Postup : 2010/0365(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0209/2011

Předložené texty :

A7-0209/2011

Rozpravy :

PV 03/07/2012 - 15
CRE 03/07/2012 - 15

Hlasování :

PV 04/07/2012 - 7.4
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0281

ZPRÁVA     ***I
PDF 552kWORD 252k
31. 5. 2011
PE 460.654v02-00 A7-0209/2011

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky a ruší nařízení Rady (ES) č. 165/94 a (ES) č. 78/2008

(KOM(2010)0745 – C7‑0429/2010 – 2010/0365(COD))

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Zpravodaj: Giovanni La Via

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky a ruší nařízení Rady (ES) č. 165/94 a (ES) č. 78/2008

(KOM(2010)0745 – C7‑0429/2010 – 2010/0365(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0745),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2, článek 42 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7–0429/2010),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené polským Senátem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality, v němž se uvádí, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–   s ohledem na další příspěvky předložené italskou Poslaneckou sněmovnou, portugalským parlamentem a rumunskou Poslaneckou sněmovnou v souvislosti s návrhem tohoto legislativního aktu,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 4. května 2011(1),

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A7-0209/2011),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal tento postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3) Komise by měla mít pravomoc přijímat aktypřenesené pravomoci podle článku 290 Smlouvycílem doplnit nebo změnit některé nepodstatné prvky nařízení (ES) č. 1290/2005. Je třeba určit prvky, na které se tato pravomoc vztahuje,rovněž podmínky, kterým toto přenesení podléhá.

3) Aby mohlo být zajištěno řádné fungování režimu stanoveného tímto nařízením, měla by být Komisisouladučlánkem 290 Smlouvyfungování Evropské unie svěřena pravomoc přijímat aktypřenesené pravomoci, pokud jdedoplnění nebo změnu některých jiných než podstatných prvků nařízení (ES) č. 1290/2005. Je obzvláště důležité, aby Komise během přípravné práce vedla náležité konzultace, včetně konzultacíodborníky. Při přípravěvypracovávání aktůpřenesené pravomoci by Komise měla zajistit souběžné, včasnévhodné předávání příslušných dokumentů Evropskému parlamentuRadě.

Odůvodnění

Text je v souladu se společnou dohodou o praktických opatřeních pro používání aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4) Aby se zajistilo jednotné provádění nařízení (ES) č. 1290/2005 ve všech členských státech, měla by mít Komise pravomoc přijímat prováděcí akty v souladu s článkem 291 Smlouvy. Komise by měla přijmout tyto prováděcí aktysouladuustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. xxx/xxx dne1 …

4) Aby byly zajištěny jednotné podmínky pro provádění nařízení (ES) č. 1290/2005, měly by být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být uplatňovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidlaobecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.1

_____________

_____________

1 Úř. věst. L […], […], s. […].

1 Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

Odůvodnění

Text je v souladu se vzory pro ustanovení o prováděcích aktech podléhajících kontrole ze strany členských států a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 10

Nařízení 1290/2005/ES

Čl. 18 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Jestliže do 30. června některého roku Rada nestanoví úpravy uvedené v čl. 11 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 73/2009*, stanoví tyto úpravy Komise prováděcím aktem v souladu s postupem podle čl. 42d odst. 3 (poradní postup) tohoto nařízeníuvědomítom neprodleně Radu.

4. Jestliže do 30. června některého roku nebudou stanoveny úpravy uvedené v čl. 11 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 73/2009*, stanoví tyto úpravy Komise prováděcím aktem a uvědomítom neprodleně Evropský parlamentRadu. Tyto prováděcí akty se přijmou v souladu s poradním postupem podle čl. 42d odst. 3.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 11

Nařízení 1290/2005/ES

Čl. 19 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Ukáže-li se při sestavování návrhu rozpočtu na rozpočtový rok N, že hrozí, že čistý zůstatek uvedený v čl. 12 odst. 3 pro rozpočtový rok N, s ohledem na rozpětí stanovené v článku 11 nařízení (ES) č. 73/2009, bude překročen, navrhne Komise Radě nezbytná opatření, zejména opatření vyžadovaná podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 73/2009.

2. Ukáže-li se při sestavování návrhu rozpočtu na rozpočtový rok N, že hrozí, že čistý zůstatek uvedený v čl. 12 odst. 3 pro rozpočtový rok N, s ohledem na rozpětí stanovené v článku 11 nařízení (ES) č. 73/2009, bude překročen, navrhne Komise nezbytná opatření, zejména opatření vyžadovaná podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 73/2009.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 11

Nařízení 1290/2005/ES

Čl. 19 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Kdykoli se Komise domnívá, že existuje riziko překročení čistého zůstatku uvedeného v čl. 12 odst. 3 a že nemůže v rámci svých pravomocí přijmout dostatečná nápravná opatření, navrhne jiná opatření, aby se zajistilo, že tento zůstatek bude dodržen. Tato opatření přijímá Rada nebo Evropský parlamentRada.

3. Kdykoli se Komise domnívá, že existuje riziko překročení čistého zůstatku uvedeného v čl. 12 odst. 3 a že nemůže v rámci svých pravomocí přijmout dostatečná nápravná opatření, navrhne jiná opatření, aby se zajistilo, že tento zůstatek bude dodržen. Tato opatření se přijímajísouladučl. 43 odst. 2 SFEU.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 16 a (nový)

Nařízení 1290/2005/ES

Čl. 29 – odst. 1(nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

16a)článku 29 se vkládá odstavec 1a, který zní:

 

1a. Pro členské státy, které se rozhodly organizovat své programy pro rozvoj venkova na regionálním základě, je možné provést výpočet výše částky, která se automaticky zruší, na úrovni členského státu.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 27

Nařízení 1290/2005/ES

Článek 42 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

27) Vkládají se následující články 42a, 42b, 42c a 42d:

27) Vkládají se nové články 42a a 42d, které zní:

Článek 42a

Článek 42a

Výkon přenesené pravomoci

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci uvedenétomto nařízení jsou Komisi svěřeny na dobu neurčitou.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci svěřená Komisi podléhá podmínkám stanovenýmtomto článku.

2. Přijetí aktupřenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentuRadě.

 

3. Pravomoci přijímat aktypřenesené pravomoci jsou Komisi svěřeny podle podmínek stanovenýchčlánku 42b42c.

3. Přenesení pravomoci uvedenéčl. 6 odst. 56, čl. 7 odst. 2, čl. 9 odst. 4, čl. 16 odst. 2, čl. 31 písm. a), čl. 35a odst. 12,článku 37a a v čl. 40a odst. 1 až 6 je svěřeno Komisi na dobu pěti let počínaje dnem …*. Komise vypracuje zprávuvýkonu přenesených pravomocí nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužujestejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti takovému prodloužení námitky nejpozději tři měsíce před koncem každého období.

 

3a. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci kdykoli zrušit. Rozhodnutímzrušení se ukončuje přenesení pravomociněm blíže určené. Nabývá účinku dnem následujícím po zveřejnění tohoto rozhodnutíÚředním věstníku Evropské unie nebopozdějšímu dni, který jeněm upřesněn. Neovlivní platnost již platných aktůpřenesené pravomoci.

 

3b. Přijetí aktupřenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentuRadě.

 

3c. Aktpřenesené pravomoci přijatýsouladutímto nařízením vstoupíplatnost, pouze pokud Evropský parlament nebo Rada ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení tohoto aktu Evropskému parlamentuRadě nevysloví námitky, nebo pokud Evropský parlamentRada před uplynutím uvedené lhůty uvědomí Komisisvém rozhodnutí námitky nevyslovit. Na žádost Evropského parlamentu nebo Rady je tato lhůta prodlouženadva měsíce.

 

_____________

 

*Datum vstupu tohoto nařízeníplatnost.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 27

Nařízení 1290/2005/ES

Článek 42 b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 42b

vypouští se

Zrušení přenesení pravomoci

 

1. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesenou pravomoc uvedenoučlánku 42a kdykoli zrušit.

 

2. Orgán, který zahájil interní postup rozhodování, zda zrušit přenesení pravomoci, se před přijetím konečného rozhodnutí snaží informovatpřiměřené lhůtě druhý orgánKomisipřenesených pravomocích, jež by mohly být zrušeny, včetně možných důvodů takového zrušení.

 

3. Rozhodnutízrušení ukončuje přenesení pravomocí vyjmenovanýchdaném rozhodnutí. Nabývá účinku okamžitě nebopozdějšímu dni, kterýněm je stanoven. Neovlivní platnost již platných aktůpřenesené pravomoci. Zveřejní seÚředním věstníku Evropské unie.

 

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 27

Nařízení 1290/2005/ES

Článek 42 c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 42c

vypouští se

Námitky proti aktůmpřenesené pravomoci

 

1. Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktupřenesené pravomoci vyslovit námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení. Tato lhůta sepodnětu Evropského parlamentu nebo Rady prodloužíjeden měsíc.

 

2. Pokud Evropský parlament ani Radauvedené lhůtě námitky proti aktupřenesené pravomoci nevysloví, zveřejní se aktÚředním věstníku Evropské unievstoupíplatnost dnemněm stanoveným.

 

Aktpřenesené pravomoci může být zveřejněnÚředním věstníku Evropské unievstoupitplatnost před uplynutím této lhůty, pokud Evropský parlamentRada Komisi informovalysvém záměru námitky nevyslovit.

 

3. Aktpřenesené pravomoci nevstoupíplatnostpřípadě, že proti němu Evropský parlament nebo Rada vysloví námitky. Orgán, který vyslovuje námitky proti aktupřenesené pravomoci, je odůvodní.

 

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 27

Nařízení 1290/2005/ES

Článek 42 d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 42d

Článek 42d

Prováděcí akty – výbor

Postup projednávání ve výboru

1. Komisi je nápomocen Výbor zemědělských fondů.

1. Komisi je nápomocen Výbor zemědělských fondů. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011*.

2. Pokud jsou prováděcí akty přijaty podle tohoto odstavce, použije se článek [5] nařízení (EU) č.[xxxx/yyyy] (vyplnit po přijetí nařízeníkontrolních mechanismech podle čl. 291 § 3 Smlouvyfungování Evropské unie, jež se momentálně projednáváEvropském parlamentuRadě).(vyšetřovací řízení)

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

3. Pokud jsou prováděcí akty přijaty podle tohoto odstavce, použije se článek [4] nařízení (EU) č. [xxxx/yyyy] (vyplnit po přijetí nařízeníkontrolních mechanismech podle čl. 291 § 3 Smlouvyfungování Evropské unie, jež se momentálně projednáváEvropském parlamentuRadě). (poradní postup)“

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.

 

__________________

 

Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

(1)

Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Sladění nařízení (ES) č. 1290/2005 s novými pravidly Smlouvy spočívá na vyjasnění přenesených pravomocí a výkonných pravomocí u prováděcích ustanovení přijatých Komisí k uvedenému nařízení. Na základě kritérií stanovených pro každý druh aktu zpravodaj pečlivě prověřil návrh Komise a zjistil oblasti, ve kterých byly splněny podmínky pro akty v přenesené pravomoci. V důsledku toho byl návrh přezkoumán v souvislosti s podmínkami pro prováděcí akty.

Zpravodaj navrhuje několik pozměňovacích návrhů týkajících se podmínek přenesení pravomoci (lhůta přenesení pravomoci, časový rámec pro vyslovení námitek k aktu v přenesené pravomoci, prodloužení této lhůty, postup projednávání ve výborech atd.) v souladu se společnou dohodou o praktických opatřeních pro používání aktů v přenesené pravomoci, kterou přijala Konference Předsedů dne 3. března 2011 a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 189/2011 kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.

Účelem je zjednodušení.

Změny ohledně výdajů, jež mají financovány z EZZF, a ohledně řízení o zpětném získání částek představují zjednodušení odstraněním dvou nařízení Rady a snížením objemu správních úkolů pro členské státy.


POSTUP

Název

Změna nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení Rady (ES) č. 165/94 a (ES) č. 79/2008

Referenční údaje

KOM(2010)0745 – C7-0429/2010 – 2010/0365(COD)

Datum předložení EP

15.12.2010

 

 

 

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

AGRI

18.1.2011

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Giovanni La Via

26.1.2011

Giovanni La Via

26.1.2011

Giovanni La Via

26.1.2011

Giovanni La Via

26.1.2011

Článek 51 – Společné schůze výborů

       Datum oznámení na zasedání

       

 

Projednání ve výboru

1.2.2011

11.4.2011

 

 

Datum přijetí

25.5.2011

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

36

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Salvatore Caronna, Spyros Danellis, Jill Evans, Karin Kadenbach, Sandra Kalniete, Giovanni La Via, Véronique Mathieu, Maria do Céu Patrão Neves, Robert Sturdy, Artur Zasada

Datum předložení

31.5.2011

Právní upozornění - Ochrana soukromí