Procedură : 2010/2275(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0207/2011

Texte depuse :

A7-0207/2011

Dezbateri :

PV 12/09/2011 - 27
CRE 12/09/2011 - 27

Voturi :

PV 13/09/2011 - 5.26
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0367

RAPORT     
PDF 181kWORD 153k
31.5.2011
PE 458.779v01-00 A7-0207/2011

referitoare la spiritul întreprinzător al femeilor în întreprinderile mici și mijlocii

(2010/2275(INI))

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Raportoare: Marina Yannakoudakis

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la spiritul întreprinzător al femeilor în întreprinderile mici și mijlocii

(2010/2275(INI))

Parlamentul European,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare)(1),

–   având în vedere Raportul Comisiei din 3 octombrie 2008 intitulat „Punerea în aplicare a obiectivelor de la Barcelona privind structurile de îngrijire a copiilor de vârstă preșcolară” (COM(2008)0638),

–   având în vedere Raportul din 25 iulie 2008 al Comisiei intitulat „Promovarea femeilor inovatoare și a spiritului întreprinzător în rândul femeilor”,

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 25 iunie 2008 intitulată „Gândiți mai întâi la scară mică: Un „Small Business Act” pentru Europa” (COM(2008)0394).

–   având în vedere Directiva 2010/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații și femeile care desfășoară o activitate independentă și de abrogare a Directivei 86/613/CEE(2) a Consiliului,

–   având în vedere Decizia 2010/707/UE a Consiliului din 21 octombrie 2010 privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre(3),

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 al Consiliului din 29 mai 2000 privind procedurile de insolvență(4),

–   având în vedere Rezoluția sa din 10 martie 2009 referitoare la „Small Business Act”(5),

–   având în vedere Rezoluția sa din 30 noiembrie 2006 intitulată „E timpul să accelerăm - Crearea unei Europe a spiritului antreprenorial și a creșterii”(6),

–   având în vedere Rezoluția sa din 10 octombrie 2002 privind rapoartele Comisiei către Consiliul European: Inițiativa pentru creștere și ocuparea forței de muncă - măsuri privind asistența financiară pentru întreprinderi mici și mijlocii inovatoare și creatoare de locuri de muncă(7),

–   având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A7-0207/2011),

A. întrucât este important să se recunoască faptul că repartizarea între femei și bărbați a responsabilităților familiale și casnice, îndeosebi prin recurgerea, într-o mai mare măsură, la concediul parental și de paternitate, este esențială pentru înregistrarea de progrese în vederea realizării egalității de gen și, prin urmare, este necesară asigurarea unui echilibru între viața profesională și viața de familie care să poată ajuta femeile să își înființeze propriile întreprinderi pentru a-și asigura independența financiară și independența la lucru;

B.  întrucât, comparativ cu activitățile salariate, statutul de liber-profesionist oferă, în general, o mai mare flexibilitate în ceea ce privește programul de lucru, numărul de ore lucrate și locul de muncă și oferă posibilități persoanelor care urmăresc să combine activitățile profesionale cu cele consacrate îngrijirii altor persoane sau de alt tip, precum și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă adaptat;

C. întrucât categoria microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici și a celor mijlocii (IMM-uri) este constituită din întreprinderi care au cel mult 250 de angajați, o cifră de afaceri anuală de cel mult 50 milioane EUR și un bilanț anual total de cel mult 43 de milioane EUR;

D. întrucât 99 % din întreprinderile nou înființate sunt microîntreprinderi sau întreprinderi mici și o treime din acestea sunt înființate de persoane șomere și întrucât microîntreprinderile care angajează mai puțin de 10 persoane reprezintă 91 % din întreprinderile europene;

E.  întrucât Comunicarea Comisiei intitulată „Plan de acțiune: programul european în favoarea spiritului întreprinzător” (COM(2004)70) atrage atenția asupra necesității îmbunătățirii sistemelor de securitate socială, întrucât Comisia preconizează să prezinte o comunicare privind legea întreprinderilor mici la începutul anului 2011 și întrucât ar trebui reliefat faptul că îndeosebi femeile întreprinzătoare au nevoie de prestații de securitate socială mai bune;

F.  întrucât femeile riscă să întâmpine obstacole pe planul accesului la sprijinul informațional și al instrumentelor și serviciilor informaționale și financiare, obstacole de natură să îngrădească posibilitățile acestora de a-și extinde activitățile de afaceri și de a participa la procedurile de licitație lansate de administrația centrală și locală;

G. întrucât, potrivit terminologiei Comisiei Europene, activitățile pseudo-independente se referă la un pseudo-statut de liber-profesionist, la originea căruia se află o clasificare inadecvată a statutului ocupațional având drept scop eludarea protecției sociale și privarea lucrătorilor în cauză de drepturile fundamentale prevăzute de dreptul muncii, modalități prin care pot fi reduse costurile legate de forța de muncă; întrucât lucrătorii în cauză rămân dependenți din punct de vedere economic;

H. întrucât persoanele întreprinzătoare sunt acele persoane (proprietari de întreprindere) care doresc să genereze valoare, prin crearea sau extinderea unei activități economice, identificând și exploatând noi produse, procese sau piețe(8),

I.   întrucât o femeie întreprinzătoare poate fi definită ca o femeie care a creat o întreprindere în care deține majoritatea și care este interesată în mod activ de procesul decizional, asumarea riscurilor și gestionarea de zi cu zi;

J.   întrucât numeroase întreprinderi, în principal cele conduse de femei, au fost înființate în zone care fac parte din regiunile prevăzute în cadrul Obiectivului 1, care-și vor pierde în curând statutul de regiuni defavorizate în favoarea țărilor care au aderat recent la Uniunea Europeană;

K. întrucât pe teritoriul celei mai mari părți a regiunilor care nu vor mai beneficia de ajutoare se află zone rurale care nu cunosc, încă, un nivel adecvat de dezvoltare, în timp ce regiunile noilor state membre deseori nu dispun de resursele culturale, sociale și organizaționale care să le permită să utilizeze la un nivel optim finanțările europene;

L.  întrucât există discrepanțe între statele membre în ceea ce privește numărul de femei întreprinzătoare; întrucât, comparativ, cu bărbații, femeile tind într-o măsură mai mică să considere antreprenoriatul drept o opțiune viabilă pe planul carierei și întrucât, în pofida creșterii numărului de femei întreprinzătoare care conduc IMM-uri, înregistrată în UE, doar 1 din 10 femei sunt întreprinzătoare, față de 1 din 4 bărbați; întrucât femeile reprezintă aproximativ 60% din numărul total al absolvenților de studii universitare, dar, pe piața muncii, acestea sunt insuficient reprezentate în rândul lucrătorilor cu normă întreagă, îndeosebi în domeniul antreprenorial; întrucât este esențial să se prevadă stimulente și mijloacele necesare pentru a le permite femeilor să inițieze proiecte antreprenoriale, astfel încât să se reducă inegalitățile existente între femei și bărbați;

M.  întrucât, în Statele Unite, Legea privind întreprinderile aflate în proprietatea femeilor (adoptată în 1988) a avut drept urmare creșterea procentului de femei proprietare de întreprinderi de la 26% în 1992 la 57% în 2002; întrucât reușita acestei legi poate ajuta UE în încercarea de a identifica cele mai bune practici în materie;

N. întrucât femeile întreprinzătoare, care au un nivel mai scăzut de cunoștințe în ce privește posibilitățile de finanțare și de experiență financiară managerială, carențe cauzate de factori societali, au nevoie de sprijin nu doar în etapa înființării, ci și pe durata întregului ciclu de activitate al întreprinderii, ținând seama de faptul că tipul de sprijin necesar pentru planificarea afacerii în etapa înființării și cea a creșterii este diferit;

O. întrucât antreprenoriatul feminin și întreprinderile mici și mijlocii deținute de femei oferă o sursă esențială de creștere a gradului de ocupare profesională a femeilor și constituie o modalitate prin care nivelul de educație al femeilor poate fi mai bine valorificat și se poate garanta faptul că acestora nu li se rezervă în mod automat locuri de muncă precare; întrucât antreprenoriatul feminin asigură dinamism antreprenorial și inovare, al căror potențial nu este valorificat nici pe departe la un nivel suficient în Uniunea Europeană, în condițiile în care creșterea numărului de femei întreprinzătoare prezintă consecințe pozitive asupra economiei și o contribuție imediată adusă acesteia în ansamblul său; întrucât într-un mediu economic instabil măsurile de sprijin destinate antreprenoriatului feminin sunt neglijate cu ușurință;

P.  întrucât bărbații și femeile de multe ori nu au aceleași oportunități de administrare și dezvoltare a întreprinderilor și întrucât promovarea spiritului întreprinzător al femeilor este un proces de durată care necesită timp pentru a putea schimba structuri și atitudini la nivelul societății; întrucât femeile au fost mereu întreprinzătoare, dar distribuția tradițională a rolurilor nu a permis ca antreprenoriatul să reprezinte o opțiune pentru acestea;

Q. întrucât Banca Europeană de Investiții (BEI) și-a extins considerabil activitățile de acordare de împrumuturi destinate IMM-urilor, al căror volum a crescut de la 8,1 miliarde EUR în 2008 la aproximativ 11,5 miliarde EUR în 2009; întrucât Programul-cadru pentru competitivitate și inovare prevede implementarea fără întrerupere a instrumentelor destinate IMM-urilor (pentru perioada 2007-2013 fiind alocate credite în valoare de 1,13 miliarde EUR); întrucât Comisia a adoptat un cadru temporar în materie de ajutoare de stat pentru perioada 2009-2010, care acordă statelor membre o mai mare marjă de manevră în privința combaterii efectelor înăspririi condițiilor de acordare a creditelor;

R.  întrucât programele de stimulare a comportamentului investițional sporesc capacitatea unui IMM sau antreprenor de a înțelege preocupările băncilor sau ale altor investitori care ar putea oferi finanțări externe;

S.  întrucât femeile întreprinzătoare constituie un grup eterogen care variază în ceea ce privește vârsta, mediul de proveniență și educația, unele fiind absolvente recente, în timp ce altele au avansat deja în carieră și doresc să încerce noi modalități de valorificare a talentului managerial, spiritului de întreprinzător, simțului comunicării, abordării bazate pe consens și capacității de evaluare corectă a riscurilor și întrucât femeile întreprinzătore sunt active într-o gamă largă de sectoare și activități de afaceri; întrucât bărbații și femeile nu au aceleași oportunități de administrare și dezvoltare a companiilor din cauza stereotipurilor sexiste și barierelor structurale, femeile sunt adesea percepute, în mod nejustificat, ca neavând caracteristici de întreprinzător precum încrederea în sine, competențe manageriale, o atitudine sigură și directă și asumarea de riscuri;

T.  întrucât îndrumarea și sprijinul acordat de întreprinzătorii activi femei și bărbați pot ajuta întreprinderile nou create de femei întreprinzătoare să depășească multe dintre temerile asociate cu înființarea unei întreprinderi;

U. întrucât este important să se promoveze recomandările practice care țin cont de realitatea vieții antreprenoriale și economice în mediul concurențial al pieței,

V. întrucât nu s-au întreprins suficiente cercetări privind antreprenoriatul feminin la nivelul UE care să ofere indicii cu privire la elaborarea și punerea în aplicare a unor politici în acest domeniu la nivelul UE;

W. întrucât, în numeroase state membre, lucrătorii independenți nu beneficiază de drepturi adecvate de securitate socială precum concediul de maternitate și de paternitate, asigurare de șomaj și de boală, indemnizații în caz de dizabilitate și drepturi la pensie, structuri destinate îngrijirii copiilor, cu toate că astfel de structuri sunt indispensabile dacă se dorește ca femeile întreprinzătoare să-și poată concilia viața profesională cu cea familială și ca Uniunea Europeană să poată răspunde provocărilor demografice; întrucât, în orientările privind politicile în materie de ocupare a forței de muncă, statelor membre li se cere să promoveze activitățile profesionale independente, asigurând, în paralel, un nivel adecvat de securitate socială lucrătorilor independenți;

X. întrucât există un grup, constituit în principal din femei, care desfășoară activități precum cele de tip gospodăresc sau de asistență în sfera vieții private fără a beneficia de recunoașterea oficială a statutului de lucrător independent, nebeneficiind, în consecință, de nicio formă de protecție socială,

Accesul la sprijinul financiar și educațional

1.  încurajează Comisia, statele membre și autoritățile regionale și locale să valorifice mai bine oportunitățile de finanțare disponibile pentru femeile întreprinzătoare prin subvenții speciale, capital de risc, dispoziții în materie de securitate socială și reduceri ale ratelor dobânzilor, care să permită un acces echitabil și egal la finanțare, precum Instrumentul european de micro-finanțare Progress, care furnizează micro-credite de până la 25 000 EUR microîntreprinderilor și persoanelor care doresc să își înființeze propria microîntreprindere fără a apela la serviciile bancare tradiționale, precum șomerii;

2.  invită statele membre să lanseze campanii de informare la nivel național, care să cuprindă ateliere și seminarii, pentru a promova și a informa într-un mod mai eficace femeile cu privire la Instrumentul european de micro-finanțare Progress și la toate posibilitățile de finanțare oferite de acest instrument;

3.  atrage atenția asupra faptului că egalitatea dintre femei și bărbați constituie un principiu fundamental al UE, recunoscut de Tratatul privind Uniunea Europeană și de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și că, în pofida progreselor considerabile realizate în acest sens, numeroase inegalități persistă între femei și bărbați în ceea ce privește antreprenoriatul și puterea decizională;

4.  regretă că, datorită crizei financiare și economice, s-au agravat problemele în cazul multor potențiale femei antreprenor, în special în primii trei ani de activitate; subliniază că dezvoltarea de IMM-uri profitabile, atât de către bărbați, cât și de către femei, poate ajuta statele membre să realizeze o creștere economică durabilă;

5.  salută secțiunea separată cu privire la ajutorul pentru femeile întreprinzătoare din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 800/2008 sus-menționat; solicită Comisiei să asigure menținerea acestui ajutor în viitorul cadru comunitar de sprijin pentru a contribui la inculcarea unui simț al responsabilității în materie de decizii femeilor întreprinzătoare după expirarea regulamentului;

6.  solicită statelor membre să se asigure că IMM-urile conduse (și înființate) de femei pot beneficia, la rândul lor, de avantajele fiscale prevăzute pentru IMM-uri;

7.  îndeamnă Comisia și statele membre să pună în aplicare în mod corespunzător Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 al Consiliului din 29 mai 2000 privind procedurile de insolvență și să se asigure că femeile care se află în situații de insolvență sau ale căror cariere au cunoscut întreruperi au acces la asistență și sprijin financiar în vederea redresării, astfel încât să poată da curs în continuare proiectelor deja lansate sau să se reorienteze;

8.  solicită Comisiei și statelor membre să promoveze schimbul de bune practici între regiunile care nu se mai încadrează la Obiectivul I și cele din țările care au aderat recent, astfel încât să asigure participarea femeilor întreprinzătoare, îndeosebi în sectorul agricol artizanal, atât cu scopul de a le permită să-și transmită experiența dobândită și să evite, astfel, retragerea bruscă a ajutoarelor, cât și în vederea formării și a constituirii unei noi clase de femei care să ocupe posturi de conducere în țările care au aderat cel mai recent;

9.  solicită Comisiei, statelor membre și Business Europe să promoveze antreprenoriatul feminin, sprijinul financiar, structurile de orientare profesională și să lanseze, împreună cu școlile și organizațiile lumii de afaceri, precum și cu organizațiile pentru femei, programe de stimulare a comportamentului investițional care să ajute femeile la crearea de planuri de afaceri viabile, precum și în găsirea și identificarea investitorilor potențiali;

10. solicită Comisiei și statelor membre să realizeze cercetări cu privire la obstacolele cu care se confruntă antreprenoriatul feminin și, în special, să efectueze o analiză completă a accesului femeilor la finanțare;

11. solicită statelor membre să încurajeze instituțiile bancare și financiare să ia în considerare crearea de servicii de sprijin pentru întreprinderi care să fie „favorabile femeilor”;

12. solicită Comisiei, statelor membre și Business Europe să ia în considerare crearea de programe de îndrumare și de sprijin care să valorifice îndeosebi programele de îmbătrânire activă care cuprind îndrumările și experiența persoanelor întreprinzătoare profesioniste de ambele sexe ieșite la pensie;

13. solicită statelor membre să acorde o atenție deosebită situației femeilor în vârstă de peste 50 de ani și să le ajute să-și înființeze propriile societăți;

14. recomandă statelor membre să pună în aplicare politici care să le permită femeilor să realizeze un echilibru adecvat între viața profesională și cea de familie și să creeze structuri adecvate de îngrijire a copiilor, deoarece nivelul ridicat al tarifelor practicate de acestea, lipsa locurilor disponibile și calitatea scăzută creează obstacole suplimentare în calea femeilor care intenționează să devină întreprinzătoare;

15. solicită Comisiei și statelor membre să sprijine accesul femeilor întreprinzătoare la evaluările potențialului de creștere realizate de consultanți cu experiență, care măsoară potențialul de risc;

16. constată că mai multe studii recente au afirmat că femeile întreprinzătoare au o abordare mai prudentă decât bărbații în ceea ce privește asumarea de riscuri economice și financiare; consideră că rezultatele unor astfel de studii ar trebui examinate mai îndeaproape, pentru a verifica dacă sunt corecte și pentru a trage concluziile corespunzătoare;

17. solicită statelor membre și autorităților regionale să adopte concepte educaționale naționale pentru a crește gradul de informare al fetelor despre antreprenoriat și despre femeile în posturi de conducere și pentru a promova noțiunea de „tineret întreprinzător” în cadrul școlii, astfel încât, pe durata unui an școlar, elevele să poată căpăta, dacă doresc, experiența ciclului de viață al unei întreprinderi prin înființarea, administrarea și lichidarea unei întreprinderi, incluzând în acest proces îndrumarea din partea profesorilor și a consultanților în materie de „îmbătrânire activă” din mediul local de afaceri;

18. afirmă că, de la o vârstă fragedă, multe fete sunt descurajate de la a studia, la școală sau universitate, materii considerate inerent „masculine”, cum ar fi științele, matematica și tehnologia; recomandă introducerea cursurilor de inițiere în noțiunile de bază ale antreprenoriatului și lărgirea gamei de materii și cariere posibile deschise fetelor, astfel încât acestea să-și poată dezvolta baza de cunoștințe și toate competențele necesare pentru a reuși într-o carieră în afaceri; subliniază importanța stimulării capacității de inserție profesională a fetelor și femeilor prin dezvoltarea competențelor și prin învățare pe tot parcursul vieții;

19. solicită instituțiilor UE, statelor membre și autorităților regionale să încurajeze programele de antreprenoriat, de ucenicie sau schimburi cu durata de un an în universitățile europene, în care studentele realizează proiecte de dezvoltare bazate pe concepte de afaceri reale, cu obiectivul de a înființa, deja în timpul anilor de studiu, o întreprindere viabilă și profitabilă; consideră, în plus, că activitățile organizațiilor studențești și ale absolvenților ar trebui să formeze o parte integrantă a acestui proces, pentru a inspira studenților încredere și ideea de „model de urmat”; solicită Comisiei să încurajeze schimbul de bune practici în acest domeniu;

20. solicită statelor membre și Business Europe să sporească sensibilizarea și să promoveze programul european de schimburi pentru întreprinzători „Erasmus pentru tinerii întreprinzători”, ale cărui obiective specifice sunt de a contribui la sporirea spiritului întreprinzător, a deschiderii peste granițe și a competitivității potențialilor noi întreprinzători din UE și a întreprinderilor mici și mijlocii nou înființate și care oferă noilor întreprinzători posibilitatea de a lucra pe o perioadă de până la 6 luni cu un întreprinzător cu experiență dintr-o altă țară UE în cadrul IMM-ului acestuia; recomandă acordarea de burse specifice, cum ar fi bursele „Leonardo da Vinci” ale UE, studentelor cu potențial remarcabil, încheind cu festivități de acordare a premiilor pentru „bune practici” absolventelor cu rezultate bune;

21. solicită statelor membre să promoveze accesul egal la contractele de achiziții și să se asigure că politica de achiziții din sectorul public este neutră din punct de vedere al genului;

Accesul la oportunități de creare de rețele de afaceri tradiționale și tehnologiile informației și comunicațiilor

22. solicită statelor membre să încurajeze programele de cooperare transfrontalieră menite să înființeze centre transfrontaliere de sprijin pentru femei întreprinzătoare, care să asigure o bază pentru schimburi de experiență și de bune practici și pentru raționalizarea resurselor;

23. solicită Comisiei și statelor membre să folosească tehnologii ale informației și comunicațiilor care să poată ajuta femeile prin sporirea sensibilizării și a sprijinului din partea contactelor acestora; solicită rezolvarea problemei decalajului digital din Europa prin îmbunătățirea conexiunilor în bandă largă, ceea ce le-ar permite femeilor flexibilitatea de a-și conduce cu succes afacerile de acasă, dacă doresc acest lucru;

24. solicită Comisiei și statelor membre să încurajeze implicarea femeilor în camerele de comerț, anumite ONG-uri, grupuri de lobby și organizațiile din cadrul sectoarelor economice locale care formează mediul de afaceri principal, astfel încât acestea să își poată dezvolta și consolida aptitudini comerciale competitive și solicită camerelor de comerț locale să invite în mod activ femeile întreprinzătoare să se implice în vederea instituirii unor servicii speciale și a unor grupuri reprezentative pentru femeile întreprinzătoare, care să le ajute în dobândirea de competențe și încredere și în dezvoltarea unei culturi antreprenoriale;

25. solicită statelor membre să sublinieze rolul ONG-urilor în încurajarea și facilitarea antreprenoriatului feminin;

26. solicită Comisiei să promoveze schimburile de bune practici pentru a încuraja antreprenoriatul în rândul femeilor; solicită Comisiei, statelor membre și Business Europe să încurajeze și să creeze posibilități ca femeile întreprinzătoare să fie puse în legătură cu parteneri de afaceri corespunzători din alte domenii, pentru ca aceștia să poată avea ocazia de a împărtăși experiențe și practici și pentru ca femeile să dobândească o mai bună înțelegere a mediului de afaceri în general;

27. solicită Comisiei să înființeze consilii consultative cu experiență specifică în ceea ce privește problemele cu care se confruntă femeile întreprinzătoare, în cadrul Rețelei întreprinderilor europene, consilii care ar putea servi și drept ghișee unice pentru cazurile de discriminare privind accesul la credite din partea furnizorilor de servicii financiare;

28. recunoaște importanța femeilor ambasador, de exemplu Rețeaua europeană a ambasadoarelor antreprenoriatului (ENFEA), care atrage atenția asupra rolului pe care femeile îl pot avea în crearea de locuri de muncă și în promovarea competitivității inspirând femeile și tinerele să își înființeze propria întreprindere prin desfășurarea de activități în școli, universități, grupuri comunitare și media; menționează că ambasadoarele trebuie să aibă medii de proveniență, vârste și experiențe diferite și să fie active în toate industriile;

29. solicită Comisiei să desfășoare o campanie de promovare a implicării femeilor pe piața muncii, prin crearea de întreprinderi proprii, și, în același timp, să furnizeze informații privind diferitele instrumente disponibile pentru facilitarea înființării de noi întreprinderi;

30. consideră că Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și delegațiile UE în țări terțe, împreună cu misiunile comerciale ale statelor membre, pot ajuta la dezvoltarea de rețele de IMM-uri conduse de femei;

31. solicită Comisiei să colecteze date comparabile și cuprinzătoare cu privire la femeile întreprinzătoare din Uniunea Europeană (precum vârsta, sectorul de afaceri, dimensiunea întreprinderii, durata de viață a întreprinderii și originea etnică a antreprenoarei, cu respectarea normelor în vigoare în fiecare stat membru în ceea ce privește protecția datelor personale), cu ajutorul Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă și al Institutului European pentru Egalitatea de Gen într-un mod care să nu reprezintă o povară suplimentară pentru IMM-uri și să analizeze aceste date în raportul anual referitor la IMM-urile din UE din cadrul analizei performanțelor IMM-urilor; consideră că datele și informațiile colectate ar trebui să lămurească factorii de decizie cu privire la problemele specifice cu care se confruntă femeile întreprinzătoare;

32. salută studiul realizat de Comisie în 2008 cu privire la antreprenoriatul și inovațiile realizate de femei și cheamă statele membre să adere la recomandările politice ale acestuia;

33. solicită luarea de măsuri de către Comisie, statele membre și autoritățile regionale și locale pentru tratarea femeile întreprinzătoare în același mod ca și pe angajați în ce privește serviciile sociale și alte servicii comunitare, pentru îmbunătățirea statutului social al femeilor co-întreprinzătoare și întreprinzătoare din IMM-uri – prin regimuri mai bune privind concediile de maternitate, prin servicii mai bune de îngrijire a copiilor și a persoanelor în vârstă sau cu nevoie speciale, prin furnizarea unei securități sociale sporite, precum și prin eliminarea stereotipurilor de gen – și pentru îmbunătățirea statutului lor cultural și juridic, îndeosebi în sectoarele cercetării, științei, ingineriei, noilor mijloace media, mediului, tehnologiilor ecologice și celor cu emisii scăzute de carbon, agriculturii și industriei din zonele urbane și rurale;

34. solicită statelor membre să examineze obstacolele în calea desfășurării de activități independente de către femeile rome și să instituie programe pentru a permite înregistrarea accesibilă, rapidă și abordabilă pentru întreprinzătoarele și persoanele care desfășoară activități independente, aparținând etniei rome și să stabilească modalități de creditare accesibile – inclusiv pentru micro-credite – pentru finanțarea întreprinderilor create de femeile rome și îndeamnă Comisia să sprijine aceste activități prin intermediul unor mecanisme de finanțare adecvate;

35. solicită statelor membre să combată în mod activ activitățile fals independente prin definirea clară a activităților independente și prin sancționarea declarării de activități fals independente;

36. solicită Comisiei Europene și statelor membre să instituie un program menit să ajute persoanele active în muncile casnice, în activități de îngrijire sau în alte servicii de acest tip, dintre care majoritatea sunt femei, care nu sunt nici angajate și nici lucrătoare independente și care nu pot, așadar, să se înregistreze ca desfășurând o activitate independentă sau să-și creeze propria întreprindere;

