Procedure : 2010/0365(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0209/2011

Ingediende teksten :

A7-0209/2011

Debatten :

PV 03/07/2012 - 15
CRE 03/07/2012 - 15

Stemmingen :

PV 04/07/2012 - 7.4
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0281

VERSLAG     ***I
PDF 378kWORD 226k
31.5.2011
PE 460.654v02-00 A7-0209/2011

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 165/94 en (EG) nr. 78/2008 van de Raad

(COM(2010)0745 – C7‑0429/2010 – 2010/0365(COD))

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Rapporteur: Giovanni La Via

PR_COD_1amCom

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 165/94 en (EG) nr. 78/2008 van de Raad

(COM(2010)0745 – C7‑0429/2010 – 2010//0365(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2010)0745),

–   gezien artikel 294, lid 2, artikel 42 en artikel 43, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7‑0429/2010),

–   gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien het gemotiveerde advies dat, in het kader van protocol (nr. 2) betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid, werd ingediend door de Poolse senaat, en waarin het ontwerpwetgevingsbesluit in strijd met het subsidiariteitsbeginsel werd geacht,

–   gezien de andere, door de Italiaanse Kamer van volksvertegenwoordigers, het Portugese parlement en de Roemeense Kamer van volksvertegenwoordigers ingediende bijdragen inzake het ontwerpwetgevingsbesluit,

–   gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 4 mei 2011(1),

–   gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A7‑0209/2011),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement  1

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) De Commissie moet de bevoegdheid krijgen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde bepaalde niet-essentiële onderdelen van Verordening (EG) nr. 1290/2005 aan te vullen of te wijzigen. De onderdelen waarvoor deze bevoegdheid mag worden uitgeoefend en de voorwaarden waaraan deze delegatie onderworpen moet worden, moeten worden vastgelegd.

(3) Om de goede werking van het bij deze verordening ingestelde stelsel te waarborgen, moet de bevoegdheid om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen vast te stellen aan de Commissie worden gedelegeerd met betrekking tot de aanvulling of wijziging van bepaalde niet-essentiële onderdelen van Verordening (EG) nr. 1290/2005. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden waar nodig overleg voert, onder meer op deskundigenniveau. De Commissie moet bij de voorbereiding en opstelling van de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen dat de desbetreffende documenten tijdig en op gepaste wijze gelijktijdig worden toegezonden aan het Europees Parlement en aan de Raad.

Motivering

Tekst in overeenstemming met de Gemeenschappelijke visie op de praktische regeling voor het gebruik van gedelegeerde handelingen.

Amendement  2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4) Om een uniforme toepassing van Verordening (EG) nr. 1290/2005 in alle lidstaten te waarborgen, moet de Commissie de bevoegdheid krijgen om uitvoeringshandelingen overeenkomstig artikel 291 van het Verdrag vast te stellen. De Commissie moet deze uitvoeringshandelingen vaststellen overeenkomstig Verordening (EU) nr. xxx/xxx van het Europees Parlement en de Raad houdende1.

(4) Om te zorgen voor uniforme voorwaarden voor toepassing van Verordening (EG) nr. 1290/2005, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden verleend. Deze bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren1.

_____________

_____________

1 PB L [...] van […], blz. […].

1 PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13.

Motivering

Tekst in overeenstemming met de templates voor bepalingen betreffende uitvoeringshandelingen die onderworpen zijn aan controle door de lidstaten, overeenkomstig de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de regels en algemene principes betreffende controle door de lidstaten van de wijze waarop de Commissie haar uitvoeringsbevoegdheid uitoefent.

Amendement  3

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 10

Verordening (EG) nr. 1290/2005

Artikel 18 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Wanneer de Raad op 30 juni van een jaar de in artikel 11, lid 1, van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad bedoelde aanpassingen niet heeft vastgesteld, doet de Commissie dat bij uitvoeringshandeling overeenkomstig de in artikel 42 quinquies, lid 3, van deze verordening bedoelde procedure [raadplegingsprocedure]; zij stelt de Raad daarvan onverwijld in kennis.

4. Wanneer op 30 juni van een jaar de in artikel 11, lid 1, van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad bedoelde aanpassingen niet zijn vastgesteld, doet de Commissie dat bij uitvoeringshandeling en stelt zij het Europees Parlement en de Raad daarvan onverwijld in kennis. Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld overeenkomstig de in artikel 42 quinquies, lid 3, bedoelde raadplegingsprocedure.

Amendement  4

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 11

Verordening (EG) nr. 1290/2005

Artikel 19 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Indien bij de opstelling van het ontwerp van begroting voor begrotingsjaar N blijkt dat het in artikel 12, lid 3, bedoelde nettosaldo voor begrotingsjaar N, rekening houdend met de in artikel 11 van Verordening (EG) nr. 73/2009 vastgestelde marge, dreigt te worden overschreden, stelt de Commissie aan de Raad de nodige maatregelen voor, met name de maatregelen die zijn vereist op grond van artikel 11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 73/2009.

2. Indien bij de opstelling van het ontwerp van begroting voor begrotingsjaar N blijkt dat het in artikel 12, lid 3, bedoelde nettosaldo voor begrotingsjaar N, rekening houdend met de in artikel 11 van Verordening (EG) nr. 73/2009 vastgestelde marge, dreigt te worden overschreden, stelt de Commissie de nodige maatregelen voor, met name de maatregelen die zijn vereist op grond van artikel 11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 73/2009.

Amendement  5

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 11

Verordening (EG) nr. 1290/2005

Artikel 19 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Op elk moment stelt de Commissie, indien zij van oordeel is dat het in artikel 12, lid 3, bedoelde nettosaldo overschreden dreigt te worden en dat het haar in het kader van haar beheersbevoegdheden niet mogelijk is de nodige maatregelen te nemen om de situatie te corrigeren, andere door de Raad of door het Europees Parlement en de Raad vast te stellen maatregelen voor om de inachtneming van dat saldo te waarborgen.

3. Op elk moment stelt de Commissie, indien zij van oordeel is dat het in artikel 12, lid 3, bedoelde nettosaldo overschreden dreigt te worden en dat het haar in het kader van haar beheersbevoegdheden niet mogelijk is de nodige maatregelen te nemen om de situatie te corrigeren, andere overeenkomstig artikel 43, lid 2, VWEU vast te stellen maatregelen voor om de inachtneming van dat saldo te waarborgen.

Amendement  6

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 16 bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 1290/2005

Artikel 29 – lid 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16 bis) in artikel 29 wordt het volgende lid 1 bis ingevoegd:

 

1 bis. Voor lidstaten die ervoor hebben gekozen hun programma’s voor plattelandsontwikkeling regionaal te organiseren, kan het ambtshalve door te halen bedrag in de lidstaat worden berekend.

Amendement  7

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 27

Verordening (EG) nr. 1290/2005

Artikel 42 bis

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(27) de volgende artikelen 42 bis, 42 ter, 42 quater en 42 quinquies worden ingevoegd:

(27) de volgende artikelen 42 bis en 42 quinquies worden ingevoegd:

"Artikel 42 bis

"Artikel 42 bis

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

1. De bevoegdheid tot vaststelling van de in deze verordening bedoelde gedelegeerde handelingen wordt aan de Commissie verleend voor onbepaalde tijd.

1. De bevoegdheid tot vaststelling van gedelegeerde handelingen wordt aan de Commissie verleend onder de in dit artikel gestelde voorwaarden.

2. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, stelt zij het Europees Parlement en de Raad daarvan gelijktijdig in kennis.

 

3. De bevoegdheid tot vaststelling van gedelegeerde handelingen wordt de Commissie verleend onder de in de artikelen 42 ter en 42 quater gestelde voorwaarden.

3. De in de artikelen 6, lid 5, 6, lid 6, 7, lid 2, 9, lid 4, 16, lid 2, 31 bis, 35 bis, lid 1, 35 bis, lid 2, in artikel 37 bis en in artikel 40 bis, leden 1 tot en met 6, van deze verordening bedoelde bevoegdheidsdelegatie wordt de Commissie verleend voor een periode van vijf jaar vanaf...*. Uiterlijk negen maanden vóór afloop van deze periode van vijf jaar stelt de Commissie een verslag op over de gedelegeerde bevoegdheden. De delegatie van bevoegdheden wordt stilzwijgend verlengd voor perioden van gelijke duur, tenzij het Europees Parlement of de Raad uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van iedere periode bezwaar maakt tegen verlenging.

 

3 bis. De bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde door het Europees Parlement of de Raad worden ingetrokken. Het besluit tot intrekking maakt een einde aan de delegatie van de bevoegdheden die in het besluit worden vermeld. Het besluit treedt in werking op de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een latere datum die in het besluit wordt vermeld. Het besluit laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

 

3 ter. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, stelt zij het Europees Parlement en de Raad gelijktijdig in kennis.

 

3 quater. Een gedelegeerde handeling die in overeenstemming met deze verordening is vastgesteld, treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad binnen een termijn van twee maanden na de bekendmaking van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van deze termijn de Commissie heeft medegedeeld voornemens te zijn om geen bezwaar te maken. Op initiatief van het Europees Parlement of de Raad kan deze termijn met twee maanden worden verlengd.

 

_____________

 

* Datum van inwerkingtreding van deze verordening.

Amendement  8

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 27

Verordening (EG) nr. 1290/2005

Artikel 42 ter

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 42 ter

Schrappen

Intrekking van de bevoegdheidsdelegatie

 

1. De in artikel 42 bis bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde door het Europees Parlement of de Raad worden ingetrokken.

 

2. De instelling die een interne procedure over een besluit tot intrekking van de bevoegdheidsdelegatie is begonnen, streeft ernaar de andere instelling en de Commissie binnen een redelijke termijn voordat het definitieve besluit wordt genomen, hiervan op de hoogte te brengen onder vermelding van gedelegeerde bevoegdheden die mogelijk worden ingetrokken en de eventuele redenen daarvoor.

 

3. Het besluit tot intrekking maakt een einde aan de delegatie van de bevoegdheden die in het besluit worden vermeld. Het besluit treedt onmiddellijk in werking of op een latere datum die in het besluit wordt vermeld. Het besluit laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet. Het wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

 

Amendement  9

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 27

Verordening (EG) nr. 1290/2005

Artikel 42 quater

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 42 quater

Schrappen

Bezwaren tegen gedelegeerde handelingen

 

1. Het Europees Parlement en de Raad mogen binnen een termijn van twee maanden na de datum van kennisgeving bezwaar maken tegen de gedelegeerde handeling. Op initiatief van het Europees Parlement of de Raad kan deze termijn met een maand worden verlengd.

 

2. Indien bij het verstrijken van deze termijn het Europees Parlement noch de Raad bezwaar heeft gemaakt tegen de gedelegeerde handeling, wordt deze bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie en treedt zij in werking op de daarin vermelde datum.

 

Indien zowel het Europees Parlement als de Raad de Commissie heeft meegedeeld voornemens te zijn geen bezwaar aan te tekenen, kan de gedelegeerde handeling vóór het verstrijken van de termijn worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie en in werking treden.

 

3. Indien het Europees Parlement of de Raad bezwaar maakt tegen een gedelegeerde handeling, treedt deze niet in werking. De instelling die bezwaar aantekent tegen de gedelegeerde handeling geeft aan waarom zij dit doet.

 

Amendement  10

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 27

Verordening (EG) nr. 1290/2005

Artikel 42 quinquies

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 42 quinquies

Artikel 42 quinquies

Uitvoeringshandelingen – Comité

Comitéprocedure

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité voor de landbouwfondsen.

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité voor de landbouwfondsen. Dit comité is een comité in de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011*.

2. Wanneer uitvoeringshandelingen krachtens dit lid worden vastgesteld, is artikel [5] van Verordening (EU) nr. [xxxx/yyyy] (moet worden aangevuld na de vaststelling van de in artikel 291, lid 3, VWEU bedoelde verordening betreffende de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren, die nu in het Europees Parlement en de Raad wordt behandeld) van toepassing. (onderzoeksprocedure)

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.

3. Wanneer uitvoeringshandelingen krachtens dit lid worden vastgesteld, is artikel [4] van Verordening (EU) nr. [xxxx/yyyy] (moet worden aangevuld na de vaststelling van de in artikel 291, lid 3, VWEU bedoelde verordening betreffende de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren, die nu in het Europees Parlement en de Raad wordt behandeld) van toepassing. (raadplegingsprocedure)."

3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 4 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.

 

__________________

 

* PB L 55 van 28.2.2011, blz.. 13.

(1)

Nog niet in het Publicatieblad gepubliceerd.


TOELICHTING

Overeenkomstig het Verdrag van Lissabon is voor de aanpassing van Verordening (EG) nr. 1290/2005 aan de nieuwe regels van het Verdrag uitgegaan van een indeling in gedelegeerde bevoegdheden en uitvoeringsbevoegdheden van de door de Commissie voor de genoemde verordening vastgestelde uitvoeringsbepalingen. Op basis van de in de artikelen 290 en 291 bepaalde criteria die voor elk type van handeling zijn vastgesteld, heeft de rapporteur het Commissievoorstel grondig onderzocht en de gebieden geïdentificeerd waar aan de voorwaarden voor gedelegeerde handelingen is voldaan. Vervolgens is het voorstel onderzocht op de voorwaarden voor uitvoeringshandelingen.

De rapporteur stelt enkele amendementen voor ten aanzien van de voorwaarden van de delegatie (duur van de delegatie, termijn voor bezwaar tegen een gedelegeerde handeling, verlenging van deze periode, comitéprocedure, enz.) in overeenstemming met de Gemeenschappelijke visie op de praktische regeling voor het gebruik van gedelegeerde handelingen, goedgekeurd op 3 maart 2011 door de Conferentie van Voorzitters, en met Verordening nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren.

Vereenvoudiging

De wijzigingen betreffende de door het ELGF te financieren uitgaven en de terugvorderingsprocedure vormen een vereenvoudiging door de intrekking van twee verordeningen van de Raad alsook door een vermindering van de administratieve taken van de lidstaten.


PROCEDURE

Titel

Wijziging van Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 165/94 en (EG) nr. 78/2008 van de Raad

Document- en procedurenummers

COM(2010)0745 – C7-0429/2010 – 2010/0365(COD)

Datum indiening bij EP

15.12.2010

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

AGRI

18.1.2011

 

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Giovanni La Via

26.1.2011

Giovanni La Via

26.1.2011

Giovanni La Via

26.1.2011

Giovanni La Via

26.1.2011

Artikel 51 - Gezamenlijke commissievergaderingen

       Datum bekendmaking

       

       

 

Behandeling in de commissie

1.2.2011

11.4.2011

 

 

Datum goedkeuring

25.5.2011

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

36

4

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Salvatore Caronna, Spyros Danellis, Jill Evans, Karin Kadenbach, Sandra Kalniete, Giovanni La Via, Véronique Mathieu, Maria do Céu Patrão Neves, Robert Sturdy, Artur Zasada

Datum indiening

31.5.2011

Juridische mededeling - Privacybeleid