Postup : 2010/0365(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0209/2011

Predkladané texty :

A7-0209/2011

Rozpravy :

PV 03/07/2012 - 15
CRE 03/07/2012 - 15

Hlasovanie :

PV 04/07/2012 - 7.4
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0281

SPRÁVA     ***I
PDF 526kWORD 252k
31.5.2011
PE 460.654v02-00 A7-0209/2011

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 165/94 a (ES) č. 78/2008

(KOM(2010)0745 – C7‑0429/2010 – 2010/0365(COD))

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Spravodajca: Giovanni La Via

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 165/94 a (ES) č. 78/2008

(KOM(2010)0745 – C7‑0429/2010 – 2010/0365(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0745),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 42 a 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7‑0429/2010),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené v rámci protokolu (č. 2) o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality poľským senátom, ktorý sa domnieva, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–   so zreteľom na ostatné dokumenty, ktoré predložili talianska snemovne poslancov, portugalský parlament a rumunská snemovňa poslancov v súvislosti s návrhom legislatívneho aktu,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 4. mája 2011(1),

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A7-0209/2011),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) S cieľom doplniť alebo zmeniť určité nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 1290/2005 by Komisia mala mať právomoc v súlade s článkom 290 zmluvy prijímať delegované akty. Mali by sa vymedziť prvky, pri ktorých sa uvedená právomoc môže uplatniť, ako aj podmienky, ktorým bude dané delegovanie podliehať.

(3) S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie režimu stanoveného týmto nariadením by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide doplnenie alebo zmenu určitých nepodstatných prvkov nariadenia (ES) č. 1290/2005. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

Odôvodnenie

Text je v súlade so spoločnou dohodou o praktických opatreniach na uplatňovanie delegovaných aktov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Aby sa zaručilo jednotné uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1290/2005 vo všetkých členských štátoch, Komisia sa by mala splnomocniť na prijímanie vykonávacích aktov v súlade s článkom 291 zmluvy. Komisia by mala prijímať tieto vykonávacie akty v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. xxx/xxx 1.

(4) S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania nariadenia (ES) č. 1290/2005, by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie1.

_____________

_____________

1 Ú. v. EÚ L [...], [...], s. [...].

1 Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

Odôvodnenie

Znenie je v súlade so vzormi pre ustanovenia o vykonávacích aktoch podliehajúcich kontrole členských štátov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá a všeobecné zásady týkajúce sa mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú Komisiu pri uplatňovaní vykonávacích právomocí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 10

Smernica 1290/2005/ES

Článok 18 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Ak do 30. júna niektorého roku Rada neustanovila úpravy uvedené v článku 11 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, Komisia ustanoví tieto úpravy vykonávacím aktom v súlade s postupom uvedeným v článku 42d ods. 3 (konzultačný postup) tohto nariadenia a bezodkladne o nich informuje Radu.

4. Ak do 30. júna niektorého roku neboli ustanovené úpravy uvedené v článku 11 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009*, Komisia ich ustanoví vykonávacím aktom a bezodkladne o nich informuje Európsky parlament a Radu. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 42d ods. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 11

Smernica 1290/2005/ES

Článok 19 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak sa pri vytváraní návrhu rozpočtu na obdobie N ukáže, že by čistý zostatok uvedený v článku 12 ods. 3 na obdobie N, pri zohľadnení rozpätia stanoveného v článku 11 nariadenia (ES) č. 73/2009, mohol byť prekročený, Komisia navrhne Rade potrebné opatrenia, najmä opatrenia, ktoré sa požadujú pri uplatnení článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 73/2009.

