ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 165/94 και (ΕΚ) αριθ. 78/2008 του Συμβουλίου

31.5.2011 - (COM(2010)0745 – C7‑0429/2010 – 2010/0365(COD)) - ***I

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
Εισηγητής: Giovanni La Via


Διαδικασία : 2010/0365(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0209/2011
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0209/2011
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 165/94 και (ΕΚ) αριθ. 78/2008 του Συμβουλίου

(COM(2010)0745 – C7-0429/2010 – 2010/0365(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0745),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και τα άρθρα 42 και 43, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0429/2010),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υπεβλήθη, στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου (αριθ. 2) σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και αναλογικότητας, από την Πολωνική Γερουσία, στην οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–   έχοντας υπόψη τα λοιπά έγγραφα που υποβλήθηκαν από το Ιταλικό Κοινοβούλιο, το Πορτογαλικό Κοινοβούλιο και το Ρουμανικό Κοινοβούλιο όσον αφορά το σχέδιο νομοθετικής πράξης,

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2011[1],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (Α7-0209/2011),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Η Επιτροπή πρέπει να έχει την εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης με σκοπό τη συμπλήρωση ή την τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005. Πρέπει να προσδιοριστούν τα στοιχεία για τα οποία μπορεί να ασκηθεί αυτή η εξουσία καθώς και οι όροι με τους οποίους θα πρέπει να συμμορφώνεται αυτή η εξουσιοδότηση.

(3) Προκειμένου να εξασφαλισθεί η ορθή λειτουργία του καθεστώτος που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό, πρέπει να ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το Άρθρο 290 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την συμπλήρωση ή τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή τις δέουσες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά την επεξεργασία και κατάρτιση των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και σωστή διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Αιτιολόγηση

Κείμενο σύμφωνο με την κοινή συνεννόηση σχετικά με τις πρακτικές ρυθμίσεις της προσφυγής στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 σε όλα τα κράτη μέλη, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 291 της Συνθήκης. Η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει τις εν λόγω εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/xxx του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με...

(4) Προκειμένου να εξασφαλισθούν ομοιόμορφες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Αυτές οι εκτελεστικές αρμοδιότητες πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση των κανόνων και των γενικών αρχών σχετικά με τους μηχανισμούς ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή1.

_____________

_____________

EE L […] της […], σ. […].

ΕΕ L 55, 28.2.2011, σ. 13.

Αιτιολόγηση

Διατύπωση σύμφωνα με τα πρότυπα για διατάξεις σχετικά με εκτελεστικές πράξεις που τελούν υπό τον έλεγχο των κρατών μελών, και σύμφωνα με τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κανόνων και των γενικών αρχών σχετικά με τους μηχανισμούς ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 10

Kανονισμός 1290/2005/ΕΚ

Άρθρο 18 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Όταν στις 30 Ιουνίου ενός έτους το Συμβούλιο δεν έχει αποφασίσει επί των αναπροσαρμογών σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, η Επιτροπή καθορίζει αυτές τις αναπροσαρμογές με εκτελεστική πράξη σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 42δ παράγραφος 3 (διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής) του παρόντος κανονισμού και ενημερώνει το Συμβούλιο σχετικά.

4. Όταν στις 30 Ιουνίου ενός έτους δεν έχουν αποφασισθεί οι αναπροσαρμογές σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, η Επιτροπή τις καθορίζει με εκτελεστική πράξη και ενημερώνει γι αυτές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πάραυτα. Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 42δ παράγραφος 3.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 11

Kανονισμός 1290/2005/ΕΚ

Άρθρο 19 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Εάν, κατά την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος N, υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να σημειωθεί υπέρβαση του καθαρού υπολοίπου που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 3 για το οικονομικό έτος N, λαμβανομένου υπόψη του περιθωρίου που προβλέπεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, η Επιτροπή προτείνει στο Συμβούλιο τα αναγκαία μέτρα, ειδικότερα εκείνα που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

2. Εάν, κατά την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος N, υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να σημειωθεί υπέρβαση του καθαρού υπολοίπου που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 3 για το οικονομικό έτος N, λαμβανομένου υπόψη του περιθωρίου που προβλέπεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, η Επιτροπή προτείνει τα αναγκαία μέτρα, ειδικότερα εκείνα που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 11

