SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej i uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 165/94 i (WE) nr 78/2008

31.5.2011 - (COM(2010)0745 – C7‑0429/2010 – 2010/0365(COD)) - ***I

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sprawozdawca: Giovanni La Via


Procedura : 2010/0365(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0209/2011

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej i uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 165/94 i (WE) nr 78/2008

(COM(2010)0745 – C7‑0429/2010 – 2010/0365(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu i Rady (COM(2010)0745),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 42 oraz 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C7–0429/2010),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną przez polski Senat w ramach Protokołu (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, zawierającą stwierdzenie, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–   uwzględniając pozostałe opinie dotyczące projektu aktu ustawodawczego przekazane przez włoską Izbę Deputowanych, parlament portugalski i rumuńską Izbę Deputowanych,

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 4 maja 2011 r.[1],

–   uwzględniając art.55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A7-0209/2011),

1.  zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego projektu lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom państw członkowskich.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Komisja powinna posiadać uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu w celu uzupełniania lub zmiany niektórych, innych niż istotne, elementów rozporządzenia (WE) nr 1290/2005. Należy określić, wobec których elementów będzie można stosować wymienione uprawnienia, a także warunki, którym uprawnienia te będą podlegać.

(3) Aby zapewnić należyte funkcjonowanie systemu utworzonego na mocy niniejszego rozporządzenia, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów na podstawie art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotyczących uzupełnienia lub zmiany niektórych, innych niż istotne, elementów rozporządzenia (WE) nr 1290/2005. Szczególnie istotne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na szczeblu ekspertów. W procesie przygotowania i sporządzania aktów delegowanych Komisja powinna zadbać o równoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie istotnych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Uzasadnienie

Treść poprawki zgodna ze wspólnym porozumieniem dotyczącym praktycznych rozwiązań w stosowaniu aktów delegowanych.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Aby zapewnić jednolite stosowanie rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 we wszystkich państwach członkowskich, należy umożliwić Komisji przyjmowanie aktów wykonawczych zgodnie z art. 291 Traktatu. Komisja powinna przyjąć te akty wykonawcze zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr xxx/xxx1.

(4) Aby zapewnić jednolite warunki wdrażania rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, Komisji należy powierzyć uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję1.

_____________

_____________

1 Dz.U. L […] z […], s. […].

1 Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.

Uzasadnienie

Treść poprawki zgodna z wzorem przepisów dotyczących aktów wykonawczych, które podlegają kontroli państw członkowskich zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 10

Rozporządzenie 1290/2005/WE

Artykuł 18 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Jeżeli do dnia 30 czerwca danego roku Rada nie ustaliła wyrównań, o których mowa w art. 11 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009, Komisja ustali te wyrównania w drodze aktu wykonawczego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 42d ust. 3 (procedura doradcza) niniejszego rozporządzenia, i niezwłocznie poinformuje o nich Radę.

4. Jeżeli do dnia 30 czerwca danego roku wyrównania, o których mowa w art. 11 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009, nie zostaną ustalone, Komisja ustali te wyrównania w drodze aktu wykonawczego i niezwłocznie poinformuje o nich Parlament Europejski i Radę. Te akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 42d ust. 3.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 11

Rozporządzenie 1290/2005/WE

Artykuł 19 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Jeżeli podczas ustanawiania projektu budżetu na rok budżetowy N okaże się, że istnieje ryzyko przekroczenia salda netto, o którym mowa w art. 12 ust. 3, na rok budżetowy N, uwzględniając margines przewidziany w art. 11 rozporządzenia (WE) nr 73/2009, Komisja proponuje Radzie podjęcie niezbędnych środków, w szczególności środków wymaganych na mocy art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 73/2009.

2. Jeżeli podczas ustanawiania projektu budżetu na rok budżetowy N okaże się, że istnieje ryzyko przekroczenia salda netto, o którym mowa w art. 12 ust. 3, na rok budżetowy N, uwzględniając margines przewidziany w art. 11 rozporządzenia (WE) nr 73/2009, Komisja proponuje podjęcie niezbędnych środków, w szczególności środków wymaganych na mocy art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 73/2009.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 11

Rozporządzenie 1290/2005/WE

Artykuł 19 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W każdej chwili gdy Komisja uzna, że istnieje ryzyko przekroczenia salda netto, o którym mowa w art. 12 ust. 3, oraz że w ramach swoich kompetencji nie jest w stanie podjąć wystarczających środków w celu poprawienia sytuacji, proponuje ona inne środki gwarantujące nienaruszalność wyżej wymienionego salda do przyjęcia przez Radę lub przez Parlament Europejski i Radę.

3. W każdej chwili gdy Komisja uzna, że istnieje ryzyko przekroczenia salda netto, o którym mowa w art. 12 ust. 3 oraz że w ramach swoich kompetencji zarządczych nie jest w stanie podjąć wystarczających środków w celu poprawienia sytuacji, proponuje ona inne środki gwarantujące nienaruszalność wyżej wymienionego salda do przyjęcia zgodnie z art. 43 ust. 2 TFUE.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 16 a (nowy)

Rozporządzenie 1290/2005/WE

Artykuł 29 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16a) W art. 29 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

 

1a. W odniesieniu do państw członkowskich, które postanowiły organizować programy rozwoju obszarów wiejskich w skali regionalnej, obliczenia kwot podlegających automatycznemu umorzeniu można dokonać na szczeblu państwa członkowskiego.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 27

Rozporządzenie 1290/2005/WE

Artykuł 42 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27) Dodaje się art. 42a, 42b, 42c i 42d w brzmieniu:

(27) Dodaje się art. 42a i 42d w brzmieniu:

Artykuł 42a

Artykuł 42a

Wykonywanie przekazanych uprawnień

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, powierza się Komisji na czas nieokreślony.

1. Uprawnienie do przyjmowania aktów delegowanych powierza się Komisji na warunkach określonych w niniejszym artykule.

2. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja powiadamia o tym równocześnie Parlament Europejski i Radę.

 

3. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych powierzone Komisji podlegają warunkom określonym w art. 42b i 42c.

3. Uprawnienia, o których mowa w art. 6 ust. 5 i 6, art. 7 ust. 2, art. 9 ust. 4, art. 16 ust. 2, art. 31a, art. 35a ust. 1 i 2, art. 37a oraz art. 40a ust. 1-6 niniejszego rozporządzenia, przekazuje się Komisji na okres pięciu lat od dnia ….*. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed zakończeniem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień jest automatycznie odnawiane na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się temu odnowieniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

 

3a. Przekazanie uprawnień może zostać odwołane przez Parlament Europejski lub Radę w dowolnym momencie. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień określonych w takiej decyzji. Decyzja ta staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w terminie późniejszym wskazanym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność aktów delegowanych już obowiązujących.

 

3b. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja powiadamia o tym równocześnie Parlament Europejski i Radę.

 

3c. Akt delegowany przyjęty zgodnie z niniejszym rozporządzeniem wchodzi w życie tylko pod warunkiem, że w terminie dwóch miesięcy od powiadomienia o akcie delegowanym Parlamentu Europejskiego i Rady Parlament ani Rada nie zgłoszą sprzeciwu wobec tego aktu, lub pod warunkiem, że przed upływem tego okresu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformują Komisję, że nie zamierzają zgłaszać sprzeciwu. Okres ten podlega przedłużeniu o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

 

_____________

 

* Data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 27

Rozporządzenie 1290/2005/WE

Artykuł 42 b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 42b

skreślony

Odwołanie przekazanych uprawnień

 

1. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 42a, może w dowolnym momencie zostać odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę.

 

2. Instytucja, która rozpoczęła wewnętrzną procedurę w celu podjęcia decyzji, czy zamierza ona odwołać przekazanie uprawnień, informuje drugą instytucję i Komisję, odpowiednio wcześnie przed podjęciem ostatecznej decyzji, wskazując przekazane uprawnienia, które mogłyby zostać odwołane, oraz możliwe przyczyny tego odwołania.

 

3. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień określonych w tej decyzji. Staje się ona skuteczna natychmiast lub od późniejszej daty, która jest w niej określona. Decyzja ta nie wpływa na ważność aktów delegowanych już obowiązujących. Jest ona publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 27

Rozporządzenie 1290/2005/WE

Artykuł 42 c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 42c

skreślony

Sprzeciw wobec aktów delegowanych

 

1. Parlament Europejski i Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego w terminie dwóch miesięcy od daty zawiadomienia. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten jest przedłużany o miesiąc.

 

2. Jeśli po upływie tego terminu ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyrażą sprzeciwu wobec aktu delegowanego, jest on publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzi w życie z dniem przewidzianym w jego przepisach.

 

Akt delegowany może zostać opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz może wejść w życie przed upływem tego terminu, jeżeli zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformują Komisję o swoim zamiarze niewyrażania sprzeciwu.

 

3. Jeśli Parlament Europejski lub Rada wyrażą sprzeciw wobec aktu delegowanego, nie wchodzi on w życie. Instytucja, która wyraża sprzeciw wobec aktu delegowanego, podaje uzasadnienie.

 

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 27

Rozporządzenie 1290/2005/WE

Artykuł 42 d

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 42d

Artykuł 42d

Akty wykonawcze – komitet

Procedura komitetowa

1. Komisję wspiera Komitet ds. Funduszy Rolniczych.

1. Komisję wspiera Komitet ds. Funduszy Rolniczych. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011*.

2. Jeśli akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie z niniejszym ustępem, ma zastosowanie art. [5] rozporządzenia (UE) nr [xxxx/yyyy] (Do uzupełnienia po przyjęciu rozporządzenia w sprawie środków kontroli, o którym mowa w art. 291 ust. 3 TFUE, będącego obecnie przedmiotem debaty w PE i w Radzie). (procedura badawcza).

2. W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

3. Jeśli akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie z niniejszym ustępem, ma zastosowanie art. [4] rozporządzenia (UE) nr [xxxx/yyyy] (Do uzupełnienia po przyjęciu rozporządzenia w sprawie środków kontroli, o którym mowa w art. 291 ust. 3 TFUE, będącego obecnie przedmiotem debaty w PE i w Radzie). (procedura doradcza).

3. W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

 

__________________

 

* Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.

  • [1]  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

UZASADNIENIE

Po wejściu w życie Traktatu z Lizbony dostosowanie rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 do nowych przepisów Traktatu opiera się na podziale przepisów przyjmowanych przez Komisję zgodnie z tym rozporządzeniem na uprawnienia delegowane i uprawnienia wykonawcze. Sprawozdawca wnikliwie zbadał wniosek Komisji w oparciu o kryteria określone w art. 290 i 291 dla każdego rodzaju aktu i wskazał obszary, w których spełniono warunki związane z aktami delegowanymi. Wniosek został tak samo poddany analizie pod kątem warunków, jakie powinny spełniać akty wykonawcze.

Sprawozdawca proponuje kilka zmian dotyczących warunków przekazania uprawnień (czas trwania, termin wnoszenia sprzeciwu wobec aktu delegowanego, wydłużenie tego terminu, procedura komitetowa itp.) zgodnie ze wspólnym porozumieniem dotyczącym praktycznych rozwiązań w stosowaniu aktów delegowanych zatwierdzonym przez Konferencję Przewodniczących w dniu 3 marca 2011 r. oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 182/2011 ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję.

Uproszczenie

Zmiany dotyczące wydatków, które mają być finansowane z EFRG, i procedury odzyskiwania środków stanowią uproszczenie polegające na zastąpieniu dwóch rozporządzeń Rady i prowadzą do ograniczenia czynności administracyjnych państw członkowskich.

PROCEDURA

Tytuł

Zmiana rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej i uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 165/94 i (WE) nr 78/2008

Odsyłacze

COM(2010)0745 – C7-0429/2010 – 2010/0365(COD)

Data przedstawienia w PE

15.12.2010

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

18.1.2011

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Giovanni La Via

26.1.2011

Giovanni La Via

26.1.2011

Giovanni La Via

26.1.2011

Giovanni La Via

26.1.2011

Wspólne posiedzenia komisji – art. 51

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

       

 

Rozpatrzenie w komisji

1.2.2011

11.4.2011

 

 

Data przyjęcia

25.5.2011

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

36

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Salvatore Caronna, Spyros Danellis, Jill Evans, Karin Kadenbach, Sandra Kalniete, Giovanni La Via, Véronique Mathieu, Maria do Céu Patrão Neves, Robert Sturdy, Artur Zasada

Data złożenia

31.5.2011