37. solicită Comisiei și statelor membre să ofere sprijin femeilor care intenționează să înființeze sau să cumpere o întreprindere, ori să preia o întreprindere familială, inclusiv acelora care au profesii liberale, precum cabinete de avocatură sau cabinete medicale private; consideră că sprijinul ar trebui să cuprindă seminare și ateliere de formare profesională adecvate, care să le ofere acestor femei posibilitatea de a dobândi aptitudinile de conducere care să le permită să facă față cu succes unei situații de achiziții, în special evaluări, evaluarea unei companii și chestiuni bancare și juridice; remarcă faptul că ar trebui acordată o atenție deosebită femeilor cu vârsta sub 25 sau peste 50 de ani, care sunt mai puternic afectate de criza financiară;

38. solicită Poloniei să pună mai mult accentul, pe durata președinției sale, asupra antreprenoriatului feminin, în special la începutul lui octombrie, când se va desfășura săptămâna IMM-urilor; solicită Comisiei să propună, cât mai curând, un plan de acțiune pentru creșterea proporției de femei în rândul întreprinzătorilor și să lanseze campanii de sensibilizare pentru a elimina stereotipurile conform cărora femeile nu sunt menite să fie șefi de întreprindere de succes;

39. solicită întreprinderilor familiale să ofere același nivel de posibilități membrelor familiei, cum ar fi fiicele, atunci când se ia în considerare cedarea controlului sau transferarea companiei;

40. solicită statelor membre să adopte măsuri pentru simplificarea reconcilierii cerințelor concurente ale familiei și ale vieții profesionale, pentru a facilita inserția profesională a femeilor și a îmbunătăți perspectivele de carieră ale femeilor care desfășoară activități independente;

41. solicită Comisiei să protejeze imaginea femeilor în toate tipurile de mijloace de comunicare, combătând astfel stereotipul că femeile sunt inerent vulnerabile sau presupus lipsite de capacitatea de a concura sau de a conduce afaceri;

42. arată că este necesar să se încurajeze inițiativele pentru formularea și punerea în practică a unor politici de acțiune pozitivă și de resurse umane la nivelul întreprinderilor, pentru promovarea egalității de gen, punându-se mai mult accentul, în același timp, pe măsuri de sensibilizare și de formare profesională care să ajute la promovarea, transferarea și încorporarea practicilor care s-au dovedit de succes în diferite organizații sau întreprinderi;

43. recunoaște că revizuirea, la 23 februarie 2011, a Legii europene a întreprinderilor mici („Small Business Act for Europe”) a produs o prezentat un program puternic în favoarea IMM-urilor, dar solicită să se țină, în continuare, seama de principiul „gândește mai întâi la scară mică” în toate măsurile de punere în aplicare adoptate de UE și de statele membre;

44. solicită statelor membre să sprijine programele menite să le permită femeilor migrante să lucreze în mod independent sau să înființeze întreprinderi, prin mijloace cum ar fi programele de formare, politicile de îndrumare sau măsurile de sprijinire a accesului la creditare;

45. îndeamnă statele membre să acorde recunoaștere întreprinderilor care caută să promoveze egalitatea de gen și să faciliteze echilibrul între viața profesională și cea de familie, obiectivul fiind diseminarea practicilor care pot duce la excelență în acest domeniu;

46. solicită Comisiei și statelor membre să încurajeze o reprezentare echilibrată a femeilor și a bărbaților în cadrul consiliilor de administrație ale societăților, mai ales ale acelor societăți în care statele membre dețin acțiuni;

47. solicită statelor membre să promoveze responsabilitatea socială a întreprinderilor în rândul companiilor conduse de femei, pentru a garanta că munca femeilor și programul de lucru este organizat în mod mai flexibil și pentru a încuraja furnizarea de servicii care să asigure compatibilitatea cu viața de familie;

48. invită Comisia să promoveze politicile și programele de formare profesională pentru femei, inclusiv dezvoltarea competențelor în domeniul informatic, în vederea creșterii participării femeilor în sectoarele industriale, ținând seama de sprijinul financiar existent la nivel local, național și comunitar și furnizând stimulente mai puternice întreprinderilor mari și IMM-urilor pentru utilizarea acestor politici și programe;

49. solicită Comisiei să intensifice sprijinul pentru programele de formare profesională destinate femeilor din IMM-urile industriale și sprijinul pentru cercetare și inovare în conformitate cu cel de-al șaptelea Program-cadru și potrivit dispozițiilor din Carta europeană pentru întreprinderile mici, astfel cum au fost aprobate în Anexa III la concluziile Președinției Consiliului European de la Santa Maria da Feira, din 19 și 20 iunie 2000;

50. subliniază necesitatea de a încuraja crearea de rețele ale femeilor din cadrul aceleiași întreprinderi, din întreprinderile din același sector industrial și din diferite sectoare industriale;

51. îndeamnă statele membre și Comisia să formuleze și să pună în practică strategii pentru reducerea discrepanțelor apărute în mediul profesional și în evoluția carierei femeilor care lucrează în domeniul științific și în cel tehnologic;

52. consideră că este importantă diseminarea bunelor practici existente în ceea ce privește participarea femeilor la cercetarea industrială și industriile de vârf; arată importanța sensibilizării conducerii întreprinderilor industriale cu un număr mic de angajate femei la dimensiunea de gen, prin stabilirea de obiective numerice;

53. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și guvernelor statelor membre.

(1)

JO L 214, 9.8.2008, p. 3.

(2)

JO L 180, 15.7.2010, p. 1.

(3)

JO L 308, 24.11.2010, p. 46.

(4)

JO L 160, 30.6.2000, p. 1.

(5)

JO C 87 E, 1.4.2010, p. 48.

(6)

JO C 316E, 22.2.2006, p. 45.

(7)

JO C 279E, 20.11.2003, p. 78.

(8)

‘A Framework for Addressing and Measuring Entrepreneurship’ („Un cadru pentru abordarea și măsurarea spiritului întreprinzător”) de N. Ahmad și A.N. Hoffman, 24 ianuarie 2008, STD/DOC (2008) 2.


EXPUNERE DE MOTIVE

Întreprinzătorii de ambele genuri trebuie să fie, prin definiție, concentrați pe întreprinderea lor și să urmărească reușita.

În mediul de afaceri, cei care sunt la conducerea propriilor companii sunt adesea mult mai implicați decât angajații și dedică timp mai mult acestora, făcând sacrificii personale pentru a reuși în fața concurenței.

Pentru femeile întreprinzătoare, mizele pot fi și mai mari, întrucât acestea se pot confrunta cu discriminare într-un mediu care este dominat, în mod tradițional, de bărbați. Multe dintre ele trebuie să gestioneze propriile aspirații de reușită în paralel cu angajamentul față de familie. Chiar dacă trăim în secolul 21, femeia încă este, în mare măsură, în fruntea familiei, mai ales atunci când are copii.

Cu toate acestea, în ciuda tuturor constrângerilor și restricțiilor exercitate asupra lor, femeile s-au dovedit a fi mai mult decât capabile la locul de muncă.

Bărbații întreprinzători din UE încă sunt mai numeroși decât femeile. SUA este mai avansată în acest domeniu grație măsurilor pozitive luate pentru încurajarea și asistarea femeilor care urmăresc lansarea propriilor întreprinderi. Au existat numeroase inițiative ale guvernului american și, în 1979, s-a înființat un Birou pentru femeile proprietare de întreprinderi, care constituie o componentă formală a administrației americane pentru micile întreprinderi.

Pentru a le consolida poziția, este esențială recunoașterea aptitudinilor femeilor la locul de muncă și asistarea acestora prin mijloace de comunicare în masă, precum un raport UE. Acest fapt nu numai că va încuraja femeile să avanseze în mediul afacerilor, dar se va asigura, de asemenea, că acestea avansează într-un mediu echitabil în care nu există loc pentru discriminarea de gen.

Acest raport recunoaște valoarea femeilor întreprinzătoare din întreprinderile mici și mijlocii, recunoaște faptul că acestea se confruntă cu numeroase probleme diferite în realizarea obiectivelor lor în diferite state membre, recunoaște contribuția pe care femeile care lucrează o pot avea atât pentru comunitatea, cât și pentru economia UE. Raportul recunoaște, de asemenea, că, în cele din urmă, femeile au dreptul să aleagă rolul pe care vor să îl joace, atât în cadrul familiei, cât și în cadrul comunității în care trăiesc. Scopul este de a face ca această alegere să devină realitate prin orientări practice și soluții inspirate de bunele practici pe care statele membre le pot folosi.

Femeile sunt cunoscute pentru aptitudinea lor polivalentă, care poate fi de neprețuit în afaceri. În plus, este cunoscut și faptul că femeile sunt mai precaute și atente în abordarea lucrurilor. Aceste aptitudini sunt recunoscute de numeroase instituții financiare ca fiind o opțiune sigură pentru investiții.

Statele membre UE sunt diferite în ceea ce privește abordarea lor privind femeile care doresc să dețină propria afacere și în ceea ce privește sprijinul acordat. Comisia Europeană desfășoară programul ambasadoarelor în 17 state membre și alte 5 state din afara UE. Rolul acestor ambasadoare este de a încuraja și asista femeile din țările lor în lumea afacerilor. Ambasadoarele sunt voluntare, adesea din rândul femeilor care dețin, de asemenea, o companie. Acest fapt le limitează eficiența. Cu toate acestea, ele reprezintă o reușită în ceea ce privește împărtășirea de experiențe și sprijin în rândul femeilor de la nivel regional sau local.

Statele membre au adoptat fiecare o abordare diferită în ceea ce privește sprijinirea și încurajarea femeilor în procesul decizional și în sala de consiliu. Austria, de exemplu, a îmbunătățit serviciile de îngrijire a copilului, alocația de îngrijire a copilului și încurajează fetele să își aleagă o profesie netradițională. Ciprul acordă sprijin practic sub forma unei subvenții acordate femeilor cu vârste între 18 și 55 ani care doresc să se implice în activități economice. Regatul Unit a înregistrat progrese în punerea aplicare a Small Business Act care a cuprins trei priorități convenite: îmbunătățirea accesului la finanțare, plasarea gândirii „mai întâi la scară mică” în centrul procesului decizional și facilitarea accesului IMM-urilor pe piețe noi.

Pe lângă inițiativele naționale, există numeroase inițiative individuale în diferite state membre care urmăresc emanciparea femeilor și asistarea acestora la locul de muncă. Raportorul a întâlnit un caz de acest gen în Regatul Unit, unde o femeie sponsorizată de o companie multinațională a creat facilități pentru birouri din care femeile își pot conduce companiile în schimbul unei contribuții minore. Acest fapt le oferă femeilor șansa de a crea rețele, de a împărtăși experiențe și de a învăța unele de la altele.

Problemele întâmpinate de femei variază de la o națiune la alta. Unele state acordă mai mult sprijin decât altele, iar diferențele privind rolul femeii influențează, de asemenea, șansele pe care aceasta le va avea de a înființa o întreprindere.

În prezent, în statele membre există diferite sisteme de sprijin. Nu există un sistem corect sau greșit și fiecare este destinat nevoilor culturale și individuale ale statului membru. Există însă domenii comune în care se pot împărtăși inițiative.

Comisia Europeană administrează grupul voluntar al ambasadoarelor din statele membre care au intrat în program. Însă acest program are nevoie de mai mult sprijin. Voluntariatul este eficient, însă pentru ca programul să fie mai productiv, este nevoie de un cadru mai formal, în special, eventual servicii de suport. În climatul economic actual, banii nu sunt ușor de găsit, așadar raportorul ar sugera utilizarea facilităților existente precum birourile UE din statele membre. Seminarele privind facilitățile pot fi desfășurate în spațiul unui birou mic din birourile UE, iar ambasadoarele ar putea avea un sediu acolo și pe cineva care să le coordoneze activitatea.

Între timp, instituțiile academice ar putea oferi cursuri specializate de sprijinire a femeilor care doresc să înființeze o întreprindere. Sprijinul academic ar putea fi combinat cu sprijinul practic privind înființarea unei întreprinderi, cerințele legale și modul de organizare a acesteia.

Ulterior, se pot utiliza sisteme de sprijin conexe. Promovarea programelor de îmbătrânire activă pot valorifica experiența antreprenorilor pensionați pentru a contribui la acest sprijin.

Femeile reprezintă acum o parte semnificativă a forței de muncă din statele membre. Așadar, deși legislația nu reprezintă un mijloc de a progresa, raportorul ar sugera că împărtășirea bunelor practici ar fi un pas pozitiv. Acest fapt ar putea fi realizat printr-o agenție de dezvoltare a întreprinderilor deținute de femei coordonată de ambasadoarele din fiecare stat membru. Agenția ar colabora cu guvernele naționale pentru promovarea, sprijinirea și încurajarea proiectelor pentru femei.

Înainte de elaborarea oricărei politici reale, trebuie să știm care sunt femeile întreprinzătoare, care este numărul lor și în ce domenii activează. Trebuie să existe o colectare sistematică și specifică de date în acest domeniu la nivelul întregii Uniuni, iar aceste date trebuie analizate.

Situațiile sunt neclare, întrucât unele femei lucrează independent, altele împreună cu soții lor sau cu parteneri, altele în mod neoficial de acasă. Fiecare grup are nevoi diferite și necesită un alt fel de sprijin. Trebuie să aflăm în mod precis grupurile de vârstă, grupurile etnice și punctele tari și punctele slabe ale femeilor lucrătoare. Doar având aceste date putem stabili o abordare politică viabilă.

La nivel regional sau local, companiile trebuie încurajate să sprijine femeile, nu neapărat prin cote, ci prin obiective interne. Birourile de conducere trebuie să accepte femeile în termeni egali, cu condiția ca acestea să aibă același calibru și calificare.

Băncile joacă un rol esențial în abordarea femeilor întreprinzătoare. Unele bănci au introdus deja sisteme de sprijin al femeilor la înființarea întreprinderii și recunosc cu adevărat abordarea unică a femeilor față de muncă. Toate instituțiile financiare trebuie să adopte acest exemplu de bune practici.

Există însă o linie subțire între încurajarea femeilor întreprinzătoare și discriminarea pozitivă care poate duce la o scădere a respectului față de femei la locul de muncă. Politicile favorabile familiei trebuie să încurajeze femeile la locul de muncă – de exemplu prin structuri de îngrijire a copilului acolo unde companiile le poate asigura. Ceea ce este bun pentru companie este bun pentru femei și invers, atât timp cât este accesibil.

Sprijinul trebuie să fie acordat la nivel local, regional și național și prin diferite mijloace. Internetul și sprijinul online pot fi foarte utile femeilor care lucrează de acasă și în zone izolate. Ce vor femeile? Cele mai multe din femeile întrebate au răspuns: timp, timp să facă față responsabilităților casnice și, de asemenea, să își conducă propria afacere și să își îndeplinească propriile visuri.

Acest lucru presupune sprijin pentru îngrijirea copilului, extinderea rolurilor și emanciparea femeilor pentru a avea încrederea de a face ce își doresc.

Promovarea în mass-media a femeilor de succes ca modele de urmat este esențială. Instituțiile care decernează premii anuale pentru femei care excelează în domeniul lor sunt necesare și ar trebui sprijinite. Raportul solicită statelor membre să utilizeze orice metodă este adecvată în mediul lor de lucru pentru a aborda în mod activ potențialele femei întreprinzătoare, în loc să fie pasive.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

25.5.2011

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

29

0

4

Membri titulari prezenți la votul final

Regina Bastos, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Marije Cornelissen, Silvia Costa, Edite Estrela, Iratxe García Pérez, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicole Kiil-Nielsen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Constance Le Grip, Astrid Lulling, Elisabeth Morin-Chartier, Angelika Niebler, Siiri Oviir, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Eva-Britt Svensson, Marc Tarabella, Britta Thomsen, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská

Membri supleanți prezenți la votul final

Anne Delvaux, Mojca Kleva, Kartika Tamara Liotard, Gesine Meissner, Norica Nicolai, Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Roger Helmer, Jacek Włosowicz

Aviz juridic - Politica de confidențialitate