RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 834/2007 mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta

1.6.2011 - (KOM(2010)0759 – C7‑0001/2011 – 2010/0364(COD)) - ***I

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
Raportöör: Martin Häusling


Menetlus : 2010/0364(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0215/2011

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 834/2007 mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta

(KOM(2010)0759 – C7‑0001/2011 – 2010/0364(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2010)0759),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artiklit 42 ja artikli 43 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7‑0001/2011),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–   võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 4. mai 2011. aasta arvamust[1],

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–   võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit (A7-0215/2011),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) Komisjonile tuleks anda volitus võtta vastu delegeeritud õigusakte vastavalt aluslepingu artiklile 290, et täiendada või muuta määruse (EÜ) nr 834/2007 teatavaid mitteolemuslikke osi. Tuleks kindlaks määrata sellised osad, mida komisjonil on õigus muuta, samuti tingimused, mille alusel selline delegeerimine peab toimuma.

(3) Selleks et tagada määrusega (EÜ) nr 834/2007 kehtestatud korra nõuetekohane toimimine, tuleks seoses määruse teatavate mitteolemuslike osade täiendamise või muutmisega komisjonile delegeerida õigus võtta vastu õigusakte vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 290. Eriti oluline on, et komisjon viiks ettevalmistava töö käigus läbi asjakohased konsultatsioonid, sealhulgas ekspertide tasandil. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Selgitus

Muudatusettepanek kajastab ühist seisukohta delegeeritud õigusaktide (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 290) kasutamise praktilise korra kohta, millele nõukogu ja parlament peavad ametliku nõusoleku andma.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Selleks et tagada määruse (EÜ) nr 834/2007 ühetaoline kohaldamine kõikides liikmesriikides, tuleks komisjonile anda volitused võtta vastu rakendusakte kooskõlas aluslepingu artikliga 291. Eelkõige tuleks komisjonile anda volitused rakendusaktide vastuvõtmiseks järgmistes valdkondades: koodnumbrite andmine kontrollisüsteemi raames, toodete päritolu märkimine, ühetaolised eeskirjad teabe kohta, mida liikmesriigid, kolmandad riigid, kontrolliasutused või -organid peavad esitama või komisjonile kättesaadavaks tegema, või sellise teabe avaldamine, samuti kolmandate riikide ja kontrolliasutuste või kontrolliorganite tunnustamine võrdsuse ning nõuetele vastavuse tagamiseks. Juhul kui ei ole selgelt sätestatud teisiti, peaks komisjon kõnealused rakendusaktid vastu võtma kooskõlas [Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr XX/XXXX …].

(4) Selleks et tagada määruse (EÜ) nr 834/2007 rakendamise ühetaolised tingimused, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused eelkõige järgmistes valdkondades: koodnumbrite andmine kontrollisüsteemi raames, toodete päritolu märkimine, ühetaolised eeskirjad teabe kohta, mida liikmesriigid, kolmandad riigid, kontrolliasutused või -organid peavad esitama või komisjonile kättesaadavaks tegema, või sellise teabe avaldamine, samuti kolmandate riikide ja kontrolliasutuste või kontrolliorganite tunnustamine võrdsuse ning nõuetele vastavuse tagamiseks. Rakendamisvolitusi tuleks kasutada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrusega (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes1. Rakendusakte ette valmistades peaks komisjon ka edaspidi tegema koostööd nõuanderühmadega, et huvitatud isikud ja valitsusvälised organisatsioonid saaksid korrapäraselt ja struktureeritult oma arvamust avaldada.

 

_______________

 

1 ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.

Selgitus

Muudatusettepanekus võetakse arvesse rakendamisvolituste määrust (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes), mis avaldati Euroopa Liidu Teatajas (L 55/13) 28. veebruaril 2011.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4 a) Komisjon peaks tungival vajadusel ja nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel vastu võtma viivitamata kohaldatavad rakendusaktid seoses kontrolliasutuste ja kontrolliorganite tunnustamise lõpetamisega määruse (EÜ) 834/2007 sätete eiramise või rikkumise puhul, või seoses nende kolmandate riikide tunnustamise lõpetamisega, kelle tootmissüsteem ei vasta enam põhimõtetele ja tootmiseeskirjadele, mis on samaväärsed nimetatud määruses ette nähtuga ning kelle kontrollimeetmed ei ole enam sama tõhusad kui nimetatud määruses sätestatud meetmed.

Selgitus

Muudatusettepanekus võetakse arvesse rakendamisvolituste määrust (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes), mis avaldati Euroopa Liidu Teatajas (L 55/13) 28. veebruaril 2011.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a) Lissaboni lepinguga vastavusse viimise protsessi eesmärk peaks olema kõigi kõnealust sektorit käsitlevate ELi õigusaktide lihtsustamine, et säästa mahepõllumajandustootjaid tarbetust bürokraatiast.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 834/2007

Artikkel 9 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Komisjon määrab artikli 38a lõike 1 kohaste delegeeritud õigusaktidega kindlaks meetmed GMOde ja GMOdest või GMOde abil valmistatud toodete kasutamise keelu rakendamiseks.

4. Komisjonile antakse volitused võtta lõikes 1 osutatud keelu kohaldamiseks vastu artikli 38a lõike 1 kohaselt delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse müüja kinnituse vorm selle kohta, et tarnitud tooted ei ole toodetud GMOdest või GMOde abil.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 23 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 834/2007

Artikkel 32 – lõige 2 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Vajaduse korral edasilükkamatutel juhtudel võib komisjon teha asjaomase otsuse kooskõlas artikli 38g teise lõiguga. Sel juhul teavitatakse liikmesriike võetud meetmetest, mis jõustuvad viivitamata.

Nõuetekohaselt põhjendatud edasilükkamatutel juhtudel võib komisjon võtta vastu viivitamata kohaldatavad rakendusaktid kooskõlas artikli 38g lõikes 3 osutatud menetlusega.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 24 – alapunkt a – alapunkt ii

Määrus (EÜ) nr 834/2007

Artikkel 33 – lõige 2 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Vajaduse korral edasilükkamatutel juhtudel võib komisjon teha asjaomase otsuse kooskõlas artikli 38g teise lõiguga. Sel juhul teavitatakse liikmesriike võetud meetmetest, mis jõustuvad viivitamata.

Nõuetekohaselt põhjendatud edasilükkamatutel juhtudel võib komisjon võtta vastu viivitamata kohaldatavad rakendusaktid kooskõlas artikli 38g lõikes 3 osutatud menetlusega.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 24 – alapunkt b – alapunkt ii

Määrus (EÜ) nr 834/2007

Artikkel 33 – lõige 3 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Vajaduse korral edasilükkamatutel juhtudel võib komisjon teha asjaomase otsuse kooskõlas artikli 38g teise lõiguga. Sel juhul teavitatakse liikmesriike võetud meetmetest, mis jõustuvad viivitamata.

Nõuetekohaselt põhjendatud edasilükkamatutel juhtudel võib komisjon võtta vastu viivitamata kohaldatavad rakendusaktid kooskõlas artikli 38g lõikes 3 osutatud menetlusega.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 27

Määrus (EÜ) nr 834/2007

Artikkel 38a – lõige 1 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Selleks et tarbijate ootusi mahepõllumajanduslike toodete kvaliteedi suhtes paremini arvesse võtta ning tagada eeskirjade nõuetekohane kohaldamine asjaomaste asutuste, organite ja ettevõtjate poolt ning ühtse turu ja kaubanduse laitmatu toimimine, võtab komisjon II jaotises sätestatud eesmärkidest ja põhimõtetest lähtudes delegeeritud õigusaktide alusel vastu käesoleva määruse kohaldamiseks vajalikud erieeskirjad, meetmed ja tingimused (sh määruse reguleerimisalaga seotud erimääratlused) järgmistes valdkondades:

1. Selleks et tarbijate ootusi mahepõllumajanduslike toodete kvaliteedi suhtes paremini arvesse võtta ning tagada eeskirjade nõuetekohane kohaldamine asjaomaste asutuste, organite ja ettevõtjate poolt ning ühtse turu ja kaubanduse laitmatu toimimine, antakse komisjonile õigus võtta II jaotises sätestatud eesmärkidest ja põhimõtetest lähtudes kooskõlas artikliga 38d vastu delegeeritud õigusakte seoses käesoleva määruse kohaldamiseks vajalike erieeskirjade, meetmete ja tingimuste (sh määruse reguleerimisalaga seotud erimääratlused) vastuvõtmisega järgmistes valdkondades:

Selgitus

Muudatusettepanek kajastab ühist seisukohta delegeeritud õigusaktide (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 290) kasutamise praktilise korra kohta, millele nõukogu ja parlament peavad ametliku nõusoleku andma.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 27

Määrus (EÜ) nr 834/2007

Artikkel 38b – lõik 1 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon võtab rakendusaktide alusel vastu sätted, mis on vajalikud käesoleva määruse ühetaoliseks kohaldamiseks Euroopa Liidus, eelkõige seoses järgmisega:

Komisjon võtab rakendusaktide alusel ja artikli 38g lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt vastu sätted, mis on vajalikud käesoleva määruse ühetaoliseks kohaldamiseks Euroopa Liidus, eelkõige seoses järgmisega:

Selgitus

Muudatusettepanekuga võetakse arvesse rakendamisvolituste määrust (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes), mis avaldati Euroopa Liidu Teatajas (L 55/13) 28. veebruaril 2011.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 27

Määrus (EÜ) nr 834/2007

Artikkel 38b – lõik 1a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Nõuetekohaselt põhjendatud edasilükkamatutel juhtudel, mis on seotud kontrolliasutuste ja kontrolliorganite tunnustamise lõpetamisega käesoleva määruse sätete eiramise või rikkumise puhul või nende kolmandate riikide tunnustamise lõpetamisega, kelle tootmissüsteem ei vasta enam põhimõtetele ja tootmiseeskirjadele, mis on samaväärsed II, III ja IV jaotises ette nähtuga, või kelle kontrollimeetmed ei ole enam sama tõhusad kui V jaotises sätestatud meetmed, võtab komisjon artikli 38g lõikes 3 osutatud menetluse kohaselt vastu viivitamata kohaldatavad rakendusaktid.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on võimaldada komisjonil lõpetada kiiresti nende kolmandate riikide tunnustamine, kus on tuvastatud tõsiseid probleeme mahepõllumajandusliku toote märgistust kandvate toodetega. Raportööri muudatusettepaneku kohaselt peab menetluse toimimiseks olema puudusi nii eeskirjades kui ka kontrollisüsteemis. Seda tuleks muuta nii, et piisaks kas ühest või teisest, sest komisjonil peaks olema võimalik mõlemal juhul tarbijate kaitsmiseks kiirmenetluse kohaselt tunnustamine lõpetada.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 27

Määrus (EÜ) nr 834/2007

Artikkel 38d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Komisjonile antakse määramata ajaks volitused võtta vastu käesolevas määruses osutatud delegeeritud õigusakte.

1. Komisjonile antakse volitus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2. Kohe kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teavitab ta sellest üheaegselt Euroopa Parlamenti ja nõukogu.

2. Komisjonile antakse viieks aastaks alates … * õigus võtta vastu artikli 9 lõikes 4, artiklis 11, artikli 16 lõikes 1, artikli 16 lõike 3 punktides a ja c, artikli 21 lõikes 2, artikli 22 lõikes 1, artikli 23 lõikes 6, artiklis 26, artikli 27 lõike 7 punktis b, artikli 32 lõikes 2 ja artikli 33 lõigetes 2 ja 3 osutatud delegeeritud õigusakte. Komisjon esitab delegeeritud volituse kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase ajavahemiku lõppu. Volituse delegeerimist uuendatakse vaikimisi samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab uuendamisele vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppu.

3. Komisjonile antud volituste suhtes võtta vastu delegeeritud õigusakte kohaldatakse artiklites 38e ja 38f sätestatud tingimusi.”

3. Euroopa Parlament või nõukogu võivad delegeeritud volituse igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses kindlaksmääratud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

 

3a. Kohe kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teavitab ta sellest üheaegselt Euroopa Parlamenti ja nõukogu.

 

3b. Käesoleva määruse kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub ainult siis, kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole esitanud sellele vastuväiteid kahe kuu jooksul alates sellest, kui õigusakt Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tehti või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne nimetatud ajavahemiku möödumist komisjonile teatanud, et ei kavatse vastuväiteid esitada. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel võib seda tähtaega pikendada kahe kuu võrra.

 

_____________

 

* Käesoleva määruse jõustumise kuupäev.

Selgitus

Muudatusettepanek kajastab ühist seisukohta delegeeritud õigusaktide (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 290) kasutamise praktilise korra kohta, millele nõukogu ja parlament peavad ametliku nõusoleku andma.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 27

Määrus (EÜ) nr 834/2007

Artikkel 38e

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 38e

Volituste delegeerimise tagasivõtmine

välja jäetud

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklites 38a ja 38d osutatud volituste delegeerimise tagasi võtta.

 

2. Institutsioon, kes on algatanud sisemenetluse, et otsustada volituste delegeerimise tagasivõtmise üle, püüab sellest teatada teisele institutsioonile ja komisjonile mõistliku aja jooksul enne lõpliku otsuse tegemist, viidates delegeeritud volitustele, mille ta võib tagasi võtta, ja võimalikele tagasivõtmise põhjustele.

 

3. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub kohe või selles täpsustatud hilisemal kuupäeval. Otsus ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust. Otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.”

 

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 27

Määrus (EÜ) nr 834/2007

Artikkel 38f

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 38f

Vastuväidete esitamine delegeeritud õigusaktide suhtes

välja jäetud

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada vastuväiteid kahe kuu jooksul alates õigusaktist teavitamisest. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega ühe kuu võrra.

 

2. Kui pärast selle tähtaja möödumist ei ole Euroopa Parlament ega nõukogu delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid esitanud, avaldatakse see Euroopa Liidu Teatajas ning õigusakt jõustub selles nimetatud kuupäeval.

 

Delegeeritud õigusakti võib avaldada Euroopa Liidu Teatajas ja see võib jõustuda enne kõnealuse ajavahemiku möödumist juhul, kui Euroopa Parlament ja nõukogu on mõlemad teatanud komisjonile oma kavatsusest jätta vastuväited esitamata.

 

3. Kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid, siis õigusakt ei jõustu. Vastuväite esitanud institutsioon põhjendab delegeeritud õigusakti suhtes esitatud vastuväiteid.”

 

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 27

Määrus (EÜ) nr 834/2007

Artikkel 38g

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesoleva määruse kohaste rakendusaktide vastuvõtmisel abistab komisjoni mahepõllumajandusliku tootmise komitee ning seejuures kohaldatakse määruse (EL) nr [xxxx/yyyy] (lisatakse pärast Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 291 lõikes 2 osutatud kontrollimehhanisme käsitleva määruse vastuvõtmist, mida praegu arutatakse Euroopa Parlamendis ja nõukogus) artiklis 5 sätestatud menetlust.”

1. Komisjoni abistab mahepõllumajandusliku tootmise komitee. Nimetatud komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses*.

Artikli 32 lõikes 2 ja artikli 33 lõigetes 2 ja 3 nimetatud edasilükkamatutel juhtudel kohaldatakse määruse (EL) nr [xxxx/yyyy] artiklis [6] sätestatud menetlust.”

2. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

3. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 8 koostoimes nimetatud määruse artikliga 5.

 

___________________

 

* ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.

Selgitus

Muudatusettepanekuga võetakse arvesse rakendamisvolituste määrust (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes), mis avaldati Euroopa Liidu Teatajas (L 55/13) 28. veebruaril 2011.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 1 a

Komisjon hindab määruses (EÜ) nr 834/2007 käesoleva määrusega tehtud muudatuste tulemusi seoses läbipaistvuse ja mõjuga kodanikuühiskonnale kolm aastat pärast ...*.

 

Hindamisprotsessi kaasatakse olulised sidusrühmad ja kodanikuühiskonna esindajad.

 

_________________

 

* Kuupäev kolm aastat pärast käesoleva määruse jõustumist.

  • [1]  Euroopa Liidu Teatajas veel avaldamata.

SELETUSKIRI

Euroopa Liidu toimimise lepingu kohaselt tuleb käesolev määrus (EÜ) nr 834/2007 viia vastavusse rakendamis- ja delegeerimismeetmete eristamise põhimõttega.

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 290 võimaldab seadusandjal delegeerida komisjonile õiguse võtta vastu muid kui seadusandlikke akte, mis on üldkohaldatavad ja mis täiendavad või muudavad seadusandliku akti teatavaid mitteolemuslikke osi. Selliseid komisjoni vastuvõetud õigusakte nimetatakse uues aluslepingus kasutatava terminoloogia kohaselt delegeeritud õigusaktideks (artikli 290 lõige 3).

Selleks et tarbijate ootusi mahepõllumajanduslike toodete kvaliteedi suhtes paremini arvesse võtta ning tagada eeskirjade nõuetekohane kohaldamine asjaomaste asutuste, organite ja ettevõtjate poolt ning ühtse turu ja kaubanduse laitmatu toimimine, võtab komisjon delegeeritud õigusaktide alusel vastu käesoleva määruse kohaldamiseks vajalikud erieeskirjad, meetmed ja tingimused (nt toodete ja ainete mahepõllumajanduslikus tootmises kasutamise loa andmine ning nende lisamine toodete ja ainete piiratud loetelusse või sellest loetelust väljaarvamine artiklite 16 ja 21 kohaldamisel; töödeldud toiduainete tootmisel kasutatavad töötlemismeetodid; GMOde ja GMOdest või GMOde abil valmistatud toodete kasutamise keelu kohaldamise tingimused; Euroopa Liidu mahepõllumajandusliku tootmise logoga seotud märgistamiseeskirjad ja nõuded, logo esitusviisi, koostisosi, suurust ja kujundust käsitlevad erikriteeriumid ning kasutustingimused ja -õigused kooskõlas IV jaotisega jne).

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 291 võimaldab liikmesriikidel vastu võtta kõik siseriikliku õiguse meetmed, mis on vajalikud liidu õiguslikult siduvate aktide rakendamiseks. Kõnealuste õigusaktide alusel antakse komisjonile rakendamisvolitused, kui selliste aktide rakendamiseks on vaja ühetaolisi tingimusi. Selliseid komisjoni vastuvõetud õigusakte nimetatakse uues aluslepingus kasutatava terminoloogia kohaselt rakendusaktideks (artikli 291 lõige 4).

Komisjon võtab rakendusaktide alusel vastu sätted, mis on vajalikud käesoleva määruse ühetaoliseks kohaldamiseks Euroopa Liidus, eelkõige seoses nt üksikasjade ja nõuetega, mis käsitlevad käesoleva määrusega ette nähtud teadete sisu, vormi ja esitusviisi ning teabe esitamist ja vahetamist kontrolliorganite, kontrolliasutuste, liikmesriikide pädevate asutuste, kolmandate riikide ja komisjoni poolt või nende vahel, koodnumbrite andmist kontrolliorganitele ja kontrolliasutustele, koha märkimist, kus toodeti põllumajanduslikud toorained, millest toode koosneb, kooskõlas artikliga 24 jne.

Raportööri arvamusel on komisjon käesolevas ettepanekus korrektselt liigitanud üldsätted ja toonud sisse täiendavad elemendid (artikli 290 sätted) ning tehnilisemad elemendid, mis seostuvad suurel määral liikmesriikide diskretsiooniõigusega käesoleva meetme rakendamisel (artikli 291 sätted). Seetõttu ei esitata määrust (EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta) käsitlevas ettepanekus muudatusettepanekuid delegeeritud ja rakendusaktide liigitamise kohta.

MENETLUS

Pealkiri

Nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta) muutmine

Viited

KOM(2010)0759 – C7-0001/2011 – 2010/0364(COD)

EP-le esitamise kuupäev

17.12.2010

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

AGRI

18.1.2011

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Martin Häusling

26.1.2011

Martin Häusling

26.1.2011

Martin Häusling

26.1.2011

Martin Häusling

26.1.2011

Kodukorra artikkel 51 – komisjonide ühised koosolekud

       istungil teada andmise kuupäev

       

       

 

Arutamine parlamendikomisjonis

12.4.2011

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

25.5.2011

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

28

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Salvatore Caronna, Spyros Danellis, Jill Evans, Karin Kadenbach, Sandra Kalniete, Giovanni La Via, Véronique Mathieu, Maria do Céu Patrão Neves, Robert Sturdy, Artur Zasada

Esitamise kuupäev

1.6.2011