Menettely : 2010/0306(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0214/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0214/2011

Keskustelut :

PV 22/06/2011 - 19
CRE 22/06/2011 - 19

Äänestykset :

PV 23/06/2011 - 12.21
CRE 23/06/2011 - 12.21
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0295

MIETINTÖ     *
PDF 392kWORD 912k
31.5.2011
PE 460.863v02-00 A7-0214/2011

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollosta

(KOM(2010)0618 – C7‑0387/2010 – 2010/0306(NLE))

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Esittelijä: Romana Jordan Cizelj

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELU
 TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollosta

(KOM(2010)0618 – C7‑0387/2010 – 2010/0306(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2010)0618),

–   ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 31 ja 32 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0387/2010),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan ja ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnot (A7-0214/2011),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 2 artiklan b alakohdassa määrätään, että on laadittava yhtenäiset turvallisuusmääräykset väestön ja työntekijöiden terveyden suojelemiseksi.

(1) Euratomin perustamissopimuksen 2 artiklan b alakohdassa määrätään, että on laadittava yhtenäiset turvallisuusmääräykset väestön ja työntekijöiden terveyden suojelemiseksi.

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) Perustamissopimuksen 30 artiklassa määrätään, että on vahvistettava perusnormit väestön ja työntekijöiden terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta.

(2) Euratomin perustamissopimuksen 30 artiklassa määrätään, että on vahvistettava perusnormit väestön ja työntekijöiden terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta.

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Perustamissopimuksen 37 artiklassa määrätään, että jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle yleiset tiedot radioaktiivisen jätteen hävittämistä koskevista suunnitelmista.

(3) Euratomin perustamissopimuksen 37 artiklassa määrätään, että jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle yleiset tiedot radioaktiivisen jätteen hävittämistä koskevista suunnitelmista.

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a) Kesäkuun 12 päivänä 1989 annetussa neuvoston direktiivissä 89/391/ETY1 säädetään toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä.

 

________________________________

 

1 EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1.

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Perusnormien vahvistamisesta työntekijöiden ja väestön terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta 13 päivänä toukokuuta 1996 annettua neuvoston direktiiviä 96/29/Euratom22 sovelletaan kaikkiin toimintoihin, joihin liittyy ionisoivan säteilyn vaara joko keinotekoisesta säteilylähteestä tai luonnon säteilylähteestä silloin, kun luonnon radionuklideja prosessoidaan tai on prosessoitu niiden radioaktiivisten, halkeamis- tai hyötöominaisuuksien vuoksi. Se kattaa myös tällaisista toiminnoista syntyvien materiaalien hyväksytyt päästöt. Kyseisen direktiivin säännöksiä on täydennetty erityislainsäädännöllä.

(4) Turvallisuutta koskevat perusnormit vahvistetaan 13 päivänä toukokuuta 1996 annetussa neuvoston direktiivissä 96/29/Euratom22. Direktiiviä sovelletaan kaikkiin toimintoihin, joihin liittyy ionisoivan säteilyn vaara joko keinotekoisesta säteilylähteestä tai luonnon säteilylähteestä silloin, kun luonnon radionuklideja prosessoidaan tai on prosessoitu niiden radioaktiivisten, halkeamis- tai hyötöominaisuuksien vuoksi. Se kattaa myös tällaisista toiminnoista syntyvien materiaalien hyväksytyt päästöt. Kyseisen direktiivin säännöksiä on täydennetty erityislainsäädännöllä.

22 EYVL L 159, 29.6.1996, s. 1.

22 Neuvoston direktiivi 96/29/Euratom, annettu 13 päivänä toukokuuta 1996, perusnormien vahvistamisesta työntekijöiden ja väestön terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta (EYVL L 159, 29.6.1996, s. 1).

Tarkistus  6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 a) Kolme EU:n entistä ehdokasvaltiota, Liettua, Slovakia ja Bulgaria, käyttivät vanhanmallisia neuvostoliittolaisia ydinvoimaloita, joiden saattaminen EU:n turvanormien mukaisiksi ei ollut taloudellisesti mahdollista. Niinpä nämä voimalat suljettiin ja poistettiin käytöstä.

Tarkistus  7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 b) Kolmen EU:n jäsenvaltion ydinvoimaloiden käytöstäpoistosta aiheutui merkittävä taloudellinen taakka, jota nämä jäsenvaltiot eivät pystyneet kantamaan täysin itse, ja siksi yhteisö osoitti niille varoja, joilla oli tarkoitus kattaa osa käytöstäpoiston ja jätteidenkäsittelyhankkeiden kustannuksista ja korvata taloudellisia seurauksia.

Tarkistus  8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18) IAEA päivitti vuonna 2006 kaikkia normejaan ja julkaisi turvallisuusperusteet37, joille Euratom, OECD:n ydinenergiajärjestö NEA ja muut kansainväliset järjestöt ovat antaneet tukensa. Kuten nämä tukiorganisaatiot ovat todenneet, turvallisuusperusteiden soveltaminen helpottaa kansainvälisten turvallisuusnormien soveltamista ja yhdenmukaistaa eri valtioiden järjestelyjä. Siksi on suotavaa, että kaikki valtiot noudattavat ja edistävät näitä perusteita. Perusteet sitovat IAEA:ta sen toiminnassa ja valtioita IAEA:n tukemassa toiminnassa. Valtiot tai tukiorganisaatiot voivat ottaa perusteet käyttöön oman harkintansa mukaan ja soveltaa niitä omassa toiminnassaan.

(18) IAEA päivitti vuonna 2006 kaikkia normejaan ja julkaisi turvallisuusperusteet37, jotka Euratom, OECD:n ydinenergiajärjestö NEA ja muut kansainväliset järjestöt ovat yhdessä kehittäneet. Kuten nämä tukiorganisaatiot ovat todenneet, turvallisuusperusteiden soveltaminen helpottaa kansainvälisten turvallisuusnormien soveltamista ja yhdenmukaistaa eri valtioiden järjestelyjä. Siksi on suotavaa, että kaikki valtiot noudattavat ja edistävät näitä perusteita. Perusteet sitovat IAEA:ta sen toiminnassa ja valtioita IAEA:n tukemassa toiminnassa. Valtiot tai tukiorganisaatiot voivat ottaa perusteet käyttöön oman harkintansa mukaan ja soveltaa niitä omassa toiminnassaan.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(19 a) Tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa 25 päivänä kesäkuuta 1998 tehdyllä Århusin yleissopimuksella annetaan yleisölle oikeuksia ja asetetaan sopimuspuolille ja viranomaisille velvoitteita koskien tiedon saantia, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa, joihin kuuluu myös käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huolto.

Tarkistus  10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(19 b) Kansainvälinen työjärjestö on hyväksynyt säteilysuojaa koskevan yleissopimuksen1 ja suosituksen2, joita sovelletaan kaikkiin toiminnanaloihin, joilla työntekijä joutuu työssään alttiiksi ionisoivalle säteilylle, ja niissä edellytetään asianmukaisiin toimiin ryhtymistä, jotta voidaan varmistaa työntekijöiden tehokas suojaaminen nykyisen tiedon perusteella.

 

___________________________

 

1 C115 Työntekijäin suojaamista ionisoivalta säteilyltä koskeva yleissopimus, hyväksytty 22. kesäkuuta 1960.

 

2 C114 Työntekijäin suojaamista ionisoivalta säteilyltä koskeva suositus, hyväksytty 22. kesäkuuta 1960.

Tarkistus  11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 a) Euroopan parlamentti on myös todennut, että kussakin jäsenvaltiossa olisi varattava kaikkien ydinlaitosten käytöstäpoistoon ja jätehuoltoon ajoissa riittävästi varoja kustannusten kattamiseksi ja niin, että toimitaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti ja vältetään turvautumasta valtiontukeen, ja on pyytänyt komissiota määrittelemään tarkoin käytöstäpoistoon tarkoitettujen varojen käyttötarkoitukset kussakin jäsenvaltiossa ja ottamaan määrittelyssä huomioon käytöstäpoiston sekä tähän liittyvän ydinjätteen käsittelyn ja loppusijoituksen1.

 

_________________________________

 

1 Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 16 päivänä marraskuuta 2005, ydinvoimaloiden käytöstäpoistoon tarkoitettujen varojen käytöstä (EUVL C 280 E, 18.11.2006, s. 117).

Tarkistus  12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23) Sekä unionissa että muualla maailmassa tiedostetaan entistä selvemmin, että ydinenergiaa on käytettävä vastuullisesti; tähän sisältyy erityisesti ydinturvallisuudesta ja ydinlaitosten turvaamisesta huolehtiminen. Tässä yhteydessä on käsiteltävä käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoa, jotta voidaan varmistaa ydinenergian turvallinen, optimaalinen ja kestävä käyttö.

(23) Sekä unionissa että muualla maailmassa tiedostetaan erityisesti Japanin äskettäisen vakavan ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen entistä selvemmin, että ydinturvallisuudesta ja ydinlaitosten turvaamisesta huolehtimista koskevia sääntöjä on tiukennettava. Tässä yhteydessä on käsiteltävä käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevaa tärkeää kysymystä, jotta voidaan varmistaa turvallinen, optimaalinen ja kestävä varastointi ja/tai loppusijoitus.

Tarkistus  13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(23 a) Tässä yhteydessä on korostettava, että suuri osa käytetystä ydinpolttoaineesta voidaan hyödyntää. Ydinpolttoaineen kierrätys on siten yksi huomioon otettavista seikoista yhdessä jätteen loppusijoituksen kanssa.

Tarkistus  14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24) Vaikka jäsenvaltiot päättävät itse omasta energialähteiden valikoimastaan, kaikki jäsenvaltiot tuottavat radioaktiivista jätettä riippumatta siitä, onko niillä ydinreaktoreita. Radioaktiivista jätettä syntyy pääasiassa ydinpolttoainekiertoon liittyvistä toiminnoista, kuten ydinvoimalaitosten toiminnasta ja käytetyn polttoaineen jälleenkäsittelystä, mutta sitä syntyy myös muista toiminnoista, kuten radioaktiivisia isotooppeja käyttävistä sovelluksista lääketieteessä, tutkimuksessa ja teollisuudessa.

(24) Kaikki jäsenvaltiot tuottavat radioaktiivista jätettä riippumatta siitä, onko niillä ydinvoimareaktoreita. Radioaktiivista jätettä syntyy pääasiassa sähköntuotantoon liittyvistä toiminnoista, kuten ydinvoimalaitosten toiminnasta ja niiden käytöstäpoistosta, mutta sitä syntyy myös muista toiminnoista, kuten radioaktiivisia isotooppeja käyttävistä sovelluksista lääketieteessä, tutkimuksessa ja teollisuudessa.

Tarkistus  15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25) Ydinreaktorien toiminnasta syntyy myös käytettyä ydinpolttoainetta. Jäsenvaltiot voivat määritellä oman polttoainekiertoa koskevan toimintamallinsa eli ne voivat pitää käytettyä ydinpolttoainetta arvokkaana resurssina, joka voidaan jälleenkäsitellä, tai päättää loppusijoittaa sen jätteenä. Valitsemastaan vaihtoehdosta huolimatta niiden olisi otettava huomioon jälleenkäsittelyssä erotetun korkea-aktiivisen jätteen tai jätteeksi katsotun käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus.

(25) Ydinreaktorien toiminnasta syntyy myös käytettyä ydinpolttoainetta. Jäsenvaltiot voivat määritellä oman polttoainekiertoa koskevan toimintamallinsa eli ne voivat pitää käytettyä ydinpolttoainetta arvokkaana resurssina, joka voidaan jälleenkäsitellä ja kierrättää, tai päättää loppusijoittaa sen jätteenä. Valitsemastaan vaihtoehdosta huolimatta niiden olisi otettava huomioon jälleenkäsittelyssä erotetun korkea-aktiivisen jätteen tai jätteeksi katsotun käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus.

Tarkistus  16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27) Radioaktiivisen jätteen, mukaan lukien jätteeksi katsottu käytetty ydinpolttoaine, leviäminen on estettävä ja se on eristettävä ihmisistä ja elinympäristöstä pitkäksi ajaksi. Sen erityisluonne (radionuklidipitoisuus) vaatii järjestelyjä ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi ionisoivan säteilyn aiheuttamilta vaaroilta, kuten loppusijoitusta asianmukaisiin laitoksiin sen huollon viimeisenä vaiheena. Radioaktiivisen jätteen varastointi, myös pitkäaikainen varastointi, on vain väliaikainen ratkaisu eikä vaihtoehto loppusijoitukselle.

(27) Radioaktiivinen jäte, mukaan lukien jätteeksi katsottu käytetty ydinpolttoaine, on pakattava asianmukaisesti, sen leviäminen on estettävä ja se on eristettävä ihmisistä ja elinympäristöstä pitkäksi ajaksi. Sen erityisluonne (radionuklidipitoisuus) vaatii järjestelyjä ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi ionisoivan säteilyn aiheuttamilta vaaroilta, kuten loppusijoitusta asianmukaisiin laitoksiin sen huollon viimeisenä vaiheena. Radioaktiivisen jätteen varastointi, myös pitkäaikainen varastointi, on vain väliaikainen ratkaisu eikä vaihtoehto loppusijoitukselle.

Perustelu

Pakkaaminen vakaisiin jätemuotoihin asianmukaisesti on leviämisen turvallisen estämisen ja biosfääristä eristämisen keskeinen edellytys.

Tarkistus  17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28) Näitä järjestelyjä olisi tuettava kansallisella radioaktiivisten jätteiden luokittelujärjestelmällä ottaen kaikilta osin huomioon radioaktiivisen jätteen yksittäiset tyypit ja ominaisuudet. Tarkat perusteet, joiden mukaisesti jäte luokitellaan tiettyyn jäteluokkaan, riippuvat kunkin valtion erityistilanteesta suhteessa jätteen luonteeseen sekä käytettävissä tai tarkasteltavina olevista loppusijoitusvaihtoehdoista.

(28) Näitä järjestelyjä olisi tuettava kansallisella radioaktiivisten jätteiden luokittelujärjestelmällä ottaen kaikilta osin huomioon radioaktiivisen jätteen yksittäiset tyypit ja ominaisuudet. Tarkat perusteet, joiden mukaisesti jäte luokitellaan tiettyyn jäteluokkaan, riippuvat kunkin valtion erityistilanteesta suhteessa jätteen luonteeseen sekä käytettävissä tai tarkasteltavina olevista loppusijoitusvaihtoehdoista. Jäsenvaltioiden välisen yhteydenpidon ja tietojenvaihdon helpottamiseksi sekä avoimuuden lisäämiseksi kansalliseen ohjelmaan olisi sisällytettävä luokittelujärjestelmän yksityiskohtainen kuvaus.

Perustelu

Radioaktiivisen jätteen luokittelu liittyy radioaktiivisen jätteen huollon turvallisuusnäkökohtiin. Tässä kohdin se tarjoaa yhteyden jätteen ominaisuuksien ja sääntelyelimen tai jätteen huoltolaitoksen toiminnanharjoittajan laatimien turvallisuustavoitteiden välillä. Tällainen luokittelujärjestelmä helpottaa jätehuoltostrategioiden laatimista ja kansallisten ohjelmien perustamista, ja näin ollen sen tulisi olla yksityiskohtainen ja se tulisi julkaista osana ohjelmia.

Tarkistus  18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29) Lyhytikäisen matala- ja keskiaktiivisen jätteen tyypillinen loppusijoituskonsepti on loppusijoitus maanpinnan läheisyyteen. 30 vuoden tutkimuksen jälkeen on yleisesti hyväksytty teknisellä tasolla, että geologinen loppusijoitus syvälle maaperään on turvallisin ja kestävin vaihtoehto korkea-aktiivisen jätteen ja jätteeksi katsotun käytetyn ydinpolttoaineen huollon viimeiseksi vaiheeksi. Siksi olisi pyrittävä etenemään kohti loppusijoituksen toteuttamista.

(29) Lyhytikäisen matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituskonseptit vaihtelevat maanpinnan läheisyyteen sijoittamisesta (sijoittaminen rakennuksiin, jonkin verran maanpinnan alapuolelle tai muutamien kymmenien metrien syvyyteen maanpinnan alapuolelle) aina uusinta tekniikkaa hyödyntävään sijoittamiseen geologisiin loppusijoituspaikkoihin 70–100 metriä maanpinnan alapuolelle. Lähes kaikki pitkäikäinen matala- ja keskiaktiivinen jäte varastoidaan. 30 vuoden tutkimuksen jälkeen on osoitettu tieteellisesti, että geologinen loppusijoitus syvälle maaperään on toteutuskelpoista ja että se voi olla turvallinen ja taloudellinen vaihtoehto erittäin radioaktiivisen jätteen viimeiseksi vaiheeksi. Radioaktiivisen jätteen geologista loppusijoitusta käsittelevän teknologiafoorumin (IGD-TP) alaisuudessa toteutetut toimet voisivat helpottaa tämän alan asiantuntemuksen ja teknologian saatavuutta. Tarkasteltavana on useita muitakin vaihtoehtoja, kuten maan pinnalla tai sen läheisyydessä olevat varastointitilat, kalliosuojat taikka jätteen sijoittaminen syviin porakuiluihin (3000–5000 metrin syvyyteen), joihin sisältyy myös jätteen sijoituksen peruutusmahdollisuus ja jätteen siirtomahdollisuus. Siksi olisi jatkettava kaikkien vaihtoehtojen tutkimista.

Tarkistus  19

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(29 a) Radioaktiivisen jätteen loppusijoittamista transmutaation tai muiden säteilyn määrää ja puoliintumisaikaa vähentävien tapojen avulla koskevan tutkimuksen valossa olisi harkittava myös pitkällä aikavälillä peruutettavissa olevaa ratkaisua radioaktiivisen jätteen geologisesta varastoinnista syvälle maaperään.

Tarkistus  20

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(30) Vaikka jokainen jäsenvaltio vastaa omasta käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevasta politiikastaan, siinä olisi kuitenkin noudatettava IAEA:n vahvistamia turvallisuusperusteita. Kullakin jäsenvaltiolla on eettinen velvollisuus välttää kohtuuttoman rasitteen jättämistä tuleville sukupolville olemassa olevasta käytetystä ydinpolttoaineesta ja radioaktiivisesta jätteestä sekä jätteestä, jota odotetaan syntyvän nykyisten ydinlaitosten käytöstä poistamisesta.

(30) Vaikka jokainen jäsenvaltio vastaa omasta käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevasta politiikastaan, siinä olisi kuitenkin noudatettava IAEA:n vahvistamia turvallisuusperusteita ja sen lisäksi edellytettävä korkeimpia turvanormeja, jotka vastaavat kehittyneimpiä käytäntöjä sääntelyn ja toiminnan tasolla sekä parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. Kullakin jäsenvaltiolla on eettinen velvollisuus välttää kohtuuttoman rasitteen jättämistä tuleville sukupolville vanhasta ja olemassa olevasta käytetystä ydinpolttoaineesta ja radioaktiivisesta jätteestä sekä jätteestä, jota odotetaan syntyvän nykyisten ydinlaitosten käytöstä poistamisesta. Jäsenvaltioiden olisi tästä syystä noudatettava ydinvoimaloiden käytöstäpoistamisessa politiikkaa, jolla taataan, että laitokset puretaan mahdollisimman turvallisesti mahdollisimman pian niiden sulkemisen jälkeen.

Tarkistus  21

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(31) Käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen vastuullisen huollon varmistamiseksi kunkin jäsenvaltion olisi luotava kansallisen kehys, joka takaa poliittisen sitoutumisen ja vaiheittaisen päätöksenteon ja joka pannaan täytäntöön riittävällä lainsäädännöllä ja määräyksillä. Lisäksi kehyksellä olisi vahvistettava organisaatio, jossa vastuut on jaettu selkeästi.

(31) Käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen vastuullisen huollon varmistamiseksi kunkin jäsenvaltion olisi luotava kansallinen kehys, joka takaa poliittisen sitoutumisen ja Århusin yleissopimuksen mukaisen vaiheittaisen päätöksenteon ja joka pannaan täytäntöön riittävällä lainsäädännöllä ja määräyksillä. Lisäksi kehyksellä olisi vahvistettava organisaatio, jossa vastuut on jaettu selkeästi.

Perustelu

Euroopan unioni on tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa 25. kesäkuuta 1998 tehdyn Århusin yleissopimuksen mukaisesti sitoutunut noudattamaan tämän kansainvälisen yleissopimuksen periaatteita ja on sisällyttänyt ne 26. toukokuuta 2003 antamaansa direktiiviin 2003/35/EY yleisön osallistumisesta tiettyjen ympäristöä koskevien suunnitelmien ja ohjelmien laatimiseen.

Tarkistus  22

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(32 a) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen käsittelyyn ja varastointiin on olemassa riittävä rahoitus.

Tarkistus  23

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 32 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(32 b) On tarpeen osoittaa lisää varoja energiahankkeisiin, myös mahdollisiin tuleviin käytöstäpoistohankkeisiin ja jätteen huoltoon liittyviin hankkeisiin.

Tarkistus  24

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(33) Olisi laadittava kansallinen ohjelma, jolla varmistetaan poliittisten päätösten muuttaminen selkeiksi säännöksiksi siten, että käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon kaikki vaiheet aina jätteen syntymisestä sen loppusijoitukseen voidaan toteuttaa ajallaan. Tähän olisi sisällyttävä kaikki toiminnot, jotka liittyvät radioaktiivisen jätteen esikäsittelyyn, käsittelyyn, pakkaamiseen, varastointiin ja loppusijoitukseen. Kansallinen ohjelma voi koostua viiteasiakirjasta tai asiakirjakokonaisuudesta.

(33) Olisi laadittava kansallinen ohjelma, jolla varmistetaan poliittisten päätösten muuttaminen selkeiksi säännöksiksi siten, että käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon kaikki vaiheet aina jätteen syntymisestä sen loppusijoitukseen voidaan toteuttaa ajallaan. Tähän olisi sisällyttävä kaikki toiminnot, jotka liittyvät radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen esikäsittelyyn, käsittelyyn, pakkaamiseen, varastointiin ja loppusijoitukseen, ja tässä olisi toimittava Århusin yleissopimuksen periaatteiden mukaisesti. Kansallinen ohjelma voi koostua viiteasiakirjasta tai asiakirjakokonaisuudesta.

Perustelu

Euroopan unioni on tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa 25. kesäkuuta 1998 tehdyn Århusin yleissopimuksen mukaisesti sitoutunut noudattamaan tämän kansainvälisen yleissopimuksen periaatteita ja on sisällyttänyt ne 26. toukokuuta 2003 antamaansa direktiiviin 2003/35/EY yleisön osallistumisesta tiettyjen ympäristöä koskevien suunnitelmien ja ohjelmien laatimiseen.

Tarkistus  25

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(34 a) Käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoketjun kaikissa osissa työntekijöitä olisi suojeltava ja heidän olisi oltava terveys- ja turvallisuuslainsäädännön kattamia toiminnastaan tai asemastaan riippumatta, ja työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvat pitkän aikavälin vaikutukset olisi otettava huomioon kaikkien käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoon liittyvien välineiden yhteydessä. Euroopan unionin sekä jäsenvaltioiden työterveyttä ja -turvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä sovelletaan myös työntekijöihin, jotka osallistuvat käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoon, ja kyseisen lainsäädännön noudattamatta jättämisen olisi johdettava välittömiin ja ankariin seuraamuksiin.

Tarkistus  26

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(35) Avoimuus on tärkeää käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollossa. Se olisi varmistettava edellyttämällä toimivaa yleisötiedotusta ja kaikkien asianomaisten sidosryhmien mahdollisuutta osallistua päätöksentekoprosesseihin.

(35) Avoimuus on tärkeää käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollossa, ja olennaisen tärkeää on yleisön luottamus loppusijoituspaikkojen turvallisuutta koskeviin periaatteisiin ja jätteenhuolto-ohjelmiin. Se olisi varmistettava takaamalla toimiva yleisötiedotus ja kaikkien asianomaisten sidosryhmien, paikallis- ja alueviranomaisten sekä yleisön mahdollisuus osallistua päätöksentekoprosesseihin.

Tarkistus  27

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(36) Jäsenvaltioiden välinen ja kansainvälinen yhteistyö voisi helpottaa ja nopeuttaa päätöksentekoa tarjoamalla käyttöön asiantuntemusta ja teknologiaa.

(36) Jäsenvaltioiden välinen ja kansainvälinen yhteistyö voisi helpottaa ja nopeuttaa päätöksentekoa tarjoamalla käyttöön korkealaatuista asiantuntemusta ja teknologiaa sekä parhaita käytäntöjä.

Tarkistus  28

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(37) Eräät jäsenvaltiot katsovat, että käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoon liittyvien laitosten, myös loppusijoituslaitosten, jakaminen voisi olla hyödyllinen vaihtoehto, jos se perustuu kyseisten jäsenvaltioiden väliseen sopimukseen.

(37) Eräät jäsenvaltiot katsovat, että käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoon liittyvien laitosten, myös loppusijoituslaitosten, jakaminen voisi olla hyödyllinen, turvallinen ja kustannustehokas vaihtoehto, jos se perustuu kyseisten maiden väliseen sopimukseen. Tällöin on huolehdittava siitä, ettei estetä tiettyjä erityisjärjestelyjä, kuten jo tehtyjä tutkimusreaktoreista peräisin olevaa käytettyä polttoainetta koskevia sopimuksia. Tässä direktiivissä olisi määriteltävä asianmukaisesti edellytykset, joiden on täytyttävä ennen tällaisten yhteisten hankkeiden käynnistämistä.

Tarkistus  29

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(39) Turvallisuusarvion ja porrastetun lähestymistavan olisi luotava perusta loppusijoituslaitoksen kehittämiseen, toimintaan ja sulkemiseen liittyville päätöksille ja mahdollistettava sellaisten epävarmuusalueiden määrittely, joihin olisi kiinnitettävä erityistä huomiota tietämyksen lisäämiseksi loppusijoitusjärjestelmän turvallisuuteen vaikuttavista näkökohdista, mukaan lukien luonnolliset (geologiset) ja rakennetut vapautumisesteet, sekä sen ennakoidusta kehityksestä ajan myötä. Turvallisuusarvioon olisi sisällyttävä turvallisuusarvioinnin tulokset sekä tiedot turvallisuusarvioinnin varmuudesta ja luotettavuudesta ja siinä tehdyistä oletuksista. Siinä olisi esitettävä kootusti käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoon liittyvän laitoksen tai toiminnon turvallisuutta tukevat argumentit ja todisteet.

(39) Turvallisuusarvion ja porrastetun lähestymistavan olisi luotava perusta loppusijoituslaitoksen kehittämiseen, toimintaan ja sulkemiseen liittyville päätöksille ja mahdollistettava sellaisten epävarmuusalueiden määrittely, joihin olisi kiinnitettävä erityistä huomiota tietämyksen lisäämiseksi loppusijoitusjärjestelmän turvallisuuteen vaikuttavista näkökohdista, mukaan lukien luonnolliset (geologiset) ja rakennetut vapautumisesteet, sekä sen ennakoidusta kehityksestä ajan myötä. Turvallisuusarvioon olisi sisällyttävä turvallisuusarvioinnin tulokset sekä tiedot turvallisuusarvioinnin varmuudesta ja luotettavuudesta ja siinä tehdyistä oletuksista. Turvallisuuden osoittamisen olisi siksi perustuttava kootusti käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoon liittyvän laitoksen tai toiminnon turvallisuutta tukeviin argumentteihin ja todisteisiin.

Tarkistus  30

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(40) Tässä direktiivissä tunnustetaan, että kansallisessa kehyksessä olisi otettava huomioon kaikki käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoon liittyvät vaarat, mutta sitä ei sovelleta muihin kuin säteilyvaaroihin, sillä ne kuuluvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen soveltamisalaan.

(40) Tässä direktiivissä tunnustetaan, että kansallisessa kehyksessä olisi otettava huomioon kaikki käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoon liittyvät vaarat, mutta sitä ei sovelleta muihin kuin säteilyvaaroihin, joilla on säteilyyn liittymättömiä seurauksia, sillä ne kuuluvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen soveltamisalaan.

Tarkistus  31

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(41) Käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoon liittyvän asiantuntemuksen ja taitojen ylläpitäminen ja kehittäminen on olennainen osa korkean turvallisuustason varmistamista, ja sen olisi perustuttava käytännön kokemuksen kautta oppimisen, tieteellisen tutkimuksen ja teknologian kehittämisen sekä kaikkien osapuolten välisen teknisen yhteistyön yhdistelmään.

(41) Käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoon liittyvän asiantuntemuksen ja taitojen ylläpitäminen ja kehittäminen on olennainen osa terveyden ja ympäristön suojelun, turvallisuuden ja avoimuuden korkean tason varmistamista, ja sen olisi perustuttava käytännön kokemuksen kautta oppimisen, tieteellisen tutkimuksen ja teknologian kehittämisen sekä kaikkien osapuolten välisen teknisen yhteistyön yhdistelmään.

Tarkistus  32

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 42 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(42 a) Tässä yhteydessä ENSREG voisi osallistua arvokkaalla panoksella tämän direktiivin yhdenmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseen helpottaen siten kuulemista, hyvien käytänteiden vaihtoa ja yhteistyötä kansallisten valvontaviranomaisten välillä.

Perustelu

Kansainvälisten vertaisarviointien lisäksi olisi mainittava ENSREGin tehtävä direktiivin täytäntöönpanossa. Katso vastaava viittaus ydinturvallisuusdirektiivissä 2009/71/Euratom, johdanto-osan 16 kappale.

Tarkistus  33

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 42 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(42 b) Tämä direktiivi voi olla hyödyllinen väline, joka olisi otettava huomioon varmennettaessa, että hankkeisiin, jotka saavat unionin rahoitusta osana Euratomin taloudellista tai teknistä tukea käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltotoiminnoille tai -laitoksille, sisältyvät toimet, joilla varmistetaan käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen turvallinen huolto,

Perustelu

See previous article 15(4) which would be better reformulated in a Recital rather than as a legal provision: (i) compliance with this Directive forms part of the general assessment of the Commission when deciding on technical or financial assistance, but is not as such, neither in the Treaty nor in the related basic acts, a condition triggering the assistance, (ii) the reference in the Article 15(4) to the Article 43 of the Euratom Treaty whereby the Commission has only the power to 'communicate its views to the Member State concerned' without any operational effect is of limited added value.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus  34

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(2) Sillä varmistetaan, että jäsenvaltiot huolehtivat asianmukaisista kansallisista järjestelyistä, joilla turvataan käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon korkea turvallisuustaso työntekijöiden ja väestön suojelemiseksi ionisoivan säteilyn aiheuttamilta vaaroilta.

(2) Sillä varmistetaan, että jäsenvaltiot huolehtivat asianmukaisista kansallisista järjestelyistä, joilla turvataan käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon korkein mahdollinen turvallisuustaso työntekijöiden, väestön ja luonnonympäristön suojelemiseksi ionisoivan säteilyn aiheuttamilta vaaroilta.

Tarkistus  35

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(3) Sillä ylläpidetään ja edistetään käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoon liittyvää yleisötiedotusta ja yleisön osallisuutta.

(3) Sillä varmistetaan käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoon liittyvä yleisötiedotus ja yleisön osallisuus.

Tarkistus  36

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a) Tällä direktiivillä vahvistetaan jäsenvaltioiden vähimmäisvaatimukset, mutta jäsenvaltiot voivat vapaasti asettaa tiukempia käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevia vaatimuksia.

Tarkistus  37

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Tätä direktiiviä sovelletaan

(1) Rajoittamatta direktiivin 2009/71/Euratom soveltamista tätä direktiiviä sovelletaan

Tarkistus  38

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a) käytetyn ydinpolttoaineen huollon kaikkiin vaiheisiin, kun käytetty polttoaine syntyy siviiliydinreaktorien toiminnan tuloksena tai sen huolto toteutetaan siviilitoimintojen puitteissa;

(a) käytetyn ydinpolttoaineen huollon kaikkiin vaiheisiin, kun käytetty polttoaine syntyy siviiliydinreaktorien toiminnan tuloksena tai sen huolto toteutetaan siviilitoimintojen puitteissa EU:n alueella, mukaan lukien sotilaspuolustusohjelmista syntyvä käytetty ydinpolttoaine, jos ja kun se siirretään pysyvästi siviilitoiminnoissa käytettäväksi ja sen huolto toteutetaan yksinomaan siviilitoimintojen puitteissa;

Tarkistus  39

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b) radioaktiivisen jätteen huollon kaikkiin vaiheisiin jätteen syntymisestä sen loppusijoitukseen, kun radioaktiivinen jäte syntyy siviilitoiminnoista tai sen huolto toteutetaan siviilitoimintojen puitteissa.

(b) radioaktiivisen jätteen huollon kaikkiin vaiheisiin jätteen syntymisestä sen loppusijoitukseen, kun radioaktiivinen jäte syntyy siviilitoiminnoista tai sen huolto toteutetaan siviilitoimintojen puitteissa EU:n alueella.

Tarkistus  40

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – -1 alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(-1) 'hyväksytyillä päästöillä' säännellyistä ydinlaitoksista tai ‑toiminnoista normaalitoiminnan aikana syntyviä kaasumaisen tai nestemäisen radioaktiivisen aineen suunniteltuja ja valvottuja päästöjä ympäristöön toimivaltaisten valvontaviranomaisten vahvistamien raja-arvojen puitteissa ja direktiivissä 96/29/Euratom määritettyjen periaatteiden ja raja-arvojen mukaisesti;

Tarkistus  41

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(3) 'loppusijoituksella' käytetyn polttoaineen tai radioaktiivisen jätteen sijoittamista luvan saaneeseen laitokseen aikomatta siirtää sitä pois myöhemmin;

(3) 'loppusijoituksella' käytetyn polttoaineen tai radioaktiivisen jätteen sijoittamista mahdollisesti pysyvällä tavalla luvan saaneeseen laitokseen palauttamisperiaatetta asianmukaisesti noudattaen;

Perustelu

Kaikessa loppusijoituksessa olisi varmistettava jätepakkausten poistaminen tai pääsy syvälle maaperään. Palauttamisperiaate on osa loppusijoituksen yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä ja liittyy kohteen pitkäaikaisvalvontaan ja siitä ylläpidettäviin tiedostoihin.

Tarkistus  42

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 6 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(6) 'radioaktiivisella jätteellä' sellaista kaasumaisessa, nestemäisessä tai kiinteässä muodossa olevaa radioaktiivista ainetta, jolle jäsenvaltio tai sellainen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka päätöksen jäsenvaltio hyväksyy, ei näe mitään jatkokäyttöä ja jota toimivaltainen valvontaviranomainen valvoo radioaktiivisena jätteenä jäsenvaltion lainsäädäntö- ja sääntelykehyksen mukaisesti;

(6) 'radioaktiivisella jätteellä' sellaista kaasumaisessa, nestemäisessä tai kiinteässä muodossa olevaa radioaktiivista ainetta, mukaan luettuina käytetty ydinpolttoaine ja jälleenkäsittelyssä syntyvä radioaktiivinen aine, jolle jäsenvaltio tai sellainen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka päätöksen jäsenvaltio hyväksyy, ei näe mitään jatkokäyttöä tuleva tekninen kehitys ja edistys huomioon ottaen ja jota toimivaltainen valvontaviranomainen valvoo radioaktiivisena jätteenä jäsenvaltion lainsäädäntö- ja sääntelykehyksen mukaisesti;

Perustelu

Käytetty ydinpolttoaine on määriteltävä jätteeksi, paitsi jos on selvää, että se voidaan jälleenkäsitellä lähitulevaisuudessa siten, että ympäristöön ei kohdistu lisävaikutuksia.

Tarkistus  43

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 9 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a) 'laitosalueella' maantieteellistä aluetta, johon sisältyy luvan saanut laitos, mukaan lukien käytetyn ydinpolttoaineen tai radioaktiivisen aineen loppusijoituspaikka, tai luvan saanut toiminto;

Tarkistus  44

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 9 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 b) 'turvallisuusarvioinnilla' järjestelmällistä prosessia, joka toteutetaan koko suunnitteluprosessin ajan sen varmistamiseksi, että ehdotettu suunnitelma täyttää kaikki asiaan liittyvät turvallisuusvaatimukset, ja johon sisältyy erityisesti virallinen turvallisuusanalyysi;

Tarkistus  45

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 9 c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 c) 'turvallisuusarviolla' kokonaisuutena argumentteja ja todisteita, joilla osoitetaan laitoksen tai toiminnon turvallisuus, mukaan lukien turvallisuusarvioinnin tulokset ja lausuma näiden tulosten luotettavuudesta. Loppusijoituslaitoksessa turvallisuusarvio voi liittyä tiettyyn kehitysvaiheeseen. Tällöin turvallisuusarviossa on pantava merkille epävarmuusalueiden tai ratkaisemattomien kysymysten olemassaolo ja siinä on annettava ohjeita ongelmien ratkaisemiseksi tulevissa kehitysvaiheissa;

Perustelu

Katso Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) turvallisuussanasto: "Terminology used in nuclear safety and radiation protection" – vuoden 2007 painos.

Tarkistus  46

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 13 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(13) 'varastoinnilla' käytetyn polttoaineen tai radioaktiivisen jätteen pitämistä luvan saaneessa laitoksessa, josta se on tarkoitus siirtää myöhemmin pois.

(13) 'varastoinnilla' käytetyn polttoaineen tai radioaktiivisen jätteen tilapäistä pitämistä luvan saaneessa laitoksessa ennen kuin se siirretään myöhemmin pois.

Perustelu

Varastointi vastaa jätteen tilapäistä säilyttämistä, joka on tarvittava vaihe useimpien radioaktiivisten jätetyyppien turvallisessa huollossa.

Tarkistus  47

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 13 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a) 'yleisöllä' yhtä tai useampaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä taikka, kansallisen lainsäädännön tai käytännön mukaisesti, näiden yhteenliittymiä, järjestöjä tai ryhmiä;

Tarkistus  48

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(1) Jäsenvaltioiden on määriteltävä käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskeva kansallinen toimintapolitiikka ja pidettävä sitä yllä. Niillä on perimmäinen vastuu käytetyn ydinpolttoaineensa ja radioaktiivisen jätteensä huollosta.

(1) Jäsenvaltioiden on määriteltävä käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskeva kansallinen toimintapolitiikka ja pidettävä sitä yllä. Kullakin jäsenvaltiolla on perimmäinen vastuu alueellaan tuotetun käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollosta.

Tarkistus  49

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käytettyä ydinpolttoainetta ja radioaktiivista jätettä koskevat kansalliset toimintapolitiikat pannaan täytäntöön hyvin perustellussa ja dokumentoidussa vaiheittaisessa päätöksentekoprosessissa, jossa otetaan huomioon turvallisuus pitkällä aikavälillä.

Tarkistus  50

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että

(2) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalliset toimintapolitiikat perustuvat seuraaviin periaatteisiin:

Tarkistus  51

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a) radioaktiivista jätettä syntyy niin vähän kuin on käytännössä mahdollista sekä aktiivisuuden että määrän suhteen, soveltamalla asianmukaisia suunnittelutoimenpiteitä ja toiminta- ja käytöstäpoistokäytäntöjä, mukaan lukien tavanomaisten materiaalien kierrätys ja uudelleenkäyttö;

(a) radioaktiivista jätettä syntyy niin vähän kuin on käytännössä mahdollista optimointiperiaatteen (ALARA) mukaisesti sekä aktiivisuuden että määrän suhteen, soveltamalla asianmukaisia suunnittelutoimenpiteitä ja toiminta- ja käytöstäpoistokäytäntöjä, mukaan lukien materiaalien jälleenkäsittely ja uudelleenkäyttö;

Tarkistus  52

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d) käytetty ydinpolttoaine ja radioaktiivinen jäte huolletaan turvallisesti, myös pitkällä aikavälillä.

(d) käytetty ydinpolttoaine ja radioaktiivinen jäte huolletaan turvallisesti, myös pitkällä aikavälillä, siten että otetaan asianmukaisesti huomioon ihmisten terveyden ja ympäristön suojelu;

Tarkistus  53

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d a) käytetyn ydinpolttoaineen väliaikaisessa altaissa varastoinnissa olisi estettävä leviäminen ja varastointi olisi pidettävä mahdollisimman lyhytaikaisena ennen kuin jäähtynyt käytetty ydinpolttoaine voidaan kuljettaa laitosalueen ulkopuolelle;

Tarkistus  54

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d b) toteutetaan toimia altistuneiden työntekijöiden ja väestön terveyteen ja ympäristöön liittyvien tulevien riskien ottamiseksi huomioon;

Tarkistus  55

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta – d c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d c) radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen huollosta aiheutuvista kustannuksista vastaavat niiden tuottajat;

Tarkistus  56

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta – d d alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d d) jätteen tuottajien on annettava käyttöön varat, joilla katetaan kaikki käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollosta aiheutuvat kustannukset ja joita hallinnoidaan valtion valvomassa rahastossa, jotta ne ovat varmasti saatavilla pysyvää turvallista loppusijoitusta varten;

Tarkistus  57

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta – d e alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d e) toimivaltaiset kansalliset elimet osallistuvat varojen riittävyyden valvontaan;

Tarkistus  58

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta – d f alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d f) kansalliset parlamentit osallistuvat varojen riittävyyden valvontaan.

Tarkistus  59

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(3) Radioaktiivinen jäte on loppusijoitettava siinä jäsenvaltiossa, jossa se on syntynyt, paitsi jos jäsenvaltioiden kesken on sovittu yhdessä jäsenvaltiossa sijaitsevien loppusijoituslaitosten käytöstä.

(3) Radioaktiivinen jäte on loppusijoitettava siinä jäsenvaltiossa, jossa se on syntynyt, paitsi jos jäsenvaltio on tehnyt jonkin toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa sopimuksen kyseisessä toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa sijaitsevien loppusijoituslaitosten käytöstä. Jos sopimus radioaktiivisen jätteen loppusijoituksesta tehdään kolmannen maan kanssa, sopimuksen osapuolena olevan jäsenvaltion on varmistettava, että radioaktiivinen jäte loppusijoitetaan tämän direktiivin säännösten mukaisella tavalla.

Tarkistus  60

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jos kyseessä on vienti kolmanteen maahan, vievän jäsenvaltion on toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä varmistaakseen, että kyseisellä maalla on radioaktiivisen jätteen huoltoa koskeva ohjelma, jonka turvallisuustavoitteet vastaavat tämän direktiivin turvallisuustavoitteita.

Tarkistus  61

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 3 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Kaikista tällaisista sopimuksista on ilmoitettava komissiolle.

Tarkistus  62

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a) Jäsenvaltiot voivat vapaaehtoisesti päättää perustaa yhteisen tai alueellisen loppusijoituspaikan yhteistyössä jonkun toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa hyödyntääkseen tietyn paikan suotuisia geologisia tai teknisiä ominaisuuksia ja jakaakseen yhteisestä hankkeesta aiheutuvan taloudellisen rasituksen.

Tarkistus  63

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 b) Ennen tällaisen hankkeen käynnistämistä hallitusten välisen sopimuksen avulla kyseisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että aloite täyttää tarvittavat vaatimukset ja ainakin seuraavat edellytykset:

 

(a) yleisön hyväksyntää ja tukea on jatkuvasti pidettävä yllä kaikissa jäsenvaltioissa kaikissa hankkeen kehittämisvaiheissa ja loppusijoituksen elinkaaren aikana varmistamalla yleisölle tiedottaminen ja yleisön osallistuminen kuulemisprosessiin;

 

(b) on varmistettava toimivaltaisten valvontaviranomaisten ja kansallisten turvallisuusviranomaisten yhteistyö ja niiden harjoittama valvonta; kussakin asianomaisessa jäsenvaltiossa on laadittava turvallisuusarvio ja sitä tukevat turvallisuusarvioinnit, jotka kattavat laitoksen tutkimus-, valinta- ja täytäntöönpanovaiheet;

 

(c) on sovittava vastuukysymyksistä ja selkeästä vastuunjaosta siten, että kukin jäsenvaltio kantaa lopullisen vastuun omasta radioaktiivisesta jätteestään;

 

(d) on sovittava taloudellisista järjestelyistä, joilla taataan, että varat turvataan loppusijoituslaitoksen elinkaaren ajaksi ja sulkemisen jälkeiseksi ajaksi ja että käytettävissä ovat riittävät henkilöstöresurssit, joilla varmistetaan tarpeellinen määrä asianmukaisen pätevyyden omaavaa henkilöstöä;

 

(e) kyseisten jäsenvaltioiden kansallisissa ohjelmissa on ilmoitettava etukäteen lainsäädäntökehys, organisaatiorakenne sekä tekniset suunnitelmat ja järjestelyt, joilla osoitetaan, että suunniteltu loppusijoitus täyttää tässä direktiivissä säädetyt edellytykset selkeästi määritetyn ajanjakson kuluessa.

Tarkistus  64

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a) kansallinen ohjelma käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevan toimintapolitiikan toteuttamiseksi;

(a) toissijaisuusperiaatteen mukainen kansallinen ohjelma käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevan toimintapolitiikan toteuttamiseksi, jolla varmistetaan, että kaikilla radioaktiivisen jätteen tuottajilla on mahdollisuus radioaktiivisen jätteen turvalliseen loppusijoitukseen yhtäläisin ehdoin;

Tarkistus  65

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a) työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta sekä koulutusta koskevat kansalliset vaatimukset;

Tarkistus  66

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c) käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltotoimintojen ja -laitosten lupajärjestelmä, mukaan lukien käytetyn polttoaineen tai radioaktiivisen jätteen huoltolaitoksen asettaminen toimintakieltoon luvan puuttuessa;

(c) käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltotoimintojen ja -laitosten lupajärjestelmä, mukaan lukien käytetyn polttoaineen tai radioaktiivisen jätteen huoltolaitoksen asettaminen toimintakieltoon luvan puuttuessa, jolla varmistetaan, että kaikki radioaktiiviset jätteet huolletaan syrjimättä riippumatta siitä, kuka ne on tuottanut;

Tarkistus  67

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d) järjestelmä asianmukaista institutionaalista valvontaa, viranomaistarkastuksia, dokumentaatiota ja raportointia varten;

(d) järjestelmä asianmukaista institutionaalista valvontaa, viranomaistarkastuksia, dokumentaatiota ja raportointia varten sekä koko prosessiin osallistuvien työntekijöiden tarvittava koulutus heidän työterveytensä ja ‑turvallisuutensa takaamiseksi ja säilyttämiseksi;

Tarkistus  68

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(e a) toimet, joilla taataan pitkällä aikavälillä riittävät varat käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskeviin toimintoihin ja laitoksiin;

Tarkistus  69

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(f a) toimet, joilla varmistetaan, että käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoon sekä sijoittamiseen tarvittavan rahoituksen määrittää toimivaltainen valvontaviranomainen avoimella menetelmällä, jota valvotaan säännöllisesti ja jossa kuullaan säännöllisesti kaikkia asianomaisia sidosryhmiä.

Perustelu

Tavoitteena on sen takaaminen, että käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen käsittelyn ja sijoittamisen vaatima rahoitus määritetään tehokkaalla ja avoimella menettelyllä, jossa luvanhaltijoiden kuuleminen taataan.

Tarkistus  70

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(f b) laskelma kaikista käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon aiheuttamista kustannuksista. Annettuihin tietoihin on sisällytettävä muun muassa kustannuksista vastaavat tahot.

Tarkistus  71

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(2) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallista kehystä ylläpidetään ja tarvittaessa parannetaan laitosten käytöstä hankittujen kokemusten, 8 artiklassa tarkoitetuista turvallisuusarvioista tehtyjen johtopäätösten, teknologian kehityksen ja tutkimustoiminnan tulosten perusteella.

(2) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallista kehystä ylläpidetään ja tarvittaessa parannetaan laitosten käytöstä hankittujen kokemusten, 3 artiklan 9 c alakohdassa tarkoitetuista turvallisuusarvioista tehtyjen johtopäätösten, parhaan käytettävissä olevan tekniikan, terveys- ja turvallisuusstandardien ja tutkimustoiminnan tulosten perusteella.

Tarkistus  72

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden valvontaviranomaiset ovat demokraattisen valvonnan alaisia.

Tarkistus  73

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a) Toimivaltaisella valvontaviranomaisella on oltava valtuudet ja resurssit panna säännöllisesti toimeen ydinturvallisuusarviointeja, ‑tutkimuksia ja -tarkastuksia sekä tarvittaessa täytäntöönpanotoimia laitoksissa jopa käytöstäpoiston aikana. Näiden arviointien on koskettava muun muassa työntekijöiden, myös alihankkijoiden työntekijöiden, terveyttä ja turvallisuutta sekä henkilöstömääriä ja koulutusta.

Tarkistus  74

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(1) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että päävastuu käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon turvallisuudesta on luvanhaltijalla. Tätä luvanhaltijan vastuuta ei voi siirtää.

(1) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että päävastuu käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon turvallisuudesta on luvanhaltijoilla, joille kunkin jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on uskonut käytettyä ydinpolttoainetta ja radioaktiivista jätettä koskevan kokonaisvastuun.

Tarkistus  75

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että osana lupahakemusta radioaktiivisen jätteen huoltotoiminnon tai loppusijoituslaitoksen toiminnan harjoittamiselle EU:n alueella laaditaan turvallisuusarvio ja sitä tukeva turvallisuusarviointi ja että ne saatetaan tarpeen mukaan ajan tasalle toiminnon tai laitoksen olemassaolon aikana. Turvallisuusarvion ja sitä tukevien turvallisuusarviointien on katettava käytetyn polttoaineen altaiden, varastointilaitoksen tai loppusijoituslaitoksen sijoituspaikan valinta, suunnittelu, rakentaminen, toiminta ja sulkeminen sekä sulkemisen jälkeinen pitkän aikavälin turvallisuus, myös passiivisin keinoin, ja niissä on kuvattava kaikki laitoksen sijoituspaikkaan liittyvät turvallisuusnäkökohdat, laitoksen suunnittelu, väliaikaiseen varastointiin käytetyt jäähdytysaltaat, joissa olevan käytetyn polttoaineen määrästä on raportoitava säännöllisesti, laitoksen tai sen osien käytöstäpoisto sekä laitoksen johdon toteuttamat valvontatoimenpiteet ja viranomaisten valvontatoimet. Turvallisuusarvioon ja sitä tukevaan turvallisuusarviointiin on sisällyttävä arviointi, joka koskee työntekijöiden ja myös alihankkijoiden palveluksessa olevien työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta sekä laitoksen turvalliseen toimintaan kaikkina aikoina tarvittavan henkilöstön pätevyystasoa ja lukumäärää, jotta toimiin voidaan ryhtyä onnettomuuden sattuessa.

Perustelu

Katso aiemman 8 artiklan säännökset, jotka on nyt esitetty 7 artiklassa ja määritelmissä.

Tarkistus  76

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 b) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että luvanhaltijat raportoivat toimivaltaisille valvontaviranomaisille ja muille asiaan liittyville toimivaltaisille organisaatioille ja että ne tarjoavat yleisölle tietoa toiminnoistaan ja laitoksistaan.

Tarkistus  77

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(2) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallinen kehys velvoittaa luvanhaltijat toimivaltaisen valvontaviranomaisen valvonnassa arvioimaan ja valvomaan säännöllisesti, ja siinä määrin kuin on kohtuullisesti toteutettavissa, jatkuvasti parantamaan toimintojensa ja laitostensa turvallisuutta järjestelmällisellä ja todennettavalla tavalla.

(2) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallinen kehys velvoittaa luvanhaltijat toimivaltaisen valvontaviranomaisen valvonnassa arvioimaan ja valvomaan säännöllisesti, ja siinä määrin kuin on kohtuullisesti toteutettavissa, jatkuvasti parantamaan toimintojensa turvallisuutta, myös työntekijöiden ja alihankkijoiden terveyttä ja turvallisuutta, sekä laitostensa turvallisuutta järjestelmällisellä ja todennettavalla tavalla parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa käyttäen. Luvanhaltijoiden on ilmoitettava arviointiensa tuloksista toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, muille asianomaisille toimivaltaisille organisaatioille, työntekijöidensä edustajille, alihankkijoille ja yleisölle.

Tarkistus  78

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(3) Edellä 2 kohdassa tarkoitettuihin arviointeihin on sisällyttävä sen varmistaminen, että onnettomuuksien ehkäisemistä ja onnettomuuksien seurausten lievittämistä varten on määritelty toimenpiteet, mukaan lukien sellaisten fyysisten turvatoimenpiteiden ja luvanhaltijan hallinnollisten turvamenettelyjen varmistaminen, joiden toimimattomuus johtaisi siihen, että ionisoiva säteily vaarantaisi merkittävästi työntekijöiden ja väestön turvallisuuden.

(3) Edellä 2 kohdassa tarkoitettuihin toimintoihin on haettava toimivaltaisen valvontaviranomaisen virallista lupaa osana lupahakemusta, millä varmistetaan toimintojen riittävä turvallisuus, ja niihin on sisällyttävä sen varmistaminen, että onnettomuuksien ja fyysisten hyökkäysten ehkäisemistä ja onnettomuuksien ja fyysisten hyökkäysten seurausten lievittämistä varten on määritelty toimenpiteet, mukaan lukien sellaisten fyysisten turvatoimenpiteiden ja luvanhaltijan hallinnollisten turvamenettelyjen varmistaminen, joiden toimimattomuus johtaisi siihen, että ionisoiva säteily vaarantaisi työntekijöiden, väestön sekä luonnonympäristön turvallisuuden.

Tarkistus  79

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(4) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallisessa kehyksessä edellytetään, että luvanhaltijat perustavat ja panevat täytäntöön johtamisjärjestelmät, joissa turvallisuus on etusijalla ja jotka toimivaltainen valvontaviranomainen todentaa säännöllisesti.

(4) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallisessa kehyksessä edellytetään, että luvanhaltijat perustavat ja panevat täytäntöön johtamisjärjestelmät, joissa turvallisuus ja suoja ovat ehdottomasti etusijalla ja jotka toimivaltainen valvontaviranomainen ja työntekijöiden edustajat, joilla on työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä koskeva erityisvastuu, todentavat säännöllisesti.

Perustelu

Suojan menettämisellä voisi olla samanlaisia tai pahempia vaikutuksia työntekijöiden ja väestön terveyteen kuin onnettomuuksilla. Tällä alalla työskentelevien edun mukaista on osallistua normien ja järjestelmien todentamiseen.

Tarkistus  80

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(5) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallisessa kehyksessä edellytetään, että luvanhaltijat järjestävät ja pitävät yllä riittävät rahoitus- ja henkilöstövarat täyttääkseen 1–4 kohdan mukaiset käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon turvallisuutta koskevat velvoitteensa.

(5) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallisessa kehyksessä edellytetään, että luvanhaltijat järjestävät ja pitävät yllä riittävät rahoitus- ja henkilöstövarat myös pitkällä aikavälillä täyttääkseen 1–4 kohdan mukaiset käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon turvallisuutta koskevat velvoitteensa.

Tarkistus  81

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että luvanhaltija ilmoittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa naapurivaltion alue- ja paikallisviranomaisille jätteenhuoltolaitoksen perustamista koskevista suunnitelmistaan, jos kyseinen laitos sijaitsee sellaisella etäisyydellä valtakunnanrajasta, että rajatylittävät vaikutukset ovat todennäköisiä laitoksen rakentamisen tai toiminnan aikana taikka käytöstä poistamisen jälkeen tai laitoksella tapahtuvan onnettomuuden tai muun tapahtuman vuoksi.

Tarkistus  82

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla

Komission teksti

Tarkistus

8 artikla

Poistetaan.

Turvallisuusarvio

 

(1) Osana laitoksen tai toiminnon lupahakemusta on laadittava turvallisuusarvio ja sitä tukeva turvallisuusarviointi. Niitä on tarvittaessa päivitettävä laitoksen tai toiminnon kehityksen aikana. Turvallisuusarvion ja turvallisuusarvioinnin on vastattava laajuudeltaan ja yksityiskohtaisuudeltaan toimintojen monimutkaisuutta ja laitokseen tai toimintaan liittyvän vaaran suuruutta.

 

(2) Turvallisuusarvion ja sitä tukevan turvallisuusarvioinnin on katettava laitoksen sijoituspaikan valinta ja laitoksen suunnittelu, rakentaminen, käyttö ja käytöstäpoisto tai loppusijoituslaitoksen sulkeminen; turvallisuusarviossa on mainittava turvallisuusarvioinnissa sovelletut standardit. Huomioon on otettava sulkemisen jälkeinen pitkän aikavälin turvallisuus, etenkin se, kuinka tämä on mahdollisimman pitkälle varmistettu passiivisin keinoin.

 

(3) Laitoksen turvallisuusarviossa on kuvattava kaikki laitoksen sijoituspaikkaan ja suunnitteluun liittyvät turvallisuuden kannalta merkitykselliset näkökohdat sekä laitoksen johdon toteuttamat valvontatoimenpiteet ja viranomaisten valvontatoimet. Turvallisuusarvion ja sitä tukevan turvallisuusarvioinnin on osoitettava vallitsevan suojelun taso ja annettava toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle ja muille asianomaisille tahoille takeet siitä, että turvallisuusvaatimuksia noudatetaan.

 

(4) Turvallisuusarvio ja sitä tukeva turvallisuusarviointi on annettava toimivaltaisen valvontaviranomaisen hyväksyttäviksi.

 

Perustelu

Katso 7 artiklan 1 a kohta (uusi) ja 3 artiklan 9 a kohdan (uusi) ja b kohdan (uusi) määritelmät.

Tarkistus  83

Ehdotus direktiiviksi

8 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a artikla

 

Rekisteröinti ja seuranta erityisesti koskien työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta

 

(1) Jäsenvaltioiden on perustettava rekisteröinti- ja seurantajärjestelmä käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon alalla.

 

(2) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että rekisteröinti- ja seurantajärjestelmän avulla pystytään määrittämään käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen sijainti ja olosuhteet niiden tuotannossa, käytössä, kuljetuksessa, varastoinnissa ja loppusijoituksessa.

 

(3) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että joko luvanhaltija tai valtion elin säilyttää käytetylle ydinpolttoaineelle ja radioaktiiviselle jätteelle työnsä aikana altistuneita työntekijöitä koskevat tiedot, jotta työperäisiä sairauksia voidaan seurata pitkällä aikavälillä.

Tarkistus  84

Ehdotus direktiiviksi

8 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 b artikla

 

Menettelyt ja seuraamukset

 

Jäsenvaltioiden on yleisten periaatteiden mukaisesti varmistettava, että sovelletaan hallinnollisia tai oikeudellisia menettelyjä sekä seuraamuksia, jotka ovat tehokkaita, varoittavia ja oikeassa suhteessa rikkomuksen vakavuuteen, mikäli tästä direktiivistä johtuvia velvoitteita rikotaan.

Tarkistus  85

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tarvittavan asiantuntemuksen ja taitojen ylläpitämiseksi ja edelleen kehittämiseksi kansalliseen kehykseen sisältyy koulutusjärjestelyjä, jotka kattavat kaikkien käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollosta vastaavien osapuolten tarpeet.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tarvittavan tieteellisen ja teknisen asiantuntemuksen ja taitojen ylläpitämiseksi, edelleen kehittämiseksi ja levittämiseksi kansalliseen kehykseen sisältyy säännöllistä ja ennalta ehkäisevää koulutusta koskevia järjestelyjä, jotka kattavat kaikkien käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollosta vastaavien osapuolten tarpeet tekniikan ja tieteen kehityksen mukaisesti. Jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota välillisesti laitosalueella toimintaan osallistuviin osapuoliin ja huolehdittava siitä, että niille tarjotaan asianmukaista ja ajantasaista koulutusta ennen kuin ne suorittavat radioaktiivista jätettä ja käytettyä ydinpolttoainetta koskevia toimenpiteitä. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että luvanhaltijat pystyvät panemaan kyseiset järjestelyt täytäntöön ja rahoittamaan ne, jotta taataan kaikkien prosessissa mukana olevien osapuolten terveys ja turvallisuus. Työntekijöille annettavan koulutuksen on oltava kansainvälisesti hyväksyttyjen standardien mukaista, jotta vahvistetaan ydinteollisuuden kokonaisvastuuta terveydestä ja turvallisuudesta. Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että kansallinen kehys kattaa järjestelyt, joiden avulla edistetään käynnissä olevien loppusijoitushankkeiden tieteellistä jatkotutkimusta.

Tarkistus  86

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalliseen kehykseen sisällytetään ohjelmia, joilla tuetaan radioaktiivisen jätteen tuottamisen vähentämistä ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevaa tutkimusta.

Tarkistus  87

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallisella kehyksellä taataan, että käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoon on tarvittaessa saatavilla riittävät taloudelliset voimavarat, ottaen asianmukaisesti huomioon radioaktiivisen jätteen tuottajien vastuu.

Jäsenvaltioiden on varmistettava kansallisessa kehyksessä, että kaikkiin käytöstäpoistosta aiheutuviin kuluihin ja käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoon on tarvittaessa saatavilla riittävät taloudelliset voimavarat, ja noudatettava tässä täysimääräisesti radioaktiivisen jätteen tuottajien vastuuta aiheuttamisperiaatteen mukaisesti ja vältettävä turvautumista valtiontukeen.

Tarkistus  88

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallisella tasolla päätettävien menettelyjen mukaisesti

 

(a) suoritetaan asianmukaisella tavalla arvio jätteiden huoltostrategioiden kustannuksista ja erityisesti kustannuksista, joita liittyy matala-aktiivisen, keskiaktiivisen ja korkea-aktiivisen pitkäikäisen radioaktiivisen jätteen pitkän aikavälin huoltoratkaisujen toteuttamiseen sen luonteesta riippuen. Tähän arvioon on sisällytettävä erityisesti ydinlaitosten käytöstäpoistosta aiheutuvat kustannukset sekä radioaktiivisen jätteen huoltolaitosten lopullisesta sulkemisesta, ylläpidosta ja valvonnasta aiheutuvat kustannukset;

 

(b) luodaan vararahastoja, joilla katetaan a alakohdassa tarkoitetut kustannukset, ja osoitetaan tarvittavat varat yksinomaan näiden varauksien kattamiseen;

 

(c) seurataan asianmukaisesti, ovatko vararahastot ja varojen hallinnointi riittäviä a alakohdassa tarkoitettujen kustannusten kattamiseen, niin että varmistetaan niiden säännöllinen mukauttaminen.

Tarkistus  89

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 b) Jäsenvaltioiden on esitettävä loppusijoituksen kustannukset avoimesti ja julkistettava ne, ja niitä on arvioitava vuosittain uudelleen. Radioaktiivisen jätteen tuottajien velvoitteita mukautetaan vastaavasti.

Tarkistus  90

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 c) Jäsenvaltioiden on perustettava tai nimettävä kansallinen elin, joka kykenee tarjoamaan asiantuntija-arvioita varojen hallinnasta ja käytöstäpoistosta aiheutuvista kustannuksista 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Tämän elimen on oltava riippumaton varojen myöntäjistä.

Tarkistus  91

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 1 d kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 d) Jäsenvaltioiden on raportoitava komissiolle säännöllisesti asianomaisen kansallisen elimen toimista laadituista päätelmistä 16 artiklassa säädetyin ehdoin.

Tarkistus  92

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon turvallisuutta koskevat asianmukaiset laadunvarmistusohjelmat laaditaan ja toteutetaan.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevat asianmukaiset laadunvarmistusohjelmat laaditaan ja toteutetaan.

Perustelu

Laadunvarmistaminen koskee turvallisuuden lisäksi kaikkia käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon näkökohtia.

Tarkistus  93

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(1) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevat tiedot ovat työntekijöiden ja väestön saatavilla. Tämän velvoitteen mukaisesti on myös varmistettava, että toimivaltainen valvontaviranomainen tiedottaa väestölle toimivaltaansa kuuluvista asioista. Tiedot on saatettava väestön saataville kansallisen lainsäädännön ja kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti, edellyttäen että tämä ei vaaranna muita kansallisessa lainsäädännössä tai kansainvälisissä velvoitteissa tunnustettuja intressejä, kuten turvallisuusintressejä.

(1) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevat tiedot, jotka ovat tarpeen työntekijöiden ja väestön terveyden, turvallisuuden ja suojan säilyttämiseksi, ovat saatavilla säännöllisesti. Tämän velvoitteen mukaisesti on myös varmistettava, että toimivaltainen valvontaviranomainen tiedottaa väestölle toimivaltaansa kuuluvista asioista. Tiedot on saatettava väestön saataville kansallisen lainsäädännön ja kansainvälisten velvoitteiden, etenkin Århusin yleissopimuksen, mukaisesti. Sellaiset tiedot, jotka ovat hyvin merkittäviä työntekijöiden ja väestön terveyden ja turvallisuuden kannalta (ennen kaikkea radioaktiivista säteilyä ja myrkyllisiä päästöjä ja niille altistumista koskevat tiedot) on julkaistava olosuhteista riippumatta.

Tarkistus  94

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yleisölle tiedotetaan 10 artiklassa tarkoitetuista käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoon käytettävistä taloudellisista voimavaroista ottaen asianmukaisesti huomioon tuottajille aiheutuvien kustannusten osuus.

Tarkistus  95

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 b) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tehtäessä päätöksiä, jotka koskevat käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen sijoituspaikkoja ja huoltoa naapurimaiden läheisyydessä, on kuultava kyseisten maiden yleisöä ja viranomaisia.

Tarkistus  96

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(2) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että väestölle annetaan mahdollisuus osallistua tehokkaasti käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevaan päätöksentekoprosessiin.

Poistetaan.

(Katso seuraava tarkistus, koska osa KOM-asiakirjan tekstistä esitetään 12 a artiklan (uusi) 1 kohdassa.

Tarkistus  97

Ehdotus direktiiviksi

12 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

12 a artikla

 

Yleisön osallistuminen

 

(1) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yleisölle annetaan mahdollisuus osallistua varhaisessa vaiheessa tehokkaasti 13 artiklan mukaisesti laadittavien käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevien kansallisten ohjelmien valmisteluun tai uudelleentarkasteluun sekä mahdollisuus tutustua niihin niiden laatimisen jälkeen. Jäsenvaltioiden on asetettava ohjelmat yleisesti saataville verkkosivustolla.

 

(2) Tätä varten jäsenvaltioiden on varmistettava, että

 

(a) yleisölle tiedotetaan joko julkisin ilmoituksin tai muin asianmukaisin tavoin, kuten sähköisin viestimin milloin mahdollista, ehdotuksista tällaisiksi ohjelmiksi taikka niiden muuttamiseksi tai tarkistamiseksi ja että asianmukaiset tiedot tällaisista ehdotuksista saatetaan yleisön saataville, mukaan luettuina muun muassa tiedot oikeudesta osallistua päätöksentekoon sekä toimivaltaisesta viranomaisesta, jolle voi esittää huomautuksia tai kysymyksiä;

 

(b) yleisöllä on oikeus esittää huomautuksensa ja mielipiteensä ennen kuin ohjelmista päätetään vaihtoehtojen ollessa vielä avoinna;

 

(c) päätöksiä tehtäessä otetaan asianmukaisella tavalla huomioon yleisön osallistumisen tulokset;

 

(d) toimivaltainen viranomainen pyrkii yleisön ilmaisemat huomautukset ja mielipiteet tutkittuaan tiedottamaan kohtuullisin keinoin yleisölle tehdyistä päätöksistä sekä näiden päätösten perusteena olevista seikoista ja näkökohdista, yleisön osallistumisprosessia koskevat tiedot mukaan luettuina.

 

(3) Jäsenvaltioiden on yksilöitävä yleisö, joka on oikeutettu osallistumaan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Jäsenvaltioiden on määriteltävä tämän artiklan mukaista yleisön osallistumista koskevat yksityiskohtaiset menettelyt siten, että yleisöllä on mahdollisuus valmistautua ja osallistua tehokkaasti. On asetettava kohtuulliset määräajat, joilla varmistetaan, että tässä artiklassa edellytetyn yleisön osallistumisen eri vaiheille jää riittävästi aikaa.

(Katso edellinen tarkistus: osa 1 kohdan tekstistä oli alun perin 12 artiklan 2 kohta.)

Tarkistus  98

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(2) Kansallisten ohjelmien on oltava 4‑12 artiklan säännösten mukaisia.

(2) Kansallisten ohjelmien on oltava 412 a artiklan säännösten mukaisia.

Tarkistus  99

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(3) Jäsenvaltioiden on tarkasteltava kansallisia ohjelmiaan säännöllisesti uudelleen ja saatettava ne tarvittaessa ajan tasalle ottaen huomioon tekniikan ja tieteen kehitys.

(3) Jäsenvaltioiden on tarkasteltava kansallisia ohjelmiaan säännöllisesti uudelleen ja saatettava ne tarvittaessa ajan tasalle ottaen huomioon tekniikan ja tieteen kehitys sekä muiden jäsenvaltioiden kokemukset radioaktiivisen jätteen huollosta samoin kuin kansainvälisten vertaisarviointien tulokset.

Tarkistus  100

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a) Jäsenvaltioiden on ilmoitettava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa naapurivaltioiden alue- ja paikallisviranomaisille, jos niiden kansallisten ohjelmien täytäntöönpanolla on todennäköisesti rajatylittäviä seurauksia.

Tarkistus  101

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 b) Jäsenvaltioiden on kansallisissa ohjelmissaan ilmoitettava selkeästi, millaiset taloudelliset resurssit ovat käytettävissä käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoon.

Tarkistus  102

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla – -1 alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(-1) radioaktiivisen jätteen yhdennetty, yksityiskohtainen luokittelujärjestelmä, joka kattaa kaikki radioaktiivisen jätteen huollon vaiheet jätteen syntymisestä sen loppusijoitukseen saakka;

Perustelu

Katso komission 15. syyskuuta 1999 antama suositus kiinteän radioaktiivisen jätteen luokittelujärjestelmästä (EYVL L 265, 13.10.1999, s. 37.).

Tarkistus  103

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(1) inventaario kaikesta käytetystä ydinpolttoaineesta ja radioaktiivisesta jätteestä sekä ennusteet tulevista määristä, mukaan lukien käytöstäpoistosta syntyvät jätteet. Inventaariossa on ilmoitettava selvästi materiaalin sijaintipaikka ja määrä sekä vaarataso asianmukaisella luokituksella;

(1) edellä -1 alakohdassa tarkoitettuun luokittelujärjestelmään perustuva inventaario kaikesta käytetystä ydinpolttoaineesta ja radioaktiivisesta jätteestä sekä ennusteet tulevista määristä, mukaan lukien käytöstäpoistosta syntyvät jätteet. Inventaariossa on ilmoitettava selvästi materiaalin sijaintipaikka ja määrä sekä vaarataso ja jätteen alkuperä;

Tarkistus  104

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(3) loppusijoituslaitoksen sulkemisen jälkeistä aikaa koskevat konseptit ja suunnitelmat, mukaan lukien institutionaalisen valvonnan kesto sekä keinot, joiden avulla laitosta koskeva tietämys säilytetään pidemmällä aikavälillä;

(3) loppusijoituslaitoksen sulkemisen jälkeistä aikaa koskevat konseptit ja suunnitelmat, mukaan lukien institutionaalisen valvonnan kesto sekä keinot, joiden avulla laitosta seurataan ja ylläpidetään ja sitä koskeva tietämys säilytetään pidemmällä aikavälillä;

Tarkistus  105

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a) kuvaus 10 artiklan 1 a kohdan a alakohdassa tarkoitettujen kustannusten arvioinnista ja vastaavien vararahastojen laskemiseen käytetyistä menetelmistä;

Tarkistus  106

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla – 8 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(8) kuvaus voimassa olevista rahoitusjärjestelyistä, joilla varmistetaan kaikkien ohjelmasta aiheutuvien kustannusten kattaminen ennakoidun aikataulun mukaisesti.

(8) kuvaus 10 artiklan 1 a kohdan b alakohdan mukaisesti osoitettujen varojen muodostamisessa ja hallinnassa tehdyistä valinnoista ja voimassa olevista rahoitusjärjestelyistä, joilla varmistetaan kaikkien ohjelmasta aiheutuvien kustannusten kattaminen ennakoidun aikataulun mukaisesti aiheuttamisperiaatetta tiukasti noudattaen;

Tarkistus  107

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla – 8 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a) sitovat ja todennettavissa olevat määräajat kansallisten ohjelmien täytäntöönpanoa ja 1–8 alakohdassa esitettyjen vaatimusten noudattamista varten.

Tarkistus  108

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla – 8 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 b) koulutusta ja ammatillista koulutusta koskevat suunnitelmat käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoa varten tarvittavan asiantuntemuksen ja taitojen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

Tarkistus  109

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a) Komissio valvoo, että jäsenvaltioiden kansallisten ohjelmien täytäntöönpanossa noudatetaan 14 artiklan 8 a kohdassa tarkoitettuja määräaikoja.

Tarkistus  110

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(4) Komissio ottaa huomioon jäsenvaltioiden toimittamat selventävät tiedot ja kansallisten jätehuolto-ohjelmien edistymisen päättäessään Euratomin taloudellisen tai teknisen avun myöntämisestä käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltotoiminnoille tai -laitoksille tai muodostaessaan kantojaan investointihankkeisiin Euratomin perustamissopimuksen 43 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Perustelu

Katso johdanto-osan 42 b kappale (uusi).

Tarkistus  111

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(3) Jäsenvaltioiden on järjestettävä säännöllisesti ja vähintään joka kymmenes vuosi itsearviointi kansallisesta kehyksestään, toimivaltaisesta valvontaviranomaisestaan, kansallisesta ohjelmastaan ja sen toteuttamisesta sekä pyydettävä kansallisen kehyksensä, viranomaisensa ja/tai ohjelmansa kansainvälistä vertaisarviointia sen varmistamiseksi, että käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollossa saavutetaan korkea vaatimustaso. Vertaisarviointien tulokset on ilmoitettava komissiolle ja jäsenvaltioille.

(3) Jäsenvaltioiden on järjestettävä säännöllisesti ja vähintään joka kymmenes vuosi itsearviointi kansallisesta kehyksestään, toimivaltaisesta valvontaviranomaisestaan, kansallisesta ohjelmastaan ja sen toteuttamisesta sekä pyydettävä kansallisen kehyksensä, viranomaisensa ja/tai ohjelmansa kansainvälistä vertaisarviointia sen varmistamiseksi, että käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollossa saavutetaan korkea vaatimustaso. Vertaisarviointien tulokset on ilmoitettava komissiolle, joka toimittaa säännöllisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa käsitellään vertaisarviointien yhteydessä tehtyjä päätelmiä lyhennetyssä muodossa.

Tarkistus  112

Ehdotus direktiiviksi

16 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

16 a artikla

 

Uudelleentarkastelu

 

Komissio toimittaa kahden vuoden kuluessa 16 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden vertaisarviointien jälkeen Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa keskitytään käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon konseptin uudelleenarviointiin. Tässä arvioinnissa on alan tutkimustulosten ja uuden tieteellisen asiantuntemuksen valossa käsiteltävä erityisesti jätteen sijoituksen purkamismahdollisuutta ja jätteen siirtomahdollisuutta sen jälkeen, kun jäte on sijoitettu loppusijoituspaikkaan. Kertomusta seuraa tarvittaessa tämän direktiivin tarkistaminen käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevan uusimman teknisen tutkimuksen valossa.

Tarkistus  113

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(1) Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään […] päivänä […]kuuta […]. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä. Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

(1) Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään ...*. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä. Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

 

*Virallinen lehti: lisätään päivä, joka on kaksi vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä.


PERUSTELU

Komissio julkaisi 3. marraskuuta direktiiviehdotuksen, jossa vahvistetaan EU:n oikeudellinen kehys käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollolle (KOM(2010)618). Ehdotuksessa asetetaan erityisvaatimuksia, joilla varmistetaan, että jäsenvaltiot luovat käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoa jätteiden syntymisestä niiden loppusijoitukseen saakka koskevan kansallisen sääntely- ja organisaatiokehyksen ja sitä koskevat kansalliset ohjelmat.

1.  Esittelijä kannattaa ja tukee ehdotuksen yleistä linjaa.

Euroopan parlamentti on aina peräänkuuluttanut yhdenmukaistettuja normeja ja vankkaa lainsäädäntöä radioaktiivisen jätteen huollon alalla ja erityisesti päätöslauselmassaan "Euratomin toiminnan arviointi – 50 vuotta eurooppalaista ydinenergiapolitiikkaa"(1),

Tätä varten ja kun otetaan huomioon, että kesäkuussa 2009 hyväksytty ydinturvallisuusdirektiivi kattaa ainoastaan käytetyn polttoaineen varastot, jotka liittyvät suoraan ydinlaitoksiin, tämän ehdotuksen avulla voidaan luoda johdonmukaista lainsäädäntöä, jotta voidaan varmistaa turvallisuus pitkällä aikavälillä nykyisten ja tulevien radioaktiivisten jätteiden huollossa riippumatta siitä, mikä on ydinvoiman ja muiden kuin sähköntuotantoon liittyvien ydinsovellusten tulevaisuus.

Esittelijä on tyytyväinen ehdotuksen rakenteeseen, koska siinä noudatetaan kansainvälisesti jo hyväksyttyjä periaatteita(2) ja laajennetaan edistyneimmissä jäsenvaltioissa noudatettua toimintatapaa sekä tarjotaan kehys vastuullisemmalle huollolle, johon sisältyy (i) kansallinen kehys, joka pohjautuu kunkin toimijan selkeisiin velvollisuuksiin ja vastuuseen, (ii) kansallinen ohjelma, jolla varmistetaan radioaktiivista jätettä koskevan päätöksenteon virstanpylväät, aikataulut ja avoimuus, ja (iii) avoimuutta ja tiedottamista koskevat tasapainoiset säännöt, seuranta ja valvonta.

2.  Esittelijä katsoo, että olisi suunniteltava joitakin parannuksia, jotta varmistetaan käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen vastuullinen ja turvallinen huolto, viivyttämättä päätöksiä, jotka on tehtävä kiireellisesti.

Esittelijä on esittänyt mietintöluonnoksessa tarkistuksia valiokunnan jäsenten käsiteltäväksi ja haluaa tuoda tässä kohdin esiin seuraavat tärkeimmät painopisteensä.

 Radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus

(i) Esittelijän mielestä suunniteltaessa loppusijoituskonsepteja ja teknisiä ratkaisuja, erityisesti käytetyn polttoaineen ja korkea-aktiivinen jätteen geologista loppusijoitusta syvälle maaperään, olisi otettava asianmukaisesti huomioon palauttamisperiaate. Tavoitteena on mahdollistaa tarvittaessa jätteen käsittely ja talteenotto teknisistä syistä tai jos tieteellisessä tutkimuksessa löydetään pitkällä aikavälillä uusia teknologisia ratkaisuja (kuten transmutaatio). Tämä ei estä loppusijoituspaikan sulkemista tietyn toiminta- ja seurantajakson jälkeen, jos tulevat sukupolvet niin päättävät. Palauttamisperiaatteen avulla on mahdollista edetä maltillisesti kohti turvallisinta ratkaisua, koska jatkuvan seurannan ja kokemusten avulla voidaan vahvistaa tutkimusvaiheessa hankittua tietämystä. Esittelijän mukaan tämä palauttamisvaihe ei lainkaan heikennä valtion tekemää lopullista päätöstä geologisesta varastoinnista syvälle maaperään, vaan se on osa tällaisen loppusijoituspaikan sosiaalista hyväksyttävyyttä ja sidoksissa kohteen pitkäaikaisvalvontaan ja siitä ylläpidettäviin tiedostoihin.

(ii) Lisäksi esittelijä on tehnyt koko tekstiin tarkistuksia tuodakseen esiin näkemyksensä, joiden mukaan a) loppusijoituspaikat on perustettava noudattaen kansainvälisesti hyväksyttyjä turvallisuusperiaatteita, edellytyksiä ja menetelmiä; tätä varten koulutus, tietämyksen levittäminen ja taitojen ylläpitäminen ovat tärkeitä kysymyksiä, b) kuhunkin loppusijoituspaikkaan, jonka toiminnot kestävät useita vuosikymmeniä, on luotava asiaa koskeva tietämyspankki ja tiedostojen säilytys; laitosten seuranta ja valvonta ja ympäristön tilan seuranta sulkemisen jälkeen on ensiarvoisen tärkeää, c) kansainvälinen yhteistyö on tärkeää, jotta vaihdetaan ja levitetään asiantuntemusta, ja yhteisten tutkimus- ja kehitysohjelmien panos on myös merkittävä. Näin ollen tältä osin on korostettava kansainvälistä vertaisarviointia ja parhaiden käytänteiden vaihtoa, ja kansallisissa ohjelmissa on hyödynnettävä näitä kokemuksia.

 Taloudelliset resurssit

Esittelijä haluaa tässä kohdin viitata erityisesti tiettyihin parlamentin päätöslauselmiin käytöstäpoistostrategioihin myönnettävästä rahoituksesta(3) ja muistuttaa tähän kysymykseen liittyvästä sisämarkkinanäkökulmasta. Komission ehdotus on sellaisenaan melko heikko, koska se ei sido jäsenvaltioita muulla tavoin kuin yleisellä sitoumuksella siitä, että käytettävissä on riittävästi taloudellisia resursseja.

Esittelijän mielestä ehdotuksen tavoitteena tulisi olla se, että varataan taloudelliset resurssit, joiden avulla täytetään ydinvoimaloiden käytöstäpoistoa koskevat vaatimukset sekä tästä syntyvän radioaktiivisen jätteen huoltoa, ehdollistamista ja lopullista sijoittamista koskevat vaatimukset, ja että nämä resurssit ovat käytettävissä tarvittaessa ja niitä hallitaan avoimella tavalla.

Tämä on 10 artiklaan tehtyjen tarkistusten tarkoitus, ja niissä määritellään jäsenvaltioiden tiukemmat velvoitteet, joista on huolehdittava kansallisten menettelyjen mukaisesti: jätehuoltostrategiaan liittyvien kustannusten arviointi; varauksen luominen tulevan käytöstäpoiston tai jätehuoltotoimintojen rahoitusta varten ja tarvittavat varat, jotka osoitetaan näiden varausten kattamiseen; varausten määrän ja varojen hallintatoimien asianmukainen valvonta; riippumattoman kansallisen elimen arviot, joilla tarkistetaan, että näitä tulevia toimintoja varten kerätyt tulot käytetään yksinomaan käytöstäpoistoon tai jätehuoltotoimintoihin; jäsenvaltioiden säännöllinen raportointi komissiolle. Seuraavat edellytykset on vastaavasti esitetty kansallisten ohjelmien sisältöön 14 artiklassa.

 Alueellisten loppusijoituspaikkojen kehittäminen

Vastuu tuottamansa käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen turvallisesta huollosta, loppusijoitus mukaan luettuna, on viime kädessä jäsenvaltiolla. Esittelijän mielestä tämän perusedellytyksen noudattaminen voidaan yhdistää radioaktiivista jätettä koskevan jäsenvaltioiden yhteisen ratkaisun laatimiseen edellyttäen, että se toteutetaan noudattaen tiettyjä asianmukaisesti määritettyjä tiukkoja ehtoja. On erittäin tärkeää, että kukin jäsenvaltio laatii oman kansallisen ohjelmansa ja tekee lopullisen päätöksen käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollosta, mutta esittelijä katsoo, että ehdotetussa direktiivissä – jossa mahdollisesti jo tunnustetaan yhteisen ratkaisun edut johdanto-osan 37 kappaleessa – olisi määritettävä alustavat edellytykset, joiden on täytyttävä tällaisten yhteisen hankkeiden käynnistämiseksi vapaaehtoiselta pohjalta.

On jo toteutettu kansainvälistä yhteistyötä hyödyntäviä kokeilututkimuksia ja -hankkeita, kuten Kansainvälisessä atomienergiajärjestössä parhaillaan käynnissä oleva hanke(4), jota on tehostettu ydinaseiden leviämistä koskevien huolenaiheiden vuoksi, tai ERDO-Working Group(5), johon kuuluu useita jäsenvaltioita(6), jotka tutkivat, olisiko kannattavaa perustaa monikansallinen Euroopan loppusijoituspaikkojen kehitysjärjestö (European Repository Development Organisation). Nämä hankkeet raivaavat tietä sellaisten menetelmien kehittämiselle, joiden avulla luodaan turvallisen ja yhteiskunnallisesti hyväksyttävän yhteisen geologisen varastoinnin käsite.

Nämä hankkeet huomioon ottaen ja vaikka tätä käsitettä voidaan tietyissä olosuhteissa pitää hyödyllisenä, esittelijä kuitenkin katsoo, että tämä ratkaisu ei saa toimia jäsenvaltioiden keinona välttää kansallisia vastuitaan siten, kun ne on määritelty tässä ehdotuksessa, tai viivyttää jätehuoltoa koskevan lopullisen päätöksen tekemistä. Näin ollen kansallisten ratkaisujen tavoin yhteiset tai alueelliset loppusijoitusaloitteet voitaisiin määritellä vastaavissa kansallisissa strategioissa, niistä voitaisiin järjestää laajat julkiset kuulemiset ja ne voitaisiin käynnistää 4 artiklassa ehdotettujen alustavien edellytysten täytyttyä, joita ovat turvallisuusnormit, vastuukysymykset ja rahoituksen turvaaminen laitoksen elinkaaren ja sen sulkemisen jälkeiseksi ajaksi.

Tähän kysymykseen liittyvät mahdolliset ydinjätekuljetukset yli valtiorajojen. Niille on myönnetty asianmukaisesti lupa vuoden 2006 direktiivissä ja ne on palautettava 4 artiklan säännöksiin.

 Avoimuus ja yleisön osallistuminen

Esittelijän mielestä on erittäin tärkeää päästä yksimielisyyteen yleisön osallistumisesta kansallisten ohjelmien laatimiseen ja uudelleentarkasteluun direktiivin 2003/35/EY(7) mukaisesti. Yleisön osallistuminen johtaa sopuun ja osallisuuteen ja sen myötä radioaktiivisen jätteen huoltostrategioiden sosiaaliseen legitiimiyteen.

Erityisehtoja on sisällytetty 12 a artiklaan (uusi).

Lisäksi koko tekstiin ehdotetaan yksityiskohtaisia tarkistuksia, josta esimerkkinä "turvallisuusarviota" koskevat muutokset, jotka alun perin olivat omana 8 artiklanaan, jonka säännökset on nyt siirretty asiaa koskeviin artikloihin – määritelmät ja 7 artikla "luvanhaltijoista" – ja muotoiltu uudelleen direktiivin soveltamisalan mukaisesti.

* *

*

(1)

Maldeikisin mietintö, 10. toukokuuta 2007.

(2)

Käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon turvallisuutta koskeva IAEA:n yleissopimus (yleissopimus) INFCIR/546, 24. joulukuuta 1997, ja kehitetyt turvallisuusnormit.

(3)

Harmsin mietintö "Kozloduy-ohjelmasta", hyväksytty täysistunnossa 20. toukokuuta 2010.

Harmsin mietintö ydinturvallisuudesta: "Ydinvoimaloiden käytöstäpoistoon tarkoitettujen varojen käyttö", hyväksytty marraskuussa 2005.

(4)

'Developing multinational radioactive waste repositories: infrastructural framework and scenarios of cooperation' lokakuu 2004, IAEA-TECDOC-1413.

(5)

www.erdo-wg.eu

(6)

Itävalta, Bulgaria, Irlanti, Italia, Alankomaat, Liettua, Puola, Romania, Slovakia ja Slovenia.

(7)

Direktiivi 2003/35/EY, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, yleisön osallistumisesta tiettyjen ympäristöä koskevien suunnitelmien ja ohjelmien laatimiseen, EUVL L 156, 25.6.2003, s. 17.


TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (15.4.2011)

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollosta

(KOM(2010)0618 – C7‑0387/2010 – 2010/0306(NLE))

Valmistelija: Jean Lambert

LYHYET PERUSTELUT

Tällä ehdotuksella neuvoston direktiiviksi, josta parlamenttia vain kuullaan, on oikeusperustanaan Euratomin perustamissopimus. Komissio katsoo, että Euratomin perustamissopimuksen 3 luku ja 2 artiklan b kohta sekä 30 artikla tarjoavat vankan oikeusperustan. Valmistelija kuitenkin katsoo, että tämä herättää kysymyksiä tiettyjen terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien standardien sovellettavuuden, työntekijöiden kuulemisen ja muun EU:n perussopimusten alaisen lainsäädännön suhteen – siksi valmistelijan esittämä ensimmäinen tarkistus koskee oikeusperustaa. Tällainen muutos myös toisi tämän tärkeän asian yhteispäätösmenettelyyn, jossa parlamentti on osapuolena.

Komissio tukee esitystään seuraavalla selityksellä:

"Radioaktiivisen jätteen huollon perusperiaatteena on leviämisen estäminen ja jätteen eristäminen ihmisistä ja biosfääristä niin kauan kuin se aiheuttaa säteilyvaaraa. On myös yleisesti hyväksytty eettinen periaate, että yhteiskunnan tulisi välttää kohtuuttomien rasitteiden jättämistä tuleville sukupolville. Vastuu olemassa olevien jätteiden asianmukaisesta huollosta kuulukin nykyiselle sukupolvelle, joka on hyötynyt ydinsähköstä ja säteilyn lääketieteellisistä sovelluksista."

Kun otetaan huomioon "eristämisen" tärkeys, valmistelija ehdottaa direktiivin soveltamisalan laajentamista koskemaan kaikkia työntekijöitä, joilla saattaa olla vastuu radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen käsittelystä: ei voida olettaa, että siviilit tai siviililaitokset eivät käsittelisi sotilastarvikkeita. Valmistelija ehdottaa myös laajempaa määritelmää sille, mikä on "radioaktiivista jätettä" ja mikä on "käytettyä ydinpolttoainetta" (3 artikla), jotta katettaisiin mahdollisimman suuri määrä työntekijöitä. Menneisyydessä sijoitettuun jätteeseen voi myös liittyä erityisiä käsittelyongelmia varastointiolosuhteiden huonontumisesta johtuen, ja tämä olisi otettava huomioon turvallisuussuunnittelussa, ja sitä olisi jopa korostettava asianmukaisesti.

Kun otetaan huomioon inhimillisen erehdyksen mahdollisesti tuhoisat vaikutukset radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen huollossa, on erittäin tärkeää, että käytössä on tiukat normit, jotka koskevat koulutusta, työturvallisuutta ja riippumattomien tahojen suorittamia tarkastuksia. Työntekijöitä itseään tai heidän edustajiaan olisi kuultava ja heidän olisi annettava osallistua turvallisuusmenettelyjen luomiseen ja soveltamiseen. Kaikille työntekijöille laitoksissa, joissa säilytetään vaarallisia aineita, ja niille työntekijöille, jotka osallistuvat tällaisten aineiden kuljetukseen, olisi tarjottava jatkuvaa koulutusta. Tämä ei tarkoita vain teknistä henkilöstöä vaan kaikkia työntekijöitä riippumatta heidän työsopimuksensa kestosta tai heidän tehtävästään paikan päällä. Kaikkien työntekijöiden kaikilla jätteen käsittelyn tasoilla on ymmärrettävä mahdolliset vaarat. Kun otetaan huomioon, että työntekijät, jotka ovat tekemisissä vaarallisten aineiden kanssa, ovat tiettyjen rajoitusten alaisia altistuksen suhteen, on hyvin tärkeää, että saatavilla on riittävä määrä koulutettua henkilöstöä, ja käytössä on oltava myös työntekijöiden terveyden seurantakeino. Lisäksi on tärkeää, että kaikki alihankkijat täyttävät tiukat turvallisuus- ja koulutuskriteerit ja ovat täysin päteviä suorittamaan huolto-, rakennus- tai muuta tarvittavaa työtä. Valmistelija on esittänyt ehdotuksia kaikista näistä seikoista ja myös kysymyksestä, joka koskee kaikkia työhön liittyviä pitkän aikavälin tilanteita koskevaa vastuuta tarvittavien resurssien osalta.

TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti

Tarkistus

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 31 ja 32 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 153 artiklan,

Perustelu

Direktiivin tavoitteena sen nykyisessä muodossa on koordinoida kansallisia sosiaalipolitiikkoja, mitä tulee työntekijöiden terveyden suojelemiseen käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen aiheuttamilta vaaroilta, eikä siinä säädetä mitään turvallisuuden perusnormeja kuten Euratomin oikeusperusta vaatii. Näin ollen asianmukainen oikeusperusta on SEUT-sopimuksen 153 artikla (sosiaalipolitiikka).

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 31 ja 35 artiklan,

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 2 artiklan b alakohdassa määrätään, että on laadittava yhtenäiset turvallisuusmääräykset väestön ja työntekijöiden terveyden suojelemiseksi.

(1) Euratomin perustamissopimuksen 2 artiklan b alakohdassa määrätään, että on laadittava yhtenäiset turvallisuusmääräykset väestön ja työntekijöiden terveyden suojelemiseksi.

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) Perustamissopimuksen 30 artiklassa määrätään, että on vahvistettava perusnormit väestön ja työntekijöiden terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta.

(2) Euratomin perustamissopimuksen 30 artiklassa määrätään, että on vahvistettava perusnormit väestön ja työntekijöiden terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta.

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Perustamissopimuksen 37 artiklassa määrätään, että jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle yleiset tiedot radioaktiivisen jätteen hävittämistä koskevista suunnitelmista.

(3) Euratomin perustamissopimuksen 37 artiklassa määrätään, että jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle yleiset tiedot radioaktiivisen jätteen hävittämistä koskevista suunnitelmista.

Tarkistus  6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 153 artiklassa määrätään työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta koskevien vähimmäisvaatimuksien antamisesta.

Tarkistus  7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 b) 12 päivänä kesäkuuta 1989 annetussa neuvoston direktiivissä 89/391/ETY säädetään toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä.

Tarkistus  8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 c) Euroopan unionin perusoikeuskirjan 31 artiklassa määrätään jokaisen työntekijän perusoikeudesta työoloihin, jotka ovat hänen terveytensä, turvallisuutensa ja ihmisarvonsa mukaisia.

Tarkistus  9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 d) Perusoikeuskirjan 35 artiklassa määrätään jokaisen oikeudesta saada ehkäisevää terveydenhoitoa.

Tarkistus  10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(19 a) ILO on hyväksynyt säteilysuojaa koskevan yleissopimuksen1 ja suosituksen2, joita sovelletaan kaikkiin toiminnanaloihin, joilla työntekijä joutuu työnsä aikana alttiiksi ionisoivalle säteilylle, ja niissä edellytetään asianmukaisiin toimiin ryhtymistä, jotta voidaan varmistaa työntekijöiden tehokas suojaaminen kyseisenä aikana käytettävissä olevan tiedon perusteella.

 

___________________________

1 C115 Yleissopimus työntekijäin suojaamisesta ionisoivalta säteilyltä, 22.6.1960.

2 C114 Suositus työntekijäin suojaamisesta ionisoivalta säteilyltä, 22.6.1960.

Tarkistus  11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27) Radioaktiivisen jätteen, mukaan lukien jätteeksi katsottu käytetty ydinpolttoaine, leviäminen on estettävä ja se on eristettävä ihmisistä ja elinympäristöstä pitkäksi ajaksi. Sen erityisluonne (radionuklidipitoisuus) vaatii järjestelyjä ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi ionisoivan säteilyn aiheuttamilta vaaroilta, kuten loppusijoitusta asianmukaisiin laitoksiin sen huollon viimeisenä vaiheena. Radioaktiivisen jätteen varastointi, myös pitkäaikainen varastointi, on vain väliaikainen ratkaisu eikä vaihtoehto loppusijoitukselle.

(27) Radioaktiivinen jäte, mukaan lukien jätteeksi katsottu käytetty ydinpolttoaine, on pakattava asianmukaisesti, sen leviäminen on estettävä ja se on eristettävä ihmisistä ja elinympäristöstä pitkäksi ajaksi. Sen erityisluonne (radionuklidipitoisuus) vaatii järjestelyjä ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi ionisoivan säteilyn aiheuttamilta vaaroilta, kuten loppusijoitusta asianmukaisiin laitoksiin sen huollon viimeisenä vaiheena. Radioaktiivisen jätteen varastointi, myös pitkäaikainen varastointi, on vain väliaikainen ratkaisu eikä vaihtoehto loppusijoitukselle.

Perustelu

Pakkaaminen vakaisiin jätemuotoihin ja asianmukainen paketointi ovat leviämisen turvallisen estämisen ja biosfääristä eristämisen keskeisiä edellytyksiä.

Tarkistus  12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(30) Vaikka jokainen jäsenvaltio vastaa omasta käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevasta politiikastaan, siinä olisi kuitenkin noudatettava IAEA:n vahvistamia turvallisuusperusteita. Kullakin jäsenvaltiolla on eettinen velvollisuus välttää kohtuuttoman rasitteen jättämistä tuleville sukupolville olemassa olevasta käytetystä ydinpolttoaineesta ja radioaktiivisesta jätteestä sekä jätteestä, jota odotetaan syntyvän nykyisten ydinlaitosten käytöstä poistamisesta.

(30) Vaikka jokainen jäsenvaltio vastaa omasta käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevasta politiikastaan, siinä olisi kuitenkin noudatettava IAEA:n vahvistamia turvallisuusperusteita. Kullakin jäsenvaltiolla on eettinen velvollisuus välttää kohtuuttoman rasitteen jättämistä tuleville sukupolville olemassa olevasta käytetystä ydinpolttoaineesta ja radioaktiivisesta jätteestä sekä jätteestä, jota odotetaan syntyvän nykyisten ydinlaitosten käytöstä poistamisesta. Jäsenvaltioiden olisi näin ollen luotava käytöstäpoistoa koskeva menettelytapa, joka takaa, että laitokset puretaan turvallisimmalla tavalla ja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa niiden sulkemisen jälkeen.

Perustelu

Nykyinen laaja vaihtelu välittömästi tapahtuvasta 100 vuoden viiveellä tapahtuvaan käytöstä poistamiseen eri jäsenvaltioissa ei ole hyväksyttävissä, kun otetaan huomioon edellisessä virkkeessä määritelty eettinen velvoite.

Tarkistus  13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(34 a) Käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoketjun kaikissa osissa työntekijöitä on suojeltava ja heidän on oltava terveys- ja turvallisuuslainsäädännön kattamia toiminnastaan tai asemastaan riippumatta, ja työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvat pitkän aikavälin vaikutukset on otettava huomioon kaikkien käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoon liittyvien välineiden yhteydessä.

Tarkistus  14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 34 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(34 b) Tätä direktiiviä täytäntöönpantaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota vaaralle alttiina oleviin työntekijöihin ja terveys- ja turvallisuuslainsäädännön noudattamatta jättämisestä on koiduttava välittömiä ja ankaria seuraamuksia.

Tarkistus  15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 39 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(39 a) Unionin työterveys- ja työturvallisuuslainsäädäntöä voidaan soveltaa myös käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoon.

Tarkistus  16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(41) Käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoon liittyvän asiantuntemuksen ja taitojen ylläpitäminen ja kehittäminen on olennainen osa korkean turvallisuustason varmistamista, ja sen olisi perustuttava käytännön kokemuksen kautta oppimisen, tieteellisen tutkimuksen ja teknologian kehittämisen sekä kaikkien osapuolten välisen teknisen yhteistyön yhdistelmään.

(41) Käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoon liittyvän asiantuntemuksen ja taitojen ylläpitäminen ja kehittäminen on olennainen osa korkean turvallisuustason varmistamista ja työntekijöiden suojelua, ja sen olisi perustuttava ennaltaehkäisyyn tähtäävän koulutuksen, käytännön kokemuksen kautta oppimisen, tieteellisen tutkimuksen ja teknologian kehittämisen sekä kaikkien osapuolten välisen teknisen yhteistyön yhdistelmään.

Tarkistus  17

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Sillä varmistetaan, että jäsenvaltiot huolehtivat asianmukaisista kansallisista järjestelyistä, joilla turvataan käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon korkea turvallisuustaso työntekijöiden ja väestön suojelemiseksi ionisoivan säteilyn aiheuttamilta vaaroilta.

2. Sillä varmistetaan, että jäsenvaltiot huolehtivat asianmukaisista kansallisista järjestelyistä, joilla turvataan käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon korkein turvallisuustaso työntekijöiden ja väestön suojelemiseksi ionisoivan säteilyn aiheuttamilta vaaroilta.

Perustelu

Olisi viitattava aina korkeimpaan mahdolliseen turvallisuustasoon.

Tarkistus  18

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(3) Sillä ylläpidetään ja edistetään käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoon liittyvää yleisötiedotusta ja yleisön osallisuutta.

(3) Sillä ylläpidetään ja edistetään käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoon liittyvää korkeatasoista yleisötiedotusta ja yleisön osallisuutta.

Tarkistus  19

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a) Tällä direktiivillä vahvistetaan jäsenvaltioiden vähimmäisvaatimukset, mutta jäsenvaltiot voivat vapaasti määrätä korkeammat käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevat vaatimukset.

Tarkistus  20

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b) radioaktiivisen jätteen huollon kaikkiin vaiheisiin jätteen syntymisestä sen loppusijoitukseen, kun radioaktiivinen jäte syntyy siviilitoiminnoista tai sen huolto toteutetaan siviilitoimintojen puitteissa.

(b) radioaktiivisen jätteen huollon kaikkiin vaiheisiin jätteen syntymisestä sen loppusijoitukseen.

Perustelu

Tekstistä puuttuu maininta siitä, mitä kehystä sovelletaan ydinlaitoksiin. On syytä panna merkille, että siviilejä työskentelee myös armeijan palveluksessa ja heitä saattaisi olla purkamassa armeijan laitoksia ja siivoamassa jätteitä. Jotkin palvelut teetetään ulkopuolisilla. Jäsenvaltioiden kansalaisten suojelun kannalta on erittäin tärkeää, että kaikkea radioaktiivista jätettä käsitellään tiukimpien turvallisuusnormien mukaisesti.

Tarkistus  21

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Tätä direktiiviä ei sovelleta kaivannaisteollisuuden mahdollisesti radioaktiivisiin jätteisiin, jotka kuuluvat direktiivin 2006/21/EY soveltamisalaan.

2. Tätä direktiiviä sovelletaan myös kaivannaisteollisuuden mahdollisesti radioaktiivisiin jätteisiin, jotka kuuluvat direktiivin 2006/21/EY soveltamisalaan.

Perustelu

Tämän direktiivin on katettava myös kaikki luonnollinen radioaktiivinen materiaali, jota on käsitelty jollakin tavalla ja joka täyttää radioaktiivisen jätteen luokituskriteerit. Ei ole mitään syytä jättää tämän direktiivin ulkopuolelle esimerkiksi uraanin louhinnasta ja jalostuksesta peräisin olevaa radioaktiivista jätettä.

Tarkistus  22

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(3) Tätä direktiiviä ei sovelleta hyväksyttyihin päästöihin.

Poistetaan.

Perustelu

Jäsenvaltioissa on monia ydinlaitoksia, ennen muuta jälleenkäsittelylaitoksia ja ehkä myös ydinonnettomuuksien saastuttamia laitoksia, joissa "hyväksytyt päästöt" ovat synnyttäneet tilanteen, jossa puhdistustoimenpiteet tuottavat radioaktiivista jätettä, jota on sitten valvottava ja huollettava.

Tarkistus  23

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a) ’altistuneella työntekijällä’ kaikkia henkilöitä, jotka ovat mukana ydinpolttoainejätteen tai radioaktiivisen jätteen huollon ketjussa heidän toiminnastaan tai asemastaan riippumatta;

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d) käytetty ydinpolttoaine ja radioaktiivinen jäte huolletaan turvallisesti, myös pitkällä aikavälillä.

(d) käytetty ydinpolttoaine ja radioaktiivinen jäte huolletaan turvallisesti niin kauan kuin ne ovat vaarallisia ihmisille ja ympäristölle.

Tarkistus  25

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d a) työntekijöiden ja väestön altistumista käytetylle ydinpolttoaineelle ja radioaktiiviselle jätteelle vältetään;

Perustelu

Yleistä työntekijöiden ja väestön suojeluperiaatetta ei ole kirjattu 4 artiklaan.

Tarkistus  26

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d b) toimenpiteitä toteutetaan sellaisten työntekijöiden – myös satunnaisten työntekijöiden – tulevien terveysriskien kattamiseksi, jotka altistuvat radioaktiiviselle säteilylle;

Tarkistus  27

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta – d c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d c) toteutetaan toimenpiteitä, jotka ulottuvat kaikkiin työntekijöihin, jotka osallistuvat käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoon liittyviin toimiin, mukaan lukien epäsuorasti osallistuvat työntekijät, kuten kuljetustyöntekijät, turvallisuustyöntekijät, asevoimien jäsenet ja poliisit;

Tarkistus  28

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta – d d alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d d) käytössä on yhteisvastuu, jotta kaikkia käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoon osallistuvia suojellaan.

Tarkistus  29

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a) työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta ja koulutusta koskevat kansalliset vaatimukset;

Tarkistus  30

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d) järjestelmä asianmukaista institutionaalista valvontaa, viranomaistarkastuksia, dokumentaatiota ja raportointia varten;

(d) järjestelmä asianmukaista institutionaalista valvontaa, viranomaistarkastuksia, dokumentaatiota ja raportointia varten, sekä koko prosessiin osallistuvien työntekijöiden tarvittava koulutus heidän työterveytensä ja ‑turvallisuutensa takaamiseksi ja säilyttämiseksi;

Tarkistus  31

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(e) täytäntöönpanon valvontaa koskevat toimet, mukaan lukien toimintojen keskeyttäminen ja luvan muuttaminen tai peruuttaminen;

(e) täytäntöönpanon valvontaa koskevat toimet, mukaan lukien toimintojen keskeyttäminen ja luvan muuttaminen tai peruuttaminen, jotka kattavat muun muassa kyseisiä työntekijöitä koskevan terveys- ja turvallisuuslainsäädännön rikkomisen;

Perustelu

Jätteenkäsittelylaitosten olisi myös oltava alttiina rangaistuksille, elleivät ne noudata terveys- ja turvallisuusnormeja.

Tarkistus  32

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että valvontaviranomainen on demokraattisen valvonnan alainen.

Tarkistus  33

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a) Toimivaltaisella valvontaviranomaisella on valtuudet ja resurssit panna säännöllisesti toimeen ydinturvallisuusarviointeja, -tutkimuksia ja -tarkastuksia sekä tarvittaessa täytäntöönpanotoimia laitoksissa jopa käytöstäpoiston aikana. Näiden arviointien on koskettava muun muassa työntekijöiden, myös alihankkijoiden työntekijöiden, terveyttä ja turvallisuutta sekä henkilöstömääriä ja koulutusta.

Tarkistus  34

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 b) Edellä 3 a kohdassa tarkoitettu työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden arviointi tehdään yhteistyössä työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta vastaavien viranomaisten kanssa.

Tarkistus  35

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 c) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaisella valvontaviranomaisella on valtuudet keskeyttää toiminta tapauksissa, joissa turvallisuus ei ole taattu.

Tarkistus  36

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 3 d kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 d) Toimivaltainen valvontaviranomainen raportoi jäsenvaltioille ja asiaankuuluville toimivaltaisille organisaatioille, luvanhaltijoille, luvanhaltijan työntekijöiden edustajille, alihankkijoille ja väestölle arviointiensa tuloksista.

Tarkistus  37

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 3 e kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 e) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltainen valvontaviranomainen perustaa tai nimeää elimen, joka vastaa siitä, että käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen käsittelyyn osallistuneiden työntekijöiden asiakirjoja säilytetään vähintään 50 vuoden ajan, ja siitä, että asiakirjat kootaan riippumatta työnantajasta tai alihankkijasta ja noudattaen voimassa olevia tietosuojasääntöjä, ja joka on velvollinen antamaan tietoja kyseisille työntekijöille ja heidän jälkeläisilleen.

Tarkistus  38

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(2) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallinen kehys velvoittaa luvanhaltijat toimivaltaisen valvontaviranomaisen valvonnassa arvioimaan ja valvomaan säännöllisesti, ja siinä määrin kuin on kohtuullisesti toteutettavissa, jatkuvasti parantamaan toimintojensa ja laitostensa turvallisuutta järjestelmällisellä ja todennettavalla tavalla.

(2) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallinen kehys velvoittaa luvanhaltijat toimivaltaisen valvontaviranomaisen valvonnassa arvioimaan ja valvomaan säännöllisesti, ja siinä määrin kuin on kohtuullisesti toteutettavissa, jatkuvasti parantamaan toimintojensa turvallisuutta – mukaan lukien työntekijöiden ja alihankkijoiden terveys ja turvallisuus – ja laitostensa turvallisuutta järjestelmällisellä ja todennettavalla tavalla. Luvanhaltijan on raportoitava arviointiensa tuloksista toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle ja muille asiaankuuluville toimivaltaisille organisaatioille, luvanhaltijan työntekijöiden edustajille, alihankkijoille ja väestölle.

Tarkistus  39

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(3) Edellä 2 kohdassa tarkoitettuihin arviointeihin on sisällyttävä sen varmistaminen, että onnettomuuksien ehkäisemistä ja onnettomuuksien seurausten lievittämistä varten on määritelty toimenpiteet, mukaan lukien sellaisten fyysisten turvatoimenpiteiden ja luvanhaltijan hallinnollisten turvamenettelyjen varmistaminen, joiden toimimattomuus johtaisi siihen, että ionisoiva säteily vaarantaisi merkittävästi työntekijöiden ja väestön turvallisuuden.

(3) Edellä 2 kohdassa tarkoitettuihin arviointeihin on sisällyttävä sen varmistaminen, että onnettomuuksien ja fyysisten hyökkäysten ehkäisemistä ja onnettomuuksien seurausten ja fyysisten hyökkäysten lievittämistä varten on määritelty toimenpiteet, mukaan lukien sellaisten fyysisten turvatoimenpiteiden ja luvanhaltijan hallinnollisten turvamenettelyjen varmistaminen, joiden toimimattomuus johtaisi siihen, että ionisoiva säteily vaarantaisi merkittävästi työntekijöiden ja väestön turvallisuuden.

Perustelu

Terrori-iskuilla, erityisesti sellaisilla joihin on saatu apua sisäpiiristä, voi olla äärimmäisen kovia seurauksia työntekijöiden ja väestön turvallisuuden ja terveyden kannalta.

Tarkistus  40

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(4) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallisessa kehyksessä edellytetään, että luvanhaltijat perustavat ja panevat täytäntöön johtamisjärjestelmät, joissa turvallisuus on etusijalla ja jotka toimivaltainen valvontaviranomainen todentaa säännöllisesti.

(4) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallisessa kehyksessä edellytetään, että luvanhaltijat perustavat ja panevat täytäntöön johtamisjärjestelmät, joissa turvallisuus ja suoja ovat etusijalla ja jotka toimivaltainen valvontaviranomainen ja työntekijöiden edustajat, joilla on työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä koskeva erityisvastuu, todentavat säännöllisesti.

Perustelu

Suojan menettämisellä voisi olla samanlaisia tai pahempia vaikutuksia työntekijöiden ja väestön terveyteen kuin onnettomuuksilla. Tällä alalla työskentelevien edun mukaista on osallistua normien ja järjestelmien todentamiseen.

Tarkistus  41

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että luvanhaltijat pystyvät takaamaan ja panemaan täytäntöön työterveys- ja turvallisuusnormien soveltamisen kaikkiin prosessissa mukana oleviin työntekijöihin sekä takaamaan heille tarvittavan koulutuksen koko prosessin ajan tieteen edistys huomioon ottaen.

Tarkistus  42

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(2) Turvallisuusarvion ja sitä tukevan turvallisuusarvioinnin on katettava laitoksen sijoituspaikan valinta ja laitoksen suunnittelu, rakentaminen, käyttö ja käytöstäpoisto tai loppusijoituslaitoksen sulkeminen; turvallisuusarviossa on mainittava turvallisuusarvioinnissa sovelletut standardit. Huomioon on otettava sulkemisen jälkeinen pitkän aikavälin turvallisuus, etenkin se, kuinka tämä on mahdollisimman pitkälle varmistettu passiivisin keinoin.

(2) Turvallisuusarvion ja sitä tukevan turvallisuusarvioinnin on katettava laitoksen sijoituspaikan valinta ja laitoksen suunnittelu, rakentaminen, käyttö ja käytöstäpoisto tai loppusijoituslaitoksen sulkeminen; turvallisuusarviossa on mainittava turvallisuusarvioinnissa sovelletut standardit. Huomioon on otettava sulkemisen jälkeinen pitkän aikavälin turvallisuus, etenkin se, kuinka tämä on mahdollisimman pitkälle varmistettu passiivisin keinoin. Turvallisuusarvioon ja sitä tukevaan turvallisuusarviointiin on sisällyttävä työntekijöiden, myös alihankkijoiden työntekijöiden, terveys- ja turvallisuusriskien arviointi sekä niiden pätevyystasojen ja henkilöstömäärien arviointi, jotka vaaditaan, jotta laitos toimisi turvallisesti kaikkina aikoina ja jotta onnettomuuden sattuessa voidaan toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet.

Tarkistus  43

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(4) Turvallisuusarvio ja sitä tukeva turvallisuusarviointi on annettava toimivaltaisen valvontaviranomaisen hyväksyttäviksi.

(4) Turvallisuusarvio ja sitä tukeva turvallisuusarviointi on annettava toimivaltaisen valvontaviranomaisen hyväksyttäviksi. Kyseisten työntekijöiden edustajille ilmoitetaan ja heitä kuullaan ennen turvallisuusarvioinnin jättämistä toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Tarkistus  44

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a) Turvallisuusarvio ei sisällä ainoastaan laitosaluetta koskevia tietoja vaan myös siihen liittyviä asioita kuten radioaktiivisen jätteen kuljettamista laitosalueelle tai käytetyn ydinpolttoaineen kuljettamista pois laitosalueelta koskevia tietoja.

Tarkistus  45

Ehdotus direktiiviksi

8 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a artikla

 

Rekisteröinti ja seuranta erityisesti koskien työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta

 

(1) Jäsenvaltioiden on perustettava rekisteröinti- ja seurantajärjestelmä käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon alalla.

 

(2) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että rekisteröinti- ja seurantajärjestelmän avulla pystytään määrittämään käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen sijainti ja olosuhteet niiden tuotannossa, käytössä, kuljetuksessa, varastoinnissa ja loppusijoituksessa.

 

(3) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että joko luvanhaltija tai valtion elin säilyttää käytetylle ydinpolttoaineelle ja radioaktiiviselle jätteelle työnsä aikana altistuneita työntekijöitä koskevat tiedot, jotta työperäisiä sairauksia voidaan seurata pitkällä aikavälillä.

Tarkistus  46

Ehdotus direktiiviksi

8 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 b artikla

 

Menettelyt ja seuraamukset

 

Jäsenvaltioiden on yleisten periaatteiden mukaisesti varmistettava, että hallinnollisia tai oikeudellisia menettelyjä sekä seuraamuksia, jotka ovat tehokkaita, varoittavia ja oikeassa suhteessa tehdyn rikkomuksen vakavuuteen ja työntekijöille aiheutettuun vahinkoon, sovelletaan, mikäli tästä direktiivistä johtuvia velvoitteita rikotaan.

Tarkistus  47

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tarvittavan asiantuntemuksen ja taitojen ylläpitämiseksi ja edelleen kehittämiseksi kansalliseen kehykseen sisältyy koulutusjärjestelyjä, jotka kattavat kaikkien käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollosta vastaavien osapuolten tarpeet.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tarvittavan asiantuntemuksen ja taitojen ylläpitämiseksi ja edelleen kehittämiseksi kansalliseen kehykseen sisältyy säännöllistä ja ennalta ehkäisevää koulutusta koskevia järjestelyjä, jotka kattavat kaikkien käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollosta vastaavien osapuolten tarpeet tekniikan ja tieteen kehityksen mukaisesti. Jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota välillisesti laitosalueella toimintaan osallistuviin osapuoliin ja huolehdittava siitä, että heille tarjotaan asianmukaista ja ajantasaista koulutusta ennen kuin he suorittavat radioaktiivista jätettä ja käytettyä ydinpolttoainetta koskevia toimenpiteitä. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että luvanhaltijat pystyvät panemaan kyseiset järjestelyt täytäntöön ja rahoittamaan ne, jotta taataan kaikkien prosessissa mukana olevien osapuolten terveys ja turvallisuus.

Tarkistus  48

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallisella kehyksellä taataan, että käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoon on tarvittaessa saatavilla riittävät taloudelliset voimavarat, ottaen asianmukaisesti huomioon radioaktiivisen jätteen tuottajien vastuu.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallisella kehyksellä taataan, että käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoon on tarvittaessa saatavilla riittävät taloudelliset voimavarat, ottaen asianmukaisesti huomioon radioaktiivisen jätteen tuottajien vastuu, terveys- ja turvallisuuskysymykset ja ammattitaudit, joita voi esiintyä pitkäaikaisen radioaktiiviselle säteilylle altistumisen seurauksena.

Tarkistus  49

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon turvallisuutta koskevat asianmukaiset laadunvarmistusohjelmat laaditaan ja toteutetaan.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon turvallisuutta koskevat asianmukaiset laadunvarmistusohjelmat, koulutus mukaan lukien, laaditaan ja toteutetaan säännöllisesti.

Tarkistus  50

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(1) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevat tiedot ovat työntekijöiden ja väestön saatavilla. Tämän velvoitteen mukaisesti on myös varmistettava, että toimivaltainen valvontaviranomainen tiedottaa väestölle toimivaltaansa kuuluvista asioista. Tiedot on saatettava väestön saataville kansallisen lainsäädännön ja kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti, edellyttäen että tämä ei vaaranna muita kansallisessa lainsäädännössä tai kansainvälisissä velvoitteissa tunnustettuja intressejä, kuten turvallisuusintressejä.

(1) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevat tiedot, jotka ovat tarpeen työntekijöiden ja väestön terveyden, turvallisuuden ja suojan säilyttämiseksi, ovat saatavilla säännöllisesti. Tämän velvoitteen mukaisesti on myös varmistettava, että toimivaltainen valvontaviranomainen tiedottaa väestölle toimivaltaansa kuuluvista asioista. Tiedot on saatettava väestön saataville kansallisen lainsäädännön ja kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti, edellyttäen että tämä ei vaaranna muita kansallisessa lainsäädännössä tai kansainvälisissä velvoitteissa tunnustettuja intressejä, kuten turvallisuusintressejä. Tiedot, jotka liittyvät suoraan työntekijöiden ja väestön terveyteen ja turvallisuuteen, erityisesti radioaktiivisia ja myrkyllisiä päästöjä ja tällaisille päästöille altistumista koskevat tiedot, on julkistettava olosuhteista riippumatta.

Tarkistus  51

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(2) konseptit, suunnitelmat ja tekniset ratkaisut jätteen syntymisestä sen loppusijoitukseen;

(2) konseptit, suunnitelmat ja tekniset ratkaisut jätteen syntymisestä sen loppusijoitukseen; menneisyydessä väliaikaisiin varastointialtaisiin sijoitettu radioaktiivinen jäte ja käytetty ydinpolttoaine on asetettava etusijalle, erityisesti niiden työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvien vaikutusten osalta;

Perustelu

Siihen, että huomattavia määriä radioaktiivista jätettä on jätetty asianmukaisesti pakkaamatta ja varastoimatta, ei ole puututtu vuosikymmeniin. Osa varastointialtaissa olevasta käytetystä polttoaineesta on erityisen alttiina fyysiselle hyökkäykselle. Asian korjaaminen on kiireellistä ja se on myös tärkeää, jotta vältetään henkilöstön ja väestön tahatonta altistamista riskille.

Tarkistus  52

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(7) arviointi ohjelman kustannuksista sekä arvioinnissa käytetyt lähtökohdat ja oletukset, joihin on sisällyttävä aikataulu;

(7) yksityiskohtaiset suunnitelmat koskien tarkastusten määrää, tarkastusresursseja ja tarkastajien koulutusta;

ASIAN KÄSITTELY

Hyväksytty (pvä)

14.4.2011

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

44

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Mara Bizzotto, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Liisa Jaakonsaari, Ádám Kósa, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Emilie Turunen, Traian Ungureanu

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Tunne Kelam, Gesine Meissner, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, Cecilia Wikström, Gabriele Zimmer

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Edit Herczog, María Muñiz De Urquiza


YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (14.4.2011)

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollosta

(KOM(2010)0618 – C7‑0387/2010 – 2010/0306(NLE))

Valmistelija: Pavel Poc

LYHYET PERUSTELUT

Ehdotetussa direktiivissä vahvistetaan EU:n oikeudellinen kehys käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollolle. Sillä tarkistetaan ehdotusta neuvoston direktiiviksi (Euratom) käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollosta(1).

Kaikilla jäsenvaltioilla on radioaktiivista jätettä. Näin ollen riippumatta siitä, mikä on ydinvoiman ja muiden kuin sähköntuotantoon liittyvien ydinsovellusten tulevaisuus, nykyisten ja tulevien radioaktiivisten jätteiden huollon viimeisenä vaiheena on oltava loppusijoitus, jotta voidaan varmistaa turvallisuus pitkällä aikavälillä.

EU:ssa tuotetaan vuosittain noin 40 000 m³ radioaktiivista jätettä, josta noin 80 prosenttia on lyhytikäistä matala- ja keskiaktiivista jätettä, noin 5 prosenttia pitkäikäistä matala- ja keskiaktiivista jätettä ja alle 10 prosenttia korkea-aktiivista jätettä, mihin sisältyvät sekä jälleenkäsittelystä syntyvä lasitettu jäte että jätteeksi katsottu käytetty ydinpolttoaine.

Komission ehdotuksen pääsisältö

Jätteen ominaispiirteitä koskevista järjestelyistä riippuen tarvitaan erityisjärjestelyjä ihmisten ja ympäristön suojelemiseksi ionisoivan säteilyn aiheuttamilta vaaroilta. Radioaktiivisen jätteen huollon perusperiaatteena on leviämisen estäminen ja jätteen eristäminen ihmisistä ja biosfääristä niin kauan kuin se aiheuttaa säteilyvaaraa. Pidemmällä aikavälillä ainoastaan loppusijoitus ja siihen luonnostaan liittyvät passiiviset turvallisuusominaisuudet voivat taata suojan kaikilta mahdollisilta vaaroilta. Korkea-aktiivisen jätteen osalta vallitsee maailmanlaajuinen tieteellinen ja tekninen yhteisymmärrys siitä, että geologinen loppusijoitus syvälle maaperään on turvallisin ja kestävin vaihtoehto.

Edellä mainitusta huolimatta yhdelläkään jäsenvaltiolla ei tätä nykyä ole käytössään ydinvoimaloiden tuottaman korkea-aktiivisen ja pitkäikäisen radioaktiivisen jätteen loppusijoituslaitosta. Yhtäkään loppusijoituslaitosta ei ole rakennettu siitä huolimatta, että ydinvoimateollisuus on ollut toiminnassa 50 vuoden ajan, minkä vuoksi radioaktiivista jätettä säilytetään edelleen väliaikaisissa varastointilaitoksissa.

Vastuu käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollosta on viime kädessä jäsenvaltiolla. On myös yleisesti hyväksytty eettinen periaate, että yhteiskunnan tulisi välttää kohtuuttomien rasitteiden jättämistä tuleville sukupolville. Vastuu olemassa olevien jätteiden asianmukaisesta huollosta kuulukin nykyiselle sukupolvelle, joka on hyötynyt ydinsähköstä ja säteilyn lääketieteellisistä sovelluksista.

Näistä näkökohdista huolimatta useimmat maat eivät ole vielä tehneet keskeisiä päätöksiä käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollosta. Radioaktiivisen jätteen ja käytetyn polttoaineen turvallinen huolto kaikissa vaiheissa aina jätteen syntymisestä sen loppusijoitukseen edellyttää kansallista kehystä, joka takaa poliittisen sitoutumisen ja selkeän vastuunjaon ja varmistaa, että käytettävissä on riittävät tieteelliset, tekniset ja taloudelliset resurssit aina kun niitä tarvitaan. Koska kyseessä on erittäin herkkä kysymys, myös yleisölle tiedottaminen ja sen osallistuminen päätöksentekoprosesseihin on varmistettava.

Tämän ehdotuksen yleisenä tavoitteena on luoda EU:n oikeudellinen kehys käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollolle olennaisena osana ydinenergian turvallista käyttöä sähköntuotannossa ja ionisoivan säteilyn turvallista käyttöä lääketieteessä, teollisuudessa, maataloudessa, tutkimuksessa ja koulutuksessa.

Valmistelijan kanta

Valmistelija pitää myönteisenä ehdotusta neuvoston direktiiviksi, koska se auttaa kaikkia jäsenvaltioita tekemään kaikki tarvittavat poliittiset päätökset, jotka koskevat asianomaisten jäsenvaltioiden kansallisten ohjelmien perustamista ja täytäntöönpanoa erityisesti erittäin radioaktiivisten jätteiden ja käytetyn ydinpolttoaineen turvallisen sijoittamisen osalta.

Erityistä huomiota on kiinnitetty sen varmistamiseen, että ehdotettu direktiivi on yhdenmukainen voimassa olevan EU:n lainsäädännön kanssa. Teollisuuden nykyiset käytänteet ja kansainvälisten asiantuntijoiden yksimielinen kanta olisi otettava huomioon.

Koska direktiiviehdotuksen tavoitteena on ydinenergian kestävä käyttö, sillä ei pidä eliminoida sitä mahdollisuutta, että pitkällä aikavälillä radioaktiivista materiaalia voidaan käyttää uudelleen, eikä se saa johtaa minkään uudelleenkäyttöön kelpaavan materiaalin uudelleenluokitteluun radioaktiiviseksi jätteeksi.

Tekniset asiantuntijat ovat kaikkialla maailmassa laajalti samaa mieltä siitä, että geologinen loppusijoitus on radioaktiivisen jätteen vaarallisimpien kiinteiden tai kiinteytettyjen muotojen sopivin pitkän aikavälin huollon menetelmä. Mainittujen loppusijoitusjärjestelmien suunnittelu ja käyttöönotto edellyttävät kuitenkin vuosien pituista tutkimusta. Tässä yhteydessä on jatkettava ja tuettava tutkimusta ja teknistä kehittämistä.

Eri valtioiden välisiä radioaktiivisen jätteen vientiä koskevia sopimuksia on tutkittava tapauskohtaisesti ja ne on sallittava myös tulevaisuudessa. Joissakin erityisissä tapauksissa jäsenvaltiot lähettävät/ovat lähettäneet käytettyä ydinpolttoainetta uudelleenkäsiteltäväksi EU:n ulkopuoliseen valtioon, ja joissakin tapauksissa jäännösjätteestä vastaa vastaanottajavaltio. Vastaavasti radioaktiivista jätettä uudelleenkäsittelevien jäsenvaltioiden tulisi voida palauttaa jäännösjäte valtioon, jossa käytetty ydinpolttoaine on tuotettu.

Tässä ehdotuksessa neuvoston direktiiviksi turvallisuuskysymyksiä olisi käsiteltävä vain radioaktiivisen jätteen hävittämislaitosten yhteydessä.

Valmistelija on vakuuttunut siitä, että jäsenvaltioiden harjoittamista tietyistä toimista riippumatta radioaktiivinen jäte on ratkaisua odottava todellinen ajankohtainen ongelma. Keskustelussa ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi olisi keskityttävä teknisiin yksityiskohtiin. Tässä yhteydessä ei pidä käynnistää poliittista taistelua ydinenergian käytön tulevaisuudesta.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus       1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(19 a) 25 päivänä kesäkuuta 1998 tehdyllä Århusin yleissopimuksella tiedon saatavuudesta, yleisön osallistumisesta päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuudesta ympäristöasioissa annetaan yleisölle oikeuksia ja asetetaan sopimuspuolille ja viranomaisille velvoitteita tiedon saatavuudesta, yleisön osallistumisesta päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuudesta ympäristöasioissa, joihin kuuluu myös käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huolto.

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25) Ydinreaktorien toiminnasta syntyy myös käytettyä ydinpolttoainetta. Jäsenvaltiot voivat määritellä oman polttoainekiertoa koskevan toimintamallinsa eli ne voivat pitää käytettyä ydinpolttoainetta arvokkaana resurssina, joka voidaan jälleenkäsitellä, tai päättää loppusijoittaa sen jätteenä. Valitsemastaan vaihtoehdosta huolimatta niiden olisi otettava huomioon jälleenkäsittelyssä erotetun korkea-aktiivisen jätteen tai jätteeksi katsotun käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus.

(25) Ydinreaktorien toiminnasta ja myös käytöstä poistamisesta syntyy myös käytettyä ydinpolttoainetta ja radioaktiivista jätettä. Jäsenvaltiot voivat määritellä oman polttoainekiertoa koskevan toimintamallinsa eli ne voivat pitää käytettyä ydinpolttoainetta arvokkaana resurssina, joka voidaan jälleenkäsitellä, tai päättää loppusijoittaa sen jätteenä. Valitsemastaan vaihtoehdosta huolimatta niiden olisi otettava huomioon jälleenkäsittelyssä erotetun korkea-aktiivisen jätteen tai jätteeksi katsotun käytetyn ydinpolttoaineen loppuvarastointi tai loppusijoitus.

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(25 a) Käytetyn polttoaineen varastointi altaissa on mahdollinen ympäristön radioaktiivisuuden lähde, etenkin jos jäähdytysaltaat eivät enää ole katettuja, kuten Fukushimassa äskettäin kävi ilmi.

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(27 a) Fukushiman onnettomuus osoitti radioaktiivisen jätteen loppusijoittamisen vaarat, ja vastaavia onnettomuuksia voi tapahtua nykyisissä tai rakenteilla olevissa ydinlaitoksissa unionin alueella ja naapurimaissa, joissa on suuri maanjäristys- ja tsunamiriski, kuten Turkin Akkuyussa. Unionin olisi ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin toimiin radioaktiivisen jätteen loppusijoituksen estämiseksi kyseisillä alueilla.

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29) Lyhytikäisen matala- ja keskiaktiivisen jätteen tyypillinen loppusijoituskonsepti on loppusijoitus maanpinnan läheisyyteen. 30 vuoden tutkimuksen jälkeen on yleisesti hyväksytty teknisellä tasolla, että geologinen loppusijoitus syvälle maaperään on turvallisin ja kestävin vaihtoehto korkea-aktiivisen jätteen ja jätteeksi katsotun käytetyn ydinpolttoaineen huollon viimeiseksi vaiheeksi. Siksi olisi pyrittävä etenemään kohti loppusijoituksen toteuttamista.

(29) Lyhytikäisen matala- ja keskiaktiivisen jätteen tyypillinen loppusijoituskonsepti on loppusijoitus maanpinnan läheisyyteen. 30 vuoden tutkimuksen jälkeen on yleisesti hyväksytty teknisellä tasolla, että geologinen loppusijoitus syvälle maaperään voisi olla turvallisin ja kestävin vaihtoehto korkea-aktiivisen jätteen ja jätteeksi katsotun käytetyn ydinpolttoaineen huollon viimeiseksi vaiheeksi. Toteuttamiseen voidaan ryhtyä, jos jäljellä olevat turvallisuuskysymykset saadaan ratkaisuksi.

Tarkistus  6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(30) Vaikka jokainen jäsenvaltio vastaa omasta käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevasta politiikastaan, siinä olisi kuitenkin noudatettava IAEA:n vahvistamia turvallisuusperusteita. Kullakin jäsenvaltiolla on eettinen velvollisuus välttää kohtuuttoman rasitteen jättämistä tuleville sukupolville olemassa olevasta käytetystä ydinpolttoaineesta ja radioaktiivisesta jätteestä sekä jätteestä, jota odotetaan syntyvän nykyisten ydinlaitosten käytöstä poistamisesta.

(30) Vaikka jokainen jäsenvaltio vastaa omasta käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevasta politiikastaan, siinä olisi kuitenkin noudatettava IAEA:n vahvistamia turvallisuusperusteita. Kullakin jäsenvaltiolla on eettinen velvollisuus välttää kohtuuttoman rasitteen jättämistä tuleville sukupolville olemassa olevasta käytetystä ydinpolttoaineesta ja radioaktiivisesta jätteestä sekä jätteestä, jota odotetaan syntyvän nykyisten ydinlaitosten käytöstä poistamisesta. Jäsenvaltioiden olisi siksi luotava käytöstä poistamista koskeva toimintamalli, jolla taataan, että laitokset puretaan mahdollisimman turvallisesti heti sulkemisen jälkeen.

Tarkistus  7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(31) Käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen vastuullisen huollon varmistamiseksi kunkin jäsenvaltion olisi luotava kansallisen kehys, joka takaa poliittisen sitoutumisen ja vaiheittaisen päätöksenteon ja joka pannaan täytäntöön riittävällä lainsäädännöllä ja määräyksillä. Lisäksi kehyksellä olisi vahvistettava organisaatio, jossa vastuut on jaettu selkeästi.

(31) Käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen vastuullisen huollon varmistamiseksi kunkin jäsenvaltion olisi luotava kansallisen kehys, joka turvaa poliittisen sitoutumisen ja Århusin yleissopimuksen mukaisen vaiheittaisen päätöksenteon ja joka pannaan täytäntöön riittävällä lainsäädännöllä ja määräyksillä. Lisäksi kehyksellä olisi vahvistettava organisaatio, jossa vastuut on jaettu selkeästi.

Perustelu

Euroopan unioni on 25. kesäkuuta 1998 päivätyn, tiedon saatavuudesta, yleisön osallistumisesta päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuudesta ympäristöasioissa tehdyn Århusin yleissopimuksen mukaisesti sitoutunut noudattamaan tämän kansainvälisen yleissopimuksen periaatteita ja on sisällyttänyt ne 26. toukokuuta 2003 antamaansa direktiiviin 2003/35/EY yleisön osallistumisesta tiettyjen ympäristöä koskevien suunnitelmien ja ohjelmien laatimiseen.

Tarkistus  8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(33) Olisi laadittava kansallinen ohjelma, jolla varmistetaan poliittisten päätösten muuttaminen selkeiksi säännöksiksi siten, että käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon kaikki vaiheet aina jätteen syntymisestä sen loppusijoitukseen voidaan toteuttaa ajallaan. Tähän olisi sisällyttävä kaikki toiminnot, jotka liittyvät radioaktiivisen jätteen esikäsittelyyn, käsittelyyn, pakkaamiseen, varastointiin ja loppusijoitukseen. Kansallinen ohjelma voi koostua viiteasiakirjasta tai asiakirjakokonaisuudesta.

(33) Olisi laadittava kansallinen ohjelma, jolla varmistetaan poliittisten päätösten muuttaminen selkeiksi säännöksiksi siten, että käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon kaikki vaiheet aina jätteen syntymisestä sen loppusijoitukseen voidaan toteuttaa ajallaan. Tähän olisi sisällyttävä kaikki toiminnot, jotka liittyvät radioaktiivisen jätteen ja käytetyn polttoaineen esikäsittelyyn, käsittelyyn, pakkaamiseen, varastointiin ja loppusijoitukseen Århusin yleissopimuksen periaatteiden mukaisesti. Kansallinen ohjelma voi koostua viiteasiakirjasta tai asiakirjakokonaisuudesta.

Perustelu

Euroopan unioni on 25. kesäkuuta 1998 päivätyn, tiedon saatavuudesta, yleisön osallistumisesta päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuudesta ympäristöasioissa tehdyn Århusin yleissopimuksen mukaisesti sitoutunut noudattamaan tämän kansainvälisen yleissopimuksen periaatteita ja on sisällyttänyt ne 26. toukokuuta 2003 antamaansa direktiiviin 2003/35/EY yleisön osallistumisesta tiettyjen ympäristöä koskevien suunnitelmien ja ohjelmien laatimiseen.

Tarkistus  9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(34 a) Työntekijöitä on suojeltava käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoketjun kaikissa osissa riippumatta heidän toiminnastaan tai asemastaan. Pitkän aikavälin vaikutuksia työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen on tarkasteltava kaikkien käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoon liittyvien välineiden yhteydessä.

Tarkistus  10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 34 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(34 b) Tämän direktiivin täytäntöönpanon yhteydessä olisi kiinnitettävä erityistä huomiota vaarassa oleviin työntekijöihin. Työterveyslainsäädännön noudattamatta jättämisestä olisi langetettava välittömiä ja vakavia seuraamuksia.

Tarkistus  11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(35) Avoimuus on tärkeää käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollossa. Se olisi varmistettava edellyttämällä toimivaa yleisötiedotusta ja kaikkien asianomaisten sidosryhmien mahdollisuutta osallistua päätöksentekoprosesseihin.

(35) Århusin yleissopimusta olisi noudatettava käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollossa. Se tarkoittaa suuren yleisön ja kaikkien asianomaisten sidosryhmien oikeutta saada kaikkia loppusijoittamiseen liittyviä tietoja, ja sitä, että suuri yleisö ja huolestuneet sidosryhmät saavat osallistua päätöksentekoon varhaisessa vaiheessa. Jos suuren yleisön osallistumisen piiriin kuuluvan tiedon saaminen evätään tai jos ympäristölainsäädäntöä muuten rikotaan, kaikilla luonnollisilla henkilöillä ja oikeushenkilöillä on oikeus esittää vastalause ja saattaa asia oikeuteen käsiteltäväksi.

Perustelu

Euroopan unioni on 25. kesäkuuta 1998 päivätyn, tiedon saatavuudesta, yleisön osallistumisesta päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuudesta ympäristöasioissa tehdyn Århusin yleissopimuksen mukaisesti sitoutunut noudattamaan tämän kansainvälisen yleissopimuksen periaatteita ja on sisällyttänyt ne 26. toukokuuta 2003 antamaansa direktiiviin 2003/35/EY yleisön osallistumisesta tiettyjen ympäristöä koskevien suunnitelmien ja ohjelmien laatimiseen.

Tarkistus  12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(37) Eräät jäsenvaltiot katsovat, että käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoon liittyvien laitosten, myös loppusijoituslaitosten, jakaminen voisi olla hyödyllinen vaihtoehto, jos se perustuu kyseisten jäsenvaltioiden väliseen sopimukseen.

(37) Eräät jäsenvaltiot katsovat, että käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoon liittyvien laitosten, myös loppusijoituslaitosten, jakaminen voisi olla hyödyllinen ja kustannustehokas vaihtoehto, jos se perustuu kyseisten jäsenvaltioiden väliseen sopimukseen.

Tarkistus  13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(41) Käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoon liittyvän asiantuntemuksen ja taitojen ylläpitäminen ja kehittäminen on olennainen osa korkean turvallisuustason varmistamista, ja sen olisi perustuttava käytännön kokemuksen kautta oppimisen, tieteellisen tutkimuksen ja teknologian kehittämisen sekä kaikkien osapuolten välisen teknisen yhteistyön yhdistelmään.

(41) Käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoon liittyvän asiantuntemuksen ja taitojen ylläpitäminen ja kehittäminen on olennainen osa terveyden ja ympäristön suojelun, turvallisuuden ja avoimuuden korkean tason varmistamista, ja sen olisi perustuttava käytännön kokemuksen kautta oppimisen, tieteellisen tutkimuksen ja teknologian kehittämisen sekä kaikkien osapuolten välisen teknisen yhteistyön yhdistelmään.

Tarkistus  14

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(2) Sillä varmistetaan, että jäsenvaltiot huolehtivat asianmukaisista kansallisista järjestelyistä, joilla turvataan käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon korkea turvallisuustaso työntekijöiden ja väestön suojelemiseksi ionisoivan säteilyn aiheuttamilta vaaroilta.

(2) Sillä varmistetaan, että jäsenvaltiot huolehtivat asianmukaisista kansallisista järjestelyistä, joilla turvataan käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon korkein turvallisuustaso työntekijöiden ja väestön suojelemiseksi ionisoivan säteilyn aiheuttamilta vaaroilta.

Tarkistus  15

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a) käytetyn ydinpolttoaineen huollon kaikkiin vaiheisiin, kun käytetty polttoaine syntyy siviiliydinreaktorien toiminnan tuloksena tai sen huolto toteutetaan siviilitoimintojen puitteissa;

(a) käytetyn ydinpolttoaineen huollon kaikkiin vaiheisiin, kuljetus mukaan luettuna, kun käytetty polttoaine syntyy siviiliydinreaktorien toiminnan tuloksena tai sen huolto toteutetaan siviilitoimintojen puitteissa;

Tarkistus  16

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b) radioaktiivisen jätteen huollon kaikkiin vaiheisiin jätteen syntymisestä sen loppusijoitukseen, kun radioaktiivinen jäte syntyy siviilitoiminnoista tai sen huolto toteutetaan siviilitoimintojen puitteissa.

(b) radioaktiivisen jätteen huollon kaikkiin vaiheisiin jätteen syntymisestä sen loppuvarastointiin tai loppusijoitukseen, mukaan luettuna kuljetus.

Tarkistus  17

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(7) ’radioaktiivisen jätteen huollolla’ kaikkia toimia, jotka koskevat radioaktiivisen jätteen esikäsittelyä, käsittelyä, pakkaamista, varastointia tai loppusijoitusta, lukuun ottamatta kuljetusta laitosalueen ulkopuolella;

(7) ’radioaktiivisen jätteen huollolla’ kaikkia toimia, jotka koskevat radioaktiivisen jätteen esikäsittelyä, käsittelyä, pakkaamista, varastointia tai loppusijoitusta, mukaan luettuna kyseisten toimien valvonta ja radioaktiivisen jätteen väliaikaisten tai lopullisten varastointitilojen ylläpitotyöt ja kuljetus laitosalueen ulkopuolella;

Tarkistus  18

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 11 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(11) ’käytetyn polttoaineen huollolla’ kaikkia toimia, jotka koskevat käytetyn polttoaineen käsittelyä, varastointia, jälleenkäsittelyä tai loppusijoitusta, lukuun ottamatta kuljetusta laitosalueen ulkopuolella;

(11) ’käytetyn polttoaineen huollolla’ kaikkia toimia, jotka koskevat käytetyn polttoaineen käsittelyä, varastointia myös väliaikaisissa altaissa, jälleenkäsittelyä tai loppusijoitusta, mukaan luettuna kuljetus laitosalueen ulkopuolella;

Tarkistus  19

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 13 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(13) ’varastoinnilla’ käytetyn polttoaineen tai radioaktiivisen jätteen pitämistä luvan saaneessa laitoksessa, josta se on tarkoitus siirtää myöhemmin pois.

(13) ’varastoinnilla’ käytetyn polttoaineen tai radioaktiivisen jätteen pitämistä luvan saaneessa laitoksessa, josta se hyvinkin mahdollisesti voidaan siirtää myöhemmin pois;

Tarkistus  20

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a) radioaktiivista jätettä syntyy niin vähän kuin on käytännössä mahdollista sekä aktiivisuuden että määrän suhteen, soveltamalla asianmukaisia suunnittelutoimenpiteitä ja toiminta- ja käytöstäpoistokäytäntöjä, mukaan lukien tavanomaisten materiaalien kierrätys ja uudelleenkäyttö;

(a) radioaktiivista jätettä syntyy niin vähän kuin on käytännössä mahdollista sekä aktiivisuuden että määrän suhteen, käyttämällä vaihtoehtoja, jos taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviä vaihtoehtoja on olemassa, soveltamalla asianmukaisia suunnittelutoimenpiteitä ja toiminta- ja käytöstäpoistokäytäntöjä, mukaan lukien tavanomaisten materiaalien kierrätys ja uudelleenkäyttö;

Tarkistus  21

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d) käytetty ydinpolttoaine ja radioaktiivinen jäte huolletaan turvallisesti, myös pitkällä aikavälillä.

(d) käytetty ydinpolttoaine ja radioaktiivinen jäte huolletaan turvallisesti niin pitkään, kuin ne aiheuttavat vaaraa ihmisille ja ympäristölle.

Tarkistus  22

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d a) estetään työntekijöiden, suuren yleisön ja ympäristön altistuminen käytetylle polttoaineelle ja radioaktiiviselle jätteelle;

Tarkistus  23

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d b) toteutetaan toimia altistuneiden työntekijöiden ja suuren yleisön terveyteen ja ympäristöön liittyvien riskien ottamiseksi huomioon;

Tarkistus  24

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(3) Radioaktiivinen jäte on loppusijoitettava siinä jäsenvaltiossa, jossa se on syntynyt, paitsi jos jäsenvaltioiden kesken on sovittu yhdessä jäsenvaltiossa sijaitsevien loppusijoituslaitosten käytöstä.

(3) Radioaktiivinen jäte on loppusijoitettava siinä jäsenvaltiossa, jossa se on syntynyt, paitsi jos jäsenvaltioiden kesken on vapaaehtoisesti sovittu yhdessä jäsenvaltiossa sijaitsevien varastointi- tai loppusijoituslaitosten käytöstä;

Tarkistus  25

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a) Tämä direktiivi ei vaikuta sellaisen jäsenvaltion tai jäsenvaltiossa toimivan yrityksen, jolle

 

(a) radioaktiivista jätettä lähetetään käsiteltäväksi, tai

 

(b) muuta materiaalia lähetetään radioaktiivisen jätteen talteenottoa varten,

 

oikeuteen palauttaa radioaktiivinen jäte käsittelyn jälkeen takaisin alkuperämaahan. Se ei myöskään vaikuta sellaisen jäsenvaltion tai kyseisessä jäsenvaltiossa toimivan yrityksen, jolle käytettyä polttoainetta lähetetään jälleenkäsittelyä varten, oikeuteen palauttaa jälleenkäsittelyn tuloksena talteen otettu radioaktiivinen jäte takaisin alkuperämaahan.

Perustelu

Radioaktiivisen jätteen vientiä koskevia maiden välisiä sopimuksia on tarkasteltava tapauskohtaisesti, eikä niitä saa kieltää. Direktiivillä ei pidä luoda epätietoisuutta käytetyn polttoaineen jälleenkäsittelyn tuloksena syntyneen lopullisen jätteen alkuperämaahan palauttamista koskevasta oikeusvarmuudesta, ja sen pitäisi olla täysin radioaktiivisen jätteen ja käytetyn polttoaineen kuljetusten valvonnasta ja tarkkailusta annetun neuvoston direktiivin 2006/117/Euratom mukainen.

Tarkistus  26

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 b) Radioaktiivisen jätteen loppusijoituspaikka ei saa olla suuren maanjäristys- ja tsunamiriskin alueella.

Tarkistus  27

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(e) täytäntöönpanon valvontaa koskevat toimet, mukaan lukien toimintojen keskeyttäminen ja luvan muuttaminen tai peruuttaminen;

(e) täytäntöönpanon valvontaa koskevat toimet, mukaan lukien toimintojen keskeyttäminen ja luvan muuttaminen tai peruuttaminen, jotka kattavat muun muassa kyseisiä työntekijöitä koskevan terveys- ja turvallisuuslainsäädännön rikkomisen;

Tarkistus  28

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(f a) toimia, joilla varmistetaan, että käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoon tarvittavan rahoituksen valvonnasta huolehtii toimivaltainen viranomainen avoimella menetelmällä, jota valvotaan säännöllisesti ja jossa luvanhaltija on kaikkina aikoina mukana.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoon ja sijoittamiseen tarvittava rahoitus tapahtuu tehokkaalla ja avoimella menetelmällä, jossa luvanhaltija on mukana.

Tarkistus  29

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(2) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallista kehystä ylläpidetään ja tarvittaessa parannetaan laitosten käytöstä hankittujen kokemusten, 8 artiklassa tarkoitetuista turvallisuusarvioista tehtyjen johtopäätösten, teknologian kehityksen ja tutkimustoiminnan tulosten perusteella.

(2) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallista kehystä ylläpidetään ja tarvittaessa parannetaan laitosten käytöstä hankittujen kokemusten, 8 artiklassa tarkoitetuista turvallisuusarvioista tehtyjen johtopäätösten, parhaan mahdollisen teknologian kehityksen ja tutkimustoiminnan tulosten perusteella.

Tarkistus  30

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a) Kansalliset ohjelmat ovat riippuvaisia sosioekonomisten ja ympäristöä koskevien vaikutusten arvioinneista, ja niillä on varmistettava, ettei uraanivuotojen riskiä ole.

Tarkistus  31

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a) Toimivaltaisella valvontaviranomaisella on valtuudet ja resurssit suorittaa säännöllisiä ydinturvallisuusarviointeja, tutkimuksia ja valvontaa, ja tarpeen vaatiessa myös valvoa toimeenpanoa jopa käytöstä poiston aikana. Työntekijöiden ja alihankkijoiden terveys ja turvallisuus sekä henkilöstön määrä ja koulutus kuuluvat näihin arviointeihin.

Tarkistus  32

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 b) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaisella valvontaviranomaisella on valtuudet määrätä toiminnan keskeyttämisestä, jos turvallisuutta ei voida taata.

Tarkistus  33

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 c) Toimivaltainen valvontaviranomainen ilmoittaa arviointinsa tuloksista jäsenvaltiolle ja asianomaisille toimivaltaisille organisaatioille, luvanhaltijoille, luvanhaltijan työntekijöiden edustajille, alihankkijoille ja suurelle yleisölle.

Tarkistus  34

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a) Jäsenvaltioiden on määriteltävä ajankohta, jolloin vastuu käytetystä polttoaineesta ja radioaktiivisesta jätteestä siirtyy luvanhaltijalta kansallisen lainsäädännön mukaiselle huollosta vastaavalle taholle.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selkeyttämään, milloin vastuu käytetystä polttoaineesta ja radioaktiivisesta jätteestä siirtyy luvanhaltijalta kansallisen lainsäädännön mukaiselle pitkän aikavälin huollosta vastaavalle taholle. Radioaktiivista materiaaliahan ei voida siirtää ennen kuin ydinlaitoksen käyttöikä on päättynyt, jolloin luvanhaltijaa ei enää voida pitää vastuussa materiaalista, jota ei enää säilytetä laitoksessa.

Tarkistus  35

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(2) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallinen kehys velvoittaa luvanhaltijat toimivaltaisen valvontaviranomaisen valvonnassa arvioimaan ja valvomaan säännöllisesti, ja siinä määrin kuin on kohtuullisesti toteutettavissa, jatkuvasti parantamaan toimintojensa ja laitostensa turvallisuutta järjestelmällisellä ja todennettavalla tavalla.

(2) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallinen kehys velvoittaa luvanhaltijat toimivaltaisen valvontaviranomaisen valvonnassa arvioimaan ja valvomaan säännöllisesti, ja siinä määrin kuin on kohtuullisesti toteutettavissa, jatkuvasti parantamaan toimintojensa ja laitostensa turvallisuutta, kuten työntekijöiden ja alihankkijoiden terveyttä ja turvallisuutta, järjestelmällisellä ja todennettavalla tavalla. Luvanhaltijoiden on ilmoitettava arviointinsa tuloksista toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, muille asianomaisille toimivaltaisille organisaatioille, työntekijöidensä edustajille, alihankkijoille ja suurelle yleisölle.

Tarkistus  36

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(3) Edellä 2 kohdassa tarkoitettuihin arviointeihin on sisällyttävä sen varmistaminen, että onnettomuuksien ehkäisemistä ja onnettomuuksien seurausten lievittämistä varten on määritelty toimenpiteet, mukaan lukien sellaisten fyysisten turvatoimenpiteiden ja luvanhaltijan hallinnollisten turvamenettelyjen varmistaminen, joiden toimimattomuus johtaisi siihen, että ionisoiva säteily vaarantaisi merkittävästi työntekijöiden ja väestön turvallisuuden.

(3) Edellä 2 kohdassa tarkoitettuihin arviointeihin on sisällyttävä sen varmistaminen, että onnettomuuksien ja fyysisten hyökkäysten ehkäisemistä ja onnettomuuksien ja fyysisten hyökkäysten seurausten lievittämistä varten on määritelty toimenpiteet, mukaan lukien sellaisten fyysisten turvatoimenpiteiden ja luvanhaltijan hallinnollisten turvamenettelyjen varmistaminen, joiden toimimattomuus johtaisi siihen, että ionisoiva säteily vaarantaisi merkittävästi työntekijöiden ja väestön turvallisuuden.

Tarkistus  37

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että luvanhaltija ilmoittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa naapurivaltion alueellisille ja paikallisille viranomaisille jätteenkäsittelylaitoksen perustamista koskevista suunnitelmistaan, jos kyseinen laitos sijaitsee sellaisella etäisyydellä valtakunnanrajasta, että rajatylittävät vaikutukset ovat todennäköisiä laitoksen rakentamisen, toiminnan tai käytöstä poistamisen aikana tai laitoksella tapahtuvan onnettomuuden tai tapahtuman vuoksi.

Tarkistus  38

Ehdotus direktiiviksi

7 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a artikla

 

Merkinnät ja asiakirjat

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että luvanhaltijat merkitsevät säiliöt ja laativat käytettyä polttoainetta ja radioaktiivista jätettä koskevat loppusijoitusasiakirjat säänkestävällä tavalla. Asiakirjoista on käytävä ilmi säilytettävän materiaalin kemiallinen, toksikologinen ja radiologinen koostumus ja olomuoto (kiinteä, nestemäinen vai kaasumainen).

Perustelu

Tuleville sukupolville on ilmoitettava sisältävätkö säiliöt arvokkaita raaka-aineita vai vaarallisia aineita.

Tarkistus  39

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(2) Turvallisuusarvion ja sitä tukevan turvallisuusarvioinnin on katettava laitoksen sijoituspaikan valinta ja laitoksen suunnittelu, rakentaminen, käyttö ja käytöstäpoisto tai loppusijoituslaitoksen sulkeminen; turvallisuusarviossa on mainittava turvallisuusarvioinnissa sovelletut standardit. Huomioon on otettava sulkemisen jälkeinen pitkän aikavälin turvallisuus, etenkin se, kuinka tämä on mahdollisimman pitkälle varmistettu passiivisin keinoin.

(2) Turvallisuusarvion ja sitä tukevan turvallisuusarvioinnin on katettava laitoksen sijoituspaikan valinta ja laitoksen suunnittelu, rakentaminen, käyttö ja käytöstäpoisto tai käytetyn polttoaineen altaiden toiminta, loppuvarastointilaitoksen toiminta tai loppusijoituslaitoksen toiminta ja sulkeminen; turvallisuusarviossa on mainittava turvallisuusarvioinnissa sovelletut standardit. Huomioon on otettava sulkemisen jälkeinen ja pitkän aikavälin turvallisuus, etenkin se, kuinka tämä on mahdollisimman pitkälle varmistettu passiivisin keinoin. Turvallisuusarvioon ja sitä tukevaan turvallisuusarviointiin on sisällyttävä työntekijöiden ja myös alihankkijoiden palveluksessa olevien työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta koskeva arviointi sekä laitoksen turvalliseen toimintaan kaikkina aikoina tarvittavan henkilöstön pätevyyden taso ja lukumäärä, jotta toimiin voidaan ryhtyä onnettomuuden sattuessa.

Tarkistus  40

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(3) Laitoksen turvallisuusarviossa on kuvattava kaikki laitoksen sijoituspaikkaan ja suunnitteluun liittyvät turvallisuuden kannalta merkitykselliset näkökohdat sekä laitoksen johdon toteuttamat valvontatoimenpiteet ja viranomaisten valvontatoimet. Turvallisuusarvion ja sitä tukevan turvallisuusarvioinnin on osoitettava vallitsevan suojelun taso ja annettava toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle ja muille asianomaisille tahoille takeet siitä, että turvallisuusvaatimuksia noudatetaan.

(3) Laitoksen turvallisuusarviossa on kuvattava kaikki laitoksen sijoituspaikkaan, suunnitteluun ja laitoksen tai sen osien käytöstäpoistoon liittyvät turvallisuuden kannalta merkitykselliset näkökohdat sekä laitoksen johdon toteuttamat valvontatoimenpiteet ja viranomaisten valvontatoimet. Turvallisuusarvion ja sitä tukevan turvallisuusarvioinnin on osoitettava vallitsevan suojelun taso ja annettava toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle ja muille asianomaisille tahoille takeet siitä, että turvallisuusvaatimuksia noudatetaan.

Tarkistus  41

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tarvittavan asiantuntemuksen ja taitojen ylläpitämiseksi ja edelleen kehittämiseksi kansalliseen kehykseen sisältyy koulutusjärjestelyjä, jotka kattavat kaikkien käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollosta vastaavien osapuolten tarpeet.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tarvittavan asiantuntemuksen ja taitojen ylläpitämiseksi ja edelleen kehittämiseksi kansalliseen kehykseen sisältyy koulutusjärjestelyjä, jotka kattavat kaikkien käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollosta vastaavien osapuolten tarpeet teknisen ja tieteellisen edistyksen mukaisesti.

Tarkistus  42

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalliseen kehykseen sisällytetään ohjelmia, joilla tuetaan radioaktiivisen jätteen tuottamisen vähentämistä ja radioaktiivisen jätteen huoltoa.

Tarkistus  43

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallisella kehyksellä taataan, että käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoon on tarvittaessa saatavilla riittävät taloudelliset voimavarat, ottaen asianmukaisesti huomioon radioaktiivisen jätteen tuottajien vastuu.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallisella kehyksellä taataan, että käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoon on tarvittaessa saatavilla riittävät taloudelliset voimavarat, ottaen asianmukaisesti huomioon radioaktiivisen jätteen tuottajien vastuu, terveyttä ja turvallisuutta koskevat näkökohdat sekä ammattitaudit, joita pitkäaikaisesta altistumisesta radioaktiiviselle säteilylle saattaa seurata, aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.

Tarkistus  44

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon turvallisuutta koskevat asianmukaiset laadunvarmistusohjelmat laaditaan ja toteutetaan.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevat asianmukaiset laadunvarmistusohjelmat laaditaan ja toteutetaan.

Perustelu

Laadunvarmistaminen koskee turvallisuuden lisäksi kaikkea käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoa.

Tarkistus  45

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(1) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevat tiedot ovat työntekijöiden ja väestön saatavilla. Tämän velvoitteen mukaisesti on myös varmistettava, että toimivaltainen valvontaviranomainen tiedottaa väestölle toimivaltaansa kuuluvista asioista. Tiedot on saatettava väestön saataville kansallisen lainsäädännön ja kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti, edellyttäen että tämä ei vaaranna muita kansallisessa lainsäädännössä tai kansainvälisissä velvoitteissa tunnustettuja intressejä, kuten turvallisuusintressejä.

(1) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että työntekijöiden ja väestön saatavilla on tiedot käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollosta ja radioaktiivisen jätteen ja käytetyn polttoaineen loppusijoitukseen tarkoitetun laitoksen rakentamisesta. Tämän velvoitteen mukaisesti on myös varmistettava, että toimivaltainen valvontaviranomainen antaa pyydettäessä kaikille oikeushenkilöille ja luonnollisille henkilöille säännöllisesti, asianmukaisesti ja tehokkaasti ajan tasalla olevat tiedot radioaktiivisen jätteen ja käytetyn polttoaineen loppusijoituksesta. Jokaisen jäsenvaltion on varmistettava, että toimivaltainen valvontaviranomainen neuvoo kaikille oikeushenkilöille ja luonnollisille henkilöille, miten tietoja saadaan. Tiedot on saatettava väestön saataville kansallisen lainsäädännön ja kansainvälisten velvoitteiden, etenkin Århusin yleissopimuksen, mukaisesti. Tiedot, jotka liittyvät suoraan työntekijöiden ja väestön terveyteen ja turvallisuuteen, (erityisesti radioaktiivisia ja myrkyllisiä päästöjä ja päästöille altistumista koskevat tiedot) on asetettava julkisesti saataville olosuhteista riippumatta.

Tarkistus  46

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a) Yleisön osallistumista koskevien menettelyjen on sisällettävä kohtuullisesti aikaa eri vaiheita varten, jotta aika riittää yleisölle tiedottamiseen sekä siihen, että yleisö pystyy tehokkaasti valmistautumaan ja osallistumaan päätöksentekoprosessiin.

Tarkistus  47

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 b) Jokaisen jäsenvaltion on varmistettava, että päätöstä tehtäessä yleisön osallistuminen otetaan huomioon asianmukaisesti.

Tarkistus  48

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a) Jäsenvaltioiden on ilmoitettava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa naapurivaltion alueellisille ja paikallisille viranomaisille, jos täytäntöönpanolla on todennäköisiä rajatylittäviä seurauksia.

Tarkistus  49

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 b) Jäsenvaltioiden on kansallisissa ohjelmissaan ilmoitettava selkeästi, millaiset taloudelliset resurssit niillä on käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoon.

Tarkistus  50

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(4) Komissio ottaa huomioon jäsenvaltioiden toimittamat selventävät tiedot ja kansallisten jätehuolto-ohjelmien edistymisen päättäessään Euratomin taloudellisen tai teknisen avun myöntämisestä käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltotoiminnoille tai -laitoksille tai muodostaessaan kantojaan investointihankkeisiin Euratomin perustamissopimuksen 43 artiklan mukaisesti.

(4) Komissio ottaa huomioon jäsenvaltioiden toimittamat ilmoitukset ja kansallisten jätehuolto-ohjelmien edistymisen päättäessään Euratomin taloudellisen tai teknisen avun myöntämisestä käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltotoiminnoille tai -laitoksille tai muodostaessaan kantojaan investointihankkeisiin Euratomin perustamissopimuksen 43 artiklan mukaisesti.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

12.4.2011

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

29

12

17

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Daciana Octavia Sârbu, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Margrete Auken, Tadeusz Cymański, Matthias Groote, Riikka Manner, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Bart Staes, Marianne Thyssen, Michail Tremopoulos, Anna Záborská

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Ashley Fox

(1)

Vuonna 2003 esitetty komission alkuperäinen ehdotus (KOM(2003) 32 lopullinen) ja vuonna 2004 esitetty tarkistettu versio (KOM(2004)0526 lopullinen).


VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

26.5.2011

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

33

6

12

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Christian Ehler, Gaston Franco, Adam Gierek, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Romana Jordan Cizelj, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Anni Podimata, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Maria Badia i Cutchet, Antonio Cancian, Vicky Ford, Rebecca Harms, Jolanta Emilia Hibner, Ivailo Kalfin, Vladko Todorov Panayotov, Mario Pirillo, Algirdas Saudargas, Peter Skinner, Hannes Swoboda

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö