Pranešimas - A7-0215/2011Pranešimas
A7-0215/2011

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo

1.6.2011 - (COM(2010)0759 – C7‑0001/2011 – 2010/0364(COD)) - ***I

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
Pranešėjas: Martin Häusling


Procedūra : 2010/0364(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0215/2011

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo

(COM(2010)0759 – C7‑0001/2011 – 2010/0364(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2010)0759),

–   atsižvelgdamas į SESV sutarties 294 straipsnio 2 dalį, 42 straipsnį ir 43 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0001/2011),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. gegužės 4 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

–   atsižvelgdamas į Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą (A7-0215/2011),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) Komisija turėtų būti įgaliota priimti deleguotuosius teisės aktus pagal Sutarties 290 straipsnį, kad galėtų papildyti ar iš dalies pakeisti tam tikras neesmines Reglamento (EB) Nr. 834/2007 nuostatas. Reikėtų nustatyti nuostatas, kurių atžvilgiu tokie įgaliojimai gali būti taikomi, taip pat sąlygas, kurioms esant galima pasinaudoti suteiktais įgaliojimais.

(3) Siekiant užtikrinti tinkamą Reglamentu (EB) Nr. 834/2007 nustatytos tvarkos įgyvendinimą, pagal SESV 290 straipsnį Komisija turėtų būti įgaliota priimti deleguotuosius teisės aktus siekiant papildyti ar iš dalies pakeisti tam tikras neesmines šio reglamento nuostatas. Labai svarbu, kad parengiamojo darbo metu Komisija tinkamai konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu. Rengdama ir sudarydama deleguotuosius aktus Komisija tuo pat metu turėtų užtikrinti savalaikį ir tinkamą susijusių dokumentų perdavimą Europos Parlamentui ir Tarybai.

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka Bendrąjį susitarimą dėl praktinių deleguotų teisės aktų taikymo procedūrų (SESV 290 straipsnis), kurį oficialiai sudarys Taryba ir Europos Parlamentas.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) Kad Reglamentas (EB) Nr. 834/2007 visose valstybėse narėse būtų taikomas vienodai, Komisija turėtų būti įgaliota priimti įgyvendinimo aktus pagal Sutarties 291 straipsnį. Komisija visų pirma turėtų būti įgaliota priimti įgyvendinimo aktus dėl kodų priskyrimo pagal kontrolės režimą, produktų kilmės nuorodų ir valstybių narių, trečiųjų šalių, kontrolės institucijų ir kontrolės įstaigų siunčiamos arba Komisijos teikiamos informacijos vienodų mainų arba skelbimo taisyklių, taip pat dėl trečiųjų šalių, kontrolės institucijų ir kontrolės įstaigų pripažinimo lygiavertiškumo ir atitikties tikslais. Tuos įgyvendinimo aktus Komisija turėtų priimti pagal [... m. ... ... d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. XX/XXXX] nuostatas, nebent aiškiai numatyta kitaip.

(4) Kad būtų užtikrintos vienodos Reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo sąlygos, reikėtų Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimus, visų pirma, dėl kodų priskyrimo pagal kontrolės režimą, produktų kilmės nuorodų ir valstybių narių, trečiųjų šalių, kontrolės institucijų ir kontrolės įstaigų siunčiamos arba Komisijos teikiamos informacijos vienodų mainų arba skelbimo taisyklių, taip pat dėl trečiųjų šalių, kontrolės institucijų ir kontrolės įstaigų pripažinimo lygiavertiškumo ir atitikties tikslais. Šie įgaliojimai turėtų būti vykdomi vadovaujantis 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai1. Atsižvelgdama į tai, kad vyksta įgyvendinimo aktų parengiamieji darbai, Komisija turėtų ir toliau naudotis patariamosiomis grupėmis, kad suinteresuotosios šalys ir NVO galėtų reguliariai ir sistemingai pareikšti savo nuomonę.

 

_______________

 

1 OL L 55, 2011 2 28, p. 13.

Pagrindimas

Šiame pakeitime atsižvelgiama į Reglamentą dėl įgyvendinimo įgaliojimų (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai), kuris paskelbtas Oficialiajame leidinyje (L 55/13) 2011 m. vasario 28 d.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4a) Kai esama neišvengiamų skubos priežasčių deramai pagrįstais atvejais, Komisija turėtų nedelsdama priimti taikytinus įgyvendinimo aktus dėl kontrolės institucijų ir kontrolės įstaigų pripažinimo panaikinimo nustačius Reglamente (EB) Nr. 834/2007 nustatytų nuostatų neatitikimus arba pažeidimus arba dėl trečiųjų šalių, kurių gamybos sistema daugiau nebeatitinka tame reglamente nustatytiems principams ir taisyklėms lygiaverčių principų ir gamybos taisyklių ir kurių kontrolės priemonės nebėra tokios veiksmingos kaip tame reglamente nustatytos priemonės, pripažinimo panaikinimo.

Pagrindimas

Šiame pakeitime atsižvelgiama į Reglamentą dėl įgyvendinimo įgaliojimų (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai), kuris paskelbtas Oficialiajame leidinyje (L 55/13) 2011 m. vasario 28 d.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a) Vykstant suderinimo su Lisabonos sutartimi procesui, turėtų būti siekiama tikslo supaprastinti visus Sąjungos teisės aktus, priimtus šiame sektoriuje, kad būtų sumažinta nereikalinga biurokratinė našta ekologiniu ūkininkavimu užsiimantiems ūkininkams.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 834/2007

9 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Komisija deleguotaisiais teisės aktais pagal 38a straipsnio 1 dalį priima sprendimą dėl priemonių, kuriomis įgyvendinamas draudimas naudoti GMO ir iš GMO arba naudojant GMO pagamintus produktus.“

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai draudimo, nurodyto 1 dalyje, tikslais priimti deleguotuosius teisės aktus pagal 38a straipsnio 1 dalį siekiant nustatyti deklaracijos, kurioje patvirtinama, kad tiekiami produktai nebuvo pagaminti iš GMO ar naudojant GMO, modelį.“ .

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 23 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 834/2007

32 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei būtina skubos atvejais, Komisija minėtą sprendimą gali priimti pagal 38g straipsnio antrą pastraipą. Tuo atveju apie priimtas priemones nedelsiant pranešama valstybėms narėms ir jos nedelsiant įsigalioja.

Jei esama tinkamai pagrįstų neišvengiamų skubos priežasčių, Komisija, laikydamasi 38g straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros, gali nedelsdama priimti taikytinus įgyvendinimo aktus.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 24 punkto a papunkčio ii punktas

Reglamentas (EB) Nr. 834/2007

33 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei būtina skubos atvejais, Komisija minėtą sprendimą gali priimti pagal 38g straipsnio antrą pastraipą. Tuo atveju apie priimtas priemones nedelsiant pranešama valstybėms narėms ir jos nedelsiant įsigalioja.“

Jei esama tinkamai pagrįstų neišvengiamų skubos priežasčių, Komisija, laikydamasi 38g straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros, gali nedelsdama priimti taikytinus įgyvendinimo aktus.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 24 punkto b papunkčio ii punktas

Reglamentas (EB) Nr. 834/2007

33 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei būtina skubos atvejais, Komisija minėtą sprendimą gali priimti pagal 38g straipsnio antrą pastraipą. Tuo atveju apie priimtas priemones nedelsiant pranešama valstybėms narėms ir jos nedelsiant įsigalioja.“

Jei esama tinkamai pagrįstų neišvengiamų skubos priežasčių, Komisija, laikydamasi 38g straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros, gali nedelsdama priimti taikytinus įgyvendinimo aktus.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 27 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 834/2007

38 a straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Siekdama geriau atsižvelgti į vartotojų lūkesčius, susijusius su ekologiškų produktų kokybe, ir užtikrinti, kad atitinkamos institucijos, įstaigos ir ūkio subjektai tinkamai taikytų taisykles, taip pat užtikrinti tinkamą bendrosios rinkos veikimą ir sklandžią prekybą, Komisija deleguotaisiais teisės aktais priima šiam reglamentui taikyti būtinas specialias taisykles, priemones ir sąlygas, įskaitant su jo taikymo sritimi, atsižvelgiant į II antraštinėje dalyje nurodytus tikslus ir principus, susijusias šias konkrečias apibrėžtis:

1. Siekdama geriau atsižvelgti į vartotojų lūkesčius, susijusius su ekologiškų produktų kokybe, ir užtikrinti, kad atitinkamos institucijos, įstaigos ir ūkio subjektai tinkamai taikytų taisykles, taip pat užtikrinti tinkamą bendrosios rinkos veikimą ir sklandžią prekybą, Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 38d straipsnį priimti deleguotuosius teisės aktus dėl šiam reglamentui taikyti būtinų specialių taisyklių, priemonių ir sąlygų priėmimo, įskaitant su jo taikymo sritimi, atsižvelgiant į II antraštinėje dalyje nurodytus tikslus ir principus, susijusias šias konkrečias apibrėžtis:

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka Bendrąjį susitarimą dėl praktinių deleguotų teisės aktų taikymo procedūrų (SESV 290 straipsnis), kurį oficialiai sudarys Taryba ir Europos Parlamentas.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 27 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 834/2007

38 b straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija įgyvendinimo aktais priima nuostatas, kurios būtinos, kad Sąjungoje būtų užtikrintas vienodas šio reglamento taikymas, ir kurios visų pirma susijusios su:

Komisija, laikydamasi 38g straipsnio 2 dalyje nurodytos tikrinimo procedūros, įgyvendinimo aktais priima nuostatas, kurios būtinos, kad Sąjungoje būtų užtikrintas vienodas šio reglamento taikymas, ir kurios visų pirma susijusios su:

Pagrindimas

Šiame pakeitime atsižvelgiama į Reglamentą dėl įgyvendinimo įgaliojimų (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai), kuris paskelbtas Oficialiajame leidinyje (L 55/13) 2011 m. vasario 28 d.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 27 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 834/2007

38 b straipsnio pirma a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Kai esama tinkamai pagrįstų būtinų skubos priežasčių, Komisija nedelsdama pagal 38g straipsnio 3 dalyje nurodytą procedūrą priima iš karto taikomus įgyvendinimo aktus dėl kontrolės institucijų ir kontrolės įstaigų pripažinimo panaikinimo nustačius šiame reglamente nustatytų nuostatų neatitikimus arba pažeidimus arba dėl trečiųjų šalių, kurių gamybos sistema daugiau nebeatitinka II, III ir IV II antraštinėse dalyse nustatytiems principams ir taisyklėms lygiaverčių principų ir gamybos taisyklių ir kurių kontrolės priemonės nebėra tokios veiksmingos kaip V antraštinėje dalyje nustatytos priemonės, pripažinimo panaikinimo.

Pagrindimas

Siekiama, kad tuo atveju, kai aptinkama rimta problema, susijusi su produktais, kurie turi ekologiškų produktų ženklą, Komisija galėtų nedelsdama panaikinti trečiųjų šalių atitikties pripažinimą. Pranešėjo pakeitime reikalaujama, kad siekiant, jog procedūra veiktų, turi būti nustatyta ir standartų, ir kontrolės sistemos pažeidimų. Dėl to reikia vartoti „arba“, nes Komisija, siekdama abiem atvejais apsaugoti vartotojus, turėtų turėti galimybę skubos tvarka panaikinti pripažinimą.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 27 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 834/2007

38 d straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Įgaliojimai priimti šiame reglamente nurodytus deleguotuosius teisės aktus Komisijai suteikiami neribotam laikui.

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės aktus Komisijai suteikiami pagal šiame straipsnyje nustatytas sąlygas.

2. Priėmusi deleguotąjį teisės aktą, Komisija iškart vienu metu apie jį praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

2. 9 straipsnio 4 dalyje, 11 straipsnyje, 16 straipsnio 1 dalyje, 16 straipsnio 3 dalies a ir c punktuose, 21 straipsnio 2 dalyje, 22 straipsnio 1 dalyje, 23 straipsnio 6 dalyje, 26 straipsnyje, 27 straipsnio 7 dalies b punkte, 32 straipsnio 2 dalyje ir 33 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyti įgaliojimai Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ...*. Komisija parengia su įgaliojimų perdavimu susijusią ataskaitą ne vėliau kaip prieš devynis mėnesius iki penkerių metų laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų delegavimas savaime pratęsiamas tokios pat trukmės laikotarpiams, nebent Europos Parlamentas arba Taryba likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos pareiškia, jog nesutinka su tokiu pratęsimu.

3. Komisijai suteiktam įgaliojimui priimti deleguotuosius teisės aktus taikomos 38e ir 38f straipsniuose nustatytos sąlygos.“

3. Europos Parlamentas arba Taryba įgaliojimus bet kuriuo metu gali atšaukti. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų delegavimas. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Oficialiajame Europos Sąjungos leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis neturi įtakos jau įsigaliojusių deleguotųjų aktų galiojimui.

 

3a. Priėmusi deleguotąjį teisės aktą, Komisija iškart vienu metu apie jį praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

3b. Pagal šį reglamentą priimtas deleguotasis teisės aktas įsigalioja, tik jei nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimo per dviejų mėnesių laikotarpį nuo pranešimo apie šį teisės aktą Europos Parlamentui ir Tarybai dienos arba jei iki to laikotarpio pabaigos tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba informavo Komisiją, kad nepareikš prieštaravimų. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

 

_____________

 

* Šio reglamento įsigaliojimo diena.

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka Bendrąjį susitarimą dėl praktinių deleguotų teisės aktų taikymo procedūrų (SESV 290 straipsnis), kurį oficialiai sudarys Taryba ir Europos Parlamentas.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 27 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 834/2007

38 e straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

38e straipsnis

Įgaliojimų atšaukimas

Išbraukta.

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali atšaukti 38a ir 38d straipsniuose nurodytą įgaliojimų delegavimą.

 

2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, kad nuspręstų, ar atšaukti įgaliojimus, prieš priimdama galutinį sprendimą per pagrįstą laikotarpį informuoja kitą instituciją ir Komisiją, nurodydama deleguotuosius įgaliojimus, kurie gali būti atšaukti, ir galimas tokio atšaukimo priežastis.

 

3. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų delegavimas. Sprendimas įsigalioja nedelsiant arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau galiojančių deleguotųjų teisės aktų galiojimui. Jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.“

 

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 27 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 834/2007

38 f straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

38f straipsnis

Prieštaravimai dėl deleguotųjų teisės aktų

Išbraukta.

1. Europos Parlamentas ir Taryba gali pareikšti prieštaravimą dėl deleguotojo teisės akto per du mėnesius nuo pranešimo dienos. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas mėnesiu.

 

2. Jei, iki pasibaigiant šiam laikotarpiui, nei Europos Parlamentas, nei Taryba prieštaravimų dėl deleguotojo teisės akto nepareiškia, jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jame numatytą dieną.

 

Deleguotasis teisės aktas gali būti paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioti anksčiau nei baigiasi tas laikotarpis, jeigu tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba praneša Komisijai, kad prieštarauti neketina.

 

3. Jei Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimą dėl deleguotojo teisės akto, jis neįsigalioja. Prieštaraujanti institucija nurodo prieštaravimo dėl deleguotojo teisės akto priežastis.“

 

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 27 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 834/2007

38 g straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei įgyvendinimo aktai priimami pagal šį reglamentą, Komisijai padeda Ekologinės gamybos komitetas ir taikoma Reglamento (ES) Nr. [xxxx/yyyy] (įrašyti, kai bus priimtas reglamentas dėl kontrolės mechanizmų, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 291 straipsnio 2 dalyje, dėl kurio šiuo metu vyksta Europos Parlamento ir Tarybos diskusijos) [5] straipsnyje numatyta procedūra.

1. Komisijai padeda Ekologinės gamybos komitetas. Šis komitetas – tai komitetas, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 182/2011*.

Šio reglamento 32 straipsnio 2 dalyje ir 33 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytais skubos atvejais taikoma Reglamento (ES) Nr. [xxxx/yyyy][6] straipsnyje numatyta procedūra.“

2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr.182/2011 5 straipsnis.

3. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr.182/2011 8 straipsnis kartu su šio reglamento 5 straipsniu.

 

___________________

 

* OL L 55, 2011 2 28, p. 13.

Pagrindimas

Šiame pakeitime atsižvelgiama į Reglamentą dėl įgyvendinimo įgaliojimų (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai), kuris paskelbtas Oficialiajame leidinyje (L 55/13) 2011 m. vasario 28 d.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a straipsnis

Komisija, praėjus trejiems metams nuo …*, įvertina dalinių Reglamento (EB) Nr. 834/2007 pakeitimų, padarytų šiuo reglamentu, poveikį skaidrumui ir pilietinei visuomenei.

 

Svarbios suinteresuotosios šalys ir pilietinės visuomenės atstovai dalyvauja atliekant įvertinimą.

 

_________________

 

* Treji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

  • [1]  Oficialiajame leidinyje dar nepaskelbta.

AIŠKINAMOJI DALIS

Pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) dabartinis Reglamentas (EB) Nr. 834/2007 turi būti suderintas remiantis įgyvendinamojo pobūdžio ir deleguojamojo pobūdžio priemonių atskyrimo principu.

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį teisės aktų leidėjui suteikiama galimybė „deleguoti Komisijai įgaliojimus priimti bendro pobūdžio įstatymo galios neturinčius teisės aktus, papildančius ar iš dalies keičiančius neesmines įstatymo galią turinčio teisės akto nuostatas“. Sutartyje tokiu būdu Komisijos priimti teisės aktai vadinami deleguotaisiais teisės aktais (290 straipsnio 3 dalis).

Siekdama geriau atsižvelgti į vartotojų lūkesčius, susijusius su ekologiškų produktų kokybe, ir užtikrinti, kad atitinkamos institucijos, įstaigos ir ūkio subjektai tinkamai taikytų taisykles, taip pat užtikrinti tinkamą bendrosios rinkos veikimą ir sklandžią prekybą, Komisija deleguotaisiais teisės aktais priima šiam reglamentui taikyti būtinas specialias taisykles, priemones ir sąlygas (pvz., dėl leidimo produktus ir medžiagas naudoti ekologinėje gamyboje, jų įtraukimo į ribotą sąrašą arba išbraukimo iš jo 16 ir 21 straipsniuose nustatytais tikslais; dėl maistui perdirbti naudojamų perdirbimo metodų; dėl draudimo naudoti GMO ir produktus, pagamintus iš GMO arba naudojant GMO, taikymo sąlygų; dėl ženklinimo taisyklių, reikalavimų ir specialių Europos Sąjungos ekologinės gamybos logotipo pateikimo, turinio, dydžio ir dizaino kriterijų, taip pat jo naudojimo pagal IV antraštinę dalį sąlygų ir teisių ir kt.).

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 291 straipsnį valstybėms narėms suteikiama galimybė imtis „visų nacionalinės teisės priemonių, būtinų įgyvendinti teisiškai privalomus Sąjungos aktus“. Kai tie teisės aktai turi būti įgyvendinami vienodomis sąlygomis, jais Komisijai suteikiami įgyvendinimo įgaliojimai. Sutartyje tokiu būdu Komisijos priimti teisės aktai vadinami įgyvendinimo aktais (291 straipsnio 4 dalis).

Komisija įgyvendinimo aktais priima nuostatas, kurios būtinos, kad Sąjungoje būtų užtikrintas vienodas šio reglamento taikymas, ir kurios visų pirma susijusios su, pvz., nurodymų ir reikalavimų, susijusių su prašymų turiniu, forma ir pateikimo tvarka, taip pat su informacijos, kurios reikalaujama pagal šį reglamentą, turiniu, forma, pranešimo apie ją, jos pateikimo ir keitimosi šia informacija tvarka; informacijos keitimusi tarp kontrolės įstaigų, kontrolės institucijų, valstybių narių kompetentingų institucijų, trečiųjų šalių ir Komisijos; kodų priskyrimu kontrolės įstaigoms ir kontrolės institucijoms, taip pat vietos, kurioje buvo užaugintos žemės ūkio žaliavos pagal 24 straipsnį, nuorodos pateikimu ir kt.

Pranešėjo nuomone, šiame pasiūlyme Komisija tiksliai paskirstė bendresnio pobūdžio nuostatas nustačiusi papildomus elementus (290 straipsnio nuostatos) ir labiau techninius elementus, kurie labai susiję su valstybėms narėms suteikiama veiksmų laisve įgyvendinant šią priemonę (291 straipsnio nuostatos). Taigi pasiūlyme dėl Reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo dalinio pakeitimo nesiūlomi jokie pakeitimai, susiję su deleguotųjų ir įgyvendinimo teisės aktų klasifikacija.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo keitimas iš dalies

Nuorodos

COM(2010)0759 – C7-0001/2011 – 2010/0364(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

17.12.2010

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

18.1.2011

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Martin Häusling

26.1.2011

Martin Häusling

26.1.2011

Martin Häusling

26.1.2011

Martin Häusling

26.1.2011

51 straipsnis. Bendri komitetų posėdžiai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

       

 

Svarstymas komitete

12.4.2011

 

 

 

Priėmimo data

25.5.2011

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

28

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Salvatore Caronna, Spyros Danellis, Jill Evans, Karin Kadenbach, Sandra Kalniete, Giovanni La Via, Véronique Mathieu, Maria do Céu Patrão Neves, Robert Sturdy, Artur Zasada

Pateikimo data

1.6.2011