POROČILO o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 485/2008 o pregledu transakcij, ki so del sistema financiranja Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada, s strani držav članic

31. 5. 2011 - (KOM(2010)0761 – C7‑0002/2011 – 2010/0366(COD)) - ***I

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
Poročevalec: Luis Manuel Capoulas Santos


Postopek : 2010/0366(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0204/2011
Predložena besedila :
A7-0204/2011
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 485/2008 o pregledu transakcij, ki so del sistema financiranja Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada, s strani držav članic

(KOM(2010)0761 – C7‑0002/2011 – 2010/0366(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2010)0761),

–   ob upoštevanju člena 294(2) ter člena 42 in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7‑0002/2011),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 4. maja 2011[1],

–   ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A7-0204/2011),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe - akt o spremembi

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)Komisija bi morala imeti pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe, z namenom, da dopolni ali spremeni nekatere nebistvene elemente Uredbe (ES) št. 485/2008. Določiti bi bilo treba elemente, za katere se to pooblastilo lahko uporabi, ter pogoje, ki naj za to pooblastilo veljajo.

(3) Da bi zagotovili pravilno delovanje režima, ki ga uvaja Uredba (ES) št. 485/2008, bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije na Komisijo prenesti pooblastilo za pripravo seznama ukrepov, ki po naravi niso primerni za naknadne kontrole s pregledovanjem trgovinskih dokumentov, za katere ta uredba ne velja. Zlasti je pomembno, da Komisija med svojim pripravljalnim delom izvede ustrezna posvetovanja, tudi na strokovni ravni. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti sočasno, pravočasno in ustrezno posredovanje ustreznih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.

Obrazložitev

Prilagoditev pravnega besedila v skladu s skupnim razumevanjem praktičnih ureditev za uporabo delegiranih aktov (člen 290 PDEU).

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe - akt o spremembi

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Da se zagotovi enotna uporaba Uredbe (ES) št. 485/2008 v vseh državah članicah, bi bilo treba Komisijo pooblastiti za sprejemanje izvedbenih aktov v skladu s členom 291 Pogodbe. Komisija bi morala biti posebej pooblaščena za sprejemanje enotnih pravil o izmenjavi informacij. Komisija mora sprejeti te izvedbene akte ob pomoči [Odbora za kmetijske sklade, ustanovljenega s členom 41b(1)] Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike v skladu z določbami Uredbe (EU) št. XX/XXXX Evropskega parlamenta in Sveta o … [dopolniti po sprejetju uredbe iz člena 291(3) PDEU o pravilih nadzora, o kateri trenutno poteka razprava v Evropskem parlamentu in Svetu]

(4) Da bi zagotovili enotne pogoje za izvajanje Uredbe (ES) št. 485/2008, je treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila je treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi pravil in splošnih načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo uresničevanje izvedbenih pooblastil Komisije1.

 

_____________

 

1 UL L 55, 28.2.2011, str. 13.

Obrazložitev

Predlog spremembe je skladen s predlogami za določbe o izvedbenih aktih pod nadzorom držav članic ter z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe - akt o spremembi

Člen 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 485/2008

Člen 1 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V členu 1(2) se drugi stavek nadomesti z naslednjim:

Člen 1(2) se nadomesti z besedilom:

 

2. Ta uredba ne velja za ukrepe, ki jih zajema integrirani administrativni in kontrolni sistem po Uredbi Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete1.

Da se iz področja uporabe te uredbe izključijo tisti ukrepi, ki po naravi niso primerni za naknadne kontrole s pregledovanjem trgovinskih dokumentov, lahko Komisija z delegiranimi akti v skladu s pogoji iz členov 13a, 13b in 13c te uredbe pripravi seznam drugih ukrepov, za katere se ta uredba ne uporablja.

Da se iz področja uporabe te uredbe izključijo tisti ukrepi, ki po naravi niso primerni za naknadne kontrole s pregledovanjem trgovinskih dokumentov, lahko Komisija z delegiranimi akti v skladu s pogoji iz člena 13a te uredbe pripravi seznam drugih ukrepov, za katere se ta uredba ne uporablja.

 

_____________

 

1 UL L 30, 31.1.2009, str. 16.

Obrazložitev

Uredba št. 1782/2003 je bila od tedaj že preklicana z Uredbo št. 73/2009.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe - akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Uredba (ES) št. 485/2008

Člen 13 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisiji se pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov iz te uredbe podelijo za nedoločen čas.

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov se na Komisijo prenese pod pogoji iz tega člena.

Takoj ko sprejme delegirani akt, Komisija o njem hkrati obvesti Evropski parlament in Svet.

2. Pooblastilo iz člena 1(2) se prenese na Komisijo za obdobje petih let z začetkom ….* Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet najpozneje tri mesece pred koncem tega obdobja nasprotuje takemu podaljšanju.

 

3. Evropski parlament ali Svet lahko kadarkoli prekliče pooblastilo iz člena 1(2). Z odločitvijo o preklicu pooblastila preneha veljati pooblastilo, navedeno v tej odločitvi. Odločitev začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

 

4. Takoj ko sprejme delegirani akt, Komisija o njem hkrati obvesti Evropski parlament in Svet.

 

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 1(2), začne veljati le, če mu Evropski parlament ali Svet ne nasprotujeta v roku dveh mesecev od uradnega obvestila o aktu Evropskemu parlamentu in Svetu ali če sta pred iztekom tega roka Evropski parlament in Svet Komisijo obvestila o nameri, da ne bosta nasprotovala. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se navedeni rok podaljša za dva meseca.

 

_____________

 

*Datum začetka veljavnosti te uredbe.

Obrazložitev

Prilagoditev besedila v skladu s skupnim razumevanjem praktičnih ureditev za uporabo delegiranih aktov (člen 290 PDEU).

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe - akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Uredba (ES) št. 485/2008

Člen 13 b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pooblastila iz člena 13a lahko Evropski parlament ali Svet prekliče kadar koli.

črtano

Institucija, ki je začela notranji postopek odločanja o morebitnem preklicu pooblastila, si prizadeva o tem obvestiti drugo institucijo in Komisijo v razumnem času pred sprejetjem končnega sklepa, pri čemer navede pooblastilo, ki bi lahko bilo preklicano, ter morebitne razloge za preklic.

 

S sklepom o preklicu pooblastila preneha veljati pooblastilo, določeno v navedenem sklepu. Sklep začne veljati nemudoma ali na poznejši datum, določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov. Objavi se v Uradnem listu Evropske unije.

 

Obrazložitev

Prilagoditev besedila v skladu s skupnim razumevanjem praktičnih ureditev za uporabo delegiranih aktov (člen 290 PDEU).

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe - akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Uredba (ES) št. 485/2008

Člen 13c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Evropski parlament in Svet lahko ugovarjata zoper delegirane akte v dveh mesecih od datuma obvestila. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se to obdobje podaljša za en mesec.

črtano

Če po izteku navedenega obdobja niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotujeta delegiranemu aktu, se ta objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati na dan, ki je določen v njem.

 

Delegirani akt se lahko objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati pred iztekom navedenega roka, če sta Evropski parlament in Svet Komisijo obvestila, da ne nameravata vložiti ugovora.

 

Če Evropski parlament ali Svet ugovarja proti delegiranemu aktu, akt ne začne veljati. Institucija, ki ugovarja proti delegiranemu aktu, navede obrazložitev za to.

 

Obrazložitev

Prilagoditev besedila v skladu s skupnim razumevanjem praktičnih ureditev za uporabo delegiranih aktov (člen 290 PDEU).

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe - akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Uredba (ES) št. 485/2008

Člen 13 d (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija po potrebi z izvedbeni akti po postopku iz člena 42d(2) Uredbe (ES) št. 1290/2005, sprejme določbe za enotno izvajanje te uredbe v Uniji, zlasti v zvezi z/s:

Komisija z izvedbenimi akti sprejme posebne določbe v zvezi z/s:

(a) usklajevanjem skupnih ukrepov iz člena 7(1);

(a) usklajevanjem skupnih ukrepov iz člena 7(1);

(b) podrobnostmi in specifikacijami glede vsebine, oblike in načina predložitve zahtevkov, vsebine, oblike in načina obveščanja ter predložitve in objave informacij, potrebnih v okviru te uredbe;

(b) podrobnostmi in specifikacijami glede vsebine, oblike in načina predložitve zahtevkov, vsebine, oblike in načina obveščanja ter predložitve in objave informacij, potrebnih v okviru te uredbe;

(c) pogoji in načini objave ali posebnimi pravili in pogoji, ki jih mora upoštevati Komisija za razširjanje ali dajanje na voljo pristojnim organom držav članic informacij, ki so potrebne v okviru te uredbe.“

(c) pogoji in načini objave ali posebnimi pravili in pogoji, ki jih mora upoštevati Komisija za razširjanje ali dajanje na voljo pristojnim organom držav članic informacij, ki so potrebne v okviru te uredbe.“

 

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 13e(2).

Obrazložitev

Predlog spremembe je skladen s predlogami za določbe o izvedbenih aktih pod nadzorom držav članic ter s predlagano Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe - akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Uredba (ES) št. 485/2008

Člen 13 e (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 13e

 

1. Komisiji pomaga Odbor za kmetijske sklade, ustanovljen v skladu s členom 41 Uredbe (ES) št. 1290/2005. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

2. Pri sklicevanju na ta odstavek velja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Obrazložitev

Predlog spremembe je skladen s predlogami za določbe o izvedbenih aktih pod nadzorom držav članic ter s predlagano Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije.

  • [1]               Še ni objavljeno v Uradnem listu.

OBRAZLOŽITEV

Lizbonska pogodba odpravlja prejšnji sistem komitologije, ki je temeljil na klasičnih postopkih komitologije (svetovalnih, upravljalnih, regulativnih) in regulativnem postopku s pregledom. Ta sistem je zdaj nadomeščen z dvotirno strukturo, ki sestoji iz delegiranih in izvedbenih aktov (pri delegiranih aktih ima Parlament pravico veta), ki Komisiji omogočajo, da izvaja pooblastila pri izvajanju in izvrševanju. Zato je treba obstoječo zakonodajo uskladiti s tem novim pravnim stanjem.

Eden prvih predlogov je uskladitev sedanjega predloga uredbe o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 485/2008 o pregledu transakcij, ki so del sistema financiranja Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada, s strani držav članic.

V predlogu so samo spremembe zaradi uskladitve.

Uskladitev z določbami Pogodbe o delovanju Evropske unije o izvedbenih pooblastilih

Po Lizbonski pogodbi je treba pooblastila, ki so bila Komisiji podeljena na podlagi Uredbe (ES) št. 485/2009, uskladiti s členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki razlikuje med dvema vrstama aktov Komisije:

– Člen 290 zakonodajalcu omogoča, da na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje nezakonodajnih aktov, ki se splošno uporabljajo in dopolnjujejo ali spreminjajo nekatere nebistvene elemente zakonodajnega akta. Pravni akti, ki jih Komisija sprejme na tak način, se v izrazoslovju, ki ga uporablja Pogodba, imenujejo „delegirani akti“ (člen 290(3)).

– V skladu s členom 291 PDEU lahko države članice sprejmejo vse ukrepe nacionalnega prava, ki so potrebni za izvajanje pravno zavezujočih aktov Unije. S temi akti se lahko Komisiji podelijo izvedbena pooblastila, če so potrebni enotni pogoji za izvajanje pravno zavezujočih aktov Unije. Pravni akti, ki jih Komisija sprejme na tak način, se v izrazoslovju, ki ga uporablja Pogodba, imenujejo „izvedbeni akti“ (člen 291(4)).

Predlogi poročevalca o uskladitvi

Poročevalec podpira predlog Komisije. Na podlagi meril, določenih za vsako vrsto aktov, je poročevalec pozorno pregledal predlog Komisije in opredelil področja, kjer so izpolnjeni pogoji za delegirane akte. Zato je bil predlog ocenjen tudi glede na pogoje za izvedbene akte. Nedoslednosti ni bilo opaziti. Določbe o delegiranih in izvedbenih aktih se v teh členih uporabljajo ustrezno.

Po nedavnem sprejetju skupnega razumevanja o praktičnih ureditvah za uporabo delegiranih aktov (člen 290 PDEU) in zaključku postopka o Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije, poročevalec predlaga tudi posodobitev tega pravnega besedila, vključno z besedilom, o katerem sta se dogovorila Parlament in Svet, ter ob upoštevanju drugih pogojev prenosa pooblastila (čas prenosa pooblastila, časovni okvir za nasprotovanje delegiranemu aktu, podaljšanje tega obdobja, postopek v odboru itd.).

Predlog spreminja Uredbo št. 485/2008 in dodaja določbo o delegiranih aktih (člen 1(2) – določitev seznama ukrepov, za katere uredba ne velja). Prvi stavek člena 1(2) Uredbe št. 485/2008 vsebuje sklic na Uredbo št. 1782/2003[1], ki ni več v veljavi in jo je nadomestila Uredba št. 73/2009[2]; v predlogu ta določba ni spremenjena, zato jo je treba spremeniti.

Deli besedila v členih o prenosu ne ustrezajo standardnemu besedilu teh členov, dogovorjenemu v osnutku skupnega razumevanja, pa tudi ne ubeseditvi, o kateri so se institucije dogovorile v Uredbi št. 438/2010, zato jih je treba spremeniti[3].

  • [1]  Uredba Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembi uredb (EGS) št. 2019/93, (ES) št. 1452/2001, (ES) št. 1453/2001, (ES) št. 1454/2001, (ES) 1868/94, (ES) št. 1251/1999, (ES) št. 1254/1999, (ES) št. 1673/2000, (EGS) št. 2358/71 in (ES) št. 2529/2001 (UL L 270, 21.10.2003, str. 1-69).
  • [2]  Uredba Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete, spremembi uredb (ES) št. 1290/2005, (ES) št. 247/2006, (ES) št. 378/2007 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1782/2003 (UL L 30, 31.1.2009, str. 16-99).
  • [3]  Uredba (EU) št. 438/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 998/2003 o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali OJ L 132, 29.5.2010, str. 3–10.

POSTOPEK

Naslov

Sprememba Uredbe (ES) št. 485/2008 o pregledu transakcij, ki so del sistema financiranja Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada, s strani držav članic

Referenčni dokumenti

KOM(2010)0761 – C7-0002/2011 – 2010/0366(COD)

Datum predložitve EP

17.12.2010

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

AGRI

18.1.2011

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Luis Manuel Capoulas Santos

26.1.2011

Luis Manuel Capoulas Santos

26.1.2011

Luis Manuel Capoulas Santos

26.1.2011

Luis Manuel Capoulas Santos

26.1.2011

Člen 51 – skupne seje odborov

       Datum razglasitve na zasedanju

       

 

Obravnava v odboru

28.3.2011

 

 

 

Datum sprejetja

25.5.2011

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

40

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, Marija Nedelčeva (Mariya Nedelcheva), James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Salvatore Caronna, Spiros Danelis (Spyros Danellis), Jill Evans, Karin Kadenbach, Sandra Kalniete, Giovanni La Via, Véronique Mathieu, Maria do Céu Patrão Neves, Robert Sturdy, Artur Zasada

Datum predložitve

31.5.2011