Postopek : 2010/0365(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0209/2011

Predložena besedila :

A7-0209/2011

Razprave :

PV 03/07/2012 - 15
CRE 03/07/2012 - 15

Glasovanja :

PV 04/07/2012 - 7.4
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2012)0281

POROČILO     ***I
PDF 671kWORD 246k
31. 5. 2011
PE 460.654v02-00 A7-0209/2011

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 165/94 in (ES) št. 78/2008

(KOM(2010)0745 – C7‑0429/2010 – 2010/0365(COD))

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

Poročevalec: Giovanni La Via

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 165/94 in (ES) št. 78/2008

(KOM(2010)0745 – C7‑0429/2010 – 2010/0365(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2010)0745),

–   ob upoštevanju člena 294(2) ter člena 42 in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7–0429/2010),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju obrazloženega mnenja o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, ki ga je v okviru Protokola št. 2 predložil poljski senat in v katerem trdi, da se osnutek zakonodajnega akta ne sklada z načelom subsidiarnosti,

–   ob upoštevanju drugih prispevkov v zvezi z osnutkom zakonodajnega akta, ki so jih predložili italijanska poslanska zbornica, portugalski parlament in romunska poslanska zbornica,

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 4. maja 2011(1);

–   ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A7-0209/2011),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe - akt o spremembi

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Komisija mora imeti pooblastila za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe, da se dopolnijo ali spremenijo nekateri nebistveni deli Uredbe (ES) št. 1290/2005. Treba je opredeliti elemente, za katere se to pooblastilo lahko uporabi, ter pogoje, ki za to pooblastilo veljajo.

(3) Da bi zagotovili pravilno delovanje režima, ki ga uvaja ta uredba, bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi z dopolnitvami ali spremembami nekaterih nebistvenih elementov Uredbe (ES) št. 1290/2005. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi na strokovni ravni. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti sočasno, pravočasno in ustrezno posredovanje ustreznih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.

Obrazložitev

Besedilo v skladu s skupnim razumevanjem praktičnih ureditev za uporabo delegiranih aktov.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe - akt o spremembi

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Da se zagotovi enotna uporaba Uredbe (ES) št. 1290/2005 v vseh državah članicah, mora imeti Komisija možnost, da sprejme izvedbene akte v skladu s členom 291 Pogodbe. Komisija bi morala te izvedbene akte sprejeti v skladu z določbami Uredbe (EU) št. xxx/xxx Evropskega parlamenta in Sveta o...1.

(4) Da bi zagotovili enotne pogoje za izvajanje Uredbe (ES) št. 1290/2005, je treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila je treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi pravil in splošnih načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo uresničevanje izvedbenih pooblastil Komisije1.

_____________

_____________

1 UL L [...], […], str.[…].

1 UL L 55, 28.2.2011, str. 13

Obrazložitev

Besedilo je skladno s predlogami za določbe o izvedbenih aktih pod nadzorom držav članic ter z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil in splošnih načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe - akt o spremembi

Člen 1 – točka 10

Uredba št. 1290/2005/ES

Člen 18 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Če do 30. junija katerega koli leta Svet ne določi prilagoditev iz člena 11(1) Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009, določi te prilagoditve Komisija z izvedbenim aktom v skladu s postopkom iz člena 42d(3) (svetovalni postopek) te uredbe in o tem takoj obvesti Svet.

4. Če do 30. junija katerega koli leta prilagoditve iz člena 11(1) Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 niso določene, določi te prilagoditve Komisija z izvedbenim aktom ter o tem takoj obvesti Evropski parlament in Svet. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 42(d)(3).

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe - akt o spremembi

Člen 1 – točka 11

Uredba št. 1290/2005/ES

Člen 19 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Če ob pripravi predloga proračuna za proračunsko leto N obstaja tveganje, da bo poravnalni znesek iz člena 12(3) za proračunsko leto N presežen, ob upoštevanju razlike, predvidene v členu 11 Uredbe št. 73/2009, Komisija predlaga Svetu potrebne ukrepe, vključno s tistimi iz člena 11(2) Uredbe (ES) št. 73/2009.

2. Če ob pripravi predloga proračuna za proračunsko leto N obstaja tveganje, da bo poravnalni znesek iz člena 12(3) za proračunsko leto N presežen, ob upoštevanju razlike, predvidene v členu 11 Uredbe št. 73/2009, Komisija predlaga potrebne ukrepe, vključno s tistimi iz člena 11(2) Uredbe (ES) št. 73/2009.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe - akt o spremembi

Člen 1 – točka 11

Uredba št. 1290/2005/ES

Člen 19 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Če Komisija oceni, da obstaja tveganje, da bo poravnalni znesek iz člena 12(3) presežen in nima možnosti za izvedbo zadostnih ukrepov za sanacijo situacije v okviru svojih pooblastil, predlaga druge ukrepe za zagotovitev upoštevanja tega zneska. Ukrepe sprejme Svet ali Evropski parlament in Svet.

3. Če Komisija oceni, da obstaja tveganje, da bo poravnalni znesek iz člena 12(3) presežen in nima možnosti za izvedbo zadostnih ukrepov za sanacijo situacije v okviru svojih pooblastil, predlaga druge ukrepe za zagotovitev upoštevanja tega zneska. Ukrepi se sprejmejo v skladu s členom 43(2) PDEU.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe - akt o spremembi

Člen 1 – točka 16 a (novo)

Uredba št. 1290/2005/ES

Člen 29 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16a) V člen 29 se vstavi naslednji odstavek 1a:

 

1a. Za države članice, ki se odločijo za organizacijo programov za razvoj podeželja na regionalni podlagi, se izračun zneska v zvezi s samodejnim prenehanjem prevzete obveznosti pripravi na ravni države članice.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe - akt o spremembi

Člen 1 – točka 27

Uredba št. 1290/2005/ES

Člen 42 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27) Vstavijo se naslednji členi 42a, 42b, 42c in 42d:

(27) Vstavita se naslednja člena 42a in 42d:

Člen 42a

Člen 42a

Izvajanje pooblastila

Izvajanje pooblastila

1. Komisiji se pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz te uredbe podeli za nedoločen čas.

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov se na Komisijo prenese pod pogoji iz tega člena.

2. Ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

3. Za pooblastila Komisiji za sprejetje delegiranih aktov veljajo pogoji iz členov 42b in 42c.

3. Prenos pooblastila iz členov 6(5), 6(6), 7(2), 9(4), 16(2), 31(a), 35a(1), 35a(2), iz člena 37a in iz člena 40a(1-6) te uredbe se podeli Komisiji za obdobje petih let od dne ...* dalje. Komisija najkasneje devet mesecev pred koncem obdobja petih let pripravi poročilo v zvezi s prenosom pooblastila. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enaka obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet najpozneje tri mesece pred koncem tega obdobja nasprotuje temu podaljšanju.

 

3a. Evropski parlament ali Svet lahko kadar koli prekliče prenos pooblastila. Z odločitvijo o preklicu navedeno pooblastilo preneha veljati. Preklic začne veljati dan po objavi sklepa v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši datum, ki je v njem naveden. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

 

3b. Takoj ko Komisija sprejeme delegirani akt, o tem istočasno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

3c. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 4, začne veljati samo, če Evropski parlament ali Svet ne izrazita nasprotovanja v roku dveh mesecev od uradnega sporočila o aktu Evropskemu parlamentu in Svetu ali če pred iztekom omenjenega roka Evropski parlament in Svet seznanita Komisijo, da aktu ne nameravata nasprotovati. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se to obdobje podaljša za dva meseca.

 

_____________

 

* Datum začetka veljavnosti te uredbe.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe - akt o spremembi

Člen 1 – točka 27

Uredba št. 1290/2005/ES

Člen 42 b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 42b

črtano

Preklic pooblastila

 

1. Evropski parlament ali Svet lahko kadar koli prekličeta pooblastilo iz člena 42a.

 

2. Institucija, ki je začela notranji postopek o morebitnem preklicu pooblastila, o tem obvesti drugo institucijo in Komisijo v razumnem roku pred sprejetjem končnega sklepa ter pri tem navede prenesena pooblastila, ki bi se lahko preklicala, in možne razloge za preklic.

 

3. S sklepom o preklicu prenehajo veljati pooblastila, navedena v navedenem sklepu. Sklep začne veljati takoj ali na dan, ki je v njem določen. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov. Objavi se v Uradnem listu Evropske unije.

 

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe - akt o spremembi

Člen 1 – točka 27

Uredba št. 1290/2005/ES

Člen 42 c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 42c

črtano

Nasprotovanje delegiranim aktom

 

1. Evropski parlament in Svet lahko nasprotujeta delegiranemu aktu v dveh mesecih od datuma uradnega obvestila. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se ta rok podaljša za en mesec.

 

2. Če do izteka navedenega roka niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotujeta delegiranemu aktu, se akt objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati na dan, ki je v njem določen.

 

Delegirani akt se lahko objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati pred iztekom navedenega roka, če sta Evropski parlament in Svet obvestila Komisijo o nameri, da delegiranemu aktu ne bosta nasprotovala.

 

3. Če Evropski parlament ali Svet nasprotuje delegiranemu aktu, akt ne začne veljati. Institucija, ki nasprotuje, navede razloge za nasprotovanje delegiranemu aktu.

 

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe - akt o spremembi

Člen 1 – točka 27

Uredba št. 1290/2005/ES

Člen 42 d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 42d

Člen 42d

Izvedbeni akti – odbor

Postopek v odboru

1. Komisiji pomaga Odbor za kmetijske sklade.

1. Komisiji pomaga Odbor za kmetijske sklade. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011*.

2. Če se izvedbeni akti sprejmejo na podlagi tega odstavka, se uporablja člen [5] Uredbe (EU) št. [xxxx/yyyy] (dopolniti po sprejetju uredbe o podrobnih pravilih za nadzor iz člena 291(3) PDEU, ki je zdaj v obravnavi v EP in Svetu) (postopek preverjanja).

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

3. Če se izvedbeni akti sprejmejo na podlagi tega odstavka, se uporablja člen [4] Uredbe (EU) št. [xxxx/yyyy] (dopolniti po sprejetju uredbe o podrobnih pravilih za nadzor iz člena 291(3) PDEU, ki je zdaj v obravnavi v EP in Svetu) (svetovalni postopek).

3. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

__________________

 

* UL L 55, 28.2.2011, str. 13.

(1)

Še ni bilo objavljeno v Uradnem listu.


OBRAZLOŽITEV

Po Lizbonski pogodbi temelji uskladitev Uredbe (ES) št. 1290/2005 z novimi pravili Pogodbe na razvrstitvi določb, ki jih je sprejela Komisija za izvajanje navedene uredbe, na prenesena in izvedbena pooblastila. Na podlagi meril iz člena 290 za delegirane akte in člena 291 za izvedbene akte je poročevalec pozorno pregledal predlog Komisije in opredelil področja, kjer so izpolnjeni pogoji za delegirane akte. Nato je bil predlog pregledan tudi glede na pogoje za izvedbene akte.

Poročevalec predlaga nekaj sprememb glede pogojev prenosa pooblastila (čas prenosa pooblastila, časovni okvir za nasprotovanje delegiranemu aktu, podaljšanje tega obdobja, postopek v odboru itd.) v skladu s skupnim razumevanjem praktičnih ureditev za uporabo delegiranih aktov, ki ga je konferenca predsednikov sprejela 3. marca 2011, in Uredbo 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil in splošnih načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije.

Poenostavitev.

Spremembe glede odhodkov, ki se morajo financirati iz EKJS, in postopka izterjave pomenijo poenostavitev z odpravo dveh uredb Sveta in z zmanjšanjem upravnih nalog držav članic.


POSTOPEK

Naslov

Sprememba Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 165/94 in (ES) št. 78/2008

Referenčni dokumenti

KOM(2010)0745 – C7-0429/2010 – 2010/0365(COD)

Datum predložitve EP

15.12.2010

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

AGRI

18.1.2011

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Giovanni La Via

26.1.2011

Giovanni La Via

26.1.2011

Giovanni La Via

26.1.2011

Giovanni La Via

26.1.2011

Člen 51 – skupne seje odborov

       Datum razglasitve na zasedanju

       

 

Obravnava v odboru

1.2.2011

11.4.2011

 

 

Datum sprejetja

25.5.2011

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

36

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, Marija Nedelčeva (Mariya Nedelcheva), James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Salvatore Caronna, Spiros Danelis (Spyros Danellis), Jill Evans, Karin Kadenbach, Sandra Kalniete, Giovanni La Via, Véronique Mathieu, Maria do Céu Patrão Neves, Robert Sturdy, Artur Zasada

Datum predložitve

31.5.2011

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov