Eljárás : 2010/0365(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0209/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0209/2011

Viták :

PV 03/07/2012 - 15
CRE 03/07/2012 - 15

Szavazatok :

PV 04/07/2012 - 7.4
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0281

JELENTÉS     ***I
PDF 463kWORD 252k
31.5.2011
PE 460.654v02-00 A7-0209/2011

a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 165/94/EK tanácsi rendelet és a 78/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2010)0745 – C7‑0429/2010 – 2010/0365(COD))

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

Előadó: Giovanni La Via

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 165/94/EK tanácsi rendelet és a 78/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2010)0745 – C7‑0429/2010 – 2010/0365(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0745),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 42. cikkére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7‑0429/2010),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel a szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv értelmében a lengyel szenátus által benyújtott, indokolással ellátott véleményre, amely azt hangsúlyozza, hogy a javasolt jogalkotási aktus nem áll összhangban a szubszidiaritás elvével,

–   tekintettel az olasz képviselőház, a portugál parlament és a román képviselőház tagjai által a jogalkotási aktus tervezetéhez fűzött egyéb megjegyzésekre,

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2011. május 4-i véleményére,(1)

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A7-0209/2011),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A Bizottságnak hatáskörrel kell rendelkeznie ahhoz, hogy a Szerződés 290. cikke értelmében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 1290/2005/EK rendelet nem alapvető rendelkezéseinek kiegészítése vagy módosítása céljából. Meg kell határozni, hogy mely rendelkezésekre vonatkozóan gyakorolható az említett hatáskör, valamint hogy a szóban forgó felhatalmazás milyen feltételekhez van kötve.

(3) Az e rendelet által létrehozott rendszer megfelelő működésének biztosítása érdekében a jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelő elfogadására vonatkozó hatáskört át kell ruházni a Bizottságra az 1290/2005/EK rendelet egyes nem alapvető rendelkezéseinek kiegészítése, illetve módosítása tekintetében. Különösen fontos, hogy a Bizottság előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson szakértők bevonásával is. A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével és kidolgozásával egyidejűleg, időben és megfelelő módon továbbítania kell a dokumentumokat az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz.

Indokolás

A szövegezés kiigazítása a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazására vonatkozó gyakorlati eljárásokról szóló közös megegyezésnek megfelelően.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az 1290/2005/EK rendeletnek az összes tagállamban történő egységes végrehajtása érdekében a Bizottságnak indokolt hatáskörrel rendelkeznie ahhoz, hogy a Szerződés 291. cikkével összhangban végrehajtási jogi aktusokat fogadjon el. Indokolt, hogy a Bizottság a szóban forgó végrehajtási jogi aktusokat a(z) …-ról/-ről szóló xxx/xxx/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1 rendelkezéseinek megfelelően fogadja el.

(4) Az 1290/2005/EK rendelet egységes végrehajtási feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni. Ezeket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek1 megfelelően kell gyakorolni.

_____________

_____________

1 HL L [...]., [...], [...]. o.

1 HL L 55., 2011.2.28., 13. o.

Indokolás

A tagállamok ellenőrzése alá tartozó végrehajtási aktusokra vonatkozó rendelkezésekkel kapcsolatos sablonokkal összhangban, a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 10 pont

1290/2005/EK rendelet

18 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Amennyiben az adott év június 30-áig a Tanács nem határozta meg a 73/2009/EK tanácsi rendelet* 11. cikkének (1) bekezdésében említett kiigazítás mértékét, a Bizottság az e rendelet 42d. cikkének (3) bekezdése szerinti eljárásnak (tanácsadói bizottsági eljárás) megfelelően, végrehajtási jogi aktus útján rögzíti e kiigazítás mértékét, és arról haladéktalanul tájékoztatja a Tanácsot.

(4) Amennyiben az adott év június 30-áig a 73/2009/EK tanácsi rendelet* 11. cikkének (1) bekezdésében említett kiigazítás mértéke nem kerül meghatározásra, a Bizottság végrehajtási jogi aktus útján rögzíti e kiigazítás mértékét, és arról haladéktalanul tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot. E végrehajtási aktusokat a 42d.cikk (3) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 11 pont

1290/2005/EK rendelet

19 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Ha az N-edik pénzügyi évre vonatkozó költségvetés-tervezet kidolgozásakor a 73/2009/EK rendelet 11. cikke szerinti ráhagyás figyelembevételével megállapítást nyer, hogy az N-edik pénzügyi évben a 12. cikk (3) bekezdésében említett nettó eredmény túllépésének kockázata áll fenn, a Bizottság javaslatot terjeszt a Tanács elé a szükséges – különösen a 73/2009/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdésében előírt – intézkedésekről.

(2) Ha az N-edik pénzügyi évre vonatkozó költségvetés-tervezet kidolgozásakor a 73/2009/EK rendelet 11. cikke szerinti ráhagyás figyelembevételével megállapítást nyer, hogy az N-edik pénzügyi évben a 12. cikk (3) bekezdésében említett nettó eredmény túllépésének kockázata áll fenn, a Bizottság javaslatot terjeszt elő a szükséges – különösen a 73/2009/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdésében előírt – intézkedésekről.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 11 pont

1290/2005/EK rendelet

19 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Ha a Bizottság bármikor úgy ítéli meg, hogy a 12. cikk (3) bekezdésében említett nettó összeg túllépésének kockázata áll fenn, és hogy hatáskörén belül nincs lehetősége ennek orvoslására alkalmas intézkedések megtételére, akkor további, az említett összeg betartására irányuló, a Tanács által vagy az Európai Parlament és a Tanács által elfogadandó intézkedésekre tesz javaslatot.

(3) Ha a Bizottság bármikor úgy ítéli meg, hogy a 12. cikk (3) bekezdésében említett nettó összeg túllépésének kockázata áll fenn, és hogy hatáskörén belül nincs lehetősége ennek orvoslására alkalmas intézkedések megtételére, akkor további, az említett összeg betartására irányuló intézkedésekre tesz javaslatot. Ezeket az intézkedéseket az EUMSZ 43. cikkének (2) bekezdésével összhangban kell elfogadni.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 16 a pont (új)

1290/2005/EK rendelet

29 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16a) A 29. cikk a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

 

(1a) A vidékfejlesztési programjukat regionális alapon szervező tagállamok esetében az automatikusan visszavonandó összegek kiszámítását tagállami szinten is el lehet végezni.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 27 pont

1290/2005/EK rendelet

42 a cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27) A rendelet a következő 42a., 42b., 42c. és 42d. cikkel egészül ki:

(27) A rendelet a következő 42a. és 42d. cikkel egészül ki:

42a. cikk

42a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A Bizottság határozatlan időre szóló felhatalmazást kap az ebben a rendeletben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó, Bizottságra ruházott hatáskör gyakorlásának feltételeit e cikk határozza meg.

(2) A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

(3) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit a 42b. és a 42c. cikk határozza meg.

(3) Az e rendelet 6. cikkének (5) bekezdésében, 6. cikkének (6) bekezdésében, 7. cikkének (2) bekezdésében, 9. cikkének (4) bekezdésében, 16. cikkének (2) bekezdésében, 31. cikkének a) pontjában, 35a. cikkének (1) bekezdésében, 35a. cikkének (2) bekezdésében, 37a. cikkében és 40a. cikkének (1)–(6) bekezdésében említett felhatalmazást ...*-tól számított öt évre ruházzák a Bizottságra. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az öt éves időszak vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, kivéve ha az Európai Parlament vagy a Tanács legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt a meghosszabbítás ellen kifogást emel.

 

(3a) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a határozatban szereplő későbbi időpontban lép hatályba, és nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

 

(3b) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően a Bizottság arról egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

(3c) Az e rendeletnek megfelelően elfogadott valamennyi felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlament vagy a Tanács a jogi aktusról szóló értesítéstől számított két hónapos határidőn belül nem emel kifogást, illetve akkor, ha az időtartam leteltét megelőzően az Európai Parlament és a Tanács egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem kíván kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időszak két hónappal meghosszabbítható.

 

_____________

 

E rendelet hatálybalépésének dátuma.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 27 pont

1290/2005/EK rendelet

42 b cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

42b. cikk

törölve

A felhatalmazás visszavonása

 

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 42a. cikkben említett felhatalmazást.

 

(2) A felhatalmazás visszavonásával kapcsolatos döntés meghozatala érdekében belső eljárást indító intézmény a végleges határozat meghozatala előtt ésszerű határidőn belül törekszik tájékoztatni arról a másik intézményt és a Bizottságot, megjelölve, hogy mely felhatalmazás visszavonásáról és milyen lehetséges indokok alapján kíván határozni.

 

(3) A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat haladéktalanul vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét. A határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

 

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 27 pont

1290/2005/EK rendelet

42 c cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

42c. cikk

törölve

Kifogás a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen

 

(1) Az Európai Parlament és a Tanács az értesítés napját követő két hónapos időtartamon belül kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam egy hónappal meghosszabbodik.

 

(2) Ha az említett időtartam leteltéig sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, azt ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és az a benne megállapított időpontban hatályba lép.

 

Ha az Európai Parlament és a Tanács egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem kíván kifogást emelni, a felhatalmazáson alapuló jogi aktust az időtartam letelte előtt ki lehet hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és az a időtartam letelte előtt hatályba léphet.

 

(3) Ha az Európai Parlament vagy a Tanács kifogást emel a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, az nem lép hatályba. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen kifogást emelő intézmény a kifogást megindokolja.

 

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 27 pont

1290/2005/EK rendelet

42 d cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

42d. cikk

42d. cikk

Végrehajtási aktusok – bizottság

A bizottság eljárása

(1) A Bizottság munkáját a mezőgazdasági alapok bizottsága segíti.

(1) A Bizottság munkáját a mezőgazdasági alapok bizottsága segíti. Az említett bizottságot az 182/2011/EU rendelet* értelmében vett bizottságnak kell tekinteni.

(2) Végrehajtási aktusoknak e bekezdés alapján történő elfogadásakor az [xxxx/yyyy]/EU (az ellenőrzés részletes szabályairól szóló, az EUMSz. 291. cikkének (3) bekezdése szerinti, jelenleg az Európai Parlament és a Tanács által tárgyalt rendelet elfogadása után kell kitölteni) rendelet [5.] cikkét kell alkalmazni (vizsgálóbizottsági eljárás).

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

(3) Végrehajtási aktusoknak e bekezdés alapján történő elfogadásakor az [xxxx/yyyy]/EU (az ellenőrzés részletes szabályairól szóló, az EUMSz. 291. cikkének (3) bekezdése szerinti, jelenleg az Európai Parlament és a Tanács által tárgyalt rendelet elfogadása után kell kitölteni) rendelet [4.] cikkét kell alkalmazni (tanácsadó bizottsági eljárás).

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 4. cikkét kell alkalmazni.

 

__________________

 

* HL L 55., 2011.2.28., 13. o.

(1)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


INDOKOLÁS

A Lisszaboni Szerződés értelmében az 1290/2005/EK rendeletnek a Szerződésben foglalt új szabályokhoz való hozzáigazítása hátterében az áll, hogy felhatalmazáson alapuló, illetve végrehajtási jogi aktusokra kell felosztani azokat a rendelkezéseket, amelyeket a Bizottság a szóban forgó rendelet alapján fogad el. Az előadó az aktusok minden egyes típusa vonatkozásában a 290. és a 291. cikkben meghatározott kritériumok alapján alaposan átvizsgálta a Bizottság javaslatát, és azonosította azokat a területeket, ahol a végrehajtási aktusokra vonatkozó feltételek fennállnak. A javaslat tehát a végrehajtási aktusokra vonatkozó feltételek tükrében került megvizsgálásra.

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazására vonatkozó gyakorlati eljárásokra vonatkozó, az Elnökök Értekezlete által 2011. március 3-án jóváhagyott közös megegyezéssel és a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban az előadó a felhatalmazást illetően néhány módosítást javasol (a felhatalmazás időtartama, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elleni kifogásemelésre rendelkezésre álló idő, ezen időszak meghosszabbítása, bizottsági eljárás stb.)

Egyszerűsítés

Az EMGA-ból finanszírozandó kiadásokat és a behajtási eljárást érintő módosítások egyszerűsítést eredményeznek, mivel két tanácsi rendeletet kiküszöbölnek, és csökkentik a tagállamok igazgatási feladatait.


ELJÁRÁS

Cím

A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK tanácsi rendelet módosítása, valamint a 165/94/EK és a 78/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezése

Hivatkozások

COM(2010)0745 – C7-0429/2010 – 2010/0365(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

15.12.2010

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

18.1.2011

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Giovanni La Via

26.1.2011

Giovanni La Via

26.1.2011

Giovanni La Via

26.1.2011

Giovanni La Via

26.1.2011

51. cikk - Közös bizottsági ülések

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

       

 

Vizsgálat a bizottságban

1.2.2011

11.4.2011

 

 

Az elfogadás dátuma

25.5.2011

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

36

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Salvatore Caronna, Spyros Danellis, Jill Evans, Karin Kadenbach, Sandra Kalniete, Giovanni La Via, Véronique Mathieu, Maria do Céu Patrão Neves, Robert Sturdy, Artur Zasada

Benyújtás dátuma

31.5.2011

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat