ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων

1.6.2011 - (COM(2010)0759 – C7‑0001/2011 – 2010/0364(COD)) - ***I

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
Εισηγητής: Martin Häusling


Διαδικασία : 2010/0364(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0215/2011
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0215/2011
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων

(COM(2010)0759 – C7‑0001/2011 – 2010/0364(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0759),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 42 και 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0001/2011),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 4ης Μαΐου 2011[1],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (Α7-0215/2011),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Η Επιτροπή πρέπει να έχει την αρμοδιότητα να εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης προκειμένου να συμπληρώνει ή να τροποποιεί ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007. Πρέπει να προσδιοριστούν τα στοιχεία για τα οποία μπορεί να ασκηθεί η εν λόγω αρμοδιότητα, καθώς και οι προϋποθέσεις της εν λόγω εξουσιοδότησης.

(3) Προκειμένου να διασφαλισθεί η ορθή λειτουργία του καθεστώτος που θεσπίζεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη συμπλήρωση ή τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων του εν λόγω κανονισμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή τις δέουσες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την επεξεργασία και κατάρτιση των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, πρέπει να εξασφαλίζει ταυτόχρονη, έγκαιρη και σωστή διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Αιτιολόγηση

Στην παρούσα τροπολογία λαμβάνεται υπόψη η «κοινή συνεννόηση» σχετικά με τις πρακτικές ρυθμίσεις της προσφυγής στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 290 της ΣΛΕΕ) που πρέπει να εγκριθούν επίσημα από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 σε όλα τα κράτη μέλη, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 291 της Συνθήκης. Ειδικότερα, η Επιτροπή πρέπει να έχει το δικαίωμα έκδοσης εκτελεστικών πράξεων όσον αφορά την απόδοση κωδικών αριθμών στο πλαίσιο του καθεστώτος ελέγχου, την ένδειξη της καταγωγής των προϊόντων και τη θέσπιση ομοιόμορφων κανόνων σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών που κοινοποιούν τα κράτη μέλη, τρίτες χώρες, αρχές και φορείς ελέγχου ή διατίθενται από την Επιτροπή, ή σχετικά με τη δημοσίευση των εν λόγω πληροφοριών, καθώς και με την αναγνώριση τρίτων χωρών, αρχών και φορέων ελέγχου για τους σκοπούς της ισοτιμίας και της συμμόρφωσης. Εκτός εάν ορίζεται ρητά άλλως, η Επιτροπή εκδίδει τις εν λόγω εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τις διατάξεις του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧ/ΧΧΧΧ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για …].

(4) Για να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, ανατίθενται στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες, ειδικότερα όσον αφορά την απόδοση κωδικών αριθμών στο πλαίσιο του καθεστώτος ελέγχου, την ένδειξη της καταγωγής των προϊόντων και τη θέσπιση ομοιόμορφων κανόνων σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών που κοινοποιούν τα κράτη μέλη, τρίτες χώρες, αρχές και φορείς ελέγχου ή διατίθενται από την Επιτροπή, ή σχετικά με τη δημοσίευση των εν λόγω πληροφοριών, καθώς και με την αναγνώριση τρίτων χωρών, αρχών και φορέων ελέγχου για τους σκοπούς της ισοτιμίας και της συμμόρφωσης. Αυτές οι εκτελεστικές αρμοδιότητες πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση των κανόνων και των γενικών αρχών σχετικά με τους μηχανισμούς ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή1. Στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών εργασιών των εκτελεστικών πράξεων, η Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει να προστρέχει στις συμβουλευτικές ομάδες, ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι ΜΚΟ να μπορούν να εκφράζονται με τακτικό και δομημένο τρόπο.

 

_______________

 

1 ΕΕ L 55, 28.2.2011, σ. 13.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία λαμβάνει υπόψη τον «κανονισμό για τις εκτελεστικές αρμοδιότητες» (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κανόνων και των γενικών αρχών σχετικά με τους μηχανισμούς ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή) που δημοσιεύθηκε στην ΕΕ L 55/13 στις 28 Φεβρουαρίου 2011.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4α) Όταν το απαιτούν επιτακτικοί λόγοι επείγοντος σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις η Επιτροπή οφείλει να θεσπίζει εκτελεστικές πράξεις που έχουν άμεση εφαρμογή όσον αφορά την ανάκληση της αναγνώρισης των αρχών και των φορέων ελέγχου σε περίπτωση που παρατηρηθούν παρατυπίες ή παραβάσεις των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) 834/2007 ή την ανάκληση της αναγνώρισης τρίτων χωρών των οποίων το σύστημα παραγωγής δεν συμμορφώνεται πλέον προς αρχές και κανόνες παραγωγής ισοδύναμους με τους οριζόμενους στον παρόντα κανονισμό και των οποίων τα μέτρα ελέγχου δεν έχουν πλέον ισοδύναμη αποτελεσματικότητα με τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία λαμβάνει υπόψη τον «κανονισμό για τις εκτελεστικές αρμοδιότητες» (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κανόνων και των γενικών αρχών σχετικά με τους μηχανισμούς ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή) που δημοσιεύθηκε στην ΕΕ L 55/13 στις 28 Φεβρουαρίου 2011.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α) Η διαδικασία ευθυγράμμισης με την Συνθήκη της Λισαβόνας πρέπει να αποσκοπεί στην επίτευξη του στόχου της απλούστευσης ολόκληρης της ενωσιακής νομοθεσίας που παράγεται για τον τομέα, με σκοπό την απαλλαγή των παραγωγών βιολογικών προϊόντων από υπερβολικό γραφειοκρατικό φόρτο.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007

Άρθρο 9 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η Επιτροπή, με πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση δυνάμει του άρθρου 38α παράγραφος 1, αποφασίζει τη λήψη μέτρων υλοποίησης της απαγόρευσης χρήσης ΓΤΟ και προϊόντων που παράγονται από ή με ΓΤΟ.

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται, για τους σκοπούς της απαγόρευσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, να εγκρίνει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 38α παράγραφος 1 σχετικά με τη θέσπιση ενός προτύπου για τις δηλώσεις του πωλητή που επιβεβαιώνουν ότι τα διατιθέμενα προϊόντα δεν έχουν παραχθεί από ή με ΓΤΟ.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 23 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007

Άρθρο 32 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εάν κριθεί απαραίτητο σε επείγουσες περιπτώσεις, η Επιτροπή δύναται να λάβει την εν λόγω απόφαση σύμφωνα με τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 38ζ. Σε αυτή την περίπτωση, τα μέτρα που θεσπίζονται κοινοποιούνται πάραυτα στα κράτη μέλη και εφαρμόζονται άμεσα.

Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς λόγους επείγοντος, η Επιτροπή δύναται να θεσπίζει εκτελεστικές πράξεις που έχουν άμεση εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 38ζ παράγραφος 3.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 24 – στοιχείο α – σημείο ii

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007

Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εάν κριθεί απαραίτητο σε επείγουσες περιπτώσεις, η Επιτροπή δύναται να λάβει την εν λόγω απόφαση σύμφωνα με τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 38ζ. Σε αυτή την περίπτωση, τα μέτρα που θεσπίζονται κοινοποιούνται πάραυτα στα κράτη μέλη και εφαρμόζονται άμεσα.»

Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς λόγους επείγοντος, η Επιτροπή δύναται να θεσπίζει εκτελεστικές πράξεις που έχουν άμεση εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 38ζ παράγραφος 3.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 24 – στοιχείο β – σημείο ii

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007

Άρθρο 33 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εάν κριθεί απαραίτητο σε επείγουσες περιπτώσεις, η Επιτροπή δύναται να λάβει την εν λόγω απόφαση σύμφωνα με τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 38ζ. Σε αυτή την περίπτωση, τα μέτρα που θεσπίζονται κοινοποιούνται πάραυτα στα κράτη μέλη και εφαρμόζονται άμεσα.»

Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς λόγους επείγοντος, η Επιτροπή δύναται να θεσπίζει εκτελεστικές πράξεις που έχουν άμεση εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 38ζ παράγραφος 3.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 27

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007

Άρθρο 38 α – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Προκειμένου να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι προσδοκίες των καταναλωτών όσον αφορά την ποιότητα των βιολογικών προϊόντων και να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των κανόνων από τις οικείες αρχές, φορείς και επιχειρήσεις, καθώς και η εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και του εμπορίου, η Επιτροπή, μέσω πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση, θεσπίζει τους ειδικούς κανόνες, τα μέτρα και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών ορισμών που σχετίζονται με το πεδίο εφαρμογής του, βάσει των στόχων και των αρχών που ορίζονται στον τίτλο ΙΙ για τα ακόλουθα:

1. Προκειμένου να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι προσδοκίες των καταναλωτών όσον αφορά την ποιότητα των βιολογικών προϊόντων και να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των κανόνων από τις οικείες αρχές, φορείς και επιχειρήσεις, καθώς και η εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και του εμπορίου, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 38δ, όσον αφορά την έγκριση των ειδικών κανόνων, των μέτρων και των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών ορισμών που σχετίζονται με το πεδίο εφαρμογής του, βάσει των στόχων και των αρχών που ορίζονται στον τίτλο ΙΙ για τα ακόλουθα:

Αιτιολόγηση

Στην παρούσα τροπολογία λαμβάνεται υπόψη η «κοινή συνεννόηση» σχετικά με τις πρακτικές ρυθμίσεις της προσφυγής στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 290 της ΣΛΕΈ) που πρέπει να εγκριθούν επίσημα από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 27

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007

Άρθρο 38 β – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, θεσπίζει τις απαραίτητες διατάξεις που στοχεύουν στην ομοιόμορφη εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στην Ένωση, ιδίως όσον αφορά τα ακόλουθα:

Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, θεσπίζει, δυνάμει της διαδικασίας εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 38ζ, παράγραφος 2, τις απαραίτητες διατάξεις που στοχεύουν στην ομοιόμορφη εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στην Ένωση, ιδίως όσον αφορά τα ακόλουθα:

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία λαμβάνει υπόψη τον «κανονισμό για τις εκτελεστικές αρμοδιότητες» (κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κανόνων και των γενικών αρχών σχετικά με τους μηχανισμούς ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή) που δημοσιεύθηκε στην ΕΕ L 55/13 στις 28 Φεβρουαρίου 2011.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 27

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007

Άρθρο 38 β – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς λόγους επείγουσας ανάγκης που συνδέονται με την ανάκληση της αναγνώρισης των αρχών και των φορέων ελέγχου σε περίπτωση που παρατηρηθούν παρατυπίες ή παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού ή με την ανάκληση της αναγνώρισης τρίτων χωρών των οποίων το σύστημα παραγωγής δεν συμμορφώνεται πλέον προς αρχές και κανόνες παραγωγής ισοδύναμους με τους οριζόμενους στους τίτλους ΙΙ, ΙΙΙ και IV και των οποίων τα μέτρα ελέγχου δεν έχουν πλέον ισοδύναμη αποτελεσματικότητα με τα οριζόμενα στον τίτλο V, η Επιτροπή θεσπίζει, δυνάμει της διαδικασίας στην οποία παραπέμπει το άρθρο 38ζ παράγραφος 3, εκτελεστικές πράξεις που έχουν άμεση εφαρμογή.

Αιτιολόγηση

Σκοπός αυτής της τροπολογίας είναι να δοθεί η δυνατότητα στην Επιτροπή να ανακαλεί με τη διαδικασία του επείγοντος την αναγνώριση της ισοδυναμίας τρίτων χωρών στις οποίες διαπιστώνεται σοβαρό πρόβλημα σε σχέση με προϊόντα που επισημαίνονται ως οργανικά. Η τροπολογία του εισηγητή απαιτεί ότι, για να λειτουργήσει η διαδικασία, πρέπει να παρουσιάζουν ανεπάρκειες τόσο τα πρότυπα όσο και το σύστημα ελέγχου. Το "και" πρέπει να τροποποιηθεί σε "ή", δεδομένου ότι η Επιτροπή πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ανακαλεί την αναγνώριση δυνάμει της διαδικασίας επείγοντος για να προστατεύονται οι καταναλωτές και στις δύο περιπτώσεις.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 27

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007

Άρθρο 38 δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει επ’ αόριστον τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό.

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

2. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 4, στο άρθρο 11, στο άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ), στο άρθρο 16 παράγραφος 3, στο άρθρο 21 παράγραφος 2, στο άρθρο 22 παράγραφος 1, στο άρθρο 23 παράγραφος 6, στο άρθρο 26 στοιχείο β), στο άρθρο 27 παράγραφος 7, στο άρθρο 32 παράγραφος 2 και στο άρθρο 33 παράγραφοι 2 και 3 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από...*. Η Επιτροπή εκπονεί έκθεση σχετικά με την ανάθεση αρμοδιότητας το αργότερο εννέα μήνες πριν από την εκπνοή της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο αντιταχθεί σε αυτήν την ανανέωση το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

3. Η εξουσία έκδοσης πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση ανατίθενται στην Επιτροπή βάσει των όρων που ορίζονται στα άρθρα 38ε και 38στ».

3. Η ανάθεση αρμοδιότητας μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που καθορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την επομένη από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε οιαδήποτε μεταγενέστερη ημερομηνία την οποία ορίζει σαφώς η απόφαση. Δεν θίγει την εγκυρότητα των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

 

3α. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μια κατεξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

 

3β. Κάθε κατεξουσιοδότηση πράξη δυνάμει του παρόντος κανονισμού τίθεται σε ισχύ μόνο εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν έχει γνωστοποιήσει την αντίθεσή του εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν από κοινού την Επιτροπή ότι δεν σκοπεύουν να διατυπώσουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

 

_____________

 

* Ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Στην παρούσα τροπολογία λαμβάνεται υπόψη η «κοινή συνεννόηση» σχετικά με τις πρακτικές ρυθμίσεις της προσφυγής στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 290 της ΣΛΕΈ) που πρέπει να εγκριθούν επίσημα από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 27

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007

Άρθρο 38 ε

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 38 ε

 

Ανάκληση της εξουσιοδότησης

διαγράφεται

1. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα άρθρα 38α και 38δ μπορεί να ανακληθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.

 

2. Το θεσμικό όργανο που έχει κινήσει εσωτερική διαδικασία για τη λήψη απόφασης σχετικά με ενδεχόμενη ανάκληση της εκχώρησης εξουσίας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενημερώσει το άλλο θεσμικό όργανο και την Επιτροπή, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης, αναφέροντας τις εκχωρούμενες εξουσίες που θα μπορούσαν να ανακληθούν και τους πιθανούς λόγους της ανάκλησης.

 

3. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που καθορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ αμέσως ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει την εγκυρότητα των πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ. Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

 

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 27

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007

Άρθρο 38 στ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 38 στ

Διατύπωση αντιρρήσεων έναντι των πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση

διαγράφεται

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να διατυπώσουν αντιρρήσεις για κατ’ εξουσιοδότηση πράξη εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης. Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά ένα μήνα.

 

2. Εάν κατά τη λήξη αυτής της περιόδου ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο έχει αντιταχθεί στην πράξη κατ’ εξουσιοδότηση, η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν.

 

Η πράξη κατ’ εξουσιοδότηση μπορεί να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε ισχύ πριν από τη λήξη αυτής της περιόδου εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή για την πρόθεσή τους να μην διατυπώσουν ενστάσεις.

 

3. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο διατυπώσουν ενστάσεις έναντι μίας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η πράξη αυτή δεν τίθεται σε ισχύ. Το θεσμικό όργανο που διατυπώνει αντιρρήσεις έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης εκθέτει τους σχετικούς λόγους».

 

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 27

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007

Άρθρο 38 ζ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν θεσπίζονται εκτελεστικές πράξεις δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή επικουρείται από την Επιτροπή για τη βιολογική παραγωγή και εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο [5] του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [xxxx/yyyy] (συμπληρώνεται μετά την έκδοση του κανονισμού για τους μηχανισμούς ελέγχου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 291 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, ο οποίος αποτελεί τρέχον θέμα συζήτησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου).»

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για τη βιολογική παραγωγή. Η επιτροπή αυτή είναι επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011*.

Στις επείγουσες περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 32 παράγραφος 2 και το άρθρο 33 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο [6] του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [xxxx/yyyy]».

2. Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

3. Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του εν λόγω κανονισμού.

 

___________________

 

* ΕΕ L 55, 28.2.2011, σ. 13.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία λαμβάνει υπόψη τον «κανονισμό για τις εκτελεστικές αρμοδιότητες» (κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κανόνων και των γενικών αρχών σχετικά με τους μηχανισμούς ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή) που δημοσιεύθηκε στην ΕΕ L 55/13 στις 28 Φεβρουαρίου 2011.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 1α

Η Επιτροπή αξιολογεί τις συνέπειες των τροποποιήσεων που επιφέρει ο παρών κανονισμός στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 834/2007, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τη διαφάνεια και τον αντίκτυπο στην κοινωνία των πολιτών τρία έτη μετά …*.

 

Στην εν λόγω διαδικασία αξιολόγησης συμμετέχουν σημαντικές ομάδες συμφερόντων και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών.

 

_________________

 

τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

  • [1]  Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ο ισχύων κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 πρέπει να προσαρμοστεί με βάση την αρχή της διάκρισης μεταξύ μέτρων εκτελεστικού και μέτρων εξουσιοδοτικού χαρακτήρα.

Το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ επιτρέπει στον νομοθέτη να «αναθέσει στην Επιτροπή την εξουσία έκδοσης μη νομοθετικών πράξεων γενικής ισχύος που συμπληρώνουν ή τροποποιούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία της νομοθετικής πράξης». Οι νομοθετικές πράξεις που θεσπίζονται με αυτόν τον τρόπο από την Επιτροπή αποτελούν, σύμφωνα με την ορολογία που χρησιμοποιεί η νέα συνθήκη, «κατ’εξουσιοδότηση πράξεις» (άρθρο 290 παράγραφος 3).

Προκειμένου να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι προσδοκίες των καταναλωτών όσον αφορά την ποιότητα των βιολογικών προϊόντων και να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των κανόνων από τις οικείες αρχές, τους φορείς και τις επιχειρήσεις, καθώς και η εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και του εμπορίου, η Επιτροπή, μέσω πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση, θεσπίζει τους ειδικούς κανόνες, τα μέτρα και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, (π.χ. την έγκριση προϊόντων και ουσιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη βιολογική παραγωγή, την ένταξή τους στον περιοριστικό κατάλογο ή την αφαίρεσή τους από τον εν λόγω κατάλογο, για τους σκοπούς των άρθρων 16 και 21· τις μεθόδους μεταποίησης για τις μεταποιημένες τροφές· τις προϋποθέσεις εφαρμογής της απαγόρευσης χρήσης ΓΤΟ και προϊόντων που παράγονται από ή με ΓΤΟ· τους κανόνες επισήμανσης, τις απαιτήσεις και τα ειδικά κριτήρια όσον αφορά την παρουσίαση, τη σύνθεση, το μέγεθος και τον σχεδιασμό του λογότυπου βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τους όρους και τα δικαιώματα χρήσης του, σύμφωνα με τον τίτλο IV κλπ.)

Το άρθρο 291 της ΣΛΕΕ επιτρέπει στα κράτη μέλη να «θεσπίσουν όλα τα μέτρα εσωτερικού δικαίου που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των νομικά δεσμευτικών πράξεων της Ένωσης». Οι εν λόγω πράξεις αναθέτουν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή όπου απαιτούνται ομοιόμορφες συνθήκες για τη θέσπισή τους. Οι νομοθετικές πράξεις που θεσπίζονται με αυτόν τον τρόπο από την Επιτροπή αποτελούν, σύμφωνα με την ορολογία που χρησιμοποιεί η νέα συνθήκη, «εκτελεστικές πράξεις» (άρθρο 291 παράγραφος 4).

Η Επιτροπή, μέσω πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση, θεσπίζει τις απαραίτητες διατάξεις με στόχο την επίτευξη ενιαίας εφαρμογής του παρόντος κανονισμού στην Ένωση, ειδικότερα όσον αφορά π.χ., τις λεπτομέρειες και τις προδιαγραφές σχετικά με το περιεχόμενο, τη μορφή και τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων, το περιεχόμενο, τη μορφή και τον τρόπο κοινοποίησης και την υποβολή και ανταλλαγή των πληροφοριών που απαιτούνται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού από ή μεταξύ των φορέων και αρχών ελέγχου, των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, τρίτων χωρών και της Επιτροπής· την απόδοση κωδικών αριθμών σε φορείς και αρχές ελέγχου και την ένδειξη του τόπου παραγωγής των γεωργικών πρώτων υλών, σύμφωνα με το άρθρο 24 κλπ.

Κατά την άποψη του εισηγητή, η Επιτροπή έχει προβεί στην πρόταση αυτή σε ακριβή διαχωρισμό μεταξύ γενικών διατάξεων που θεσπίζουν συμπληρωματικά στοιχεία (άρθρο 290), και τεχνικών στοιχείων που συνδέονται στενά με τη διακριτική ευχέρεια που διαθέτουν τα κράτη μέλη κατά την εκτέλεση του μέτρου αυτού (άρθρο 291). Δεν προτείνονται συνεπώς τροπολογίες όσον αφορά την πρόταση κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων σχετικά με την ταξινόμηση των κατ’ εξουσιοδότηση και των εκτελεστικών πράξεων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων

Έγγραφα αναφοράς

KOM(2010)0759 – C7-0001/2011 – 2010/0364(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

17.12.2010

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI

18.1.2011

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Martin Häusling

26.1.2011

Martin Häusling

26.1.2011

Martin Häusling

26.1.2011

Martin Häusling

26.1.2011

Άρθρο 51 - Κοινές συνεδριάσεις επιτροπών

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

       

       

 

Εξέταση στην επιτροπή

12.4.2011

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

25.5.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

28

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Γεώργιος Παπαστάμκος, Мария Неделчева

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Salvatore Caronna, Jill Evans, Karin Kadenbach, Sandra Kalniete, Giovanni La Via, Véronique Mathieu, Maria do Céu Patrão Neves, Robert Sturdy, Artur Zasada, Σπύρος Δανέλλης

Ημερομηνία κατάθεσης

1.6.2011