Доклад - A7-0209/2011Доклад
A7-0209/2011

  ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета относно финансирането на Общата селскостопанска политика и за отменяне на Регламенти (ЕО) № 165/94 и (ЕО) № 78/2008 на Съвета

  31.5.2011 - (COM(2010)0745 – C7‑0429/2010 – 2010/0365(COD)) - ***I

  Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  Докладчик: Giovanni La Via


  Процедура : 2010/0365(COD)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A7-0209/2011
  Внесени текстове :
  A7-0209/2011
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета относно финансирането на Общата селскостопанска политика и за отменяне на Регламенти (ЕО) № 165/94 и (ЕО) № 78/2008 на Съвета

  (COM(2010)0745 – C7‑0429/2010 – 2010//0365(COD))

  (Обикновена законодателна процедура: първо четене)

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2010)0745),

   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 42, както и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0429/2010),

  –   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

  –   като взе предвид мотивираното становище, изпратено от полския сенат в рамките на Протокол (№ 2) относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност, деклариращо, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

  –   като взе предвид становищата, изпратени от италианската камара на представителите, на португалския парламент и на румънската камара на представителите по отношение на проекта на законодателен акт,

  –   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 4 май 2011 г.[1],

  –   като взе предвид член 55 от своя правилник,

  –   като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A7‑0209/2011),

  1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

  2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

  3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

  Изменение  1

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Съображение 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (3) Комисията следва да разполага с правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 290 от Договора, за да допълва или изменя някои несъществени елементи от Регламент (ЕО) № 1290/2005. Следва да бъдат определени елементите, по отношение на които може да бъде упражнено посоченото правомощие, както и условията, на които да се подчинява въпросното делегиране.

  (3) За да се осигури правилното функциониране на режима, установен с настоящия регламент, правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да се делегира на Комисията по отношение на допълването или изменението на определени несъществени елементи от Регламент (ЕО) № 1290/2005. От особено значение е Комисията да проведе съответните консултации в хода на подготвителната работа, включително на експертно равнище. При подготовката и съставянето на делегирани актове Комисията следва да осигури едновременно, навременно и подходящо предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета.

  Обосновка

  Текстът се привежда в съответствие с Общото съгласие относно практическите условия за използването на делегирани актове.

  Изменение  2

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Съображение 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (4) За да се гарантира еднообразното прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 във всички държави-членки, Комисията следва да бъде оправомощена да приема актове за изпълнение в съответствие с член 291 от Договора. Комисията следва да приема тези актове за изпълнение в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № xx/xxxx на Европейския парламент и на Съвета относно1...

  (4) За да се осигурят еднакви условия за прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия. Посочените правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията1

  _____________

  _____________

  1 OВ L [...], […], стp.[…].

  1 OВ L 55, 28.2.2011 г., стp. 13.

  Обосновка

  Текстът е съобразен с моделите на разпоредби за актове за изпълнение, които подлежат на контрол от държавите-членки, в съответствие с Регламента на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията.

  Изменение  3

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 1 – точка 10

  Регламент (ЕО) № 1290/2005

  Член 18 – параграф 4

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4. Ако до 30 юни всяка година Съветът не е определил корекциите по член 11, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета, посредством делегиран акт в съответствие с посочената в член 42г, параграф 3 от настоящия регламент процедура (консултативна процедура) Комисията определя тези корекции и незабавно уведомява Съвета за тях.

  4. Ако до 30 юни всяка година корекциите по член 11, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета не са били определени, посредством акт за изпълнение Комисията определя тези корекции и незабавно уведомява Европейския парламент и Съвета за тях. Посочените актове да изпълнение се приемат в съответствие с посочената в член 42г, параграф 3 от настоящия регламент консултативна процедура.

  Изменение  4

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 1 – точка 11

  Регламент (ЕО) № 1290/2005

  Член 19 – параграф 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. Ако при съставянето на проектобюджета за бюджетна година N възникне риск от превишаване на нетното салдо по член 12, параграф 3 за бюджетната година N, като се вземе предвид маржът по член 11 от Регламент (ЕО) № 73/2009, Комисията предлага на Съвета необходимите мерки и по-специално изискваните по член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

  2. Ако при съставянето на проектобюджета за бюджетна година N възникне риск от превишаване на нетното салдо по член 12, параграф 3 за бюджетната година N, като се вземе предвид маржът по член 11 от Регламент (ЕО) № 73/2009, Комисията предлага необходимите мерки и по-специално изискваните по член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

  Изменение  5

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 1 – точка 11

  Регламент (ЕО) № 1290/2005

  Член 19 – параграф 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3. По всяко време, ако Комисията сметне, че съществува риск от превишаване на нетното салдо по член 12, параграф 3 и че в рамките на своите правомощия тя не може да предприеме подходящи мерки за преодоляване на ситуацията, Комисията предлага на Съвета или на Европейския парламент и на Съвета приемането на други мерки за осигуряване спазването на това салдо.

  3. По всяко време, ако Комисията сметне, че съществува риск от превишаване на нетното салдо по член 12, параграф 3, и че в рамките на своите правомощия тя не може да предприеме подходящи мерки за преодоляване на ситуацията, Комисията предлага други мерки за гарантиране спазването на това салдо. Тези мерки се приемат в съответствие с член 43, параграф 2 от ДФЕС.“

  Изменение  6

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 1 – точка 16а (нова)

  Регламент (ЕО) № 1290/2005

  Член 29 – параграф 1а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (16a) В член 29 се създава следният параграф:

   

  1a. За държави-членки, които са избрали да организират своите програми за развитие на селските райони на регионална основа, изчисляването на сумата, която подлежи на автоматично оттегляне може да се осъществи на равнището на държавата-членка.

  Изменение  7

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 1 – точка 27

  Регламент (ЕО) № 1290/2005

  Член 42а

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (27) Добавят се следните членове 42a, 42б, 42в и 42г:

  (27) Създават се следните членове 42а и 42г:

  „Член 42а

  „Член 42а

  Упражняване на делегираните правомощия

  Упражняване на делегираните правомощия

  1. Правомощията за приемане на делегираните актове, посочени в настоящия регламент, се предоставят на Комисията за неограничен период от време.

  1. Правомощието за приемане на делегирани актове се предоставя на Комисията при условията, посочени в настоящия член.

  2. Веднага щом приеме делегиран акт, Комисията уведомява едновременно за това Европейския парламент и Съвета.

   

  3. Правомощията за приемане на делегирани актове се предоставят на Комисията при спазване на разпоредбите на членове 42б и 42в.

  3. Делегирането на правомощие, посочено в член 6, параграф 5, член 6, параграф 6, член 7, параграф 2, член 9, параграф 4, член 16, параграф 2, член 31, буква а), член 35а, параграфи 1 и 2, в член 37а и в член 40а, параграфи от 1 до 6 от настоящия регламент, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ...*. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощие не по-късно от девет месеца преди края на този петгодишен период. Делегирането на правомощие се удължава с мълчаливо съгласие за периоди със същата продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не представят възражения не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки период.

   

  3а. Европейският парламент или Съветът могат да оттеглят делегирането на правомощие по всяко време. С решението за оттегляне се прекратява делегирането на правомощие, посочено в това решение. То влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в него. То не засяга действителността на всички делегирани актове, които вече са в сила.

   

  3б. Веднага щом приеме делегиран акт, Комисията уведомява за него едновременно Европейския парламент и Съвета.

   

  3в. Делегиран акт, приет съгласно настоящия регламент, влиза в сила само в случай че нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца от уведомлението до тях за съответния акт, или ако преди този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че нямат възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

   

  _____________

   

  * Дата на влизане в сила на настоящия регламент.

  Изменение  8

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 1 – точка 27

  Регламент (ЕО) № 1290/2005

  Член 42б

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 42б

  заличава се

  Оттегляне на делегирането

   

  1. Делегирането на правомощия, посочено в член 42а, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или Съвета.

   

  2. Институцията, която е започнала вътрешна процедура за взимане на решение дали да оттегли делегирането на правомощия, полага необходимите усилия за уведомяване на другата институция и Комисията в разумен срок преди приемането на окончателното решение, като посочва делегираните правомощия, които биха могли да бъдат оттеглени, както и евентуалните мотиви за оттеглянето.

   

  3. С решението за оттегляне се прекратяват делегираните правомощия, посочени в него. Решението поражда действие незабавно или на по-късна дата, ако такава е посочена в него. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила. Решението се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

   

  Изменение  9

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 1 – точка 27

  Регламент (ЕО) № 1290/2005

  Член 42в

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 42в

  заличава се

  Възражения срещу делегираните актове

   

  1. В срок от два месеца от датата на уведомлението за даден делегиран акт Европейският парламент и Съветът могат да възразят срещу него. По инициатива на Европейския парламент или Съвета този срок се удължава с един месец.

   

  2. Ако до изтичането на този срок нито Европейският парламент, нито Съветът е възразил срещу делегирания акт, той се публикува в Официален вестник на Европейския съюз и влиза в сила на датата, посочена в него.

   

  Делегираният акт може да бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и да влезе в сила преди изтичането на посочения срок, ако Европейският парламент и Съветът са информирали Комисията за намерението си да не правят възражения.

   

  3. Ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу делегиран акт, той не влиза в сила. Институцията, която формулира възражения срещу делегирания акт, посочва мотивите за това.

   

  Изменение  10

  Предложение за регламент – акт за изменение

  Член 1 – точка 27

  Регламент (ЕО) № 1290/2005

  Член 42г

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 42г

  Член 42г

  Актове за изпълнение — комитет

  Процедура на комитети

  1. Комисията се подпомага от Комитета по селскостопанските фондове.

  1. Комисията се подпомага от Комитета по селскостопанските фондове. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011*.

  2. Когато по силата на настоящия параграф се приемат актове за изпълнение се прилага член [5] от Регламент (ЕС) № [xxxx/yyyy] (да се попълни след приемането на регламента относно реда и условията за контрол съгласно член 291, параграф 3 от ДФЕС, понастоящем в процес на обсъждане от Европейския парламент и Съвета) (процедура за проверка).

  2. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

  3. Когато по силата на настоящия параграф се приемат актове за изпълнение се прилага член [4] от Регламент (ЕС) № [xxxx/yyyy] (да се попълни след приемането на регламента относно реда и условията за контрол съгласно член 291, параграф 3 от ДФЕС, понастоящем в процес на обсъждане от Европейския парламент и Съвета) (консултативна процедура).

  3. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

   

  __________________

   

  * ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

  • [1]  Все още непубликувано в Официален вестник.

  ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

  След приемането на Договора от Лисабон, привеждането на Регламент (ЕО) № 1290/2005 в съответствие с новите правила на Договора се основава на факта, че разпоредбите, които Комисията приема съгласно този регламент, се разделят на делегирани правомощия и правомощия за изпълнение. Въз основа на критериите, определени в членове 290 и 291 съответно за всеки вид акт, докладчикът внимателно разгледа предложението на Комисията и установи области, които отговарят на условията за делегирани актове. Впоследствие предложението беше проверено внимателно относно условията на актовете за изпълнение.

  Докладчикът предлага някои изменения по отношение на условията на делегирането (срок на делегиране, срок за представяне на възражения срещу делегиран акт, удължаване на срока, процедура на комитети и т.н.) в съответствие с Общото съгласие относно практическите условия за използването на делегирани актове, одобрено от Председателския съвет на 3 март 2011 г. и Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията.

  Опростяване.

  Измененията, засягащи, от една страна, разходите, които ЕФГЗ финансира, а от друга — процедурата за събиране на вземанията, представляват опростяване, тъй като се премахват два регламента на Съвета и се намалява административната тежест върху държавите-членки.

  ПРОЦЕДУРА

  Заглавие

  Изменение на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета относно финансирането на Общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламенти (ЕО) № 165/94 и (ЕО) № 78/2008 на Съвета

  Позовавания

  COM(2010)0745 – C7-0429/2010 – 2010/0365(COD)

  Дата на представяне на ЕП

  15.12.2010 г.

   

   

   

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  AGRI

  18.1.2011 г.

   

   

   

  Докладчик(ци)

         Дата на назначаване

  Giovanni La Via

  26.1.2011 г.

  Giovanni La Via

  26.1.2011 г.

  Giovanni La Via

  26.1.2011 г.

  Giovanni La Via

  26.1.2011 г.

  Член 51 - Съвместни заседания на комисии

         Дата на обявяване в заседание

         

   

  Разглеждане в комисия

  1.2.2011 г.

  11.4.2011 г.

   

   

  Дата на приемане

  25.5.2011 г.

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  36

  4

  0

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, Мария Неделчева, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Salvatore Caronna, Spyros Danellis, Jill Evans, Karin Kadenbach, Sandra Kalniete, Giovanni La Via, Véronique Mathieu, Maria do Céu Patrão Neves, Robert Sturdy, Artur Zasada

  Дата на внасяне

  31.5.2011 г.