MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 muuttamisesta

  1.6.2011 - (KOM(2010)0759 – C7‑0001/2011 – 2010/0364(COD)) - ***I

  Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
  Esittelijä: Martin Häusling


  Menettely : 2010/0364(COD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A7-0215/2011
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A7-0215/2011
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 muuttamisesta

  (KOM(2010)0759 – C7‑0001/2011 – 2010/0364(COD))

  (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2010)0759),

  –   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 42 artiklan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0001/2011),

  –   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

  –   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 4. toukokuuta 2011 antaman lausunnon[1],

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

  –   ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön (A7‑0215/2011),

  1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

  2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

  3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

  Tarkistus  1

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 3 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (3) Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä delegoituja säädöksiä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti asetuksen (EY) N:o 834/2007 tiettyjen, muiden kuin keskeisten osien täydentämiseksi tai muuttamiseksi. Olisi määriteltävä osat, joiden suhteen kyseistä toimivaltaa voidaan harjoittaa, samoin kuin edellytykset, joita kyseiseen säädösvallan siirtoon on sovellettava.

  (3) Komissiolle olisi asetuksella (EY) N:o 834/2007 perustetun järjestelmän toimivuuden varmistamiseksi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti kyseisen asetuksen tiettyjen, muiden kuin keskeisten osien täydentämiseksi tai muuttamiseksi. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

  Perustelu

  Tarkistus heijastelee delegoitujen säädösten (SEUT:n 290 artikla) käyttämistä koskevia käytännön järjestelyjä koskevaa yhteistä sopimusta, josta neuvoston ja parlamentin on määrä sopia muodollisesti.

  Tarkistus  2

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 4 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (4) Jotta voitaisiin varmistaa asetuksen (EY) N:o 834/2007 yhdenmukainen soveltaminen kaikissa jäsenvaltioissa, komissiolla olisi oltava valta antaa täytäntöönpanosäädöksiä perussopimuksen 291 artiklan mukaisesti. Komissiolla olisi erityisesti oltava valta antaa täytäntöönpanosäädöksiä, jotka liittyvät valvontajärjestelmässä annettaviin tunnusnumeroihin, tuotteiden alkuperää koskevaan mainintaan, yhdenmukaisiin sääntöihin, jotka koskevat jäsenvaltioilta, kolmansilta mailta, tarkastusviranomaisilta ja tarkastuslaitoksilta edellytettävien tietojen toimittamista tai niiden saataville asettamista komission toimesta tai julkaisemista, sekä kolmansien maiden, tarkastusviranomaisten ja tarkastuslaitosten hyväksymiseen vastaavuuden ja sääntöjenmukaisuuden varmistamiseksi. Jollei erikseen toisin säädetä, komission olisi annettava kyseiset täytäntöönpanosäädökset [… päivänä …kuuta … annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o XX/XXXX] säännösten mukaisesti.

  (4) Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) N:o 834/2007 yhdenmukaiset täytäntöönpanoedellytykset, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta, joka liittyy erityisesti valvontajärjestelmässä annettaviin tunnusnumeroihin, tuotteiden alkuperää koskevaan mainintaan, yhdenmukaisiin sääntöihin, jotka koskevat jäsenvaltioilta, kolmansilta mailta, tarkastusviranomaisilta ja tarkastuslaitoksilta edellytettävien tietojen toimittamista tai niiden saataville asettamista komission toimesta tai julkaisemista, sekä kolmansien maiden, tarkastusviranomaisten ja tarkastuslaitosten hyväksymiseen vastaavuuden ja sääntöjenmukaisuuden varmistamiseksi. Tätä valtaa olisi käytettävä noudattaen yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 182/20111. Täytäntöönpanosäädöksiä valmisteltaessa komission olisi edelleen käytettävä neuvoa-antavia ryhmiä, jotta sidosryhmät ja kansalaisjärjestöt voivat tuoda näkemyksensä esille säännöllisesti ja jäsennellysti.

   

  _______________

   

  1             EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.

  Perustelu

  Tarkistuksella otetaan huomioon "täytäntöönpanovalta-asetus" (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011 yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä), joka julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L 55/13) 28. helmikuuta 2011.

  Tarkistus  3

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

  (4 a) Komission olisi hyväksyttävä välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä erittäin kiireellisissä, asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, jotka liittyvät tarkastusviranomaisten ja tarkastuslaitosten hyväksynnän peruuttamiseen, jos asetuksen (EY) N:o 834/2007 säännöksiä on rikottu tai jos on toimittu niiden vastaisesti, tai tapauksissa, jotka liittyvät sellaisten kolmansien maiden hyväksynnän peruuttamiseen, joiden tuotantojärjestelmä ei enää vastaa edellä mainitussa asetuksessa säädettyjä periaatteita ja tuotantosääntöjä ja joiden tarkastustoimien tehokkuus ei enää vastaa kyseisessä asetuksessa säädettyjä tarkastustoimia.

  Perustelu

  Tarkistuksella otetaan huomioon "täytäntöönpanovalta-asetus" (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011 yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä), joka julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L 55/13) 28. helmikuuta 2011.

  Tarkistus  4

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (4 a) Lissabonin sopimukseen mukauttamisen yhteydessä on pyrittävä saavuttamaan kaiken alaa koskevan unionin lainsäädännön yksinkertaistamistavoite luonnonmukaista tuotantoa harjoittavien tuottajien liiallisten hallinnollisten rasitteiden keventämiseksi.

  Tarkistus  5

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  1 artikla – 2 kohta

  Asetus (EY) N:o 834/2007

  9 artikla – 4 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  "4. Komissio päättää 38 a artiklan 1 kohdan mukaisesti annetuilla delegoiduilla säädöksillä toimenpiteistä, joilla pannaan täytäntöön kielto käyttää muuntogeenisiä organismeja ja tuotteita, jotka on tuotettu muuntogeenisistä organismeista tai jotka ovat muuntogeenisten organismien tuottamia."

  "4. Siirretään komissiolle valta antaa 1 kohdan mukaisen kiellon soveltamiseksi 38 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, jotka koskevat mallin laatimista myyjän ilmoituksille, joissa vahvistetaan, että toimitettuja tuotteita ei ole tuotettu muuntogeenisistä organismeista tai että ne eivät ole muuntogeenisten organismien tuottamia." .

  Tarkistus  6

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  1 artikla – 23 kohta – b alakohta

  Asetus (EY) N:o 834/2007

  32 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  Kiireellisissä tapauksissa komissio voi tarvittaessa tehdä kyseisen päätöksen 38 g artiklan toisen alakohdan mukaisesti toimien. Tällöin toteutetut toimenpiteet annetaan viipymättä tiedoksi jäsenvaltioille ja ne tulevat voimaan välittömästi."

  Asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa komissio voi 38 g artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen antaa välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä."

  Tarkistus  7

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  1 artikla – 24 kohta – a alakohta – ii alakohta

  Asetus (EY) N:o 834/2007

  33 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  Kiireellisissä tapauksissa komissio voi tarvittaessa tehdä kyseisen päätöksen 38 g artiklan toisen alakohdan mukaisesti toimien. Tällöin toteutetut toimenpiteet annetaan viipymättä tiedoksi jäsenvaltioille ja ne tulevat voimaan välittömästi.”

  Asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa komissio voi 38 g artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen antaa välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä."

  Tarkistus  8

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  1 artikla – 24 kohta – b alakohta – ii alakohta

  Asetus (EY) N:o 834/2007

  33 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  Kiireellisissä tapauksissa komissio voi tarvittaessa tehdä kyseisen päätöksen 38 g artiklan toisen alakohdan mukaisesti toimien. Tällöin toteutetut toimenpiteet annetaan viipymättä tiedoksi jäsenvaltioille ja ne tulevat voimaan välittömästi."

  Asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa komissio voi 38 g artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen antaa välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä."

  Tarkistus  9

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  1 artikla – 27 kohta

  Asetus (EY) N:o 834/2007

  38 a artikla – 1 kohta – johdanto-osan kappale

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Kuluttajien luonnonmukaisiin tuotteisiin kohdistamien odotusten huomioon ottamiseksi ja sen varmistamiseksi, että asianomaiset viranomaiset, laitokset ja tuottajat soveltavat sääntöjä asianmukaisesti ja että sisämarkkinat ja kauppa toimivat asianmukaisesti, ja jollei II osastossa säädetyistä tavoitteista ja periaatteista muuta johdu, komissio vahvistaa delegoiduilla säädöksillä tämän asetuksen soveltamiseksi tarvittavat erityiset säännöt, toimenpiteet ja edellytykset, mukaan luettuina sen soveltamisalaan liittyvät erityiset määritelmät, seuraavien osalta:

  1. Kuluttajien luonnonmukaisiin tuotteisiin kohdistamien odotusten huomioon ottamiseksi ja sen varmistamiseksi, että viranomaiset, laitokset ja tuottajat soveltavat sääntöjä asianmukaisesti ja että sisämarkkinat ja kauppa toimivat asianmukaisesti, ja jollei II osastossa säädetyistä tavoitteista ja periaatteista muuta johdu, siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 38 d artiklan mukaisesti tämän asetuksen soveltamisessa tarvittavien erityisten sääntöjen, toimenpiteiden ja edellytysten, mukaan luettuina sen soveltamisalaan liittyvät erityiset määritelmät, hyväksymiseksi seuraavien osalta:

  Perustelu

  Tarkistus heijastelee delegoitujen säädösten (SEUT:n 290 artikla) käyttämistä koskevia käytännön järjestelyjä koskevaa yhteistä sopimusta, josta neuvoston ja parlamentin on määrä sopia muodollisesti.

  Tarkistus  10

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  1 artikla – 27 kohta

  Asetus (EY) N:o 834/2007

  38 b artikla – 1 kohta – johdanto-osan kappale

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksillä tarvittavat säännökset tämän asetuksen säännösten yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi unionissa erityisesti seuraavien osalta:

  Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksillä 38 g artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tarkastelumenettelyn mukaisesti tarvittavat säännökset tämän asetuksen säännösten yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi unionissa erityisesti seuraavien osalta:

  Perustelu

  Tarkistuksella otetaan huomioon "täytäntöönpanovalta-asetus" (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä), joka julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L 55/13) 28. helmikuuta 2011.

  Tarkistus  11

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  1 artikla – 27 kohta

  Asetus (EY) N:o 834/2007

  38 b artikla – 1 a kohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  Asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa, jotka liittyvät tarkastusviranomaisten ja tarkastuslaitosten hyväksynnän peruuttamiseen, jos tämän asetuksen säännöksiä on rikottu tai jos on toimittu niiden vastaisesti, tai jotka liittyvät sellaisten kolmansien maiden hyväksynnän peruuttamiseen, joiden tuotantojärjestelmä ei enää vastaa II, III ja IV osastossa säädettyjä periaatteita ja tuotantosääntöjä tai joiden tarkastustoimien tehokkuus ei enää vastaa V osastossa säädettyjä tarkastustoimia, komissio hyväksyy 38 g artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä.

  Perustelu

  Tällä pyritään antamaan komissiolle mahdollisuus peruuttaa vastaavuuden hyväksyminen kolmansilta mailta, joissa on havaittu luonnonmukaisiksi merkittyjä tuotteita koskeva vakava ongelma. Esittelijän tarkistuksessa edellytetään, että sekä säännöissä että valvontajärjestelmässä on oltava vikaa, jotta menettelyä voidaan soveltaa. Tämä olisi muutettava vaihtoehtoiseksi, koska komissiolla pitäisi olla mahdollisuus peruuttaa hyväksyntä kiireellisyysmenettelyn mukaisesti kuluttajien suojelemiseksi kummassakin tapauksessa.

  Tarkistus  12

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  1 artikla – 27 kohta

  Asetus (EY) N:o 834/2007

  38 d artikla

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Siirretään komissiolle määräämättömäksi ajaksi valta antaa tässä asetuksessa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä.

  1. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa delegoituja säädöksiä sovelletaan tässä artiklassa säädettyjä ehtoja.

  2. Heti kun komissio on hyväksynyt delegoidun säädöksen, se antaa säädöksen tiedoksi samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

  2. Asetuksen 9 artiklan 4 kohdan, 11 artiklan, 16 artiklan 1 kohdan, 16 artiklan 3 kohdan a ja c alakohdan, 21 artiklan 2 kohdan, 22 artiklan 1 kohdan, 23 artiklan 6 kohdan, 26 artiklan, 27 artiklan 7 kohdan b alakohdan, 32 artiklan 2 kohdan sekä 33 artiklan 2 ja 3 kohdan mukainen säädösvallan siirto komissiolle tehdään viideksi vuodeksi ...päivästä ...kuuta ...*. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen viiden vuoden pituisen kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

  3. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa delegoituja säädöksiä sovelletaan 38 e ja 38 f artiklassa säädettyjä ehtoja."

  3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

   

  3 a. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

   

  3 b. Tämän asetuksen nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

   

  _____________

   

  *         Tämän asetuksen voimaantulopäivä.

  Perustelu

  Tarkistus heijastelee delegoitujen säädösten (SEUT:n 290 artikla) käyttämistä koskevia käytännön järjestelyjä koskevaa yhteistä sopimusta, josta neuvoston ja parlamentin on määrä sopia muodollisesti.

  Tarkistus  13

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  1 artikla – 27 kohta

  Asetus (EY) N:o 834/2007

  38 e artikla

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  38 e artikla

  Poistetaan.

  Säädösvallan siirron peruuttaminen

   

  1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi peruuttaa 38 a ja 38 d artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron.

   

  2. Toimielin, joka on aloittanut sisäisen menettelyn päättääkseen, peruuttaako se säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen päätöksen tekemistä sekä ilmoittaa samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa mahdollinen peruuttaminen koskee, ja mainitsee peruuttamisen syyt.

   

  3. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan kyseisessä päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai jonakin myöhempänä, siinä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin annettujen delegoitujen säädösten voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

   

  Tarkistus  14

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  1 artikla – 27 kohta

  Asetus (EY) N:o 834/2007

  38 f artikla

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  38 f artikla

  Poistetaan.

  Delegoitujen säädösten vastustaminen

   

  1. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat vastustaa delegoitua säädöstä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta määräaikaa pidennetään kuukaudella.

   

  2. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole määräajan päättyessä vastustanut delegoitua säädöstä, se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan siinä mainittuna päivänä.

   

  Delegoitu säädös voidaan julkaista Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se voi tulla voimaan ennen edellä tarkoitetun määräajan päättymistä, jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne aio vastustaa säädöstä.

   

  3. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule voimaan. Säädöstä vastustava toimielin esittää syyt, miksi se vastustaa delegoitua säädöstä."

   

  Tarkistus  15

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  1 artikla – 27 kohta

  Asetus (EY) N:o 834/2007

  38 g artikla

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  Kun tämän asetuksen nojalla annetaan täytäntöönpanosäädöksiä, komissiota avustaa luonnonmukaisen tuotannon komitea ja sovelletaan asetuksen (EU) N:o [xxxx/yyyy] (täydennetään sen jälkeen, kun SEUT-sopimuksen 291 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja valvontamenettelyjä koskevista yleisistä säännöistä ja periaatteista annettava asetus, josta keskustellaan parhaillaan Euroopan parlamentissa ja neuvostossa, on hyväksytty) [5] artiklassa säädettyä menettelyä."

  1. Komissiota avustaa luonnonmukaisen tuotannon komitea. Kyseinen komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011* tarkoitettu komitea.

  Kun kyseessä ovat tämän asetuksen 32 artiklan 2 kohdassa ja 33 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetyt kiireelliset tapaukset, sovelletaan asetuksen (EU) N:o [xxxx/yyyy] [6] artiklassa säädettyä menettelyä.

  2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

  3. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 8 artiklaa yhdessä 5 artiklan kanssa.

   

  ___________________

   

  *         EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.

  Perustelu

  Tarkistuksella otetaan huomioon "täytäntöönpanovalta-asetus" (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä), joka julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L 55/13) 28. helmikuuta 2011.

  Tarkistus  16

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  1 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a artikla

  Komissio arvioi asetukseen (EY) N:o 834/2007 tällä asetuksella tehtyjen muutosten vaikutuksen erityisesti avoimuuden ja kansalaisyhteiskuntaan kohdistuvan vaikutuksen osalta kolmen vuoden kuluttua ...päivästä ...kuuta …*.

   

  Keskeiset sidosryhmät ja kansalaisyhteiskunnan edustajat otetaan mukaan arviointiprosessiin.

   

  _________________

   

  *         Päivämäärä: kolme vuotta tämän asetuksen voimaantulosta.

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

  PERUSTELUT

  Nyt voimassa oleva asetus (EY) N:o 834/2007 on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) mukaisesti saatettava vastaamaan periaatetta, jonka mukaan on tehtävä ero luonteeltaan täytäntöönpanevien ja luonteeltaan delegoitujen toimenpiteiden välille.

  SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaan lainsäätäjä voi siirtää komissiolle vallan antaa muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä, soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä, joilla täydennetään tai muutetaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen tiettyjä, muita kuin sen keskeisiä osia. Komission näin antamia säädöksiä kutsutaan perussopimuksen mukaisesti delegoiduiksi säädöksiksi (290 artiklan 3 kohta).

  Kuluttajien luonnonmukaisiin tuotteisiin kohdistamien odotusten huomioon ottamiseksi ja sen varmistamiseksi, että viranomaiset, laitokset ja tuottajat soveltavat sääntöjä asianmukaisesti ja että sisämarkkinat ja kauppa toimivat asianmukaisesti, ja jollei II osastossa säädetyistä tavoitteista ja periaatteista muuta johdu, komissio vahvistaa delegoiduilla säädöksillä tämän asetuksen soveltamiseksi tarvittavat erityiset säännöt, toimenpiteet ja edellytykset (muun muassa tuotteet ja aineet, joita luonnonmukaisessa tuotannossa saa käyttää, niiden sisällyttämisen rajoitettuun luetteloon tai poistaminen luettelosta 16 ja 21 artiklan perusteella; jalostettujen elintarvikkeiden jalostusmenetelmät; muuntogeenisten organismien ja tuotteiden, jotka on tuotettu muuntogeenisistä organismeista tai jotka ovat muuntogeenisten organismien tuottamia, käyttökiellon täytäntöönpanoedellytykset; merkintäsäännöt, vaatimukset ja erityisedellytykset, jotka koskevat Euroopan unionin luonnonmukaisen tuotannon tunnuksen ulkonäköä, koostumusta, kokoa, muotoilua sekä käyttöedellytyksiä ja -oikeuksia IV osaston mukaisesti).

  SEUT-sopimuksen 291 artiklassa määrätään, että jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat kansallisen lainsäädäntönsä mukaiset toimenpiteet unionin oikeudellisesti velvoittavien säädösten panemiseksi täytäntöön. Kyseisillä säädöksillä siirretään täytäntöönpanovalta komissiolle silloin kun ne edellyttävät yhdenmukaista täytäntöönpanoa. Komission näin antamia säädöksiä kutsutaan perussopimuksen mukaisesti täytäntöönpanosäädöksiksi (291 artiklan 4 kohta).

  Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksillä tarvittavat säännökset, joilla pyritään tämän asetuksen yhdenmukaiseen soveltamiseen unionissa erityisesti seuraavilta osin: yksityiskohdat ja eritelmät, jotka koskevat tämän asetuksen mukaisesti edellytettyjen ilmoitusten ja pyyntöjen asiasisältöä, muotoa ja esittämistapaa sekä tietojen vaihtoa, jäsenvaltioiden tarkastuslaitoksilta, tarkastusviranomaisilta ja toimivaltaisilta viranomaisilta sekä kolmansilta mailta ja komissiolta taikka niiden kesken; tunnusnumeroiden antaminen tarkastuslaitoksille ja tarkastusviranomaisille ja 24 artiklan mukainen maininta siitä, missä maatalousperäiset raaka-aineet on tuotettu;

  Esittelijän näkemyksen mukaan komissio on tässä ehdotuksessa erottanut täsmällisesti toisistaan lisäelementtejä määrittelevät yleisemmät säännökset (290 artikla) ja teknisemmät elementit, jotka liittyvät hyvin suurelta osin harkintavaltaan, joita jäsenvaltioilla on tämän toimenpiteen täytäntöönpanon yhteydessä (291 artikla). Luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annettua asetusta (EY) N:o 834/2007 koskevaan ehdotukseen ei siksi ehdoteta tarkistuksia, jotka koskevat delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten luokittelua.

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 muuttaminen

  Viiteasiakirjat

  KOM(2010)0759 – C7-0001/2011 – 2010/0364(COD)

  Annettu EP:lle (pvä)

  17.12.2010

   

   

   

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  AGRI

  18.1.2011

   

   

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Martin Häusling

  26.1.2011

  Martin Häusling

  26.1.2011

  Martin Häusling

  26.1.2011

  Martin Häusling

  26.1.2011

  Valiokuntien yhteiskokoukset – 51 art.

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

         

   

  Valiokuntakäsittely

  12.4.2011

   

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  25.5.2011

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  28

  1

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Salvatore Caronna, Spyros Danellis, Jill Evans, Karin Kadenbach, Sandra Kalniete, Giovanni La Via, Véronique Mathieu, Maria do Céu Patrão Neves, Robert Sturdy, Artur Zasada

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  1.6.2011