Procedure : 2010/0365(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0209/2011

Indgivne tekster :

A7-0209/2011

Forhandlinger :

PV 03/07/2012 - 15
CRE 03/07/2012 - 15

Afstemninger :

PV 04/07/2012 - 7.4
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0281

BETÆNKNING     ***I
PDF 285kWORD 247k
31.5.2011
PE 460.654v02-00 A7-0209/2011

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 165/94 og (EF) nr. 78/2008

(KOM(2010)0745 – C7‑0429/2010 – 2010/0365(COD))

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Ordfører: Giovanni La Via

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 165/94 og (EF) nr. 78/2008

(KOM(2010)0745 – C7‑0429/2010 – 2010/0365(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2010)0745),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 42 og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7‑0429/2010),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokollen (nr. 2) om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det polske Senat, ifølge hvilken udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–   der henviser til de øvrige bidrag forelagt af det italienske Deputeretkammer, den portugisiske Nationalforsamling og det rumænske Deputeretkammer om udkastet til lovgivningsmæssig retsakt,

–   der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 4. maj 2011(1),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A7-0209/2011),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Kommissionen bør have beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i henhold til traktatens artikel 290 for at udbygge eller ændre visse ikke-væsentlige elementer i forordning (EF) nr. 1290/2005. Det bør fastlægges, hvilke elementer denne beføjelse kan udøves for, og hvilke betingelser der gælder for delegationen.

(3) For at sikre, at den i denne forordning fastsatte ordning kan fungere efter hensigten, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår udbygning og ændring af visse ikke-væsentlige elementer i forordning (EF) nr. 1290/2005. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

Begrundelse

Denne tekst er i overensstemmelse med den fælles aftale (Common Understanding) om praktiske retningslinjer for anvendelsen af delegerede retsakter.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) For at sikre, at forordning (EF) nr. 1290/2005 anvendes ensartet i alle medlemsstaterne, bør Kommissionen kunne vedtage gennemførelsesretsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 291. Kommissionen bør vedtage disse gennemførelsesretsakter i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. xxx/xxx om .

(4) For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af forordning (EF) nr. 1290/2005 bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser1.

1 EUT L [...] af [...], s.[...].

1 EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13

Begrundelse

Denne tekst er i overensstemmelse med modellerne for bestemmelser vedrørende gennemførelsesretsakter, der skal kontrolleres af medlemsstaterne, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 10

Forordning 1290/2005/EF

Artikel 18 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Hvis Rådet ikke senest den 30. juni i et givet år har fastlagt de tilpasninger, der er omhandlet i artikel 11, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009*, fastlægger Kommissionen disse tilpasninger ved gennemførelsesretsakt efter proceduren i nærværende forordnings artikel 42d, stk. 3, (rådgivningsprocedure) og underretter straks Rådet herom.

4. Hvis de tilpasninger, der er omhandlet i artikel 11, stk. 1, i forordning (EF) nr. 73/2009*, ikke er fastlagt senest den 30. juni i et givet år, fastlægger Kommissionen disse tilpasninger ved gennemførelsesretsakt og underretter straks Europa-Parlamentet og Rådet herom. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 42d, stk. 3.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 11

Forordning 1290/2005/EF

Artikel 19 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hvis det ved opstillingen af budgetforslaget for regnskabsår N viser sig, at der er risiko for, at den i artikel 12, stk. 3, omhandlede nettosaldo for regnskabsår N, under hensyn til den margen, der er omhandlet i artikel 11 i forordning (EF) nr. 73/2009, bliver overskredet, foreslår Kommissionen Rådet de nødvendige foranstaltninger, særlig dem, der kræves i medfør af artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 73/2009.

2. Hvis det ved opstillingen af budgetforslaget for regnskabsår N viser sig, at der er risiko for, at den i artikel 12, stk. 3, omhandlede nettosaldo for regnskabsår N, under hensyn til den margen, der er omhandlet i artikel 11 i forordning (EF) nr. 73/2009, bliver overskredet, foreslår Kommissionen de nødvendige foranstaltninger, særlig dem, der kræves i medfør af artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 73/2009.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 11

Forordning 1290/2005/EF

Artikel 19 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Hvis Kommissionen mener, at der er en risiko for, at den i artikel 12, stk. 3, omhandlede nettosaldo bliver overskredet, og at den ikke inden for rammerne af sine beføjelser vil kunne træffe tilstrækkelige foranstaltninger til at afbøde situationen, foreslår den på et hvilket som helst tidspunkt andre foranstaltninger til at sikre, at saldoen overholdes, og disse foranstaltninger skal vedtages af Rådet eller af Europa-Parlamentet og Rådet."

3. Hvis Kommissionen mener, at der er en risiko for, at den i artikel 12, stk. 3, omhandlede nettosaldo bliver overskredet, og at den ikke inden for rammerne af sine beføjelser vil kunne træffe tilstrækkelige foranstaltninger til at afbøde situationen, foreslår den på et hvilket som helst tidspunkt andre foranstaltninger til at sikre, at saldoen overholdes, og disse foranstaltninger skal vedtages i overensstemmelse med artikel 43, stk. 2, i TEUF."

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 16 a (nyt)

Forordning 1290/2005/EF

Artikel 29 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

16a) I artikel 29 indsættes som stk. 1a:

 

1a. For så vidt angår medlemsstater, der har valgt at tilrettelægge deres landdistriktsprogrammer på regionalt plan, kan beregningen af det beløb, der automatisk skal frigøres, foretages på nationalt plan.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 27

Forordning 1290/2005/EF

Artikel 42 a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27) Som artikel 42a, 42b, 42c og 42d indsættes:

(27) Som artikel 42a og 42d indsættes:

Artikel 42a

Artikel 42a

Udøvelse af delegation

Udøvelse af delegation

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter, der er omhandlet i denne forordning, for en ubegrænset periode.

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, underretter den samtidig Europa-Parlamentet og Rådet herom.

 

3. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen i henhold til artikel 42b og 42c.

3. De delegerede beføjelser i artikel 6, stk. 5, artikel 6, stk. 6, artikel 7, stk. 2, artikel 9, stk. 4, artikel 16, stk. 2, artikel 31, stk. 1, første afsnit, artikel 35a, stk. 1-2, artikel 37a samt artikel 40a, stk. 1-6, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra ... *. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

 

3a. Delegationen af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

 

3b. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

 

3c. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til denne forordning træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

 

* Datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 27

Forordning 1290/2005/EF

Artikel 42 b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 42b

udgår

Tilbagekaldelse af delegation

 

1. Den delegation af beføjelser, der er omhandlet i artikel 42a, kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet.

 

2. En institution, der indleder en intern procedure for at beslutte, om den ønsker at tilbagekalde delegationen af beføjelser, skal bestræbe sig på at underrette den anden institution og Kommissionen herom inden for et rimeligt tidsrum, inden den træffer endelig afgørelse, og samtidig oplyse, hvilke delegerede beføjelser der eventuelt vil blive tilbagekaldt, samt give en eventuel begrundelse herfor.

 

3. Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning øjeblikkeligt eller på et senere tidspunkt, der præciseres i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er trådt i kraft. Den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

 

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 27

Forordning 1290/2005/EF

Artikel 42 c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 42c

udgår

Indsigelser mod delegerede retsakter

 

1. Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre indsigelse mod en delegeret retsakt inden to måneder fra meddelelsen herom. Fristen forlænges med en måned på foranledning af Europa-Parlamentet eller Rådet.

 

2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet ved fristens udløb har gjort indsigelse mod en delegeret retsakt, offentliggøres den i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft på den dato, der er anført i den.

 

Den delegerede retsakt kan offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og træde i kraft inden fristens udløb, hvis Europa-Parlamentet og Rådet begge har meddelt Kommissionen, at de ikke agter at gøre indsigelse.

 

3. Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet gør indsigelse mod en delegeret retsakt, træder den ikke i kraft. Den institution, der gør indsigelse, angiver grundene til at gøre indsigelse mod den delegerede retsakt.

 

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 27

Forordning 1290/2005/EF

Artikel 42 d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 42d

Artikel 42d

Gennemførelsesretsakter - komité

Udvalgsprocedure

1. Kommissionen bistås af Komitéen for Landbrugsfondene.

1. Kommissionen bistås af Komitéen for Landbrugsfondene. Denne komité er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011*.

2. Vedtages der gennemførelsesretsakter i henhold til dette stykke, gælder artikel [5] i forordning (EU) nr. [xxxx/yyyy] (indsættes efter vedtagelsen af forordningen om kontrolregler, jf. artikel 291, stk. 3, i TEUF, der for øjeblikket er til drøftelse i Europa-Parlamentet og Rådet). (undersøgelsesprocedure)

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

3. Vedtages der gennemførelsesretsakter i henhold til dette stykke, gælder artikel [4] i forordning (EU) nr. [xxxx/yyyy] (indsættes efter vedtagelsen af forordningen om kontrolregler, jf. artikel 291, stk. 3, i TEUF, der for øjeblikket er til drøftelse i Europa-Parlamentet og Rådet). (rådgivningsprocedure)

3. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011.

 

__________________

* EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.

(1)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.


BEGRUNDELSE

Harmoniseringen af forordning (EF) nr. 1290/2005 med Lissabontraktatens nye bestemmelser er baseret på en opdeling af de bestemmelser, Kommissionen vedtager i henhold til nævnte forordning, i delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter. På grundlag af de kriterier, der er fastlagt i henholdsvis artikel 290 og 291 for hver type retsakt granskede ordføreren nøje Kommissionens forslag og fandt frem til områder, hvor betingelserne for delegerede retsakter var opfyldt. Derefter blev forslaget gransket i forhold til betingelser for gennemførelsesretsakter.

Ordføreren stiller en række ændringsforslag vedrørende delegationen (delegationens varighed, frister for indsigelse mod en delegeret retsakt, forlængelse af disse frister, udvalgsprocedure, osv.) i overensstemmelse med den fælles aftale (Common Understanding) om praktiske retningslinjer for anvendelsen af delegerede retsakter, som Formandskonferencen godkendte den 3. marts 2011, samt med Europa-Parlamentets og Rådets forordning 182/2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser.

Forenkling

Ændringsforslagene vedrørende de udgifter, som skal finansieres af EGFL, og inddrivelsesproceduren, udgør en forenkling i kraft af, at de træder i stedet for to rådsforordninger ophæves og vil medføre en lettelse af medlemsstaternes administrative byrder.


PROCEDURE

Titel

Ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 165/94 og (EF) nr. 78/2008

Referencer

KOM(2010)0745 – C7-0429/2010 – 2010/0365(COD)

Dato for høring af EP

15.12.2010

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

18.1.2011

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Giovanni La Via

26.1.2011

Giovanni La Via

26.1.2011

Giovanni La Via

26.1.2011

Giovanni La Via

26.1.2011

Artikel 51 – Fælles udvalgsmøder

       Dato for meddelelse på plenarmødet

       

 

Behandling i udvalg

1.2.2011

11.4.2011

 

 

Dato for vedtagelse

25.5.2011

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

36

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Salvatore Caronna, Spyros Danellis, Jill Evans, Karin Kadenbach, Sandra Kalniete, Giovanni La Via, Véronique Mathieu, Maria do Céu Patrão Neves, Robert Sturdy, Artur Zasada

Dato for indgivelse

31.5.2011

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik