Menetlus : 2010/0365(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0209/2011

Esitatud tekstid :

A7-0209/2011

Arutelud :

PV 03/07/2012 - 15
CRE 03/07/2012 - 15

Hääletused :

PV 04/07/2012 - 7.4
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0281

RAPORT     ***I
PDF 440kWORD 233k
31.5.2011
PE 460.654v02-00 A7-0209/2011

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 165/94 ja (EÜ) nr 78/2008

(KOM(2010)0745 – C7‑0429/2010 – 2010/0365(COD))

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

Raportöör: Giovanni La Via

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 165/94 ja (EÜ) nr 78/2008

(KOM(2010)0745 – C7‑0429/2010 – 2010/0365(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2010)0745),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artiklit 42 ja artikli 43 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7‑0429/2010),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–   võttes arvesse Poola Senati poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 raames esitatud põhjendatud arvamust, mille kohaselt õigusakti ettepanek ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–   võttes arvesse teisi õigusakti ettepanekut käsitlevaid arvamusi, mille esitasid Itaalia Saadikutekoda, Portugali parlament ja Rumeenia Saadikutekoda,

–   võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 4. mai 2011. aasta arvamust(1),

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–   võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit (A7-0209/2011),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) Aluslepingu artikli 290 kohaselt peaks komisjonil olema õigus võtta vastu delegeeritud akte, et määruse (EÜ) nr 1290/2005 teatavaid mitteolemuslikke üksikasju täiendada või muuta. Tuleks määrata kindlaks üksikasjad, mille suhtes delegeerimisõigust võib kasutada, samuti tingimused, millega delegeerimise puhul tuleb arvestada.

(3) Käesoleva määrusega kehtestatud korra nõuetekohase toimimise tagamiseks tuleks komisjonile anda õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 290, et täiendada või muuta määruse (EÜ) nr 1290/2005 teatavaid vähemolulisi sätteid. Eriti oluline on, et komisjon viiks ettevalmistava töö käigus läbi asjakohased konsultatsioonid, sealhulgas konsultatsioonid ekspertide tasandil. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning nõuetekohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Selgitus

Tekst vastab ühisele seisukohale delegeeritud õigusaktide kasutamise praktilise korra kohta.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Selleks et tagada määruse (EÜ) nr 1290/2005 ühetaoline kohaldamine kõikides liikmesriikides, peaks komisjon saama aluslepingu artikli 291 kohaselt võtta vastu rakendusakte. Komisjon peaks rakendusakte vastu võtma vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr xxx/xxx1.

(4) Selleks et tagada määruse (EÜ) nr 1290/2005 ühetaolised rakendamistingimused, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused. Neid volitusi tuleks teostada vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrusele (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes¹.

_____________

_____________

1ELT L [...], [...], lk [...].

1ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.

Selgitus

Tekst vastab nende sätete mudelitele, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli alla kuuluvaid rakendusakte, ning on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 10

Määrus 1290/2005/EÜ

Artikkel 18 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Kui nõukogu ei ole määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 11 lõikega 1 ette nähtud kohandamisi kindlaks määranud hiljemalt jooksva aasta 30. juuniks, määrab komisjon need kohandused vastavalt artikli 42d lõikes 3 sätestatud menetlusele (nõuandemenetlus) rakendusaktiga kindlaks ja teavitab sellest viivitamata nõukogu.

4. Kui määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 11 lõikega 1 ette nähtud kohandamised ei ole kindlaks määratud hiljemalt jooksva aasta 30. juuniks, määrab komisjon need kohandused rakendusaktiga kindlaks ning teavitab sellest viivitamata Euroopa Parlamenti ja nõukogu. See rakendusakt võetakse vastu artikli 42d lõikes 2 osutatud nõuandemenetluse kohaselt.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 11

Määrus 1290/2005/EÜ

Artikkel 19 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Kui N eelarveaasta eelarveprojekti koostamise ajal tundub, et on oht artikli 12 lõikes 3 osutatud netosaldot N eelarveaasta kohta ületada, arvestades määruse (EÜ) nr 73/2009 artikliga 11 ette nähtud määra, teeb komisjon nõukogule ettepaneku rakendada vajalikke meetmeid, eelkõige neid, mida nõuab määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 11 lõike 2 rakendamine.

2. Kui N eelarveaasta eelarveprojekti koostamise ajal tundub, et on oht artikli 12 lõikes 3 osutatud netosaldot N eelarveaasta kohta ületada, arvestades määruse (EÜ) nr 73/2009 artikliga 11 ette nähtud määra, teeb komisjon ettepaneku rakendada vajalikke meetmeid, eelkõige neid, mida nõuab määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 11 lõike 2 rakendamine.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 11

Määrus 1290/2005/EÜ

Artikkel 19 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Kui komisjoni hinnangul on oht artikli 12 lõikes 3 osutatud netosaldot ületada ja kui komisjon oma pädevuse piires ei saa võtta asjakohaseid piisavaid meetmeid olukorra parandamiseks, pakub ta välja muud meetmed, mille abil tagada osutatud saldost kinnipidamine.”;

3. Kui komisjoni hinnangul on oht artikli 12 lõikes 3 osutatud netosaldot ületada ja kui komisjon oma pädevuse piires ei saa võtta asjakohaseid piisavaid meetmeid olukorra parandamiseks, pakub ta välja muud meetmed, mille abil tagada osutatud saldost kinnipidamine. Need meetmed võetakse vastu vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 43 lõikele 2.”;

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 16 a (uus)

Määrus 1290/2005/EÜ

Artikkel 29 – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16 a) Artiklile 29 lisatakse lõige 1a:

 

1 a. Liikmesriikide puhul, kes on otsustanud korraldada oma maaelu arengu programme piirkondlikul tasandil, võib automaatselt vabastatava summa arvutada liikmesriigi tasandil.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 27

Määrus 1290/2005/EÜ

Artikkel 42 a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(27) Lisatakse artiklid 42a, 42b, 42c ja 42d:

(27) Lisatakse artiklid 42a ja 42d:

„Artikkel 42a

„Artikkel 42a

Delegeeritud volituste rakendamine

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse määramata ajaks volitused võtta vastu käesolevas määruses osutatud delegeeritud õigusakte.

1. Komisjonile antakse käesolevas artiklis sätestatud tingimustel volitus võtta vastu delegeeritud õigusakte.

2. Kui komisjon võtab vastu delegeeritud õigusakti, teatab ta sellest viivitamata Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

 

3. Pädevus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile artiklites 42b ja 42c sätestatud tingimustel.

3. Käesoleva määruse artikli 6 lõigetes 5 ja 6, artikli 7 lõikes 2, artikli 9 lõikes 4, artikli 16 lõikes 2, artiklis 31a, artikli 35a lõigetes 1 ja 2, artiklis 37a ja artikli 40a lõigetes 1–6 nimetatud delegeeritud volitused antakse komisjonile viieks aastaks alates …*. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase ajavahemiku lõppu. Delegeeritud volitusi pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab pikendamisele vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppu.

 

3 a. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud volitused igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

 

3 b. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

 

3 c. Käesoleva määruse kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub ainult siis, kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole esitanud neile vastuväiteid kahe kuu jooksul alates sellest, kui õigusakt Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tehti või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne nimetatud ajavahemiku möödumist teatanud, et ei kavatse vastuväiteid esitada. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel võib seda ajavahemikku kahe kuu võrra pikendada.

 

_____________

 

*Käesoleva määruse jõustumise kuupäev.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 27

Määrus 1290/2005/EÜ

Artikkel 42b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 42b

välja jäetud

Delegeerimise tagasivõtmine

 

1. Euroopa Parlament või nõukogu võib artiklis 42a osutatud pädevuse tühistada mis tahes ajal.

 

2. Institutsioon, kes on algatanud sisemenetluse, et otsustada delegeeritud volituste tagasivõtmise üle, püüab sellest teatada teisele institutsioonile ja komisjonile mõistliku aja jooksul enne lõpliku otsuse tegemist, viidates delegeeritud volitustele, mille ta võib tagasi võtta, ja võimalikele tagasivõtmise põhjustele.

 

3. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse selles otsuses osutatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub kohe või otsuses sätestatud hilisemal kuupäeval. Otsus ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust. Otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

 

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 27

Määrus 1290/2005/EÜ

Artikkel 42c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 42c

välja jäetud

Delegeeritud õigusaktide suhtes vastuväidete esitamine

 

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid esitada kahe kuu jooksul alates õigusakti teatavakstegemisest. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega ühe kuu võrra.

 

2. Kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kõnealuse ajavahemiku jooksul delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid esitanud, avaldatakse see Euroopa Liidu Teatajas ja see jõustub õigusaktis sätestatud kuupäeval.

 

Delegeeritud õigusakti võib avaldada Euroopa Liidu Teatajas ja see võib jõustuda enne kõnealuse ajavahemiku möödumist juhul, kui Euroopa Parlament ja nõukogu on mõlemad teatanud komisjonile oma kavatsusest jätta vastuväited esitamata.

 

3. Kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab delegeeritud õigusakti suhtes vastuväite, siis õigusakt ei jõustu. Delegeeritud õigusakti suhtes vastuväite esitanud institutsioon esitab ka selle põhjenduse.

 

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 27

Määrus 1290/2005/EÜ

Artikkel 42d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 42d

Artikkel 42d

Rakendusaktid – komitee

Komiteemenetlus

1. Komisjoni abistab põllumajandusfondide komitee.

1. Komisjoni abistab põllumajandusfondide komitee. See komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011* tähenduses.

2. Kui rakendusaktid võetakse vastu vastavalt käesolevale lõikele, kohaldatakse määruse (EL) nr [xxxx/yyyy] artiklit [5] (nõuandemenetlus) (täiendada vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 291 lõikes 3 osutatud kontrollimeetmete vastuvõtmisele).

2. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EÜ) nr 182/2011 artiklit 5.

3. Kui rakendusaktid võetakse vastu vastavalt käesolevale lõikele, kohaldatakse määruse (EL) nr [xxxx/yyyy] artiklit [4] (konsultatiivmenetlus) (täiendada vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 291 lõikes 3 osutatud kontrollimeetmete vastuvõtmisele).”

3. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EÜ) nr 182/2011 artiklit 4.

 

__________________

 

*ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.

(1)

Ei ole veel avaldatud Euroopa Liidu Teatajas.


SELETUSKIRI

Pärast Lissaboni lepingu vastuvõtmist tuleb määruse (EÜ) nr 1290/2005 vastavusse viimisel aluslepingus sisalduvate uute nõuetega lähtuda sellest, millised on kõnealuse määruse kohaldamisel delegeeritud volitused ja millised on komisjoni vastuvõetud sätete rakendamisvolitused. Artiklites 290 ja 291 iga aktitüübi jaoks määratletud kriteeriumide alusel kontrollis raportöör hoolikalt komisjoni ettepanekut ja tegi kindlaks valdkonnad, mis vastavad delegeeritud õigusaktide tingimustele. Samuti vaadati ettepanek läbi rakendusaktide seisukohast.

Raportöör esitab mõned muudatusettepanekud delegeerimise tingimuste kohta (delegeerimise ajavahemik, delegeeritud õigusaktidele vastuväidete esitamise ajavahemik, selle ajavahemiku pikendamine, komiteemenetlus jne) kooskõlas esimeeste konverentsi poolt 3. märtsil 2011. aastal heaks kiidetud ühise seisukohaga delegeeritud õigusaktide kasutamise praktilise korra kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbi viidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes.

Lihtsustamine.

Muudatused, mis hõlmavad EAGFi rahastatavaid kulusid ja tagasinõudmismenetlust, kujutavad endast lihtsustamist: nõukogu kaks määrust tunnistatakse kehtetuks ja liikmesriikide halduskohustusi vähendatakse.


MENETLUS

Pealkiri

Nõukogu määruse (EÜ) nr 1290/2005 (ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta) muutmine ning nõukogu määruste (EÜ) nr 165/94 ja (EÜ) nr 78/2008 kehtetuks tunnistamine

Viited

KOM(2010)0745 – C7-0429/2010 – 2010/0365(COD)

EP-le esitamise kuupäev

15.12.2010

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

AGRI

18.1.2011

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Giovanni La Via

26.1.2011

Giovanni La Via

26.1.2011

Giovanni La Via

26.1.2011

Giovanni La Via

26.1.2011

Kodukorra artikkel 51 – komisjonide ühised koosolekud

       istungil teada andmise kuupäev

       

       

 

Arutamine parlamendikomisjonis

1.2.2011

11.4.2011

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

25.5.2011

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

36

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Salvatore Caronna, Spyros Danellis, Jill Evans, Karin Kadenbach, Sandra Kalniete, Giovanni La Via, Véronique Mathieu, Maria do Céu Patrão Neves, Robert Sturdy, Artur Zasada

Esitamise kuupäev

31.5.2011

Õigusteave - Privaatsuspoliitika