Процедура : 2010/0364(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0215/2011

Внесени текстове :

A7-0215/2011

Разисквания :

PV 03/07/2012 - 15
CRE 03/07/2012 - 15

Гласувания :

PV 04/07/2012 - 7.5
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0282

ДОКЛАД     ***I
PDF 821kWORD 285k
1.6.2011
PE 456.953v02-00 A7-0215/2011

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 834/2007 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти

(COM(2010)0759 – C7‑0001/2011 – 2010/0364(COD))

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Докладчик: Martin Häusling

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 834/2007 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти

(COM(2010)0759 – C7‑0001/2011 – 2010/0364(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2010)0759),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 42 и 43, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0001/2011),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 4 май 2011 г.(1),

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A7-0215/2011),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Комисията следва да бъде оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 290 от Договора, за да може да допълва или изменя някои несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 834/2007. Следва да се определят елементите, за които могат да се упражняват посочените правомощия, както и условията, при които ще се делегират правата.

(3) За да се гарантира правилното функциониране на режима, установен с Регламент (ЕО) 834/2007, правомощията да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да бъдат делегирани на Комисията по отношение на допълването или изменянето на някои несъществени елементи от същия регламент. От особено значение е Комисията да проведе съответните консултации в хода на подготвителната работа, включително на експертно равнище. При подготовката и съставянето на делегирани актове Комисията следва да осигури едновременно, навременно и подходящо предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета.

Обосновка

Настоящото изменение отразява „общото разбиране“ относно практическите условия за използването на делегирани актове (член 290 ДФЕС), което трябва да бъде договорено официално между Съвета и Парламента.

Изменение  2

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) За да се гарантира еднаквото прилагане на Регламент (ЕО) № 834/2007 във всички държави-членки, Комисията следва да бъде оправомощена да приема актове за изпълнение в съответствие с член 291 от Договора. По-специално Комисията следва да бъде оправомощена да приема актове за изпълнение относно разпределянето на кодови номера в режима на контрол, посочването на произхода на продуктите и единни правила относно обмена на информация, която изпращат държавите-членки, третите страни, надзорните и контролните органи, или която е предоставена от Комисията, или публикуването на тази информация, както и относно признаването на трети страни и контролни и надзорни органи за целите на равностойност и съответствие. Освен в случаите, в които изрично е предвидено друго, Комисията следва да приема тези актове за изпълнение в съответствие с разпоредбите на [Регламент (ЕС) № XX/XXXX на Европейския парламент и на Съвета относно ...].

(4) За да се гарантират еднакви условия за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007, Комисията следва да разполага с изпълнителни правомощия, по-конкретно относно разпределянето на кодови номера в режима на контрол, посочването на произхода на продуктите и единни правила относно обмена на информация, която изпращат държавите-членки, третите страни, надзорните и контролните органи, или която е предоставена от Комисията, или публикуването на тази информация, както и относно признаването на трети страни и контролни и надзорни органи за целите на равностойност и съответствие. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията1. В контекста на подготвителната работа върху актовете за изпълнение, Комисията следва да продължи да се допитва до консултативни групи, така че заинтересованите страни и НПО да могат редовно и структурирано да изразяват своето становище.

 

_______________

 

1 ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

Обосновка

Настоящото изменение взема предвид Регламента относно изпълнителните правомощия (Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията), публикуван в ОВ (L 55/13) на 28 февруари 2011 г.

Изменение  3

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4а) Комисията следва да приеме незабавно приложимите актове за изпълнение, при неотложна необходимост в надлежно обосновани случаи, свързани с оттеглянето на признаването на контролни и надзорни органи в случаи на нередности или нарушения на разпоредбите, посочени в Регламент (ЕО) № 834/2007, или свързани с оттеглянето на признаването на трети държави, в които производствената система вече не отговаря на принципи и правила за производство, еквивалентни на посочените в същия регламент, и в които мерките за контрол вече не са равностойни на мерките, посочени в регламента.

Обосновка

Настоящото изменение взема предвид Регламента относно изпълнителните правомощия (Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията), публикуван в ОВ (L 55/13) на 28 февруари 2011 г.

Изменение  4

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4а) Процесът на привеждане в съответствие с Договора от Лисабон следва да се стреми към постигането на целта за опростяване на цялото законодателство на Съюза, което е влязло в сила за сектора, с оглед облекчаване на ненужната бюрокрация за земеделските стопани, произвеждащи биологична продукция.

Изменение  5

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 834/2007

Член 9 - параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Комисията взема решение относно мерки за прилагане на забраната за използване на ГМО и произведени от или чрез тях продукти посредством делегирани актове съгласно член 38а, параграф 1.

4. Комисията е упълномощена, за целите на забраната, посочена в параграф 1, да приема делегирани актове съгласно член 38а, параграф 1 относно установяването на модел за декларация от страна на продавача, която потвърждава, че доставяните продукти не са били произведени от ГМО. .

Изменение  6

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 23 – буква б

Регламент (ЕО) № 834/2007

Член 32 – параграф 2 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ако е необходимо, в спешни случаи Комисията може да вземе това решение в съответствие с втория параграф на член 38ж. В такъв случай взетите мерки се съобщават незабавно на държавите-членки и са приложими непосредствено.

Когато са налице надлежно обосновани неотложни основания, Комисията може да приема незабавно приложими актове за изпълнение в съответствие с процедурата, посочена в член 38ж, параграф 3.

Изменение  7

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 24 – буква а – подточка ii

Регламент (ЕО) № 834/2007

Член 33 – параграф 2 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ако е необходимо, в спешни случаи Комисията може да вземе това решение в съответствие с втория параграф на член 38ж. В такъв случай взетите мерки се съобщават незабавно на държавите-членки и са приложими непосредствено.“

Когато са налице надлежно обосновани неотложни основания, Комисията може да приема незабавно приложими актове за изпълнение в съответствие с процедурата, посочена в член 38ж, параграф 3.

Изменение  8

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 24 – буква б – подточка ii

Регламент (ЕО) № 834/2007

Член 33 – параграф 3 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ако е необходимо, в спешни случаи Комисията може да вземе това решение в съответствие с втория параграф на член 38ж. В такъв случай взетите мерки се съобщават незабавно на държавите-членки и са приложими непосредствено.“

Когато са налице надлежно обосновани неотложни основания, Комисията може да приема незабавно приложими актове за изпълнение в съответствие с процедурата, посочена в член 38ж, параграф 3.

Изменение  9

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 27

Регламент (ЕО) № 834/2007

Член 38 а – параграф 1 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. За да може да отрази по-добре очакванията на потребителите относно качеството на биологичните продукти и да осигури подходящо прилагане на правилата от въпросните органи и оператори и правилното функциониране на единния пазар и търговията, Комисията, посредством делегирани актове, приема специални правила, мерки и условия, необходими за прилагането на настоящия регламент, в това число специфичните определения, свързани с неговия обхват, предмет на целите и принципите, заложени в дял II, относно:

1. За да може да отрази по-добре очакванията на потребителите относно качеството на биологичните продукти и да осигури подходящо прилагане на правилата от въпросните органи и оператори и правилното функциониране на единния пазар и търговията, на Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 38г относно приемането на специални правила, мерки и условия, необходими за прилагането на настоящия регламент, в това число специфичните определения, свързани с неговия обхват, предмет на целите и принципите, заложени в дял II, относно:

Обосновка

Настоящото изменение отразява „общото разбиране“ относно практическите условия за използването на делегирани актове (член 290 от ДФЕС), което трябва да бъде договорено официално между Съвета и Парламента.

Изменение  10

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 27

Регламент (ЕО) № 834/2007

Член 38б – параграф 1 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията, посредством актове за изпълнение, приема необходимите разпоредби с цел да постигне единно прилагане на настоящия регламент в Съюза, и по-специално по отношение на:

Комисията, посредством актове за изпълнение, в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 38ж, параграф 2, приема необходимите разпоредби с цел да постигне единно прилагане на настоящия регламент в Съюза, и по-специално по отношение на:

Обосновка

Настоящото изменение взема предвид Регламента относно изпълнителните правомощия (Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията), публикуван в ОВ (L 55/13) на 28 февруари 2011 г.

Изменение  11

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 27

Регламент (ЕО) № 834/2007

Член 38б – параграф 1а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Когато са налице надлежно обосновани неотложни основания, свързани с оттеглянето на признаването на контролни и надзорни органи в случаи на нередности или нарушения на разпоредбите, посочени в настоящия регламент, или свързани с оттеглянето на признаването на трети страни, чиито системи на производство вече не отговарят на принципи и правила за производство, еквивалентни на посочените в дялове II, III и IV, или чиито мерки за контрол вече не са с равностойна ефективност като тази на посочените в дял V, Комисията приема незабавно приложими актове за изпълнение в съответствие с процедурата, посочена в член 38ж, параграф 3.

Обосновка

Изменението цели да даде възможност на Комисията да оттегля по спешност признаването на еквивалентността на трети страни, за които е открит сериозен проблем по отношение на продуктите, които се етикетират като биологични. Изменението на докладчика изисква както стандартите, така и контролните системи да не функционират правилно, за да се задейства процедурата. Това трябва да се промени на или/или, тъй като Комисията следва да има възможност да оттегли признаването съгласно процедурата по спешност, за да защити потребителите във всеки един от случаите.

Изменение  12

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 27

Регламент (ЕО) № 834/2007

Член 38 г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Правомощията за приемане на делегираните актове, посочени в настоящия регламент, се предоставят на Комисията за неопределен период от време.

1. Правомощията за приемане на делегирани актове се предоставят на Комисията при условията, посочени в настоящия член.

2. След като приеме делегиран акт, Комисията незабавно уведомява за това едновременно Европейския парламент и Съвета.

2. Делегирането на правомощия, посочено в член 9, параграф 4, член 11, член 16, параграф 1, член 16, параграф 3, букви а) и в), член 21, параграф 2, член 22, параграф 1, член 23, параграф 6, член 26, член 27, параграф 7, буква б), член 32, параграф 2 и член 33, параграфи 2 и 3, се предоставя на Комисията за период от пет години считано от ... *. Комисията изготвя доклад относно делегираните правомощия не по-късно от девет месеца преди края на петгодишния период. Делегирането на правомощия се удължава с мълчаливо съгласие за периоди със същата продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу удължаването не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки период.

3. Правомощията да приема делегирани актове се предоставят на Комисията съгласно условията по членове 38д и 38е.“

3. Европейският парламент или Съветът могат да оттеглят делегирането на правомощия по всяко време. С решението за оттегляне се прекратява делегирането на правомощията, посочени в него. Решението за оттегляне влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на посочена в него по-късна дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

 

3а. След като приеме делегиран акт, Комисията незабавно уведомява за това едновременно Европейския парламент и Съвета.

 

3б. Делегиран акт, приет съгласно настоящия регламент, влиза в сила само в случай че нито Европейският парламент, нито Съветът са повдигнали възражения в срок от два месеца от уведомлението до тях за съответния акт, или ако преди този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че са решили да не повдигат възражения. Срокът се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

 

_____________

 

* Дата на влизане в сила на настоящия регламент

Обосновка

Настоящото изменение отразява „общото разбиране“ относно практическите условия за използването на делегирани актове (член 290 от ДФЕС), което трябва да бъде договорено официално между Съвета и Парламента.

Изменение  13

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 27

Регламент (ЕО) № 834/2007

Член 38 д

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 38д

Отмяна на делегираните правомощия

заличава се

1. Делегирането на правомощия, посочено в членове 38а и 38г, може да бъде оттеглено от Европейския парламент или от Съвета.

 

2. Институцията, която е започнала вътрешна процедура за вземане на решение дали да отмени делегирането на правомощия, полага необходимите усилия да уведоми другата институция и Комисията в разумен срок преди приемането на окончателното решение, като посочи делегираните правомощия, които би могло да бъдат отменени, и евентуалните основания за отмяната.

 

3. С решението за отмяна се прекратява делегирането на правомощията, посочени в същото/споменатото решение. Решението поражда действие незабавно или на по-късна дата, посочена в него. То не засяга валидността на делегираните актове, които вече са в сила. Решението се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.“

 

Изменение  14

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 27

Регламент (ЕО) № 834/2007

Член 38 е

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 38е

Възражения срещу делегираните актове

заличава се

1. Европейският парламент и Съветът могат да възразят срещу делегирания акт в срок от два месеца от датата на уведомяването. По инициатива на Европейския парламент или на Съвета този срок се удължава с един месец.

 

2. Ако при изтичането на посочения срок нито Европейският парламент, нито Съветът са възразили срещу делегирания акт, той се публикува в Официален вестник на Европейския съюз и влиза в сила на датата, посочена в него.

 

Делегираният акт може да бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и да влезе в сила преди изтичането на посочения срок, ако Европейският парламент и Съветът са информирали Комисията за намерението си да не повдигат възражения.

 

3. Ако Европейският парламент или Съветът представят възражение срещу делегиран акт, той не влиза в сила. Институцията, която прави възражение, посочва основанията за възражението срещу делегирания акт.“

 

Изменение  15

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 27

Регламент (ЕО) № 834/2007

Член 38ж

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато в съответствие с настоящия регламент се приемат актове за изпълнение, Комисията се подпомага от Комитет за биологично производство и се прилага процедурата, предвидена в член [5] от Регламент (ЕС) № [xxxx/yyyy] (попълва се след приемането на регламента относно контролните механизми, както е посочен в член 291, параграф 2 от ДФЕС, който в момента се обсъжда от Европейския парламент и Съвета.)“

1. Комисията се подпомага от Комитет за биологично производство. Посоченият комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011*.

В спешни случаи, както е предвидено в член 32, параграф 2 и член 33, параграфи 2 и 3 от настоящия регламент, се прилага процедурата, предвидена в член [6] от Регламент (ЕС) № [xxxx/yyyy].“

2. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

 

3. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 8 от Регламент (ЕС) № 182/2011 във връзка с член 5 от същия регламент.

 

___________________

 

* ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

Обосновка

Настоящото изменение взема предвид Регламента относно изпълнителните правомощия (Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията), публикуван в ОВ (L 55/13) на 28 февруари 2011 г.

Изменение  16

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 1а

Комисията извършва оценка на резултатите от измененията, внесени в Регламент (ЕО) № 834/2007 с настоящия регламент, по-специално по отношение на прозрачността и въздействието върху гражданското общество, три години след ...*.

 

В процеса на оценяване се включват важни заинтересовани страни и представители на гражданското общество.

 

_________________

 

* Дата – три години след влизане в сила на настоящия регламент.

(1)

Все още непубликувано в Официален вестник.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) действащият Регламент (ЕО) № 834/2007 трябва да бъде адаптиран на базата на принципа на разграничаване на мерките с изпълнителен характер от мерките с делегиран характер.

С член 290 от ДФЕС на законодателя се предоставя право да „делегира на Комисията правомощието да приема незаконодателни актове от общ характер, които допълват или изменят определени несъществени елементи от законодателен акт“. Съгласно терминологията, използвана в Договора, така приетите от Комисията правни актове са „делегирани актове“ (член 290, параграф 3).

За да може да отрази по-добре очакванията на потребителите относно качеството на биологичните продукти и да осигури подходящо прилагане на правилата от съответните органи и оператори, както и правилното функциониране на единния пазар и търговията, Комисията, посредством делегирани актове, приема специални правила, мерки и условия, необходими за прилагането на регламента (например разрешаването на продукти и вещества за използване в биологичното производство, включването им в списък под ограничителен режим или изключването им от посочения списък за целите на членове 16 и 21; методите за преработване за преработени храни; условията за прилагане на забраната за използването на ГМО и продуктите, получени от или чрез ГМО; правилата за етикетиране, изискванията и специалните критерии по отношение на представянето, състава, размера и формата на знака за биологично производство на Европейския съюз, както и условията и правата за неговото използване в съответствие с дял IV и т.н.)

С член 291 от ДФЕС на държавите-членки се предоставя право да „предприемат всички необходими мерки по вътрешното право за прилагане на правно обвързващите актове на Съюза“. Посочените актове предоставят изпълнителни правомощия на Комисията, когато са необходими еднакви условия за изпълнението им. Съгласно терминологията, използвана в Договора, така приетите от Комисията правни актове са „актове за изпълнение“ (член 291, параграф 4).

Комисията, посредством актове за изпълнение, приема необходимите разпоредби с цел постигане на единно прилагане на регламента в Съюза, по-специално във връзка с подробностите и спецификациите относно съдържанието, формата и начина на уведомяване, както и предоставянето и обмена на изискваната в рамките на регламента информация от или между контролните и надзорните органи, компетентните органи на държавите-членки, третите страни и Комисията; разпределянето на кодови номера на контролните и надзорните органи и посочването на мястото, където са били отгледани земеделските суровини в съответствие с член 24, и т.н.;

От гледна точка на докладчика в предложението Комисията е направила правилно преразпределение между по-общи разпоредби, установяващи допълнителни елементи (разпоредби по член 290) и по-технически елементи, които са силно свързани с преценката на държавите-членки при изпълнението на мярката (разпоредби по член 291). Следователно не се предлагат изменения по отношение на класифицирането на делегирани актове и актове за изпълнение по отношение на предложението за Регламент (ЕО) № 834/2007 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти

Позовавания

COM(2010)0759 – C7-0001/2011 – 2010/0364(COD)

Дата на представяне на ЕП

17.12.2010 г.

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

AGRI

18.1.2011 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Martin Häusling

26.1.2011 г.

Martin Häusling

26.1.2011 г.

Martin Häusling

26.1.2011 г.

Martin Häusling

26.1.2011г.

Член 51 - Съвместни заседания на комисии

       Дата на обявяване в заседание

       

 

Разглеждане в комисия

12.4.2011 г.

 

 

 

Дата на приемане

25.5.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

28

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, Мария Неделчева, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Salvatore Caronna, Spyros Danellis, Jill Evans, Karin Kadenbach, Sandra Kalniete, Giovanni La Via, Véronique Mathieu, Maria do Céu Patrão Neves, Robert Sturdy, Artur Zasada

Дата на внасяне

1.6.2011 г.

Правна информация - Политика за поверителност