2. Ak sa pri vytváraní návrhu rozpočtu na obdobie N ukáže, že by čistý zostatok uvedený v článku 12 ods. 3 na obdobie N, pri zohľadnení rozpätia stanoveného v článku 11 nariadenia (ES) č. 73/2009, mohol byť prekročený, Komisia navrhne potrebné opatrenia, najmä opatrenia, ktoré sa požadujú pri uplatnení článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 73/2009.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 11

Smernica 1290/2005/ES

Článok 19 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Kedykoľvek sa Komisia domnieva, že existuje riziko prekročenia čistého zostatku uvedeného v článku 12 ods. 3 a že nemôže prijať dostatočné opatrenia na zlepšenie situácie v rámci svojich riadiacich právomocí, navrhne iné opatrenia na zabezpečenie dodržania tohto zostatku, opatrenia, ktoré má prijať Rada alebo Európsky parlament a Rada.

3. Kedykoľvek sa Komisia domnieva, že existuje riziko prekročenia čistého zostatku uvedeného v článku 12 ods. 3 a že nemôže prijať dostatočné opatrenia na zlepšenie situácie v rámci svojich riadiacich právomocí, navrhne iné opatrenia na zabezpečenie dodržania tohto zostatku. Tieto opatrenia sa prijmú v súlade s článkom 43 ods. 2 ZFEÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1a (nový)

Smernica 1290/2005/ES

Článok 29 – odsek 29a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16a) V článku 29 sa vkladá tento odsek 1a:

 

1a. Pre členské štáty, ktoré sa rozhodli pripravovať svoje programy rozvoja vidieka na regionálnom základe, sa suma, ktorá bude automaticky zrušená, môže vypočítať na úrovni členského štátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 27

Smernica 1290/2005/ES

Článok 42a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27) Vkladajú sa tieto články 42a, 42b, 42c a 42d:

(27) Vkladajú sa tieto články 42a a 42d:

„Článok 42a

Článok 42a

Vykonávanie delegovania právomocí

Vykonávanie delegovania právomocí

1. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty uvedené v tomto nariadení na neurčitý čas.

1. Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2. Ihneď po prijatí delegovaného aktu ho Komisia oznámi súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

 

3. Právomoc prijímať delegované akty udelená Komisii podlieha podmienkam stanoveným v článkoch 42b a 42c.

3. Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 6 ods. 5, 6 ods.6, 7 ods. 2, 9 ods. 4, 16 ods. 2, 31 písm. a, 35a ods. 1, 35a ods. 2, v článku 37a a v článku 40a ods. 1 – 6 tohto nariadenia ... sa Komisii udeľuje na obdobie 5 rokov od …*. Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovaných právomocí najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

 

3a. Delegovanie právomocí môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

 

3b. Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

 

3c. Delegovaný akt prijatý podľa tohto nariadenia nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov od oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

 

_____________

 

* Dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 27

Smernica 1290/2005/ES

Článok 42b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 42b

vypúšťa sa

Zrušenie delegovania právomocí

 

1. Delegovanie právomocí uvedené v článku 42a môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek zrušiť.

 

2. Inštitúcia, ktorá začala vnútorný postup rozhodovania o zrušení delegovania právomocí, sa snaží informovať druhú inštitúciu a Komisiu v primeranej lehote pred prijatím konečného rozhodnutia o delegovaných právomociach, ktoré môžu podliehať zrušeniu, ako aj o možných dôvodoch tohto zrušenia.

 

3. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje prenesenie právomocí uvedených v danom rozhodnutí. Účinnosť nadobúda okamžite alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý sa v ňom spresní. Neovplyvňuje platnosť už platných delegovaných aktov. Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 27

Smernica 1290/2005/ES

Článok 42c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 42c

vypúšťa sa

Námietky voči delegovaným aktom

 

1. Európsky parlament a Rada môžu vzniesť námietky proti delegovanému aktu v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia. Z iniciatívy Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predlžuje o jeden mesiac.

 

2. Ak do uplynutia tejto lehoty Európsky parlament ani Rada nevyjadria námietky proti delegovanému aktu, akt sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť v deň, ktorý je v ňom uvedený.

 

Delegovaný akt môže byť uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudnúť účinnosť pred uplynutím tejto lehoty, ak Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom zámere nevzniesť námietky.

 

3. Ak Európsky parlament alebo Rada vznesie námietky proti delegovanému aktu, akt nenadobudne účinnosť. Inštitúcia, ktorá vyjadrí námietky, uvedie dôvody námietok proti delegovanému aktu.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 27

Smernica 1290/2005/ES

Článok 42d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 42d

Článok 42d

Vykonávacie akty - výbor

Postup výboru

1. Komisii pomáha Výbor poľnohospodárskych fondov.

1. Komisii pomáha Výbor poľnohospodárskych fondov. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011*.

2. Ak sa na základe tohto odseku prijmú vykonávacie akty, uplatňuje sa článok [5] nariadenia (EÚ) č. [xxxx/yyyy] (doplní sa po prijatí nariadenia o podrobných podmienkach kontroly uvedenej v článku 291 ods. 3 ZFEÚ, o ktorom sa práve rokuje v EP a v Rade) [postup preskúmania].

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

3. Ak sa na základe tohto odseku prijmú vykonávacie akty, uplatňuje sa článok [4] nariadenia (EÚ) č. [xxxx/yyyy] (doplní sa po prijatí nariadenia o podrobných podmienkach kontroly uvedenej v článku 291 ods. 3 ZFEÚ, o ktorom sa práve rokuje v EP a v Rade) [postup preskúmania].

3. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

 

__________________

 

* Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

(1)

Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Podľa Lisabonskej zmluvy spočíva zosúladenie nariadenia (ES) č. 1290/2005 s novými pravidlami zmluvy v klasifikácii na delegované právomoci a vykonávacie právomoci v ustanoveniach prijatých Komisiou na uplatňovanie uvedeného nariadenia. Na základe kritérií vymedzených v článkoch 290 a 291 pre každý druh aktu spravodajca pozorne preskúmal návrh Komisie a stanovil oblasti, v ktorých boli splnené podmienky pre delegované akty. Návrh sa následne skúmal so zreteľom na podmienky vykonávacích aktov.

Spravodajca navrhuje zmeniť a doplniť podmienky delegovania podmienky delegovania (obdobie delegovania, časový rámec na vznesenie námietky proti delegovanému aktu, predĺženie tohto obdobia, postup vo výboroch atď.) v súlade so spoločnou dohodou o praktických opatreniach na uplatňovanie delegovaných aktov, ktoré schválila Konferencia predsedov 3. marca 2011, a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č.182/2011, ktorým sa stanovujú pravidlá a všeobecné zásady týkajúce sa mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú Komisiu pri uplatňovaní vykonávacích právomocí.

Zjednodušenie.

Zmeny a doplnenia týkajúce sa výdavkov, ktoré sa majú financovať z EPZF a postup vymáhania predstavujú zjednodušenie tým, že sa zrušia dve nariadenia Rady a zníži sa aj množstvo administratívnych úloh členských štátov.


POSTUP

Názov

Zmena a doplnenie nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky a zrušenie nariadenia Rady (ES) č. 165/94 a (ES) č. 78/2008

Referenčné čísla

KOM(2010)0745 – C7-0429/2010 – 2010/0365(COD)

Dátum predloženia v EP

15.12.2010

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

18.1.2011

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Giovanni La Via

26.1.2011

Giovanni La Via

26.1.2011

Giovanni La Via

26.1.2011

Giovanni La Via

26.1.2011

Článok 51 – Spoločné schôdze výborov

       dátum oznámenia na schôdzi

       

 

Prerokovanie vo výbore

1.2.2011

11.4.2011

 

 

Dátum prijatia

25.5.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

36

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Salvatore Caronna, Spyros Danellis, Jill Evans, Karin Kadenbach, Sandra Kalniete, Giovanni La Via, Véronique Mathieu, Maria do Céu Patrão Neves, Robert Sturdy, Artur Zasada

Dátum predloženia

31.5.2011

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia