Zpráva - A7-0215/2011Zpráva
A7-0215/2011

ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů

1. 6. 2011 - (KOM(2010)0759 – C7‑0001/2011 – 2010/0364(COD)) - ***I

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
Zpravodaj: Martin Häusling


Postup : 2010/0364(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0215/2011

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů

(KOM(2010)0759 – C7‑0001/2011 – 2010/0364(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0759),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 42 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0001/2011),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 4. května 2011[1],

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A7-0215/2011),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Aby mohly být doplněny nebo změněny některé prvky nařízení (ES) č. 834/2007, které nejsou podstatné, mělo by být v pravomoci Komise přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy. Měly by být vymezeny prvky, u nichž může být uvedená pravomoc vykonávána, a rovněž podmínky, za jakých má k jejímu přenesení dojít.

(3) Aby mohlo být zajištěno řádné fungování režimu stanoveného nařízením (ES) č. 834/2007, měla by být Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o doplnění nebo změnu některých prvků tohoto nařízení, které nejsou podstatné. Je obzvláště důležité, aby Komise během přípravné práce vedla náležité konzultace, včetně konzultací s odborníky. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit souběžné, včasné a vhodné předávání příslušných dokumentů Evropskému parlamentu a Radě.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zohledňuje společnou dohodu o praktických opatřeních pro používání aktů v přenesené pravomoci (článek 290 SFEU), kterou má formálně odsouhlasit Rada a Parlament.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Aby bylo možno zajistit jednotné používání nařízení (ES) č. 834/2007 ve všech členských státech, měla by být Komise podle článku 291 Smlouvy pověřena přijímáním prováděcích aktů. Komise by zejména měla být zplnomocněna k přijímání prováděcích aktů týkajících se přidělování číselných kódů v rámci kontrolního systému, uvádění původu produktů a jednotných pravidel pro výměnu informací, které mají zasílat členské státy, třetí země, kontrolní orgány nebo kontrolní subjekty nebo které mají být zpřístupněny Komisí, nebo zveřejnění těchto informací, jakož i pravidel pro uznávání třetích zemí a kontrolních orgánů a kontrolních subjektů pro účely rovnocennosti a souladu. Pokud není výslovně uvedeno jinak, měla by Komise přijmout uvedené prováděcí akty v souladu s ustanoveními [nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. XX/XXXX o …].

(4) Aby bylo možno zajistit jednotné podmínky pro provádění nařízení (ES) č. 834/2007, měly by být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, týkající se zejména přidělování číselných kódů v rámci kontrolního systému, uvádění původu produktů a jednotných pravidel pro výměnu informací, které mají zasílat členské státy, třetí země, kontrolní orgány nebo kontrolní subjekty nebo které mají být zpřístupněny Komisí, nebo zveřejnění těchto informací, jakož i pravidel pro uznávání třetích zemí a kontrolních orgánů a kontrolních subjektů pro účely rovnocennosti a souladu. Tyto pravomoci by měly být uplatňovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí1. V kontextu přípravných prací na prováděcích aktech by Komise měla i nadále využívat poradní skupiny, aby se zainteresované strany a nevládní organizace mohly pravidelně a strukturovaně vyjadřovat.

 

_______________

 

1 Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zohledňuje „nařízení o prováděcích pravomocech“ (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 182/2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí), zveřejněné v Úř. věst. (L 55/13) dne 28. února 2011.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4a) V závažných naléhavých a řádně odůvodněných případech týkajících se zrušení uznání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů v případě nesrovnalostí nebo porušení ustanovení uvedených v nařízení (ES) 834/2007 nebo zrušení uznání třetích zemí, jejichž systém produkce již není v souladu se zásadami a pravidly produkce, jež jsou rovnocenné zásadám a pravidlům stanoveným v daném nařízení, nebo jejichž kontrolní opatření již nemají rovnocennou účinnost jako opatření stanovená v uvedeném nařízení, by měla Komise přijmout okamžitě použitelné prováděcí akty.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zohledňuje „nařízení o prováděcích pravomocech“ (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 182/2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí), zveřejněné v Úř. věst. (L 55/13) dne 28. února 2011.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 4a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) Zajišťováním souladu s Lisabonskou smlouvou by se mělo dosáhnout zjednodušení všech právních předpisů Unie pro dané odvětví s cílem zbavit ekologické zemědělce zátěže zbytečné byrokracie.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 2

Nařízení (ES) č. 834/2007

Čl. 9 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle čl. 38a odst. 1 rozhoduje o prováděcích opatřeních pro zákaz používání GMO a produktů získaných z GMO či získaných za použití GMO.

4. Za účelem zákazu uvedeného v odstavci 1 má Komise uděleny pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci podle čl. 38a odst. 1 týkající se vypracování předlohy prohlášení prodávajícího, která potvrzují, že dodávané produkty nejsou vyrobeny z GMO nebo za použití GMO. .

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 23 – písm. b

Nařízení (ES) č. 834/2007

Čl. 32 – odst. 2 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud je to nutné v naléhavých případech, Komise může přijmout uvedené rozhodnutí v souladu s čl. 38g druhým pododstavcem. V tom případě se přijatá opatření neprodleně sdělí členským státům a okamžitě vstupují v platnost.

V závažných naléhavých a řádně odůvodněných případech může Komise postupem podle čl. 38g odst. 3 přijmout okamžitě použitelné prováděcí akty.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 24 – písm. a – podbod ii

Nařízení (ES) č. 834/2007

Čl. 33 – odst. 2 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud je to nutné v naléhavých případech, Komise může přijmout uvedené rozhodnutí v souladu s čl. 38g druhým pododstavcem. V tom případě se přijatá opatření neprodleně sdělí členským státům a okamžitě vstupují v platnost.“

V závažných naléhavých a řádně odůvodněných případech může Komise postupem podle čl. 38g odst. 3 přijmout okamžitě použitelné prováděcí akty.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 24 – písm. b –podbod ii

Nařízení (ES) č. 834/2007

Čl. 33 – odst. 3 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud je to nutné v naléhavých případech, Komise může přijmout uvedené rozhodnutí v souladu s čl. 38g druhým pododstavcem. V tom případě se přijatá opatření neprodleně sdělí členským státům a okamžitě vstupují v platnost.“

V závažných naléhavých a řádně odůvodněných případech může Komise postupem podle čl. 38g odst. 3 přijmout okamžitě použitelné prováděcí akty.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 27

Nařízení (ES) č. 834/2007

Čl. 38 a – odst. 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. S cílem lépe zohlednit očekávání spotřebitelů ohledně jakosti ekologických produktů a zajistit odpovídající uplatňování pravidel příslušnými orgány, subjekty a hospodářskými subjekty a náležité fungování jednotného trhu a obchodu Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci přijme zvláštní pravidla, opatření a podmínky nezbytné pro uplatňování tohoto nařízení, včetně zvláštních definic týkajících se jeho oblasti působení, na základě cílů a zásad uvedených v hlavě II, pokud jde o:

1. S cílem lépe zohlednit očekávání spotřebitelů ohledně jakosti ekologických produktů a zajistit odpovídající uplatňování pravidel příslušnými orgány, subjekty a hospodářskými subjekty a náležité fungování jednotného trhu a obchodu bude mít Komise pravomoc přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 38d, pokud jde o přijetí zvláštních pravidel a opatření a stanovení podmínek nezbytných pro uplatňování tohoto nařízení, včetně zvláštních definic týkajících se jeho oblasti působení, na základě cílů a zásad uvedených v hlavě II, pokud jde o:

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zohledňuje společnou dohodu o praktických opatřeních pro používání aktů v přenesené pravomoci (článek 290 SFEU), kterou má formálně odsouhlasit Rada a Parlament.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 27

Nařízení (ES) č. 834/2007

Čl. 38b – odst. 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijme nezbytná ustanovení zajišťující jednotné používání tohoto nařízení v Unii, zejména pokud jde o:

Komise prostřednictvím prováděcích aktů v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 38g odst. 2 přijme nezbytná ustanovení zajišťující jednotné používání tohoto nařízení v Unii, zejména pokud jde o:

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zohledňuje „nařízení o prováděcích pravomocech“ (nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí) zveřejněné v Úř. věst. (L 55/13) dne 28. února 2011.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 27

Nařízení (ES) č. 834/2007

Čl. 38b – odst. 1a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V závažných naléhavých a řádně odůvodněných případech týkajících se zrušení uznání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů v případě nesrovnalostí nebo porušení ustanovení uvedených v tomto nařízení nebo zrušení uznání třetích zemí, jejichž systém produkce již není v souladu se zásadami a pravidly produkce, jež jsou rovnocenné zásadám a pravidlům stanoveným v hlavách II, III a IV, nebo jejichž kontrolní opatření již nemají rovnocennou účinnost jako opatření stanovená v hlavě V, Komise přijme okamžitě použitelné prováděcí akty v souladu s postupem uvedeným v čl. 38g odst. 3.

Odůvodnění

Účelem tohoto návrhu je umožnit Komisi, aby v naléhavých případech zrušila uznání rovnocennosti ze třetích zemí, objeví-li se závažný problém týkající se produktů označovaných jako ekologické. Pozměňovací návrh zpravodaje požaduje, aby byly pro použití postupu porušeny normy i fungování kontrolního systému. To by se mělo změnit na buď/anebo, protože by Komise měla mít možnost zrušit uznání naléhavým postupem na ochranu spotřebitelů v obou případech.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 27

Nařízení (ES) č. 834/2007

Článek 38 d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci podle tohoto nařízení je svěřena Komisi na dobu neurčitou.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu i Radě.

2. Přenesení pravomoci uvedené v čl. 9 odst. 4, v článku 11, v čl. 16 odst. 1, čl. 16 odst. 3 písm. a) a c), čl. 21 odst. 2, čl. 22 odst. 1, čl. 23 odst. 6, článku 26, čl. 27 odst. 7 písm. b), čl. 32 odst. 2 a v čl. 33 odst. 2 a 3 je svěřeno Komisi na dobu pěti let počínaje dnem …*. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada proti tomuto prodloužení nevznesou námitky nejpozději do tří měsíců před koncem daného období.

3. Pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci jsou Komisi svěřeny za podmínek stanovených v článcích 38e a 38f.“

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určených. Nabývá účinnosti dnem následujícím po zveřejnění rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm stanoven. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

 

3a. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu i Radě.

 

3b. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle tohoto nařízení vstoupí v platnost pouze v případě, že Evropský parlament nebo Rada ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení tohoto aktu Evropskému parlamentu a Radě nevznesou námitky, či v případě, že Evropský parlament i Rada před uplynutím uvedené lhůty uvědomí Komisi, že nehodlají vznést námitky. Na žádost Evropského parlamentu nebo Rady je tato lhůta prodloužena o dva měsíce.

 

_____________

 

* Vstup tohoto nařízení v platnost.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zohledňuje společnou dohodu o praktických opatřeních pro používání aktů v přenesené pravomoci (článek 290 SFEU), kterou má formálně odsouhlasit Rada a Parlament.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 27

Nařízení (ES) č. 834/2007

Článek 38 e

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 38e

Zrušení přenesení pravomoci

vypouští se

1. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článcích 38a a 38d zrušit.

 

2. Orgán, který zahájil interní postup s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení pravomoci, se před přijetím konečného rozhodnutí snaží informovat v přiměřené lhůtě druhý orgán a Komisi a uvede pravomoci, jejichž přenesení by mohlo být zrušeno, a důvody tohoto zrušení.

 

3. Rozhodnutí o zrušení ukončuje přenesení pravomocí vyjmenovaných v daném rozhodnutí. Nabývá účinku okamžitě nebo k pozdějšímu dni, který v něm je upřesněn. Neovlivní platnost již platných aktů v přenesené pravomoci. Bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.“

 

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 27

Nařízení (ES) č. 834/2007

Článek 38 f

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 38f

Námitky proti aktům v přenesené pravomoci

vypouští se

1. Evropský parlament a Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o jeden měsíc.

 

2. Pokud Evropský parlament ani Rada v této lhůtě námitky proti aktu v přenesené pravomoci nevysloví, bude zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstupuje v platnost dnem v něm stanoveným.

 

Akt v přenesené pravomoci může být zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupit v platnost před uplynutím této lhůty, pokud Evropský parlament i Rada uvědomí Komisi o svém rozhodnutí námitky nevyslovit.

 

3. Akt v přenesené pravomoci nevstoupí v platnost v případě, že proti němu Evropský parlament nebo Rada vysloví námitky. Orgán, který vyslovuje námitky proti aktu v přenesené pravomoci, je odůvodní.“

 

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 27

Nařízení (ES) č. 834/2007

Článek 38 g

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Jsou-li prováděcí akty přijaty podle tohoto nařízení, je Komisi nápomocen Výbor pro ekologickou produkci a použije se postup stanovený článkem [5] nařízení (EU) č. [xxxx/yyyy] (vyplnit po přijetí nařízení o kontrolních mechanismech podle čl. 291 odst. 2 SFEU, jež se momentálně projednává v Evropském parlamentu a v Radě).“

1. Komisi je nápomocen výbor pro ekologickou produkci. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011*.

V naléhavých případech uvedených v čl. 32 odst. 2 a čl. 33 odst. 2 a 3 tohoto nařízení se použije postup stanovený v článku [6] nařízení (EU) č. [xxxx/yyyy].“

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011 ve spojení s článkem 5 uvedeného nařízení.

 

___________________

 

* Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zohledňuje „nařízení o prováděcích pravomocech“ (nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí) zveřejněné v Úř. věst. (L 55/13) dne 28. února 2011.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení – pozměňující akt

Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 1 a

Komise vyhodnotí účinky změn nařízení (ES) č. 834/2007 provedené tímto nařízením, zejména pokud jde o transparentnost a dopad na občanskou společnost, tři roky po ...*.

 

Významné zúčastněné strany a zástupci občanské společnosti budou do tohoto procesu hodnocení zapojeni.

 

_________________

 

* Datum tři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost.

  • [1]  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Podle Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) je třeba současné nařízení (ES) č. 834/2007 uvést do souladu se zásadou rozlišování mezi opatřeními prováděcí povahy a opatřeními v přenesené pravomoci.

Článek 290 SFEU umožňuje normotvůrcům „na Komisi přenést pravomoc přijímat nelegislativní akty s obecnou působností, kterými se doplňují nebo mění některé prvky legislativního aktu, které nejsou podstatné“. Na právní akty, jež Komise přijme tímto způsobem, se v terminologii Smlouvy odkazuje jako na „akty v přenesené pravomoci“ (čl. 290 odst. 3).

S cílem lépe zohlednit očekávání spotřebitelů ohledně jakosti ekologických produktů a zajistit odpovídající uplatňování pravidel příslušnými orgány, subjekty a hospodářskými subjekty a náležité fungování jednotného trhu a obchodu přijme Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci zvláštní pravidla a opatření a stanoví podmínky nezbytné pro uplatňování tohoto nařízení (např. schvalování produktů a látek pro použití v ekologické produkci, jejich zařazení na omezený seznam nebo jejich stažení z tohoto seznamu pro účely článků 16 a 21, zpracovatelské metody pro zpracované potraviny, podmínky pro uplatňování zákazu používání GMO a produktů získaných z GMO, pravidla označování, požadavky a zvláštní kritéria týkající se obchodní úpravy, složení, velikosti a vzhledu loga Evropské unie pro ekologickou produkci, jakož i podmínky a práva pro jeho používání v souladu s hlavou IV atd).

Článek 291 SFEU umožňuje členským státům přijmout „veškerá nezbytná vnitrostátní právní opatření k provedení právně závazných aktů Unie“. Tyto akty svěří prováděcí pravomoci Komisi, jsou-li pro jejich provedení nezbytné jednotné podmínky. Na právní akty, jež Komise přijme tímto způsobem, se v terminologii Smlouvy odkazuje jako na „prováděcí akty“ (čl. 291 odst. 4).

Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijme nezbytná ustanovení zajišťující jednotné používání tohoto nařízení v Unii, zejména pokud jde o podrobnosti a specifikace týkající se obsahu, formy a způsobu oznamování a podávání a výměny informací požadovaných v rámci tohoto nařízení od kontrolních subjektů, kontrolních orgánů, příslušných orgánů členských států, třetích zemí a Komise nebo vzájemnou výměnou, přidělování číselných kódů kontrolním subjektům a kontrolním orgánům a označování místa, kde byly vyprodukovány zemědělské suroviny, podle článku 24 atd.

Zpravodaj se domnívá, že Komise v tomto návrhu důsledně oddělila obecnější ustanovení, kterými se stanoví další prvky (ustanovení článku 290), a techničtější prvky, jež do značné míry souvisejí s pravomocí, kterou mají členské státy při provádění tohoto opatření (ustanovení článku 291). Proto nejsou navrhovány pozměňovací návrhy týkající se návrhu nařízení 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů na klasifikaci aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů.

POSTUP

Název

Změna nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů

Referenční údaje

KOM(2010)0759 – C7-0001/2011 – 2010/0364(COD)

Datum predložení EP

17.12.2010

 

 

 

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

AGRI

18.1.2011

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Martin Häusling

26.1.2011

Martin Häusling

26.1.2011

Martin Häusling

26.1.2011

Martin Häusling

26.1.2011

Článek 51 – Společné schůze výborů

       Datum oznámení na zasedání

       

 

Projednání ve výboru

12.4.2011

 

 

 

Datum přijetí

25.5.2011

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

28

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Salvatore Caronna, Spyros Danellis, Jill Evans, Karin Kadenbach, Sandra Kalniete, Giovanni La Via, Véronique Mathieu, Maria do Céu Patrão Neves, Robert Sturdy, Artur Zasada

Datum předložení

1.6.2011