Διαδικασία : 2010/2275(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0207/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0207/2011

Συζήτηση :

PV 12/09/2011 - 27
CRE 12/09/2011 - 27

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2011 - 5.26
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0367

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 186kWORD 178k
31.5.2011
PE 458.779v02-00 A7-0207/2011

σχετικά με τις γυναίκες στις ιθύνουσες θέσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων

(2010/2275(INI))

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Εισηγήτρια: Marina Yannakoudakis

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις γυναίκες στις ιθύνουσες θέσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων

(2010/2275(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία)(1),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 3ης Οκτωβρίου 2008 με τίτλο «Υλοποίηση των στόχων της Βαρκελώνης όσον αφορά τις υπηρεσίες φροντίδας για παιδιά προσχολικής ηλικίας» (COM(2008)0638),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 2008, σχετικά με την «Προώθηση των καινοτόμων και επιχειρηματικών γυναικών»,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2008 με τίτλο «Προτεραιότητα στις Μικρές Επιχειρήσεις»: Μια «Small Business Act» για την Ευρώπη (COM(2008)0394),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2010 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και για την κατάργηση της οδηγίας του Συμβουλίου 86/613/ΕΟΚ(2),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 2010/707/ΕΚ του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών(3),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1346/2000 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2000 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας(4),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την Πράξη για τις Μικρές Επιχειρήσεις(5),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 30ής Νοεμβρίου 2006 με θέμα «Ώρα να ανεβάσουμε ταχύτητα – Δημιουργώντας μια Ευρώπη επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης»(6),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Οκτωβρίου 2002 σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο: Πρωτοβουλία για την ανάπτυξη και την απασχόληση - μέτρα χρηματοδοτικής συνδρομής υπέρ των καινοτόμων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης(7),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0000/2011),

A. θεωρώντας ότι είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ότι η κατανομή των οικογενειακών και των οικιακών αρμοδιοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών , και ιδίως με μεγαλύτερη χρήση της άδειας πατρότητας, είναι ουσιαστικός παράγοντας για την προαγωγή και την επίτευξη της ισότητας των φύλων και ότι επομένως είναι απαραίτητο να διατηρείται ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, γεγονός που μπορεί να στηρίζει τις γυναίκες να ξεκινήσουν μια δικιά τους επιχείρηση ώστε να εξασφαλίσουν την οικονομική και εργασιακή ανεξαρτησία τους,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυτοαπασχόληση προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τα ωράρια εργασίας, τις ώρες και τον τόπο εργασίας παρέχοντας δυνατότητες σε όσους προσπαθούν να συμβιβάσουν τα εργασιακά τους καθήκοντα με τα καθήκοντα μέριμνας ή άλλες δραστηριότητες, ή σε όσους χρειάζονται κατάλληλα προσαρμοσμένο τόπο και χώρο εργασίας,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ, ο δε ετήσιος ισολογισμός τους δεν υπερβαίνει συνολικά τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 99% των επιχειρήσεων που ιδρύεται στην Ευρώπη είναι μικροσκοπικές ή μικρές επιχειρήσεις και ότι το ένα τρίτο εξ αυτών δημιουργείται από άτομα σε κατάσταση ανεργίας, και ότι οι μικροεπιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερα από 10 άτομα αντιπροσωπεύουν το 91% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το έγγραφο της Επιτροπής «Πρόγραμμα δράσης: Η ευρωπαϊκή ατζέντα για την επιχειρηματικότητα»» (COM(2004)70) επισημαίνει την ανάγκη για καλύτερα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, ότι η Επιτροπή σχεδιάζει να υποβάλει ανακοίνωση για την Small Business Act στις αρχές του 2011, και ότι θα πρέπει να υπογραμμιστεί ιδίως το γεγονός ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες έχουν ανάγκη από καλύτερο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες μπορεί να αντιμετωπίσουν εμπόδια όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες και χρηματοπιστωτικά και τεχνικά μέσα και υπηρεσίες, που θα μπορούσαν να περιορίσουν την ικανότητά τους να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους και να ανταγωνιστούν για συμβάσεις του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ορολογία της Επιτροπής η ψευδοαυτοαπασχόληση αποτελεί εικονική μορφή αυτοαπασχόλησης που προκύπτει όταν χρησιμοποιείται ακατάλληλη κατάταξη του καθεστώτος απασχόλησης για την παράκαμψη της κοινωνικής προστασίας και τον αποκλεισμό των συγκεκριμένων εργαζομένων από βασικά εργασιακά δικαιώματα, με στόχο τη μείωση του κόστους εργασίας, ενώ οι εν λόγω εργαζόμενοι παραμένουν οικονομικά εξαρτημένοι,

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρηματίες (ιδιοκτήτες επιχειρήσεων) είναι άτομα που επιδιώκουν να παραγάγουν αξία μέσω της δημιουργίας ή της επέκτασης μιας οικονομικής δραστηριότητας, εντοπίζοντας και εκμεταλλευόμενα νέα προϊόντα, διαδικασίες ή αγορές,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια γυναίκα επιχειρηματίας μπορεί να οριστεί ως μια γυναίκα που έχει δημιουργήσει μια επιχείρηση στην οποία κατέχει την πλειονότητα των μετοχών και όπου μετέχει ενεργά στη λήψη αποφάσεων, στην ανάληψη κινδύνων και στην καθημερινή διαχείριση,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές επιχειρήσεις, κυρίως όσες διευθύνονται από γυναίκες, έχουν δημιουργηθεί σε περιοχές του Στόχου 1, οι οποίες σύντομα θα παύσουν να αποτελούν μειονεκτούσες περιοχές λόγω της ένταξης νέων χωρών,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές από τις περιφέρειες που θα σταματήσουν να λαμβάνουν στήριξη είναι αγροτικές περιοχές που δεν είναι ακόμη επαρκώς ανεπτυγμένες, ενώ οι περιφέρειες χωρών που εντάχθηκαν πρόσφατα συχνά δεν διαθέτουν τους πολιτιστικά, κοινωνικούς και οργανωτικούς πόρους για να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τον αριθμό των γυναικών επιχειρηματιών, και ότι λιγότερες γυναίκες παρά άνδρες θεωρούν την επιχειρηματικότητα βιώσιμη επιλογή σταδιοδρομίας, καθώς και ότι, παρά την ανοδική τάση στην τελευταία δεκαετία όσον αφορά τον αριθμό των γυναικών που διοικούν ΜΜΕ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο μία γυναίκα στις δέκα είναι επιχειρηματίας, έναντι ενός ανδρός στους τέσσερις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αποτελούν περίπου το 60% του συνόλου των αποφοίτων πανεπιστημίου, αλλά υποεκπροσωπούνται στην πλήρη απασχόληση στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα στον επιχειρηματικό τομέα· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι είναι καθοριστικής σπουδαιότητας να ενθαρρυνθούν και να ενδυναμωθούν οι γυναίκες ώστε να αναλαμβάνουν επιχειρηματικά εγχειρήματα, προκειμένου να μειωθούν οι υπάρχουσες ανισότητες σε επίπεδο φύλου,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος «Women's Business Ownership Act (1988) –νόμος για την ιδιοκτησία επιχειρήσεων από γυναίκες - των ΗΠΑ οδήγησε στην αύξηση του ποσοστού των γυναικών ιδιοκτητριών επιχειρήσεων επί του συνόλου των επιχειρήσεων από 26% το 1992 σε 57% το 2002, και ότι η επιτυχία του εν λόγω νόμου μπορεί να βοηθήσει την ΕΕ να εντοπίσει ορθές πρακτικές,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες οι οποίες, λόγω κοινωνικών παραγόντων, έχουν μικρότερη γνώση των διαθέσιμων δυνατοτήτων χρηματοδότησης και μικρότερη πείρα στον τομέα της χρηματοοικονομικής διαχείρισης, έχουν ανάγκη από στήριξη όχι μόνο κατά τη φάση της εκκίνησης αλλά επίσης καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, δεδομένου ότι ο τύπος στήριξης που απαιτείται διαφέρει ανάλογα με το αν πρόκειται για τον σχεδιασμό της επιχείρησης στη φάση της εκκίνησης της ή για την ανάπτυξή της,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιχειρηματικότητα των γυναικών και οι ΜΜΕ που διευθύνονται από γυναίκες αποτελούν σημαντική πηγή αύξησης του ποσοστού της γυναικείας απασχόλησης και συγχρόνως μεγαλύτερης αξιοποίησης του επιπέδου εκπαίδευσης των γυναικών, καθώς και διασφάλισης ότι οι γυναίκες δεν θα απασχολούνται σε επισφαλείς εργασίες, και εκτιμώντας ότι η γυναικεία επιχειρηματικότητα διασφαλίζει τον επιχειρηματικό δυναμισμό και την καινοτομία, το δυναμικό των οποίων δεν έχει κατά κανένα τρόπο αξιοποιηθεί πλήρως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και θεωρώντας ότι η αύξηση του αριθμού των γυναικών επιχειρηματιών έχει θετικό αντίκτυπο και συμβάλλει άμεσα στην οικονομία γενικότερα, λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, σε ένα κλίμα οικονομικής αστάθειας, εύκολα παραμελούνται τα μέτρα για την υποστήριξη των γυναικών επιχειρηματιών,

ΙΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άντρες και οι γυναίκες δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες για να διευθύνουν και να αναπτύσσουν επιχειρήσεις, και ότι η προώθηση της επιχειρηματικότητας των γυναικών αποτελεί μακροπρόθεσμη διαδικασία που απαιτεί χρόνο για την αλλαγή των διαρθρώσεων και της κοινωνικής αντιμετώπισης· εκτιμώντας ότι οι γυναίκες ανέκαθεν είχαν επιχειρηματικό πνεύμα αλλά οι ισχύοντες κανόνες και η παραδοσιακή κατανομή των ρόλων δεν τους επέτρεπαν πάντοτε να το αναπτύξουν,

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) έχει αυξήσει σημαντικά τα δάνεια που χορηγεί σε ΜΜΕ, από 8,1 δισ. ευρώ το 2008 σε 11,5 δισ. ευρώ το 2009, ότι τα μέτρα που προβλέπει το Πρόγραμμα Πλαίσιο Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας εφαρμόζονται διαρκώς (έχουν δεσμευτεί 1,13 δισ. ευρώ για το 2007-2013), ενώ η Επιτροπή ενέκρινε προσωρινό πλαίσιο για την κρατική βοήθεια για την περίοδο 2009/2010, παρέχοντας στα κράτη μέλη αυξημένες δυνατότητες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της στενότητας πιστώσεων,

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προγράμματα επενδυτικής ετοιμότητας αυξάνουν τη δυνατότητα μιας ΜΜΕ ή ενός επιχειρηματία να κατανοήσει τις ανησυχίες των τραπεζών ή άλλων επενδυτών που θα μπορούσαν να προσφέρουν εξωτερική χρηματοδότηση,

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες αποτελούν μια ανομοιογενή ομάδα, ως προς την ηλικία, την προέλευση και την εκπαίδευση, από απλές απόφοιτες πανεπιστημίου έως πετυχημένες στη σταδιοδρομία τους, που θέλουν να βρουν νέους τρόπους να αξιοποιήσουν το ταλέντο τους ως προς τη διαχείριση, την επιχειρηματικότητα, το επικοινωνιακό και το συμβιβαστικό πνεύμα, καθώς και την ικανότητά τους για ορθή αξιολόγηση των κινδύνων, και ότι δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων και επιχειρήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και οι άνδρες δεν διαθέτουν τις ίδιες δυνατότητες διοίκησης και ανάπτυξης επιχειρήσεων, διότι υπάρχουν στερεότυπα ως προς το φύλο και διαρθρωτικά εμπόδια,, ενώ συχνά επικρατεί η αντίληψη ότι οι γυναίκες στερούνται των ικανοτήτων που χαρακτηρίζουν τους επιχειρηματίες, όπως είναι η αυτοπεποίθηση, η πυγμή και η αγάπη για τον κίνδυνο,

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθοδήγηση και η υποστήριξη των δραστήριων επιχειρηματιών, είτε γυναικών είτε αντρών, μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις που έχουν δημιουργηθεί πρόσφατα από γυναίκες επιχειρηματίες να υπερνικήσουν πολλούς φόβους που συνδέονται με τη δημιουργία επιχειρήσεων,

ΚΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να προωθηθούν συγκεκριμένες συστάσεις που θα λαμβάνουν υπόψη την πραγματικότητα της οικονομικής και επιχειρηματικής ζωής σε μια ανταγωνιστική αγορά,

ΚΒ.λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουν διεξαχθεί αρκετές έρευνες για την επιχειρηματικότητα των γυναικών σε επίπεδο ΕΕ ώστε να υπάρχουν στοιχεία για την ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής σε επίπεδο Ένωσης στον συγκεκριμένο τομέα,

ΚΓ.λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πολλά κράτη μέλη οι αυτοαπασχολούμενοι δεν διαθέτουν δικαιώματα κοινωνικής προστασίας, όπως για άδεια μητρότητας ή πατρότητας, ασφάλιση κατά της ανεργίας, ασφάλιση ασθενείας, αναπηρική σύνταξη και σύνταξη γήρατος και υπηρεσίες παιδικής μέριμνας, μολονότι οι δομές αυτές είναι αναγκαίες προκειμένου οι γυναίκες επιχειρηματίες να μπορούν να συνδυάσουν την επαγγελματική με την οικογενειακή τους ζωή και προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τη δημογραφική πρόκληση, καθώς και ότι στις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης τα κράτη μέλη καλούνται να προωθήσουν την αυτοαπασχόληση εξασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή κοινωνική προστασία για τους αυοαπασχολούμενους,

ΚΔ.λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει μια ομάδα, αποτελούμενη κυρίως από γυναίκες που εκτελούν οικιακές εργασίες ή προσφέρουν μέριμνα σε ιδιωτική βάση, οι οποίες επίσημα δεν θεωρείται ότι βρίσκονται σε σχέση εξαρτημένης εργασίας αλλά ούτε και ότι αυτοαπασχολούνται, και συνεπώς στερούνται οποιασδήποτε μορφής κοινωνική προστασία,

Πρόσβαση σε χρηματοοικονομική και εκπαιδευτική στήριξη

1.  Ενθαρρύνει την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να κάνουν καλύτερη χρήση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης που διατίθενται για τις γυναίκες επιχειρηματίες μέσω ειδικών επιδοτήσεων, κεφαλαίου επιχειρηματικού κινδύνου, διατάξεων στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης και επιδοτήσεων επιτοκίων που θα επιτρέπουν ίση και δίκαιη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, όπως π.χ. το ευρωπαϊκό μέσο συγχρηματοδότησης Progress που παρέχει μικροπιστώσεις ύψους έως και 25 000 ευρώ σε μικροεπιχειρήσεις και σε άτομα που επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους μικρή επιχείρηση χωρίς να έχουν πρόσβαση στις συνήθεις τραπεζικές υπηρεσίες, όπως είναι, για παράδειγμα, οι άνεργοι·

2.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να διοργανώσουν εκστρατείες σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων εργαστηρίων και σεμιναρίων, για την προώθηση και αποτελεσματικότερη ενημέρωση των γυναικών σχετικά με το ευρωπαϊκό μέσο μικροπιστώσεων Progress και τις δυνατότητες χρηματοδότησης που προσφέρει·

3.  επισημαίνει ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί θεμελιώδη αρχή της ΕΕ, που αναγνωρίζεται από τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ότι, παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί, εξακολουθούν να υφίστανται πολλές ανισότητες μεταξύ γυναικών και ανδρών στους τομείς της επιχειρηματικότητας και της λήψης αποφάσεων,

4.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση έχει εντείνει τα προβλήματα πολλών γυναικών που μπορούν να γίνουν επιχειρηματίες, ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις που βρίσκονται στην πρώτη τριετία λειτουργίας,; υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη κερδοφόρων ΜΜΕ από άνδρες και γυναίκες μπορεί να βοηθήσει τα κράτη μέλη να επιτύχουν βιωσιμότερη οικονομική ανάπτυξη·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το ότι ο προαναφερθείς κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 αφιερώνει ειδικό τμήμα στις ενισχύσεις για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα· ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι ενισχύσεις αυτές θα εξακολουθήσουν να παρέχονται σε προσεχές κοινοτικό πλαίσιο στήριξης ως συμβολή στην αυτονόμηση των γυναικών επιχειρηματιών μετά τη λήξη ισχύος του κανονισμού·

6.  καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε οι ΜΜΕ οι οποίες διευθύνονται (και δημιουργούνται) από γυναίκες να είναι και αυτές σε θέση να επωφελούνται από τα φορολογικά πλεονεκτήματα τα οποία προβλέπονται για τις ΜΜΕ·

7.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1346/2000 του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας και να εξασφαλίσουν ότι οι επιχειρηματίες που έχουν καταστεί αφερέγγυες ή έχουν χρεοκοπήσει να έχουν πρόσβαση σε αρωγή και στήριξη για την οικονομική εξυγίανση ώστε να μπορούν να δώσουν συνέχεια στα σχέδια που έχουν ήδη δρομολογήσει ή να αλλάξουν κατεύθυνση·

8.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των περιφερειών που δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια του Στόχου 1 και των περιφερειών χωρών που έχουν ενταχθεί πρόσφατα, για να διασφαλισθεί η συμμετοχή γυναικών επιχειρηματιών, ιδιαίτερα στον γεωργικό τομέα μικρής κλίμακας, προκειμένου, αφενός, να μεταβιβάσουν την πείρα που έχουν αποκτήσει και ταυτόχρονα να μη χάσουν ξαφνικά την οικονομική στήριξη, και, αφετέρου, να καταρτισθεί και να δημιουργηθεί μια νέα τάξη γυναικών σε διευθυντικές θέσεις στις χώρες που εντάχθηκαν πλέον πρόσφατα·

9.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και την Business Europe να προωθήσουν την επιχειρηματικότητα των γυναικών, την οικονομική υποστήριξη και τις διαρθρώσεις επαγγελματικού προσανατολισμού και να εφαρμόζουν, σε συνεργασία με επιχειρηματικές οργανώσεις και σχολές και με τα εθνικά ιδρύματα γυναικών, προγράμματα επενδυτικής ετοιμότητας που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις γυναίκες να δημιουργήσουν βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια, και να βρουν και να εντοπίσουν δυνητικούς επενδυτές·

10. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διερευνήσουν τα εμπόδια που προβάλλονται στην επιχειρηματικότητα των γυναικών και να διεξαγάγουν εμπεριστατωμένη ανάλυση της πρόσβασης των γυναικών σε χρηματοδότηση·

11. καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τις τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να εξετάσουν την παροχή υπηρεσιών επιχειρηματικής στήριξης «προσιτών στις γυναίκες»·

12. καλεί τα κράτη μέλη και την Business Europe να εξετάσουν το ενδεχόμενο δημιουργίας προγραμμάτων καθοδήγησης που θα κάνουν ιδιαίτερα χρήση των συστημάτων ενεργού γήρανσης, επωφελούμενα από τις συμβουλές και την εμπειρία ανδρών και γυναικών επιχειρηματιών που έχουν συνταξιοδοτηθεί·

13. ζητεί από τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των γυναικών ηλικίας άνω των 50 ετών και να τις βοηθήσουν να ανοίξουν δικές τους επιχειρήσεις·

14. παροτρύνει επίμονα τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πολιτικές που να επιτρέπουν στις γυναίκες να εξισορροπήσουν επαρκώς τον επαγγελματικό με τον ιδιωτικό βίο και να δημιουργήσουν κατάλληλες υπηρεσίες παιδικής μέριμνας, δεδομένου ότι η έλλειψη προσβασιμότητας, διαθεσιμότητας και ποιότητας προκαλεί πρόσθετα εμπόδια στις γυναίκες που επιθυμούν να δημιουργήσουν μια επιχείρηση·

15. καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την πρόσβαση των γυναικών επιχειρηματιών σε εκτιμήσεις του δυναμικού ανάπτυξης, με συνυπολογισμό του δυνητικού κινδύνου, διεξαγόμενες από έμπειρους συμβούλους·

16. διαπιστώνει ότι διάφορες πρόσφατες μελέτες εξαίρουν τις επιχειρηματίες γυναίκες για το γεγονός ότι έχουν μια πιο σώφρονα στάση από ότι οι άνδρες σε ότι αφορά την ανάληψη οικονομικών και χρηματοπιστωτικών κινδύνων· θεωρεί ότι τα πορίσματα των μελετών αυτών θα πρέπει να εξεταστούν διεξοδικότερα ώστε να διαπιστωθεί εάν είναι σωστά και ποια συμπεράσματα θα πρέπει να συναχθούν·

17. καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές να καθιερώσουν εθνικά εκπαιδευτικά σχέδια ώστε να ευαισθητοποιηθούν οι νέες κοπέλες σχετικά με το επιχειρηματικό πνεύμα και τη γυναικεία διαχείριση και να αναπτυχθεί μια «επιχειρηματικότητα των νέων» στα σχολεία ώστε, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, οι μαθήτριες να μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να βιώσουν τον κύκλο ζωής μιας επιχείρησης (ξεκίνημα, διαχείριση και ρευστοποίηση), διαθέτοντας για το πρόγραμμα αυτό καθοδήγηση από εκπαιδευτικούς και συμβούλους σε καθεστώς «ενεργού γήρανσης» προερχόμενους από τοπικές επιχειρήσεις»·

18. αναγνωρίζει ότι πολλά κορίτσια αποθαρρύνονται από μικρή ηλικία να ακολουθήσουν στο σχολείο και το πανεπιστήμιο κλάδους που θεωρούνται εγγενώς «αρρενωποί», όπως οι φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά και η τεχνολογία· συνιστά την καθιέρωση αρχικών κύκλων μαθημάτων για τα βασικά στοιχεία της επιχειρηματικότητας και τη διεύρυνση του φάσματος πιθανών κλάδων και σταδιοδρομιών που μπορούν να ακολουθήσουν τα κορίτσια προκειμένου να μπορέσουν να αναπτύξουν τη βάση γνώσεων και το πλήρες φάσμα δεξιοτήτων που χρειάζονται για την επιτυχία στην επιχειρηματικότητα; υπογραμμίζει τη σημασία της προώθησης της απασχολησιμότητας των κοριτσιών και των γυναικών μέσω της ειδίκευσης και της διά βίου μάθησης·

19. ζητεί από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές να ενθαρρύνουν στα πανεπιστήμια μονοετή προγράμματα επιχειρηματικότητας ή μαθητείας για γυναίκες, και ανταλλαγές σε πανεπιστήμια όλης της Ευρώπης, που θα επιτρέπουν στις σπουδάστριες να εφαρμόσουν αναπτυξιακά σχέδια στηριζόμενα σε πραγματικές επιχειρηματικές ιδέες με στόχο να ξεκινήσουν μια βιώσιμη και αποδοτική επιχείρηση ήδη από τα φοιτητικά τους χρόνια· εκτιμά, επιπλέον, ότι οι δραστηριότητες των ενώσεων αποφοίτων και φοιτητών πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της διαδικασίας αυτής που αποσκοπεί στο να εμπνεύσει αυτοπεποίθηση στους σπουδαστές και να τους δώσει πρότυπα προς μίμηση· ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον συγκεκριμένο τομέα·

20. ζητεί από τα κράτη μέλη και την Business Europe να αυξήσουν τη συνείδηση του κοινού σχετικά με το πρόγραμμα ανταλλαγής ευρωπαίων επιχειρηματιών «Erasmus για νεαρούς επιχειρηματίες», και να το προωθήσουν, συγκεκριμένος στόχος του οποίου είναι να συμβάλλει στην ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος, της διεθνοποίησης και της ανταγωνιστικότητας δυνητικών δημιουργών νέων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και νεοσύστατων μικροσκοπικών και μικρών επιχειρήσεων και να προσφέρει στους νέους επιχειρηματίες τη δυνατότητα να εργαστούν έως και έξι μήνες πλάι σε έναν (μια) έμπειρο(-η) επιχειρηματία, στην ΜΜΕ του (της), σε άλλη χώρα της ΕΕ· ζητεί τη χορήγηση ειδικών υποτροφιών, όπως οι υποτροφίες "Leonardo da Vinci" της ΕΕ, για φοιτήτριες με εξαιρετικές δυνατότητες η δε βράβευση των «καλύτερων πρακτικών» να γίνεται σε ειδική τελετή·

21. υποστηρίζει επίμονα ότι τα κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν την ισότιμη πρόσβαση σε δημόσιες συμβάσεις και να καταστήσουν την πολιτική συμβάσεων του δημόσιου τομέα «ουδέτερη ως προς το φύλο»·

Πρόσβαση στις παραδοσιακές μορφές δικτύωσης των επιχειρήσεων και στις τεχνολογίες των πληροφοριών και επικοινωνιών

22. ζητεί από τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας για τη δημιουργία διασυνοριακών κέντρων στήριξης των γυναικών επιχειρηματιών, με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών, τον εξορθολογισμό των πόρων και την διάδοση βέλτιστων πρακτικών·

23. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκμεταλλευτούν τις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση των γυναικών και στη δικτύωσή τους· ζητεί την αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος σε ολόκληρη την Ευρώπη μέσω της βελτίωσης των ευρυζωνικών συνδέσεων, προκειμένου οι γυναίκες να αποκτήσουν την ευελιξία που απαιτείται για την επιτυχημένη διοίκηση επιχειρήσεων από το σπίτι, αν το επιθυμούν·

24. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την συμμετοχή των γυναικών στα τοπικά εμπορικά επιμελητήρια, σε ειδικές ΜΚΟ, στις ομάδες πίεσης και στις τομεακές οργανώσεις που σχηματίζουν τη βάση της επιχειρηματικής κοινότητας, προκειμένου να μπορέσουν να αναπτύξουν και να ενισχύσουν ανταγωνιστικά επαγγελματικά προσόντα, και ζητεί από τα αντίστοιχα εμπορικά επιμελητήρια να καλέσουν από την πλευρά τους τις γυναίκες επιχειρηματίες σε ενεργό συμμετοχή και να προωθήσουν τη δημιουργία, ειδικών υπηρεσιών και ομάδων εκπροσώπησης γυναικών επιχειρηματιών, ώστε να καταστεί δυνατή η ισχυροποίησή τους και η ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος·

25. ζητεί από τα κράτη μέλη να τονίσουν τον ρόλο των ΜΚΟ στην ενθάρρυνση και τη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας των γυναικών·

26. ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών προκειμένου να ενθαρρυνθεί το επιχειρηματικό πνεύμα των γυναικών· ζητεί από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και την Business Europe να προβλέψουν και να ενθαρρύνουν τη διασύνδεση γυναικών επιχειρηματιών με ομόλογους επιχειρηματίες άλλων τομέων ούτως ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα ανταλλαγής εμπειριών και πρακτικών και να κατανοήσουν καλύτερα τον ευρύτερο κόσμο της επιχείρησης·

27. ζητεί από την Επιτροπή να συστήσει συμβουλευτικές επιτροπές με ειδίκευση στις προκλήσεις και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες, στο πλαίσιο του δικτύου Enterprise Europe, που θα μπορούσαν να εξυπηρετούν και ως ενιαία σημεία επαφής για κρούσματα διακρίσεων εκ μέρους παρόχων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών όσον αφορά την πρόσβαση σε πιστώσεις·

28. αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα των πρεσβειρών, για παράδειγμα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πρεσβειρών Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, το οποίο υπογραμμίζει τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίζουν οι γυναίκες στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στην προαγωγή της ανταγωνιστικότητας, ενθαρρύνοντας τις γυναίκες και τα κορίτσια να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση μέσω δραστηριοτήτων στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, στις τοπικές κοινότητες και τα μέσα ενημέρωσης· επισημαίνει ότι οι πρέσβειρες αυτές πρέπει να είναι διαφορετικής προέλευσης και ηλικίας, να έχουν διαφορετικές εμπειρίες και να δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς·

29. ζητεί από την Επιτροπή να διεξαγάγει εκστρατεία για την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην εργασία μέσω της ίδρυσης δικών τους επιχειρήσεων, και παράλληλα να δώσει πληροφορίες σχετικά με τα διάφορα διαθέσιμα μέσα που διευκολύνουν την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας·

30. θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, και οι αντιπροσωπείες της ΕΕ σε τρίτες χώρες, θα μπορούσαν, σε συνεργασία με τις εμπορικές αποστολές των κρατών μελών, να συμβάλουν στην ανάπτυξη δικτύων ΜΜΕ που διευθύνονται από γυναίκες·

31. ζητεί από την Επιτροπή να συλλέξει συγκρίσιμα και πλήρη στοιχεία σχετικά με τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (για παράδειγμα την ηλικία των γυναικών επιχειρηματιών, τον τομέα δραστηριοτήτων τους, το μέγεθος της επιχείρησής τους, τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησής τους, και την εθνικότητά τους, σύμφωνα με τους κανόνες των κρατών μελών για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών με τρόπο που δεν συνεπάγεται πρόσθετη επιβάρυνση των ΜΜΕ, και να αναλύσει τα στοιχεία αυτά στην ετήσια έκθεση σχετικά με τις ΜΜΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της εξέτασης των επιδόσεων των ευρωπαϊκών ΜΜΕ · πιστεύει ότι τα συλλεγόμενα στοιχεία θα βοηθήσουν τους φορείς λήψης αποφάσεων να κατανοήσουν καλύτερα τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες·

32. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη μελέτη της Επιτροπής, του 2008, σχετικά με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα από γυναίκες, και παροτρύνει τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν τις συστάσεις πολιτικής που περιλαμβάνει·

33. ζητεί να ληφθούν μέτρα από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές για την αντιμετώπιση των γυναικών επιχειρηματιών με τον ίδιο τρόπο που ισχύει για τους εργαζόμενους σε σχέση με τις κοινωνικές και άλλες δημόσιες παροχές, και για τη βελτίωση της κοινωνικής θέσης των γυναικών ιδιοκτητριών και συνιδιοκτητριών ΜΜΕ– μέσω καλύτερων ρυθμίσεων για τη μητρότητα, καλύτερων υπηρεσιών παιδικής μέριμνας και υπηρεσιών φροντίδας προς ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς και μέσω καλύτερης κοινωνικής ασφάλισης, εξάλειψης των στερεοτύπων αντιλήψεων ως προς το φύλο- και για τη βελτίωση της πολιτιστικής και νομικής τους κατάστασης, ιδιαίτερα στους τομείς της έρευνας, της επιστήμης, της τεχνικής, των νέων μέσων, του περιβάλλοντος, των πράσινων τεχνολογιών και των τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα, όπως επίσης στους τομείς της γεωργίας και της βιομηχανίας στις αστικές και τις αγροτικές περιοχές·

34. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες Ρομά όσον αφορά την αυτοαπασχόληση, να δημιουργήσουν προγράμματα που θα επιτρέπουν την εύκολη, ταχεία και ανέξοδη έναρξη εργασιών για τις γυναίκες επιχειρηματίες και τους αυτοαπασχολούμενους από την κοινότητα των Ρομά, και να δημιουργήσουν διόδους για την πρόσβαση σε πιστώσεις –συμπεριλαμβανομένων των μικροπιστώσεων– για τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών εγχειρημάτων που αναλαμβάνουν γυναίκες Ρομά, καλεί, δε, την Επιτροπή να στηρίξει τις δραστηριότητες αυτές μέσω κατάλληλων χρηματοδοτικών μηχανισμών·

35. ζητεί από τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν ενεργά την ψευδοαυτοαπασχόληση, ορίζοντας με τρόπο αποτελεσματικό την έννοια της αυτοαπασχόλησης και επιβάλλοντας κυρώσεις για την ψευδοαυτοαπασχόληση·

36. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν πρόγραμμα για να βοηθήσουν τα πρόσωπα που απασχολούνται σε οικιακές εργασίες, με παροχή μέριμνας ή άλλων υπηρεσιών, που είναι κυρίως γυναίκες, τα οποία δεν εντάσσονται τόσο σε καθεστώς απασχόλησης όσο και αυτοαπασχόλησης, να δηλώσουν ότι αυτοαπασχολούνται ή να ανοίξουν δική τους επιχείρηση·

37. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν την υποστήριξή τους στις γυναίκες που σχεδιάζουν να ανοίξουν ή να αγοράσουν μία επιχείρηση ή να αναλάβουν μια οικογενειακή επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ασκούν ελεύθερα επαγγέλματα, για παράδειγμα έχουν δικηγορικό γραφείο ή ιατρείο· εκτιμά ότι η υποστήριξη αυτή πρέπει να συνίσταται σε κατάλληλα εκπαιδευτικά σεμινάρια και εργαστήρια, προκειμένου να μπορέσουν οι γυναίκες αυτές να αποκτήσουν τις διοικητικές ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να διαχειριστούν επιτυχώς μια αγορά: τούτο αφορά ιδιαίτερα τις εκτιμήσεις, την αξιολόγηση μιας επιχείρησης, τα τραπεζικά και νομικά ζητήματα· αναγνωρίζει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες ηλικίας κάτω των 25 ετών και άνω των 50 ετών, δεδομένου ότι αυτές πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση·

38. ζητεί από την Πολωνία να δώσει έμφαση στην επιχειρηματικότητα των γυναικών καθ’ όλη τη διάρκεια της προεδρίας της, ιδιαίτερα δε στις αρχές Οκτωβρίου, όταν θα αρχίσει η ευρωπαϊκή εβδομάδα των ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να προτείνει το ταχύτερο δυνατόν ένα σχέδιο δράσης για την αύξηση του ποσοστού των γυναικών επιχειρηματιών, και να διοργανώσει εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την υπέρβαση των στερεοτύπων σύμφωνα με τα οποία οι γυναίκες δεν μπορούν από τη φύση τους να διοικήσουν με επιτυχία επιχειρήσεις·

39. ζητεί από τις οικογενειακές επιχειρήσεις να προσφέρουν τις ίδιες ευκαιρίες στις γυναίκες της οικογένειας –π.χ. τις θυγατέρες- κατά τις κληροδοτήσεις ή τις μεταβιβάσεις επιχειρήσεων·

40. καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μέτρα που να ευνοούν το συνδυασμό των απαιτήσεων της οικογενειακής και εργασιακής ζωής, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η απασχόληση των γυναικών και να προωθηθεί η βελτίωση των προοπτικών ανέλιξης των αυτοαπασχολουμένων·

41. ζητεί από την Επιτροπή να προστατεύσει την εικόνα των γυναικών σε όλες τις μορφές επικοινωνίας, καταπολεμώντας τη στερεότυπη αντίληψη που θέλει τη γυναίκα να είναι ευάλωτη και, δήθεν, ανίκανη να αντεπεξέλθει στον ανταγωνισμό και την διεύθυνση μιας επιχείρησης·

42. τονίζει την ανάγκη να προωθηθούν πρωτοβουλίες που θα συμβάλουν στον σχεδιασμό και την εφαρμογή θετικών ενεργειών και πολιτικών στον τομέα των ανθρωπίνων πόρων στις επιχειρήσεις, οι οποίες ταυτόχρονα θα προάγουν την ισότητα των δύο φύλων, προσδίδοντας παράλληλα μεγαλύτερη σπουδαιότητα σε μέτρα ευαισθητοποίησης και κατάρτισης για την προώθηση, τη μεταφορά και την ενσωμάτωση επιτυχημένων οργανωτικών πρακτικών στις επιχειρήσεις·

43. αναγνωρίζει ότι η αναθεώρηση της «Small Business Act» για την Ευρώπη στις 23 Φεβρουαρίου 2011 απέδωσε ισχυρό πρόγραμμα εργασιών για τις ΜΜΕ, ζητεί ωστόσο, οποιαδήποτε ενέργεια εφαρμογής από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διέπεται από τη λογική της προτεραιότητας στις μικρές επιχειρήσεις·

44. καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν προγράμματα που να επιτρέπουν στις μετανάστριες να έχουν πρόσβαση στην αυτοαπασχόληση και επιχειρηματικότητα μέσω πολιτικών κατάρτισης, μαθητείας και στήριξης της πρόσβασης στην πίστωση·

45. καλεί τα κράτη μέλη να εξαίρουν τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται υπέρ της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, ευνοώντας τον συμβιβασμό της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή, προκειμένου να συμβάλουν στη διάδοση βέλτιστων πρακτικών στον συγκεκριμένο τομέα·

46. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα όταν τα κράτη μέλη είναι μέτοχοι στις επιχειρήσεις αυτές·

47. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν στις επιχειρήσεις που διευθύνονται από γυναίκες την εταιρική κοινωνική ευθύνη, ώστε να καταστεί δυνατή μια πιο ευέλικτη οργάνωση των ωραρίων και της εργασίας των γυναικών, καθώς και η προώθηση υπηρεσιών φιλικών προς την οικογένεια·

48. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει πολιτικές και προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για τις γυναίκες, μεταξύ των οποίων προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων πληροφορικής, προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχή τους στους βιομηχανικούς τομείς, λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους σε τοπικό, σε εθνικό και σε κοινοτικό επίπεδο, και παρέχοντας μεγαλύτερα κίνητρα για την χρησιμοποίηση αυτών των πολιτικών και προγραμμάτων τόσο από τις μεγάλες επιχειρήσεις όσο και από τις ΜΜΕ·

49. ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τη στήριξη των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για γυναίκες εντός των ΜΜΕ του βιομηχανικού κλάδου, και να στηρίξει την έρευνα και την καινοτομία, σύμφωνα με το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο και τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Χάρτη Μικρών Επιχειρήσεων, ο οποίος εγκρίθηκε στο Παράρτημα ΙΙ των συμπερασμάτων της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη Santa Maria da Feira στις 19 και 20 Ιουνίου του 2000·

50. τονίζει την ανάγκη για ενθάρρυνση της δημιουργίας δικτύων γυναικών μέσα στις επιχειρήσεις, μεταξύ επιχειρήσεων του ίδιου βιομηχανικού τομέα, και μεταξύ των διαφόρων βιομηχανικών τομέων·

51. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να χαράξουν και να εφαρμόσουν στρατηγικές για την εξάλειψη των ανισοτήτων τόσο στο εργασιακό περιβάλλον όσο και στις δυνατότητες ανέλιξης των γυναικών που εργάζονται στους επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς·

52. θεωρεί σημαντική τη διάδοση των ορθών πρακτικών που υπάρχουν όσον αφορά την συμμετοχή των γυναικών στη βιομηχανική έρευνα και στις βιομηχανίες αιχμής· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι σημαντικό να ευαισθητοποιηθούν οι ιθύνοντες των βιομηχανικών επιχειρήσεων στις οποίες η συμμετοχή των γυναικών είναι μειωμένη, σχετικά με τη διάσταση του φύλου, και τούτο να εκφραστεί με ποσοτικούς στόχους·

53. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1)

ΕΕ L 214, 9.8.2008, σ. 3

(2)

ΕΕ L 180, 15.7.2010, σ. 1.

(3)

ΕΕ L 308, 24.11.2010, σ. 46.

(4)

ΕΕ L 160, 30.6.2000, σ. 1.

(5)

ΕΕ C 87E, 1.4.2010, σ. 48.

(6)

ΕΕ C 316E, 22.2.2006, σ.45.

(7)

ΕΕ C 279E, 20.11.2003, σ. 78


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι επιχειρηματίες και των δύο φύλων πρέπει, εξ ορισμού, να επικεντρώνονται στην επιχείρησή τους και να είναι αποφασισμένοι να επιτύχουν.

Στον κόσμο των επιχειρήσεων, τα άτομα τα οποία διοικούν τη δικιά τους επιχείρηση συχνά αφιερώνονται σ' αυτήν πολύ περισσότερο απ' ό,τι οι υπάλληλοί τους και εργάζονται περισσότερες ώρες· κάνουν προσωπικές θυσίες για να αντέξουν τον ανταγωνισμό.

Για τις γυναίκες επιχειρηματίες η πρόκληση κινδυνεύει να είναι ακόμα μεγαλύτερη διότι ίσως να έχουν να υπερπηδήσουν τις διακρίσεις εις βάρος τους σε έναν κόσμο που παραδοσιακά ανήκε στους άντρες. Πολύ συχνά πρέπει να κάνουν ακροβασίες για να συνδυάσουν τις προσωπικές τους φιλοδοξίες για επιτυχία και τις οικογενειακές υποχρεώσεις τους. Μπορεί να ζούμε στον 21ο αιώνα αλλά η γυναίκα εξακολουθεί σαφώς να είναι στην πρώτη γραμμή στο σπίτι της, κυρίως όταν υπάρχουν παιδιά.

Ωστόσο, παρά όλες τις υποχρεώσεις και τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν, οι γυναίκες απέδειξαν ότι είναι πολύ πιο ικανές στο χώρο εργασίας.

Οι άντρες εξακολουθούν να είναι πολύ περισσότεροι από τις γυναίκες μεταξύ των επιχειρηματιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ πιο προχωρημένες στον τομέα αυτό, χάρη στα θετικά μέτρα που έχουν ληφθεί για να ευνοηθούν οι γυναίκες και να βοηθηθούν να ξεκινήσουν τη δικιά τους επιχείρηση. Ήδη υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες, το δε Office of Women's Business Ownership που ιδρύθηκε το 1979 αποτελεί επισήμως τμήμα της αμερικανικής διοίκησης μικρών επιχειρήσεων.

Έχει ζωτική σημασία να αναγνωριστούν οι ικανότητες των γυναικών στον χώρο εργασίας και να βοηθηθούν με διάφορα μέσα στήριξης όπως θα ήταν π.χ. μια έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της θέσης τους. Τούτο θα ενθαρρύνει τις γυναίκες όχι μόνο να εισχωρήσουν στον κόσμο των επιχειρήσεων αλλά θα τους επιτρέψει επίσης να επωφεληθούν ίσων όρων, σε ένα περιβάλλον όπου δεν υπάρχει χώρος για διακρίσεις λόγω φύλου.

Η παρούσα έκθεση αναγνωρίζει την αξία των γυναικών επιχειρηματιών στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, διαπιστώνει ότι αντιμετωπίζουν πολυάριθμα διαφορετικά προβλήματα, όταν θέλουν να επιτύχουν τους στόχους τους στα διάφορα κράτη μέλη, αναγνωρίζει τα όσα οι εργαζόμενες γυναίκες μπορούν να προσφέρουν τόσο στο σύνολο όσο και στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναγνωρίζει επίσης ότι, σε τελευταία ανάλυση, οι γυναίκες έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν το ρόλο που διαδραματίζουν τόσο στο σπίτι τους όσο και στην κοινότητα στην οποία ζουν. Στόχος μας είναι να υλοποιείται η επιλογή αυτή με πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές και με τις καλύτερες πρακτικές που μπορούν να εφαρμόζουν τα κράτη μέλη.

Οι γυναίκες είναι γνωστές για την ικανότητά τους να καταπιάνονται με πολλά, κάτι που μπορεί να είναι σημαντικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση. Επιπλέον, είναι επίσης γνωστές για τη σύνεση και την προσοχή της προσέγγισής τους. Πολλά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα βλέπουν στις ικανότητες αυτές έναν παράγοντα ασφάλειας των επενδύσεων.

Τα κράτη μέλη της Ένωσης διαφέρουν τόσο στην προσέγγισή τους έναντι των γυναικών που επιθυμούν να διευθύνουν τη δικιά τους επιχείρηση όσο και στη στήριξη που τους παρέχουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχειρίζεται προγράμματα πρεσβειρών σε 17 κράτη μέλη και σε 5 άλλα κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ρόλος των πρεσβειρών αυτών είναι να προωθήσουν τις γυναίκες και να τις βοηθήσουν στον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας τους. Οι πρέσβειρες είναι εθελόντριες και συχνά διοικούν επίσης μια επιχείρηση. Τούτο περιορίζει την αποτελεσματικότητά τους. Ωστόσο, είναι πολύ χρήσιμες για την ανταλλαγή εμπειριών και την προσφορά στήριξης στις γυναίκες σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.

Τα κράτη μέλη έχουν όλα εγκρίνει διαφορετικές προσεγγίσεις για να βοηθήσουν τις γυναίκες και να τις προωθήσουν στη λήψη αποφάσεων και στα διοικητικά συμβούλια. Η Αυστρία, για παράδειγμα, αύξησε την προσφορά υπηρεσιών φύλαξης παιδιών καθώς και το εκπαιδευτικό επίδομα και ενθαρρύνει τα κορίτσια να κατευθυνθούν σε μη παραδοσιακά επαγγέλματα. Η Κύπρος προσφέρει συγκεκριμένη βοήθεια υπό τη μορφή επιδότησης που χορηγείται στις γυναίκες ηλικίας 18 έως 55 ετών, που επιθυμούν να επιδοθούν σε επιχειρηματικές δραστηριότητες. Το Ηνωμένο Βασίλειο προχώρησε στην εφαρμογή της Small Business Act η οποία έχει τρεις προτεραιότητες: βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, τοποθέτηση της αρχής «προτεραιότητα στις ΜΜΕ» στον πυρήνα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, προκειμένου να μειωθούν οι επιβαρύνσεις και να δοθεί στις ΜΜΕ δυνατότητα πρόσβασης στις νέες αγορές.

Εκτός από τις κρατικές πρωτοβουλίες υπάρχουν πολλές ατομικές πρωτοβουλίες σε διάφορα κράτη μέλη που αποσκοπούν στην αυτονόμηση των γυναικών και στην στήριξή τους στον χώρο εργασίας. Η εισηγήτρια παρατήρησε μία από τις περιπτώσεις αυτές στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου μια γυναίκα, με τη βοήθεια μιας πολυεθνικής επιχείρησης, δημιούργησε γραφεία από τα οποία οι γυναίκες μπορούν να διοικούν τις επιχειρήσεις τους, καταβάλλοντας μια μικρή συνδρομή. Οι γυναίκες έχουν με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα να δικτυωθούν, να μοιράζονται εμπειρίες και να μαθαίνουν η μία από την άλλη.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες διαφέρουν από τη μια χώρα στην άλλη. Ορισμένα κράτη προσφέρουν περισσότερη βοήθεια από άλλα και οι διαφορές νοοτροπίας ως προς τον ρόλο των γυναικών έχουν επίσης επίπτωση στις ευκαιρίες που θα έχει μια γυναίκα να δημιουργήσει μια επιχείρηση.

Σήμερα στα κράτη μέλη υπάρχουν διαφορετικά συστήματα βοήθειας. Καλό ή κακό σύστημα δεν υπάρχει· καθένα ανταποκρίνεται στις πολιτισμικές και ατομικές ανάγκες του κράτους μέλους. Ωστόσο, υπάρχουν κοινοί τομείς όπου θα ήταν δυνατόν να μοιραστούν κάποιες πρωτοβουλίες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοικεί την εθελοντική ομάδα πρεσβειρών στα κράτη μέλη που έχουν προσχωρήσει στο πρόγραμμα. Ωστόσο, το πρόγραμμα αυτό χρειάζεται μεγαλύτερη στήριξη. Οι εθελόντριες είναι αποτελεσματικές αλλά χρειάζεται απαραίτητα ένα πιο τυπικό πλαίσιο, εντός του οποίου, ενδεχομένως, θα προσφέρεται βοήθεια που θα μπορούσε να είναι υπό μορφή διάθεσης χώρων γραφείων, ώστε το πρόγραμμα να είναι περισσότερο παραγωγικό. Λόγω του παρόντος οικονομικού κλίματος δεν είναι εύκολη η εξεύρεση χρήματος· η εισηγήτρια προτείνει λοιπόν να χρησιμοποιηθούν οι υπάρχουσες υποδομές, παραδείγματος χάρη τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα κράτη μέλη. Ένας μικρός χώρος θα μπορούσε να διατεθεί για τη διοργάνωση σεμιναρίων στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι πρέσβειρες θα μπορούν να έχουν εκεί μια βάση και ένα άτομο που θα συντονίζει την εργασία τους.

Εν τω μεταξύ, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα θα μπορούσαν να προσφέρουν εξειδικευμένα μαθήματα για να βοηθήσουν τις γυναίκες που επιθυμούν να συστήσουν μια επιχείρηση. Η υποστήριξη αυτή θα μπορούσε να συνδυαστεί με μια συγκεκριμένη βοήθεια για τον τρόπο σύστασης μιας επιχείρησης, σε σχέση με τις νομικές προϋποθέσεις και τους τρόπους οργάνωσης της επιχείρησης.

Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν συστήματα στήριξης μεταξύ ομολόγων. Χάρη στην προώθηση των καθεστώτων ενεργού γήρανσης μπορεί να γίνει εκμετάλλευση της πείρας επιχειρηματιών που έχουν συνταξιοδοτηθεί, ώστε να συμβάλουν στη βοήθεια αυτή.

Οι γυναίκες αποτελούν πλέον σημαντικό στοιχείο του εργατικού δυναμικού των κρατών μελών. Ως εκ τούτου, εάν δεν υπάρχει λόγος για επιπλέον νομοθεσία, η εισηγήτρια εκτιμά ότι η ανταλλαγή των καλύτερων πρακτικών θα ήταν κάτι το πολύ θετικό. Τούτο μπορεί να γίνει μέσω ενός οργανισμού για την ανάπτυξη των γυναικείων επιχειρήσεων, που θα συντόνιζε τις πρέσβειρες στο κάθε κράτος μέλος. Η υπηρεσία θα συνεργαζόταν με τις εθνικές κυβερνήσεις για την προώθηση, υποστήριξη και ενθάρρυνση προγραμμάτων για τις γυναίκες.

Προτού καθοριστεί οποιαδήποτε συγκεκριμένη πολιτική προσέγγιση πρέπει να γνωρίζουμε ποιές και πόσες είναι οι γυναίκες επιχειρηματίες και σε ποιούς τομείς δραστηριοποιούνται. Πρέπει να πραγματοποιηθεί συστηματική και ειδικευμένη συλλογή στοιχείων στον τομέα αυτό σε όλη την επικράτεια της ΕΕ και τα στοιχεία αυτά πρέπει να αναλυθούν.

Η κατάσταση είναι συγκεχυμένη: ορισμένες γυναίκες εργάζονται μόνες, ορισμένες με τον σύζυγο ή τον σύντροφό τους, ορισμένες εργάζονται ανεπίσημα στο σπίτι τους. Κάθε ομάδα έχει διαφορετικές ανάγκες και απαιτεί διαφορετική στήριξη. Πρέπει να γνωρίζουμε ιδιαίτερα τις ηλικιακές ομάδες, τις εθνικές ομάδες και τα δυνατά καθώς και τα αδύνατα σημεία των γυναικών που εργάζονται. Μόνο τα στοιχεία αυτά θα μας δώσουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε μια βιώσιμη πολιτική.

Σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο οι επιχειρήσεις πρέπει να ενθαρρύνονται να υποστηρίζουν τις γυναίκες, όχι κατ' ανάγκη μέσω ποσοστώσεων αλλά θέτοντας εσωτερικούς στόχους. Τα διοικητικά συμβούλια πρέπει να δέχονται τις γυναίκες επί ίσοις όροις, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ίσο ανάστημα και ίσα προσόντα με τους άντρες.

Η πολιτική των τραπεζών έναντι των γυναικών επιχειρηματιών έχει τεράστια σημασία. Ορισμένες γυναίκες έχουν ήδη εφαρμόσει συστήματα για την υποστήριξη γυναικών που δημιουργούν επιχειρήσεις και, όντως, αναγνωρίζουν τη μοναδική προσέγγιση που έχουν οι γυναίκες στην εργασία. Όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να υιοθετήσουν αυτή την καλύτερη πρακτική.

Ωστόσο, υπάρχει ένας διαχωρισμός μεταξύ της ενθάρρυνσης των γυναικών επιχειρηματιών και της θετικής διάκρισης που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια σεβασμού για τις γυναίκες στον χώρο εργασίας. Οι πολιτικές που ευνοούν την οικογένεια – για παράδειγμα, οι υποδομές φύλαξης των παιδιών όταν μια επιχείρηση μπορεί να προσφέρει αυτή τη δυνατότητα – θα ενθαρρύνουν τις γυναίκες στον χώρο εργασίας. Αυτό που είναι καλό για την επιχείρηση είναι καλό και για τις γυναίκες και αντίστροφα, εφόσον βέβαια η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα αυτή.

Η στήριξη πρέπει να είναι σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και να περάσει από διάφορα μέσα. Το διαδίκτυο και η επιγραμμική υποστήριξη μπορούν να προσφέρουν πολλά σε γυναίκες που εργάζονται κατ' οίκον και σε απομακρυσμένες περιοχές. Τι θέλουν οι γυναίκες; Οι περισσότερες γυναίκες που ερωτήθηκαν απάντησαν: χρονικού διαστήματος Χρόνο για να ανταποκρίνονται στις οικογενειακές τους υποχρεώσεις καθώς επίσης για να διευθύνουν την επιχείρησή τους και να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.

Τούτο προϋποθέτει βοήθεια για τη φύλαξη των παιδιών, διεύρυνση των ρόλων και της αυτονόμησης των γυναικών, προκειμένου να τους δοθεί η εμπιστοσύνη που θα τους επιτρέψει να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες τους.

Η προώθηση από τα μέσα ενημέρωσης του προτύπου των γυναικών που επιτυγχάνουν είναι τεράστιας σημασίας. Τα ιδρύματα που επιβραβεύουν κάθε χρόνο τις γυναίκες που διακρίνονται στον τομέα τους είναι απαραίτητα και πρέπει να υποστηριχθούν. Η έκθεση αυτή καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν όλες τις κατάλληλες μεθόδους, λαμβανομένου υπόψη του εργασιακού χώρου, για να προσεγγίσουν ενεργά το επιχειρηματικό δυναμικό των γυναικών αντί να παραμένουν παθητικά.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία της έγκρισης

25.5.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

29

0

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Regina Bastos, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Marije Cornelissen, Silvia Costa, Edite Estrela, Iratxe García Pérez, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicole Kiil-Nielsen, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Constance Le Grip, Astrid Lulling, Elisabeth Morin-Chartier, Angelika Niebler, Siiri Oviir, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Eva-Britt Svensson, Marc Tarabella, Britta Thomsen, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Anne Delvaux, Mojca Kleva, Kartika Tamara Liotard, Gesine Meissner, Norica Nicolai, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Angelika Werthmann

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Roger Helmer, Jacek Włosowicz

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου