Procedură : 2010/0365(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0209/2011

Texte depuse :

A7-0209/2011

Dezbateri :

PV 03/07/2012 - 15
CRE 03/07/2012 - 15

Voturi :

PV 04/07/2012 - 7.4
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0281

RAPORT     ***I
PDF 659kWORD 261k
31.5.2011
PE 460.654v01-00 A7-0209/2011

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului privind finanțarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 165/94 și (CE) nr. 78/2008 ale Consiliului

(COM(2010)0745 – C7‑0429/2010 – 2010/0365(COD))

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

Raportor: Giovanni La Via

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului privind finanțarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 165/94 și (CE) nr. 78/2008 ale Consiliului

(COM(2010)0745 – C7‑0429/2010 – 2010/0365(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2010)0745),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 42 și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0429/2010),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul motivat prezentat de către Senatul Poloniei în cadrul Protocolului (nr. 2) privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–   având în vedere contribuțiile suplimentare prezentate de Camera Deputaților din Italia, Parlamentul Portugaliei și Camera Deputaților din România cu privire la proiectul de act legislativ,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 4 mai 2011(1),

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A7-0209/2011),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia trebuie să dispună de competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 290 din tratat, pentru a completa sau modifica anumite elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 1290/2005. Trebuie definite elementele asupra cărora poate fi exercitată competența menționată, precum și condițiile pe care trebuie să le respecte delegarea respectivă.

(3) În vederea asigurării bunei funcționări a sistemului stabilit de prezentul regulament, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește completarea sau modificarea anumitor elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 1290/2005. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Comisia, atunci când pregătește și elaborează acte delegate, ar trebui să asigure o transmitere simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

Justificare

Text elaborat în conformitate cu Înțelegerea comună privind mecanismele practice de utilizare a actelor delegate.

Amendamentul  2

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Pentru a asigura o aplicare uniformă a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 în toate statele membre, Comisia trebuie să dispună de competența de a adopta acte de punere în aplicare în conformitate cu articolul 291 din tratat. Comisia trebuie să adopte aceste acte de punere în aplicare în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. xxx/xxx al Parlamentului European și al Consiliului privind1.

(4) Pentru a asigura condiții uniforme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie1.

_____________

_____________

1 JO L [...], […], p.[…].

1 JO L 55, 28.2.2011, p. 13

Justificare

Text elaborat în conformitate cu modelele de redactare a dispozițiilor privind actele de punere în aplicare supuse controlului statelor membre, în conformitate cu Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor și a principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie.

Amendamentul  3

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 10

Regulamentul 1290/2005/CE

Articolul 18 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În cazul în care până la data de 30 iunie a fiecărui an Consiliul nu a stabilit ajustările menționate la articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului*, Comisia stabilește aceste ajustări printr-un act delegat, în conformitate cu procedura menționată la articolul 42d alineatul (3) (procedura de consultare) din prezentul regulament, și informează de îndată Consiliul în acest sens.

(4) În cazul în care până la data de 30 iunie a fiecărui an ajustările menționate la articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului* nu au fost stabilite, Comisia stabilește respectivele ajustări printr-un act de punere în aplicare și informează de îndată Parlamentul European și Consiliul în acest sens. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 42d alineatul (3).

Amendamentul  4

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 11

Regulamentul 1290/2005/CE

Articolul 19 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În cazul în care, la întocmirea proiectului de buget pentru exercițiul financiar N, există riscul ca soldul net menționat la articolul 12 alineatul (3) pentru exercițiul financiar N să fie depășit, ținând seama de marja stabilită la articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, Comisia propune Consiliului măsurile necesare, inclusiv cele prevăzute la articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009.

(2) În cazul în care, la întocmirea proiectului de buget pentru exercițiul financiar N, există riscul ca soldul net menționat la articolul 12 alineatul (3) pentru exercițiul financiar N să fie depășit, ținând seama de marja stabilită la articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, Comisia propune măsurile necesare, inclusiv cele prevăzute la articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009.

Amendamentul  5

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 11

Regulamentul 1290/2005/CE

Articolul 19 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În orice moment, în cazul în care consideră că există un risc de depășire a soldului net menționat la articolul 12 alineatul (3) și că nu poate lua măsuri adecvate pentru a remedia situația în cadrul competențelor sale, Comisia propune alte măsuri în vederea asigurării respectării soldului respectiv, măsuri care trebuie adoptate de Consiliu sau de Parlamentul European și de Consiliu.

(3) În orice moment, în cazul în care consideră că există un risc de depășire a soldului net menționat la articolul 12 alineatul (3) și că nu poate lua măsuri adecvate pentru a remedia situația în cadrul competențelor sale, Comisia propune alte măsuri în vederea asigurării respectării soldului respectiv. Măsurile respective sunt adoptate în conformitate cu articolul 43 alineatul (2) din TFUE.

Amendamentul  6

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 16a (nou)

Regulamentul 1290/2005/CE

Articolul 29 – alineatul 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

16a. La articolul 29, se inserează următorul alineat (1a):

 

(1a) Pentru statele membre care au ales să-și organizeze programele de dezvoltare rurală pe criterii regionale, calcularea sumei care urmează să fie dezangajată automat se poate face la nivelul statului membru.

Amendamentul  7

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 27

Regulamentul 1290/2005/CE

Articolul 42a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

27. Se inserează următoarele articole 42a, 42b, 42c și 42d:

27. Se inserează următoarele articole 42a și 42d:

„Articolul 42a

„Articolul 42a

Exercitarea delegării

Exercitarea delegării

(1) Comisiei i se conferă pentru o perioadă de timp nedeterminată competența de a adopta actele delegate menționate în prezentul regulament.

(1) Competența de a adopta acte delegate îi este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

(3) Competența de a adopta acte delegate îi este conferită Comisiei sub rezerva condițiilor prevăzute la articolele 42b și 42c.

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 6 alineatul (5), articolul 6 alineatul (6), articolul 7 alineatul (2), articolul 9 alineatul (4), articolul 16 alineatul (2), articolul 31 litera (a), articolul 35a alineatele (1) și (2), articolul 37a și articolul 40a alineatele (1)-(6) ale prezentului regulament se conferă Comisei pentru o perioadă de cinci ani de la …*. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe, cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

 

(3a). Delegarea de competențe poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

 

(3b) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

(3c) Un act delegat adoptat în temeiul prezentul regulament intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de 2 luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu 2 luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

 

_____________

 

* Data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul  8

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 27

Regulamentul 1290/2005/CE

Articolul 42b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 42b

eliminat

Revocarea delegării

 

(1) Delegarea competențelor menționată la articolul 42a poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu.

 

(2) Instituția care a inițiat o procedură internă pentru a decide să revoce delegarea de competențe informează cealaltă instituție și Comisia cu suficient timp înainte de adoptarea unei decizii finale, indicând competențele delegate care ar putea face obiectul unei revocări, precum și motivele revocării respective.

 

(3) Decizia de revocare pune capăt delegării competențelor specificate în decizia respectivă. Aceasta intră în vigoare imediat sau la o dată ulterioară, menționată în decizie și nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare. Decizia se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

Amendamentul  9

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 27

Regulamentul 1290/2005/CE

Articolul 42c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 42c

eliminat

Obiecții la actele delegate

 

(1) Parlamentul European și Consiliul pot prezenta obiecții cu privire la actul delegat într-o perioadă de două luni de la data notificării. La inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului, acest termen poate fi prelungit cu o lună.

 

(2) În cazul în care, la expirarea acestui termen, nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au prezentat obiecții cu privire la actul delegat, acesta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare la data prevăzută în actul respectiv.

 

Actul delegat poate fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare înainte de expirarea termenului respectiv dacă atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia cu privire la intenția lor de a nu prezenta obiecții.

 

(3) În cazul în care Parlamentul European sau Consiliul prezintă obiecții cu privire la un act delegat, acesta nu intră în vigoare. Instituția care prezintă obiecții indică motivele care au stat la baza acestora.

 

Amendamentul  10

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 27

Regulamentul 1290/2005/CE

Articolul 42d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 42d

Articolul 42d

Acte de punere în aplicare - comitet

Procedura comitetului

(1) Comisia este asistată de Comitetul pentru fondurile agricole.

(1) Comisia este asistată de Comitetul pentru fondurile agricole. Respectivul comitet este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011*.

(2) La adoptarea actelor de punere în aplicare în temeiul prezentului alineat se aplică articolul [5] din Regulamentul (UE) nr. [xxxx/yyyy] [urmează a se completa după adoptarea regulamentului privind mecanismele de control menționat la articolul 291 alineatul (3) din TFUE, aflat în prezent în dezbatere la Parlamentul European și la Consiliu]. (procedura de examinare)

(2) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(3) La adoptarea actelor de punere în aplicare în temeiul prezentului alineat se aplică articolul [4] din Regulamentul (UE) nr. [xxxx/yyyy] [urmează a se completa după adoptarea regulamentului privind mecanismele de control menționat la articolul 291 alineatul (3) din TFUE, aflat în prezent în dezbatere la Parlamentul European și la Consiliu]. (procedura de consultare)”

(3) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.”

 

__________________

 

* JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

(1)

Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


EXPUNERE DE MOTIVE

Ca urmare a Tratatului de la Lisabona, alinierea Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 la noile norme din Tratat se bazează pe o clasificare în competențe delegate și în competențe de executare a dispozițiilor adoptate de Comisie în conformitate cu regulamentul menționat. Având în vedere criteriile definite la articolele 290 și 291 pentru fiecare tip de act în parte, raportorul a analizat cu atenție propunerea Comisiei și a identificat domeniile în care sunt respectate condițiile referitoare la actele delegate. Prin urmare, propunerea a fost supusă unei analize a condițiilor privind actele de punere în aplicare.

Raportorul propune anumite amendamente în ceea ce privește condițiile privind delegarea (perioada de delegare, perioada în care se pot formula obiecțiuni cu privire la un act delegat, prelungirea perioadei respective, procedura comitetului etc.), în conformitate cu Înțelegerea comună la care s-a ajuns cu privire la mecanismele practice de utilizare a actelor delegate aprobată de Conferința Președinților din 3 martie 2011 și cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie.

Simplificare.

Amendamentele referitoare la cheltuielile care urmează să fie finanțate din FEGA și la procedura de recuperare constituie o simplificare prin faptul că înlocuiesc două regulamente ale Consiliului și totodată reduc sarcinile administrative ale statelor membre.

PROCEDURÃ

Titlu

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului privind finanțarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 165/94 și (CE) nr. 78/2008 ale Consiliului

Referințe

COM(2010)0745 – C7-0429/2010 – 2010/0365(COD)

Data prezentării la PE

15.12.2010

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

AGRI

18.1.2011

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Giovanni La Via

26.1.2011

Giovanni La Via

26.1.2011

Giovanni La Via

26.1.2011

Giovanni La Via

26.1.2011

Articolul 51 - Reuniuni comune ale comisiilor

       Data anunțului în plen

       

 

Examinare în comisie

1.2.2011

11.4.2011

 

 

Data adoptării

25.5.2011

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

36

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Rareș-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Membri supleanți prezenți la votul final

Salvatore Caronna, Spyros Danellis, Jill Evans, Karin Kadenbach, Sandra Kalniete, Giovanni La Via, Véronique Mathieu, Maria do Céu Patrão Neves, Robert Sturdy, Artur Zasada

Data depunerii

31.5.2011

Aviz juridic - Politica de confidențialitate