uitvoeringshandelingen in deze artikelen is correct.

Naar aanleiding van de recente conclusie van een consensus over praktische regelingen voor de toepassing van gedelegeerde handelingen (artikel 290 VWEU) en de voltooiing van de procedure met betrekking tot de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de regels en algemene principes betreffende mechanismen voor controle door de lidstaten van de wijze waarop de Commissie haar uitvoeringsbevoegdheid uitoefent, stelt uw rapporteur een geüpdate versie van de wettekst voor, inclusief de tekst waarover Parlement en Raad het eens zijn geworden, alsook met betrekking tot andere voorwaarden voor delegatie (delegatietermijn, tijdschema voor het aantekenen van bezwaar tegen de gedelegeerde handeling, verlenging van deze periode, comitéprocedure, enz.).

Het voorstel houdt een wijziging van verordening 485/2008 in doordat er één bepaling van gedelegeerde handelingen wordt toegevoegd (artikel 1, lid 2) – opstelling van een lijst van maatregelen waarop de verordening niet van toepassing is. De eerste zin van artikel 1, lid 2 van verordening 485/2008 bevat een verwijzing naar verordening 1782/2003[1] die niet meer van kracht is en die is vervangen door verordening 73/2009[2]. Deze bepaling is in het voorstel niet gewijzigd en een amendement in dit opzicht is noodzakelijk.

De formulering van de artikelen in verband met delegatie (artikelen 13 bis – 13 quater) komt niet overeen met de standaardformulering van deze artikelen die in de conceptconsensus was overeengekomen, of met de formulering die door de instellingen is overeengekomen in verordening 438/2010. Deze moeten dus worden gewijzigd[3].

  • [1]  Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad van 29 september 2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en houdende wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 2019/93, (EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001, (EG) nr. 1454/2001, (EG) nr. 1868/94, (EG) nr. 1251/1999, (EG) nr. 1254/1999, (EG) nr. 1673/2000, (EEG) nr. 2358/71 en (EG) nr. 2529/2001(PB L 270 van 21.10.2003, blz. 1).
  • [2]  Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad van 19 januari 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1290/2005, (EG) nr. 247/2006, (EG) nr. 378/2007 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1782/2003, PB L 30 van 31.1.2009, blz. 16.
  • [3]  Verordening (EU) nr. 438/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 998/2003 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren, PB L 132, 29.5.2010, blz. 3.

PROCEDURE

Titel

Wijziging van Verordening (EG) nr. 485/2008 van de Raad inzake de door de lidstaten uit te voeren controles op de verrichtingen in het kader van de financieringsregeling van het Europees Landbouwgarantiefonds

Document- en procedurenummers

COM(2010)0761 – C7-0002/2011 – 2010/0366(COD)

Datum indiening bij EP

17.12.2010

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

AGRI

18.1.2011

 

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Luis Manuel Capoulas Santos

26.1.2011

Luis Manuel Capoulas Santos

26.1.2011

Luis Manuel Capoulas Santos

26.1.2011

Luis Manuel Capoulas Santos

26.1.2011

Artikel 51 - Gezamenlijke commissievergaderingen

       Datum bekendmaking

       

       

 

Behandeling in de commissie

28.3.2011

 

 

 

Datum goedkeuring

25.5.2011

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

40

1

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Salvatore Caronna, Spyros Danellis, Jill Evans, Karin Kadenbach, Sandra Kalniete, Giovanni La Via, Véronique Mathieu, Maria do Céu Patrão Neves, Robert Sturdy, Artur Zasada

Datum indiening

31.5.2011