Betänkande - A7-0212/2011Betänkande
A7-0212/2011

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om statistikrapportering om varutransporter på väg (omarbetning)

14.7.2011 - (KOM(2010)0505 – C7‑0286/2010 – 2010/0258(COD)) - ***I

Utskottet för transport och turism
Föredragande: Brian Simpson
(Omarbetning – artikel 87 i arbetsordningen)


Förfarande : 2010/0258(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0212/2011
Ingivna texter :
A7-0212/2011
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om statistikrapportering om varutransporter på väg (omarbetning)

(KOM(2010)0505 – C7‑0286/2010 – 2010/0258(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande – omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2010)0505),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 338.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet,

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter,

–   med beaktande av skrivelsen av den 15 april 2011 från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för transport och turism i enlighet med artikel 87.3 i arbetsordningen,

–   med beaktande av artiklarna 87 och 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A7‑0212/2011), och av följande skäl:

A. Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller förslaget inte några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen med beaktande av rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter1.

(9) För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter*.

 

________

* EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

Motivering

Flera ändringsförslag syftar till att anpassa bestämmelserna om genomförandebefogenheter till den nya förordningen om genomförandebefogenheter.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Kommissionen bör ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i fördraget när det gäller att anta metoderna för insamling av uppgifter och innehållet i bilagorna, fastställa minimikrav på tillförlitligheten hos de statistiska uppgifter som medlemsstaterna lämnar samt anta tillämpningsföreskrifter för denna förordning, inbegripet åtgärder för att anpassa den till den ekonomiska och tekniska utvecklingen.

(10) I syfte att säkerställa en korrekt insamling av statistiska uppgifter bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på att anta metoderna för insamling av uppgifter och innehållet i bilagorna och fastställa minimikrav på tillförlitligheten hos de statistiska uppgifter som medlemsstaterna lämnar. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå.

Motivering

Kommissionen bör genomföra ordentliga samråd innan den antar en delegerad akt. Detta följer parlamentets ståndpunkt vad gäller förordningen om turismstatistik.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a) Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerande akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

Motivering

På samma sätt som akter delegeras till kommissionen är det också viktigt att se till att kommissionen informerar parlamentet på rätt sätt samt tillhandahåller relevanta handlingar.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 8 för att anta metoderna för insamling av uppgifter och innehållet i bilagorna I–VII.

4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 8 med avseende på att anta metoderna för insamling av uppgifter och anta ändringar till innehållet i bilagorna I–VII, förutom i de fall då det eventuellt krävs ändringar till de frivilliga uppgifterna för att ta hänsyn till ekonomiska, sociala eller tekniska utvecklingar. När den utövar sina befogenheter enligt denna bestämmelse ska kommissionen se till att de antagna delegerade akterna inte innebär någon betydande extra administrativ börda för medlemsstaterna eller uppgiftslämnarna.

Motivering

Den delegering av befogenheter som kommissionen har föreslagit är för bred och bör begränsas. När befogenheter delegeras till kommissionen bör parlamentet dessutom ställa som villkor att uppgiftslämnarna inte kommer att överbelastas genom tillämpningen av delegerade akter. Detta följer parlamentets ståndpunkt vad gäller förordningen om turismstatistik.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Formerna för överlämnande av de uppgifter som avses i punkt 1, eventuellt inbegripet statistiska tabeller baserade på dessa uppgifter, ska antas i enlighet med det förvaltningsförfarande som avses i artikel 11.2.

2. Formerna för överlämnande av de uppgifter som avses i punkt 1, eventuellt inbegripet statistiska tabeller baserade på dessa uppgifter, ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 11.2.

Motivering

Flera ändringsförslag syftar till att anpassa bestämmelserna om genomförandebefogenheter till den nya förordningen om genomförandebefogenheter.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Artikel 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Bestämmelser om spridning av statistiska sammanställningar om varutransporter på väg, inbegripet statistikens struktur och innehåll, ska antas i enlighet med det förvaltningsförfarande som avses i artikel 11.2.

Bestämmelser om spridning av statistiska sammanställningar om varutransporter på väg, inbegripet statistikens struktur och innehåll, ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 11.2.

Motivering

Flera ändringsförslag syftar till att anpassa bestämmelserna om genomförandebefogenheter till den nya förordningen om genomförandebefogenheter.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 6a

 

Offentliggörande av resultat

 

Uppgifterna ska publiceras senast 12 månader efter det år och det kvartal som de gäller.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Artiklarna 8–10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Befogenheten att anta de delegerade akter som avses i denna förordning ska ges till kommissionen för en obegränsad period.

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska kommissionen samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

2. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 3.4 och 4 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den … *. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, om inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 9 och 10.

3. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 3.4 och 4 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

Artikel 9

 

Återkallande av delegering

 

1. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 8 får återkallas av Europaparlamentet eller rådet.

4. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

2. Den institution som har inlett ett internt förfarande för att besluta huruvida en delegering av befogenhet ska återkallas ska sträva efter att informera medlagstiftaren och kommissionen senast en månad innan det att ett slutligt beslut fattas, och ange vilka delegerade befogenheter som kan komma att återkallas och de eventuella skälen för detta.

5. En delegerad akt som antas i enlighet med artiklarna 3.4 och 4 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Perioden ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

3. Beslutet om återkallande innebär att delegeringen av de befogenheter som anges i beslutet upphör att gälla. Det får verkan omedelbart eller vid ett senare, i beslutet angivet, datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan trätt i kraft. Det ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

 

Artikel 10

__________

* Datum för ikraftträdande av denna förordning.

Invändningar mot delegerade akter

 

1. Europaparlamentet eller rådet får invända mot en delegerad akt inom en period på två månader från delgivningsdagen. På Europaparlamentets eller rådets initiativ får denna period förlängas med en månad.

 – 

2. Om varken Europaparlamentet eller rådet vid utgången av denna period har invänt mot den delegerade akten eller om både Europaparlamentet och rådet före detta datum har underrättat kommissionen om att de har beslutat att inte göra invändningar, ska den delegerade akten träda i kraft den dag som anges i den.

 – 

3. Om Europaparlamentet eller rådet invänder mot en delegerad akt ska den inte träda i kraft. Den institution som invänder mot den delegerade akten ska ange skälen för detta.

 – 

Motivering

Ändringsförslagen till artiklarna 8, 9 och 10 har slagits samman i syfte att återspegla de nya standardformuleringar för delegerade akter som antogs efter det att de ursprungliga ändringsförslagen lades fram.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen ska biträdas av kommittén för det europeiska statistiksystemet som inrättats genom artikel 7 i förordning (EG) nr 223/2009.

1. Kommissionen ska biträdas av den kommitté för det europeiska statistiksystemet som inrättades genom artikel 7 i förordning (EG) nr 223/2009. Denna kommitté är en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

Motivering

Flera ändringsförslag syftar till att anpassa bestämmelserna om genomförandebefogenheter till den nya förordningen om genomförandebefogenheter.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Motivering

Flera ändringsförslag syftar till att anpassa bestämmelserna om genomförandebefogenheter till den nya förordningen om genomförandebefogenheter.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

utgår

Motivering

Flera ändringsförslag syftar till att anpassa bestämmelserna om genomförandebefogenheter till den nya förordningen om genomförandebefogenheter.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del A1 – stycke 2 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Fordonens euroklass.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del A1 – stycke 2 – led 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

9a. Utrustad med (digital) färdskrivare.

MOTIVERING

Kommissionens förslag:

Kommissionen föreslog denna omarbetning av en förordning om statistikrapportering om varutransporter på väg i syfte att dels kodifiera de olika rättsakter som gäller för vägstatistik, dels införa nya bestämmelser rörande delegering av befogenhet från lagstiftaren till kommissionen. Det senare är i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden anser att omfattningen på delegeringen av befogenheter till kommissionen är för bred i den föreslagna omarbetningen. Samtidigt anser föredraganden att man måste se till att tillämpningen av delegerade befogenheter inte medför någon betydande extra ekonomisk börda för uppgiftslämnarna. I enlighet med sin syn på förordningen av turismstatistik, som föredraganden också ansvarar för, rekommenderar därför föredraganden att utskottet antar ändringar som dels syftar till att begränsa omfattningen av de befogenheter som kan delegeras till kommissionen, dels innehåller ytterligare bestämmelser om hur denna befogenhet kan tillämpas.

Vissa bestämmelser i genomförandeakterna måste dessutom anpassas till den nya förordning om genomförandebefogenheter som trädde i kraft den 1 mars 2011.

Föredraganden anser att de föreslagna ändringarna skulle utgöra en bra grund för ytterligare förhandlingar med rådet och kommissionen.

Omarbetningsförfarandet regleras av artikel 87 i arbetsordningen.

BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR

Utskottet för rättsliga frågor

Ordförande

Referens: D(2011)20317

Brian Simpson

Ordförande för utskottet för transport och turism

ASP 13G306

Bryssel

Angående:  Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om statistikrapportering om varutransporter på väg (omarbetning)

                  (KOM(2010)0505 – C7‑0286/2010 – 2010/0258(COD))

Till ordföranden

Utskottet för rättsliga frågor, vilket jag är ordförande för, har behandlat det ovan angivna förslaget i enlighet med artikel 87 om omarbetning i Europaparlamentets arbetsordning.

Punkt 3 i artikeln har följande lydelse:

”Om utskottet med ansvar för rättsliga frågor anser att förslaget inte innebär några andra ändringar i sak än dem som angetts som sådana, ska det informera det ansvariga utskottet om detta.”

Det utskott som är ansvarigt för ärendet får i så fall bara behandla ändringsförslag om de berör de delar av förslaget som innehåller ändringar och uppfyller villkoren i artiklarna 156 och 157.

Om emellertid det ansvariga utskottet i enlighet med punkt 8 i det interinstitutionella avtalet avser att även lägga fram ändringsförslag till de kodifierade delarna av förslaget ska det omedelbart meddela rådet och kommissionen sin avsikt, och kommissionen bör före omröstningen i enlighet med artikel 54 meddela utskottet hur den ställer sig till ändringsförslagen och huruvida den avser att dra tillbaka sitt förslag till omarbetning eller inte.

Efter ett yttrande från rättstjänsten, vars företrädare deltog i de sammanträden som hölls av den rådgivande gruppen och där förslaget till omarbetning behandlades och på grundval av föredragandens rekommendationer anser utskottet för rättsliga frågor att förslaget inte innehåller några ändringar av sakinnehållet utöver dem som anges i förslaget samt, beträffande kodifieringen av de oförändrade föreskrifterna, att förslaget endast gäller en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

Utskottet för rättsliga frågor tar emellertid också del av de synpunkter i yttrandet från den rådgivande gruppen som fördes fram av parlamentets och rådets rättstjänster om att vissa bestämmelser måste uppdateras så att förslaget fullt ut beaktar tillämpningen av artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget.

Det finns inte någon given koppling mellan det föreskrivande förfarandet med kontroll och de delegerade akterna enligt artikel 290 i EUF-fördraget. Genom ikraftträdandet den 1 mars 2011 av förordningen om genomförandebefogenheter, som antogs på grundval av artikel 291 i EUF-fördraget, upphävdes beslutet om kommittéförfarandet. Bestämmelserna i förslaget, som inbegriper den ordalydelse som användes för det föreskrivande förfarandet med kontroll i enlighet med det upphävda beslutet om kommittéförfarandet, bör därför anpassas så att de överensstämmer med det nya systemet med befogenheter för delegering av lagstiftning.

Efter att ha behandlat förslaget vid sitt sammanträde den 11 april 2011 rekommenderar utskottet för rättsliga frågor sammanfattningsvis, med 21 röster för och inga nedlagda röster[1], att ert utskott, såsom ansvarigt utskott, behandlar ovannämnda förslag i enlighet med artikel 87.

Högaktningsfullt

Klaus-Heiner Lehne

Bilaga: Yttrande från den rådgivande gruppen.

  • [1]  Närvarande ledamöter: Klaus-Heiner Lehne, Evelyn Regner, Sebastian Valentin Bodu, Antonio López-Istúriz White, Alajos Mészáros, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Christian Engström, Piotr Borys, Kurt Lechner, Angelika Niebler, Sergio Gaetano Cofferati, Arlene McCarthy, Eva Lichtenberger och Sajjad Karim.

BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN

 

 

 

 

DE JURIDISKA AVDELNINGARNAS

RÅDGIVANDE GRUPP

Bryssel den 2 december 2010

YTTRANDE

                                                    TILL EUROPAPARLAMENTET

                                                              RÅDET

                                                              KOMMISSIONEN

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om statistikrapportering om varutransporter på väg (omarbetning)

KOM(2010)0505 av den 24 september 2010 – 2010/0258(COD)

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter, särskilt punkt 9, sammanträdde den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, den 7 och 19 oktober 2010 för att bland annat granska ovannämnda förslag från kommissionen.

Vid granskningen[1] av rådets förslag till förordning inför omarbetningen av rådets förordning (EG) nr 1172/98 av den 25 maj 1998 om statistikrapportering om varutransporter på väg var gruppen enig om att förslaget inte innehåller några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget eller i detta yttrande. Gruppen konstaterade vidare att förslaget i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar endast gäller en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

Rådets juridiska avdelning anser att artikel 3.4 och artikel 4 i förslagets text skulle ha varit helt skuggade så att de delar som omfattas av delegeringen återfinns i det skuggade partiet. Det skulle undanröja all osäkerhet när det gäller lagstiftarens möjlighet att besluta om delegeringens omfattning, inklusive möjligheten att besluta att delegera eller inte delegera sina befogenheter, i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Europaparlamentets juridiska avdelning anser dessutom att en anpassning av skäl 9 och artikel 11 (som är oförändrade i förslaget) kan visa sig vara nödvändig, i enlighet med punkt 8 i det interinstitutionella avtalet, med tanke på de troliga ändringar av lagstiftningen om genomförandeakter som enligt parlamentet krävs genom artikel 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

C. Pennera                                       J.-C. Piris                              L. Romero RequenaJuridisk rådgivare

      Juridisk rådgivare    Generaldirektör

  • [1]  Gruppen förfogade över den engelska, den franska och den tyska språkversionen av förslaget och arbetade utifrån den franska, som var textens originalversion.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Statistikrapportering om varutransporter på väg (omarbetning)

Referensnummer

KOM(2010)0505 – C7-0286/2010 – 2010/0258(COD)

Framläggande för parlamentet

24.9.2010

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

7.10.2010

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

7.10.2010

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Brian Simpson

26.10.2010

Brian Simpson

26.10.2010

 

 

Artikel 51 – Gemensamma utskottssammanträden

       Tillkännagivande i kammaren

       

       

 

Behandling i utskott

16.3.2011

23.5.2011

 

 

Antagande

24.5.2011

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

41

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Philip Bradbourn, Guido Milana, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Laurence J.A.J. Stassen

Ingivande

14.7.2011