Kανονισμός 1290/2005/ΕΚ

Άρθρο 19 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οποιαδήποτε στιγμή, εάν η Επιτροπή κρίνει ότι υπάρχει κίνδυνος υπέρβασης του καθαρού υπολοίπου που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 3 και η ίδια αδυνατεί να λάβει επαρκή μέτρα για να διορθωθεί η κατάσταση στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, προτείνει άλλα μέτρα που διασφαλίζουν την τήρηση του εν λόγω υπολοίπου και τα οποία πρέπει να θεσπιστούν από το Συμβούλιο ή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο

3. Οποιαδήποτε στιγμή, εάν η Επιτροπή κρίνει ότι υπάρχει κίνδυνος υπέρβασης του καθαρού υπολοίπου που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 3 και η ίδια αδυνατεί να λάβει επαρκή μέτρα για να διορθωθεί η κατάσταση στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, προτείνει άλλα μέτρα που διασφαλίζουν την τήρηση του εν λόγω υπολοίπου Τα μέτρα αυτά εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 16 α (νέα)

Kανονισμός 1290/2005/ΕΚ

Άρθρο 29 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16a) Στο άρθρο 29, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 1α:

 

1a. Για κράτη μέλη τα οποία έχουν επιλέξει να διοργανώσουν τα προγράμματά τους αγροτικής ανάπτυξης σε περιφερειακή βάση, ο υπολογισμός του ποσού που αυτόματα αποδεσμεύεται μπορεί να γίνει στο επίπεδο του κράτους μέλους.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 27

Kανονισμός 1290/2005/ΕΚ

Άρθρο 42 α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27) Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα 42α, 42β, 42γ και 42δ.

(27) Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα 42α και 42δ:

«Άρθρο 42α

Άρθρο 42α

Άσκηση της ανάθεσης εξουσίας

Άσκηση της ανάθεσης εξουσίας

1. Ανατίθεται επ’ αόριστο στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό.

1. Η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

2. Η Επιτροπή, μόλις εκδίδει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

 

3. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ανατίθεται στην Επιτροπή υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 42γ και 42δ.

3. Η ανάθεση αρμοδιότητας που αναφέρεται στα άρθρα 6(5), 6(6), 7(2), 9(4), 16(2), 31(a), 35a(1), 35a(2), στο άρθρο 37a και στο άρθρο 40a(1-6) του παρόντος κανονισμού ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από …*. Η Επιτροπή εκπονεί έκθεση σχετικά με την ανάθεση αρμοδιότητας το αργότερο εννέα μήνες πριν από την εκπνοή αυτής της πενταετούς περιόδου. Η ανάθεση αρμοδιότητας παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο αντιταχθεί σε αυτήν την παράταση το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

 

3a. Η ανάθεση αρμοδιότητας μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση αρμοδιοτήτων που καθορίζονται στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται στην απόφαση. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

 

3β. Η Επιτροπή, μόλις εγκρίνει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

 

3γ. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχουν διατυπωθεί αντιρρήσεις από το Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν σκοπεύουν να διατυπώσουν αντιρρήσεις. Αυτή η προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

 

_____________

 

*Ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 27

Kανονισμός 1290/2005/ΕΚ

Άρθρο 42 β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 42γ

διαγράφεται

Ανάκληση της ανάθεσης εξουσίας

 

1. Η ανάθεση εξουσίας που αναφέρεται στο άρθρο 42α μπορεί να ανακαλείται ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.

 

2. Το θεσμικό όργανο που κίνησε εσωτερική διαδικασία για να αποφασίσει αν πρόκειται να ανακαλέσει την ανάθεση εξουσίας ενημερώνει το άλλο θεσμικό όργανο και την Επιτροπή, εντός εύλογης προθεσμίας και πριν τη λήψη τελικής απόφασης, αναφέροντας τις εξουσίες που ανατίθενται και που ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο ανάκλησης, καθώς και τους λόγους της εν λόγω ανάκλησης.

 

3. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση αρμοδιοτήτων που καθορίζονται στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει αμέσως ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία η οποία προσδιορίζεται. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 27

Kανονισμός 1290/2005/ΕΚ

Άρθρο 42 γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 42β

διαγράφεται

Αντιρρήσεις στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

 

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να διατυπώσουν αντιρρήσεις για κατ’ εξουσιοδότηση πράξη εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης. Κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά ένα μήνα.

 

2. Εάν, κατά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, δεν έχουν διατυπωθεί αντιρρήσεις τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από το Συμβούλιο σχετικά με την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η εν λόγω πράξη δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία που η ίδια προβλέπει.

 

Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη μπορεί να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχίζει να ισχύει πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να διατυπώσουν αντιρρήσεις.

 

3. Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εκφράσουν αντιρρήσεις σχετικά με μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η πράξη αυτή δεν αρχίζει να ισχύει. Το θεσμικό όργανο που προβάλλει αντιρρήσεις εκθέτει τους λόγους των αντιρρήσεών του.

 

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 27

Kανονισμός 1290/2005/ΕΚ

Άρθρο 42 δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 42δ

Άρθρο 42δ

Εκτελεστικές πράξεις – επιτροπή

Διαδικασία επιτροπής

1. Την Επιτροπή επικουρεί η επιτροπή των γεωργικών ταμείων.

1. Την Επιτροπή επικουρεί η επιτροπή των γεωργικών ταμείων. Πρόκειται για μια επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011*.

2. Εάν εκδοθούν εκτελεστικές πράξεις δυνάμει της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο [5] του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [xxxx/yyyy] (θα συμπληρωθεί μετά την έκδοση του κανονισμού για τους τρόπους ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 291 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, επί του παρόντος στο στάδιο της συζήτησης στο ΕΚ και στο Συμβούλιο).(διαδικασία εξέτασης)

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

3. Εάν εκδοθούν εκτελεστικές πράξεις δυνάμει της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο [4] του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. [xxxx/yyyy] (θα συμπληρωθεί μετά την έκδοση του κανονισμού για τις λεπτομέρειες ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 291 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, επί του παρόντος στο στάδιο της συζήτησης στο ΕΚ και στο Συμβούλιο).(διαδικασία συμβουλευτικής επιτροπής)»

3. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

 

__________________

 

*ΕΕ L 55, 28.2.2011, σ. 13.

  • [1]  Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας, η εναρμόνιση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 με τους νέους κανόνες της Συνθήκης βασίζεται στην κατάταξη, σε εκχωρούμενες εξουσίες και σε εκτελεστικές εξουσίες, των διατάξεων που εκδίδει η Επιτροπή κατ’ εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού. Ο εισηγητής εξέτασε προσεκτικά την πρόταση της Επιτροπής, με βάση τα κριτήρια που έχουν οριστεί στα άρθρα 290 και 291 για κάθε τύπο πράξης, και προσδιόρισε τους τομείς στους οποίους πληρούνται οι προϋποθέσεις για κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Κατά συνέπεια, η πρόταση εξετάστηκε λεπτομερώς ως προς τις προϋποθέσεις των εκτελεστικών πράξεων.

Ο εισηγητής προτείνει ορισμένες τροπολογίες όσον αφορά τις προϋποθέσεις ανάθεσης αρμοδιοτήτων (διάρκεια ανάθεσης, χρονικό διάστημα διατύπωσης αντιρρήσεων σε μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη, παράταση αυτής της περιόδου, διαδικασία επιτροπής, κ.λπ.) σύμφωνα με την κοινή συνεννόηση σχετικά με τις πρακτικές ρυθμίσεις της προσφυγής στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εγκρίθηκε από τη Διάσκεψη των Προέδρων στις 3 Μαρτίου 2011 και τον κανονισμό αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κανόνων και των γενικών αρχών σχετικά με τους μηχανισμούς ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

Απλοποίηση.

Οι τροπολογίες σχετικά με τις δαπάνες που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΓΤΕ και τη διαδικασία ανάκτησης αποτελούν απλοποίηση μέσω της αντικατάστασης δύο κανονισμών του Συμβουλίου καθώς και μέσω της μείωσης των διοικητικών καθηκόντων των κρατών μελών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 165/94 και (ΕΚ) αριθ. 78/2008 του Συμβουλίου

Έγγραφα αναφοράς

COM(2010)0745 – C7-0429/2010 – 2010/0365(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

15.12.2010

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI

18.1.2011

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Giovanni La Via

26.1.2011

Giovanni La Via

26.1.2011

Giovanni La Via

26.1.2011

Giovanni La Via

26.1.2011

Άρθρο 51 - Κοινές συνεδριάσεις επιτροπών

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

       

       

 

Εξέταση στην επιτροπή

1.2.2011

11.4.2011

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

25.5.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

36

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Γεώργιος Παπαστάμκος, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Мария Неделчева

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Salvatore Caronna, Σπύρος Δανέλλης, Jill Evans, Karin Kadenbach, Sandra Kalniete, Giovanni La Via, Véronique Mathieu, Maria do Céu Patrão Neves, Robert Sturdy, Artur Zasada

Ημερομηνία κατάθεσης

31.5.2011