RAPORT referitor la propunerea de directivă a Consiliului privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive

  31.5.2011 - (COM(2010)0618 – C7‑0387/2010 – 2010/0306(NLE)) - *

  Comisia pentru industrie, cercetare și energie
  Raportoare: Romana Jordan Cizelj


  Procedură : 2010/0306(NLE)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A7-0214/2011

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitor la propunerea de directivă a Consiliului privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive

  (COM(2010)0618 – C7‑0387/2010 – 2010/0306(NLE))

  (Consultare)

  Parlamentul European,

  –   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2010)0618),

  –   având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice și, în special, articolele 31 și 32 ale acestuia, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C7-0387/2010),

  –   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

  –   având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, precum și cel al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0214/2011),

  1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

  2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cu articolul 106a din Tratatul Euratom;

  3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

  4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

  5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

  Amendamentul  1

  Propunere de directivă

  Considerentul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Articolul 2 litera (b) din tratat prevede stabilirea unor standarde de securitate uniforme pentru protecția sănătății lucrătorilor și a populației.

  (1) Articolul 2 litera (b) din Tratatul Euratom prevede stabilirea unor standarde de securitate uniforme pentru protecția sănătății lucrătorilor și a populației.

  Amendamentul  2

  Propunere de directivă

  Considerentul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Articolul 30 din tratat prevede stabilirea în cadrul Comunității a unor standarde fundamentale pentru protecția sănătății lucrătorilor și a populației împotriva pericolelor prezentate de radiațiile ionizante.

  (2) Articolul 30 din Tratatul Euratom prevede stabilirea în cadrul Comunității a unor standarde fundamentale pentru protecția sănătății lucrătorilor și a populației împotriva pericolelor prezentate de radiațiile ionizante.

  Amendamentul  3

  Propunere de directivă

  Considerentul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) articolul 37 din tratat prevede obligația statelor membre de a prezenta Comisiei date generale privind orice plan de depozitare a deșeurilor radioactive.

  (3) articolul 37 din Tratatul Euratom prevede obligația statelor membre de a prezenta Comisiei date generale privind orice plan de depozitare a deșeurilor radioactive.

  Amendamentul  4

  Propunere de directivă

  Considerentul 3a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (3a) Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 19891 prevede introducerea unor măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă.

  ________________________________

  1 JO L 183, 29.06.89, p. 1.

  Amendamentul  5

  Propunere de directivă

  Considerentul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4) Directiva 96/29/Euratom a Consiliului din 13 mai 1996 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția sănătății lucrătorilor și a populației împotriva pericolelor prezentate de radiațiile ionizante22 se aplică tuturor activităților care presupun riscuri generate de radiațiile ionizante produse de surse de radiații naturale sau artificiale în cazuri în care radionuclizii naturali sunt sau au fost procesați având în vedere proprietățile lor radioactive, fisionabile sau fertile. Directiva reglementează, de asemenea, deversările autorizate de materiale care își au originea în astfel de activități. Dispozițiile directivei respective au fost suplimentate prin prevederi legislative mai specifice.

  (4) Directiva 96/29/Euratom a Consiliului din 13 mai 199622 stabilește normele de securitate de bază. Această directivă se aplică tuturor activităților care presupun riscuri generate de radiațiile ionizante produse de surse de radiații naturale sau artificiale în cazuri în care radionuclizii naturali sunt sau au fost procesați având în vedere proprietățile lor radioactive, fisionabile sau fertile. Directiva reglementează, de asemenea, deversările autorizate de materiale care își au originea în astfel de activități. Dispozițiile directivei respective au fost suplimentate prin prevederi legislative mai specifice.

  22 JO L 159, 29.6.1996, p. 1.

  22Directiva 96/29/Euratom a Consiliului din 13 mai 1996 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția sănătății lucrătorilor și a populației împotriva pericolelor prezentate de radiațiile ionizante (JO L 159, 29.6.1996, p. 1).

  Amendamentul  6

  Propunere de directivă

  Considerentul 15a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (15a) Cele trei țări candidate la UE, Lituania, Slovacia și Bulgaria, aveau în funcțiune centrale nucleare cu o construcție sovietă învechită care, din motive economice, nu puteau fi modernizate pentru a îndeplini normele de securitate ale UE; în consecință, centralele respective au fost închise și apoi scoase din folosință.

  Amendamentul  7

  Propunere de directivă

  Considerentul 15b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (15b) Dezafectarea centralelor nucleare din cele trei țări ale UE a reprezentat o povară financiară și economică semnificativă, care nu a putut fi suportată integral de către statele membre în cauză, și, prin urmare, Comunitatea a oferit resurse financiare acestor state membre, menite să acopere o parte din costurile proiectelor de dezafectare și gestionare a deșeurilor și să atenueze consecințele economice.

  Amendamentul  8

  Propunere de directivă

  Considerentul 18

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (18) În anul 2006, AIEA și-a actualizat întregul corpus de standarde și a publicat principiile fundamentale de securitate37, care au fost sponsorizate în comun de către Euratom, OCDE/AEN și alte organizații internaționale. Conform declarației organizațiilor de sponsorizare comună, implementarea principiilor fundamentale de securitate va facilita aplicarea standardelor internaționale de securitate și va asigura o mai mare consecvență între măsurile adoptate de diferitele state. Prin urmare, se dorește ca toate statele să adere și să apere aceste principii. Principiile sunt obligatorii pentru AIEA în ceea ce privește funcționarea sa și pentru state în ceea ce privește funcționarea asistată de AIEA. Statele sau organizațiile de sponsorizare pot adopta principiile, la propria discreție, pentru a le aplica propriilor activități.

  (18) În anul 2006, AIEA și-a actualizat întregul corpus de standarde și a publicat principiile fundamentale de securitate, care au fost elaborate în comun de către Euratom, OCDE/AEN și alte organizații internaționale. Conform declarației organizațiilor de sponsorizare comună, implementarea principiilor fundamentale de securitate va facilita aplicarea standardelor internaționale de securitate și va asigura o mai mare consecvență între măsurile adoptate de diferitele state. Prin urmare, se dorește ca toate statele să adere și să apere aceste principii. Principiile sunt obligatorii pentru AIEA în ceea ce privește funcționarea sa și pentru state în ceea ce privește funcționarea asistată de AIEA. Statele sau organizațiile de sponsorizare pot adopta principiile, la propria discreție, pentru a le aplica propriilor activități.

  Amendamentul 9

  Propunere de directivă

  Considerentul 19a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (19a) Convenția de la Aarhus din 25 iunie 1998 privind accesul la informații, participarea publicului la procesul decizional și accesul la justiție în ceea ce privește aspectele legate de mediu acordă publicului drepturi și impune părților la convenție și autorităților publice obligații în ceea ce privește accesul la informații, participarea publică și accesul la justiție în probleme legate de mediu, care includ gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive.

  Amendamentul  10

  Propunere de directivă

  Considerentul 19b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (19b) Organizația Internațională a Muncii a adoptat o convenție1 și o recomandare2 privind protecția împotriva radiațiilor aplicabile pentru toate activitățile care presupun expunerea lucrătorilor la radiații ionizante pe parcursul exercitării activității profesionale și solicită adoptarea măsurilor adecvate pentru a asigura protecția eficace a lucrătorilor din perspectiva cunoștințelor actuale.

   

  ___________________________

  1C115 Convenția privind protecția lucrătorilor împotriva radiațiilor ionizante, adoptată la 22 iunie 1960.

  1C114 Convenția privind protecția lucrătorilor împotriva radiațiilor ionizante, adoptată la 22 iunie 1960.

  Amendamentul                     11

  Propunere de directivă

  Considerentul 22a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (22a) Parlamentul European a afirmat, de asemenea, că în toate statele membre toate întreprinderile din sectorul nuclear trebuie să dispună de suficiente resurse financiare pentru a suporta toate costurile aferente dezafectării, inclusiv gestionarea deșeurilor pentru a respecta principiul poluatorul plătește și a evita orice apel la ajutor din partea statului și a solicitat Comisiei elaborarea unor definiții precise în privința utilizării resurselor financiare alocate pentru dezafectare în fiecare stat membru, luând în considerare dezafectarea, precum și gestionarea, condiționarea și eliminarea finală a deșeurilor radioactive rezultate1.

  _________________________________

   

  1Rezoluție a Parlamentului European din 16 noiembrie 2005 privind utilizarea resurselor financiare alocate pentru dezafectarea centralelor nucleare, (JO C 280 E, 18.11.2006, p. 117).

  Amendamentul  12

  Propunere de directivă

  Considerentul 23

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (23) Atât în Uniune, cât și la nivel mondial există o recunoaștere crescândă a necesității utilizării responsabile a energiei nucleare, în special în ceea ce privește siguranța și securitatea nucleară. În acest context, trebuie abordată problema combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive pentru a asigura o utilizare optimizată, sustenabilă și în condiții de securitate a energiei nucleare.

  (23) Atât în Uniune, cât și la nivel mondial există o recunoaștere crescândă, mai ales după recentul accident nuclear grav din Japonia, a necesității consolidării normelor privind siguranța și securitatea nucleară. În acest context, trebuie abordată problema majoră a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive pentru a asigura o stocare și/sau depozitare definitivă sigură, optimizată și sustenabilă.

  Amendamentul  13

  Propunere de directivă

  Considerentul 23a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (23a) În acest sens, este important să se sublinieze că o mare parte din combustibilul uzat este recuperabilă. Reciclarea combustibilului uzat este un aspect care urmează să fie luat în considerare alături de depozitarea definitivă a deșeurilor.

  Amendamentul  14

  Propunere de directivă

  Considerentul 24

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (24) Este la latitudinea fiecărui stat membru de a-și stabili propriul mix energetic, însă toate statele membre produc deșeuri nucleare, indiferent dacă posedă sau nu reactori nucleari. Deșeurile radioactive sunt generate de activități legate de ciclul combustibilului nuclear, precum cele de exploatare a centralelor electrice nucleare și de reprocesare a combustibilului uzat, dar și de alte activități, cum ar fi aplicațiile cu izotopi radioactivi în medicină, cercetare și industrie.

  (24) Toate statele membre produc deșeuri radioactive, indiferent dacă posedă sau nu reactoare electrice nucleare. Deșeurile radioactive sunt generate de activități legate de producerea energiei electrice, precum cele de exploatare a centralelor electrice nucleare și de dezafectare a acestora, dar și de alte activități, cum ar fi aplicațiile cu izotopi radioactivi în medicină, cercetare și industrie.

  Amendamentul  15

  Propunere de directivă

  Considerentul 25

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (25) De asemenea, funcționarea reactorilor nucleari generează combustibil uzat. Fiecare stat membru își poate stabili politica privind ciclul combustibilului nuclear fie considerând combustibilul uzat drept o resursă valoroasă care poate fi reprocesată, fie luând decizia depozitării definitive a acestuia ca deșeu. Indiferent de opțiunea aleasă, trebuie analizată depozitarea definitivă a deșeurilor de activitate înaltă, separate în momentul reprocesării, sau a combustibilului uzat asimilat deșeurilor.

  (25) De asemenea, funcționarea reactorilor nucleari generează combustibil uzat. Fiecare stat membru își poate stabili politica privind ciclul combustibilului nuclear fie considerând combustibilul uzat drept o resursă valoroasă care poate fi reprocesată și reciclată, fie luând decizia depozitării definitive a acestuia ca deșeu. Indiferent de opțiunea aleasă, trebuie analizată depozitarea definitivă a deșeurilor de activitate înaltă, separate în momentul reprocesării, sau a combustibilului uzat asimilat deșeurilor.

  Amendamentul  16

  Propunere de directivă

  Considerentul 27

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (27) Deșeurile radioactive, inclusiv combustibilul uzat considerat deșeu, trebuie să fie izolate de persoane și de mediul de viață pe termen lung. Având în vedere natura sa specifică (conținutul de radionuclizi), sunt necesare măsuri de protejare a sănătății umane și a mediului împotriva pericolelor prezentate de radiația ionizantă, care să includă depozitarea definitivă în instalații adecvate la sfârșitul procesului de gestionare. Depozitarea intermediară a deșeurilor radioactive, inclusiv depozitarea pe termen lung, reprezintă o soluție temporară, dar care nu este o alternativă a depozitării definitive.

  (27) Deșeurile radioactive, inclusiv combustibilul uzat considerat deșeu, trebuie să fie condiționate în mod adecvat și izolate de persoane și de mediul de viață pe termen lung. Având în vedere natura sa specifică (conținutul de radionuclizi), sunt necesare măsuri de protejare a sănătății umane și a mediului împotriva pericolelor prezentate de radiația ionizantă, care să includă depozitarea definitivă în instalații adecvate la sfârșitul procesului de gestionare. Depozitarea intermediară a deșeurilor radioactive, inclusiv depozitarea pe termen lung, reprezintă o soluție temporară, dar care nu este o alternativă a depozitării definitive.

  Justificare

  Condiționarea deșeurilor în forme stabile și ambalarea adecvată reprezintă două condiții fundamentale pentru izolarea lor sigură de biosferă.

  Amendamentul  17

  Propunere de directivă

  Considerentul 28

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (28) Trebuie să existe o schemă națională de clasificare a deșeurilor radioactive care să suplimenteze aceste proceduri, ținând cont pe deplin de tipul și caracteristicile deșeurilor radioactive. Criteriile exacte pe baza cărora deșeurile sunt încadrate într-o anumită clasă de deșeuri vor depinde de situația specifică existentă în fiecare stat cu privire la natura deșeurilor respective și la opțiunile de depozitare definitivă disponibile sau avute în vedere.

  (28) Trebuie să existe o schemă națională de clasificare a deșeurilor radioactive care să suplimenteze aceste proceduri, ținând cont pe deplin de tipul și caracteristicile deșeurilor radioactive. Criteriile exacte pe baza cărora deșeurile sunt încadrate într-o anumită clasă de deșeuri vor depinde de situația specifică existentă în fiecare stat cu privire la natura deșeurilor respective și la opțiunile de depozitare definitivă disponibile sau avute în vedere. Pentru a facilita comunicarea și schimbul de informații între statele membre și a asigura transparența, programul național ar trebui să descrie în detaliu o schemă de clasificare.

  Justificare

  Clasificarea deșeurilor radioactive se face în funcție de aspecte de siguranță ale gestionării lor. În acest context oferă o legătură între caracteristicile deșeurilor și obiectivele de siguranță care au fost stabilite de o autoritate de reglementare sau de operatorul unei instalații de gestionare a deșeurilor. Un astfel de sistem de clasificare servește la conceperea unor strategii de gestionare a deșeurilor și la elaborarea de programe naționale și, ca atare, ar trebui să fie prezentată detaliat și publicată în cadrul programelor.

  Amendamentul  18

  Propunere de directivă

  Considerentul 29

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (29) Conceptul tipic de depozitare definitivă a deșeurilor de joasă și medie activitate și cu durată scurtă de viață este reprezentat de depozitarea aproape de suprafață. După 30 de ani de cercetări, este general acceptat din punct de vedere tehnic faptul că depozitarea geologică la adâncime reprezintă cea mai sigură și sustenabilă opțiune la sfârșitul procesului de gestionare a deșeurilor cu activitate înaltă și a combustibilului uzat asimilat deșeurilor. Prin urmare, este necesară trecerea la aplicarea măsurilor de depozitare definitivă.

  (29) Conceptele de depozitare definitivă a deșeurilor de joasă și medie activitate și cu durată scurtă de viață variază de la depozitarea aproape de suprafață (în depozite, îngropare la suprafață sau la câțiva zeci de metri de la suprafață) la depozitarea definitivă în depozite geologice moderne la 70-100 de metri adâncime. Aproape toate deșeurile radioactive de joasă și medie activitate cu durată lungă de viață sunt depozitate. După 30 de ani de cercetări, fezabilitatea depozitării geologice la adâncime a fost demonstrată la nivel științific, aceasta putând reprezenta o opțiune sigură și economică la sfârșitul procesului de gestionare a deșeurilor radioactive cu activitate înaltă. Activitățile derulate sub egida Platformei tehnologice de implementare a depozitării geologice a deșeurilor radioactive (IGD-TP) ar putea facilita accesul la expertiză și tehnologie în acest context. Multe alte opțiuni, cum ar fi instalațiile de depozitare la suprafață sau aproape de suprafață bazate pe inginerie, depozitarea cu ajutorul pietrei de fosfat sau depozitarea în puțuri adânci (3 000 – 5 000 de metri adâncime) se află în curs de cercetare, inclusiv posibila reversibilitate și recuperare. Prin urmare, este necesară cercetare suplimentară în aceste domenii.

  Amendamentul  19

  Propunere de directivă

  Considerentul 29a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (29a) Referitor la activitatea de cercetare privind eliminarea deșeurilor radioactive prin transformare sau prin alte forme de reducere a intensității și a timpului de înjumătățire ale radiațiilor, ar trebui luată în considerare și depozitarea geologică la adâncime pe termen lung a deșeurilor radioactive, cu posibilitatea de recuperare a acestora.

  Amendamentul  20

  Propunere de directivă

  Considerentul 30

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (30) Deși fiecare stat membru este responsabil pentru propria sa politică privind gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, aceasta trebuie să respecte principiile de securitate fundamentale relevante stabilite de AIEA. Fiecărui stat membru îi revine obligația etică de a evita orice povară inutilă asupra generațiilor viitoare în ceea ce privește combustibilii uzați și deșeurile radioactive existente, precum și cele presupuse de dezafectarea instalațiilor nucleare existente.

  (30) Deși fiecare stat membru este responsabil pentru propria sa politică privind gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, aceasta ar trebui nu numai să respecte principiile de securitate fundamentale relevante stabilite de AIEA, ci să și impună cele mai înalte norme de securitate care să reflecte practicile moderne la nivel de reglementare și de funcționare și cea mai bună tehnologie disponibilă (BAT). Fiecărui stat membru îi revine obligația etică de a evita orice povară inutilă asupra generațiilor viitoare în ceea ce privește combustibilii uzați și deșeurile radioactive istorice și existente, precum și cele presupuse de dezafectarea instalațiilor nucleare existente. Statele membre trebuie să stabilească, prin urmare, o politică de dezafectare care să garanteze că instalațiile sunt dezasamblate în cel mai sigur mod cât mai curând posibil după închiderea lor.

  Amendamentul  21

  Propunere de directivă

  Considerentul 31

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (31) Pentru gestionarea responsabilă a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, fiecare stat membru trebuie să instituie un cadru național care să asigure punerea în aplicare a angajamentelor politice și a procesului decizional etapizat prin intermediul unei legislații, a unei reglementări și a unei organizări adecvate, cu o alocare clară a responsabilităților.

  (31) Pentru gestionarea responsabilă a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, fiecare stat membru ar trebui să instituie un cadru național care să garanteze punerea în aplicare a angajamentelor politice și a procesului decizional etapizat, în conformitate cu Convenția de la Aarhus, prin intermediul unei legislații, a unei reglementări și a unei organizări adecvate, cu o alocare clară a responsabilităților.

  Justificare

  Ca parte semnatară a Convenției de la Aarhus din 25 iunie 1998 privind accesul la informații, participarea publicului la procesul decizional și accesul la justiție în ceea ce privește aspectele de mediu, Uniunea Europeană s-a angajat să respecte principiile acestei convenții internaționale și le-a introdus în Directiva 2003/35/CE din 26 mai 2003 de instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri și programe privind mediul.

  Amendamentul  22

  Propunere de directivă

  Considerentul 32a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (32a) Statele membre ar trebui să asigure disponibilitatea unor fonduri suficiente pentru gestionarea și depozitarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive.

  Amendamentul  23

  Propunere de directivă

  Considerentul 32b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (32b) Trebuie alocate fonduri suplimentare pentru proiecte energetice, inclusiv posibilitatea unor viitoare proiecte de dezafectare și, în consecință, proiecte de gestionare a deșeurilor.

  Amendamentul  24

  Propunere de directivă

  Considerentul 33

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (33) Este necesară instituirea de programe naționale pentru a asigura transpunerea deciziilor politice în dispoziții clare pentru aplicarea la timp a tuturor etapelor gestionării deșeurilor radioactive și a combustibilului uzat, de la generare la depozitarea definitivă. Aceasta trebuie să includă toate activitățile legate de manipulare, pretratare, tratare, condiționare, depozitare intermediară și depozitare definitivă a deșeurilor radioactive. Programul național poate consta într-un document de referință sau un set de documente.

  (33) Este necesară instituirea de programe naționale pentru a asigura transpunerea deciziilor politice în dispoziții clare pentru aplicarea la timp a tuturor etapelor gestionării deșeurilor radioactive și a combustibilului uzat, de la generare la depozitarea definitivă. Aceasta ar trebui să includă toate activitățile legate de manipulare, pretratare, tratare, condiționare, depozitare intermediară și depozitare definitivă a deșeurilor radioactive și a combustibilului uzat și să respecte principiile stabilite în Convenția de la Aarhus. Programul național poate consta într-un document de referință sau un set de documente.

  Justificare

  Ca parte semnatară a Convenției de la Aarhus din 25 iunie 1998 privind accesul la informații, participarea publicului la procesul decizional și accesul la justiție în ceea ce privește aspectele de mediu, Uniunea Europeană s-a angajat să respecte principiile acestei convenții internaționale și le-a introdus în Directiva 2003/35/CE din 26 mai 2003 de instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri și programe privind mediul.

  Amendamentul  25

  Propunere de directivă

  Considerentul 34a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (34a) În întregul lanț al gestionării combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, este necesar ca lucrătorii să fie protejați și acoperiți de legislația în materie de sănătate și siguranță, indiferent de activitatea pe care o desfășoară sau statutul pe care îl au, iar efectele pe termen lung asupra sănătății și siguranței lucrătorilor să fie luate în considerare în cadrul oricărui instrument de gestionare a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive. Legislația Uniunii Europene și a statelor membre în domeniul sănătății și siguranței la locul de muncă se aplică și în cazul lucrătorilor implicați în gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive și nerespectarea acestei legislații trebuie pedepsită cu sancțiuni imediate și severe.

  Amendamentul  26

  Propunere de directivă

  Considerentul 35

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (35) Transparența este importantă în gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive. Aceasta trebuie să fie asigurată prin solicitarea de informații publice efective și prin implicarea tuturor părților interesate în procesele decizionale.

  (35) Transparența este importantă în gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive și este crucială pentru a asigura încrederea populației în principiile care guvernează siguranța depozitelor și a programelor de gestionare a deșeurilor. Aceasta trebuie să fie asigurată prin asigurarea de informații publice efective și prin implicarea tuturor părților interesate, a autorităților locale și regionale și a populației în procesele decizionale.

  Amendamentul  27

  Propunere de directivă

  Considerentul 36

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (36) Cooperarea între statele membre și la nivel internațional poate facilita și accelera procesul decizional prin accesul la expertiză și tehnologie.

  (36) Cooperarea între statele membre și la nivel internațional poate facilita și accelera procesul decizional prin accesul la expertiză și tehnologie de înaltă calitate, precum și la cele mai bune practici.

  Amendamentul  28

  Propunere de directivă

  Considerentul 37

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (37) Unele state membre consideră că utilizarea comună a instalațiilor pentru gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, inclusiv a instalațiilor de depozitare definitivă, poate reprezenta o măsură benefică atunci când se întemeiază pe un acord între statele membre în cauză.

  (37) Unele state membre consideră că utilizarea comună a instalațiilor pentru gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, inclusiv a instalațiilor de depozitare definitivă, poate reprezenta o măsură benefică, sigură și rentabilă atunci când se întemeiază pe un acord între țările implicate. În acest sens, este important să se asigure faptul că nu sunt blocate anumite situații specifice, în special acordurile preexistente privind combustibilul uzat care provine de la reactoarele de cercetare. Prezenta directivă ar trebui să definească în mod corespunzător condițiile necesare ce trebuie îndeplinite înainte de lansarea unor astfel de proiecte comune.

  Amendamentul  29

  Propunere de directivă

  Considerentul 39

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (39) Documentația de securitate și abordarea graduală trebuie să asigure o bază pentru deciziile legate de dezvoltarea, exploatarea sau închiderea unei instalații de depozitare definitivă și trebuie să permită identificarea aspectelor incerte care necesită atenție, în vederea unei mai bune înțelegeri a aspectelor care influențează securitatea sistemului de depozitare, inclusiv a barierelor naturale (geologice) și a celor special concepute, precum și a evoluției preconizate a sistemului de depozitare. Documentația de securitate trebuie să includă constatările evaluării privind securitatea, precum și informații privind soliditatea și fiabilitatea acestei evaluări și ale ipotezelor formulate. Prin urmare, aceasta trebuie să furnizeze setul de argumente și probe care susțin securitatea unei instalații sau a unei activități legate de gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive.

  (39) Documentația de securitate și abordarea graduală trebuie să asigure o bază pentru deciziile legate de dezvoltarea, exploatarea sau închiderea unei instalații de depozitare definitivă și trebuie să permită identificarea aspectelor incerte care necesită atenție, în vederea unei mai bune înțelegeri a aspectelor care influențează securitatea sistemului de depozitare, inclusiv a barierelor naturale (geologice) și a celor special concepute, precum și a evoluției preconizate a sistemului de depozitare. Documentația de securitate trebuie să includă constatările evaluării privind securitatea, precum și informații privind soliditatea și fiabilitatea acestei evaluări și ale ipotezelor formulate. Demonstrarea siguranței se va baza, prin urmare, pe ansamblul de argumente și probe care susțin securitatea unei instalații sau a unei activități legate de gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive.

  Amendamentul  30

  Propunere de directivă

  Considerentul 40

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (40) Prezenta directivă recunoaște faptul că toate pericolele asociate combustibilului uzat și deșeurilor radioactive trebuie avute în vedere în cadrul național, dar nu face referire la pericolele neradiologice, care intră sub incidența Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene.

  (40) Prezenta directivă recunoaște faptul că toate pericolele asociate combustibilului uzat și deșeurilor radioactive trebuie avute în vedere în cadrul național, dar nu face referire la pericolele neradiologice care nu au consecințe radiologice, care intră sub incidența Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene.

  Amendamentul  31

  Propunere de directivă

  Considerentul 41

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (41) Menținerea și dezvoltarea în continuare a competențelor și aptitudinilor necesare pentru gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, ca element esențial pentru asigurarea unor niveluri mai ridicate de securitate, trebuie să aibă la bază o combinație între învățare prin experiență, cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și cooperare tehnică între toți actorii.

  (41) Menținerea și dezvoltarea în continuare a competențelor și aptitudinilor necesare pentru gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, ca element esențial pentru asigurarea unor niveluri ridicate de protecție a sănătății și a mediului, securitate și transparență ar trebui să aibă la bază o combinație între învățare prin experiență, cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și cooperare tehnică între toți actorii.

  Amendamentul  32

  Propunere de directivă

  Considerentul 42a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (42a) În acest context, Grupul european de reglementare pentru siguranța nucleară (ENSREG) ar putea aduce o contribuție prețioasă la implementarea uniformă a prezentei directive, facilitând, astfel, consultarea, schimbul de bune practici și cooperarea între autoritățile regionale și locale.

  Justificare

  Pe lângă analizele efectuate de experți internaționali, ar trebui menționat și rolul ENSREG în implementarea directivei. A se vedea trimiteri similare în Directiva privind securitatea nucleară 2009/71/Euratom, considerentul 16.

  Amendamentul  33

  Propunere de directivă

  Considerentul 42b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (42b) Prezenta directivă ar putea fi un instrument util care trebuie luat în considerare atunci când se verifică dacă proiectele care beneficiază de finanțare din partea Uniunii în cadrul asistenței financiare sau tehnice acordate de Euratom pentru instalațiile sau activitățile de gestionare a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive conțin măsurile necesare pentru a garanta o gestionare în condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive.

  Justificare

  A se vedea articolul precedent 15 alineatul (4) care ar fi mai bine reformulat sub forma unui considerent decât ca dispoziție legală: (i) conformitatea cu prezenta directivă face parte din evaluarea generală a Comisiei de fundamentare a deciziei privind acordarea de asistență tehnică sau financiară dar nu constituie în sine, nici în Tratat, nici în alte acte legislative conexe, o condiție care determină automat acordarea de asistență, (ii) referirea la articolul 15 alineatul (4) la articolul 43 din Tratatul Euratom potrivit căruia Comisia are doar competența de a-și „comunica punctul de vedere statului membru implicat” fără nicio atribuție operativă nu aduce mari beneficii.

  Amendamentul  34

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Se asigură că statele membre instituie măsuri naționale adecvate pentru un nivel ridicat de securitate a gestionării combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, în vederea protejării lucrătorilor și a populației împotriva pericolelor asociate radiațiilor ionizante.

  (2) Se asigură că statele membre instituie măsuri naționale adecvate pentru un nivel maxim de securitate a gestionării combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, în vederea protejării lucrătorilor, a populației și a mediului natural împotriva pericolelor asociate radiațiilor ionizante.

  Amendamentul  35

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) Se asigură și se promovează informarea și participarea publică în ceea ce privește gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive.

  (3) Se asigură furnizarea de informații publice necesare și participarea publică în ceea ce privește gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive.

  Amendamentul  36

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – alineatul 4a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (4a) Prezenta directivă stabilește standarde minime care trebuie aplicate de către statele membre, dar statele membre dispun în continuare de libertatea de a impune standarde mai stricte în materie de gestionare a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive.

  Amendamentul  37

  Propunere de directivă

  Articolul 2 – alineatul 1 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Prezenta directivă se aplică:

  (1) Fără a aduce atingere Directivei 2009/71/Euratom, prezenta directivă se aplică:

  Amendamentul  38

  Propunere de directivă

  Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a) tuturor etapelor gestionării combustibilului uzat, atunci când acesta rezultă în urma exploatării reactorilor nucleari civili sau când este gestionat în cadrul activităților civile;

  (a) tuturor etapelor gestionării combustibilului uzat, atunci când acesta rezultă în urma exploatării reactorilor nucleari civili sau când este gestionat în cadrul activităților civile pe teritoriul UE, inclusiv combustibilul uzat provenit din programe militare în cazul în care a fost transferat permanent către activități civile și gestionat exclusiv în cadrul acestora;

  Amendamentul  39

  Propunere de directivă

  Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b) tuturor etapelor gestionării deșeurilor radioactive, de la generare la depozitare definitivă, atunci când acestea rezultă în urma activităților civile sau sunt gestionate în cadrul activităților civile.

  (b) tuturor etapelor gestionării deșeurilor radioactive, de la generare la depozitare definitivă inclusiv, atunci când acestea rezultă în urma activităților civile sau sunt gestionate în cadrul activităților civile de pe teritoriul UE;

  Amendamentul  40

  Propunere de directivă

  Articolul 3 – punctul -1 (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  -1. „emisii autorizate” înseamnă emisii planificate și controlate de material radioactiv gazos sau lichid eliberate în mediul înconjurător provenite de la instalații sau activități nucleare reglementate în timpul funcționării normale, în limitele autorizate de autoritatea de reglementare competentă și în conformitate cu principiile și limitele enunțate în Directiva Consiliului 96/29/Euratom;

   

   

  Amendamentul  41

  Propunere de directivă

  Articolul 3 – punctul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3.depozitare definitivă” înseamnă amplasarea combustibilului uzat sau a deșeurilor radioactive într-o instalație autorizată, fără intenția de a le recupera;

  3. depozitare definitivă” înseamnă amplasarea combustibilului uzat sau a deșeurilor radioactive de o manieră potențial definitivă într-o instalație autorizată, ținând cont în mod corespunzător de principiul reversibilității;

  Justificare

  Orice instalație de depozitare ar trebui să asigure îndepărtarea ambalajului deșeurilor sau accesul la locul de depozitare geologică de adâncime. Principiul reversibilității face parte din acceptabilitatea socială pentru astfel de depozite și este legat de monitorizarea pe termen lung a sitului și de memorizarea amplasării acestuia

  Amendamentul  42

  Propunere de directivă

  Articolul 3 – punctul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  6. „deșeuri radioactive” înseamnă materiale radioactive în stare gazoasă, lichidă sau solidă în privința cărora un stat membru sau o persoană fizică sau juridică a cărei decizie este acceptată de către statul membru nu prevede nicio altă utilizare și care este controlată ca deșeu radioactiv de către o autoritate de reglementare competentă, în conformitate cu legislația și normele de reglementare ale statului membru;

  6. „deșeuri radioactive” înseamnă materiale radioactive în stare gazoasă, lichidă sau solidă, inclusiv combustibil uzat și materiale radioactive care rezultă în urma reprelucrării, în privința cărora un stat membru sau o persoană fizică sau juridică a cărei decizie este acceptată de către statul membru nu prevede nicio altă utilizare, luând în considerare evoluțiile și progresul tehnologic, și care este controlată ca deșeu radioactiv de către o autoritate de reglementare competentă, în conformitate cu legislația și normele de reglementare ale statului membru;

  Justificare

  Combustibilul uzat trebuie să fie definit ca deșeu, cu excepția cazului în care este clar că acesta poate fi reprelucrat pe termen scurt fără a avea un impact suplimentar asupra mediului.

  Amendamentul  43

  Propunere de directivă

  Articolul 3 – punctul 9a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  9a. „sit” înseamnă o zonă geografică care conține o instalație autorizată, inclusiv o instalație de depozitare a combustibilului uzat sau a deșeurilor radioactive, sau pe care se desfășoară o activitate autorizată;

  Amendamentul  44

  Propunere de directivă

  Articolul 3 – punctul 9b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  9b. „evaluare de securitate” înseamnă procesul sistematic derulat pe tot parcursul perioadei de proiectare pentru a garanta că toate condițiile de siguranță sunt îndeplinite de către proiectul propus, incluzând, fără a se limita la aceasta, analiza oficială de securitate;

  Amendamentul  45

  Propunere de directivă

  Articolul 3 – punctul 9c (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  9c. „analiză de securitate”înseamnă o serie de argumente și dovezi care confirmă securitatea unei instalații sau activități, inclusiv rezultatele unei evaluări a siguranței și o declarație de încredere în aceste rezultate. Pentru o instalație de depozitare, analiza de securitate poate viza un anumit stagiu de evoluție. În astfel de cazuri, analiza de securitate trebuie să admită existența domeniilor cu privire la care există nesiguranță sau chestiuni nesoluționate și trebuie să prevadă instrucțiuni pentru măsurile de limitare a acestor chestiuni în etapele de evoluție viitoare;

  Justificare

  A se vedea Glosarul referitor la siguranță al Agenției internaționale pentru energie atomică (AIEA): „Terminology used in nuclear safety and radiation protection” ediția din 2007.

  Amendamentul  46

  Propunere de directivă

  Articolul 3 – punctul 13

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  13. „depozitare intermediară” înseamnă menținerea combustibilului uzat sau a deșeurilor radioactive într-o instalație autorizată, cu intenția de a le recupera.

  13. „depozitare intermediară” înseamnă menținerea temporară a combustibilului uzat sau a deșeurilor radioactive într-o instalație autorizată, înainte de recuperarea acestuia;

  Justificare

  Depozitarea corespunde păstrării temporare a deșeurilor, o fază necesară în cadrul gestionării în condiții de siguranță a celor mai multe tipuri de deșeuri radioactive.

  Amendamentul  47

  Propunere de directivă

  Articolul 3 – punctul 13a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  13a. „public” înseamnă una sau mai multe persoane fizice sau juridice și, în conformitate cu legislația sau practica națională, asociațiile, organizațiile sau grupurile constituite de acestea.

  Amendamentul  48

  Propunere de directivă

  Articolul 4 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Statele membre instituie și mențin politici naționale privind gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive. Acestora le revine răspunderea finală pentru gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive proprii.

  (1) Statele membre instituie și mențin politici naționale privind gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive. Fiecărui stat membru îi revine răspunderea finală pentru gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive generate pe teritoriul său.

  Amendamentul  49

  Propunere de directivă

  Articolul 4 – alineatul 1a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (1a) Statele membre se asigură că politicile naționale privind gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive sunt puse în aplicare printr-un proces decizional pe etape bine fundamentat și documentat în ceea ce privește siguranța pe termen lung.

  Amendamentul  50

  Propunere de directivă

  Articolul 4 – alineatul 2 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Statele membre se asigură că:

  (2) Statele membre se asigură că politicile naționale se bazează pe următoarele principii:

  Amendamentul  51

  Propunere de directivă

  Articolul 4 – alineatul 2 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a) generarea deșeurilor radioactive este menținută la nivelul minim posibil din punct de vedere al activității și al volumului, prin intermediul unor măsuri de proiectare și practici de exploatare și dezafectare adecvate, inclusiv reciclarea și reutilizarea materialelor convenționale;

  (a) generarea deșeurilor radioactive este menținută la nivelul minim posibil, respectând principiul ALARA „cât mai puțin posibil, în limite rezonabile”, din punct de vedere al activității și al volumului, prin intermediul unor măsuri de proiectare și practici de exploatare și dezafectare adecvate, inclusiv reprocesarea și reutilizarea materialelor;

  Amendamentul  52

  Propunere de directivă

  Articolul 4 – alineatul 2 – litera d

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (d) combustibilul uzat și deșeurile radioactive sunt gestionate în condiții de securitate, inclusiv pe termen lung.

  (d) combustibilul uzat și deșeurile radioactive sunt gestionate în condiții de securitate, inclusiv pe termen lung, ținând cont în mod corespunzător de protejarea sănătății umane și a mediului;

  Amendamentul  53

  Propunere de directivă

  Articolul 4 – alineatul 2 – litera da (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (da) depozitarea intermediară în bazine a combustibilului uzat trebuie să aibă loc în condiții de izolare, iar acesta trebui să fie păstrat în cel mai scurt timp necesar pentru răcirea sa înainte de a fi transportat în afara locației.

  Amendamentul  54

  Propunere de directivă

  Articolul 4 – alineatul 2 – litera db (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (db) se iau măsuri pentru a acoperi viitoarele riscuri la adresa sănătății și a mediului în cazul lucrătorilor expuși și al publicului larg.

  Amendamentul  55

  Propunere de directivă

  Articolul 4 – alineatul 2 – litera dc (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (dc) costurile privind gestionarea deșeurilor radioactive, inclusiv a combustibilului uzat, sunt suportate de către cei care le-au generat.

  Amendamentul  56

  Propunere de directivă

  Articolul 4 – alineatul 2 – litera dd (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (dd) rezervele financiare pe care producătorii de deșeuri trebuie să le furnizeze, astfel încât să acopere toate costurile generate de gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, sunt administrate printr-un fond controlat de stat, în scopul de a se asigura că acestea pot fi mobilizate pentru depozitarea permanentă în condiții de siguranță.

  Amendamentul  57

  Propunere de directivă

  Articolul 4 – alineatul 2 – litera de (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (de) autoritățile naționale competente sunt implicate în supravegherea disponibilității unor resurse financiare corespunzătoare.

  Amendamentul  58

  Propunere de directivă

  Articolul 4 – alineatul 2 – litera df (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (df) parlamentele naționale sunt implicate în supravegherea disponibilității unor resurse financiare corespunzătoare.

  Amendamentul  59

  Propunere de directivă

  Articolul 4 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) Deșeurile radioactive se depozitează definitiv în statul membru în care au fost generate, cu excepția cazurilor în care sunt încheiate acorduri între statele membre pentru utilizarea instalațiilor de depozitare aparținând unuia dintre acestea.

  (3) Deșeurile radioactive se depozitează definitiv în statul membru în care au fost generate, cu excepția cazurilor în care sunt încheiate acorduri cu un stat membru sau o altă țară pentru utilizarea instalațiilor de depozitare în statul membru sau în țara terță în cauză. În cazul încheierii unui acord privind eliminarea deșeurilor radioactive într-o țară terță, statul membru care a încheiat acordul trebuie să se asigure că deșeurile radioactive sunt eliminate în conformitate cu dispozițiile din prezenta directivă.

  Amendamentul  60

  Propunere de directivă

  Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  în cazul exportului către o țară terță, statul membru exportator trebuie să ia măsurile adecvate pentru a se asigura că cealaltă țară are un program de gestionare a deșeurilor radioactive cu obiective de siguranță echivalente cu cele prevăzute de prezenta directivă;

  Amendamentul  61

  Propunere de directivă

  Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Orice astfel de acord este notificat Comisiei.

  Amendamentul  62

  Propunere de directivă

  Articolul 4 – alineatul 3a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (3a) Statele membre pot decide, pe bază de voluntariat, să creeze o instalație comună sau regională de depozitare în cooperare cu alte state membre sau cu țări terțe pentru a utiliza avantajele geologice sau tehnice ale unui anumit sit și pentru a împărți sarcina financiară a proiectului comun.

  Amendamentul  63

  Propunere de directivă

  Articolul 4 – alineatul 3b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (3b) Înainte de lansarea unui astfel de proiect printr-un acord interguvernamental, statele membre implicate garantează că inițiativa îndeplinește condițiile necesare, printre care cel puțin următoarele:

   

  (a) în toate statele membre implicate se va urmări să se obțină aprobarea și sprijinul populației în toate fazele derulării proiectului și pe perioada duratei de viață a instalației de depozitare prin asigurarea accesului la informație și a participării publicului la procesul de consultare;

   

  (b) se va asigura cooperarea între organismele de reglementare competente și autoritățile naționale în domeniul siguranței și supravegherea de către acestea; documentația de securitate și evaluările de securitate anexate sunt efectuate în fiecare stat membru implicat, acoperind fazele de explorare, selecție și implementare ale instalației;

   

  (c) se ajunge la un acord în legătură cu chestiunile de răspundere legală și alocarea clară a responsabilităților, fiecare stat membru fiind responsabil pentru propriile deșeuri radioactive;

   

  (d) aranjamentele financiare sunt convenite garantându-se faptul că există fonduri disponibile pe toată durata de viață și pentru perioada ulterioară închiderii instalației de depozitare și că există resurse umane corespunzătoare, disponibile în număr suficient și dispunând de calificările necesare;

   

  (e) programele naționale ale statelor membre implicate vor conține o notificare prealabilă în legătură cu cadrul juridic, structura organizatorică și schemele și mecanismele tehnice care să demonstreze că, într-un termen clar stabilit, instalația de depozitare planificată satisface cerințele prezentei directive.

  Amendamentul  64

  Propunere de directivă

  Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a) un program național de aplicare a politicii privind gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive;

  (a) un program național, cu respectarea subsidiarității, de aplicare a politicii privind gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive care să garanteze că toate entitățile care produc deșeuri radioactive au acces la o instalație sigură de depozitare a deșeurilor radioactive în aceleași condiții;

  Amendamentul  65

  Propunere de directivă

  Articolul 5 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ba) cerințe naționale privind sănătatea și siguranța, educația și formarea profesională a lucrătorilor;

  Amendamentul  66

  Propunere de directivă

  Articolul 5 – alineatul 1 – litera c

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c) un sistem de autorizare a activităților și a instalațiilor de gestionare a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, inclusiv interzicerea funcționării neautorizate a instalațiilor de gestionare a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive;

  (c) un sistem de autorizare a activităților și a instalațiilor de gestionare a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, inclusiv interzicerea funcționării neautorizate a instalațiilor de gestionare a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, ceea ce garantează gestionarea tuturor deșeurilor radioactive, fără discriminare, indiferent de producător;

  Amendamentul  67

  Propunere de directivă

  Articolul 5 – alineatul 1 – litera d

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (d) un sistem de control instituțional adecvat, de inspecții de reglementare, documentare și raportare;

  (d) un sistem de control instituțional adecvat, de inspecții de reglementare, documentare și raportare, precum și de asigurare a formării profesionale necesare pentru lucrătorii care participă la întregul proces, cu scopul de a le asigura și menține siguranța și sănătatea la locul de muncă;

  Amendamentul  68

  Propunere de directivă

  Articolul 5 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ea) măsuri privind garantarea resurselor financiare adecvate, pe termen lung, pentru activitățile și instalațiile ce țin de gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive;

  Amendamentul  69

  Propunere de directivă

  Articolul 5 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (fa) măsuri care să garanteze că nivelul resurselor financiare pentru gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive și pentru realizarea instalației de depozitare este stabilit de către autoritatea de reglementare competentă, în urma unui proces transparent, revizuit periodic și cu consultarea periodică a tuturor părților interesate;

  Justificare

  Amendamentul propus are rolul de a prevedea că crearea fondului pentru gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive și a fondului pentru realizarea instalației de depozitare se va realiza printr-un mecanism transparent, eficient, în cadrul căruia să se garanteze participarea titularilor licenței.

  Amendamentul  70

  Propunere de directivă

  Articolul 5 – alineatul 1 – litera fb (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (fb) calcularea tuturor costurilor generate de gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive. Informațiile furnizate în acest context trebuie să precizeze, printre altele, instituțiile care suportă costurile.

  Amendamentul  71

  Propunere de directivă

  Articolul 5 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Statele membre asigură menținerea și îmbunătățirea cadrului național în funcție de necesități, ținând cont de experiența de funcționare, informațiile obținute din documentațiile de securitate menționate la articolul 8, evoluțiile tehnologice și rezultatele activităților de cercetare.

  (2) Statele membre asigură menținerea și îmbunătățirea cadrului național în funcție de necesități, ținând cont de experiența de funcționare, informațiile obținute din documentațiile de securitate menționate la alineatul (9c) de la articolul 3, cele mai performante tehnologii disponibile (BAT), standardele de sănătate și securitate și rezultatele activităților de cercetare.

  Amendamentul  72

  Propunere de directivă

  Articolul 6 – alineatul 1a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (1a) Statele membre se asigură că autoritățile lor de reglementare sunt supuse controlului democratic.

  Amendamentul  73

  Propunere de directivă

  Articolul 6 – alineatul 3a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (3a) Autoritatea de reglementare competentă are competențele și resursele pentru a efectua în mod regulat evaluări de securitate, investigații și controale și, dacă este cazul, pentru a lua măsuri executorii în cadrul instalațiilor chiar în timpul procesului de dezafectare. Sănătatea și securitatea lucrătorilor, inclusiv a subcontractanților, precum și nivelul efectivelor de personal și nivelul de formare al acestora, fac parte din aceste evaluări.

  Amendamentul  74

  Propunere de directivă

  Articolul 7 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Statele membre se asigură că răspunderea pentru securitatea gestionării combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive revine în principal deținătorului de autorizație. Această răspundere nu poate fi delegată.

  (1) Statele membre se asigură că răspunderea pentru securitatea gestionării combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive revine în principal titularilor de autorizație cărora le-a fost încredințată responsabilitatea totală cu privire la combustibilul uzat și deșeurile radioactive de către autoritatea competentă a statului membru în cauză.

  Amendamentul  75

  Propunere de directivă

  Articolul 7 – alineatul 1a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (1a) Statele membre garantează că, în cadrul cererii vizând obținerea unei licențe pentru desfășurarea unei activități de gestionare a deșeurilor radioactive sau operarea unei instalații de depozitare situată pe teritoriul UE, se întocmește o documentație de securitate și o evaluare a securității, actualizate dacă este necesar pe durata desfășurării activității sau funcționării instalației. Documentația de securitate a unei instalații trebuie să vizeze alegerea amplasamentului, proiectarea, construcția, funcționarea și dezafectarea unei instalații sau închiderea unei instalații de depozitare definitivă, precum și măsurile de securitate ulterioare închiderii, inclusiv prin mijloace pasive, și trebuie să descrie toate aspectele relevante din punct de vedere al amplasamentului, al proiectării instalației, al bazinelor de răcire de depozitare intermediară care să includă o raportare periodică a cantității de combustibil uzat conținut de acestea,al dezafectării instalației sau a unor părți ale acesteia, al măsurilor de control managerial și de reglementare. Documentația de securitate și evaluarea de securitate anexată trebuie să includă evaluarea riscurilor de sănătate și de securitate ale lucrătorilor, inclusiv ale persoanelor angajate de antreprenori și evaluarea nivelului de competență și a numărului de angajați necesar pentru funcționarea sigură a instalației în orice moment, astfel încât să se poată lua măsuri în caz de accident.

  Justificare

  A se vedea dispozițiile de la precedentul articol 8, introduse acum la articolul 7, în cadrul definițiilor acestuia.

  Amendamentul  76

  Propunere de directivă

  Articolul 7 – alineatul 1b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (1b) Statele membre se asigură că deținătorii de autorizații raportează autorității de reglementare competente și altor organizații competente relevante și că oferă publicului larg acces la informații cu privire la activitățile sau instalațiile lor.

  Amendamentul  77

  Propunere de directivă

  Articolul 7 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Statele membre se asigură că respectivul cadru național instituit obligă deținătorii de autorizații, sub supravegherea autorității de reglementare competente, să evalueze, să verifice cu regularitate și să îmbunătățească continuu, în limite rezonabile posibile, securitatea nucleară a activităților și instalațiilor lor nucleare în mod sistematic și verificabil.

  (2) Statele membre se asigură că respectivul cadru național instituit obligă deținătorii de autorizații, sub supravegherea autorității de reglementare competente, să evalueze, să verifice cu regularitate și să îmbunătățească continuu, în limite rezonabile posibile, securitatea nucleară a activităților lor - inclusiv sănătatea și securitatea lucrătorilor și a antreprenorilor și securitatea instalațiilor lor nucleare - în mod sistematic și verificabil, în conformitate cu cea mai bună tehnologie disponibilă. Titularii de autorizații raportează autorității de reglementare competente și altor organizații competente, reprezentanților lucrătorilor lor, antreprenorilor și publicului larg rezultatele evaluărilor lor.

  Amendamentul  78

  Propunere de directivă

  Articolul 7 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) Evaluările menționate la alineatul (2) includ verificarea faptului că sunt instituite măsuri pentru prevenirea accidentelor și diminuarea consecințelor accidentelor, inclusiv verificarea barierelor fizice și a procedurilor administrative de protecție stabilite de deținătorul autorizației pentru a asigura ca lucrătorii și populația nu sunt afectați semnificativ de radiațiile ionizante.

  (3) Acțiunile menționate la alineatul (2) fac obiectul unei transmiteri oficiale la autoritatea de reglementare competentă, ca parte a cererii de autorizare, ceea ce oferă garanția necesară a siguranței activității, și includ verificarea faptului că sunt instituite măsuri pentru prevenirea accidentelor și a atacurilor fizice și diminuarea consecințelor accidentelor și atacurilor fizice, inclusiv verificarea barierelor fizice și a procedurilor administrative de protecție stabilite de deținătorul autorizației pentru a asigura ca lucrătorii, populația și mediul natural nu sunt afectați de radiațiile ionizante.

  Amendamentul  79

  Propunere de directivă

  Articolul 4 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4) Statele membre se asigură că respectivul cadru național instituit obligă deținătorii de autorizație să instituie și să pună în aplicare sisteme de management care acordă prioritatea cuvenită securității nucleare și care sunt verificate în mod periodic de autoritatea de reglementare competentă.

  (4) Statele membre se asigură că respectivul cadru național instituit obligă deținătorii de autorizație să instituie și să pună în aplicare sisteme de management care acordă prioritate maximă siguranței și securității și care sunt verificate în mod periodic de autoritatea de reglementare competentă și de reprezentanții lucrătorilor cu responsabilități specifice în domeniul siguranței și sănătății lucrătorilor.

  Justificare

  Lipsa de securitate poate avea efecte similare sau mai grave decât accidentele asupra sănătății lucrătorilor sau a publicului. Este în interesul celor care lucrează în acest domeniu să fie implicați în verificarea standardelor și a sistemelor.

  Amendamentul  80

  Propunere de directivă

  Articolul 7 – alineatul 5

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (5) Statele membre se asigură că respectivul cadru național instituit obligă deținătorii de autorizație să asigure și să mențină resurse umane și financiare adecvate pentru a-și îndeplini obligațiile cu privire la securitatea gestionării combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, prevăzute la alineatele (1)-(4).

  (5) Statele membre se asigură că respectivul cadru național instituit obligă deținătorii de autorizație să asigure și să mențină resurse umane și financiare adecvate și pe termen lung, pentru a-și îndeplini obligațiile cu privire la securitatea gestionării combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, prevăzute la alineatele (1)-(4).

  Amendamentul  81

  Propunere de directivă

  Articolul 7 – alineatul 5a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (5a) Statele membre se asigură că deținătorii de autorizații informează autoritățile transfrontaliere regionale și locale cu privire la planurile lor de înființare a unei instalații de tratare a deșeurilor cât mai curând posibil, în cazul în care o astfel de instalație se află la o distanță de granița națională care poate determina efecte transfrontaliere în timpul construirii, funcționării sau după abandonarea instalației sau în cazul unui accident sau al unui incident legat de instalație.

  Amendamentul  82

  Propunere de directivă

  Articolul 8

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Articolul 8

  eliminat

  Documentația de securitate

   

  (1) În cadrul cererii de autorizare a unei instalații sau activități, se întocmește o documentație de securitate și o evaluare a securității. Acestea se actualizează în funcție de evoluția instalației sau a activității, după necesități. Nivelul de detaliere și complexitatea documentației de securitate și ale evaluării de securitate trebuie să fie proporționale cu complexitatea operațiunilor și cu magnitudinea pericolelor asociate instalației sau activității.

   

  (2) Documentația de securitate și evaluarea de securitate anexată trebuie să vizeze alegerea amplasamentului, proiectarea, construcția, funcționarea și dezafectarea unei instalații sau închiderea unei instalații de depozitare definitivă; în documentația de securitate trebuie să se menționeze standardele aplicate pentru evaluarea respectivă. Trebuie acordată atenție securității pe termen lung ulterioară închiderii, în special modului în care aceasta este asigurată prin mijloace pasive, în cea mai mare măsură posibilă.

   

  (3) Documentația de securitate a unei instalații trebuie să descrie toate aspectele relevante din punct de vedere al amplasamentului, al proiectării instalației, al măsurilor de control administrativ și al controlului de reglementare. Documentația de securitate și evaluarea de securitate anexată trebuie să demonstreze nivelul de protecție furnizat și să ofere asigurări autorității de reglementare competente și altor părți interesate că cerințele de siguranță vor fi îndeplinite.

   

  (4) Documentația de securitate și evaluarea de securitate anexată se transmit spre aprobare autorității de reglementare competente.

   

  Justificare

  A se vedea articolul 7 alineatul (1a) nou și definițiile de la articolul 3 alineatul (9a) nou și (9b) nou.

  Amendamentul  83

  Propunere de directivă

  Articolul 8a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 8a

   

  Înregistrarea și urmărirea în ceea ce privește în special sănătatea și securitatea muncitorilor

   

  (1) Statele membre instituie un sistem de înregistrare și urmărire în domeniul gestionării combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive.

   

  (2) Statele membre se asigură că sistemul de înregistrare și urmărire dispune de capacitatea de a specifica localizarea și starea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive în faza de producție, exploatare, transport, depozitare intermediară sau definitivă.

   

  (3) Statele membre se asigură că fie deținătorul autorizației, fie un organism public arhivează informații referitoare la lucrătorii care au fost expuși la combustibil nuclear uzat și la deșeuri radioactive în cadrul exercitării activității lor profesionale, astfel încât să asigure monitorizarea pe termen lung a bolilor profesionale.

  Amendamentul  84

  Propunere de directivă

  Articolul 8b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 8b

   

  Acțiuni și sancțiuni

   

  Conform principiilor de bază generale, statele membre se asigură că, în cazul nerespectării obligațiilor care decurg din prezenta directivă, se inițiază acțiuni juridice și se aplică sancțiuni eficiente, disuasive și adecvate în raport cu gravitatea încălcării.

  Amendamentul  85

  Propunere de directivă

  Articolul 9

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Statele membre se asigură că respectivul cadru național include măsuri de educație și formare ținând cont de necesitățile tuturor părților care dețin responsabilități în materie de gestionare a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive pentru a menține și pentru a dezvolta în continuare expertiza și aptitudinile necesare.

  Statele membre se asigură că respectivul cadru național include măsuri de educație și formare regulată și preventivă ținând cont de necesitățile tuturor părților care dețin responsabilități în materie de gestionare a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive pentru a menține, a dezvolta în continuare și a răspândi expertiza și aptitudinile științifice și tehnologice necesare, ținând pasul cu progresele tehnice și științifice. Statele membre acordă o atenție deosebită părților implicate în mod indirect la fața locului și se asigură că acestora li se oferă o educație și o formare adecvate și actualizate înaintea efectuării operațiunilor care presupun manipularea de deșeuri radioactive și de combustibil nuclear uzat. Statele membre se asigură că deținătorii de autorizații sunt în măsură să aplice și să finanțeze dispozițiile respective, pentru a garanta siguranța și sănătatea tuturor părților implicate în proces. Educarea și formarea profesională a lucrătorilor trebuie să respecte standardele recunoscute la nivel internațional pentru a consolida responsabilitatea globală în materie de sănătate și securitate în industria nucleară. Statele membre se asigură, de asemenea, că în cadrul național sunt incluse programe pentru susținerea cercetării științifice în raport cu proiectele de depozitare existente.

  Amendamentul  86

  Propunere de directivă

  Articolul 9 – alineatul 1a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Statele membre se asigură că în cadrul național sunt incluse programe de susținere a cercetării în vederea reducerii producției de deșeuri radioactive și a gestionării deșeurilor radioactive.

  Amendamentul  87

  Propunere de directivă

  Articolul 10 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Statele membre se asigură că respectivul cadru național garantează disponibilitatea resurselor financiare adecvate atunci când sunt necesare pentru gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, acordând atenția cuvenită responsabilităților producătorilor de deșeuri radioactive.

  Statele membre se asigură că respectivul cadru național garantează disponibilitatea resurselor financiare suficiente atunci când sunt necesare pentru acoperirea tuturor costurilor necesare legate de dezafectare și gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, respectând, astfel, întru totul principiul „poluatorul plătește” și evitând orice recurgere la ajutoare din partea statului.

  Amendamentul  88

  Propunere de directivă

  Articolul 10 – alineatul 1a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (1a) În conformitate cu procedurile stabilite la nivel național, statele membre se asigură că:

   

  (a) se face o evaluare a costurilor strategiilor de gestionare a deșeurilor, în special o evaluare a costurilor legate de punerea în aplicare a soluțiilor pe termen lung pentru gestionarea deșeurilor de activitate joasă, medie și înaltă în funcție de nivelul acestora de activitate. Aceasta trebuie să includă în special costurile dezafectării instalațiilor nucleare și, în cazul instalațiilor de gestionare a deșeurilor radioactive, costurile închiderii definitive, întreținerii și monitorizării acestora;

   

  (b) se constituie rezerve în vederea acoperirii costurilor menționate la litera (a) și se alocă resursele necesare acoperirii exclusive a acestor rezerve;

   

  (c) se verifică în mod corespunzător dacă rezervele și gestionarea resurselor sunt suficiente pentru a acoperi costurile menționate la litera (a), astfel încât să se poată face o ajustare periodică.

  Amendamentul  89

  Propunere de directivă

  Articolul 10 – alineatul 1b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (1b) Costurile de gestionare sunt făcute publice într-o manieră transparentă și sunt reevaluate anual. Obligația producătorilor de deșeuri radioactive se ajustează în mod corespunzător.

  Amendamentul  90

  Propunere de directivă

  Articolul 10 – alineatul 1c (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (1c) Statele membre instituie sau numesc un organism național capabil să exprime o opinie de expert în privința gestionării fondurilor și a costurilor de dezafectare, după cum se precizează la alineatul (2). Acest organism este independent de entitățile care contribuie la fonduri.

  Amendamentul  91

  Propunere de directivă

  Articolul 10 – alineatul 1d (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (1d) Statele membre prezintă Comisiei rapoarte periodice în legătură cu concluziile lucrărilor organismului național relevant, în conformitate cu condițiile menționate la articolul 16.

  Amendamentul  92

  Propunere de directivă

  Articolul 11

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Statele membre asigură instituirea și punerea în aplicare a unor programe adecvate de asigurare a calității privind siguranța gestionării combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive.

  Statele membre asigură instituirea și punerea în aplicare a unor programe adecvate de asigurare a calității privind gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive.

  Justificare

  Asigurarea calității nu se referă doar la siguranță, ci și la toate aspectele legate de gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive.

  Amendamentul  93

  Propunere de directivă

  Articolul 12 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Statele membre se asigură că informațiile privind gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive sunt puse la dispoziția lucrătorilor și a populației. Această obligație include asigurarea faptului că autoritatea de reglementare competentă informează publicul în domeniile sale de competență. Informațiile sunt puse la dispoziția publicului în conformitate cu legislația națională și cu obligațiile internaționale, cu condiția ca astfel să nu se pună în pericol alte interese recunoscute în legislația națională sau în obligațiile internaționale cum ar fi, între altele, securitatea.

  (1) Statele membre se asigură că toate informațiile privind gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive care sunt necesare pentru menținerea stării de sănătate, a siguranței și a securității lucrătorilor și a populației sunt puse la dispoziție în mod regulat. Această obligație include asigurarea faptului că autoritatea de reglementare competentă informează publicul în domeniile sale de competență. Informațiile sunt puse la dispoziția publicului în conformitate cu legislația națională și cu obligațiile internaționale, în special cu Convenția de la Aarhus. Informațiile care prezintă importanță directă pentru sănătatea și siguranța lucrătorilor și a publicului (îndeosebi cele privind emisiile radioactive și toxice și expunerea la emisii) sunt făcute publice, indiferent de împrejurări.

  Amendamentul  94

  Propunere de directivă

  Articolul 12 – alineatul 1a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (1a) Statele membre garantează că se pun la dispoziția publicului informații referitoare la resursele financiare menționate la articolul 10, destinate gestionării combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, ținându-se seama de partea din costuri ce revine producătorilor.

  Amendamentul  95

  Propunere de directivă

  Articolul 12 – alineatul 1b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (1b) Statele membre se asigură că toate deciziile privind gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, precum și privind amplasamentele pentru acestea în apropierea țărilor vecine se iau cu implicarea publicului și a instituțiilor țărilor în cauză.

  Amendamentul  96

  Propunere de directivă

  Articolul 12 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Statele membre se asigură că publicul are ocazia de a participa în mod efectiv la procesul decizional privind gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive.

  eliminat

  (a se vedea următorul amendament, întrucât o parte din textul COM-ului este introdusă la articolul 12a (nou) alineatul (1).

  Amendamentul  97

  Propunere de directivă

  Articolul 12a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 12a

   

  Participarea publicului

   

  (1)Statele membre se asigură că reprezentanții publicului au ocazia de a participa din timp în mod efectiv la elaborarea sau revizuirea programelor naționale de gestionare a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive ce trebuie întocmite în conformitate cu articolul 13 și că au acces la acestea, după ce au fost elaborate. Ele publică programele pe o pagină de internet accesibilă publicului.

   

  (2) În acest scop, statele membre se asigură că:

   

  (a) publicul este informat, fie prin anunțuri publice, fie prin alte mijloace adecvate, în legătură cu orice propuneri de astfel de programe sau de modificare sau revizuire a acestora, și sunt puse la dispoziția publicului informațiile relevante privind astfel de propuneri, inclusiv inter alia informațiile privind dreptul de participare la luarea deciziilor și privind autoritatea competentă căreia i se pot adresa observații sau întrebări;

   

  (b) reprezentanții publicului au dreptul de a-și exprima observațiile și opiniile atunci când toate opțiunile sunt posibile, înainte de adoptarea deciziilor privind programele;

   

  (c) rezultatele participării publicului sunt luate în considerare în mod corespunzător la adoptarea deciziilor în cauză;

   

  (d) după examinarea observațiilor și a opiniilor exprimate de către public, autoritatea competentă depune toate eforturile rezonabile în vederea informării publicului cu privire la deciziile adoptate și la motivele și considerațiile pe care se bazează acestea, inclusiv informații privind procesul de participare a publicului.

   

  (3) Statele membre identifică reprezentanții publicului care au dreptul să participe, potrivit alineatului (2). Statele membre stabilesc normele detaliate de participare a publicului în temeiul prezentului articol, astfel încât să îi permită publicului o pregătire și o participare eficientă. Se prevăd termene rezonabile care să asigure suficient timp pentru fiecare etapă de participare a publicului prevăzută de prezentul articol.

  (a se vedea amendamentul precedent, o parte a textului de la alineatul (1) a constituit alineatul (2) de la articolul 12)

  Amendamentul  98

  Propunere de directivă

  Articolul 13 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Programele naționale trebuie să respecte dispozițiile articolelor 4-12.

  (2) Programele naționale trebuie să respecte dispozițiile articolelor 4-12a.

  Amendamentul  99

  Propunere de directivă

  Articolul 13 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) Statele membre își revizuiesc și actualizează programele naționale în mod regulat, ținând cont, după caz, de progresele tehnice și științifice.

  (3) Statele membre își revizuiesc și actualizează programele naționale în mod regulat, ținând cont, după caz, de progresele tehnice și științifice și încorporând feedback din experiența altor state membre de gestionare a deșeurilor radioactive, precum și rezultatele evaluărilor inter pares internaționale.

  Amendamentul  100

  Propunere de directivă

  Articolul 13 – alineatul 3a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (3a) Statele membre informează autoritățile transfrontaliere regionale și locale cu privire la programele lor naționale cât mai devreme posibil, în cazurile în care punerea în aplicare a acestora va avea probabil consecințe la nivel transfrontalier.

  Amendamentul  101

  Propunere de directivă

  Articolul 13 – alineatul 3b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (3b) În cadrul programelor naționale, statele membre indică în mod clar resursele financiare de care dispun pentru gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive.

  Amendamentul  102

  Propunere de directivă

  Articolul 14 – punctul -1 (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  -1. o schemă integrată, detaliată de clasificare a deșeurilor radioactive care acoperă toate etapele gestionării deșeurilor radioactive, de la generare la depozitare definitivă;

  Justificare

  A se vedea recomandarea Comisiei din 15 septembrie 1999 privind un sistem de clasificare a deșeurilor radioactive solide, JO L 265, 13.10.1999, p. 37.

  Amendamentul  103

  Propunere de directivă

  Articolul 14 – punctul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1. un inventar al combustibililor uzați și al deșeurilor radioactive, precum și previziuni privind cantitățile viitoare, inclusiv cele produse în urma dezafectării. Inventarul trebuie să indice în mod clar locația și cantitatea materialelor și, cu ajutorul unei clasificări adecvate, gradul de pericol;

  1. pe baza schemei de clasificare menționată la alineatul (-1), un inventar al combustibililor uzați și al deșeurilor radioactive, precum și previziuni privind cantitățile viitoare, inclusiv cele produse în urma dezafectării. Inventarul trebuie să indice în mod clar locația și cantitatea materialelor și gradul de pericol și originea deșeurilor;

  Amendamentul  104

  Propunere de directivă

  Articolul 14 – punctul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3. concepte și planuri pentru perioada ulterioară închiderii instalațiilor de depozitare, inclusiv pentru perioada pe care se mențin controalele instituționale, precum și mijloacele care urmează a fi utilizate pentru a stoca informațiile despre instalații pe termen lung;

  3. concepte și planuri pentru perioada ulterioară închiderii instalațiilor de depozitare, inclusiv pentru perioada pe care se mențin controalele instituționale, precum și mijloacele care urmează a fi utilizate pentru a asigura supravegherea și întreținerea instalației și pentru a stoca informațiile despre instalații pe termen lung;

  Amendamentul  105

  Propunere de directivă

  Articolul 14 – punctul 7a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  7a. descrierea evaluării costurilor menționate la articolul 10 alineatul (1a) litera (a) și a metodelor aplicate pentru calcularea rezervelor corespunzătoare;

  Amendamentul  106

  Propunere de directivă

  Articolul 14 – punctul 8

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  8. descrierea schemei (schemelor) de finanțare în vigoare, astfel încât toate costurile programului să se încadreze în calendarul prevăzut.

  8. descrierea opțiunilor legate de structura și gestionarea activelor alocate în conformitate cu articolul 10 alineatul (1a) litera (b) și a schemei (schemelor) de finanțare în vigoare, astfel încât toate costurile programului să se încadreze în calendarul prevăzut și cu respectarea strictă a principiului „poluatorul plătește”;

  Amendamentul  107

  Propunere de directivă

  Articolul 14 – punctul 8a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  8a. o perioadă de timp obligatorie și verificabilă pentru punerea în aplicare a programelor naționale și respectarea cerințelor menționate la alineatele 1-8 de mai sus;

  Amendamentul  108

  Propunere de directivă

  Articolul 14 – punctul 8b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  8b. planuri de educație și formare profesională pentru a menține și a dezvolta expertiza și aptitudinile necesare gestionării combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive.

  Amendamentul  109

  Propunere de directivă

  Articolul 15 – alineatul 3a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (3a) Comisia verifică respectarea termenelor de punere în aplicare a programelor naționale ale statelor membre, prezentate în conformitate cu articolul 14 punctul 8a.

  Amendamentul  110

  Propunere de directivă

  Articolul 15 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4) Comisia va ține cont de lămuririle furnizate de statele membre și de progresele realizate cu privire la programele naționale de gestionare a deșeurilor atunci când ia decizii referitoare la acordarea de asistență tehnică sau financiară Euratom pentru instalații sau activități de gestionare a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive sau când își formulează punctul de vedere privind proiectele de investiții, în conformitate cu articolul 43 din Tratatul Euratom.

  eliminat

  Justificare

  A se vedea considerentul 42b nou.

  Amendamentul  111

  Propunere de directivă

  Articolul 16 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) Statele membre organizează periodic, cel puțin o dată la zece ani, autoevaluări ale cadrului național, ale autorității de reglementare competente, ale programului național și ale punerii sale în aplicare, și solicită analize internaționale inter pares a cadrului lor național, a autorității și/sau a programului, în scopul atingerii unor standarde ridicate în ceea ce privește gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive. Rezultatele analizelor inter pares se raportează statelor membre și Comisiei.

  (3) Statele membre organizează periodic, cel puțin o dată la zece ani, autoevaluări ale cadrului național, ale autorității de reglementare competente, ale programului național și ale punerii sale în aplicare, și solicită analize internaționale inter pares a cadrului lor național, a autorității și/sau a programului, în scopul atingerii unor standarde ridicate în ceea ce privește gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive. Rezultatele analizelor inter pares se raportează Comisiei care transmite un raport periodic Parlamentului European și Consiliului referitor la concluziile, sub formă consolidată, la care s-a ajuns cu prilejul analizelor inter pares.

  Amendamentul  112

  Propunere de directivă

  Articolul 16a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 16a

   

  Revizuirea

   

  După maximum doi ani de la analizele inter pares efectuate de către statele membre, în conformitate cu dispozițiile articolului 16 alineatul (3), Comisia transmite un raport Parlamentului European și Consiliului axat pe reevaluarea conceptului gestionării combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive. Această reevaluare ia în considerare, în special, problema reversibilității și a posibilității de recuperare a deșeurilor odată ce acestea au fost depozitate, din perspectiva evoluțiilor în domeniul cercetării și a expertizei științifice suplimentare în acest domeniu. Dacă este necesar, raportul este însoțit de o revizuire a prezentei directive pentru a reflecta ultimele cercetări tehnologice în domeniul combustibilului uzat și al deșeurilor radioactive.

  Amendamentul  113

  Propunere de directivă

  Articolul 17 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la … Statele membre informează imediat Comisia cu privire la aceasta. Atunci când statele membre adoptă respectivele acte, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere în momentul publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

  (1) Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la ...*. Statele membre informează imediat Comisia cu privire la aceasta. Atunci când statele membre adoptă respectivele acte, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere în momentul publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

   

  *JO: Se introduce data „la doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive”.

  EXPUNERE DE MOTIVE

  La 3 noiembrie, Comisia a prezentat o propunere de directivă care instituie un cadru juridic la nivelul UE privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive (COM(2010)618). Propunerea stabilește cerințe specifice pentru a asigura că statele membre instituie un cadru organizatoric și de reglementare național și întocmesc programe de gestionare a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, de la generarea acestora până la depozitarea definitivă.

  1. Raportoarea salută și susține schema generală a propunerii:

  Parlamentul European a făcut întotdeauna apel la adoptarea unor standarde armonizate și a unei legislații robuste pentru gestionarea deșeurilor radioactive, îndeosebi prin rezoluția sa privind „Evaluarea Euratom – 50 de ani de politică europeană în domeniul energiei nucleare”[1].

  În acest scop, în urma adoptării Directivei privind securitatea nucleară, care a acoperit doar instalațiile de depozitare a combustibilului uzat direct legate de instalațiile nucleare, propunerea actuală contribuie la edificarea unui corpus legislativ coerent pentru asigurarea securității pe termen lung a gestionării deșeurilor radioactive existente și viitoare indiferent de viitorul aplicațiilor energetice și neenergetice din domeniul nuclear.

  Raportoarea salută structura propunerii care, pe baza principiilor deja existente la nivel internațional[2], ia ca punct de plecare abordarea adoptată în cele mai avansate state membre și instituie un cadru pentru o gestionare mai responsabilă prin (i) un cadru național întemeiat pe stabilirea clară a sarcinilor și responsabilităților fiecărui actor, (ii) un program național care oferă repere, termene și claritate a procesului decizional legat de deșeurile radioactive, (iii) norme echilibrate privind transparența și informarea, supravegherea și controlul.

  2. Raportoarea este de părere că ar trebui avute în vedere anumite îmbunătățiri cu scopul de a asigura o gestionare responsabilă și sigură a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, fără a amâna deciziile ce trebuie adoptate acum.

  Printre amendamentele propuse în proiectul de raport supuse atenției membrilor acestei comisii, raportoarea ar dori să evidențieze următoarele chestiuni generale care constituie principalele priorități:

  Ø Depozitare definitivă pentru deșeurile radioactive și combustibilul uzat:

  (i) Raportoarea consideră că conceptele și soluțiile tehnice de depozitare finală, în special depozitarea geologică de adâncime a combustibilului uzat și a deșeurilor cu activitate înaltă ar trebui luate în considerare ținând cont de principiului reversibilității. Obiectivul este de a permite accesul potențial la deșeuri și recuperarea acestora din motive tehnice sau în cazul în care progresele cercetării determină apariția unor noi soluții tehnologice pe termen lung (precum transmutarea). Acest lucru nu afectează închiderea instalației de depozitare după o anumită perioadă de funcționarea și dacă generațiile viitoare decid astfel. De aceea, reversibilitatea oferă posibilitatea de a înainta cu prudență către cea mai sigură soluție permițând consolidarea, printr-o monitorizare continuă și acumularea de experiență, a cunoștințelor dobândite în etapa de cercetare. Potrivit raportoarei, această fază a reversibilității, pe lângă faptul că nu subminează cu nimic o soluție guvernamentală definitivă privind depozitarea geologică la adâncime, ar contribui la acceptarea de către populație a unui astfel de depozit și este corelată cu monitorizarea pe termen lung a sitului și ținerea evidenței.

  (ii) În plus, raportoarea a introdus o serie de amendamente pe tot parcursul textului care reflectă ideea acesteia că (a) depozitările trebuie efectuate respectând principiile, cerințele și metodologiile în materie de securitate acceptate la nivel internațional. În acest scop, formarea, difuzarea cunoștințelor și menținerea nivelului competențelor sunt chestiuni importante, (b) există necesitatea de a organiza un management al cunoașterii la fiecare instalație de depozitare care funcționează timp de mai multe decenii și de a ține evidențe; supravegherea și întreținerea instalațiilor și monitorizarea mediului în perioada ulterioară închiderii sunt cu adevărat cruciale, (c) cooperarea internațională este esențială pentru schimbul și difuzarea de expertiză; programele comune în domeniul C&D vor juca, de asemenea, un rol important. Astfel, locul acordat „analizelor internaționale inter pares” și schimbului de bune practici sunt importante în acest sens și programele naționale ar trebui să se folosească de aceste experiențe.

  Ø Resurse financiare:

  Raportoarea ar dori să se refere aici la rezoluțiile parlamentare specifice privind finanțarea strategiilor de dezafectare[3], reamintind în mod special că această chestiune trebuie privită din perspectiva pieței interne. În stadiul în care se prezintă, propunerea Comisiei este considerată mai degrabă lipsită de forță, neconținând alt angajament obligatoriu din punct de vedere legal pentru statele membre decât obligația generală de a asigura disponibilitatea resurselor financiare.

  Pentru raportoare, obiectivul propunerii ar trebui să fie acela de a asigura că sunt puse deoparte resurse financiare pentru a îndeplini cerințele aferente dezafectării centralelor nucleare, precum și pentru gestionarea, condiționarea și depozitarea definitivă a deșeurilor radioactive rezultante, și că aceste resurse la nevoie vor fi disponibile și vor fi gestionate de o manieră transparentă.

  Acesta este scopul amendamentelor sugerate la articolul 10 care definește obligații mai stringente din partea statelor membre, ce urmează a fi implementate în conformitate cu procedurile naționale: evaluarea costurilor aferente strategiei de gestionare a deșeurilor; rezerve constituite pentru finanțarea altor operațiuni de dezafectare sau de gestionare a deșeurilor și active necesare alocate pentru acoperirea acestor rezerve; monitorizarea corespunzătoare a nivelului rezervelor și a gestionării activelor; inspecții din partea unui organism național independent care să verifice că veniturile colectate pentru aceste activități viitoare vor fi utilizate numai pentru activități de dezafectare sau gestionare a deșeurilor; rapoarte periodice din partea statelor membre către Comisie. Cerințe suplimentare sunt introduse în paralel în legătură cu conținutul programelor naționale menționate la articolul 14.

  Ø Dezvoltarea depozitării la nivel regional

  Statele membre poartă responsabilitatea finală pentru gestionarea, inclusiv depozitarea, în condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive pe care le generează. Raportoarea consideră că respectarea acestei cerințe fundamentale poate fi combinată cu explorarea între statele membre a unei soluții comune în privința deșeurilor radioactive, cu condiția respectării unor condiții stricte aferente unui cadru adecvat. Cu toate că este crucial ca fiecare stat membru să își dezvolte propriile programe naționale și să adopte o decizie finală în privința combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, raportoarea este de părere că directiva propusă – care recunoaște deja posibilitatea unei soluții comune la considerentul 37 – ar trebui să definească cerințele preliminare care trebuie îndeplinite pentru lansarea unor astfel de proiecte comune pe baze de voluntariat.

  Studii sau proiecte de explorare în domeniul cooperării multinaționale există deja, ca, de exemplu, activitatea în curs derulată în cadrul Agenției internaționale pentru energie atomică[4] și revitalizată în scopul neproliferării sau cele desfășurate prin intermediul Grupului de lucru ERDO[5] la care sunt asociate mai multe state membre[6] pentru a studia fezabilitatea înființării unei Organizații multinaționale europene de dezvoltare a instalațiilor de depozitare. Aceste inițiative pregătesc terenul pentru dezvoltarea unei metodologii de structurare a conceptului unei instalații comune de depozitare la mare adâncime sigure și acceptate de societate.

  Pornind de la aceste lucrări și recunoscând că conceptul poate fi interesant în anumite împrejurări, raportoarea consideră totuși că această soluție nu poate fi o modalitate pentru statele membre să evite responsabilitățile naționale enunțate în propunerea actuală sau să amâne luarea unei decizii finale cu privire la gestionarea deșeurilor. Astfel, ca și în cazul soluțiilor naționale, orice inițiativă privind depozitarea comună sau regională ar putea fi descrisă în cadrul strategiei naționale respective, trebuie să declanșeze o consultare publică de amploare și să fie lansată după îndeplinirea condițiilor preliminare propuse la articolul 4, în special în privința standardelor de siguranță, a aranjamentelor privind răspunderea legală și a asigurării finanțării pe durata de viață și după închiderea instalației.

  În legătură cu această chestiune, posibilitatea transporturilor transfrontaliere de deșeuri nucleare, autorizate în mod corespunzător pe baza directivei 2006, trebuie restabilită în cadrul dispozițiilor de la articolul 4.

  Ø Transparența și participarea publicului

  Raportoarea consideră esențială obținerea consensului prin participarea publicului la elaborarea și revizuirea programului național, în conformitate cu Directiva 2003/35/CE[7]. Participarea publicului facilitează consensul și implicarea, conferind legitimitate strategiilor de gestionare a deșeurilor radioactive.

  La articolul 12a (nou) se introduc dispoziții specifice.

  În plus, alte amendamente detaliate sunt propuse pe tot parcursul textului, cum ar fi modificările legate de documentația de securitate care inițial a apărut în cadrul unui articol specific 8 și ale cărui dispoziții sunt acum mutate la articolele corespunzătoare – definiții și articolul 7 despre „deținătorii de autorizații” – și reformulate în conformitate cu domeniul de aplicare al directivei.

  * *

  *

  • [1]  Raportul Maldeikis , 10 mai 2007
  • [2]  IAEA Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management ('Joint Convention') INFCIRC/546 din 24 decembrie 1997 și Standardele de securitate elaborate.
  • [3]  Raportul Harms privind „Programul Kozlodui” adoptat în plenara din 20 mai 2010
   Raportul Harms privind siguranța nucleară: resurse financiare alocate pentru dezafectarea centralelor electrice nucleare, adoptat în noiembrie 2005
  • [4]  'Developing multinational radioactive waste repositories: infrastructural framework and scenarios of cooperation' October 2004, IAEA-TECDOC-1413
  • [5]  www.erdo-wg.eu
  • [6]  Austria, Bulgaria, Irlanda, Italia, Țările de Jos, Lituania, Polonia, România, Slovacia, Slovenia
  • [7]  Directiva 2003/35/CE de instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri și programe privind mediul, JO L 156, 25.6.2003, p.17.

  AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (15.4.2011)

  destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

  referitor la propunerea de directivă a Consiliului privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive

  (COM(2010)0618 – C7‑0387/2010 – 2010/0306(NLE))

  Raportoare pentru aviz: Jean Lambert

  JUSTIFICARE SUCCINTĂ

  Prezenta propunere de directivă a Consiliului, cu privire la care Parlamentul este doar consultat, are drept temei juridic Tratatul Euratom. În opinia Comisiei, capitolul 3 și articolul 2 primul paragraf litera (b), precum și articolul 30 din Tratatul Euratom constituie un temei juridic solid. Totuși, raportoarea pentru aviz consideră că acest lucru ridică semne de întrebare în ceea ce privește aplicabilitatea anumitor standarde în materie de sănătate, siguranță și consultare a lucrătorilor, precum și a altor acte legislative adoptate în temeiul tratatelor UE - de aceea, primul amendament al raportoarei se referă la temeiul juridic. O astfel de modificare ar atrage după sine și participarea deplină a Parlamentului în ceea ce privește acest subiect important prin procedura de codecizie.

  Motivația Comisiei este următoarea:

  „Principiul de bază al gestionării deșeurilor radioactive constă în izolarea acestora de persoane și biosferă atât timp cât deșeurile reprezintă un pericol radiologic. În plus, constituie un principiu etic acceptat faptul că societatea trebuie să evite impunerea de sarcini inutile asupra generațiilor viitoare, ceea ce transferă actualei generații, care a beneficiat de pe urma electricității produse pe bază de energie nucleară sau a intervențiilor medicale, responsabilitatea gestionării adecvate a tuturor deșeurilor existente.”

  Dată fiind importanța „izolării”, raportoarea propune o extindere a domeniului de aplicare al directivei în așa fel încât să includă toți lucrătorii care ar putea avea o responsabilitate în procesul de gestionare a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat: nu se poate presupune faptul că nu se va gestiona material militar de către civili sau în cadrul unor instalații civile. Raportoarea propune, de asemenea, o definiție mai cuprinzătoare a conceptelor de „deșeuri radioactive” și „combustibil uzat” (articolul 3), în așa fel încât să includă un număr cât mai mare de lucrători. Și deșeurile acumulate pe o perioadă îndelungată de timp pot ridica anumite probleme de gestionare din cauza degradării condițiilor de depozitare, acest aspect trebuind să fie luat în considerare la elaborarea planurilor de siguranță și subliniat în mod corespunzător.

  Având în vedere efectele potențial catastrofale ale erorilor umane în procesul de gestionare a deșeurilor radioactive și a combustibilului uzat, este esențial să existe standarde stricte în materie de formare, siguranță la locul de muncă și inspecție efectuată de instanțe independente. Lucrătorii înșiși sau reprezentanții lor ar trebui consultați și implicați în elaborarea și aplicarea procedurilor de siguranță. Ar trebui oferite posibilități de formare continuă pentru toți lucrătorii angajați în cadrul instalațiilor unde se depozitează materiale periculoase sau pentru cei implicați în transportarea unor astfel de materiale: acest lucru este valabil nu doar pentru personalul tehnic, ci pentru toți lucrătorii, indiferent de durata contractului de muncă sau de rolul lor la fața locului. Oricare ar fi nivelul de activitate al deșeurilor, toți lucrătorii trebuie să înțeleagă riscurile potențiale. Dat fiind faptul că lucrătorii care au de-a face cu substanțe mai periculoase trebuie să respecte anumite limite de expunere, este esențial să existe suficient personal calificat și o metodă de monitorizare a sănătății lucrătorilor. Este, de asemenea, important ca toți subcontractanții să îndeplinească criterii stricte în materie de siguranță și de formare și să fie pe deplin competenți să efectueze activități de întreținere, de construcție sau orice alte activități necesare. Raportoarea a prezentat propuneri referitoare la toate aspectele respective, inclusiv la chestiunea responsabilității de a asigura resursele necesare pentru bolile profesionale care ar putea apărea pe termen lung.

  AMENDAMENTE

  Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

  Amendamentul  1

  Propunere de directivă

  Referirea 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolele 31 și 32,

  având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 153,

  Justificare

  În forma sa actuală, directiva are ca obiectiv coordonarea politicilor sociale naționale în domeniul protejării sănătății lucrătorilor împotriva pericolelor cauzate de combustibilul nuclear uzat și de deșeurile radioactive și nu stabilește standarde minime de siguranță, cum ar impune invocarea Tratatului Euratom ca temei juridic. Prin urmare, temeiul juridic adecvat este articolul 153 din TFUE (Politica socială).

  Amendamentul  2

  Propunere de directivă

  Referirea 1a (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și, în special, articolele 31 și 35 din aceasta,

  Amendamentul  3

  Propunere de directivă

  Considerentul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Articolul 2 litera (b) din tratat prevede stabilirea unor standarde de securitate uniforme pentru protecția sănătății lucrătorilor și a populației.

  (1) Articolul 2 litera (b) din Tratatul Euratom prevede stabilirea unor standarde de securitate uniforme pentru protecția sănătății lucrătorilor și a populației.

  Amendamentul  4

  Propunere de directivă

  Considerentul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Articolul 30 din tratat prevede stabilirea în cadrul Comunității a unor standarde fundamentale pentru protecția sănătății lucrătorilor și a populației împotriva pericolelor prezentate de radiațiile ionizante.

  (2) Articolul 30 din Tratatul Euratom prevede stabilirea în cadrul Comunității a unor standarde fundamentale pentru protecția sănătății lucrătorilor și a populației împotriva pericolelor prezentate de radiațiile ionizante.

  Amendamentul  5

  Propunere de directivă

  Considerentul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) articolul 37 din tratat prevede obligația statelor membre de a prezenta Comisiei date generale privind orice plan de depozitare a deșeurilor radioactive.

  (3) articolul 37 din Tratatul Euratom prevede obligația statelor membre de a prezenta Comisiei date generale privind orice plan de depozitare a deșeurilor radioactive.

  Amendamentul  6

  Propunere de directivă

  Considerentul 3a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (3a) Articolul 153 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede instituirea unor standarde minime de sănătate și securitate a lucrătorilor;

  Amendamentul  7

  Propunere de directivă

  Considerentul 3b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (3b) Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 prevede punerea în aplicare a unor măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă.

  Amendamentul  8

  Propunere de directivă

  Considerentul 3c (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (3c) Articolul 31 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene prevede dreptul fundamental al oricărei persoane la condiții de muncă care să respecte sănătatea, securitatea și demnitatea sa.

  Amendamentul  9

  Propunere de directivă

  Considerentul 3d (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (3d) Articolul 35 din Carta drepturilor fundamentale prevede dreptul fundamental al oricărei persoane la acces la îngrijiri de sănătate preventive.

  Amendamentul  10

  Propunere de directivă

  Considerentul 19a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (19a) OIM a adoptat o convenție1 și o recomandare2 privind protecția împotriva radiațiilor pentru toate activitățile care presupun expunerea lucrătorilor la radiații ionizante pe parcursul exercitării activității profesionale și solicită adoptarea măsurilor adecvate pentru a asigura protecția eficace a lucrătorilor din perspectiva cunoștințelor disponibile la momentul respectiv.

   

  ___________________________

  1 C115 Convenție privind protecția lucrătorilor împotriva radiațiilor ionizante, 22.6.1960.

  2 C114 Recomandare privind protecția lucrătorilor împotriva radiațiilor ionizante, 22.6.1960.

  Amendamentul  11

  Propunere de directivă

  Considerentul 27

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (27) Deșeurile radioactive, inclusiv combustibilul uzat considerat deșeu, trebuie să fie izolate de persoane și de mediul de viață pe termen lung. Având în vedere natura sa specifică (conținutul de radionuclizi), sunt necesare măsuri de protejare a sănătății umane și a mediului împotriva pericolelor prezentate de radiația ionizantă, care să includă depozitarea definitivă în instalații adecvate la sfârșitul procesului de gestionare. Depozitarea intermediară a deșeurilor radioactive, inclusiv depozitarea pe termen lung, reprezintă o soluție temporară, dar care nu este o alternativă a depozitării definitive.

  (27) Deșeurile radioactive, inclusiv combustibilul uzat considerat deșeu, trebuie să fie condiționate în mod adecvat și izolate de persoane și de mediul de viață pe termen lung. Având în vedere natura sa specifică (conținutul de radionuclizi), sunt necesare măsuri de protejare a sănătății umane și a mediului împotriva pericolelor prezentate de radiația ionizantă, care să includă depozitarea definitivă în instalații adecvate la sfârșitul procesului de gestionare. Depozitarea intermediară a deșeurilor radioactive, inclusiv depozitarea pe termen lung, reprezintă o soluție temporară, dar care nu este o alternativă a depozitării definitive.

  Justificare

  Condiționarea deșeurilor în forme stabile și ambalarea adecvată reprezintă două condiții fundamentale pentru izolarea lor sigură de biosferă.

  Amendamentul  12

  Propunere de directivă

  Considerentul 30

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (30) Deși fiecare stat membru este responsabil pentru propria sa politică privind gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, aceasta trebuie să respecte principiile de securitate fundamentale relevante stabilite de AIEA. Fiecărui stat membru îi revine obligația etică de a evita orice povară inutilă asupra generațiilor viitoare în ceea ce privește combustibilii uzați și deșeurile radioactive existente, precum și cele presupuse de dezafectarea instalațiilor nucleare existente.

  (30) Deși fiecare stat membru este responsabil pentru propria sa politică privind gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, aceasta trebuie să respecte principiile de securitate fundamentale relevante stabilite de AIEA. Fiecărui stat membru îi revine obligația etică de a evita orice povară inutilă asupra generațiilor viitoare în ceea ce privește combustibilii uzați și deșeurile radioactive existente, precum și cele presupuse de dezafectarea instalațiilor nucleare existente. Statele membre ar trebui, prin urmare, să aplice o politică de dezafectare care să garanteze faptul că instalațiile sunt dezasamblate în modul cel mai sigur și cât mai curând posibil după închiderea lor.

  Justificare

  Actualele diferențe dintre statele membre în ceea ce privește calendarele pentru dezafectare, care variază de la o dezafectare imediată la o dezafectare în 100 de ani, nu este acceptabilă din punctul de vedere al obligației etice definite mai sus.

  Amendamentul  13

  Propunere de directivă

  Considerentul 34a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (34a) În întregul lanț al gestionării combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, este necesar ca lucrătorii să fie protejați și acoperiți de legislația în materie de sănătate și siguranță, indiferent de activitatea pe care o desfășoară sau statutul pe care îl au, iar efectele pe termen lung asupra sănătății și siguranței lucrătorilor să fie luate în considerare în cadrul oricărui instrument de gestionare a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive.

  Amendamentul  14

  Propunere de directivă

  Considerentul 34b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (34b) La punerea în aplicare a prezentei directive, este necesar să se acorde o atenție deosebită lucrătorilor expuși riscurilor, iar nerespectarea legislației în materie de sănătate și siguranță trebuie să fie urmată de sancțiuni imediate și eficace.

  Amendamentul  15

  Propunere de directivă

  Considerentul 39a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (39a) Legislația Uniunii privind sănătatea și siguranța în muncă se aplică și gestionării combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive.

  Amendamentul  16

  Propunere de directivă

  Considerentul 41

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (41) Menținerea și dezvoltarea în continuare a competențelor și aptitudinilor necesare pentru gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, ca element esențial pentru asigurarea unor niveluri mai ridicate de securitate, trebuie să aibă la bază o combinație între învățare prin experiență, cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și cooperare tehnică între toți actorii.

  (41) Menținerea și dezvoltarea în continuare a competențelor și aptitudinilor necesare pentru gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, ca element esențial pentru asigurarea unor niveluri mai ridicate de securitate și pentru protejarea lucrătorilor, trebuie să aibă la bază o combinație între învățare prin formare preventivă, experiență, cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și cooperare tehnică între toți actorii.

  Amendamentul  17

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – punctul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2. Se asigură că statele membre instituie măsuri naționale adecvate pentru un nivel ridicat de securitate a gestionării combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, în vederea protejării lucrătorilor și a populației împotriva pericolelor asociate radiațiilor ionizante.

  2. Se asigură că statele membre instituie măsuri naționale adecvate pentru un nivel cât mai ridicat de securitate a gestionării combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, în vederea protejării lucrătorilor și a populației împotriva pericolelor asociate radiațiilor ionizante.

  Justificare

  Ar trebui să se facă întotdeauna referire la un nivel cât mai ridicat de securitate.

  Amendamentul  18

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – punctul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3. Se asigură și se promovează informarea și participarea publică în ceea ce privește gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive.

  3. Se asigură și se promovează un nivel ridicat de informare și participare publică în ceea ce privește gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive.

  Amendamentul  19

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – punctul 4a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  4a. Prezenta directivă stabilește standarde minime care trebuie aplicate de către statele membre, dar statele membre dispun în continuare de libertatea de a impune standarde mai stricte în materie de gestionare a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive.

  Amendamentul  20

  Propunere de directivă

  Articolul 2 – punctul 1 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b) tuturor etapelor gestionării deșeurilor radioactive, de la generare la depozitare definitivă, atunci când acestea rezultă în urma activităților civile sau sunt gestionate în cadrul activităților civile.

  (b) tuturor etapelor gestionării deșeurilor radioactive, de la generare la depozitare definitivă, inclusiv aceasta din urmă.

  Justificare

  Lipsește o referință la cadrul care se aplică instalațiilor nucleare. Ar trebui remarcat faptul că civilii lucrează, de asemenea, pentru armată și ar putea demonta instalațiile și curăța locul de deșeuri. Anumite servicii sunt încredințate unor contractanți externi. Este esențial pentru protecția cetățenilor din statele membre ca toate deșeurile radioactive să fie gestionate în conformitate cu cele mai înalte standarde de siguranță.

  Amendamentul  21

  Propunere de directivă

  Articolul 2 – punctul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2. Deșeurile din industria extractivă care pot fi radioactive și se încadrează în domeniul de aplicare al Directivei 2006/21/CE nu fac obiectul prezentei directive.

  2. Deșeurile din industria extractivă care pot fi radioactive și se încadrează în domeniul de aplicare al Directivei 2006/21/CE fac, de asemenea, obiectul prezentei directive.

  Justificare

  Toate materialele naturale radioactive gestionate în vreun fel și care intră în categoria deșeurilor radioactive trebuie să facă, de asemenea, obiectul prezentei directive. Nu se justifică, de exemplu, excluderea deșeurilor radioactive rezultate în urma extracției și procesării uraniului.

  Amendamentul  22

  Propunere de directivă

  Articolul 2 – punctul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3. Prezenta directivă nu se aplică deversărilor autorizate.

  eliminat

  Justificare

  Există o serie de instalații nucleare în statele membre, în special instalațiile de reprocesare și poate și instalațiile contaminate prin accidente nucleare, unde „deversările autorizate” au dus la o situație în care operațiunile de curățire produc deșeuri radioactive care trebuie apoi supravegheate și gestionate.

  Amendamentul  23

  Propunere de directivă

  Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 5a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (5a) „lucrător expus” înseamnă orice persoană care participă la activități de la toate nivelurile lanțului de gestionare a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, indiferent de activitatea sau statutul său;

  Amendamentul 24

  Propunere de directivă

  Articolul 4 – punctul 2 – litera d

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (d) combustibilul uzat și deșeurile radioactive sunt gestionate în condiții de securitate, inclusiv pe termen lung.

  (d) combustibilul uzat și deșeurile radioactive sunt gestionate în condiții de securitate pe întreaga perioadă în care prezintă pericole pentru populație și mediu.

  Amendamentul  25

  Propunere de directivă

  Articolul 4 – punctul 2 – litera da (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (da) se evită expunerea lucrătorilor și a publicului la combustibilul uzat și deșeurile radioactive;

  Justificare

  Articolul 4 nu prevede un principiu general de protecție a lucrătorilor și a publicului larg.

  Amendamentul  26

  Propunere de directivă

  Articolul 4 – punctul 2 – litera db (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (db) se iau măsuri pentru a acoperi viitoarele riscuri la adresa sănătății lucrătorilor expuși, inclusiv a lucrătorilor care nu dispun de un contract permanent;

  Amendamentul  27

  Propunere de directivă

  Articolul 4 – punctul 2 – litera dc (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (dc) se iau măsuri care asigură acoperirea tuturor lucrătorii care intervin în cadrul proceselor aferente gestionării combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, inclusiv a lucrătorilor care participă în mod indirect, cum ar fi lucrătorii din sectorul transporturilor, personalul de securitate, personalul militar, precum și poliția;

  Amendamentul  28

  Propunere de directivă

  Articolul 4 – punctul 2 – litera dd (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (dd) răspunderea este individuală și solidară pentru a proteja toți actorii implicați în gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive.

  Amendamentul  29

  Propunere de directivă

  Articolul 5 – punctul 1 – litera ba (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ba) cerințe naționale privind sănătatea și siguranța, educația și formarea profesională a lucrătorilor;

  Amendamentul  30

  Propunere de directivă

  Articolul 5 – punctul 1 – litera d

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (d) un sistem de control instituțional adecvat, de inspecții de reglementare, documentare și raportare;

  (d) un sistem de control instituțional adecvat, de inspecții de reglementare, documentare și raportare, precum și de asigurare a formării profesionale necesare pentru lucrătorii care participă la întregul proces, cu scopul de a le asigura și menține siguranța și sănătatea la locul de muncă;

  Amendamentul  31

  Propunere de directivă

  Articolul 5 – punctul 1 – litera e

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (e) măsuri de punere în aplicare, inclusiv suspendarea activităților și modificarea sau retragerea autorizațiilor;

  (e) măsuri de punere în aplicare, inclusiv suspendarea activităților și modificarea sau retragerea autorizațiilor, care să acopere, printre altele, încălcarea legislației în materie de sănătate și siguranță cu privire la lucrătorii în cauză;

  Justificare

  Instalațiile de gestionare a deșeurilor ar trebui să suporte sancțiuni dacă nu respectă standardele de sănătate și siguranță.

  Amendamentul  32

  Propunere de directivă

  Articolul 6 – punctul 1a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  1a. Statele membre se asigură că autoritatea de reglementare este supusă controlului democratic.

  Amendamentul  33

  Propunere de directivă

  Articolul 6 – punctul 3a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  3a. Autoritatea de reglementare competentă va avea competențele și resursele pentru a efectua în mod regulat evaluări de securitate, investigații și controale și, dacă este cazul, pentru a lua măsuri de punere în aplicare în cadrul instalațiilor chiar în timpul dezafectării. Sănătatea și siguranța lucrătorilor, inclusiv a subcontractanților, precum și efectivul de personal și formarea trebuie să fie luate în considerare în evaluările respective.

  Amendamentul  34

  Propunere de directivă

  Articolul 6 – punctul 3b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  3b. Evaluările privind sănătatea și siguranța lucrătorilor menționate la alineatul (3a) trebuie efectuate în cooperare cu autoritățile responsabile de siguranța și sănătatea lucrătorilor.

  Amendamentul  35

  Propunere de directivă

  Articolul 6 – punctul 3c (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  3c. Statele membre garantează că autoritatea de reglementare competentă are competența de a dispune suspendarea activității în cazul în care consideră că securitatea nu este garantată.

  Amendamentul  36

  Propunere de directivă

  Articolul 6 – punctul 3d (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  3d. Autoritatea de reglementare competentă va raporta statelor membre și organizațiilor competente relevante, deținătorilor de autorizație, reprezentanților lucrătorilor care țin de deținătorii de autorizație, subcontractanților și publicului larg cu privire la rezultatele evaluărilor.

  Amendamentul  37

  Propunere de directivă

  Articolul 6 – punctul 3e (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  3e. Statele membre se asigură că autoritatea de reglementare competentă instituie sau desemnează un organism căruia urmează să-i revină responsabilitatea de a arhiva documentația referitoare la lucrătorii care au fost angrenați în procesul de manipulare a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive pe parcursul ultimilor 50 de ani și de a culege date, separat de angajator sau subcontractant, respectând normele aplicabile în materie de protecție a datelor, și care să aibă obligația de a oferi informații lucrătorilor în cauză și descendenților acestora.

  Amendamentul  38

  Propunere de directivă

  Articolul 7 – punctul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2. Statele membre se asigură că respectivul cadru național instituit obligă deținătorii de autorizații, sub supravegherea autorității de reglementare competente, să evalueze, să verifice cu regularitate și să îmbunătățească continuu, în limite rezonabile posibile, securitatea nucleară a activităților și instalațiilor lor nucleare în mod sistematic și verificabil.

  2. Statele membre se asigură că respectivul cadru național instituit obligă deținătorii de autorizații, sub supravegherea autorității de reglementare competente, să evalueze, să verifice cu regularitate și să îmbunătățească continuu, în limite rezonabile posibile, securitatea activităților lor, inclusiv sănătatea și siguranța lucrătorilor și a subcontractanților și siguranța instalațiilor, în mod sistematic și verificabil. Deținătorul de autorizație raportează autorității de reglementare competente și altor organizații competente relevante, reprezentanților lucrătorilor care țin de deținătorul de autorizație, subcontractanților și publicului larg cu privire la rezultatele evaluărilor.

  Amendamentul  39

  Propunere de directivă

  Articolul 7 – punctul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3. Evaluările menționate la alineatul (2) includ verificarea faptului că sunt instituite măsuri pentru prevenirea accidentelor și diminuarea consecințelor accidentelor, inclusiv verificarea barierelor fizice și a procedurilor administrative de protecție stabilite de deținătorul autorizației pentru a asigura ca lucrătorii și populația nu sunt afectați semnificativ de radiațiile ionizante.

  3. Evaluările menționate la alineatul (2) includ verificarea faptului că sunt instituite măsuri pentru prevenirea accidentelor și a atacurilor fizice și diminuarea consecințelor accidentelor și ale atacurilor fizice, inclusiv verificarea barierelor fizice și a procedurilor administrative de protecție stabilite de deținătorul autorizației pentru a asigura ca lucrătorii și populația nu sunt afectați semnificativ de radiațiile ionizante.

  Justificare

  Atacurile teroriste, în special cele realizate cu ajutorul unor persoane din interior, pot avea consecințe extrem de grave asupra siguranței și sănătății lucrătorilor și publicului.

  Amendamentul  40

  Propunere de directivă

  Articolul 7 – punctul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  4. Statele membre se asigură că respectivul cadru național instituit obligă deținătorii de autorizație să instituie și să pună în aplicare sisteme de management care acordă prioritatea cuvenită securității nucleare și care sunt verificate în mod periodic de autoritatea de reglementare competentă.

  4. Statele membre se asigură că respectivul cadru național instituit obligă deținătorii de autorizație să instituie și să pună în aplicare sisteme de management care acordă prioritatea cuvenită siguranței și securității și care sunt verificate în mod periodic de autoritatea de reglementare competentă și de reprezentanții lucrătorilor cu responsabilități specifice pentru siguranța și sănătatea lucrătorilor.

  Justificare

  Lipsa de securitate poate avea efecte similare sau mai grave decât accidentele asupra sănătății lucrătorilor sau a publicului. Este în interesul celor care lucrează în acest domeniu să fie implicați în verificarea standardelor și a sistemelor.

  Amendamentul  41

  Propunere de directivă

  Articolul 7 – punctul 5a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  5a. Statele membre se asigură că deținătorii de autorizații sunt în măsură să garanteze și să pună în aplicare standardele profesionale în materie de sănătate și de siguranță la locul de muncă, permițând tuturor lucrătorilor care intervin în cadrul acestui proces să beneficieze de acestea, și le asigură formarea profesională necesară pe parcursul întregului proces, ținând seama de progresele științifice.

  Amendamentul  42

  Propunere de directivă

  Articolul 8 – punctul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2. Documentația de securitate și evaluarea de securitate anexată trebuie să vizeze alegerea amplasamentului, proiectarea, construcția, funcționarea și dezafectarea unei instalații sau închiderea unei instalații de depozitare definitivă; în documentația de securitate trebuie să se menționeze standardele aplicate pentru evaluarea respectivă. Trebuie acordată atenție securității pe termen lung ulterioară închiderii, în special modului în care aceasta este asigurată prin mijloace pasive, în cea mai mare măsură posibilă.

  2. Documentația de securitate și evaluarea de securitate anexată trebuie să vizeze alegerea amplasamentului, proiectarea, construcția, funcționarea și dezafectarea unei instalații sau închiderea unei instalații de depozitare definitivă; în documentația de securitate trebuie să se menționeze standardele aplicate pentru evaluarea respectivă. Trebuie acordată atenție securității pe termen lung ulterioară închiderii, în special modului în care aceasta este asigurată prin mijloace pasive, în cea mai mare măsură posibilă. Documentația de securitate și evaluarea de securitate anexată includ o evaluare a riscurilor la adresa sănătății și a siguranței lucrătorilor, inclusiv a celor care au statutul de angajați ai subcontractanților, precum și a nivelurilor de calificare și de încadrare cu personal necesare pentru a asigura funcționarea în condiții de siguranță a instalației în orice moment, astfel încât să poată fi luate măsuri corespunzătoare în cazul unui accident.

  Amendamentul  43

  Propunere de directivă

  Articolul 8 – punctul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  4. Documentația de securitate și evaluarea de securitate anexată se transmit spre aprobare autorității de reglementare competente.

  4. Documentația de securitate și evaluarea de securitate anexată se transmit spre aprobare autorității de reglementare competente. Reprezentanții lucrătorilor vizați vor fi informați și consultați înainte de transmiterea evaluărilor de securitate autorității de reglementare competente.

  Amendamentul  44

  Propunere de directivă

  Articolul 8 – punctul 4a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  4a. Documentația de securitate informații referitore nu numai la instalație, ci și la aspectele aferente, cum ar fi transportul deșeurilor radioactive către și dinspre instalație și eliminarea combustibilului uzat din instalație.

  Amendamentul  45

  Propunere de directivă

  Articolul 8a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 8a

   

  Înregistrarea și urmărirea în ceea ce privește în special sănătatea și securitatea muncitorilor

   

  (1) Statele membre instituie un sistem de înregistrare și urmărire în domeniul gestionării combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive.

   

  (2) Statele membre se asigură că sistemul de înregistrare și urmărire dispune de capacitatea de a specifica localizarea și starea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive în faza de producție, exploatare, transport, depozitare intermediară sau definitivă.

   

  (3) Statele membre se asigură că fie deținătorul autorizației, fie un organism public arhivează informații referitoare la lucrătorii care au fost expuși la combustibil nuclear uzat și la deșeuri radioactive în cadrul exercitării activității lor profesionale, astfel încât să asigure monitorizarea pe termen lung a bolilor profesionale.

  Amendamentul  46

  Propunere de directivă

  Articolul 8b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  „Articolul 8b

   

  Proceduri și sancțiuni

   

  În conformitate cu principiile generale, statele membre se asigură că, în cazul încălcării obligațiilor care decurg din prezenta directivă, se pot aplica proceduri administrative sau judiciare, precum și sancțiuni eficace, disuasive și proporționale cu gravitatea încălcării și cu prejudiciul cauzat lucrătorilor.

  Amendamentul  47

  Propunere de directivă

  Articolul 9

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Statele membre se asigură că respectivul cadru național include măsuri de educație și formare ținând cont de necesitățile tuturor părților care dețin responsabilități în materie de gestionare a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive pentru a menține și pentru a dezvolta în continuare expertiza și aptitudinile necesare.

  Statele membre se asigură că respectivul cadru național include măsuri de educație și formare regulată și preventivă ținând cont de necesitățile tuturor părților care dețin responsabilități în materie de gestionare a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive pentru a menține și pentru a dezvolta în continuare expertiza și aptitudinile necesare. Statele membre acordă o atenție deosebită părților implicate în mod indirect la fața locului și se asigură că li se oferă o educație și o formare adecvate și de ultimă generație înaintea efectuării operațiunilor care presupun manipularea de deșeuri radioactive și de combustibil nuclear uzat. Statele membre se asigură că deținătorii de autorizații sunt în măsură să aplice și să finanțeze dispozițiile respective, ținând seama și de siguranța și sănătatea tuturor părților implicate în proces.

  Amendamentul  48

  Propunere de directivă

  Articolul 10

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Statele membre se asigură că respectivul cadru național garantează disponibilitatea resurselor financiare adecvate atunci când sunt necesare pentru gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, acordând atenția cuvenită responsabilităților producătorilor de deșeuri radioactive.

  Statele membre se asigură că respectivul cadru național garantează disponibilitatea resurselor financiare adecvate atunci când sunt necesare pentru gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, acordând atenția cuvenită responsabilităților producătorilor de deșeuri radioactive, aspectelor legate de sănătate și siguranță, precum și bolilor profesionale care ar putea apărea ca urmare a expunerii pe termen lung la emisii radioactive.

  Amendamentul  49

  Propunere de directivă

  Articolul 11

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Statele membre asigură instituirea și punerea în aplicare a unor programe adecvate de asigurare a calității privind gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive.

  Statele membre asigură instituirea și punerea în aplicare în mod regulat a unor programe adecvate de asigurare a calității, inclusiv de educație și formare, privind gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive.

  Amendamentul  50

  Propunere de directivă

  Articolul 12 – punctul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1. Statele membre se asigură că informațiile privind gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive sunt puse la dispoziția lucrătorilor și a populației. Această obligație include asigurarea faptului că autoritatea de reglementare competentă informează publicul în domeniile sale de competență. Informațiile sunt puse la dispoziția publicului în conformitate cu legislația națională și cu obligațiile internaționale, cu condiția ca astfel să nu se pună în pericol alte interese recunoscute în legislația națională sau în obligațiile internaționale cum ar fi, între altele, securitatea.

  1. Statele membre se asigură că toate informațiile privind gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive care sunt necesare pentru menținerea stării de sănătate, a siguranței și a securității lucrătorilor și a populației sunt puse la dispoziție în mod regulat. Această obligație include asigurarea faptului că autoritatea de reglementare competentă informează publicul în domeniile sale de competență. Informațiile sunt puse la dispoziția publicului în conformitate cu legislația națională și cu obligațiile internaționale, cu condiția ca astfel să nu se pună în pericol alte interese recunoscute în legislația națională sau în obligațiile internaționale cum ar fi, între altele, securitatea. Informațiile care prezintă importanță directă pentru sănătatea și siguranța lucrătorilor și a publicului, îndeosebi cele privind emisiile radioactive și toxice și expunerea la emisii, se fac publice indiferent de împrejurări.

  Amendamentul  51

  Propunere de directivă

  Articolul 14 – punctul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2. concepte, planuri și soluții tehnice, pentru toate etapele de la generare la depozitare definitivă;

  2. concepte, planuri și soluții tehnice, pentru toate etapele de la generare la depozitare definitivă; se acordă o prioritate deosebită combustibilului uzat și deșeurilor radioactive acumulate pe o perioadă îndelungată de timp din bazinele de depozitare intermediară, în special în ceea ce privește impactul acestora asupra sănătății și securității lucrătorilor;

  Justificare

  Lipsa condiționării și depozitării adecvate în cazul unei cantități mari de deșeuri radioactive a fost tolerată timp de decenii. O parte a combustibilului uzat este deosebit de vulnerabilă la un atac fizic. Remedierea situației este imperativă, fiind esențială pentru a se evita expunerea inadvertentă a personalului și publicului la riscuri.

  Amendamentul  52

  Propunere de directivă

  Articolul 14 – alineatul 1 – punctul 7

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  7. evaluarea costurilor programului și a bazei și ipotezelor acestei evaluări, care trebuie să includă un profil pentru întreaga perioadă;

  7. planuri detaliate privind numărul de inspecții, resursele pentru inspecții și formarea organelor de inspecție;

  REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

  Data adoptării

  14.4.2011

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  44

  4

  0

  Membri titulari prezenți la votul final

  Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Mara Bizzotto, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Liisa Jaakonsaari, Ádám Kósa, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Emilie Turunen, Traian Ungureanu

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Tunne Kelam, Gesine Meissner, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, Cecilia Wikström, Gabriele Zimmer

  Membri supleanți (articolul 187 alineatul (2)) prezenți la votul final

  Edit Herczog, María Muñiz De Urquiza

  AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (14.4.2011)

  destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

  referitor la propunerea de directivă a Consiliului privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive

  (COM(2010)0618 – C7‑0387/2010 – 2010/0306(NLE))

  Raportor pentru aviz: Pavel Poc

  JUSTIFICARE SUCCINTĂ

  Propunerea de directivă instituie cadrul juridic al UE privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive. Aceasta revizuiește propunerea Comisiei pentru o directivă a Consiliului (Euratom) privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive[1].

  Toate statele membre au deșeuri radioactive. Prin urmare, indiferent de viitorul aplicațiilor energetice și neenergetice din domeniul nuclear, pentru asigurarea securității pe termen lung, este necesară implementarea soluției care implică depozitarea definitivă la sfârșitul procesului de gestionare a deșeurilor radioactive existente și viitoare.

  În total, în Uniunea Europeană se produc anual aproximativ 40 000 m³ de deșeuri radioactive, din care aproximativ 80% reprezintă deșeuri radioactive de activitate joasă cu durată de viață scurtă, aproximativ 5% deșeuri radioactive de activitate joasă cu durată de viață lungă și sub 10% deșeuri de activitate înaltă, care includ atât deșeurile vitrificate provenite din reprocesare, cât și combustibilii uzați considerați deșeuri.

  Rezumatul propunerii Comisiei

  În funcție de caracteristica deșeurilor, sunt necesare măsuri specifice pentru protecția persoanelor și a mediului față de pericolele cauzate de radiațiile ionizante. Principiul de bază al gestionării deșeurilor radioactive constă în izolarea acestora de persoane și biosferă atât timp cât deșeurile reprezintă un pericol radiologic. Pe termen lung, doar depozitarea împreună cu caracteristicile sale de securitate pasivă pot garanta protecția împotriva tuturor pericolelor posibile. În ceea ce privește deșeurile de activitate înaltă (HLW), există un consens științific și tehnic la nivel mondial potrivit căruia depozitarea geologică la adâncime reprezintă cea mai sigură și cea mai sustenabilă opțiune.

  Cu toate acestea, în prezent nu există în niciun stat membru facilități de depozitare definitivă a deșeurilor radioactive de activitate înaltă și cu durată de viață lungă generate de utilizarea energiei nucleare. Nu s-a construit nicio instalație de depozitare definitivă în peste cincizeci de ani de când există industria nucleară și în prezent deșeurile radioactive sunt depozitate în mod provizoriu în instalații provizorii de depozitare.

  Responsabilitatea finală pentru gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive revine în continuare statelor membre. În plus, constituie un principiu etic acceptat faptul că societatea ar trebui să evite impunerea de sarcini inutile asupra generațiilor viitoare, ceea ce transferă actualei generații, care a beneficiat de pe urma electricității produse pe bază de energie nucleară sau a intervențiilor medicale, responsabilitatea gestionării adecvate a tuturor deșeurilor existente.

  În ciuda acestor considerații, majoritatea țărilor mai au încă de adoptat decizii importante privind gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive. Gestionarea în condiții de siguranță a deșeurilor radioactive și a combustibilului uzat, în toate etapele cuprinse între generare și depozitare, necesită un cadru național care garantează angajamentele politice, o repartizare clară a responsabilităților, precum și asigurarea unor resurse științifice, tehnice și financiare suficiente atunci când este necesar. Având în vedere caracterul deosebit de sensibil al acestui aspect, este necesară, de asemenea, asigurarea informării și participării publice la procesul decizional.

  Prin urmare, obiectivul general al prezentei propuneri este de a institui un cadru juridic al UE privind gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive care să constituie o parte integrantă a utilizării în condiții de siguranță a energiei nucleare în producția de electricitate și a radiațiilor ionizante în medicină, industrie, agricultură, cercetare și educație.

  Opinia raportorului pentru aviz

  Raportorul salută proiectul de propunere de directivă a Consiliului, deoarece acesta va ajuta toate statele membre să adopte deciziile politice necesare pentru a-și crea și a-și pune în aplicare programele naționale, în special în ceea ce privește gestionarea responsabilă și în condiții de siguranță a deșeurilor radioactive de activitate înaltă și a combustibilului uzat.

  O atenție deosebită trebuie acordată asigurării faptului că propunerea de directivă respectă legislația europeană existentă. Ar trebui să se țină seama de practicile industriale actuale și de consensul existent în rândul experților internaționali.

  Având ca scop utilizarea sustenabilă a energiei nucleare, propunerea de directivă nu ar trebui să elimine posibilitatea de a utiliza în viitor, pe termen lung, materiale radioactive și nu ar trebui să ducă la nicio reclasificare a materialelor refolosibile precum deșeurile radioactive.

  Există un consens internațional la scară foarte largă în rândul experților tehnici conform căruia depozitarea geologică reprezintă cea mai potrivită metodă pentru gestionarea pe termen lung a celor mai periculoase forme de deșeuri radioactive solide și solidificate. Cu toate acestea, va fi nevoie de mulți ani de cercetare pentru a crea și a utiliza aceste depozite. În acest sens, cercetarea și dezvoltarea tehnică trebuie menținute și susținute din punct de vedere financiar.

  Acordurile privind exporturile de deșeuri radioactive, încheiate între anumite țări, trebuie revizuite de la caz la caz și nu interzise. Este adevărat că există câteva cazuri specifice în care statele membre trimit/pun să se trimită combustibilul lor uzat pentru a fi reprocesat într-o țară din afara UE și că anumite deșeuri reziduale generate rămân în țara beneficiară; de asemenea, statelor membre în care au loc activități de reprocesare ar trebui să li se permită să trimită deșeurile reziduale în țările din care provine combustibilul uzat.

  Documentațiile de securitate nu ar trebui abordate în prezenta propunere de directivă a Consiliului, cu excepția cazului în care este vorba numai de documentații de securitate legate de instalațiile de depozitare a deșeurilor radioactive.

  Raportorul este convins că, indiferent de orice politică specială aplicată în statele membre, depozitarea deșeurilor radioactive reprezintă o problemă actuală, care există și care trebuie rezolvată. Discuția referitoare la propunerea de directivă ar trebui să fie în continuare una de natură tehnică și nu ar trebui să devină un câmp de luptă în plan politic cu privire la viitorul energiei nucleare în sine.

  AMENDAMENTE

  Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

  Amendamentul 1

  Propunere de directivă

  Considerentul 19a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (19a) Convenția de la Aarhus din 25 iunie 1998 privind accesul la informații, participarea publicului la procesul decizional și accesul la justiție în ceea ce privește aspectele legate de mediu acordă publicului drepturi și impune părților și autorităților publice obligații în ceea ce privește accesul la informații, participarea publică și accesul la justiție în probleme legate de mediu, care includ gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive.

  Amendamentul  2

  Propunere de directivă

  Considerentul 25

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (25) De asemenea, funcționarea reactorilor nucleari generează combustibil uzat. Fiecare stat membru își poate stabili politica privind ciclul combustibilului nuclear fie considerând combustibilul uzat drept o resursă valoroasă care poate fi reprocesată, fie luând decizia depozitării definitive a acestuia ca deșeu. Indiferent de opțiunea aleasă, trebuie analizată depozitarea definitivă a deșeurilor de activitate înaltă, separate în momentul reprocesării, sau a combustibilului uzat asimilat deșeurilor.

  (25) De asemenea, atât funcționarea reactoarelor nucleare, cât și dezafectarea lor generează combustibil uzat și deșeuri radioactive. Fiecare stat membru își poate stabili politica privind ciclul combustibilului nuclear, fie considerând combustibilul uzat drept o resursă valoroasă care poate fi reprocesată, fie luând decizia depozitării definitive a acestuia ca deșeu. Indiferent de opțiunea aleasă, ar trebui avută în vedere depozitarea finală sau cea definitivă a deșeurilor de activitate înaltă, separate în momentul reprocesării, sau a combustibilului uzat asimilat deșeurilor.

  Amendamentul  3

  Propunere de directivă

  Considerentul 25a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (25a) Combustibilul uzat depozitat în bazine reprezintă o sursă potențială suplimentară de radioactivitate în mediu, în special dacă bazinele de răcire nu mai sunt acoperite, astfel cum a demonstrat recent situația de la Fukushima.

  Amendamentul  4

  Propunere de directivă

  Considerentul 27a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (27a) Accidentul de la Fukushima a demonstrat în mod clar pericolele pe care le implică depozitarea definitivă a deșeurilor radioactive și faptul că ar putea avea loc accidente similare la instalațiile nucleare existente sau aflate în construcție în regiuni ale Uniunii și în țările sale vecine cu risc seismic și de tsunami ridicat, cum ar fi la Akkuyu (Turcia). Uniunea ar trebui să ia măsurile adecvate necesare pentru a împiedica depozitarea definitivă a deșeurilor radioactive în astfel de regiuni.

  Amendamentul  5

  Propunere de directivă

  Considerentul 29

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (29) Conceptul tipic de depozitare definitivă a deșeurilor de joasă și medie activitate și cu durată scurtă de viață este reprezentat de depozitarea aproape de suprafață. După 30 de ani de cercetări, este general acceptat din punct de vedere tehnic faptul că depozitarea geologică la adâncime reprezintă cea mai sigură și sustenabilă opțiune la sfârșitul procesului de gestionare a deșeurilor cu activitate înaltă și a combustibilului uzat asimilat deșeurilor. Prin urmare, este necesară trecerea la aplicarea măsurilor de depozitare definitivă.

  (29) Conceptul tipic de depozitare definitivă a deșeurilor de joasă și medie activitate și cu durată scurtă de viață este reprezentat de depozitarea aproape de suprafață. După 30 de ani de cercetări, este general acceptat din punct de vedere tehnic faptul că depozitarea geologică la adâncime ar putea reprezenta cea mai sigură și sustenabilă opțiune la sfârșitul procesului de gestionare a deșeurilor cu activitate înaltă și a combustibilului uzat asimilat deșeurilor. În cazul în care aspectele legate de siguranță rămase nerezolvate sunt soluționate, s-ar putea demara procesul de aplicare.

  Amendamentul  6

  Propunere de directivă

  Considerentul 30

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (30) Deși fiecare stat membru este responsabil pentru propria sa politică privind gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, aceasta trebuie să respecte principiile de securitate fundamentale relevante stabilite de AIEA. Fiecărui stat membru îi revine obligația etică de a evita orice povară inutilă asupra generațiilor viitoare în ceea ce privește combustibilii uzați și deșeurile radioactive existente, precum și cele presupuse de dezafectarea instalațiilor nucleare existente.

  (30) Deși fiecare stat membru este responsabil pentru propria sa politică privind gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, aceasta trebuie să respecte principiile de securitate fundamentale relevante stabilite de AIEA. Fiecărui stat membru îi revine obligația etică de a evita orice povară inutilă asupra generațiilor viitoare în ceea ce privește combustibilii uzați și deșeurile radioactive existente, precum și cele presupuse de dezafectarea instalațiilor nucleare existente. Statele membre ar trebui, prin urmare, să aplice o politică de dezafectare care să garanteze faptul că instalațiile sunt demontate în modul cel mai sigur, cât mai curând posibil după închiderea lor.

  Amendamentul  7

  Propunere de directivă

  Considerentul 31

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (31) Pentru gestionarea responsabilă a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, fiecare stat membru trebuie să instituie un cadru național care să asigure punerea în aplicare a angajamentelor politice și a procesului decizional etapizat prin intermediul unei legislații, a unei reglementări și a unei organizări adecvate, cu o alocare clară a responsabilităților.

  (31) Pentru gestionarea responsabilă a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, fiecare stat membru ar trebui să instituie un cadru național care să garanteze punerea în aplicare a angajamentelor politice și a procesului decizional etapizat, în conformitate cu Convenția de la Aarhus, prin intermediul unei legislații, a unei reglementări și a unei organizări adecvate, cu o alocare clară a responsabilităților.

  Justificare

  Ca parte semnatară a Convenției de la Aarhus din 25 iunie 1998 privind accesul la informații, participarea publicului la procesul decizional și accesul la justiție în ceea ce privește aspectele de mediu, Uniunea Europeană s-a angajat să respecte principiile acestei convenții internaționale și le-a introdus în Directiva 2003/35/CE din 26 mai 2003 de instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri și programe privind mediul.

  Amendamentul  8

  Propunere de directivă

  Considerentul 33

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (33) Este necesară instituirea de programe naționale pentru a asigura transpunerea deciziilor politice în dispoziții clare pentru aplicarea la timp a tuturor etapelor gestionării deșeurilor radioactive și a combustibilului uzat, de la generare la depozitarea definitivă. Aceasta trebuie să includă toate activitățile legate de manipulare, pretratare, tratare, condiționare, depozitare intermediară și depozitare definitivă a deșeurilor radioactive. Programul național poate consta într-un document de referință sau un set de documente.

  (33) Este necesară instituirea de programe naționale pentru a asigura transpunerea deciziilor politice în dispoziții clare pentru aplicarea la timp a tuturor etapelor gestionării deșeurilor radioactive și a combustibilului uzat, de la generare la depozitarea definitivă. Aceasta ar trebui să includă toate activitățile legate de manipulare, pretratare, tratare, condiționare, depozitare intermediară și depozitare definitivă a deșeurilor radioactive și a combustibilului uzat și să respecte principiile stabilite în Convenția de la Aarhus. Programul național poate consta într-un document de referință sau într-un set de documente.

  Justificare

  Ca parte semnatară a Convenției de la Aarhus din 25 iunie 1998 privind accesul la informații, participarea publicului la procesul decizional și accesul la justiție în ceea ce privește aspecte legate de mediu, Uniunea Europeană s-a angajat să respecte principiile acestei convenții internaționale și le-a introdus în Directiva 2003/35/CE din 26 mai 2003 de instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri și programe privind mediul.

  Amendamentul  9

  Propunere de directivă

  Considerentul 34a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (34a) Lucrătorii de-a lungul întregului lanț al gestionării combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive trebuie să fie protejați și incluși în dispozițiile aplicabile, indiferent de activitatea sau de statutul lor. Efectele pe termen lung asupra sănătății și siguranței lucrătorilor trebuie să fie luate în considerare în cadrul oricărui instrument de gestionare a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive.

  Amendamentul  10

  Propunere de directivă

  Considerentul 34b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (34b) La punerea în aplicare a prezentei directive, ar trebui să se acorde o atenție deosebită lucrătorilor expuși riscurilor. Nerespectarea legislației în materie de sănătate și de siguranță ar trebui să fie urmată de sancțiuni imediate și severe.

  Amendamentul  11

  Propunere de directivă

  Considerentul 35

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (35) Transparența este importantă în gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive. Aceasta trebuie să fie asigurată prin solicitarea de informații publice efective și prin implicarea tuturor părților interesate în procesele decizionale.

  (35) În ceea ce privește gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive ar trebui respectată Convenția de la Aarhus. Acest lucru înseamnă asigurarea accesului publicului și al tuturor părților interesate în cauză la toate informațiile privind depozitarea definitivă și stipularea faptului că publicul și toate părțile interesate în cauză trebuie să fie implicate din timp în procesele decizionale. În cazul în care se refuză accesul la informații privind deciziile pentru care este necesară participarea publicului și, în general, în cazuri de încălcare a legislației în domeniul protecției mediului, orice persoană fizică sau juridică are dreptul să prezinte obiecții sau să inițieze proceduri judiciare.

  Justificare

  Ca parte semnatară a Convenției de la Aarhus din 25 iunie 1998 privind accesul la informații, participarea publicului la procesul decizional și accesul la justiție în ceea ce privește aspectele de mediu, Uniunea Europeană s-a angajat să respecte principiile acestei convenții internaționale și le-a introdus în Directiva 2003/35/CE din 26 mai 2003 de instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri și programe privind mediul.

  Amendamentul  12

  Propunere de directivă

  Considerentul 37

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (37) Unele state membre consideră că utilizarea comună a instalațiilor pentru gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, inclusiv a instalațiilor de depozitare definitivă, poate reprezenta o măsură benefică atunci când se întemeiază pe un acord între statele membre în cauză.

  (37) Unele state membre consideră că utilizarea comună a instalațiilor pentru gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, inclusiv a instalațiilor de depozitare definitivă, poate reprezenta o măsură benefică și eficientă din punct de vedere al costurilor atunci când se întemeiază pe un acord între statele membre în cauză.

  Amendamentul  13

  Propunere de directivă

  Considerentul 41

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (41) Menținerea și dezvoltarea în continuare a competențelor și aptitudinilor necesare pentru gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, ca element esențial pentru asigurarea unor niveluri mai ridicate de securitate, trebuie să aibă la bază o combinație între învățare prin experiență, cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și cooperare tehnică între toți actorii.

  (41) Menținerea și dezvoltarea în continuare a competențelor și aptitudinilor necesare pentru gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, ca element esențial pentru asigurarea unor niveluri ridicate de protecție a sănătății și a mediului, securitate și transparență ar trebui să aibă la bază o combinație între învățare prin experiență, cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și cooperare tehnică între toți actorii.

  Amendamentul  14

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Se asigură că statele membre instituie măsuri naționale adecvate pentru un nivel ridicat de securitate a gestionării combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, în vederea protejării lucrătorilor și a populației împotriva pericolelor asociate radiațiilor ionizante.

  (2) Se asigură că statele membre instituie măsuri naționale adecvate pentru cel mai ridicat nivel de securitate a gestionării combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive în vederea protejării lucrătorilor și a populației împotriva pericolelor asociate radiațiilor ionizante.

  Amendamentul  15

  Propunere de directivă

  Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a) tuturor etapelor gestionării combustibilului uzat, atunci când acesta rezultă în urma exploatării reactorilor nucleari civili sau când este gestionat în cadrul activităților civile;

  (a) tuturor etapelor gestionării combustibilului uzat, inclusiv transportarea acestuia, atunci când acesta rezultă în urma exploatării reactoarelor nucleare civile sau când este gestionat în cadrul activităților civile;

  Amendamentul  16

  Propunere de directivă

  Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b) tuturor etapelor gestionării deșeurilor radioactive, de la generare la depozitare definitivă, atunci când acestea rezultă în urma activităților civile sau sunt gestionate în cadrul activităților civile;

  (b) tuturor etapelor gestionării deșeurilor radioactive, de la generare la depozitarea definitivă, inclusiv transportarea acestora;

  Amendamentul  17

  Propunere de directivă

  Articolul 3 – alineatul 7

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (7) „gestionarea deșeurilor radioactive” înseamnă toate activitățile legate de manipularea, pretratarea, tratarea, condiționarea, depozitarea intermediară sau depozitarea definitivă a deșeurilor radioactive, exclusiv transportul în afara locației;

  (7) „gestionarea deșeurilor radioactive” înseamnă toate activitățile legate de manipularea, pretratarea, tratarea, condiționarea, depozitarea intermediară sau depozitarea definitivă a deșeurilor radioactive, inclusiv monitorizarea acestor operațiuni și întreținerea ulterioară a amplasamentelor pentru depozitarea intermediară sau definitivă a deșeurilor radioactive, inclusiv transportarea în afara locației;

  Amendamentul  18

  Propunere de directivă

  Articolul 3 – punctul 11

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (11) „gestionarea combustibilului uzat” înseamnă toate activitățile legate de manipularea, depozitarea intermediară, reprocesarea sau depozitarea definitivă a deșeurilor radioactive, exclusiv transportul în afara locației;

  (11) „gestionarea combustibilului uzat” înseamnă toate activitățile legate de manipularea, depozitarea intermediară, inclusiv în bazine de depozitare intermediară, reprocesarea sau depozitarea definitivă a combustibilului uzat, inclusiv transportarea în afara locației;

  Amendamentul  19

  Propunere de directivă

  Articolul 3 – punctul 13

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (13) „depozitare intermediară” înseamnă menținerea combustibilului uzat sau a deșeurilor radioactive într-o instalație autorizată, cu intenția de a le recupera.

  (13) „depozitare intermediară” înseamnă menținerea combustibilului uzat sau a deșeurilor radioactive într-o instalație autorizată, existând posibilitatea concretă de a le recupera pe termen lung.

  Amendamentul  20

  Propunere de directivă

  Articolul 4 – alineatul 2 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a) generarea deșeurilor radioactive este menținută la nivelul minim posibil din punct de vedere al activității și al volumului, prin intermediul unor măsuri de proiectare și practici de exploatare și dezafectare adecvate, inclusiv reciclarea și reutilizarea materialelor convenționale;

  (a) generarea deșeurilor radioactive este menținută la nivelul minim posibil din punct de vedere al activității și al volumului, prin intermediul utilizării unor alternative, în cazul în care acestea există și sunt sustenabile din punct de vedere economic, social și al mediului, al unor măsuri de proiectare adecvate și al unor practici de exploatare și de dezafectare, inclusiv al reciclării și al reutilizării materialelor convenționale;

  Amendamentul  21

  Propunere de directivă

  Articolul 4 – alineatul 2 – litera d

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (d) combustibilul uzat și deșeurile radioactive sunt gestionate în condiții de securitate, inclusiv pe termen lung.

  (d) atâta timp cât sunt periculoase pentru oameni și mediu, combustibilul uzat și deșeurile radioactive sunt gestionate în condiții de securitate.

  Amendamentul  22

  Propunere de directivă

  Articolul 4 – alineatul 2 – litera da (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (da) se evită expunerea lucrătorilor, a publicului și a mediului la combustibilul uzat și la deșeurile radioactive.

  Amendamentul  23

  Propunere de directivă

  Articolul 4 – alineatul 2 – litera db (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (db) se iau măsuri pentru a acoperi viitoarele riscuri la adresa sănătății și a mediului în cazul lucrătorilor expuși și al publicului larg.

  Amendamentul  24

  Propunere de directivă

  Articolul 4 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) Deșeurile radioactive se depozitează definitiv în statul membru în care au fost generate, cu excepția cazurilor în care sunt încheiate acorduri între statele membre pentru utilizarea instalațiilor de depozitare aparținând unuia dintre acestea.

  (3) Deșeurile radioactive se depozitează definitiv în statul membru în care au fost generate, cu excepția cazurilor în care sunt încheiate în mod voluntar acorduri între statele membre pentru utilizarea instalațiilor de depozitare intermediară sau definitivă aparținând unuia dintre acestea.

  Amendamentul  25

  Propunere de directivă

  Articolul 4 – alineatul 3a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (3a) Prezenta directivă nu aduce atingere dreptului unui stat membru sau al unei întreprinderi dintr-un stat membru în care:

   

  (a) deșeurile radioactive urmează să fie transferate pentru procesare; sau

   

  (b) alte materiale urmează să fie transferate în scopul recuperării deșeurilor radioactive,

   

  de a returna deșeurile radioactive, după ce au fost tratate, în țara lor de origine. De asemenea, nu aduce atingere nici dreptului unui stat membru sau al unei întreprinderi din statul membru în care urmează să fie transferat combustibilul uzat în scopul reprocesării de a returna în țara de origine deșeurile radioactive recuperate în urma operațiunii de reprocesare.

  Justificare

  Acordurile privind exporturile de deșeuri radioactive încheiate între anumite țări trebuie revizuite de la caz la caz, nu interzise. Directiva nu ar trebui să creeze incertitudine juridică cu privire la returnarea deșeurilor finale după reprocesarea combustibilului uzat în țara unde a fost utilizat combustibilul nuclear și ar trebui să respecte pe deplin Directiva 2006/117/Euratom a Consiliului privind supravegherea și controlul transportului de deșeuri radioactive și combustibil uzat.

  Amendamentul  26

  Propunere de directivă

  Articolul 4 – alineatul 3b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (3b) Deșeurile radioactive nu se depozitează definitiv în zonele cu risc seismic și de tsunami ridicat.

  Amendamentul  27

  Propunere de directivă

  Articolul 5 – alineatul 1 – litera e

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (e) măsuri de punere în aplicare, inclusiv suspendarea activităților și modificarea sau retragerea autorizațiilor;

  (e) măsuri de punere în aplicare, inclusiv suspendarea activităților și modificarea sau retragerea autorizațiilor, care să acopere, printre altele, încălcarea legislației în materie de sănătate și de siguranță privind lucrătorii în cauză;

  Amendamentul  28

  Propunere de directivă

  Articolul 5 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (fa) măsuri care să garanteze că finanțarea necesară pentru gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive și pentru construirea depozitelor este stabilită de autoritatea de reglementare competentă pe baza unui proces transparent, revizuit în mod regulat, în care deținătorul autorizației este implicat constant.

  Justificare

  Scopul amendamentului este să garanteze că finanțarea necesară pentru gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, precum și pentru construirea depozitelor este stabilită pe baza unui proces eficient și transparent, în cadrul căruia este garantat faptul că deținătorii de autorizații au un cuvânt de spus.

  Amendamentul  29

  Propunere de directivă

  Articolul 5 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Statele membre asigură menținerea și îmbunătățirea cadrului național în funcție de necesități, ținând cont de experiența de funcționare, informațiile obținute din documentațiile de securitate menționate la articolul 8, evoluțiile tehnologice și rezultatele activităților de cercetare.

  (2) Statele membre asigură menținerea și îmbunătățirea cadrului național în funcție de necesități, ținând cont de experiența de funcționare, de informațiile obținute din documentațiile de securitate menționate la articolul 8, de cea mai bună tehnologie disponibilă (BAT) și de rezultatele activităților de cercetare.

  Amendamentul  30

  Propunere de directivă

  Articolul 5 – alineatul 2a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (2a) Programele naționale fac obiectul evaluărilor de impact socio-economice și de mediu și garantează faptul că nu există riscuri de scurgere a uraniului.

  Amendamentul  31

  Propunere de directivă

  Articolul 6 – alineatul 3a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (3a) Autoritatea de reglementare competentă va avea competențele și resursele pentru a efectua în mod regulat evaluări de securitate, investigații și controale și, dacă este cazul, pentru a lua măsuri de punere în aplicare în cadrul instalațiilor chiar în timpul dezafectării. Sănătatea și siguranța lucrătorilor, inclusiv a subcontractanților, precum și efectivul de personal și formarea acestuia trebuie să facă parte din evaluările respective.

  Amendamentul  32

  Propunere de directivă

  Articolul 6 – alineatul 3b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (3b) Statele membre se asigură că autoritatea de reglementare competentă este abilitată să dispună suspendarea activității în cazul în care consideră că securitatea nu este garantată.

  Amendamentul  33

  Propunere de directivă

  Articolul 6 – alineatul 3c (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (3c) Autoritatea de reglementare competentă va raporta statelor membre și organizațiilor competente relevante, deținătorilor de autorizații, reprezentanților lucrătorilor deținătorilor de autorizații, subcontractanților și publicului larg cu privire la rezultatele evaluărilor.

  Amendamentul  34

  Propunere de directivă

  Articolul 7 – alineatul 1a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (1a) Statele membre stabilesc momentul în care responsabilitatea pentru gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive este transferată de la deținătorul autorizației la organul însărcinat cu gestionarea în conformitate cu legislația națională.

  Justificare

  Scopul amendamentului este să clarifice când este transferată responsabilitatea pentru gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive de la deținătorul autorizației la organul însărcinat cu gestionarea pe termen lung a acestora. Asta pentru că materialele radioactive ar putea fi transferate înainte de încheierea ciclului de viață util al instalației nucleare; în acest caz, deținătorul autorizației nu ar putea fi considerat responsabil pentru materiale care nu mai sunt depozitate în instalație.

  Amendamentul  35

  Propunere de directivă

  Articolul 7 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Statele membre se asigură că respectivul cadru național instituit obligă deținătorii de autorizații, sub supravegherea autorității de reglementare competente, să evalueze, să verifice cu regularitate și să îmbunătățească continuu, în limite rezonabile posibile, securitatea nucleară a activităților și instalațiilor lor nucleare în mod sistematic și verificabil.

  (2) Statele membre se asigură că respectivul cadru național instituit obligă deținătorii de autorizații, sub supravegherea autorității de reglementare competente, să evalueze, să verifice cu regularitate și să îmbunătățească continuu, în limite rezonabile posibile, securitatea activităților lor, inclusiv sănătatea și siguranța lucrătorilor și a subcontractanților și siguranța instalațiilor, în mod sistematic și verificabil. Deținătorii de autorizații raportează autorității de reglementare competente și altor organizații competente relevante, reprezentanților propriilor angajați, subcontractanților și publicului larg cu privire la rezultatele evaluărilor.

  Amendamentul  36

  Propunere de directivă

  Articolul 7 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) Evaluările menționate la alineatul (2) includ verificarea faptului că sunt instituite măsuri pentru prevenirea accidentelor și diminuarea consecințelor accidentelor, inclusiv verificarea barierelor fizice și a procedurilor administrative de protecție stabilite de deținătorul autorizației pentru a asigura ca lucrătorii și populația nu sunt afectați semnificativ de radiațiile ionizante.

  (3) Evaluările menționate la alineatul (2) includ verificarea faptului că sunt instituite măsuri pentru prevenirea accidentelor și a atacurilor fizice și pentru diminuarea consecințelor accidentelor și ale atacurilor fizice, inclusiv verificarea barierelor fizice și a procedurilor administrative de protecție stabilite de deținătorul autorizației pentru a asigura ca lucrătorii și populația nu sunt afectați semnificativ de radiațiile ionizante.

  Amendamentul  37

  Propunere de directivă

  Articolul 7 – alineatul 5a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (5a) Statele membre se asigură că deținătorii de autorizații informează autoritățile transfrontaliere regionale și locale cu privire la planurile lor de înființare a unei instalații de tratare a deșeurilor cât mai curând posibil, în cazul în care o astfel de instalație se află la o distanță de granița națională care poate determina implicarea transfrontalieră în timpul construirii, funcționării sau după abandonarea instalației sau în cazul unui accident sau al unui incident legat de instalație.

  Amendamentul  38

  Propunere de directivă

  Articolul 7a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 7a

   

  Marcajul și documentația

   

  Statele membre se asigură că deținătorii de autorizații marchează containerele și documentele privind depozitarea definitivă a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive într-o formă nedeteriorabilă. Documentația cuprinde atât compoziția chimică, toxică și radiologică a inventarului, precum și indicația conform căreia acesta este solid, lichid sau gazos.

  Justificare

  Scopul acestui amendament este de a oferi generațiilor viitoare informații cu privire la posibilitatea ca unele containere să conțină materii prime valoroase și/sau substanțe periculoase.

  Amendamentul  39

  Propunere de directivă

  Articolul 8 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Documentația de securitate și evaluarea de securitate anexată trebuie să vizeze alegerea amplasamentului, proiectarea, construcția, funcționarea și dezafectarea unei instalații sau închiderea unei instalații de depozitare definitivă; în documentația de securitate trebuie să se menționeze standardele aplicate pentru evaluarea respectivă. Trebuie acordată atenție securității pe termen lung ulterioară închiderii, în special modului în care aceasta este asigurată prin mijloace pasive, în cea mai mare măsură posibilă.

  (2) Documentația de securitate și evaluarea de securitate anexată trebuie să vizeze alegerea amplasamentului, proiectarea, construirea funcționarea și dezafectarea unei instalații sau funcționarea unui bazin de combustibil uzat, a unei instalații de depozitare definitivă sau funcționarea și închiderea unei instalații de depozitare definitivă; în documentația de securitate trebuie să se menționeze standardele aplicate pentru evaluarea respectivă. Trebuie acordată atenție securității pe termen lung și celei ulterioare închiderii, în special modului în care aceasta este asigurată prin mijloace pasive, în cea mai mare măsură posibilă. Documentația de securitate și evaluarea de securitate anexată includ o evaluare a riscurilor la adresa sănătății și a siguranței lucrătorilor, inclusiv a celor care au statutul de angajați ai subcontractanților, precum și a nivelurilor de calificare și de încadrare cu personal necesare pentru a asigura funcționarea în condiții de siguranță a instalației în orice moment, astfel încât să poată fi luate măsuri în cazul unui accident.

  Amendamentul  40

  Propunere de directivă

  Articolul 8 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) Documentația de securitate a unei instalații trebuie să descrie toate aspectele relevante din punct de vedere al amplasamentului, al proiectării instalației, al măsurilor de control administrativ și al controlului de reglementare. Documentația de securitate și evaluarea de securitate anexată trebuie să demonstreze nivelul de protecție furnizat și să ofere asigurări autorității de reglementare competente și altor părți interesate că cerințele de siguranță vor fi îndeplinite.

  (3) Documentația de securitate a unei instalații trebuie să descrie toate aspectele relevante din punct de vedere al amplasamentului, al proiectării instalației, al dezafectării instalației sau a unor părți ale acesteia, al măsurilor de control administrativ și al controlului de reglementare. Documentația de securitate și evaluarea de securitate anexată trebuie să demonstreze nivelul de protecție furnizat și să ofere asigurări autorității de reglementare competente și altor părți interesate că cerințele de siguranță vor fi îndeplinite.

  Amendamentul  41

  Propunere de directivă

  Articolul 9

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Statele membre se asigură că respectivul cadru național include măsuri de educație și formare ținând cont de necesitățile tuturor părților care dețin responsabilități în materie de gestionare a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive pentru a menține și pentru a dezvolta în continuare expertiza și aptitudinile necesare.

  Statele membre se asigură că respectivul cadru național include măsuri de educație și formare care țin cont de necesitățile tuturor părților care dețin responsabilități în materie de gestionare a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive pentru a menține și pentru a dezvolta în continuare expertiza și aptitudinile necesare, în concordanță cu progresele tehnice și științifice.

  Amendamentul  42

  Propunere de directivă

  Articolul 9 – alineatul 1a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Statele membre se asigură că în cadrul național sunt incluse programe de susținere a cercetării în vederea reducerii producției de deșeuri radioactive și a gestionării deșeurilor radioactive.

  Amendamentul  43

  Propunere de directivă

  Articolul 10

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Statele membre se asigură că respectivul cadru național garantează disponibilitatea resurselor financiare adecvate atunci când sunt necesare pentru gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, acordând atenția cuvenită responsabilităților producătorilor de deșeuri radioactive.

  Statele membre se asigură că respectivul cadru național garantează disponibilitatea resurselor financiare adecvate atunci când sunt necesare pentru gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, acordând atenția cuvenită responsabilităților producătorilor de deșeuri radioactive, aspectelor legate de sănătate și de siguranță, precum și bolilor profesionale care ar putea apărea pe termen mai lung ca urmare a expunerii radioactive, în conformitate cu principiul „poluatorul plătește”.

  Amendamentul  44

  Propunere de directivă

  Articolul 11

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Statele membre asigură instituirea și punerea în aplicare a unor programe adecvate de asigurare a calității privind gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive.

  (Nu privește versiunea în limba română.)

  Justificare

  Asigurarea calității nu se referă doar la siguranță, ci și la toate aspectele legate de gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive.

  Amendamentul  45

  Propunere de directivă

  Articolul 12 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Statele membre se asigură că informațiile privind gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive sunt puse la dispoziția lucrătorilor și a populației. Această obligație include asigurarea faptului că autoritatea de reglementare competentă informează publicul în domeniile sale de competență. Informațiile sunt puse la dispoziția publicului în conformitate cu legislația națională și cu obligațiile internaționale, cu condiția ca astfel să nu se pună în pericol alte interese recunoscute în legislația națională sau în obligațiile internaționale cum ar fi, între altele, securitatea.

  (1) Statele membre se asigură că lucrătorii și publicul larg au acces la informațiile privind gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive și construirea unei instalații de depozitare definitivă a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive. Această obligație include asigurarea faptului că autoritatea de reglementare competentă pune la dispoziția oricărei persoane fizice sau juridice, în mod regulat, adecvat și eficient, la cerere, informații actualizate cu privire la depozitarea definitivă a deșeurilor radioactive și a combustibilului uzat. Fiecare stat membru se asigură că autoritățile de reglementare competente oferă oricărei persoane fizice sau juridice consiliere cu privire la modul în care se poate obține accesul la informații. Informațiile sunt puse la dispoziția publicului în conformitate cu legislația națională și cu obligațiile internaționale, în special cu Convenția de la Aarhus. Informațiile relevante în mod direct pentru sănătatea și siguranța lucrătorilor și ale publicului (în special cu privire la emisiile radioactive și toxice, precum și expunerea la emisii) trebuie făcute publice indiferent de împrejurări.

  Amendamentul  46

  Propunere de directivă

  Articolul 12 – alineatul 2a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (2a) Procedurile privind participarea publicului prevăd calendare rezonabile pentru diferitele etape, care acordă timp suficient pentru informarea publicului astfel încât acesta să se pregătească și să participe în mod eficient la procesul decizional.

  Amendamentul  47

  Propunere de directivă

  Articolul 12 – alineatul 2b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (2b) Fiecare stat membru se asigură că, în cadrul procesului decizional, rezultatul participării publicului este luat în considerare în mod corespunzător.

  Amendamentul  48

  Propunere de directivă

  Articolul 13 – alineatul 3a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (3a) Statele membre informează autoritățile transfrontaliere regionale și locale cu privire la programele lor naționale cât mai devreme posibil, în cazurile în care punerea în aplicare a acestora va avea probabil consecințe la nivel transfrontalier.

  Amendamentul  49

  Propunere de directivă

  Articolul 13 – alineatul 3b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (3b) În cadrul programelor naționale, statele membre indică în mod clar resursele financiare de care dispun pentru gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive.

  Amendamentul  50

  Propunere de directivă

  Articolul 15 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4) Comisia va ține cont de lămuririle furnizate de statele membre și de progresele realizate cu privire la programele naționale de gestionare a deșeurilor atunci când ia decizii referitoare la acordarea de asistență tehnică sau financiară Euratom pentru instalații sau activități de gestionare a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive sau când își formulează punctul de vedere privind proiectele de investiții, în conformitate cu articolul 43 din Tratatul Euratom.

  (4) Comisia va ține cont de notificările din partea statelor membre și de progresele realizate cu privire la programele naționale de gestionare a deșeurilor atunci când ia decizii referitoare la acordarea de asistență tehnică sau financiară Euratom pentru instalații sau activități de gestionare a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive sau când își formulează punctul de vedere privind proiectele de investiții, în conformitate cu articolul 43 din Tratatul Euratom.

  REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

  Data adoptării

  12.4.2011

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  29

  12

  17

  Membri titulari prezenți la votul final

  János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Daciana Octavia Sârbu, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Margrete Auken, Tadeusz Cymański, Matthias Groote, Riikka Manner, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Bart Staes, Marianne Thyssen, Michail Tremopoulos, Anna Záborská

  Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

  Ashley Fox

  REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

  Data adoptării

  26.5.2011

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  33

  6

  12

  Membri titulari prezenți la votul final

  Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Christian Ehler, Gaston Franco, Adam Gierek, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Romana Jordan Cizelj, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Anni Podimata, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Maria Badia i Cutchet, Antonio Cancian, Vicky Ford, Rebecca Harms, Jolanta Emilia Hibner, Ivailo Kalfin, Vladko Todorov Panayotov, Mario Pirillo, Algirdas Saudargas, Peter Skinner, Hannes Swoboda