Menettely : 2010/0365(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0209/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0209/2011

Keskustelut :

PV 03/07/2012 - 15
CRE 03/07/2012 - 15

Äänestykset :

PV 04/07/2012 - 7.4
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0281

MIETINTÖ     ***I
PDF 368kWORD 242k
31.5.2011
PE 460.654v02-00 A7-0209/2011

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 165/94 ja (EY) N:o 78/2008 kumoamisesta

(KOM(2010)0745 – C7‑0429/2010 – 2010/0365(COD))

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

Esittelijä: Giovanni La Via

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 165/94 ja (EY) N:o 78/2008 kumoamisesta

(KOM(2010)0745 – C7‑0429/2010 – 2010/0365(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2010)0745),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 42 artiklan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0429/2010),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon Puolan senaatin toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan (N:o 2) mukaisesti antaman perustellun lausunnon, jonka mukaan säädösesitys ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–   ottaa huomioon Italian edustajainhuoneen, Portugalin parlamentin ja Romanian edustajainhuoneen kannanotot säädösesitykseen,

–   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 4. toukokuuta 2011 antaman lausunnon(1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön (A7‑0209/2011),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti asetuksen (EY) N:o 1290/2005 tiettyjen, muiden kuin keskeisten osien täydentämiseksi tai muuttamiseksi. Olisi määriteltävä osat, joiden suhteen kyseistä toimivaltaa voidaan harjoittaa, samoin kuin edellytykset, joita kyseisen säädösvallan siirrossa on noudatettava.

(3) Tällä asetuksella vahvistetun järjestelmän moitteettoman toiminnan varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti asetuksen (EY) N:o 1290/2005 tiettyjen, muiden kuin keskeisten osien täydentämiseksi tai muuttamiseksi. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Perustelu

Sanamuotoa mukautetaan delegoitujen säädösten käyttämistä koskevista käytännön järjestelyistä tehdyn yhteisen sopimuksen mukaisesti.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Sen varmistamiseksi, että asetusta (EY) N:o 1290/2005 sovelletaan yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa, komission olisi voitava antaa täytäntöönpanosäädöksiä perussopimuksen 291 artiklan mukaisesti. Komission olisi annettava nämä täytäntöönpanosäädökset … annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o xxx/xxx1 säännösten mukaisesti.

(4) Komissiolle olisi annettava täytäntöönpanovalta asetuksen (EY) N:o 1290/2005 yhdenmukaisten täytäntöönpanoehtojen takaamiseksi. Tätä valtaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/20111 mukaisesti.

_____________

_____________

1 EUVL L […], […], s. […].

1 1 EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.

Perustelu

Noudatetaan mallisäännöksiä, jotka liittyvät jäsenvaltioiden valvonnassa annettaviin täytäntöönpanosäädöksiin, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 10 kohta

Asetus 1290/2005/EY

18 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

"4. Jollei neuvosto ole jonkin vuoden kesäkuun 30 päivään mennessä vahvistanut neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009* 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja mukautuksia, komissio vahvistaa nämä mukautukset täytäntöönpanosäädöksellä tämän asetuksen 42 d artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen (neuvoa-antava menettely) ja ilmoittaa asiasta välittömästi neuvostolle.

"4. Jollei jonkin vuoden kesäkuun 30 päivään mennessä ole vahvistettu neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009* 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja mukautuksia, komissio vahvistaa nämä mukautukset täytäntöönpanosäädöksellä ja ilmoittaa asiasta välittömästi Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 42 d artiklan 3 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 11 kohta

Asetus 1290/2005/EY

19 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Jos varainhoitovuoden n talousarvioesitystä laadittaessa ilmenee, että 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu nettomäärä, ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 73/2009 11 artiklassa säädetyn marginaalin, uhkaa ylittyä varainhoitovuonna n, komissio ehdottaa neuvostolle tarvittavia toimenpiteitä ja erityisesti niitä, joita tarvitaan asetuksen (EY) N:o 73/2009 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

2. Jos varainhoitovuoden n talousarvioesitystä laadittaessa ilmenee, että 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu nettomäärä, ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 73/2009 11 artiklassa säädetyn marginaalin, uhkaa ylittyä varainhoitovuonna n, komissio ehdottaa tarvittavia toimenpiteitä ja erityisesti niitä, joita tarvitaan asetuksen (EY) N:o 73/2009 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 11 kohta

Asetus 1290/2005/EY

19 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.Jos komissio milloin tahansa katsoo, että 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu nettomäärä uhkaa ylittyä, eikä sen ole mahdollista toteuttaa riittäviä toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi oman valtansa puitteissa, se ehdottaa nettomäärän noudattamisen varmistamiseksi muita toimenpiteitä, jotka joko neuvosto hyväksyy tai Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät."

3. Jos komissio milloin tahansa katsoo, että 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu nettomäärä uhkaa ylittyä, eikä sen ole mahdollista toteuttaa riittäviä toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi oman valtansa puitteissa, se ehdottaa nettomäärän noudattamisen varmistamiseksi muita toimenpiteitä, jotka joko neuvosto hyväksyy SEUT-sopimuksen 43 artiklan 2 kohdan mukaisesti."

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 16 a kohta (uusi)

Asetus 1290/2005/EY

29 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

(16 a) Lisätään 29 artiklaan 1 a kohta seuraavasti:

 

1 a. Ilman eri toimenpiteitä vapauttavia osia koskevat laskelmat voidaan tehdä jäsenvaltion tasolla, jos tämä on päättänyt organisoida maaseudun kehittämisohjelmansa alueellisesti.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 27 kohta

Asetus 1290/2005/EY

42 a artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

(27) Lisätään 42 a, 42 b, 42 c ja 42 d artikla seuraavasti:

(27) Lisätään 42 a ja 42 d artikla seuraavasti:

"42 a artikla

"42 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttö

Siirretyn säädösvallan käyttö

1. Siirretään komissiolle määräämättömäksi ajaksi valta antaa tässä asetuksessa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä.

1. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin edellytyksin.

2. Heti kun komissio on hyväksynyt delegoidun säädöksen, se antaa säädöksen tiedoksi samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

 

3. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa delegoituja säädöksiä sovelletaan 42 b ja 42 c artiklassa vahvistettuja säännöksiä.

3. Siirretään tämän asetuksen 6 artiklan 5 ja 6 kohdassa, 7 artiklan 2 kohdassa, 9 artiklan 4 kohdassa, 16 artiklan 2 kohdassa, 31 artiklan a alakohdassa, 35 a artiklan 1 ja 2 kohdassa, 37 a artiklassa ja 40 a artiklan 1–6 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle viideksi vuodeksi ...päivästä ...kuuta ...* . Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen viiden vuoden pituisen kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

 

3 a. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

 

3 b. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

 

3 c. Tämän artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

 

_____________

 

* Tämän asetuksen voimaantulopäivä.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 27 kohta

Asetus 1290/2005/EY

42 b artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

42 b artikla

Poistetaan.

Säädösvallan siirron peruuttaminen

 

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 42 a artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron.

 

2. Toimielin, joka on aloittanut sisäisen menettelyn päättääkseen, peruuttaako se säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen päätöksen tekemistä sekä ilmoittaa samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa mahdollinen peruuttaminen koskee, ja mainitsee peruuttamisen mahdolliset syyt.

 

3. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai jonakin myöhempänä, siinä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin annettujen delegoitujen säädösten voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

 

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 27 kohta

Asetus 1290/2005/EY

42 c artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

42 c artikla

Poistetaan.

Delegoitujen säädösten vastustaminen

 

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat vastustaa delegoitua säädöstä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta määräaikaa pidennetään kuukaudella.

 

2. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole määräajan päättyessä vastustanut delegoitua säädöstä, se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan siinä mainittuna päivänä.

 

Delegoitu säädös voidaan julkaista Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja se voi tulla voimaan ennen kyseisen määräajan päättymistä, jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne aio vastustaa säädöstä.

 

3. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule voimaan. Säädöstä vastustava toimielin esittää syyt, miksi se vastustaa delegoitua säädöstä.

 

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 27 kohta

Asetus 1290/2005/EY

42 d artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

42 d artikla

42 d artikla

Täytäntöönpanosäädökset – komitea

Komiteamenettely

1. Komissiota avustaa maatalousrahastojen komitea.

1. Komissiota avustaa maatalousrahastojen komitea. Kyseinen komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011* tarkoitettu komitea.

2. Jos täytäntöönpanosäädökset annetaan tämän kohdan perusteella, sovelletaan asetuksen (EU) N:o [xxxx/yyyy] [5] artiklaa (täydennetään sen jälkeen, kun on annettu SEUT-sopimuksen 291 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valvontaa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annettava asetus, josta keskustellaan parhaillaan Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. (tarkastelumenettely)

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan asetuksen (EY) N:o 182/2011 5 artiklaa.

3. Jos täytäntöönpanosäädökset annetaan tämän kohdan perusteella, sovelletaan asetuksen (EU) N:o [xxxx/yyyy] [4] artiklaa (täydennetään sen jälkeen, kun on annettu SEUT-sopimuksen 291 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valvontaa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annettava asetus, josta keskustellaan parhaillaan Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. (neuvoa-antava menettely)

3. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan asetuksen (EY) N:o 182/2011 4 artiklaa.

 

__________________

 

* EUVL L 55, 28.02.11, s. 13.

(1)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


PERUSTELUT

Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 yhdenmukaistaminen Lissabonin sopimuksen uusien määräyksien kanssa perustuu siihen, että ne säännökset, jotka komissio on antanut mainitun säädöksen nojalla, luokitellaan delegoituihin säännöksiin ja täytäntöönpanosäännöksiin. Esittelijä on tarkastellut komission ehdotusta huolellisesti kutakin säädöstyyppiä varten 290 ja 291 artiklassa määriteltyjen arviointiperusteiden pohjalta ja yksilöinyt aloja, joilla delegoitujen säädösten edellytykset täyttyvät. Ehdotusta tarkasteltiin vastaavasti täytäntöönpanosäännöksiä koskevien edellytysten mukaisesti.

Esittelijä ehdottaa eräitä tarkistuksia, jotka koskevat säädösvallan siirron edellytyksiä (säädösvallan siirron pituus, delegoidun säädöksen vastustamiseen varattu aika, tämän ajan pidentäminen, komiteamenettely jne.) puheenjohtajakokouksen 3. maaliskuuta hyväksymän delegoitujen säädösten käyttämistä koskevia käytännön järjestelyjä koskevan yhteisen sopimuksen mukaisesti sekä yleisistä säännöistä ja periaatteista, jonka mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, annetun asetuksen 182/2011 mukaisesti.

Yksinkertaistaminen

Maataloustukirahastosta rahoitettavia menoja ja takaisinperintämenettelyä koskevat muutokset edustavat yksinkertaistamista, koska kaksi neuvoston asetusta poistetaan ja myös koska jäsenvaltioiden hallinnollisia tehtäviä vähennetään.


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 muuttaminen sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 165/94 ja (EY) N:o 78/2008 kumoaminen

Viiteasiakirjat

KOM(2010)0745 – C7-0429/2010 – 2010/0365(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

15.12.2010

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

18.1.2011

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Giovanni La Via

26.1.2011

Giovanni La Via

26.1.2011

Giovanni La Via

26.1.2011

Giovanni La Via

26.1.2011

Valiokuntien yhteiskokoukset – 51 art.

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

       

 

Valiokuntakäsittely

1.2.2011

11.4.2011

 

 

Hyväksytty (pvä)

25.5.2011

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

36

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Salvatore Caronna, Spyros Danellis, Jill Evans, Karin Kadenbach, Sandra Kalniete, Giovanni La Via, Véronique Mathieu, Maria do Céu Patrão Neves, Robert Sturdy, Artur Zasada

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

31.5.2011

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö