BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter

1.6.2011 - (KOM(2010)0759 – C7‑0001/2011 – 2010/0364(COD)) - ***I

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
Ordfører: Martin Häusling


Procedure : 2010/0364(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0215/2011

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter

(KOM(2010)0759 – C7‑0001/2011 – 2010/0364(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2010)0759),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 42 og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7‑0001/2011),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 4. maj 2011[1]

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A7-0215/2011),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Kommissionen bør have beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 for at udbygge eller ændre visse ikke-væsentlige elementer i forordning (EF) nr. 834/2007. Det bør fastsættes, i forbindelse med hvilke elementer denne beføjelse kan udøves, og hvilke betingelser der gælder for delegationen.

(3) For at sikre, at den i forordning (EF) nr. 834/2007 fastsatte ordning kan fungere efter hensigten, bør beføjelsen til at vedtage retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde tillægges Kommissionen i forbindelse med udbygning og ændring af visse ikke-væsentlige elementer i denne forordning. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

Begrundelse

Dette ændringsforslag afspejler den såkaldte fælles forståelse om praktiske arrangementer vedrørende anvendelsen af delegerede retsakter (artikel 290 i TEUF), som der skal indgås formel enighed om mellem Rådet og Parlamentet.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) For at sikre, at forordning (EF) nr. 834/2007 anvendes ensartet i alle medlemsstaterne, bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage gennemførelsesretsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 291. Kommissionen bør navnlig have beføjelse til at vedtage gennemførelsesretsakter vedrørende tildelingen af kodenumre under kontrolordningen, oprindelsesangivelsen for produkterne og ensartede bestemmelser om udvekslingen af oplysninger, der skal fremsendes af medlemsstater, tredjelande, kontrolmyndigheder og -organer eller stilles til rådighed af Kommissionen, eller offentliggørelsen af disse oplysninger samt med hensyn til godkendelsen af tredjelande og kontrolmyndigheder og –organer med henblik på ækvivalens og overholdelse. Medmindre andet udtrykkeligt er fastsat, bør Kommissionen vedtage disse gennemførelsesretsakter i overensstemmelse med bestemmelserne i [Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XX/XXXX af …].

(4) For at sikre ensartede betingelser for gennemførelse af forordning (EF) nr. 834/2007 bør gennemførelsesbeføjelser tillægges Kommissionen, navnlig vedrørende tildelingen af kodenumre under kontrolordningen, oprindelsesangivelsen for produkterne og ensartede bestemmelser om udvekslingen af oplysninger, der skal fremsendes af medlemsstater, tredjelande, kontrolmyndigheder og -organer eller stilles til rådighed af Kommissionen, eller offentliggørelsen af disse oplysninger samt med hensyn til godkendelsen af tredjelande og kontrolmyndigheder og –organer med henblik på ækvivalens og overholdelse. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser.1 I forbindelse med det forberedende arbejde med gennemførelsesretsakter bør Kommissionen fortsætte med at gøre brug af rådgivende grupper, således at interesserede parter og ngo'er kan udtrykke sig regelmæssigt og på et struktureret grundlag.

 

_______________

 

1 EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.

Begrundelse

I dette ændringsforslag tages højde for forordningen om gennemførelsesbeføjelser (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser), som blev offentliggjort i EUT L 55, s. 13, den 28. februar 2011.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4a) Kommissionen bør vedtage gennemførelsesretsakter, der straks træder i kraft, når særligt hastende omstændigheder kræver det i behørigt begrundede tilfælde i forbindelse med tilbagetrækningen af godkendelsen af kontrolmyndighederne og -organerne i tilfælde af uregelmæssigheder eller overtrædelser af bestemmelserne i forordning (EF) nr. 834/2007 eller i forbindelse med tilbagekaldelse af godkendelsen af de tredjelande, hvis produktionssystem ikke længere overholder principper og produktionsregler svarende til dem, der er fastlagt i nævnte forordning, og hvis kontrolforanstaltninger ikke længere er lige så effektive som dem, der er fastsat i nævnte forordning.

Begrundelse

I dette ændringsforslag tages højde for forordningen om gennemførelsesbeføjelser (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser), som blev offentliggjort i EUT L 55, s. 13, den 28. februar 2011.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Recital 4a (new)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a) Tilpasningen til Lissabontraktaten bør søge at nå målet om at forenkle al EU-lovgivning, som er vedtaget for sektoren, med henblik på at fritage økologiske landmænd for byrden fra unødvendigt bureaukrati.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 834/2007

Artikel 9 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Kommissionen træffer ved delegerede retsakter i henhold til artikel 38a, stk. 1, afgørelse om foranstaltninger til gennemførelse af forbuddet mod anvendelse af gmo'er og produkter fremstillet af eller ved hjælp af gmo'er.

4. Kommissionen bemyndiges, med henblik på det i stk. 1 omhandlede forbud, til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 38a, stk. 1, om indførelse af en model for sælgers erklæringer, der bekræfter, at de leverede produkter ikke er fremstillet af eller ved hjælp af gmo'er.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 23 – litra b

Forordning (EF) nr. 834/2007

Artikel 32 – stk. 2 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Om nødvendigt i hastende tilfælde kan Kommissionen træffe denne afgørelse i overensstemmelse med artikel 38g, stk. 2. I så fald underrettes medlemsstaterne øjeblikkeligt om de trufne foranstaltninger, som straks finder anvendelse.

I særligt begrundede hastende tilfælde kan Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter, der straks træder i kraft, efter den i artikel 38g, stk. 3, omhandlede procedure.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 24 – litra a – nr. ii

Forordning (EF) nr. 834/2007

Artikel 33 – stk. 2 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Om nødvendigt i hastende tilfælde kan Kommissionen træffe denne afgørelse i overensstemmelse med artikel 38g, stk. 2. I så fald underrettes medlemsstaterne øjeblikkeligt om de trufne foranstaltninger, som straks finder anvendelse.

I særligt begrundede hastende tilfælde kan Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter, der straks træder i kraft, efter den i artikel 38g, stk. 3, omhandlede procedure.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 24 – litra b – nr. ii

Forordning (EF) nr. 834/2007

Artikel 33 – stk. 3 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Om nødvendigt i hastende tilfælde kan Kommissionen træffe denne afgørelse i overensstemmelse med artikel 38g, stk. 2. I så fald underrettes medlemsstaterne øjeblikkeligt om de trufne foranstaltninger, som straks finder anvendelse.

I særligt begrundede hastende tilfælde kan Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter, der straks træder i kraft, efter den i artikel 38g, stk. 3, omhandlede procedure.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 27

Forordning (EF) nr. 834/2007

Artikel 38 a – stk. 1 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. For bedre at tage hensyn til forbrugernes forventninger hvad angår kvaliteten af økologiske produkter og sikre, at de pågældende myndigheder, organer og erhvervsdrivende anvender reglerne hensigtsmæssigt, og at det indre marked og samhandelen fungerer på tilfredsstillende vis, fastsætter Kommissionen ved delegerede retsakter særlige bestemmelser, foranstaltninger og betingelser, der er nødvendige for anvendelsen af denne forordning, herunder de særlige definitioner vedrørende dens anvendelsesområde, under hensyntagen til de mål og principper, der er fastlagt i afsnit II, med hensyn til følgende:

1. For bedre at tage hensyn til forbrugernes forventninger hvad angår kvaliteten af økologiske produkter og sikre, at de pågældende myndigheder, organer og erhvervsdrivende anvender reglerne hensigtsmæssigt, og at det indre marked og samhandelen fungerer på tilfredsstillende vis, skal Kommissionen have beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 38d vedrørende vedtagelse af særlige bestemmelser, foranstaltninger og betingelser, der er nødvendige for anvendelsen af denne forordning, herunder de særlige definitioner vedrørende dens anvendelsesområde, under hensyntagen til de mål og principper, der er fastlagt i afsnit II, med hensyn til følgende:

Begrundelse

Dette ændringsforslag afspejler den såkaldte fælles forståelse om praktiske arrangementer vedrørende anvendelsen af delegerede retsakter (artikel 290 i TEUF), som der skal indgås formel enighed om mellem Rådet og Parlamentet.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 27

Forordning (EF) nr. 834/2007

Artikel 38b – stk. 1 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen vedtager ved gennemførelsesretsakter de nødvendige bestemmelser med henblik på en ensartet anvendelse af denne forordning i EU, navnlig med hensyn til følgende:

Kommissionen vedtager ved gennemførelsesretsakter i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 38g, stk. 2, de nødvendige bestemmelser med henblik på en ensartet anvendelse af denne forordning i EU, navnlig med hensyn til følgende:

Begrundelse

I dette ændringsforslag tages højde for forordningen om gennemførelsesbeføjelser (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser), som blev offentliggjort i EUT L 55, s. 13, den 28. februar 2011.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 27

Forordning (EF) nr. 834/2007

Artikel 38b – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

I særligt begrundede hastende tilfælde i forbindelse med kontrolmyndighedernes og kontrolorganernes tilbagetrækning af godkendelsen i tilfælde af uregelmæssigheder eller overtrædelser af bestemmelserne i denne forordning eller i forbindelse med tilbagekaldelse af godkendelsen fra de tredjelande, hvis produktionssystem ikke længere overholder principper og produktionsregler svarende til dem, der er fastlagt i afsnit II, III og IV, eller hvis kontrolforanstaltninger ikke længere er lige så effektive som dem, der er fastsat i afsnit V, vedtager Kommissionen i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 38g, stk. 3, gennemførelsesretsakter, der straks træder i kraft.

Begrundelse

Dette har til hensigt at gøre det muligt for Kommissionen omgående at tilbagekalde en ækvivalensgodkendelse fra tredjelande, hvor der er konstateret et alvorligt problem med hensyn til produkter, der er mærket som økologisk. Ordførerens ændringsforslag kræver, at både standarderne og kontrolordningen skal være fejlbehæftede, for at proceduren tages i anvendelse. Dette bør ændres til "enten/eller", da det bør være muligt for Kommissionen at trække anerkendelsen tilbage i henhold til hasteproceduren for at beskytte forbrugerne i begge tilfælde.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 27

Forordning (EF) nr. 834/2007

Artikel 38 d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. De beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter, der er omhandlet i denne forordning, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode.

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter med forbehold af betingelserne i denne artikel.

2. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, underretter den samtidig Europa-Parlamentet og Rådet herom.

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 9, stk. 4, artikel 11, artikel 16, stk. 1, artikel 16, stk. 3, litra a) og c), artikel 21, stk. 2, artikel 22, stk. 1, artikel 23, stk. 6, artikel 26, artikel 27, stk. 7, litra b), artikel 32, stk. 2, samt artikel 33, stk. 2 og 3, i en periode på fem år fra den ...*. Kommissionen aflægger rapport vedrørende de delegerede beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges automatisk for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig dette senest tre måneder inden hver periodes udløb.

3. Beføjelserne til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i artikel 38e og 38f anførte betingelser.

3. Delegationen af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er nærmere angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af denne afgørelse i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er trådt i kraft.

 

3a. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, underretter den samtidig Europa-Parlamentet og Rådet herom.

 

3b. Enhver delegeret retsakt, der vedtages i overensstemmelse med denne forordning, træder kun i kraft, hvis Parlamentet eller Rådet ikke har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen om retsakten til Europa-Parlamentet eller Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden fristens udløb begge har meddelt Kommissionen, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på initiativ af Europa-Parlamentet eller Rådet.

 

_____________

 

* Denne forordnings ikrafttrædelsesdato.

Begrundelse

Dette ændringsforslag afspejler den såkaldte fælles forståelse om praktiske arrangementer vedrørende anvendelsen af delegerede retsakter (artikel 290 i TEUF), som der skal indgås formel enighed om mellem Rådet og Parlamentet.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 27

Forordning (EF) nr. 834/2007

Artikel 38 e

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 38e

Tilbagekaldelse af delegationen

udgår

1. Delegationen af beføjelser, der er omhandlet i artikel 38a og 38d, kan tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet.

 

2. Den institution, der indleder en intern procedure for at afgøre, om den skal tilbagekalde delegationen af beføjelser, bestræber sig på at underrette den anden institution og Kommissionen herom i rimelig tid, inden den træffer endelig afgørelse, og oplyser samtidig, hvilke delegerede beføjelser der kan blive tilbagekaldt samt de eventuelle årsager dertil.

 

3. Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er nærmere angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning omgående eller på et senere tidspunkt, der er fastsat i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er trådt i kraft. Den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

 

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 27

Forordning (EF) nr. 834/2007

Artikel 38 f

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 38f

Indsigelser mod delegerede retsakter

udgår

1. Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre indsigelse mod en delegeret retsakt inden to måneder fra det tidspunkt, hvor de underrettes herom. Fristen forlænges med en måned på Europa-Parlamentets eller Rådets foranledning.

 

2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet ved fristens udløb har gjort indsigelse mod den delegerede retsakt, offentliggøres den i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft på det deri fastsatte tidspunkt.

 

Den delegerede retsakt kan offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og træde i kraft før fristens udløb, hvis Europa-Parlamentet og Rådet begge har meddelt Kommissionen, at de ikke har til hensigt at gøre indsigelse.

 

3. Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet gør indsigelse mod en delegeret retsakt, træder den ikke i kraft. Den institution, der gør indsigelse, angiver årsagerne til, at den gør indsigelse mod den delegerede retsakt.

 

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 27

Forordning (EF) nr. 834/2007

Artikel 38 g

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter i henhold til denne forordning, bistås den af Udvalget for Økologisk Produktion, og proceduren i artikel [5] i forordning (EU) nr. [xxxx/yyyy] (indsættes efter vedtagelsen af forordningen om kontrolregler, jf. artikel 291, stk. 2, i TEUF, der for øjeblikket er til drøftelse i Europa-Parlamentet og Rådet) finder anvendelse.

1. Kommissionen bistås af Udvalget for Økologisk Produktion. Dette udvalg er et udvalg som defineret i forordning (EU) nr. 182/2011*.

I de hastende tilfælde, der er omhandlet i artikel 32, stk. 2, og artikel 33, stk. 2 og 3, i denne forordning, finder proceduren i artikel [6] i forordning (EU) nr. [xxxx/yyyy] anvendelse."

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

3. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 8 i forordning (EU) nr. 182/2011, sammenholdt med artikel 5.

 

___________________

 

* EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.

Begrundelse

I dette ændringsforslag tages højde for forordningen om gennemførelsesbeføjelser (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser), som blev offentliggjort i EUT L 55, s. 13, den 28. februar 2011.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 1a

Kommissionen evaluerer virkningerne af denne forordnings ændringer af forordning (EF) nr. 834/2007, navnlig hvad angår gennemsigtighed og dens indvirkning på civilsamfundet tre år efter ...*.

 

Vigtige interessenter og repræsentanter for civilsamfundet skal inddrages i denne evalueringsproces.

 

_________________

 

* Dato tre år efter denne forordnings ikrafttræden.

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

BEGRUNDELSE

I henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) skal den nuværende forordning (EF) nr. 834/2007 tilpasses på grundlag af princippet om sondring mellem foranstaltninger, der har karakter af henholdsvis gennemførelse og delegation.

Ifølge artikel 290 i TEUF kan lovgiver delegere Kommissionen "beføjelse til at vedtage almengyldige ikke-lovgivningsmæssige retsakter, der udbygger eller ændrer visse ikke-væsentlige bestemmelser i den lovgivningsmæssige retsakt". De retsakter, som Kommissionen vedtager på denne måde, betegnes i den terminologi, der anvendes i traktaten, som "delegerede retsakter" (artikel 290, stk. 3).

For bedre at tage hensyn til forbrugernes forventninger hvad angår kvaliteten af økologiske produkter og sikre, at de pågældende myndigheder, organer og erhvervsdrivende anvender reglerne hensigtsmæssigt, og at det indre marked og samhandelen fungerer på tilfredsstillende vis, fastsætter Kommissionen ved delegerede retsakter særlige bestemmelser, foranstaltninger og betingelser, der er nødvendige for anvendelsen af denne forordning (f.eks. tilladelsen til at anvende produkter og stoffer i økologisk produktion, deres tilføjelse på den begrænsede liste eller fjernelse fra denne liste med henblik på anvendelsen af artikel 16 og 21, forarbejdningsmetoderne for forarbejdede fødevarer, betingelserne for anvendelse af forbuddet mod anvendelse af gmo'er og produkter fremstillet af eller ved hjælp af gmo'er, mærkningsreglerne, kravene og de specifikke kriterier med hensyn til udformning, sammensætning, størrelse og formgivning af Den Europæiske Unions logo for økologisk produktion samt betingelserne for og retten til anvendelse heraf i overensstemmelse med afsnit IV mv.).

Ifølge artikel 291 i TEUF træffer medlemsstaterne "alle de nationale foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre Unionens juridisk bindende retsakter". Disse retsakter kan tildele Kommissionen gennemførelsesbeføjelser, når det er nødvendigt med ensartede betingelser for at gennemføre dem. De retsakter, som Kommissionen vedtager på denne måde, betegnes i den terminologi, der anvendes i traktaten, som "gennemførelsesretsakter" (artikel 291, stk. 4).

Kommissionen vedtager ved gennemførelsesretsakter de nødvendige bestemmelser med henblik på en ensartet anvendelse af denne forordning i EU, navnlig med hensyn til f.eks. nærmere oplysninger og specifikationer vedrørende indhold, form og fremgangsmåde for meddelelse, fremsendelse og udveksling af de oplysninger, der er påkrævet inden for rammerne af denne forordning, fra eller mellem kontrolorganerne, kontrolmyndighederne, de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, tredjelande og Kommissionen, tildelingen af kontrolnumre til kontrolorganer og ‑myndigheder og angivelsen af, hvor landbrugsråvarerne er produceret, jf. artikel 24, osv.

Det er ordførerens holdning, at Kommissionen med dette forslag har foretaget en præcis opdeling af mere generelle bestemmelser og fastlagt yderligere elementer (bestemmelser til 290) og mere tekniske elementer, der er forbundet med den skønsbeføjelse, som medlemsstaterne har i gennemførelsen af denne foranstaltning (bestemmelser til 291). Derfor fremsættes der ingen ændringsforslag til forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter vedrørende klassificering af delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter.

PROCEDURE

Titel

Ændring af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter

Referencer

KOM(2010)0759 – C7-0001/2011 – 2010/0364(COD)

Dato for høring af EP

17.12.2010

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

18.1.2011

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Martin Häusling

26.1.2011

Martin Häusling

26.1.2011

Martin Häusling

26.1.2011

Martin Häusling

26.1.2011

Artikel 51 – Fælles udvalgsmøder

       Dato for meddelelse på plenarmødet

       

 

Behandling i udvalg

12.4.2011

 

 

 

Dato for vedtagelse

25.5.2011

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

28

1

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Salvatore Caronna, Spyros Danellis, Jill Evans, Karin Kadenbach, Sandra Kalniete, Giovanni La Via, Véronique Mathieu, Maria do Céu Patrão Neves, Robert Sturdy, Artur Zasada

Dato for indgivelse

1.6.2011