Procedură : 2010/0366(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0204/2011

Texte depuse :

A7-0204/2011

Dezbateri :

PV 03/07/2012 - 15
CRE 03/07/2012 - 15

Voturi :

PV 04/07/2012 - 7.6
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0283

RAPORT     ***I
PDF 781kWORD 262k
31.5.2011
PE 458.833v01-00 A7-0204/2011

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 485/2008 al Consiliului privind controalele efectuate de către statele membre cu privire la operațiunile care fac parte din sistemul de finanțare prin Fondul european de garantare agricolă

(COM(2010)0761 – C7‑0002/2011 – 2010/0366(COD))

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

Raportor: Luis Manuel Capoulas Santos

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 485/2008 al Consiliului privind controalele efectuate de către statele membre cu privire la operațiunile care fac parte din sistemul de finanțare prin Fondul european de garantare agricolă

(COM(2010)0761 – C7‑0002/2011 – 2010/0366(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2010)0761),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 42 și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0002/2011),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 4 mai 2011(1),

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A7-0204/2011),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia trebuie să dispună de competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 290 din tratat, în vederea completării sau a modificării anumitor elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 485/2008. Trebuie definite elementele asupra cărora poate fi exercitată competența menționată, precum și condițiile cărora li se supune delegarea respectivă.

(3) Pentru a asigura funcționarea corectă a regimului instituit de Regulamentul (CE) nr. 485/2008, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește stabilirea unui liste de măsuri care, prin natura lor, nu pot fi supuse controlului ex-post prin verificarea documentelor comerciale și pentru care prezentul regulament nu se aplică. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor de pregătire, Comisia să efectueze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. La pregătirea sau redactarea actelor delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, în timp util și în mod adecvat a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

Justificare

Adaptarea textului legislativ la consensul privind măsurile practice de utilizare a actelor delegate (articolul 290 din TFUE).

Amendamentul  2

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Pentru a asigura o aplicare uniformă a Regulamentului (CE) nr. 485/2008 în toate statele membre, Comisia trebuie să dispună de competența de a adopta acte de punere în aplicare în conformitate cu articolul 291 din tratat. Comisia trebuie, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, să dispună în special de competența de a adopta norme uniforme privind schimbul de informații. Comisia trebuie să adopte respectivele acte de punere în aplicare fiind asistată de Comitetul privind Fondurile agricole, instituit prin articolul 41d alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. XX/XXXX al Parlamentului European și al Consiliului privind…[urmează a se completa după adoptarea Regulamentului privind mecanismele de control, conform dispozițiilor de la articolul 291 alineatul (3) din TFUE, care face în prezent obiectul dezbaterii în Parlamentul European și în Consiliu].

(4) Pentru a asigura existența unor condiții uniforme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 485/2008, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie1.

 

_____________

 

1 JO L 55, 28.02.2011, p. 13.

Justificare

În conformitate cu modelele de redactare a dispozițiilor privind actele de punere în aplicare supuse controlului statelor membre; în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie.

Amendamentul  3

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 485/2008

Articolul 1 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La articolul 1 alineatul (2), a doua teză se înlocuiește cu următorul text:

La articolul 1, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

 

(2) Prezentul regulament nu se aplică măsurilor care intră sub incidența sistemului integrat de gestionare și control prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori1.

Pentru a exclude de la aplicarea prezentului regulament măsurile care sunt, prin natura lor, inadecvate pentru un control ex-post prin verificarea documentelor comerciale, Comisia poate stabili, prin intermediul unor acte delegate în conformitate cu condițiile menționate la articolele 13a, 13b și 13c din prezentul regulament, o listă cu alte măsuri în cazul cărora nu se aplică prezentul regulament.

Pentru a exclude de la aplicarea prezentului regulament măsurile care sunt, prin natura lor, inadecvate pentru un control ex-post prin verificarea documentelor comerciale, Comisia poate stabili, prin intermediul unor acte delegate în conformitate cu condițiile menționate la articolul 13a din prezentul regulament, o listă cu alte măsuri în cazul cărora nu se aplică prezentul regulament.

 

_____________

 

1 JO L 30, 31.01.2009, p. 16.

Justificare

Regulamentul 73/2009 a abrogat între timp Regulamentul 1782/2003.

Amendamentul  4

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 485/2008

Articolul 13a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Competențele de a adopta actele delegate menționate în prezentul regulament sunt conferite Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată.

(1) Competența de a adopta actele delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

Imediat după ce adoptă un act delegat, Comisia notifică acest act simultan Parlamentului European și Consiliului.

(2) Delegarea de competențe menționată la articolul 1 alineatul (2) este conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani începând de la …*. Cel târziu cu nouă luni înainte de sfârșitul perioadei de cinci ani, Comisia elaborează un raport referitor la delegarea competențelor. Delegarea competențelor este extinsă în mod tacit pentru perioade cu o durată identică, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun unei astfel de extinderi cu cel mult trei luni înainte de sfârșitul fiecărei perioade.

 

(3) Parlamentul European sau Consiliul poate revoca în orice moment delegarea de competențe menționată la articolul 1 alineatul (2). Decizia de revocare pune capăt delegării competențelor specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia de revocare nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

 

(4) Imediat după ce adoptă un act delegat, Comisia notifică acest act simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

(5) Orice act delegat adoptat în conformitate cu articolul 1 alineatul (2) intră în vigoare doar dacă Parlamentul European sau Consiliul nu au formulat obiecțiuni la acesta în termen de două luni de la data notificării actului respectiv către Parlamentul European și către Consiliu sau dacă, înainte de expirarea termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu intenționează să formuleze obiecțiuni. La inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului, acest termen se prelungește cu două luni.

 

_____________

 

*Data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Justificare

Adaptarea formulării în conformitate cu consensul privind mecanismele practice de utilizare a actelor delegate (articolul 290 din TFUE).

Amendamentul  5

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 485/2008

Articolul 13b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Parlamentul European sau Consiliul poate revoca delegarea de competențe menționată la articolul 13a.

eliminat

Instituția care a inițiat o procedură internă pentru a decide dacă revocă delegarea competențelor depune eforturi pentru a informa cealaltă instituție și Comisia într-un interval de timp rezonabil înainte de luarea deciziei finale, indicând competențele delegate care ar putea fi revocate și eventualele motive ale revocării.

 

Prin decizia de revocare ia sfârșit delegarea competențelor specificate în decizia respectivă. Decizia de revocare intră în vigoare imediat sau la o dată ulterioară specificată în respectiva decizie. Decizia de revocare nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare. Decizia se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

Justificare

Adaptarea formulării în conformitate cu consensul privind mecanismele practice de utilizare a actelor delegate (articolul 290 din TFUE).

Amendamentul  6

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 485/2008

Articolul 13c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Parlamentul European și Consiliul pot formula obiecții la actul delegat în termen de două luni de la data notificării. La inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului, acest termen se prelungește cu o lună.

eliminat

În cazul în care, la expirarea acestui termen, nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat obiecții la actul delegat, acesta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare la data prevăzută în cuprinsul său.

 

Actul delegat poate fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și poate intra în vigoare înainte de expirarea termenului respectiv, în cazul în care atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia cu privire la intenția lor de a nu formula obiecțiuni.

 

În cazul în care Parlamentul European sau Consiliul formulează obiecții cu privire la un act delegat, acesta nu intră în vigoare. Instituția care formulează obiecții expune motivele care au stat la baza acestora.

 

Justificare

Adaptarea formulării în conformitate cu consensul privind mecanismele practice de utilizare a actelor delegate (articolul 290 din TFUE).

Amendamentul  7

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 485/2008

Articolul 13d (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia adoptă, dacă este necesar, prin intermediul unor acte de punere în aplicare în conformitate cu procedura menționată la articolul 42d alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, dispozițiile prin care se urmărește obținerea unei aplicări uniforme a prezentului regulament în Uniune, în special în ceea ce privește:

Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, dispozițiile specifice în ceea ce privește:

(a) coordonarea acțiunilor comune menționate la articolul 7 alineatul (1);

(a) coordonarea acțiunilor comune menționate la articolul 7 alineatul (1);

(b) detaliile și mențiunile privind conținutul, forma și modul de depunere a cererilor, conținutul, forma și modul de notificare și furnizarea și schimbul de informații care sunt necesare în cadrul prezentului regulament;

(b) detaliile și mențiunile privind conținutul, forma și modul de depunere a cererilor, conținutul, forma și modul de notificare și furnizarea și schimbul de informații care sunt necesare în cadrul prezentului regulament;

(c) condițiile și modalitatea de publicare sau normele și condițiile specifice de difuzare sau punerea la dispoziție de către Comisie pentru autoritățile competente din statele membre a informațiilor care sunt necesare în cadrul prezentului regulament.

(c) condițiile și modalitatea de publicare sau normele și condițiile specifice de difuzare sau punerea la dispoziție de către Comisie pentru autoritățile competente din statele membre a informațiilor care sunt necesare în cadrul prezentului regulament.

 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 13e alineatul (2).

Justificare

În conformitate cu modelele de redactare a dispozițiilor privind actele de punere în aplicare supuse controlului statelor membre, conform propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor și a principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie.

Amendamentul  8

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 485/2008

Articolul 13e (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 13e

 

(1) Comisia este asistată de Comitetul privind Fondurile agricole instituit la articolul 41 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005. Comitetul respectiv este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

 

(2) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Justificare

În conformitate cu modelele de redactare a dispozițiilor privind actele de punere în aplicare supuse controlului statelor membre, conform propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor și a principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie.

(1)

Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


EXPUNERE DE MOTIVE

Tratatul de la Lisabona abrogă vechiul sistem de comitologie, care era bazat pe procedurile de comitologie clasice (de consultare, de gestionare și de reglementare) și pe procedura de reglementare cu control. Acest sistem este în prezent înlocuit de o structură pe două niveluri, care cuprinde acte delegate și acte de punere în aplicare (prima categorie include dreptul de veto al Parlamentului) și care permite Comisiei să își exercite competențele de executare. Prin urmare, legislația actuală trebuie adaptată la această realitate juridică nouă.

Una dintre primele propuneri o reprezintă adaptarea prezentei propuneri de regulament de modificare a Regulamentului (CE) nr. 485/2008 al Consiliului privind controalele efectuate de către statele membre cu privire la operațiunile care fac parte din sistemul de finanțare prin Fondul european de garantare agricolă.

Propunerea se limitează la modificări ce vizează doar această adaptare.

Alinierea la dispozițiile din TFUE cu privire la competențele de executare

Ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, competențele conferite Comisiei în temeiul Regulamentului (CE) nr. 485/2009 trebuie adaptate la dispozițiile articolelor 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în care se face distincție între două tipuri diferite de acte ale Comisiei:

Articolul 290 autorizează legislatorul să delege Comisiei competența de a adopta acte fără caracter legislativ și cu domeniu de aplicare general, care completează sau modifică anumite elemente neesențiale ale unui act legislativ. Actele juridice adoptate astfel de Comisie sunt, potrivit terminologiei utilizate în tratat, „acte delegate” [articolul 290 alineatul (3)];

Articolul 291 din TFUE permite statelor membre să ia toate măsurile de drept intern necesare pentru a pune în aplicare actele obligatorii din punct de vedere juridic ale Uniunii. Aceste acte pot conferi Comisiei competențe de executare, în cazul în care sunt necesare condiții unitare pentru punerea lor în aplicare. Actele juridice adoptate astfel de Comisie sunt, potrivit terminologiei utilizate în tratat, „acte de punere în aplicare” [articolul 291 alineatul (4)].

Propunerile raportorului cu privire la aliniere

Raportorul sprijină propunerea Comisiei. Având în vedere criteriile definite pentru fiecare tip de act, raportorul a analizat cu atenție propunerea Comisiei și a identificat situații în care sunt respectate condițiile referitoare la actele delegate. Apoi, propunerea a fost examinată în legătură cu condițiile pentru actele de execuție. Nu s-au constatat incoerențe. Utilizarea dispozițiilor privind actele delegate și actele de punere în aplicare în cadrul acestor articole este adecvată.

De asemenea, raportorul propune o versiune actualizată a textului legislativ, care să includă formularea asupra căreia Parlamentul și Consiliul au căzut de acord, precum și în ceea ce privește alte condiții privind delegarea (perioada de delegare, perioada în care se pot formula obiecțiuni cu privire la un act delegat, extinderea perioadei respective, procedura comitetului etc.), ca urmare a consensului la care s-a ajuns recent cu privire la măsurile practice de utilizare a actelor delegate (articolul 290 din TFUE), precum și a definitivării procedurii privind Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor și a principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie.

Propunerea modifică Regulamentul nr. 485/2008 prin adăugarea unei dispoziții privind actele delegate [articolul 1 alineatul (2) – stabilirea unei liste de măsuri în cazul cărora regulamentul nu se aplică]. Prima frază de la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul nr. 485/2008 conține o trimitere la Regulamentul nr. 1782/2003 care nu mai este în vigoare și a fost înlocuit de Regulamentul nr. 73/2009(1); această dispoziție nu a fost modificată de propunere, astfel încât este necesar un amendament în acest sens.

O parte a formulării de la articolele privind delegarea nu corespunde cu formularea standard pentru aceste articole convenită în proiectul de consens, și nici cu formularea convenită de instituții în cadrul Regulamentului nr. 438/2010, prin urmare acestea trebuie să fie modificate(2).

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori și de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2019/93, (CE) nr. 1452/2001, (CE) nr. 1453/2001, (CE) nr. 1454/2001, (CE) nr. 1868/94, (CE) nr. 1251/1999, (CE) nr. 1254/1999, (CE) nr. 1673/2000, (CEE) nr. 2358/71 și (CE) nr. 2529/2001, JO L 270, 21.10.2003, p. 1-69.

(2)

Regulamentul (UE) nr. 438/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 mai 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003 privind cerințele de sănătate animală aplicabile circulației necomerciale a animalelor de companie, JO L 132, 29.5.2010, p. 3-10.


PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 485/2008 al Consiliului privind controalele efectuate de către statele membre cu privire la operațiunile care fac parte din sistemul de finanțare prin Fondul european de garantare agricolă

Referințe

COM(2010)0761 – C7-0002/2011 – 2010/0366(COD)

Data prezentării la PE

17.12.2010

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

AGRI

18.1.2011

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Luis Manuel Capoulas Santos

26.1.2011

Luis Manuel Capoulas Santos

26.1.2011

Luis Manuel Capoulas Santos

26.1.2011

Luis Manuel Capoulas Santos

26.1.2011

Articolul 51 - Reuniuni comune ale comisiilor

       Data anunțului în plen

       

 

Examinare în comisie

28.3.2011

 

 

 

Data adoptării

25.5.2011

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

40

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Rareș-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Membri supleanți prezenți la votul final

Salvatore Caronna, Spyros Danellis, Jill Evans, Karin Kadenbach, Sandra Kalniete, Giovanni La Via, Véronique Mathieu, Maria do Céu Patrão Neves, Robert Sturdy, Artur Zasada

Data depunerii

31.5.2011

Aviz juridic - Politica de confidențialitate